Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-3 ОТ 27 МАЙ 2009 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ "ОПЕРАТОР" И "КООРДИНАТОР" В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112

Издадена от Министерството на извънредните ситуации

Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят специфичните изисквания за заемане на длъжностите "оператор" и "координатор" в центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112 на Министерството на извънредните ситуации, както и редът за провеждане на обучението на операторите и координаторите.

Чл. 2. (1) Длъжностите "оператор" и "координатор" се заемат въз основа на конкурс.
(2) Конкурсът се провежда чрез тест, практически изпит, включващ и психологично изследване, и интервю.


Чл. 3. (1) Длъжността "оператор" е експертна длъжност със спомагателни функции и се заема по трудово правоотношение в съответствие с общите изисквания на Кодекса на труда, минималните изисквания на Единния класификатор на длъжностите в администрацията за длъжността и специфичните изисквания на тази наредба.
(2) Длъжността "координатор" е експертна длъжност и се заема по служебно правоотношение в съответствие с общите изисквания на Закона за държавния служител, минималните изисквания на Единния класификатор на длъжностите в администрацията за длъжността и специфичните изисквания на тази наредба.

Раздел II.
Специфични изисквания за заемане на длъжностите "оператор" и "координатор"


Чл. 4. (1) Специфичните изисквания за заемане на длъжностите по чл. 2, ал. 1 се отнасят до притежаване на допълнителна квалификация, физическо и психично здраве и психофизическа годност на кандидатите.
(2) Кандидатите трябва:
1. да имат компютърна компетентност и да владеят чужд език;
2. да са с добро зрение (без далтонизъм ), с добър слух и да не страдат от психични заболявания;
3. да имат ясна дикция, без говорни дефекти;
4. да нямат психологически противопоказания за изпълнение на длъжността.


Чл. 5. Обстоятелствата по чл. 4, ал. 2, т. 1 се установяват с документ и с резултат от проведения конкурс.


Чл. 6. Обстоятелствата по чл. 4, ал. 2, т. 2 се установяват чрез специализирани медицински прегледи и се удостоверяват с медицински свидетелства и свидетелство от психодиспансер.


Чл. 7. Обстоятелствата по чл. 4, ал. 2, т. 3 се установяват чрез интервюто.


Чл. 8. (1) Установяването на психологичната годност на кандидатите се извършва от експерт-психолог на Министерството на извънредните ситуации чрез провеждане на психологично изследване, което трябва да докаже липсата на психологически противопоказания и наличие на психологически характеристики, необходими за успешното изпълнение на задълженията за длъжността.
(2) Психологическите противопоказания за изпълнение на длъжностите включват:
1. неразвити/недостатъчни комуникативни умения (вкл. артикулация на вербалната реч, умения за водене на разговор - активно слушане, задаване на въпроси, анализ и синтез на информация);
2. емоционална лабилност и много ниска стресоустойчивост;
3. неустойчивост към монотонния труд и рутинна дейност и прояви на хиперактивност;
4. агресивно поведение (вкл. словесна агресия, враждебно отношение, физическа агресия и др.);
5. наличие на психопатологични отклонения, асоциално поведение и антисоциални наклонности;
6. алкохолна и/или друга зависимост;
7. проблеми в социалните умения (нежелание/неумение за работа в екип).
(3) Психологическите характеристики, необходими за успешното изпълнение на задълженията за длъжностите, включват:
1. комуникативни умения;
2. емоционална стабилност - стресоустойчивост, уверено (асертивно) поведение;
3. мотивация за работа;
4. желание и умения за обучение;
5. гъвкавост и адаптивност;
6. социални компетенции:
а) умения за общуване с различни хора;
б) способност за работа в екип;
в) умения за зачитане на авторитети и спазване на дисциплина;
г) лесна вградимост, изразени способности за създаване и поддържане на устойчиви, доверителни взаимоотношения - само за длъжността "координатор";
д) умения за даване на коректна обратна връзка, за овладяване на напрежението в работната смяна - само за длъжността "координатор";
е) умения за разтоварване на напрежението, потушаване на конфликти - само за длъжността "координатор".

Раздел III.
Ред за провеждане обучението на операторите и координаторите


Чл. 9. (1) Новопостъпилите служители преминават през първоначално обучение, което трябва да осигури създаването на базови професионални знания и умения за изпълнение на функциите по обслужване на спешни повиквания.
(2) Успешното завършване на първоначалното обучение е условие за допускане до самостоятелна работа.


Чл. 10. (1) Минималният срок за първоначално обучение е 20 работни дни.
(2) Обучението се извършва по програма, утвърдена от главния директор на главна дирекция "Национална система 112" (ГД "НС 112") на Министерството на извънредните ситуации.
(3) Обучението се провежда от експерти, определени със заповед на главния директор на ГД "НС 112", или наети по договор външни експерти.
(4) Обучението се провежда в учебната зала на ГД "НС 112" в София и/или в районния център 112 по местоназначение на служителите.


Чл. 11. Първоначалното обучение се провежда в три модула:
1. обща подготовка - теоретично изучаване на законовата и подзаконовата нормативна база за работа на националната система 112;
2. специализирана подготовка - практическо обучение за работа със специализирания софтуер на националната система 112 и първоначална психологическа подготовка;
3. стаж.


Чл. 12. (1) Обучението по първи и втори модул приключва с полагането на изпит:
1. теоретичен - тест за познаване на нормативната уредба;
2. практически - проверка на уменията за приемане на повиквания и обслужване на инциденти.
(2) Тестовете и заданията за практическия изпит, както и начинът на оценяването на служителите се одобряват от главния директор на ГД "НС 112".
(3) Изпитът се провежда от комисия, назначена със заповед на главния директор на ГД "НС 112". Резултатите от изпита се оформят в протокол, подписан от членовете на комисията.


Чл. 13. (1) До стаж се допускат новоназначени координатори и оператори, които са получили оценка най-малко 4.00 и по двата модула на изпита.
(2) Продължителността на стажа е 10 работни дни.
(3) Изпитната комисия по чл. 12, ал. 3 оценява всеки служител въз основа на представянето му по време на стажа. За успешно представяне се счита оценка минимум 4.00.
(4) Служители, непостигнали достатъчен резултат от изпита или стажа, се явяват в едноседмичен срок съответно на повторен изпит или стаж. Ако и при повторното явяване служителят не постигне изискуемите резултати, той се освобождава от заеманата длъжност съобразно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител.


Чл. 14. (1) Последващо обучение на служителите може да се извършва веднъж годишно чрез опреснителни курсове по преценка на директора на съответния районен център 112.
(2) Опреснителни курсове се провеждат и за служители, които са отсъствали от работа повече от 6 месеца. В този случай стаж се провежда по преценка на директора на съответния районен център 112.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти