Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ СЪС СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ 2009 Г.

В сила от 04.04.2009 г.
Приета с ПМС № 160 от 19.06.2009 г.

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2009г., отм. ДВ. бр.56 от 6 Юли 2018г.


Отменена с § 1, т. 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 121 от 29 юни 2018 г. за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство - ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително извършване на действия на процесуално представителство.

Чл. 2. Дейностите по чл. 1 включват всяка дейност на подпомагане на органите за приватизация, съответно за следприватизационен контрол, при осъществяване на правомощията им съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), включително дейностите, свързани с изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, приватизационни оценки, цялостно консултиране на подготовката на приватизационните процедури, осъществяване на действия на процесуално представителство, изготвяне на експертни становища, извършване на действия на експертно техническо подпомагане и маркетинг.


Чл. 3. Конкретният обем на дейностите по чл. 2 се определя с договор, подписан между възложителя и определения изпълнител.

Глава втора.
ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ


Чл. 4. (1) Възлагането на дейностите по чл. 2 се извършва чрез открит конкурс, чрез ограничен конкурс или чрез пряко договаряне.
(2) При открит конкурс възложителят отправя покана до неограничен брой кандидати.
(3) При ограничен конкурс възложителят отправя писмена покана за участие най-малко до трима кандидати.
(4) При пряко договаряне възложителят възлага изпълнението на дейности по чл. 2 след преговори с един или с няколко избрани от него кандидати.


Чл. 5. (1) Възложителят може да вземе решение за провеждане на ограничен конкурс в случаите на възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, приватизационни оценки, при осъществяване на действия на процесуално представителство, както и в случаите на възлагане извършването на маркетинг.
(2) Възложителят може да вземе решение за провеждане на процедура чрез пряко договаряне в случаите на възлагане на:
1. актуализация на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки;
2. извършване на действия на техническо подпомагане;
3. изготвяне на експертни становища;
4. изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества с по-малко от 30 на сто държавно или общинско участие в капитала;
5. изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, както и на незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества;
6. изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
(3) Възлагане изготвянето на актуализация на анализите на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки чрез пряко договаряне се допуска само за лицата, изготвили преди това анализите на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки.
(4) Възлагане извършването на дейности, непосочени в ал. 1 и 2, се извършва чрез открит конкурс.
(5) При възлагане, извършено чрез пряко договаряне, уговореното възнаграждение не може да надхвърля 10 000 лв. освен в случаите по чл. 6.


Чл. 6. (1) Освен в случаите по чл. 5, ал. 2 възложителят може да вземе решение за провеждане на процедура чрез пряко договаряне и в случаите на възлагане извършването на:
1. дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол на обект, икономически свързан с друг обект, за който вече е възложено извършването на такива дейности;
2. допълнителни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, на обект, за който вече е възложено извършването на такива дейности.
(2) Възлагане извършването на дейностите по ал. 1 се допуска:
1. само за лицата, на които е възложено извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол на свързания обект по ал. 1, т. 1 или на обекта, по отношение на който е необходимо възлагане извършването на допълнителни дейности по ал. 1, т. 2;
2. възнаграждението за възложените дейности по реда на ал. 1 не може да надхвърля 50 на сто от възнаграждението по договора за възлагане извършването на дейности на свързания обект по ал. 1, т. 1 или по договора за същия обект по ал. 1, т. 2.


Чл. 7. Всяка процедура по реда на наредбата се открива с решение на възложителя.

Глава трета.
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС


Чл. 8. (1) Решението за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс се публикува в два централни ежедневника.
(2) Когато възложител е Агенцията за приватизация или Агенцията за следприватизационен контрол, решението за провеждане на открит конкурс се оповестява чрез интернет.
(3) Когато възложител са общинските съвети или определените от тях органи за извършване на приватизация, решението за провеждане на открит конкурс се публикува в един местен вестник.
(4) По преценка на възложителя решението може да бъде оповестено и по друг начин.
(5) Решението за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс съдържа:
1. предмет на конкурса;
2. изисквания към кандидатите;
3. срок за закупуване на правилата за провеждане на конкурса;
4. цена на правилата за провеждане на конкурса;
5. срок за подаване на предложенията, който не може да бъде по-малък от 30 дни считано от датата на оповестяване на решението за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс;
6. размер на депозита за участие в конкурса, в случай че такъв е определен.


Чл. 9. (1) В случаите на провеждане на открит конкурс възложителят изготвя правила за провеждане на процедурата, които включват:
1. решението за откриване на процедурата;
2. описание и информация за предмета на конкурса;
3. изисквания към кандидатите;
4. съдържание и срок на валидност на предложенията;
5. критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението;
6. разяснения по процедурата;
7. проект на договор.
(2) По преценка на възложителя в правилата за провеждане на конкурса може да бъде включена и друга информация освен посочената в ал. 1.

Глава четвърта.
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕН КОНКУРС


Чл. 10. (1) Когато възложител е Агенцията за приватизация или Агенцията за следприватизационен контрол, решението за провеждане на ограничен конкурс задължително се оповестява чрез страницата на възложителя в интернет и се публикува в един централен ежедневник.
(2) Когато възложител са общинските съвети или определените от тях органи за извършване на приватизация, решението за провеждане на открит конкурс се публикува в един местен вестник. По преценка на възложителя решението може да бъде оповестено и чрез интернет.
(3) При провеждане на ограничен конкурс решението за откриване на процедура съдържа:
1. предмет на конкурса;
2. изисквания към кандидатите;
3. срок и място за получаване на допълнителна информация;
4. срок за подаване на предложенията, който не може да бъде по-малък от 10 дни считано от датата на публикуване на решението;
5. размер на депозита за участие в конкурса, в случай че такъв е определен;
6. цена на правилата за провеждане на процедурата;
7. срок за закупуване на правилата за провеждане на ограничения конкурс.


Чл. 11. Възложителят изготвя правила за провеждане на ограничения конкурс, които включват:
1. решението за откриване на процедура за провеждане на ограничен конкурс;
2. информация за обекта на конкурса;
3. изискванията към кандидатите;
4. критериите за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението;
5. друга информация, определена по преценка на възложителя.

Глава пета.
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ


Чл. 12. (1) Решението за откриване на процедура чрез пряко договаряне задължително съдържа:
1. предмет на договарянето;
2. името на поканения кандидат, съответно на поканените кандидати;
3. срок за подаване на предложението, съответно на предложенията.
(2) Решението по ал. 1 се изпраща на поканения кандидат, съответно на поканените кандидати.
(3) По преценка на възложителя решението може да бъде оповестено и публично.

Глава шеста.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ


Чл. 13. В процедурите по наредбата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.


Чл. 14. (1) Не може да участва в процедура по наредбата кандидат, който:
1. е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват с декларация на кандидата.
(3) Кандидатите представят и декларация за липсата на "конфликт на интереси" по смисъла на чл. 25, ал. 1 ЗПСК.
(4) Когато кандидатът е юридическо лице, изискването на ал. 1, т. 2 се отнася за лицата, представляващи юридическото лице в конкретната процедура.
(5) Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, декларации се представят от всяко физическо лице и от членовете на управителните органи на всяко юридическо лице, участващо в него.

Глава седма.
КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА


Чл. 15. (1) Оценката на постъпилите предложения при провеждане на процедура на открит конкурс, ограничен конкурс и пряко договаряне се извършва от назначена от възложителя комисия.
(2) В заповедта за назначаване на комисията се определят нейният председател и членове, включително резервни членове.
(3) Комисията се състои най-малко от трима членове, единият от които задължително е правоспособен юрист.
(4) Когато възложителят прецени за необходимо, в комисията могат да бъдат включвани и експерти, притежаващи необходимите знания и опит, които не са служители на органа по възлагане. Когато експертите са служители на друг държавен орган, заповедта за назначаване на комисията се подписва и от неговия ръководител.
(5) Когато е създадена работна група, оправомощена да участва в избора или да одобрява избора на лица, определени след конкурс за извършване на някоя от дейностите по чл. 2, в комисията могат да участват членовете на тази работна група или определени от тях представители.
(6) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от състава й. Особените мнения се вписват в доклада на комисията.
(7) Когато отсъстват повече от един член на комисията и те не могат да бъдат заменени от определените резервни членове, заседанието на комисията се отлага до попълването на състава й, но не повече от един ден.
(8) Член на комисията не може да бъде лице, което е "свързано лице" по смисъла на § 1 от Търговския закон с участник в процедурата или с членовете на неговите управителни и контролни органи, или лице, което има търговски, финансови или други взаимоотношения с някой от участниците в процедурата.
(9) Обстоятелствата по ал. 8 се удостоверяват с декларация от членовете на комисията, подписана към момента на разглеждане на предложенията на кандидатите.

Глава осма.
ПОДАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА


Чл. 16. За участие в процедура за открит конкурс, ограничен конкурс или пряко договаряне кандидатите подават предложения.


Чл. 17. Предложенията се подават в запечатан плик, върху който се отбелязват предметът на процедурата, името (фирмата) и адресът на кандидата.


Чл. 18. Подадените предложения се вписват в специален регистър, в който се отбелязват входящ номер, дата и час на постъпването им.


Чл. 19. Предложенията се отварят и разглеждат от комисията на следващия работен ден след изтичането на срока за подаването им.


Чл. 20. Не се допускат до разглеждане предложения, които:
1. са подадени след срока, посочен в решението за откриване на процедурата;
2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
3. не съдържат документ за внесен депозит, когато такъв се изисква.


Чл. 21. Когато в срока за подаване на предложения за участие в открит конкурс не постъпи нито едно предложение, възложителят може да удължи срока или да премине към ограничен конкурс или към пряко договаряне.


Чл. 22. Когато при провеждане на ограничен конкурс предложения подадат и лица, които не са поканени за участие, възложителят е длъжен да разгледа и тези предложения.


Чл. 23. При провеждане на процедура чрез пряко договаряне комисията разглежда само предложенията на поканения кандидат, съответно на поканените кандидати.


Чл. 24. (1) По предложение на комисията възложителят може да изиска от някои или от всички кандидати представянето на допълнителни документи и разяснения, както и отстраняване на допуснатите нередности, като определя срока за това. Направените разяснения или допълнения не трябва да водят до изменение на вече подадените предложения.
(2) Когато в определения от възложителя срок допълнителните документи и разяснения не бъдат представени и допуснатите нередности не бъдат отстранени, предложенията на съответните кандидати не се оценяват.
(3) По предложение на комисията възложителят може да изиска от кандидатите подобряване на направените предложения, като определя срок за представянето им.
(4) Комисията разглежда направените предложения и изготвя мотивиран доклад в 14-дневен срок от датата на постъпването им, съответно от изтичането на срока по чл. 24, ал. 1 и/или 3. В 3-дневен срок от получаване на доклада на комисията възложителят се произнася с решение, в което обявява кандидатите, класирани на първите три места. Кандидатите се уведомяват за резултатите от класирането.
(5) Депозитът на спечелилия кандидат се задържа като гаранция за сключване на договора за възлагане. Когато договорът за възлагане не бъде сключен по вина на спечелилия кандидат, депозитът му за участие в процедурата се задържа от възложителя.
(6) Възложителят задържа депозита и на кандидат, който е:
1. подал жалба срещу решението за класиране до решаването на спора от съда;
2. оттеглил предложението си след изтичането на срока за подаване на предложенията.


Чл. 25. Възложителят може да прекрати процедурата мотивирано.

Глава девета.
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ


Чл. 26. (1) Договорът с класирания на първо място кандидат се сключва в 14-дневен срок от вземането на решението по чл. 24, ал. 4.
(2) Когато договорът не бъде сключен с класирания на първо място кандидат, възложителят поканва за сключване на договор последователно кандидатите, класирани съответно на второ и трето място.


Чл. 27. (1) Договорите по реда на наредбата са възмездни и се сключват в писмена форма.
(2) Сключените договори съдържат задължително предложенията на кандидата, въз основа на които е бил класиран.


Чл. 28. Определеният по реда на наредбата изпълнител няма право да разгласява информация и да придобива право на собственост върху обекта, свързан с дейността му като изпълнител, както и да осъществява друга дейност, предпоставяща конфликт на интереси по отношение на дейността му като изпълнител.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Възложител" е Агенцията за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол и общинските съвети, съответно определените от тях органи по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗПСК.
2. "Обединение" е обединяването на две или повече български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица с цел да участват в процедура по реда на наредбата, без да е възприета някаква правна форма.
3. "Изпълнител" е кандидат в процедура по реда на наредбата, с когото е сключен договор за възлагане.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.


§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава Агенцията за приватизация.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти