Logo Събота, 4 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 16 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДЕН НОМЕР НА БАНКОВА СМЕТКА И ЗА БАНКОВИТЕ КОДОВЕ

В сила от 01.11.2009 г.
Издадена от Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г., отм. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 13 от 18 август 2016 г. за прилагането на Международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове - ДВ, бр. 69 от 2 септември 2016 г., в сила от 31.10.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тази наредба определя прилагането на Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IВАN), както и на банковите кодове.
(2) IВАN представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент в банка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Бизнес идентификационен код (Business Identifier Code - BIC) представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на бизнес единици - финансови и нефинансови институции.
(4) Банковите кодове на БАЕ (БАЕ кодове) еднозначно идентифицират банкови адресируеми единици (БАЕ) на територията на Република България.

Глава втора.
СТРУКТУРА НА IВАN

Чл. 2. Използваният в Република България IВАN се състои от следните елементи с обща дължина от 22 знака (приложение № 1):
1. код на държавата - "ВG";
2. контролно число, състоящо се от две цифри, чиято методика за изчисление е описана в приложение № 2;
3. основен номер на банковата сметка (Basic Bank Account Number BBAN), който еднозначно идентифицира сметката на клиента на територията на Република България.


Чл. 3. (1) BBAN се състои от следните елементи с обща дължина от 18 знака (букви и цифри):
1. БАЕ код, състоящ се от:
а) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) идентификатор на банка - 4 знака (букви), представляващи първите 4 знака от съществуващия бизнес идентификационен код (Business Identifier Code - BIC) на банката и еднозначно идентифициращи всяка банка;
б) идентификатор на БАЕ - 4 знака (цифри), които еднозначно идентифицират БАЕ в рамките на банката;
2. идентификатор на вида сметка - 2 знака (цифри), които указват вида на сметката, като някои комбинации могат да се запазват служебно от Българската народна банка (БНБ), която определя значението им;
3. останалите 8 знака (цифри и букви) със семантика, която банката определя.
(2) Всяка банка преценява необходимостта от използването на букви като знаци по ал. 1, т. 3.


Чл. 4. (1) Знаците, използвани в структурата на IВАN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z).
(2) При банкови преводи IВАN се представя при спазване на следните изисквания:
1. в електронна форма IВАN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях;
2. на хартиен носител IВАN се изписва като последователност от 22 знака, разделени от ляво на дясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група не е пълна.

Глава трета.
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БАНКИТЕ И ОБСЛУЖВАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С IВАN И BIC


Чл. 5. (1) Банките генерират и използват IВАN в съответствие с изискванията на тази наредба.
(2) Едновременно с откриването на нова банкова сметка банката генерира и съответния IВАN.
(3) Всяка банка е отговорна за правилното генериране на IВАN.


Чл. 6. (1) Банката уведомява титуляря писмено при откриване на банкова сметка за съответния IВАN.
(2) При промени на IBAN, извършени от банката, тя е длъжна да уведоми писмено титулярите на съществуващите сметки за новите IВАN.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) При поискване от клиент банката му предоставя неговия IBAN, както и бизнес идентификационния си код (ВIС).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Във всички отчети относно съответните сметки, които се предоставят от банката на клиента, се посочват IBAN на сметката на клиента и бизнес идентификационният код (BIC) на банката, предоставила отчета.


Чл. 7. (1) В представеното на банката платежно нареждане клиентът посочва пълно и точно IBAN и BIC, необходими за извършване на исканите платежни услуги.
(2) При презгранично доставяне на стоки и услуги срещу фактура в рамките на Европейския съюз доставчикът, който приема плащане чрез превод, уведомява клиентите си във фактурата за своя IBAN и за BIC на своята банка.


Чл. 8. (1) Всяка банка извършва проверка за валидност на контролните числа на IВАN на наредителя и получателя, посочени в платежното нареждане, съгласно метода за проверка на валидност по приложение № 3.
(2) В случай че при процеса на проверка на валидност на контролните числа се установи, че те са неточни, банката може да откаже обработването на съответното платежно нареждане.

Глава четвърта.
БАНКОВА АДРЕСИРУЕМА ЕДИНИЦА (БАЕ) И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАЕ КОДОВЕ


Чл. 9. (1) Банка получава БАЕ код от БНБ преди включването й в платежните системи, за които е заявила участие.
(2) По искане на банка БНБ предоставя БАЕ код и на неин клон или друго място на дейност.
(3) Банковите адресируеми единици не могат да използват БАЕ кодове при своите операции, освен предоставените им от БНБ.
(4) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указание процедурите по предоставяне, активиране, промяна и закриване на БАЕ кодове.
(5) БАЕ кодове се предоставят в срок до 7 работни дни след получаване в БНБ на пълния комплект изисквани документи.
(6) БАЕ кодът се активира при успешно преминали тестове за проверка на техническата, технологичната и информационната готовност за включването на БАЕ в платежните системи, за които е заявила участие.


Чл. 10. (1) Българската народна банка изпраща уведомление до съответните оператори на платежни системи и участниците в тях за името, точния адрес и БАЕ кода, както и датата, от която БАЕ ще получи пълноправен достъп за участие в заявените от нея платежни системи. Уведомление се изпраща и при промяна и закриване на БАЕ кода.
(2) Българската народна банка води регистър на БАЕ кодовете.
(3) За всяка промяна в статуса на БАЕ, свързана с вписванията в регистъра по ал. 2, банката незабавно уведомява БНБ за извършване на необходимите промени в регистъра на БАЕ кодовете и уведомяване на участниците в платежните системи.
(4) Уведомлението по ал. 3 за промяна в статуса на БАЕ код, предоставен по реда на чл. 9, ал. 2, се изпраща от банката.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Банкова адресируема единица (БАЕ)" е банка, клон на банка или друго място на дейност на територията на Република България.
2. "БАЕ код" е код, предоставен от БНБ и представляващ последователност от букви и цифри, който еднозначно определя съответната БАЕ в Република България.
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) "Бизнес идентификационен код (BIC)" е код, предоставен от S.W.I.F.Т. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) на банка по ISO Standard № 9362.
4. "Регистър на БАЕ кодовете" е публично достъпна база данни, в която се съхраняват предоставените от БНБ БАЕ кодове, както и информация за банковите адресируеми единици.
5. "Контролно число" е цифров код, служещ за формална проверка на точността на въвеждане на IВАN, използван от банките на територията на Република България.
6. "Банка" по смисъла на тази наредба е банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност, клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ по реда на чл. 17 от Закона за кредитните институции, и клон на банка от държава - членка, извършващ дейност на територията на Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 13 от 2005 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове (обн., ДВ, бр. 36 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2006 г.).


§ 3. Тази наредба се издава на основание § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи, приета е с Решение № 87 от 16 юли 2009 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 ноември 2009 г.


§ 4. Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, издава указания по прилагането на тази наредба.


Приложение № 1 към чл. 2

Структура на IВАN в БългарияПриложение № 2 към чл. 2, т. 2

Методика на изчисляване на контролно число

Предварителна фаза: Създава се изкуствен IBAN, включващ кода на държавата, "00" като контролно число и BBAN.
Пример: BG00AAAA12311012345678
Фаза 1: Първите четири знака (кодът на държавата и "00" като контролно число) се преместват в края на IBAN.
Пример: BG00AAAA12311012345678 става AAАА12311012345678BG00
Фаза 2: Буквите се преобразуват в числа съобразно таблицата за преобразуване:


A= 10 G = 16 M = 22 S = 28 Y = 34
B = 11 H = 17 N = 23 T = 29 Z = 35
C = 12 I = 18 O = 24 U = 30  
D = 13 J = 19 P = 25 V = 31  
E = 14 K = 20 Q = 26 W = 32  
F = 15 L = 21 R = 27 X = 33  
         
Пример: AAАА12311012345678BG00 става 1010101012311012345678111600
Фаза 3: Изчислява се контролно число по Модул 97, като:
• полученото число от Фаза 2 се разделя на 97;
• остатъкът след деленето се изважда от 98;
• ако резултатът е една цифра, пред нея се поставя нула.
Пример: Остатъкът при разделяне на 1010101012311012345678111600 на 97 е 65.
Чрез изваждане се получава: 98 - 65 = 33. Контролното число за този IBAN е 33. Получава се IBAN: BG33AAАА12311012345678.


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1

Метод за проверка на валидност на контролното число

Предварителна фаза: Ако IBAN е представен в хартиен формат, хартиеният формат се преобразува в електронен формат чрез отстраняване на всички интервали.
Пример: IBAN като BG33 AAАА 1231 1012 3456 78 става BG33AAАА12311012345678.
Фаза 1: Първите четири знака (обозначаващи кода на държавата и контролното число) се преместват в края на IBAN.
Пример: BG33AAАА12311012345678 става AAАА12311012345678BG33
Фаза 2: Буквите се преобразуват в числа съобразно таблицата за преобразуване, посочена в приложение № 2.
Пример: AAАА12311012345678BG33 става 1010101012311012345678111633
Фаза 3: Прилага се системата за проверка на контролни числа Модул 97. За да е вярно контролното число, остатъкът след изчислението по Модул 97 трябва да бъде 1.
Пример: Остатъкът от изчислението по Модул 97 на 1010101012311012345678111633 е 1.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти