Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

Приет с ПМС № 168 от 02.07.2009 г.

Обн. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., доп. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2015г., отм. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г.


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 312 от 21 ноември 2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия - ДВ, бр. 96 от 2 декември 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността, управлението и финансирането на Военномедицинската академия.

Чл. 2. (1) Военномедицинската академия е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения към Министерството на отбраната за извънболнична и болнична помощ и за осъществяване на военномедицинска експертиза по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Военномедицинската академия осъществява военнонаучна и военноучебна подготовка в съответствие с чл. 92, ал. 3 и 4 ЗОВСРБ, чл. 90 от Закона за лечебните заведения и чл. 80 във връзка с чл. 47 от Закона за висшето образование.


Чл. 3. (1) Военномедицинската академия е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.
(2) Военномедицинската академия има свое знаме, печат и празник - 1 декември.
(3) Военномедицинската академия включва в структурата си:
1. ръководство и централна администрация;
2. болници, както следва:
а) Многопрофилна болница за активно лечение - София;
б) Многопрофилна болница за активно лечение - Варна;
в) Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив;
г) Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен;
д) Многопрофилна болница за активно лечение - Сливен;
е) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Банкя;
ж) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Хисаря;
з) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Поморие;
3. медицински пунктове, както следва:
а) медицинските пунктове към централната администрация на Министерството на отбраната, служба "Военна информация" и служба "Военна полиция" към министъра на отбраната, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана;
б) медицинския пункт в Държавна агенция "Национална сигурност";
в) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) медицинските пунктове във военните формирования, във Военна академия "Г. С. Раковски" и висшите военни училища;
4. специализирани звена, както следва:
а) Военномедицинския отряд за бързо реагиране;
б) Научноприложния център по военномедицинска експертиза и авиационна и морска медицина;
в) Центъра за психично здраве и превенция;
г) Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена;
д) Научноизследователския център по радиологична, биологична и химическа защита.
(4) Структурните звена по ал. 3 не са юридически лица.
(5) Числеността на персонала на Военномедицинската академия се определя с акт на Министерския съвет.
(6) Военномедицинската академия е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.
(7) Длъжностното разписание на Военномедицинската академия се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на академията.


Чл. 4. (1) Организацията на дейността и вътрешният ред в лечебните заведения по чл. 3, ал. 3, т. 2 и специализираните звена по чл. 3, ал. 3, т. 4 се определят с правилници, утвърдени от началника на Военномедицинската академия.
(2) Правилниците на медицинските пунктове по чл. 3, ал. 3, т. 3, буква "а" се утвърждават от началника на Военномедицинската академия съгласувано с ръководителите на съответните служби, а по чл. 3, ал. 3, т. 3, буква "б" - от председателя на държавна агенция "Национална сигурност".
(3) Правилникът на медицинските пунктове по чл. 3, ал. 3, т. 3, буква "в" се утвърждава от началника на Военномедицинската академия съгласувано с началника на отбраната.


Чл. 5. (1) Военномедицинската академия:
1. извършва уникални за страната диагностично-лечебни и научноприложни дейности, както и медицински научни изследвания по прилагането на съвременни медицински технологии;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) осъществява първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, профилактика и рехабилитация на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и на служителите на Държавна агенция "Национална сигурност" и специализирана извънболнична медицинска помощ, профилактика и рехабилитация срещу заплащане - за други граждани;
2а. (нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) осъществява болнична медицинска помощ, долекуване, продължително лечение и рехабилитация на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и на служителите на Държавна агенция "Национална сигурност" и други граждани;
3. разработва нови методи и средства за защита на Българската армия и населението от ядрени, химически и биологически фактори на поражение;
4. подготвя медицински и немедицински кадри за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия;
5. извършва експертиза на годност за военна служба и за годност за военновременна служба;
6. осъществява научноизследователска и практичноприложна дейност в областта на психичното здраве, както и психологически подбор на военнослужещи и цивилни служители;
7. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) осъществява хигиенен и противоепидемичен контрол в обекти Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавна агенция "Национална сигурност";
8. създава, съхранява, поддържа, опазва и обновява материални медицински средства и лекарствени продукти за ведомствен военновременен запас съгласувано с началника на отбраната;
9. провежда специализации и обучение по военномедицински и медицински специалности, обучения за професионална квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности в определена област на здравеопазването по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г. и бр. 55 от 2008 г.) и форми на продължителна квалификация на висши медицински и немедицински специалисти съгласно Закона за здравето;
10. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по научни специалности, които са акредитирани по Закона за висшето образование и в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България;
11. извършва атестиране на научнопреподавателските и научноизследователските си кадри в области, касаещи отбраната и въоръжените сили, съгласно инструкция на министъра на отбраната;
12. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) извършва военномедицинско и медицинско обучение на санитарни инструктори и на личния състав на Българската армия и медицинско осигуряване на бойната и физическата подготовка на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност";
13. участва в операции и мисии извън територията на страната с военномедицински контингенти;
14. поддържа в готовност за незабавно действие военномедицински отряд за бързо реагиране за оказване на медицинска помощ и лечение при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война;
15. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) поддържа бойна и мобилизационна готовност за медицинско осигуряване на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" в мирно време, при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война.
(2) Военномедицинската академия изработва концепции, стратегии и план-програми в областта на медицинското осигуряване за постигане на оперативна съвместимост с армиите на другите страни - членки на НАТО, съгласувано с началника на отбраната.


Чл. 6. (1) Военномедицинската академия извършва профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на лица, определени със ЗОВСРБ, по ред, определен от министъра на отбраната.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват и за други здравноосигурени граждани при условията на договори, сключени с Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт, по цени, определени в Националния рамков договор за съответната година, съответно от Националния осигурителен институт.
(3) Дейностите по ал. 1 за всички други граждани извън тези по ал. 1 и 2 се извършват срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от началника на Военномедицинската академия.

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Военномедицинската академия се ръководи от началник, който се подпомага от трима заместник-началници: заместник-началник по диагностично-лечебната дейност, заместник-началник по учебно-научната дейност и заместник-началник по войсковото медицинско осигуряване в страната и извън територията на Република България.
(2) Началникът на Военномедицинската академия е и главен лекар на Въоръжените сили на Република България, а заместник-началниците - и заместник главни лекари на Въоръжените сили на Република България.
(3) Началникът и заместник-началниците на Военномедицинската академия са хабилитирани лица, лекари с призната специалност - военнослужещи, които се назначават и освобождават от длъжност по реда на ЗОВСРБ.
(4) За началник на Военномедицинската академия се назначава лице, което:
1. е хабилитирано по медицинска специалност;
2. е завършило стратегически курс във Военната академия "Г. С. Раковски" или приравнени чуждестранни висши военни учебни заведения;
3. притежава квалификация по здравен мениджмънт.
(5) За заместник-началници на Военномедицинската академия по предложение на началника на Военномедицинската академия се назначават лица, които:
1. са хабилитирани по медицинска или военномедицинска специалност;
2. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 07.01.2014 г.)
3. притежават квалификация по здравен мениджмънт.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Заместник-началникът на Военномедицинската академия по диагностично-лечебната дейност се назначава след съгласуване с министъра на здравеопазването.


Чл. 8. (1) Началникът на Военномедицинската академия е пряко подчинен на министъра на отбраната.
(2) Началникът на Военномедицинската академия е пряк началник на целия личен състав на академията.
(3) Началникът на Военномедицинската академия:
1. представлява Военномедицинската академия;
2. непосредствено ръководи и отговаря за дейността на Военномедицинската академия;
3. разработва основни направления за развитието и ресурсното осигуряване на диагностично-лечебните и профилактичните дейности във Военномедицинската академия в съответствие със съвременните стандарти в извънболничната и болничната медицинска помощ, изискванията на провеждащия се в нея учебно-научен процес и пазара на здравни услуги;
4. съставя програма за развитие на Военномедицинската академия и ежегодно изготвя и представя на министъра на отбраната план за дейността на академията;
5. утвърждава икономическата програма на Военномедицинската академия и контролира изпълнението й;
6. ръководи годишното и месечното планиране на дейността на Военномедицинската академия и контролира изпълнението на плановете;
7. ръководи бойната и специалната подготовка на личния състав на Военномедицинската академия;
8. ръководи разработването на плана за бойна и мобилизационна готовност на Военномедицинската академия и поддържането й в определена степен на готовност;
9. предлага по установения в ЗОВСРБ ред за назначаване, повишаване в звание и освобождаване на военнослужещи от Военномедицинската академия;
10. сключва и прекратява трудовите договори с цивилните служители от Военномедицинската академия;
11. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав на Военномедицинската академия;
12. организира подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на човешките ресурси;
13. приема вътрешни актове, осигуряващи изпълнението на задачите, включени в предмета на дейност на Военномедицинската академия;
14. предоставя при поискване информация за медицинските дейности и разходваните ресурси и анализ на дейността на академията по ред, определен от министъра на отбраната и министъра на здравеопазването;
15. сключва договори с физически и юридически лица за изпълнение на задачи, включени в предмета на дейност на Военномедицинската академия;
16. ръководи академичния съвет на Военномедицинската академия;
17. ръководи военномедицинския съвет на Военномедицинската академия;
18. координира и контролира взаимодействието по медицинското осигуряване на Българската армия;
19. ръководи и организира взаимодействието с Министерството на здравеопазването и с Националната здравноосигурителна каса;
20. ръководи научното сътрудничество с други научни учреждения в Република България;
21. отговаря за стопанисването и управлението на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на Военномедицинската академия;
22. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и другите нормативни актове.
(4) Началникът на Военномедицинската академия е и началник на Многопрофилната болница за активно лечение - София.
(5) Началникът на Военномедицинската академия разпределя функциите на заместник-началниците в определените им ресори.
(6) В отсъствие на началника на Военномедицинската академия той се замества от определен от него с писмена заповед заместник-началник.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Заместник-началникът на Военномедицинската академия по диагностично-лечебната дейност:
1. организира, ръководи и контролира цялостния диагностично-лечебен процес, провеждан от Военномедицинската академия;
2. разработва годишен и месечен план, програми, икономически обосновки за развитието и усъвършенстването на профилактичната и диагностично-лечебната работа;
3. участва в разработването на мобилизационния план на Военномедицинската академия в касаещия го обем;
4. следи за спазването на действащите здравни норми и изисквания;
5. организира, ръководи и контролира дейността по превенция на здравето;
6. методически ръководи дейността по военномедицинската експертиза;
7. ръководи дейността на лечебно-контролните комисии;
8. организира, ръководи и контролира дейността на комисиите за борба с вътреболничните инфекции;
9. организира, ръководи и контролира дейността на Военномедицинския отряд за бързо реагиране при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война;
10. методически ръководи дейността на Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена;
11. методически ръководи дейността на Центъра за психично здраве и превенция;
12. изпълнява и други задачи, възложени му от началника на Военномедицинската академия.


Чл. 10. Заместник-началникът на Военномедицинската академия по учебно-научната дейност:
1. ръководи планирането, организирането, контрола и отчитането на цялостната учебна и научноизследователска дейност на Военномедицинската академия;
2. организира, ръководи и контролира отчетността на научните разработки и тяхното внедряване;
3. планира, организира и контролира повишаване квалификацията на научните кадри;
4. организира, ръководи и контролира атестирането на научно-преподавателските кадри;
5. организира, ръководи и контролира дейността по обучението на студенти, специализанти и докторанти;
6. организира, ръководи и контролира издателската дейност във Военномедицинската академия;
7. организира международното и научното сътрудничество с медицинските служби на страните - членки на НАТО, с медицинските служби на други държави и други учреждения;
8. организира съгласуването и внедряването на стандартите на НАТО в медицинските структури на Военномедицинската академия;
9. методически ръководи дейността на Научноизследователския център по радиологична, биологична и химическа защита;
10. изпълнява и други задачи, възложени му от началника на Военномедицинската академия.


Чл. 11. Заместник-началникът на Военномедицинската академия по войсковото медицинско осигуряване в страната и извън територията на страната:
1. ръководи планирането, организира и контролира войсковото медицинско осигуряване в Българската армия в мирно време, при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война;
2. участва в разработването на мобилизационния план на Военномедицинската академия в касаещия го обем;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) организира, ръководи и контролира здравната профилактика на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) организира, ръководи и контролира военномедицинската подготовка на военните формирования, както и специалната подготовка на личния състав на медицинските пунктове във военните формирования;
5. организира, ръководи и контролира подбора и подготовката на медицински специалисти за изпращане извън територията на страната;
6. организира, ръководи и контролира медицинското осигуряване на контингенти от Българската армия извън територията на страната;
7. изпълнява и други задачи, възложени му от началника на Военномедицинската академия.


Чл. 12. Началникът на Военномедицинската академия назначава служител по сигурността на информацията, който изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация и нормативните актове по прилагането му.


Чл. 13. (1) Началникът на Военномедицинската академия се подпомага от помощник-началник на Военномедицинската академия по административната дейност.
(2) Помощник-началникът на Военномедицинската академия по административната дейност се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на Военномедицинската академия.
(3) Помощник-началникът на Военномедицинската академия по административната дейност координира дейностите на централната администрация по управлението на:
1. човешките ресурси и мобилизацията;
2. финансовите ресурси;
3. анализа и контрола на материалните и финансовите ресурси;
4. правно-нормативната дейност;
5. организацията и анализа на лечебната дейност;
6. здравноосигурителния надзор;
7. учебно-научната дейност;
8. военномедицинското снабдяване и поддръжката и ремонта на медицинската апаратура и техника;
9. комуникационно-информационното осигуряване;
10. логистиката;
11. инвестициите и експлоатацията на инфраструктурата.


Чл. 14. (1) Общото събрание е колективен орган на Военномедицинската академия, който се състои от всички хабилитирани лица и представители на нехабилитирания научно-преподавателски състав, които не могат да бъдат повече от 15 на сто от числения му състав. Последните се избират от общото събрание на нехабилитираните научно-преподавателски специалисти.
(2) Съставът на общото събрание се определя със заповед на началника на Военномедицинската академия.
(3) Общото събрание на Военномедицинската академия се свиква най-малко веднъж годишно от председателя по негова инициатива, по искане на началника на академията или на една четвърт от състава на общото събрание.
(4) За свикването на общото събрание членовете му се уведомяват не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието.
(5) Общото събрание е редовно, ако до 30 минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск поради временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(6) При липса на кворум по ал. 5 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отсрочва с една седмица.
(7) Заседанията на общото събрание са открити за всички членове на академичната общност. Те се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
(8) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване, а при избор на академичния съвет - с тайно гласуване.
(9) Общото събрание:
1. избира за срок 4 години председател и заместник-председател на общото събрание измежду хабилитираните лица по предложение на началника на Военномедицинската академия;
2. определя числеността на академичния съвет и избира неговите членове;
3. обсъжда и прави предложения по програмата за развитие на академията;
4. обсъжда и приема годишния отчет на началника на Военномедицинската академия.
(10) За всяко заседание на общото събрание се съставя протокол, който се подписва от председателя и от водещия протокола.


Чл. 15. (1) Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на Военномедицинската академия.
(2) Академичният съвет се състои от 25 до 45 членове, избрани от общото събрание, като не по-малко от три четвърти от членовете му са хабилитирани лица.
(3) Академичният съвет се избира за срок 4 години.
(4) Академичният съвет:
1. обсъжда и прави предложения по основни въпроси в приоритетни направления на научноизследователската и учебната работа във Военномедицинската академия;
2. прави предложения за подготовката и развитието на научно-преподавателския състав;
3. взема решения за създаване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри и други звена и назначаване на научно-преподавателски кадри в тях;
4. взема решения за обявяване на конкурси и избиране на научно-преподавателски кадри; предлага на началника на Военномедицинската академия тяхното освобождаване, повишаване или понижаване на научно-преподавателска длъжност;
5. организира и отчита работата на докторантите и специализантите;
6. предлага реда за повишаване квалификацията на докторантите, специализантите и научно-преподавателските кадри;
7. избира ръководителите на департаменти и катедри с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите; в случай че никой от предложените не получи необходимото мнозинство, в 7-дневен срок се провежда нов избор между двама от кандидатите с най-много гласове;
8. определя структурния състав на общото събрание и организацията за избора на неговите членове;
9. избира извънредни професори и извънредни доценти;
10. присъжда на български и чуждестранни специалисти с принос към диагностично-лечебната и научната дейност на Военномедицинската академия почетното звание "доктор хонорис кауза";
11. взема решение за сдружаване с други висши училища и научни организации.
(5) Началникът на Военномедицинската академия е по право член на академичния съвет и негов председател.
(6) Академичният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на 2 месеца.
(7) За свикването на заседание на академичния съвет членовете му се уведомяват не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието, като им се съобщава и дневният ред.
(8) Заседанието на академичния съвет е редовно, ако присъстват не по-малко от две трети от числения му състав. При определяне на кворума от състава се изключват лицата в отпуск поради временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една пета от броя на лицата в списъчния състав.
(9) При липса на кворум по ал. 8 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отсрочва с 3 работни дни.
(10) Заседанията на академичния съвет се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие - от избрано от членовете на академичния съвет лице.
(11) Академичният съвет приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието чрез явно гласуване освен в случаите по ал. 4, т. 7.
(12) За всяко заседание на академичния съвет се съставя протокол, който се подписва от председателя на съвета и от водещия протокола.


Чл. 16. (1) Военномедицинският съвет е консултативен орган към началника на Военномедицинската академия.
(2) Началникът на Военномедицинската академия ръководи Военномедицинския съвет и определя неговия състав и начина на функционирането му.
(3) Военномедицинският съвет подпомага началника на Военномедицинската академия при организирането и вземането на решения по:
1. въпросите, отнасящи се до бойната готовност и мобилизацията;
2. изпълнението на плана за диагностично-лечебната дейност и неговата икономическа ефективност;
3. предложенията на началниците на болници, ръководителите на департаменти, катедри, клиники и лаборатории за подобряване дейността на техните звена;
4. информационната дейност на Военномедицинската академия и повишаването на ефективността й;
5. въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на медицинските услуги;
6. други въпроси от дейността на Военномедицинската академия.


Чл. 17. (1) Със заповед на началника на Военномедицинската академия могат да се създават на функционален принцип помощни и консултативни органи.
(2) Функциите и организацията на работа на органите по ал. 1 се уреждат с правилници, утвърдени от началника на Военномедицинската академия.

Глава трета.
ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, МЕДИЦИНСКИТЕ ПУНКТОВЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗВЕНА ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2011 Г.)

Раздел I.
Дейност и управление на лечебните заведения за болнична помощ във Военномедицинската академия (Загл. доп. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.)


Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Многопрофилните болници за активно лечение и болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, наричани по-нататък "болниците", изпълняват дейностите, възложени им със Закона за лечебните заведения и ЗОВСРБ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Конкретните дейности по чл. 9, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които се извършват от всяка от болниците по ал. 1, са посочени в приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Болниците по ал. 1 извършват дейността си при спазване правата на пациента и:
1. в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика;
2. при осигуреност на болниците с медицински специалисти на основен трудов договор;
3. при наличие на определените в медицинските стандарти по т. 1 технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответната болница;
4. при осигурено непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително оказване на медицинска помощ при спешни състояния по медицинските специалности и при нива на компетентност, посочени в приложение № 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Болниците по ал. 1 осъществяват дейността си на адресите, посочени в приложение № 3.


Чл. 19. (1) Болниците се ръководят от началник, който се подпомага от заместник-началници и от главна медицинска сестра.
(2) Началникът на Военномедицинската академия е и началник на Многопрофилната болница за активно лечение - София, по чл. 3, ал. 3, т. 2, буква "а".
(3) Заместник-началниците на Многопрофилната болница за активно лечение - София, са военнослужещи, хабилитирани по медицинска специалност, завършили курс по здравен мениджмънт, които се назначават и освобождават от длъжност по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България по предложение на началника на Военномедицинската академия.


Чл. 20. (1) Началниците и заместник-началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "б" - "д" са лекари с призната специалност - военнослужещи, завършили курс по здравен мениджмънт, които се назначават и освобождават от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на Военномедицинската академия.
(2) Началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" - "з" са цивилни служители, лекари с призната специалност, завършили курс по здравен мениджмънт, които се назначават с конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда.
(3) Заместник-началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" - "з" са цивилни служители, които се назначават с конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда.
(4) Началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "б" - "з":
1. непосредствено ръководят и отговарят за дейността на болницата;
2. разработват направления за развитието на диагностично-лечебните дейности в съответствие със съвременните стандарти в болничното дело и пазара на здравни услуги;
3. съставят програма за развитие на болницата; ежегодно изготвят и представят на началника на Военномедицинската академия план за дейността й;
4. организират и контролират изпълнението на икономическата програма на болницата;
5. ръководят и организират годишното и месечното планиране на дейността на болницата и контролират изпълнението на плановете;
6. организират и ръководят бойната и специалната подготовка на личния състав на болницата;
7. участват в разработването на плана за бойна и мобилизационна готовност в касаещия ги обем;
8. предлагат на началника на Военномедицинската академия назначаването и освобождаването на цивилните служители от съответната болница;
9. разработват длъжностните характеристики на личния състав на болницата и ги представят на началника на Военномедицинската академия за утвърждаване;
10. организират изготвянето на тримесечни и годишни анализи на диагностично-лечебната дейност;
11. при оправомощаване от началника на Военномедицинската академия отговарят за управлението и стопанисването на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на болницата;
12. изпълняват и други задачи, възложени им от началника на Военномедицинската академия.
(5) Функциите по ал. 4 за Многопрофилната болница за активно лечение - София, се осъществяват от началника на Военномедицинската академия.
(6) Началникът на Многопрофилната болница за активно лечение - Плевен, ръководи и контролира и дейността на централния военномедицински склад - Ловеч.
(7) Началниците на болниците разпределят функциите на заместник-началниците в определените им ресори.
(8) Функциите на началниците на болниците в тяхно отсъствие от страната или когато ползват законоустановен отпуск се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-началник.


Чл. 21. (1) Главната медицинска сестра е цивилен служител с образователно-квалификационна степен, не по-ниска от "бакалавър" по здравни грижи, и се назначава с конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда.
(2) Главната медицинска сестра:
1. организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи;
2. проверява разпределението, изразходването, съхраняването и отчета на лекарствените продукти и медицинските изделия;
3. планира, координира и контролира следдипломното обучение на подчинените й медицински специалисти;
4. отговаря за хигиенното състояние, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
5. ръководи съвета по здравни грижи;
6. представя на началника на болницата анализ и информация за състоянието на здравните грижи.


Чл. 22. (1) Към началника на съответната болница се създава Медицински съвет като консултативен орган.
(2) Началникът на болницата ръководи Медицинския съвет и определя със заповед неговия състав и реда за дейността му.
(3) Медицинският съвет подпомага началника на болницата при организирането и вземането на решения по:
1. изпълнението на плана за дейността на болницата и неговата медицинска, социална и икономическа ефективност;
2. предложенията на ръководителите на клиники и/или отделения и лаборатории за подобряване дейността на техните структури;
3. информационната дейност на болницата и предлага мерки за подобряването й;
4. въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на медицинските услуги;
5. програми за научната дейност на болницата.


Чл. 23. (1) Лечебно-контролната комисия на съответната болница е контролен орган по диагностично-лечебния процес. Съставът й се определя със заповед на началника на болницата.
(2) Лечебно-контролната комисия изпълнява дейностите по чл. 77 от Закона за лечебните заведения.
(3) Лечебно-контролната комисия се състои от председател и членове.
(4) Членовете на лечебно-контролната комисия нямат право по какъвто и да е начин да разгласяват данни от извършени проверки, отнасящи се за личността на пациента или медицинското лице.
(5) При извършване на проверки и обсъждания на констатации, отнасящи се за дейността на лекар, могат да участват само лекари и юрист.
(6) Лечебно-контролната комисия се свиква от нейния председател. Заседанието е редовно, ако на него присъстват най-малко половината плюс един от членовете на комисията.
(7) За заседанията на лечебно-контролната комисия се води протокол, който се подписва от нейния председател.


Чл. 24. (1) Комисията за борба с вътреболничните инфекции на съответната болница се състои от председател и най-малко четирима членове. Съставът й се определя със заповед на началника на болницата.
(2) Комисията за борба с вътреболничните инфекции изпълнява дейностите по чл. 78 от Закона за лечебните заведения.
(3) Комисията за борба с вътреболничните инфекции се свиква от председателя й най-малко два пъти месечно. Заседанието е редовно, ако на него присъстват най-малко половината плюс един от членовете на комисията.
(4) За заседанията на комисията за борба с вътреболничните инфекции се води протокол, който се подписва от нейния председател.


Чл. 25. (1) Комисията по етика на съответната болница:
1. обсъжда предложения и дава становища за изпитване на лекарствени средства в клинични условия;
2. осъществява непосредствен контрол върху клиничните изпитвания, за които е дала положително становище.
(2) Съставът на комисията по ал. 1 се определя със заповед на началника на болницата.
(3) При необходимост председателят на комисията по етика може да привлича и други специалисти в качеството им на експерти по въпроси, които подлежат на обсъждане.
(4) Условията и редът за работа на комисията по етика се определят с правилник, утвърден от началника на болницата.
(5) За заседанията на комисията по етика се води протокол, който се подписва от нейния председател.


Чл. 26. (1) Съветът по здравни грижи е консултативен орган на главната медицинска сестра на съответната болница. Той се състои от старшите сестри (акушерки, лаборанти) на клиниките, лабораториите и отделенията. Председател на съвета по здравни грижи е главната медицинска сестра.
(2) Съветът по здравни грижи изпълнява дейностите по чл. 79 от Закона за лечебните заведения.
(3) Съветът по здравни грижи се свиква от неговия председател най-малко веднъж месечно. Заседанието е редовно, ако на него присъстват най-малко половината плюс един от членовете на съвета.
(4) За заседанията на съвета по здравни грижи се води протокол, който се подписва от председателя.

Раздел II.
Дейност и управление на медицинските пунктове и специализираните звена във Военномедицинска академия


Чл. 27. (1) Медицинските пунктове по чл. 3, ал. 3, т. 3 осъществяват първична извънболнична медицинска помощ за военнослужещи и цивилни служители.
(2) Медицинските пунктове се ръководят от началници, непосредствено подчинени на ръководителите на съответните служби, на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на съответните командири (началници).
(3) Ръководството на медицинските пунктове по отношение на профилактичната, диагностично-лечебната и експертизната дейност се осъществява от началника на Военномедицинската академия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Взаимодействието между Военномедицинската академия, военните формирования и висшите военни училища за комплектуване на медицинските пунктове във военните формирования и във висшите военни училища с медицински специалисти, тяхната подготовка, финансовото и ресурсното обезпечаване на дейността им и отговорностите на Военномедицинската академия и командирите по отношение дейността на медицинските пунктове се уреждат с инструкция на министъра на отбраната.


Чл. 28. (1) Военномедицинският отряд за бързо реагиране по чл. 3, ал. 3, т. 4, буква "а" участва в оказване на квалифицирана и специализирана медицинска помощ на пострадали при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война.
(2) Военномедицинският отряд за бързо реагиране се ръководи от командир и заместник-командири - военнослужещи, с призната военномедицинска или медицинска специалност, които се назначават и освобождават от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на Военномедицинската академия.


Чл. 29. (1) Научноприложният център по военномедицинска експертиза и авиационна и морска медицина - София, по чл. 3, ал. 3, т. 4, буква "б":
1. извършва медицинска и военномедицинска експертиза за годността за военна служба, съответно за военновременна служба на:
а) военнослужещи и кандидати за военна служба;
б) военнослужещи - участници в операции и мисии извън територията на страната;
в) кандидати за приемане във военни училища;
г) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) резервисти от доброволния резерв и запасни;
д) (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) извършва медицинска експертиза на степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, получено при или по повод изпълнение на военната служба;
3. предлага условия на изпълнение на военната служба на военнослужещите при промяна на здравословното им състояние, свързано с временно или трайно намалена работоспособност;
4. разработва и предлага на началника на Военномедицинската академия проекти на актове и други документи във връзка с военномедицинската експертиза;
5. извършва обучение и тренировка на плавателния състав от Военноморските сили;
6. извършва авиомедицинско обучение и тренировка на летателния състав;
7. извършва подготовка на лекари по специалността "Авиационна медицина".
(2) Научноприложният център по военномедицинска експертиза и авиационна и морска медицина се ръководи от началник - военнослужещ, с призната медицинска специалност по съответната дейност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на Военномедицинската академия.
(3) Началникът на Научноприложния център по военномедицинска експертиза и авиационна и морска медицина е и председател на Централната военномедицинска комисия.


Чл. 30. (1) Центърът по психично здраве и превенция по чл. 3, ал. 3, т. 4, буква "в":
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) разработва методология и осъществява научноизследователска и практико-приложна дейност в областта на психичното здраве и психологичното осигуряване на военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. изготвя и прилага методики за психологичен подбор на военнослужещите;
3. разработва програми за профилактика на рисково поведение и превенция на професионалния и бойния стрес;
4. разработва и провежда обучение за повишаване на психическата устойчивост за работа при екстремални условия, бедствия и други извънредни ситуации.
(2) Центърът по психично здраве и превенция се ръководи от началник - военнослужещ, с призната медицинска специалност по съответната дейност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на Военномедицинската академия.


Чл. 31. (1) Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена по чл. 3, ал. 3, т. 4, буква "г":
1. осъществява военен здравен контрол - предварителен контрол по проектирането на обекти за нуждите на структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 ЗОВСРБ, както и по изпълнението им и въвеждането им в експлоатация;
2. осъществява контрол върху заразните болести - следи и анализира инфекциозната заболяемост в страната и предлага мерки за предпазване на личния състав и извършва противоепидемични дейности при бедствия, терористични актове и други извънредни ситуации;
3. извършва лабораторни изследвания на факторите на работната среда;
4. извършва оценка на условията на труд;
5. извършва анализ на хранителни продукти и дава заключение за консумативна годност.
(2) Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена се ръководи от началник - военнослужещ, с призната медицинска специалност по съответната дейност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на Военномедицинската академия.


Чл. 32. (1) Научноизследователският център по радиологична, биологична и химическа защита по чл. 3, ал. 3, т. 4, буква "д":
1. разработва нови методи и средства за защита на въоръжените сили и населението от ядрени, химически и биологически фактори на поражение;
2. извършва анализ на радиационната обстановка и химическите и биологичните агенти при необходимост.
(2) Научноизследователският център по радиологична, биологична и химическа защита се ръководи от началник - военнослужещ, с призната медицинска специалност по съответната дейност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на Военномедицинската академия.

Раздел III.
Структура на лечебните заведения за болнична помощ, медицинските пунктове и специализираните звена във Военномедицинската академия (Загл. доп. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.)


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) (1) Многопрофилните болници за активно лечение по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "а" - "д" включват:
1. ръководство;
2. консултативно-диагностичен блок;
3. стационарен блок;
4. административно-стопански блок;
5. болнична аптека.
(2) В консултативно-диагностичния блок се включват:
1. консултативни кабинети;
2. медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
3. отделения без легла;
4. спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа.
(3) В стационарния блок се включват клиники и/или отделения с легла, а при необходимост - и клиники/отделения без легла.
(4) Административно-стопанският блок се състои от административни, стопански и обслужващи звена.
(5) Към Многопрофилната болница за активно лечение - Плевен, се включва Централният военномедицински склад - Ловеч.
(6) Болниците за долекуване, продължително лечение, рехабилитация по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" - "з" включват:
1. ръководство;
2. консултативно-диагностичен блок;
3. стационарен блок;
4. административно-стопански блок.
(7) Медицинските пунктове по чл. 3, ал. 3, т. 3 включват:
1. началник;
2. кабинети и/или отделения;
3. лаборатории.
(8) Специализираните звена по чл. 3, ал. 3, т. 4 включват:
1. ръководство;
2. отделения и/или лаборатории.


Чл. 34. (1) Диагностично-лечебни и учебно-научни звена на многопрофилните болници по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "а" - "д", които могат да се създават, са:
1. клиники и лаборатории;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) отделения;
3. департаменти и катедри.
(2) Към клиниките и отделенията, в които се извършват оперативни дейности, могат да се създават операционни зали.


Чл. 35. (1) Департаментът е основно звено, състоящо се от катедри за провеждане на учебно-научна дейност по специфични медицински и военномедицински направления.
(2) Катедрата е звено, координиращо учебно-научната дейност на центрове, клиники и/или лаборатории по сходни медицински и военномедицински специалности.


Чл. 36. (1) Ръководителят на департамента и/или катедрата е лице, хабилитирано в съответното научно направление, което се избира с тайно гласуване за срок 4 години от съответния научен съвет, като изборът се утвърждава от академичния съвет на Военномедицинската академия.
(2) Ръководителят на департамента и/или катедрата ръководи и контролира учебния, научноизследователския и лечебно-диагностичния процес и отговаря за цялостната дейност на звеното.
(3) Ръководителят на департамент и/или катедра е председател на научния съвет на департамента, съответно на катедрата.


Чл. 37. (1) Стационарният блок осигурява цялостно диагностично и лечебно поведение при всеки пациент и включва клиники и/или отделения с легла и лаборатории.
(2) Лабораторията е болнично звено без болнични легла, в което се извършват дейности, пряко свързани с диагностично-лечебния процес.
(3) Със заповед на началника на Военномедицинската академия в стационарния блок могат да се създават и други звена.


Чл. 38. Клиниката или лабораторията е болнично звено по определена специалност, ръководено от хабилитирано лице по съответната специалност, в което се извършва диагностично-лечебна дейност и се провежда обучение на докторанти и специализанти.


Чл. 39. Отделението е болнично звено по определена специалност, ръководено от лекар с призната медицинска и/или военномедицинска специалност, в което се извършва диагностично-лечебна дейност. В отделението може да се извършва следдипломно обучение на специализанти.


Чл. 40. Броят на леглата в клиниката, отделението или сектора се определя със заповед на началника на Военномедицинската академия в зависимост от профила на звеното, вида и тежестта на лекуваните заболявания.


Чл. 41. Видът и броят на клиниките, лабораториите, отделенията и секторите на параклиничните звена, както и броят на леглата може да се променя на основата на обосновани разчети за медицинска, учебна и икономическа ефективност.


Чл. 42. (1) Болничната аптека осигурява снабдяването с лекарствени продукти, медицински изделия и други необходими за дейността материали, пособия и други консумативи.
(2) Болничната аптека осигурява приготвянето на лекарствени продукти по лекарско предписание, както и на лекарствени продукти, приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура.


Чл. 43. Административно-стопанският блок осъществява административното и стопанското обслужване на съответната болница.

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ СЪС СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ПО ЧЛ. 77, АЛ. 2 ЗОВСРБ И С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА


Чл. 44. Военномедицинската академия осъществява дейността си самостоятелно, както и във взаимодействие със структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 ЗОВСРБ, Министерството на здравеопазването, лечебни и здравни заведения, ведомства и организации в страната и в чужбина.


Чл. 45. Военномедицинската академия поддържа постоянно взаимодействие с командирите (началниците) по:
1. мероприятия, свързани с изпълнението на задачи в мирно време, при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война;
2. организацията на медицинското осигуряване и опазване на психичното здраве, профилактика, диспансеризация и други съвместни мероприятия;
3. медицинското осигуряване на военнослужещите, свързано с учебно-бойната дейност (военнополеви учения, пеши маршове, стрелби, спортни състезания и други);
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) дейността на личния състав от медицинските пунктове във военните формирования и във висшите военни училища.


Чл. 46. Военномедицинската академия осъществява международната си дейност и сътрудничество чрез началника на Военномедицинската академия по ред, определен от министъра на отбраната.


Чл. 47. В свободни помещения на територията на Военномедицинската академия могат да се разкриват лечебни заведения за извънболнична помощ, създадени от физически или юридически лица, аптеки, както и търговски обекти за продажба на печатни издания, хранителни продукти и предмети за битово обслужване чрез провеждане на конкурс за отдаване под наем по ред, определен от началника на Военномедицинската академия.

Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ


Чл. 48. Финансовите средства за осъществяване на специфичните функции на Военномедицинската академия се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на отбраната.


Чл. 49. (1) Бюджетът на Военномедицинската академия се формира от:
1. субсидията от републиканския бюджет, ежегодно определяна със закона за държавния бюджет на Република България;
2. целеви субсидии;
3. собствени приходи.
(2) Целевите субсидии, одобрени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, се предоставят за:
1. придобиване на дълготрайни материални активи;
2. основни ремонти;
3. изграждане на информационни системи, включително телемедицина;
4. участието на медицински контингенти в операции и мисии извън територията на страната.
(3) Военномедицинската академия набира приходи от:
1. договори с Националната здравноосигурителна каса;
2. договори с Националния осигурителен институт;
3. договори с доброволни здравноосигурителни фондове;
4. медицинска помощ, оказана на български и/или други граждани срещу заплащане;
5. отдаване под наем на оборудване, помещения и площи в съответствие с действащата нормативна уредба;
6. дарения, завещания, помощи и други източници в съответствие с действащата нормативна уредба.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 1 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 6 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на чл. 44 - 50 от Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, които влизат в сила от 1 септември 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.01.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 07.01.2014 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 15 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 23.01.2015 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 18, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 18.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.)

ДЕЙНОСТИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ

1.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от лекар от други лечебни заведения;
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Трансплантация на органи, тъкани и клетки:
4.1. Осигуряване и експертиза на органи, тъкани и клетки за целите на трансплантацията.
4.2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб.
4.3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на част от черен дроб от жив донор.
4.4. Присаждане на тъкани от човешки труп - роговична, кожна, костно-сухожилна тъкан.
5. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
6. Диспансеризация;
7. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
8. Медико-козметични услуги;
9. Учебна и научна дейност.
1.2. Медицински специалности:
1. Акушерство и гинекология;
2. Анестезиология и интензивно лечение;
3. Вирусология;
4. Вътрешни болести;
5. Гастроентерология;
6. Гръдна хирургия;
7. Детски болести;
8. Ендокринология и болести на обмяната;
9. Епидемиология;
10. Инфекциозни болести;
11. Кардиология;
12. Клинична алергология;
13. Клинична имунология;
14. Клинична лаборатория;
15. Обща и клинична патология;
16. Клинична токсикология;
17. Клинична хематология;
18. Кожни и венерически болести;
19. Лицево-челюстна хирургия;
20. Медицинска генетика в частта цитогенетика;
21. Медицинска онкология;
22. Медицинска радиология;
23. Микробиология;
24. Нервни болести;
25. Неврохирургия;
26. Нефрология;
27. Нуклеарна медицина;
28. Образна диагностика;
29. Ортопедия и травматология;
30. Очни болести;
31. Пластично-възстановителна и естетична хирургия;
32. Пневмология и фтизиатрия;
33. Психиатрия;
34. Радиобиология;
35. Ревматология;
36. Социална хигиена и организация на здравеопазването;
37. Спешна медицина;
38. Съдебна медицина;
39. Съдова хирургия;
40. Трансфузионна хематология;
41. Урология;
42. Ушно-носно-гърлени болести;
43. Физикална и рехабилитационна медицина;
44. Хигиена на хранене;
45. Хирургия;
46. Орална хирургия;
47. Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия;
48. Обща дентална медицина;
49. Оперативно зъболечение и ендодонтия;
50. Протетична дентална медицина;
51. (нова - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Ангиология;
52. (нова - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Медицина на бедствените ситуации (катастрофите).

Забележки.
1. (нова - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Лечебните дейности по медицинска специалност "Медицинска паразитология" се осигуряват от Научно-приложния център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) в структурата на Военномедицинската академия.
2. (предишен текст на забележката - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Лекарствените изследвания и фармако-терапевтичните консултации се осигуряват по договор с външна структура.

ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛОВДИВ

2.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от лекар от други лечебни заведения;
4. Учебна и научна дейност;
5. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
6. Диспансеризация.
2.2. Медицински специалности:
1. Вътрешни болести;
2. Кардиология;
3. Пневмология и фтизиатрия;
4. Ендокринология и болести на обмяната;
5. Гастроентерология;
6. Ревматология;
7. Нервни болести;
8. Хирургия;
9. Анестезиология и интензивно лечение;
10. Урология;
11. Ортопедия и травматология;
12. Очни болести;
13. Ушно-носно-гърлени болести;
14. Кожни и венерически болести;
15. Физикална и рехабилитационна медицина;
16. Образна диагностика;
17. Обща и клинична патология;
18. Клинична лаборатория;
19. (нова - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) Гръдна хирургия;
20. (нова - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) Нефрология.

Забележка. (нова - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.)
Лечебните дейности по медицинските специалности "Медицинска паразитология", "Микробиология" и "Вирусология" се осигуряват от НПЦВЕХ в структурата на Военномедицинската академия.

ІІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СЛИВЕН

3.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от лекар от други лечебни заведения;
4. Учебна и научна дейност;
5. Диспансеризация.
3.2. Медицински специалности:
1. Вътрешни болести;
2. Нефрология;
3. Клинична хематология;
4. Пневмология и фтизиатрия;
5. Ревматология;
6. Кардиология;
7. Гастроентерология;
8. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 18.01.2013 г.)
9. Нервни болести;
10. Орална хирургия;
11. Обща дентална медицина;
12. Ушно-носно-гърлени болести;
13. Акушерство и гинекология;
14. Медицинска онкология;
15. Очни болести;
16. Хирургия;
17. Анестезиология и интензивно лечение;
18. Урология;
19. Клинична лаборатория;
20. Микробиология;
21. Вирусология;
22. Образна диагностика;
23. Обща и клинична патология;
24. Кожни и венерически болести;
25. (нова - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Инфекциозни болести;
26. (нова - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Лицево-челюстна хирургия.

ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ВАРНА

4.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от лекар от други лечебни заведения;
4. Медико-козметични услуги;
5. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
6. Учебна и научна дейност;
7. Диспансеризация;
8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Трансплантация на органи и тъкани:
8.1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
8.2. Присаждане на други тъкани от човешки труп: костно-сухожилни, хрущялни тъкани и кожа.
4.2. Медицински специалности:
1. Образна диагностика;
2. Клинична лаборатория;
3. Микробиология;
4. Вирусология;
5. Обща и клинична патология;
6. Спешна медицина;
7. Кардиология;
8. Гастроентерология;
9. Пневмология и фтизиатрия;
10. (нова - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Ревматология;
11. (нова - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Нефрология;
12. (нова - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Ендокринология и болести на обмяната;
13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Вътрешни болести;
14. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Клинична токсикология;
15. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Хирургия;
16. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Урология;
17. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Акушерство и гинекология;
18. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Пластично-възстановителна и естетична хирургия;
19. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Ортопедия и травматология;
20. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Анестезиология и интензивно лечение;
21. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Нервни болести;
22. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Кожни и венерически болести;
23. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Ушно-носно-гърлени болести;
24. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Очни болести;
25. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Физикална и рехабилитационна медицина.

V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛЕВЕН

5.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
4. Диспансеризация;
5. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство.
5.2. Медицински специалности:
1. Ендокринология и болести на обмяната;
2. Гастроентерология;
3. Кардиология;
4. Пневмология и фтизиатрия;
5. Ревматология;
6. Очни болести;
7. Нервни болести;
8. Анестезиология и интензивно лечение;
9. Ушно-носно-гърлени болести;
10. Хирургия;
11. Детска хирургия;
12. Съдова хирургия;
13. Ортопедия и травматология;
14. Физикална и рехабилитационна медицина;
15. Клинична лаборатория;
16. Микробиология;
17. Образна диагностика;
18. Вирусология;
19. Обща и клинична патология.

VІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БДПЛР) - БАНКЯ

6.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от лекар от други лечебни заведения.
6.2. Медицински специалности:
1. Вътрешни болести;
2. Нервни болести;
3. Физикална и рехабилитационна медицина;
4. Кардиология.

Забележка. Дейностите по диагностично-консултативна помощ и параклинични изследвания се осигуряват от МБАЛ - София.

VІІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БДПЛР) - ХИСАРЯ

7.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от лекар от други лечебни заведения.
7.2. Медицински специалности:
1. Физикална и рехабилитационна медицина;
2. Вътрешни болести;
3. Нервни болести;
4. Клинична лаборатория.

VІІІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БДПЛР) - ПОМОРИЕ

8.1. Осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;
2. Рехабилитация;
3. Диагностика и консултация, поискани от лекар от други лечебни заведения.
8.2. Медицински специалности:
1. Физикална и рехабилитационна медицина;
2. Вътрешни болести;
3. Нервни болести.

Забележка. Лечебните дейности по медицинските специалности клинична лаборатория, образна диагностика, микробиология, обща и клинична патология и дейността на болничната аптека се осигуряват по договор с външна структура.


Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 18.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.)

НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ

Лечебната дейност в МБАЛ - София, се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Катедра "Анестезиология и интензивно лечение", в която са създадени следните структури:
1а. Клиника "Анестезиология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ";
1б. Клиника "Интензивно лечение", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ".
2. Катедра "Спешна медицина и коремна хирургия", в която са създадени следните структури:
2а. Клиника "Коремна хирургия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ";
2б. Клиника "Спешна терапия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "СПЕШНА МЕДИЦИНА";
2в. Спешен диагностично-операционен център (без легла) по част I, раздел Б, т. 4:
а) спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "СПЕШНА МЕДИЦИНА";
б) структури без легла съгласно част I, раздел Б, т. 4а - 4е.
2г. Звено за спешна медицинска помощ без легла съгласно част I, раздел Б, т. 5.
3. Катедра "Хирургия", в която са създадени следните структури:
3а. Клиника "Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ":
а) отделение по "Колопроктология", отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ";
3б. Клиника по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ";
3в. Клиника "Гръдна хирургия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинските стандарти "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" и "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ".
4. Катедра "Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия", в която са създадени следните структури:
4а. Клиника "Ортопедия и травматология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ";
4б. Клиника по артроскопска травматология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ";
4в. Отделение "Орална, челюстна и лицево-челюстна хирургия", отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ";
4г. Отделение по пластична хирургия и изгаряния, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ";
4д. Отделение "Септична хирургия", отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ".
5. Катедра "Урология и нефрология", в която са създадени следните структури:
5а. Клиника "Обща урология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "УРОЛОГИЯ";
5б. Клиника "Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "УРОЛОГИЯ";
5в. Отделение по нефрология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НЕФРОЛОГИЯ";
5г. Отделение по диализно лечение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ".
6. Катедра "Нервни болести и неврохирургия", в която са създадени следните структури:
6а. Клиника "Неврохирургия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НЕВРОХИРУРГИЯ";
6б. Клиника "Нервни болести", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НЕРВНИ БОЛЕСТИ".
7. Клиника "Обща и онкологична гинекология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ".
8. Клиника за ушни, носни и гърлени болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ".
9. Клиника "Очни болести", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОЧНИ БОЛЕСТИ".
10. Катедра "Пневмология, фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната", в която са създадени следните структури:
10а. Клиника по пневмология и фтизиатрия, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ";
10б. Клиника по ендокринология и болести на обмяната, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА".
11. Катедра по кардиология и интензивна терапия, в която са създадени следните структури:
11а. Клиника "Интензивна терапия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ" в частта ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ;
11б. Клиника "Инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КАРДИОЛОГИЯ";
11в. Клиника "Кардиология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КАРДИОЛОГИЯ";
11г. Отделение по ревматология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "РЕВМАТОЛОГИЯ".
12. Катедра "Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология", в която са създадени следните структури:
12а. Клиника "Гастроентерология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ";
12б. Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" и "ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ":
а) отделение по чернодробно-панкреатична хирургия, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ";
б) отделение по трансплантология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" и "ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ".
13. Катедра "Хематология, онкология, радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина", в която са създадени следните структури:
13а. Клиника "Хематология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ";
13б. Отделение по медицинска онкология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ";
13в. Лаборатория по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА".
14. Катедра "Дерматология и венерология", в която са създадени следните структури:
14а. Клиника "Дерматология и венерология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ":
а) Отделение по дерматопатология, имунохистохимия и дерматохирургия, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ".
15. Клиника "Инфекциозни болести", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ".
16. Клиника "Психиатрия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ПСИХИАТРИЯ".
17. Катедра "Медицина на бедствените ситуации и токсикология", в която са създадени следните структури:
17а. Клиника "Спешна токсикология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ".

Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Катедра по образна диагностика, в която са създадени следните структури:
1а. Клиника "Конвенционална рентгенова диагностика", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА";
1б. Клиника "Компютърна и магнитнорезонансна томография", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА".
2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Катедра по обща и клинична патология с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ".
3. Отделение "Съдебномедицинска експертиза".
4. Спешен диагностично-операционен център, който е в състава на Катедра "Спешна медицина и коремна хирургия", отговарящ на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти "СПЕШНА МЕДИЦИНА", "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ", "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ", "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ" и "НЕВРОХИРУРГИЯ":
4а. Спешно хирургично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ";
4б. Спешно травматологично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ";
4в. Спешно анестезиологично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ" в частта АНЕСТЕЗИЯ;
4г. Спешно неврохирургично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НЕВРОХИРУРГИЯ";
4д. Отделение по спешна ендоскопия;
4е. Отделение по спешна ехография;
4ж. Спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа - съгласно раздел І, част А, т. 2в, буква "а".
5. Звено за спешна медицинска помощ, което е в състава на Катедра "Спешна медицина и коремна хирургия", отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "СПЕШНА МЕДИЦИНА".
6. В Катедра "Нервни болести и неврохирургия" е създадена Клиника "Функционална диагностика на нервната система", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НЕРВНИ БОЛЕСТИ".
7. В Катедрата по кардиология и интензивна терапия е създадена Клиника "Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КАРДИОЛОГИЯ".
8. Център по трансфузионна хематология, отговарящ на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ".
9. В Катедра "Хирургия" е създадено Отделение по експериментална хирургия с животни, работещо съгласно изискванията на ECVAM/ICLAS.

В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Катедра "Клинична лаборатория и имунология", в която са създадени следните структури:
1а. Лаборатория "Цитогенетика и имунология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти "КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ" и "МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА" в частта ЦИТОГЕНЕТИКА;
1б. Лаборатория "Хематология, клинична химия, хормонална диагностика и спешни анализи", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ".
2. Катедра "Военна епидемиология и хигиена", в която са създадени следните структури:
2а. Лаборатория "Вирусология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ВИРУСОЛОГИЯ";
2б. Лаборатория "Микробиология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "МИКРОБИОЛОГИЯ".
3. Зъботехническа лаборатория, работеща в съответствие с медико-технически стандарт по "ЗЪБОТЕХНИКА".
4. В Клиника "Спешна токсикология" на Катедра "Медицина на бедствените ситуации и токсикология" е създадена Токсико-химична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ".
5. В Клиника "Гастроентерология" на Катедра "Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология" е създадена Лаборатория "Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ВИРУСОЛОГИЯ".
6. В Катедра "Дерматология и венерология" е създаден Консултативен кабинет по алергология, изпълняващ медицински стандарт "КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ".

Г. Клиники и/или отделения за долекуване и продължително лечение или рехабилитация:
1. Клиника "Физикална и рехабилитационна медицина", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА".

ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛОВДИВ

Лечебната дейност в МБАЛ - Пловдив, се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Клиника по нервни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НЕРВНИ БОЛЕСТИ".
2. Клиника по вътрешни болести, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ":
2а. в клиниката се извършва дейност по кардиология, отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КАРДИОЛОГИЯ";
2б. в клиниката се извършва дейност по пневмология и фтизиатрия, отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ";
2в. в клиниката се извършва дейност по ендокринология и болести на обмяната, отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА";
2г. в клиниката се извършва дейност по гастроентерология, отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ";
2д. в клиниката се извършва дейност по ревматология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "РЕВМАТОЛОГИЯ";
2е. (нова - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) в клиниката се извършва дейност по нефрология, отговаряща на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НЕФРОЛОГИЯ".
3. Клиника по хирургия, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ":
3а. (нова - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) в клиниката се извършва дейност по гръдна хирургия, отговаряща на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ".
4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА".
5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ".
6. Отделение по очни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОЧНИ БОЛЕСТИ".
7. Отделение по ушно-носно-гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ".

Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА".
2. Отделение по клинична патология с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ".

В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ".

ІІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СЛИВЕН

Лечебната дейност в МБАЛ - Сливен, се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по вътрешни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ".
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 18.01.2013 г.) Отделение по нервни болести, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НЕРВНИ БОЛЕСТИ".
3. Отделение по акушерство и гинекология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ".
4. Отделение по хирургия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ".
5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ".
6. Отделение по урология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "УРОЛОГИЯ".
7. (нова - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Отделение по инфекциозни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ".
8. (нова - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Отделение по лицево-челюстна хирургия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ".

Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 18.01.2013 г.)
2. Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА".

В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Отделение по обща и клинична патология с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ".
2. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ".
3. Микробиологична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "МИКРОБИОЛОГИЯ".
4. Вирусологична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ВИРУСОЛОГИЯ".

ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ВАРНА

Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Терапевтична клиника, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ":
1а. Отделение по кардиология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КАРДИОЛОГИЯ";
1б. Отделение по гастроентерология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ";
1в. Отделение по пулмология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ";
1г. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Отделение по вътрешни болести, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ" в отделението се осъществява дейност и по:
а) медицинската специалност "Нефрология", отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "НЕФРОЛОГИЯ";
б) медицинската специалност "Ревматология", отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "РЕВМАТОЛОГИЯ";
в) медицинската специалност "Ендокринология и болести на обмяната", отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА";
1д. Отделение за интензивна терапия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ".
2. Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ":
2а. Отделение по клинична токсикология и алергология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ";
2б. Отделение по токсикохимични бедствени ситуации.
3. Хирургична клиника, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ":
3а. Отделение по обща хирургия, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ";
3б. Отделение по урология и екстракорпорална литотрипсия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "УРОЛОГИЯ".
4. Отделение по гинекология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ".
5. Клиника по ортопедия и травматология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ".
6. Отделение по термична травма и пластична хирургия, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ".
7. Клиника по анестезия, хипербарна и интензивна медицина:
7а. Отделение по анестезиология и интензивна медицина, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ";
7б. Отделение по хипербарна и морска медицина.
8. Отделение по неврология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НЕРВНИ БОЛЕСТИ".
9. Кожно-венерологично отделение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ".
10. Ушно-носно-гърлено отделение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "УШНО-НОСНО ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ".
11. Очно отделение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОЧНИ БОЛЕСТИ".
12. Спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "СПЕШНА МЕДИЦИНА".

Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по функционална диагностика.
2. Отделение по клинична патология с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ".

В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА".
2. Медико-диагностична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ".
3. Лаборатория по химико-токсикологични изследвания, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ" и на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ" в частта за газхроматографски изследвания.
4. Отделение по "Превантивна медицина", отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинските стандарти "МИКРОБИОЛОГИЯ" и "ВИРУСОЛОГИЯ":
4а. в отделението се извършва дейност по микробиология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "МИКРОБИОЛОГИЯ";
4б. в отделението се извършва дейност по вирусология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ВИРУСОЛОГИЯ".

Г. Клиники и/или отделения за долекуване и продължително лечение или рехабилитация:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА".

V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛЕВЕН

Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по анестезиология и интензивно лечение, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ".
2. Отделение по хирургия, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ":
2а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност "Детска хирургия" в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ";
2б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност "Съдова хирургия" в изпълнение на медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ".
3. Отделение по ортопедия и травматология, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ".
4. Отделение по очни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОЧНИ БОЛЕСТИ".
5. Отделение по нервни болести, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "НЕРВНИ БОЛЕСТИ".
6. Отделение по ревматология, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "РЕВМАТОЛОГИЯ".
7. Отделение по пневмология и фтизиатрия, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ".
8. Отделение по гастроентерология, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ".
9. Отделение по ендокринология и болести на обмяната, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА".
10. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Отделение по кардиология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КАРДИОЛОГИЯ".
11. Отделение по ушни, носни и гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ".

Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА".
2. Отделение по образна диагностика, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА".
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Медико-диагностична клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ".
2. Медико-диагностична лаборатория по микробиология, отговаряща на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "МИКРОБИОЛОГИЯ".
3. Медико-диагностична лаборатория по вирусология, отговаряща на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ВИРУСОЛОГИЯ".
4. Лаборатория по клинична патология с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ".

VІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БДПЛР) - БАНКЯ

Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

Клиники и/или отделения за долекуване и продължително лечение или рехабилитация:

1. Отделение за долекуване и рехабилитация на сърдечно-съдови заболявания, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА".
2. Отделение за долекуване и рехабилитация на неврологични заболявания, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА".
3. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА".

VІІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БДПЛР) - ХИСАРЯ

Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Отделения с легла:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА".
2. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина за деца от 3 до 18 години, отговарящо на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА".

Б. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
Клинична лаборатория
Клиники и/или отделения за долекуване и продължително лечение или рехабилитация:
1. Отделение по вътрешни болести за лечение на нефрологични и урологични заболявания.
2. Отделение по вътрешни болести за лечение на гастроентерологични заболявания.

VІІІ. БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БДПЛР) - ПОМОРИЕ

Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на I ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА".
Б. Клиники и/или отделения за долекуване и продължително лечение или рехабилитация:
1. Отделение за долекуване и продължително лечение - по медицинска специалност "вътрешни болести" и медицинска специалност "нервни болести".


Приложение № 3 към чл. 18, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.)

АДРЕСИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ (ВМА)

1. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - София, към ВМА осъществява дейността си на адрес: София, район "Триадица", бул. Георги Софийски 3.
2. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Пловдив, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Пловдив, бул. Христо Ботев 81.
3. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Сливен, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Сливен, бул. Пушкин 2.
4. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Варна, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Варна, бул. Христо Смирненски 3.
5. Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) - Банкя, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Банкя, ул. Иван Вазов 5.
6. Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) - Хисаря, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Хисаря, ул. Илин Паунов 1.
7. Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) - Поморие, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Поморие, ул. Проф. Т. Стоянов 12.
8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2012 г., в сила от 08.06.2012 г.) Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Плевен, към ВМА осъществява дейността си на адрес: гр. Плевен, ул. Георги Кочев № 6.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти