Logo Понеделник, 22 Юли
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № I-7 ОТ 13 ЮЛИ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Издадена от Държавната агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2016г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за достъп до информацията в информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност", наричана по-долу "агенцията".

Чл. 2. Информационните фондове в агенцията се изграждат при съответните й структурни звена съобразно функционалната им компетентност и при условията и по реда на наредбата по чл. 36, ал. 3 ЗДАНС.

Раздел II.
Ред за предоставяне на информация


Чл. 3. (1) Информацията от информационните фондове на агенцията се предоставя от председателя на агенцията или оправомощен от него заместник-председател.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя след подадено лично или чрез упълномощено лице писмено заявление във:
1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2016 г.) приемната на агенцията в София, бул. Черни връх 45;
2. териториалните дирекции на агенцията.


Чл. 4. (1) Заявлението съдържа следните данни:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището, ЕГН, данни за документ за самоличност на заявителя (вид, номер, дата на издаване, орган, издал документа, и държава), адрес и телефон за контакт; електронен адрес, ако има такъв;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитана форма на предоставяне на исканата информация - устна или писмена справка;
4. подпис на заявителя.
(2) Когато заявлението се подава чрез пълномощник, към него се прилага и нотариално заверено пълномощно.


Чл. 5. (1) При приемане на заявлението се извършва проверка за правилното попълване на данните и наличието на нотариално завереното пълномощно по чл. 4, ал. 2.
(2) Длъжностното лице, приело заявлението, писмено уведомява заявителя за входящия номер на заявлението.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2016 г.) Заявленията за предоставяне на достъп до информацията се регистрират в деловодството на ДАНС в София, бул. Черни връх 45, или в деловодствата на съответните териториални дирекции, след което незабавно се препращат в специализирана административна дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност" (САДКИАД) на ДАНС.

Раздел III.
Предоставяне на информация


Чл. 7. (1) Когато регистрираното заявление е с неточно или непълно описание на исканата информация, заявителят писмено се уведомява за това.
(2) Ако в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 1 заявителят не отстрани с ново заявление недостатъците, заявлението не се разглежда.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2016 г.) Органът по чл. 3, ал. 1 се произнася с решение по предоставянето на исканата информация от информационните фондове на агенцията в 14-дневен срок от датата на регистриране на заявлението. Проектът на решение се изготвя от САДКИАД - ДАНС.
(2) Решението за предоставяне на информацията по предходната алинея се съобщава на заявителя в 3-дневен срок от постановяването му.
(3) Решението по ал. 1 се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
(4) Информацията се предоставя в срок до 14 дни от датата на издаване на решението по ал. 1.


Чл. 9. Информацията може да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка.


Чл. 10. Когато исканата от заявителя или неговия пълномощник информация съдържа данни, представляващи класифицирана информация, се прилага редът, предвиден в Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 11. (1) Органите на агенцията отказват изцяло или частично предоставянето на данни, когато от това би възникнала опасност за националната сигурност, за опазването на информацията, класифицирана като държавна или служебна тайна, за разкриването на източниците на информацията или негласните методи и средства за нейното събиране или ако предоставянето на тези данни на лицето би накърнило изпълнението на законово определените задачи на органите на агенцията.
(2) Уведомяването на заявителите за отказа по ал. 1 се извършва писмено, като се посочва само правното основание.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 36, ал. 10 от Закона на Държавна агенция "Национална сигурност".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти