Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОРГАНИЗИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМУНИКАЦИИ И КРИПТОГРАФСКАТА СИГУРНОСТ НА СЛУЖЕБНАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ОБМЕНЯНА ПО ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗАДГРАНИЧНИТЕ Й ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОТ 2009 Г.

Приета с ПМС № 179 от 15.07.2009 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г., отм. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г.


Отменена с параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 72 от 16 април 2020 г. за приемане на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничините и представителства - ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г., в сила от 28.04.2020 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Наредбата урежда дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици (ОЕ) в Република България и задграничните й представителства.

Глава втора.
ЕДИННА ЗАЩИТЕНА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ЕЗКИС) И ЕДИННА КРИПТОГРАФСКА МРЕЖА (ЕКМ)

Чл. 2. (1) За осъществяване на дейността по чл. 1 Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС):
1. организира, изгражда, експлоатира, обслужва и развива ЕЗКИС за електронни комуникации и обмен на служебна кореспонденция между ОЕ в Република България и задграничните й представителства със следните функции:
а) осигуряване на своевременен и надежден информационен обмен в непрекъснат денонощен режим с централизирано администриране;
б) осигуряване на комуникационната сигурност на електронните комуникационни канали за гарантиране на конфиденциалността, интегритета и достъпността на обменяната служебна кореспонденция; надеждна идентификация и автентикация на изпращача и получателя;
в) осигуряване и резервираност на комуникационните канали;
г) осигуряване на отчетност и потвърждаване на получаването на обменяните съобщения, съдържащи служебна кореспонденция;
2. организира, изгражда, въвежда в експлоатация и/или експлоатира и развива ЕКМ за обмен на класифицирана информация между ОЕ в Република България и задграничните й представителства със следните функции:
а) обезпечаване на криптографската сигурност на обменяната служебна кореспонденция, съдържаща национална или чуждестранна класифицирана информация, в непрекъснат денонощен режим с криптографски средства, одобрени в съответствие с Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация (НКСКИ), приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.; изм., бр. 44 от 2008 г.);
б) осигуряване на автономността на отделните криптографски направления;
в) криптографска обработка, регистриране, размножаване, съхраняване, разпределяне и предоставяне на обменяната класифицирана информация в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагане на ЗЗКИ (ППЗЗКИ), приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г., бр. 56 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г. и бр. 7 от 2009 г.).
(2) Единната защитена комуникационно-информационна система използва за преносна среда различни комуникационни канали и телекомуникационни услуги, в т.ч. и такива, които са осигурени от Министерството на външните работи (МВнР) или други организационни единици.
(3) Чрез ЕЗКИС и ЕКМ може да се обменя чуждестранна некласифицирана и/или класифицирана информация, получена чрез точки на представяне в Република България или задграничните й представителства на мрежи за защитен електронен обмен на информация на Европейския съюз, НАТО и други международни организации и държави.


Чл. 3. (1) Включването на точка на представяне към ЕЗКИС и ЕКМ в ОЕ се извършва със заповед на председателя на ДАНС по искане на ръководителя на ОЕ и след изпълнение на нормативните изисквания.
(2) Изключването на точка на представяне към ЕЗКИС и ЕКМ в ОЕ се извършва със заповед на председателя на ДАНС по искане на ръководителя на ОЕ или при неспазване на нормативните изисквания за работа с информацията от ЕЗКИС или ЕКМ.


Чл. 4. В ОЕ в Република България, които са включени като близки кореспонденти в ЕЗКИС и ЕКМ, се създават или се използват създадените звена за криптографска защита и комуникации със следните функции:
1. осигуряване на своевременен обмен посредством ЕЗКИС на служебната кореспонденция между ОЕ и задграничните представителства на Република България;
2. отчетност и потвърждаване на обменяните съобщения;
3. криптографска обработка за защита на класифицираната информация, обменяна по ЕКМ;
4. регистриране, отчет и предоставяне на обменяната класифицирана информация по ред, определен от ръководителите на съответните ОЕ.


Чл. 5. В ОЕ, включени като абонати в ЕЗКИС и ЕКМ, се обособяват работни места за получаване, криптографска обработка, регистриране и отчет на служебна кореспонденция.


Чл. 6. Организационните единици по чл. 4 и 5 могат да обменят служебна кореспонденция помежду си със средствата на ЕЗКИС и ЕКМ.


Чл. 7. (1) Министърът на външните работи създава служби "Комуникации" в задграничните представителства на Република България след съгласуване с председателя на ДАНС.
(2) Службите "Комуникации" по ал. 1, които са включени като далечни кореспонденти в ЕЗКИС и ЕКМ, имат следните функции:
1. осигуряване на своевременен трансфер и комуникационна сигурност на служебната кореспонденция, обменяна посредством ЕЗКИС между ОЕ и задграничните представителства в непрекъснат денонощен режим;
2. отчетност и потвърждаване на всяко получено и изпратено съобщение;
3. криптографска защита на служебна кореспонденция, съдържаща национална и/или чуждестранна класифицирана информация, обменяна чрез ЕКМ между ОЕ и техните представители в задграничните представителства;
4. регистриране, съхраняване, предоставяне и унищожаване на обменяната класифицирана информация.
(3) Служба "Комуникации" се закрива от министъра на външните работи след съгласуване с председателя на ДАНС и ръководителите на заинтересуваните ОЕ по чл. 4.


Чл. 8. Обменът чрез ЕЗКИС на служебна некласифицирана информация със задграничните представителства на Република България, в които не функционират служби "Комуникации", се извършва по комуникационните канали след прилагане на мерки за осигуряване на комуникационна сигурност.


Чл. 9. За осигуряване на информационния обмен посредством ЕЗКИС в структурата на ДАНС се поддържа, експлоатира и развива Комуникационен център (КЦ) със следните функции:
1. осигуряване на електронни комуникационни канали и пренос на информацията;
2. разработване и прилагане на мерки за повишаване на комуникационната сигурност;
3. изграждане, техническа поддръжка, модернизиране и цялостно управление на ЕЗКИС;
4. разработване и прилагане на специфични методи и средства за осъществяване на комуникациите;
5. провеждане на специализирано обучение на служителите за работа с ЕЗКИС.


Чл. 10. За нуждите на ЕКМ ДАНС:
1. осигурява одобрени криптографски средства, ключови материали и документация;
2. одобрява и въвежда в експлоатация нови постове от криптографската мрежа и контролира функционирането на ЕКМ;
3. извършва техническа поддръжка, модернизиране и цялостно управление на ЕКМ;
4. изготвя и утвърждава документи със задължителни указания по криптографската сигурност;
5. изготвя и утвърждава организационните правила и правилата за техническата експлоатация в областта на криптографската сигурност за ЕКМ;
6. извършва обучение в областта на криптографската сигурност и издава удостоверения за работа с криптографски средства.


Чл. 11. По отношение на автоматизираните информационни системи (АИС) или мрежи от ЕЗКИС и ЕКМ, с които се обработва класифицирана информация, ДАНС:
1. контролира подготвените документи за акредитация на съответните АИС или мрежи и прилагането на одобрените мерки за сигурност;
2. извършва зониране по отношение на електромагнитното затихване и контрол върху мерките за защита от паразитни електромагнитни излъчвания (ПЕМИ);
3. изготвя и утвърждава документи със задължителни указания по компютърна сигурност;
4. експлоатира и осигурява техническата поддръжка и модернизация на съответните АИС или мрежи с изключение на тези в ОЕ по чл. 5 и в системата на Министерството на отбраната (МО).

Глава трета.
ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I.
Физическа сигурност


Чл. 12. (1) Звената по чл. 4 се разполагат в отделни помещения, намиращи се в зони за сигурност, съответстващи на нивото на класификация на информацията, която се обработва и съхранява в тях.
(2) Работните места по чл. 5 се изграждат в зони за сигурност от съответния клас като криптографски постове или са в състава на регистратурите за класифицирана информация.


Чл. 13. За физическата сигурност в звената по чл. 4 и работните места по чл. 5 отговарят ръководителите на организационните единици.


Чл. 14. Службите "Комуникации" се разполагат в зони за сигурност клас I или клас II в задграничните представителства на Република България.


Чл. 15. В задграничните представителства, в които не са създадени служби "Комуникации", но се използват криптографски средства за защита на класифицираната информация, се прилагат съответните мерки за физическа сигурност.


Чл. 16. Организацията и контролът по изпълнението на мероприятията, свързани с физическата, техническата и противопожарната защита на задграничните представителства, се осъществяват от МВнР.

Раздел II.
Документална сигурност


Чл. 17. (1) Звената по чл. 4 могат да функционират като контролни пунктове или специализирани звена на регистратурите за класифицирана информация на ОЕ в съответствие с чл. 51, ал. 4, 5 и 6 и чл. 52, ал. 1 ППЗЗКИ. Те могат да бъдат и самостоятелни регистратури по смисъла на чл. 51, ал. 3 ППЗЗКИ.
(2) По отношение на документалната сигурност пунктовете или звената по ал. 1 са функционално подчинени на служителите по сигурността на информацията в ОЕ.
(3) В съответствие с чл. 52, ал. 3 ППЗЗКИ криптограмите се съхраняват в законоустановените срокове като първи екземпляри в регистратурите за класифицирана информация на организационните единици по чл. 4 или 5.


Чл. 18. В задграничните представителства изготвянето, обработването, ползването, съхраняването и унищожаването на криптограми се извършва в служба "Комуникации".


Чл. 19. (1) Криптограмите в службите "Комуникации" се регистрират и отчитат в отделни регистри по съответните криптографски направления и вид на класифицираната информация (национална или чуждестранна), като се съхраняват до отпадане на необходимостта от тяхното ползване, но не по-късно от 60 календарни дни от датата на регистриране.
(2) Унищожаването на криптограмите по отделните криптографски направления в задграничните представителства се извършва от ръководителя на направлението и завеждащия служба "Комуникации".

Раздел III.
Персонална сигурност


Чл. 20. Ръководителите на организационните единици по чл. 4 и 5 определят със заповед реда за изготвяне, подписване и получаване на служебната кореспонденция, обменяна по ЕЗКИС и ЕКМ.


Чл. 21. Предоставянето и приемането на криптограмите, обработвани в звената по чл. 4 и работните места по чл. 5, се извършва съгласно списък на служителите, определени в заповедта по чл. 20, в съответствие с правилата за работа с класифицирана информация в ОЕ.


Чл. 22. (1) Ръководителите на задграничните представителства със служби "Комуникации" определят със заповед списък на служителите, които имат право да работят с криптограми.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава след съгласуване на списъка със служителя по сигурността на информацията в МВнР и екземпляр от нея се съхранява от завеждащия служба "Комуникации".
(3) Списъкът по ал. 1 съдържа данни за разрешението за достъп до класифицирана информация на всеки служител - ниво на класификация и срок на валидност, като се актуализира поне веднъж годишно, както и при промяна на състава на задграничното представителство.


Чл. 23. Служителят по сигурността на информацията в МВнР уведомява ръководителите на задграничните представителства за наличието на разрешения за достъп до класифицирана информация на командированите служители на ОЕ в представителството чрез изпращане на копия от разрешенията по подходящ начин.


Чл. 24. Командировани служители, които са извън състава на задграничното представителство, се допускат до работа с криптограми по предложение на ръководителя на задграничното представителство и след разрешение на служителя по сигурността на информацията на МВнР.

Раздел IV.
Криптографска сигурност


Чл. 25. (1) Държавна агенция "Национална сигурност" е организатор на ЕКМ за обмен на класифицирана информация по смисъла на чл. 23 от НКСКИ.
(2) Председателят на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице възлага функциите на администратори по криптографската сигурност и потребители на криптографски средства в звената по чл. 4, службите "Комуникации" по чл. 7 и КЦ по чл. 9.
(3) Функциите на администратори по криптографската сигурност и потребители на криптографски средства в звената по чл. 4 от системата на МО и работните места по чл. 5 се възлагат от ръководителите на ОЕ или оправомощени от тях длъжностни лица.


Чл. 26. (1) Класифицираната информация, предназначена за обмен по електронни комуникационни канали със задграничните представителства или с ОЕ, които са част от ЕЗКИС и ЕКМ, се защитава само с криптографски средства, одобрени по реда на НКСКИ.
(2) Криптографски защитената служебна кореспонденция в ЕКМ се обменя по електронните комуникационни канали на ЕЗКИС.


Чл. 27. (1) Криптографските материали и кореспонденция в звената по чл. 4, службите "Комуникации" по чл. 7 и КЦ по чл. 9 се отчитат в отделни регистри, които се водят на отчет в криптографската регистратура на ДАНС.
(2) Криптографските материали и кореспонденция в звената по чл. 4 от системата на МО и работните места по чл. 5 се водят на отчет в съответната регистратура на ОЕ.

Раздел V.
Сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи


Чл. 28. (1) Орган по развитие и експлоатация (ОРЕ) на АИС/мрежите от ЕЗКИС и/или ЕКМ, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация в звената по чл. 4, службите "Комуникации" по чл. 7 и КЦ по чл. 9, е структурното звено на ДАНС, осъществяващо дейностите по чл. 42, ал. 1, т. 3 ЗДАНС, ръководителят на което е и ръководител на ОРЕ.
(2) Структурно и персонално ОРЕ по ал. 1 се определя със заповед на председателя на ДАНС.
(3) Органът по развитие и експлоатация на АИС/мрежите от ЕЗКИС и/или ЕКМ, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация в звената по чл. 4 от системата на МО и работните места по чл. 5, се определя със заповед на ръководителя на съответната ОЕ.
(4) Органът по развитие и експлоатация изпълнява функциите си в съответствие с чл. 6 от Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация (НЗОУСАИСМСОСПКИ), приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 44 от 2008 г.).
(5) Органът по развитие и експлоатация по ал. 1 определя цялостната политика и изискванията за сигурност на АИС/мрежите от ЕЗКИС и ЕКМ, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.


Чл. 29. Документи, съдържащи класифицирана информация, включително криптограми и техни приложения, се изготвят, обработват, съхраняват и пренасят в АИС/мрежи от
ЕЗКИС и ЕКМ само ако са акредитирани за съответното ниво на класификация по реда на НЗОУСАИСМСОСПКИ.


Чл. 30. Автоматизираните информационни системи или мрежи по чл. 29 не се включват към други мрежи. Съобщения и/или документи от АИС/мрежи по чл. 29, които не представляват класифицирана информация, могат да се пренасят към други АИС/мрежи само чрез външен носител за многократен запис на информация.


Чл. 31. В задграничните представителства АИС/мрежи по чл. 29 се разполагат в зони за сигурност от клас I или клас II.


Чл. 32. (1) Председателят на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице възлага със заповед функциите на администратори, администратори по сигурността и/или потребители в АИС/мрежите от ЕЗКИС и/или ЕКМ, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация в звената по чл. 4, службите "Комуникации" по чл. 7 и КЦ по чл. 9.
(2) Функциите на администратори, администратори по сигурността и потребители в АИС/мрежите от ЕЗКИС и/или ЕКМ, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация в звената по чл. 4 от системата на МО и работните места по чл. 5, се възлагат със заповед на ръководителя на съответната ОЕ или оправомощено от него длъжностно лице.


Чл. 33. Органът по развитие и експлоатация по чл. 28, ал. 1 определя цялостната политика и изискванията за сигурност на АИС/мрежите от ЕЗКИС, в които се създава, обработва, съхранява и пренася служебна некласифицирана информация.


Чл. 34. (1) Председателят на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице възлага със заповед функциите на администратори, администратори по сигурността и/или потребители в АИС/мрежите от ЕЗКИС и/или ЕКМ, в които се създава, обработва, съхранява и пренася служебна некласифицирана информация в звената по чл. 4, службите "Комуникации" по чл. 7 и КЦ по чл. 9.
(2) Функциите на администратори, администратори по сигурността и потребители в АИС/мрежите от ЕЗКИС и/или ЕКМ, в които се създава, обработва, съхранява и пренася служебна некласифицирана информация в звената по чл. 4 от системата на МО и работните места по чл. 5, се възлагат със заповед на ръководителя на съответната ОЕ или оправомощено от него длъжностно лице.

Глава четвърта.
КАДРОВО, МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Раздел I.
Кадрово осигуряване


Чл. 35. (1) Звената по чл. 4 и работните места по чл. 5 се изграждат и функционират като част от структурата на ОЕ.
(2) Службите "Комуникации" по чл. 7 се изграждат и функционират като част от структурата на задграничните представителства.


Чл. 36. (1) Дейността на звената по чл. 4 и работните места по чл. 5 се регламентират с правила, утвърдени от ръководителите на ОЕ.
(2) Дейността на звената по чл. 4, осигурявани с персонал от ДАНС, се регламентира с правила, предложени от председателя на ДАНС и утвърдени от ръководителите на ОЕ.
(3) Дейността на службите "Комуникации" по чл. 7 се регламентира с правила, предложени от председателя на ДАНС и утвърдени от министъра на външните работи.


Чл. 37. (1) Персоналът в звената по чл. 4, службите "Комуникации" по чл. 7 и в КЦ по чл. 9 се осигурява от ДАНС.
(2) Персоналът в звената по чл. 4 в системата на МО и за работните места по чл. 5 се осигурява от съответната ОЕ.

Раздел II.
Материално-техническо осигуряване


Чл. 38. Техническото развитие на ЕЗКИС и ЕКМ се извършва със средства от бюджета на ДАНС и от бюджетите на ОЕ по чл. 4 и 5 след съгласуване с тях.


Чл. 39. Във връзка с чл. 1:
1. Държавна агенция "Национална сигурност" осигурява, експлоатира и поддържа:
а) комуникационна, компютърна и друга техника, необходима за функционирането на ЕЗКИС в КЦ и службите "Комуникации" в задграничните представителства;
б) защитени радио-комуникационни канали за автономна връзка между КЦ и далечните кореспонденти;
в) защитени електронни комуникационни канали между КЦ и близките кореспонденти и абонати;
г) специализиран хардуер и софтуер за ЕЗКИС и ЕКМ;
д) одобрени криптографски средства и ключови материали, необходими за функционирането на ЕКМ;
е) специализирани технически средства за зониране по отношение на електромагнитното затихване и контрол върху мерките за защита от ПЕМИ;
2. Министерството на външните работи:
а) изгражда и поддържа зоните за сигурност в задграничните представителства на Република България, в които са разположени службите "Комуникации";
б) осигурява дейността на службите "Комуникации" в задграничните представителства с необходимото обзавеждане, токозахранващи, охранителни, отоплителни и климатизиращи системи, компютърна и офис техника, приложен софтуер, консумативи и други материални средства;
в) осигурява транспортирането на комуникационна и криптографска техника, материали и съоръжения;
3. организационните единици по чл. 4 и 5 осигуряват:
а) помещенията и зоните за сигурност, в които се разполагат звената по чл. 4 и работните места по чл. 5;
б) дейността на звената по чл. 4 и работните места по чл. 5 с необходимото обзавеждане, токозахранващи, охранителни, отоплителни и климатизиращи системи, компютърна и офис техника, приложен софтуер, консумативи и други материални средства.

Раздел III.
Финансово осигуряване


Чл. 40. Държавна агенция "Национална сигурност" осигурява от своя бюджет средства за:
1. материалните средства за изпълнение на дейностите по чл. 39, т. 1;
2. контрол на дейността по чл. 1;
3. осигуряването на електронни комуникационни канали и/или телекомуникационни услуги, необходими за функционирането на КЦ;
4. сервизното обслужване на оборудването по чл. 39, т. 1.


Чл. 41. (1) Министерството на външните работи осигурява от своя бюджет средства за:
1. краткосрочното командироване на служители на ДАНС в задграничните представителства за изпълнение на дейността по чл. 1;
2. материалните средства за изпълнение на дейностите по чл. 39, т. 2;
3. наемане на електронни комуникационни канали и/или телекомуникационни услуги, необходими за дейността на службите "Комуникации" в задграничните представителства.
(2) Разходите по ал. 1 и по чл. 39, т. 2 се осигуряват в рамките на бюджета на МВнР за съответната година.


Чл. 42. Организационните единици по чл. 4 и 5 осигуряват от своите бюджети средства за:
1. поддържането на помещенията и зоните за сигурност, в които се разполагат звената по чл. 4 и работните места по чл. 5;
2. наемането на електронни комуникационни канали, телекомуникационни услуги или други, необходими за дейността на звената по чл. 4 и работните места по чл. 5;
3. сервизното обслужване на оборудването по чл. 39, т. 3, буква "б".

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Задгранични представителства на Република България" са задграничните представителства по смисъла на чл. 21, ал. 2 от Закона за дипломатическата служба.
2. "Служебна кореспонденция" са официални документи и данни, съдържащи национална и/или чуждестранна некласифицирана и класифицирана информация, свързана с оперативната или административната дейност на ОЕ или задграничните представителства, които се обменят по електронни комуникационни канали.
3. "Електронни комуникации" са пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, сигнали, текст, изображения, глас, звук, данни или информация от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда.
4. "Комуникационна сигурност" представлява система от мерки, прилагани с цел защита на служебната кореспонденция от нерегламентиран достъп при нейното пренасяне по комуникационни системи. Такива мерки са криптиране, специализирани методи за електронни комуникации и прилагането на други средства и методи, гарантиращи конфиденциалността, интегритета и достъпността на обменяната служебна кореспонденция по електронни комуникационни канали; надеждна идентификация и автентикация на изпращача и получателя; потвърждаване получаването на информацията.
5. "Криптограми" са документи, съдържащи национална или чуждестранна класифицирана информация, които се защитават с одобрени криптографски средства и са предназначени за пренос по електронни комуникационни канали.
6. "Криптографско направление" е автономна част от ЕКМ за обмен на криптографски защитена класифицирана информация между ОЕ и нейните представители в задграничните представителства на Република България на принципа "необходимост да се знае".
7. "Близък кореспондент" е ОЕ в Република България, включена в ЕЗКИС и ЕКМ, с възможност да обменя (изпраща и получава) служебна кореспонденция със задграничните представителства на Република България.
8. "Далечен кореспондент" е задгранично представителство на Република България, включено в ЕЗКИС и ЕКМ, с възможност да обменя (изпраща и получава) служебна кореспонденция с ОЕ в Република България.
9. "Абонат" е ОЕ в Република България, включена в ЕЗКИС и ЕКМ, с възможност да получава служебна кореспонденция от задграничните представителства на Република България.
10. "Единна защитена комуникационно-информационна система" (ЕЗКИС) е съвкупност от технически и програмни средства, АИС/мрежи, електронни комуникационни канали и телекомуникационни услуги, методи, процедури и персонал, организирани по непротиворечив начин за осъществяването на функции по осигуряване на своевременен и надежден информационен трансфер в непрекъснат денонощен режим с централизирано администриране, протоколиране и одит, и гарантиране на комуникационната сигурност при обмена на служебна кореспонденция между ОЕ в Република България и задграничните й представителства.
11. "Единна криптографска мрежа" (ЕКМ) е съвкупност от съвместими, одобрени криптографски средства с общо администриране на ключовите материали, АИС/мрежи, процедури и персонал, организирани по непротиворечив начин за осъществяването на функции по създаването, обработването, съхраняването, ползването и криптографската защита на класифицираната информация, обменяна между ОЕ в Република България и задграничните й представителства.
12. "Непротиворечивост" в начина, по който се организират техническите и програмните средства, методите, процедурите и персоналът в ЕЗКИС и ЕКМ, означава постигане на съгласуваност в мерките, методите и средствата за информационен обмен и защита така, че цялата неизменена информация да бъде налична само и единствено за удостоверения по установения ред потребител, винаги, в рамките на приемливо за него време.
13. "Телеграми" са официални документи, съдържащи служебна некласифицирана информация, които се обменят посредством ЕЗКИС по ред, определен от ръководителя на ОЕ.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 42, ал. 3 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти