Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ЮНИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КАКТО И НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК И КУЛТУРА, НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - ДЕЦА НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2009г., отм. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2019г.


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм - ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2019 г., в сила от 05.11.2019 г.

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за осигуряване на обучение по български език за мигранти, както и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Чл. 2. Обучението по български език за мигранти, както и обучението по майчин език и култура, е по желание на родителя (настойника, попечителя).


Чл. 3. При подаване на заявление от родителя (настойника, попечителя) за записване на детето в българско училище директорът на училището е длъжен да разясни на родителя (настойника, попечителя) възможностите за обучение по български език за мигранти, както и за обучение по майчин език и култура, съгласно тази наредба.

Раздел I.
Обучение по български език за мигранти


Чл. 4. (1) Обучение по български език за мигранти се провежда индивидуално или в група - по решение на началника на регионалния инспекторат по образованието, съобразно потребностите на всяко дете, местоживеенето, възрастта и здравословното му състояние.
(2) Групите по ал. 1 се сформират от ученици от един и същи образователен етап.


Чл. 5. (1) Обучението по български език за мигранти се провежда по утвърдени от министъра на образованието и науката учебни програми в съответствие с чл. 8, ал. 2.
(2) Обучението по български език за мигранти се провежда по учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката по съответния ред.
(3) Обучението по български език за мигранти се провежда в училища, определени от началника на съответния регионален инспекторат по образованието.


Чл. 6. (1) При желание за обучение по български език за мигранти родителят (настойникът, попечителят) подава заявление до директора на училището, в което се обучава съответното дете.
(2) Директорът на училището уведомява регионалния инспекторат по образованието в седемдневен срок за постъпилите искания.
(3) Началникът на регионалния инспекторат по образованието организира чрез директора на училището обучението по български език за мигранти в съответствие с изискванията на настоящата наредба, като определя със заповед училищата, в които ще се извършва обучението, и учителите, които ще го провеждат.
(4) Директорът на училището уведомява родителя (настойника, попечителя) на детето за реда и условията на провеждане на организираното обучение по български език за мигранти.


Чл. 7. (1) Обучението по български език за мигранти се провежда в начален етап от начален учител, а в прогимназиален и в гимназиален етап - от учител по български език и литература.
(2) Отношенията между провеждащия обучението учител и директора на училището се уреждат по споразумение на страните като допълнителна работа по основния трудов договор по смисъла на Кодекса на труда или чрез договор по реда на Закона за задълженията и договорите, ако учителят не работи в същото училище.
(3) Обучението по български език за мигранти се финансира чрез бюджетите на училищата на база проведен лекторски час, чийто размер е определен със заповед на министъра на образованието и науката.
(4) Необходимите средства за провеждане на обучението по български език за мигранти се планират ежегодно по бюджета на Министерството на образованието и науката и се предоставят по бюджетите на училищата, в които се провежда обучението, въз основа на заявки, подадени в Министерството на образованието и науката чрез регионалните инспекторати по образованието.


Чл. 8. (1) Обучението по български език за мигранти се провежда в часове извън учебния план в рамките на 12 месеца.
(2) Обучението по български език за мигранти е с продължителност, както следва:
1. за деца, обучаващи се в начален образователен етап - 90 учебни часа, по 3 часа седмично;
2. за деца, обучаващи се в прогимназиален образователен етап - 120 учебни часа, по 4 часа седмично;
3. за деца, обучаващи се от 9. клас до класа, в който навършват шестнадесетгодишна възраст включително - 180 учебни часа, по 5 часа седмично.
(3) Обучението по български език за мигранти се провежда само в една от хипотезите по ал. 2, в зависимост от образователния етап, в който детето се записва в българско училище, и не се повтаря при преминаване в следващ образователен етап.
(4) Обучението по български език за мигранти може да бъде проведено изцяло или частично интензивно и по време на ваканциите при желание, изявено от родителя (настойника, попечителя) в заявлението по чл. 6, ал. 1.


Чл. 9. (1) По време на обучението по български език за мигранти децата не се оценяват съгласно действащата нормативна уредба в системата на народната просвета.
(2) След завършване на обучението по български език за мигранти учителят по чл. 7 изготвя в писмен вид качествена оценка за постигнатите от всяко дете резултати, която се предоставя за сведение на родителя (настойника, попечителя), на директора на училището и на учителите, обучаващи детето по учебните предмети от учебния план.

Раздел II.
Обучение по майчин език и култура


Чл. 10. Обучението по майчин език и култура се провежда при желание от страна на родителите (настойниците, попечителите) и при осигурени условия по реда на чл. 11.


Чл. 11. (1) Родителите (настойниците, попечителите) подават до директора на училището, в което се обучава съответното дете, заявление, в което изразяват желанието си то да се обучава по майчин език и култура.
(2) Директорът на училището уведомява съответния регионален инспекторат по образованието за постъпилото заявление в седемдневен срок от постъпването му, като прилага и копие от заявлението на родителите (настойниците, попечителите).
(3) Регионалният инспекторат по образованието в седемдневен срок уведомява Министерството на образованието и науката за постъпилите заявления, като прилага съответните документи.
(4) Министерството на образованието и науката уведомява чрез Министерството на външните работи дипломатическото представителство на държавата по произход за постъпилото искане.
(5) Организацията на обучението по майчин език и култура се осъществява чрез дипломатическото представителство на държавата по произход.
(6) Обучението по майчин език и култура се финансира от държавата по произход и/или от физически или юридически лица. Обучението по майчин език и култура не може да бъде финансирано със средства от държавния бюджет и бюджетите на училищата.
(7) Дипломатическото представителство уведомява по подходящ начин родителите (настойниците, попечителите), подали заявление, за реда и условията за провеждане на организираното обучение по майчин език и култура.


Чл. 12. Обучението по майчин език и култура се провежда в сградата на училището, в което се обучава детето, или на друго подходящо място, определено от дипломатическото представителство на държавата по произход.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Обучение по български език за мигранти" е допълнително безплатно обучение по български език извън учебните часове по български език и литература за задължителна подготовка, за задължителноизбираема подготовка и за свободноизбираема подготовка от учебния план на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария.
2. "Майчин език" е официалният език на държавата по произход.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 4а от Закона за народната просвета.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти