Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 8 ЮНИ 2009 Г. ЗА ИЗБОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при избора и проектирането на асансьорни уредби с пътнически и товаро-пътнически асансьори в жилищни и общественообслужващи сгради до 20 етажа.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат при избора и проектирането на асансьорни уредби с пътнически и товаро-пътнически асансьори за нови сгради, както и при извършване на основен ремонт, реконструкция, основно обновяване и преустройство на съществуващи сгради, за които се изисква разрешение за строеж, при съобразяване с конструктивните характеристики и техническите условия в тях.
(3) За жилищни и общественообслужващи сгради над 20 етажа може да се проектират асансьорни уредби с асансьори с интензивно ползване по задание на възложителя в съответствие със специфичните параметри на сградата и техническите спецификации на производителите на асансьори при спазване на основните изисквания, определени в наредбата.

Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага при избора и проектирането на асансьорни уредби с товарни асансьори.
(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за асансьори за ползването им в случай на пожар, както и за специални асансьори за извършване на аварийно-спасителни дейности.


Чл. 3. Наредбата се прилага едновременно с нормативните актове и техническите спецификации, в които са определени изискванията, свързани с носимоспособността и устойчивостта на строителните конструкции при експлоатационни и сеизмични натоварвания, хигиената, здравето, опазването на околната среда и защитата от шум, пожарната безопасност, здравословните и безопасните условия на труд, изграждането на достъпна среда в урбанизираните територии и правилата за изпълнение и приемане на строителните и монтажните работи.


Чл. 4. (1) При избора и проектирането на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради се спазват и изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 33 от 2003 г.), и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (НСИОСАТПУ), приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 94 от 2001 г.).
(2) При изработването на част електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) на инвестиционния проект на асансьорна уредба се спазват и изискванията по глава тридесет и трета "Електрически двигатели и комутационни апарати" от Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.).

Глава втора.
ИЗБОР НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ ЗА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

Раздел I.
Класификация на асансьорите


Чл. 5. В зависимост от характера на задвижването асансьорите са:
1. електрически;
2. хидравлични.


Чл. 6. (1) Според функционалното им предназначение асансьорите се групират в следните класове:
1. клас I - пътнически асансьори;
2. клас II - товаро-пътнически асансьори;
3. клас III - болнични асансьори;
4. клас IV - товарни асансьори;
5. клас V - малки товарни асансьори;
6. клас VI - асансьори с интензивно ползване.
(2) Асансьорите от класове I и II са:
1. асансьори за жилищни сгради;
2. асансьори с общо предназначение.


Чл. 7. В зависимост от широчината на входната врата на кабината асансьорите се групират в четири серии, както следва:
1. с широчина на входа 700 mm;
2. с широчина на входа 800 mm;
3. с широчина на входа 900 mm;
4. с широчина на входа 1100 mm и 1300 mm.

Раздел II.
Избор на асансьорни уредби


Чл. 8. Броят и видът на пътническите и товаро-пътническите асансьори за видовете сгради в зависимост от тяхното предназначение, броя на етажите над основното ниво и предполагаемия брой на обитателите на един етаж или общия брой на обитателите в сградата се определят, както следва:
1. за жилищни сгради - съгласно приложение № 1;
2. за сгради за обществено обслужване в областта на хотелиерството и услугите и други подобни за временно пребиваване в областта на образованието - съгласно приложение № 2;
3. за сгради за обществено обслужване с изключение на сградите по т. 2 - съгласно приложение № 3.


Чл. 9. (1) Графиките в приложения № 1, 2 и 3 са зонирани, като в зависимост от номиналния товар на асансьорите в асансьорните уредби са използвани условните означения по табл. 1.

Таблица 1

Условно означение А Б В Г Д Е Ж
Номинален товар на асансьора, kg 320 400 450 630 800 1000 1275
               

(2) Условните означения "А" и "Д" се прилагат по искане на възложителя - при извършване на ремонт или реконструкция на съществуващи сгради, когато няма техническа възможност за прилагане на наредбата.
(3) Масата на номиналния товар на асансьорите е в kg. За пътнически асансьори при условно тегло на един пътник 75 kg тя се определя съгласно табл. 2.

Таблица 2

Номинален товар, kg 320 400 450 630 800 1000 1275 1600 1800 2000
Брой пътници 4 5 6 8 10 13 17 21 24 26
                     


Чл. 10. Броят и видът на асансьорите и тяхната номинална скорост се съобразяват с минималните изисквания за комфорт и придвижване на пътниците и се избират по графиките на приложения № 1, 2 и 3.


Чл. 11. (1) В граничните части на зоните в графиките по чл. 10 може да се избират и асансьори с различен номинален товар от посочения за съответната зона и близък до посочения в съседната зона.
(2) В случай че данните за сградата съответстват на зона, която е извън обхвата на графиките, се предвижда втора група асансьори, които могат да бъдат разположени отделно от първата зона. В този случай за всяка група асансьори показателят за предполагаемия брой на обитателите се приема 50 на сто от общия брой на обитателите на сградата.

Глава трета.
ПРОЕКТИРАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 12. (1) Асансьорите към една комуникация за общо ползване във вертикално направление в сградата се проектират в една група и се разполагат един до друг. Когато асансьорите са повече от четири, те се проектират в две групи, разположени една срещу друга.
(2) Асансьорите от една група се проектират с общо машинно помещение.
(3) При проектиране на няколко асансьора в една обща шахта при възможност същите се предвиждат с еднаква товароподемност.
(4) Асансьорите от една група се избират при възможност с еднаква скорост и обслужват еднакъв брой спирки.

Раздел II.
Изисквания към асансьорите


Чл. 13. (1) При проектирането на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради до 20 етажа се спазват изискванията на чл. 8, 9 и 10, с които се определят минималните характеристики и параметри на асансьорите.
(2) Допуска се с техническото задание за проектиране възложителят да определя по-високи изисквания от тези по ал. 1.


Чл. 14. (1) За жилищни сгради с пет и повече етажи, както и за сгради, в които се предвиждат жилища за хора с увреждания, задължително се проектират асансьори.
(2) В жилищните сгради и в сградите за обществено обслужване (с изключение на лечебните заведения за болнична помощ) се предвиждат асансьори от класове I и II. В жилищни сгради над осем етажа задължително се предвижда един асансьор от клас II.
(3) Най-малко един от асансьорите по ал. 1 и 2 се проектира при спазване на изискванията за достъпност съгласно Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (ДВ, бр. 109 от 2003 г.).
(4) При наличие на подземен паркинг най-малко един от асансьорите се проектира така, че да осигурява достъп между подземния гараж и входното пространство.
(5) С техническото задание възложителят може да възлага допълнително проектирането на товарни и на малки товарни асансьори.
(6) Когато жилищната сграда е проектирана с един асансьор, с техническото задание възложителят може да възлага избора на асансьор с повишена товароподемност (1000 kg) за транспортиране на носилка и на обзавеждане.


Чл. 15. (1) В хотелите с четири и повече етажи от всички категории съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, приета с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 2 от 2005 г.), както и в хотелите от категории "четири звезди" и "пет звезди", независимо от броя на етажите се предвиждат асансьори за пътници.
(2) За семейни хотели в сгради с пет и повече етажи се предвиждат асансьори за пътници.
(3) За мотели в сгради с четири и повече етажи се предвиждат асансьори за пътници.
(4) За хотели от категории "три звезди" и "четири звезди" с капацитет над 75 стаи освен асансьори за пътници се предвиждат и асансьори за стопански нужди. Асансьори за стопански нужди се проектират и за хотели от категория "пет звезди" независимо от капацитета им.
(5) При наличие на подземен гараж най-малко един от пътническите асансьори се проектира така, че да е осигурен достъп до подземния гараж и фоайето.
(6) При наличие на заведение за хранене и развлечения се предвижда отделен асансьор за осигуряване на достъп до заведението за хранене и развлечения и входното пространство.
(7) За хотели от категория "пет звезди" се предвижда отделен асансьор за румсървис.
(8) Най-малко един от асансьорите по ал. 1, 2 и 3 към една вертикална комуникация в сградата, както и асансьорите по ал. 5 и 6 се проектират при спазване на изискванията за достъпност съгласно Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.


Чл. 16. (1) За лечебните заведения за болнична помощ се предвиждат асансьори от клас III.
(2) В асансьорите по ал. 1 се осигурява възможност за транспортиране на болен в болнично легло.
(3) В асансьорите, предназначени за ползване в хирургически клиники и хирургически блокове, се предвижда място за придружител/и, както и за разполагане на апаратура за поддържане на важни жизнени функции.
(4) В асансьорите, предназначени за ползване в диагностично-консултативни центрове, се осигурява възможност за транспортиране на болен с носилка с размери 900 mm х 2000 mm.


Чл. 17. (1) Асансьорните уредби се предвиждат с асансьори с номинална скорост (Vn), както следва: 0,4, 0,63, 1,0, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0 и 6,0 m/s. Скоростите от 0,63 m/s до 6, 0 m/s се прилагат за електрически асансьори, а скоростите от 0,4 m/s до 1, 0 m/s - за хидравлични асансьори. Препоръчва се асансьорите от класове I, II и III да се проектират с номинална скорост до 2,5 m/s включително, а асансьорите от клас VI - с номинална скорост от 3,0 до 6, 0 m/s.
(2) В табл. 1 на приложение № 4 и в приложение № 5 са дадени функционалните размери на елементите на асансьорни уредби с асансьори от класове I, II и III, определени в зависимост от размерите на кабините и на кабинните и шахтните врати на асансьорите.
(3) Асансьорите в асансьорните уредби се предвиждат с кабини, чиято максимална и минимална полезна площ са определени в зависимост от номиналния товар и броя на пътниците по табл. 3.

Таблица 3


Максимална и минимална полезна площ на кабината
 
Номинален товар, kg 320 400 450 630 800 1000 1275
Брой пътници 4 5 6 8 10 13 16
Максимална полезна площ, m2 0,90 1,17 1,30 1,66 2,00 2,40 2,95
Минимална полезна площ, m2 0,79 0,98 1,17 1,45 1,73 2,15 2,57
               

(4) Функционалните размери на елементите на асансьорни уредби с асансьори от клас VI може да се приемат както дадените в табл. 2 на приложение № 4, при условие че са съгласувани с производителя на асансьора.

Раздел III.
Изисквания към шахтите


Чл. 18. (1) Асансьорите се отделят от околното пространство със:
1. стени, под, таван;
2. частични ограждения, или с
3. достатъчно свободно пространство.
(2) Асансьорната шахта се проектира с плътни стени, под и таван. Отвори се предвиждат в следните случаи:
1. за шахтни врати;
2. за аварийни врати и люкове за проверка;
3. за отвеждане на газове и дим в случай на пожар;
4. за вентилационни отвори;
5. между шахтата и машинното помещение или помещението за ролките;
6. в разделителните прегради между асансьорите.
(3) Допуска се асансьорната шахта да не е напълно оградена, ако:
1. подвижните части на асансьора, които обикновено са достъпни, са разположени на такава височина, че да е осигурена безопасността на хората и нормалната работа на асансьора;
2. ограждането е на разстояние не повече от 0,15 m от края на стълби, подове и балкони;
3. за нормалното функциониране на асансьора са предвидени допълнително мерки срещу възможни въздействия от други устройства;
4. за асансьорите, изложени на атмосферни влияния (асансьори, разположени на фасади на сгради), са предвидени специални мерки;
5. за осигуряване на безопасността достъпът до неоградените части е ограничен при използването на друго техническо решение (например посредством водни огледала).
(4) При проектирането на асансьорни уредби по ал. 3 се извършва анализ на условията на околната среда в зависимост от вида на експлоатация на уредбата.
(5) Когато в шахтата са монтирани повече асансьори и разстоянието между подвижните им части е по-малко от 500 mm, подвижните части на асансьорите се отделят с преграда по цялата височина на шахтата.
(6) В проектните размери на асансьорната шахта се включват и допустимите отклонения от вертикалата - до ± 25 mm. Най-малките допустими отклонения от вертикалата са включени в размерите "b3"и "d2" на шахтите на асансьорите съгласно приложение № 6.
(7) В приложения № 7, 8 и 9 са дадени размерите на асансьорните шахти на асансьори от класове I, II и III.
(8) Когато в една обща шахта се предвиждат няколко асансьора, разположени един до друг, вътрешните им размери се определят по един от следните начини:
1. пълната широчина на общата шахта е равна на сумата от широчините на отделнитe шахти и сумата от широчините на граничните пространства между шахтите, като всяка гранична широчина е най-малко 200 mm;
2. дълбочината на общата шахта е равна на дълбочината на шахтата за индивидуални асансьори.
(9) Размерите на асансьорните шахти на асансьори от клас VI се приемат по табл. 2 на приложение № 4 след съгласуване с производителя на асансьора.
(10) При проектирането на асансьорни шахти се спазват и изискванията по чл. 19 и 20 НСИОСАТПУ.


Чл. 19. (1) Асансьорната шахта се проектира с вентилационна система. Не се допуска използването на вентилационната система на шахтата за вентилация на помещения, които не принадлежат на асансьора.
(2) В шахтата не се допуска разполагането на електрически проводници или на други подобни части, които не принадлежат на асансьора.


(3) Шахтата се проектира така, че да издържа на натоварванията, създавани от:
1. повдигателния механизъм;
2. направляващите елементи при задействане на захващащия механизъм;
3. ексцентрично разположен товар в кабината;
4. действието на буферите при въздействието на устройството срещу отскачане на опъващото устройство на уравновесяващите въжета;
5. товарене и разтоварване на кабината и др.
(4) За осигуряване на безопасната работа на асансьора шахтните стени се проектират така, че при прилагането на произволно място на равномерно разпределена сила 300 N, перпендикулярно върху едната или другата стена, върху площ 5 cm2:
1. да са устойчиви без остатъчни деформации;
2. да са устойчиви без еластични деформации, по-големи от 15 mm.
(5) Шахтната стена, разположена откъм страната на входа на кабината, се проектира така, че по цялата широчина на входа на кабината да се образува плътна повърхност, с изключение на хлабините, необходими за отваряне и затваряне на вратите.
(6) Проектните размери (светлите отвори) на шахтните врати се предвиждат с по-големи размери в сравнение с координационните размери (отворите) на кабинните врати, както следва:
1. широчината на кабинната врата (b2) се увеличава с 300 mm;
2. височината на кабинната врата (h3) се увеличава с 200 mm.
(7) Подът на шахтната яма се проектира така, че да поема натоварването от направляващите елементи: силата, дължаща се на масата на направляващите елементи, и опорната реакция в момента на сработване на захващащия механизъм.
(8) Подът на шахтната яма под буферите на кабината или под хидравличния цилиндър (за хидравличните асансьори) се проектира така, че да издържа на четирикратна статична сила, създавана от масата на напълно натоварена кабина, а подът на шахтната яма под буферите на противотежестта или под зоната на движение на уравновесяващия товар да издържа на четирикратна статична сила, създавана от масата на противотежестта или от масата на уравновесяващия товар.


Чл. 20. (1) Подът на шахтната яма се проектира гладък и равен, с изключение на основата на буфера, направляващите елементи и устройството за отводняване.
(2) Шахтната яма се защитава срещу проникване на вода.
(3) В шахтната яма се предвиждат:
1. устройство за аварийно спиране;
2. извод за включване на електрически инструменти и прибори;
3. включвател на осветлението на шахтата;
4. стълба за достъп до дъното на шахтната яма.
(4) Под асансьорните шахти се допуска устройване на помещения за пребивававане на хора в тях, при условие че:
1. подът на шахтната яма е проектиран така, че да издържа на удар при падане на противотежестта на асансьора от най-високата точка на шахтата или при падане на кабина, натоварена с номинален товар - в случаите, когато асансьорът е с хидравлично задвижване и индиректно окачване;
2. са спазени техническите изисквания и нормите за пожарна безопасност, безопасна експлоатация, санитарно-хигиенните изисквания и др.

Раздел IV.
Изисквания към етажните площадки


Чл. 21. (1) Минималното разстояние между две съседни етажни площадки, на които са разположени шахтните врати, е, както следва:
1. при височина на шахтните врати 2000 mm - 2450 mm;
2. при височина на шахтните врати 2100 mm - 2550 mm.
(2) На етажната площадка не се допуска наличието на чупки и прегради по цялата широчина на шахтата (индивидуална или обща).
(3) За асансьори от клас I най-малката дълбочина на етажната площадка, мерено от стена до стена, е равна на дълбочината на най-дълбоката кабина, но не по-малко от 1,50 m. За асансьори, предназначени за ползване от хора с увреждания, пред асансьора се предвижда свободно пространство за движение с размери не по-малки от 1,50 m х 1,50 m.
(4) За асансьори от клас II най-малката дълбочина на етажната площадка, мерено от стена до стена, е равна на 1,5d1, където d1 е дълбочината на най-дълбоката кабина. При четири асансьора в група, в която няма болничен асансьор, най-малката дълбочина на етажната площадка е не по-малка от 2,40 m.
(5) За асансьорни групи, разположени една срещу друга, разстоянието между челните им стени е най-малко равно на сумата от дълбочините на две разположени една срещу друга кабини, а за болнични асансьори - не повече от 4,5 m.
(6) Осветителите на етажните площадки се разполагат в близост до шахтните врати така, че да осигуряват осветеност на нивото на пода най-малко 50 lх, както и необходимата видимост при отваряне на шахтната врата на кабината и при повреда на осветлението в нея.

Раздел V.
Изисквания към машинните помещения


Чл. 22. (1) В табл. 1 на приложение № 4 са дадени размерите на машинните помещения на индивидуални асансьори от класове I, II и III. Височината на машинните помещения е не по-малка от 2,00 m.
(2) При група електрически асансьори най-малката площ на общото машинно помещение е равна на сумите от най-малките площи, които се изискват за индивидуални асансьори.
(3) При група от два хидравлични асансьора общото машинно помещение се разполага зад шахтата, като най-малката му площ е равна на сумите от най-малките площи, изисквани за машинните помещения на индивидуалния асансьор.
(4) Най-малката широчина на общото машинно помещение е равна на сумата от общата широчина на съставните шахти и размера на крайното уширение, съответстващо на асансьора, за който се изисква най-голямо уширение.
(5) Най-малката дълбочина на общото машинно помещение е равна на дълбочината на най-дълбоката индивидуална шахта плюс 2,10 m.
(6) Машинното помещение се проектира с вентилационна система.
(7) Размерите на машинните помещения на индивидуални асансьори от клас VI може да се избират съгласно табл. 2 на приложение № 4, при условие че са съгласувани с производителя на асансьора.


Чл. 23. (1) Подовете, стените, таваните и вратите на машинните помещения се проектират плътни.
(2) В машинните помещения не се допуска разполагането на устройства, кабели и тръбопроводи, които не принадлежат на асансьора.
(3) В машинните помещения може да се разполагат:
1. повдигателни механизми за малки товарни асансьори;
2. устройства за вентилация и отопление (с изключение на устройствата за парно и водно отопление под налягане);
3. елементи на системите за пожароизвестяване и пожарогасене и пожаротехнически средства.
(4) До машинните помещения и до помещенията за ролките се осигурява непрекъснат достъп откъм стълбището на сградата и чрез монтиране на неподвижни осветители. Допуска се достъпът до помещенията да се осъществява чрез допълнителни стълби, при условие че:
1. машинното помещение и помещението за ролките са разположени на не повече от 4,0 m над нивото, достъпът до което е осигурен чрез стълбището на сградата;
2. допълнителните стълби са здраво закрепени и не могат да бъдат демонтирани;
3. стълбите с височина, по-голяма от 1,5 m, са наклонени под ъгъл между 65° и 75° спрямо хоризонталата и са осигурени срещу подхлъзване и преобръщане;
4. светлата широчина на допълнителните стълби е най-малко 0,35 m, дълбочината на стъпалата - не по-малка от 25 mm, а разстоянието от стъпалата на перпендикулярно разположената стълба до разположената отзад стена е най-малко 0,15 m;
5. в горния край на допълнителните стълби е предвидена най-малко една леснодостъпна ръкохватка;
6. за предотвратяване на падане от височина, по-голяма от тази на стълбата, стълбата и пространството около нея с размери 1,5 m на 1,5 m са обезопасени срещу падане.
(5) Не се допуска преминаване през помещения - частна собственост.
(6) Машинните помещения на асансьорите се проектират така, че да издържат на натоварванията, на които са подложени.
(7) Машинните помещения се изпълняват от строителни продукти, които не отделят прах.
(8) Подовите покрития на машинните помещения се изпълняват от продукти с нехлъзгава повърхност.


Чл. 24. (1) При проектирането на машинните помещения се осигуряват безопасни условия на труд при работа с електрически и други устройства.
(2) Свободните площи за обслужване се проектират с широчина най-малко 0,5 m. В местата, където няма движещи се части, тази широчина може да бъде намалена до 0,4 m.
(3) Когато подът на машинното помещение е на няколко нива, при разлики в нивата повече от 0,5 m се предвиждат стъпала, стълби и парапети.
(4) Машинните помещения се проектират с метални врати с минимални размери 0,6 m на 1,8 m, които се заключват и отварят навън. В машинните помещения освен врати се предвиждат и монтажни люкове, които се разполагат извън габаритите на шахтите. Монтажни люкове може да не се предвиждат, когато е осигурена възможност за безопасно транспортиране на съоръженията от последната етажна площадка до машинното помещение, съгласувано с изпълнителя на монтажните работи.
(5) Отворите на плочата на машинното помещение се определят в зависимост от предназначението им и се ограждат с бордове с височина най-малко 50 mm.
(6) В машинните помещения над шахтите и над люковете се предвиждат релси или метални куки с товароподемност най-малко:
1. за асансьори с номинален товар до 400 - 500 kg;
2. за асансьори с номинален товар до 630 - 800 kg;
3. за асансьори с номинален товар до 1000 - 1200 kg;
4. за асансьори с номинален товар над 1000 - 1500 kg.


Чл. 25. (1) В машинните помещения за всеки асансьор се предвижда по един главен прекъсвач, чрез който се изключва захранването на всички активни проводници. Когато едно машинно помещение обслужва няколко асансьора, се предвижда и един общ прекъсвач, който изключва захранването на всички асансьори.
(2) Не се допуска главният прекъсвач да прекъсва електрическите вериги, които захранват:
1. осветлението на кабината и вентилационната й система (когато има такава);
2. електрическия контакт върху покрива на кабината;
3. осветлението в машинното помещение и в помещението, в което са разположени ролките;
4. осветлението на шахтата;
5. електрическите контакти в машинното помещение, в помещението, в което са разположени ролките, и в шахтната яма;
6. аларменото устройство.
(3) Двигателите, които са свързани директно към захранващата мрежа, се защитават срещу къси съединения и срещу претоварване.
(4) Машинното помещение се проектира с постоянно електрическо осветление и с най-малко един извод за включване на електрически инструменти.

Раздел VI.
Проектна документация


Чл. 26. В проектната документация, въз основа на която се издава разрешението за строеж, се отразяват всички приети решения, свързани с определянето на вида на асансьора, като:
1. номинален товар;
2. номинална скорост;
3. клас;
4. достъпна среда.


Чл. 27. Проектната документация съдържа освен решенията по чл. 26 и текстов и графичен материал, в които се отразяват всички характерни размери на асансьорната уредба съгласно приложения № 4, 5, 6, 7, 8 и 9, както и решенията за постигане на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).


Чл. 28. Лицата, които проектират асансьорни уредби за сградите по чл. 1, трябва да притежават съответната проектантска правоспособност за изработване на части архитектурна, конструктивна и електрическа на инвестиционния проект.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Асансьорна уредба" е съвкупност от асансьор (асансьори) и функционално свързани с него (тях) части на строежа (шахта, шахтна яма, машинно помещение, етажни площадки и др.под.).
2. "Пътнически асансьор" е стационарен подемник, предназначен за обслужване на етажни площадки на определени нива, с кабина, проектирана и изпълнена така, че да е лесно достъпна за пътниците.
3. "Товаро-пътнически асансьор" е асансьор с дълбочина на кабината най-малко 2100 mm, пригоден за превозване на товари с големи габарити (например мебели).
4. "Шахта" е пространство, в което се движат кабината, противотежестта и/или хидравличният/те задвижващ/и цилиндър/ри на асансьора.
5. "Широчина на шахтата (b3)" е хоризонталното разстояние между вътрешните повърхности на стените на шахтата, мерено успоредно на широчината на кабината.
6. "Дълбочина на шахтата (d2)" е хоризонтално разстояние, перпендикулярно на широчината на шахтата.
7. "Дълбочина на шахтната яма (d3)" е вертикалното разстояние между пода на най-долната обслужвана етажна площадка и дъното на шахтата.
8. "Височина на горната част на шахтата (h)1" е вертикалното разстояние между пода на най-горната обслужвана етажна площадка и тавана на шахтата (в това разстояние не са включени ролките над кабината).
9. "Горна част на шахта" е част от шахтата, разположена над нивото на най-горната етажна площадка, обслужвана от кабината.
10. "Шахтна яма" е част от шахтата, разположена под нивото на най-долната етажна площадка, обслужвана от кабината.
11. "Кабина" е част от асансьора, която служи за превоз на пътници и/или товари.
12. "Широчина на кабината (b1)" е хоризонталното разстояние между вътрешната повърхнина на стените на кабината, мерено успоредно на входната страна.
13. "Дълбочина на кабината (d1)" е хоризонталното разстояние между вътрешните стени на кабината, мерено перпендикулярно на входната страна.
14. "Височина на кабината (h4)" е вертикалното разстояние между прага на входа и конструктивния таван на кабината.
15. "Широчина на входа на кабината (b2)" е светлата широчина на входа, измерена при напълно отворено положение на шахтната и кабинната врата.
16. "Височина на входа на кабината (h3)" е светлата височина на входа, измерена при напълно отворено положение на шахтната и кабинната врата.
17. "Етажна площадка" е равно пространство за достъп до кабината на всяко ниво на ползване.
18. "Машинно помещение" е помещение, в което са разположени повдигателният механизъм и/или неговите принадлежности.
19. "Широчина на машинното помещение (b4)" е хоризонталното разстояние, мерено успоредно на широчината на кабината.
20. "Дълбочина на машинното помещение (d4)" е хоризонталното разстояние, мерено перпендикулярно на широчината.
21. "Височина на машинното помещение (h2)" е най-малкото вертикално разстояние между пода и тавана на помещението, определено в съответствие с изискванията на националните строителни нормативни актове и нормативните актове за асансьорни уредби.
22. "Номинална скорост (Vn)" е скорост, за която е изпълнен и предназначен асансьорът.
23. "Номинален товар" е товар, за който е изпълнен и предназначен асансьорът.
24. "Основен (главен) етаж" е етаж, на който е разположен достъпният вход на сградата, който може да бъде ползван безпрепятствено и който е свързан с достъпния маршрут на урбанизираната среда.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 18, ал. 1 ЗУТ.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 4. Наредбата не се прилага за строежи, чиито инвестиционни проекти са разработени в съответствие с "Норми за избор на асансьори при проектиране на жилищни, административни сгради, хотели и общежития" и са внесени за съгласуване и одобряване от съответните органи, които издават разрешения за строеж, преди влизането й в сила.


§ 5. С наредбата се отменят "Норми за избор на асансьори при проектиране на жилищни, административни сгради, хотели и общежития", отпечатани в Бюлетина за строителство и архитектура, бр. 2 от 1986 г.


§ 6. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.


Приложение № 1 към чл. 8, т. 1Приложение № 2 към чл. 8, т. 2Приложение № 3 към чл. 8, т. 3Приложение № 4 към чл. 17, ал. 2 и 4

Таблица 1


Функционални размери на елементите на асансьорни уредби с асансьори от класове І, ІІ и ІІІ
 
  Vn, Асансьори в жилищни сгради Асансьори с общо предназначение Болнични асансьори
Характеристики        
  m/s Н о м и н а л е н т о в а р (маса), kg
    320 400(450) 630 1000 630 800 1000/1275 1275 1600 1800 2000
Височина на кабината (h4)       2200       2300     2300  
Височина на кабинната врата                        
и на шахтните врати (h3)   2000      

2100

        2100  
  0,40(х)     1400     с          
  0,63       1400         1600   1800
Дълбочина на шахтната яма (d3) 1,00       1400         1700   1900
  1,60 с       1600       1900   2100
  2,50  

с

2200   с  

2200

    2500  
  0,40(х)    

3600

    с     -   -
  0,63    

3600

    3800 4200   4400   4600
Горна част на шахтата (h1) 1,00    

3700

    3800 4200   4400   4600
  1,60  

с

 

3800

  4000 4200   4400   4600
  2,50   с   5000 с 5000 5200   5400   5600
Размери на машинното помещение на електрически 0,63 - 1,60 2500 х 3700   3200 х 4900 2500 х 3700 3200 х 4900 3200 х 5500 3200 х 5800
асансьори (b4 x d4) 2,50   -   2700 х 5100 - 3000 х 5300 3200 х 5500 3200 х 5800
Размери на машинното помещение на хидравлични   Широчината и дълбочината на шахтата, умножени по 2 Размерите са минимални и следва да осигуряват
асансьори (b4 x d4) 0,40(х) - 1,00(х)   посочената площ
Площ на машинното помещение, m2                 25   27 29
                         

Таблица 2

Функционални размери на елементите на асансьорни уредби с асансьори от клас VІ
 
  Vn, Асансьори с интензивно ползване
Характеристики    
  m/s Н о м и н а л е н т о в а р (маса), kg
    1275 1350 1600 1800 2000
Височина на кабината (h4)       2400    
Височина на кабинната врата            
и на шахтните врати (h3)       2100    
  3,00     3200    
  3,50     3400    
Дълбочина на шахтната яма (d3) 4,00     3800    
  5,00     3800    
  6,00     4000    
  3,00     5500    
  3,50     5700    
Горна част на шахтата (h1) 4,00     5700    
  5,00     5700    
  6,00     6200    
Размери на машинното помещение на електрически 3,00 3000 х 5300   3300 х 5700
асансьори (b4 x d4) 3,50 - 6,00 3000 х 5700   3300 х 5700
         
Забележки:
1. Всички размери са в mm.
2. Номиналната скорост, означена с индекса „х”, се отнася за хидравлични асансьори.
3. С латинската буква „с” е отбелязано, че няма стандартизирана конфигурация.


Приложение № 5 към чл. 17, ал. 2Приложение № 6 към чл. 18, ал. 6
Приложение № 7 към чл. 18, ал. 7
Приложение № 8 към чл. 18, ал. 7
Приложение № 9 към чл. 18, ал. 7
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти