Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Приета с Решение № 216 на СОС по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) Тази Наредба урежда екологосъобразното управление на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, дейностите по тяхното изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане, както и формите на контрол върху тези дейности.
(2) Наредбата урежда обществените отношения, свързани с:
1. поддържането и опазването на чистотата;
2. управлението на битовите отпадъци /БО/;
3. управлението на масово разпространените отпадъци /МРО/ в т.ч:
а) отпадъци от опаковки /ООп/;
б) негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, отработени моторни масла /ОММ/;
в) излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и излезли от употреба автомобилни гуми /ИУАГ/;
4. управлението на строителните отпадъци.
(3) Наредбата определя и правата и задълженията на общинската администрация, и на лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии.
(4) Наредбата определя вида на административните нарушения, които могат да бъдат извършени и размера на глобите/санкциите, на които подлежат в тази връзка физическите и юридическите лица.
(5) Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на Столична община, както и за юридическите лица, осъществяващи дейност на нейна територия, независимо дали правят това, като регистрирани в Софийски градски съд чрез свои поделения /клонове/. Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за организациите и учрежденията, развиващи дейност на територията на СО

Чл. 2. (1) Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.
(2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор.
(3) Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г. - ЗУО).
(4) Притежателите на отпадъци по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;
2. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими;
3 да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;
4. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създадат организация за безопасното им управление;
5. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
(5) Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие със ЗУО и настоящата Наредба.


Чл. 3. (1) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.
(2) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.
(3) Когато причинителят на замърсяване с неопасни отпадъци в имот частна собственост не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите от замърсяването физически лица могат да подадат молба до кмета на района за отпускане на помощ за отстраняване на замърсяването.
(4) Отстраняването на нерегламентирани замърсявания в имоти държавна и общинска собственост се организира и провежда от районните администрации със средства заделени за тази дейност по бюджета за съответната година.
(5) Ежегодно до 15 януари на текущата година, кметовете на райони предоставят на кмета на СО информация за размера на изразходваните от тях средства за почистените площи за преходната година.


Чл. 4. (1) За услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения за третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, юридическите и физически лица са длъжни да заплащат такса по реда, предвиден в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от СО.
(2) За обезвреждане и/или оползотворяване на строителни отпадъци притежателите им заплащат цена на услугата, определена от Столичен общински съвет /СОС/, съгласно чл. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Глава втора.
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА


Чл. 5. (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 16, ал. 2 от ЗУО, Кметът на СО сключва договори и възлага извършването на дейностите по управление на битовите отпадъци на лица по смисъла на чл. 12, ал. 6 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по събирането, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането им.
(2) Лицата, с които кметът на СО е сключил договор по чл. 1, изпълняват задълженията си в съответствие със сключения договор.
(3) В договорите, отнасящи се до събирането и транспортирането на битовите отпадъци се определят конкретните задължения на изпълнителя във връзка с почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от СО, предназначени за обществено ползване.


Чл. 6. (1) Кметът на СО възлага на кметовете на райони изготвянето, утвърждаването със заповед и връчването на скици, с които се определят прилежащи към сградите площи, за които не е сключен договор по чл. 5, ал. 3 от Наредбата и които следва да се почистват и поддържат от собствениците и/или ползватели на сградите;
(2) Скиците по ал. 1 се изготвят най-късно два месеца от влизането в сила на настоящата наредба, като се актуализират своевременно при всяка настъпила промяна.
(3) Скиците по ал. 1 се връчват на редовно избраните управители/контрольори на сградите в режим на етажна собственост или на упълномощени лица и се предоставят за контрол на Директора на Столичен инспекторат, в 7 /седем/ дневен срок от влизането им в сила.


Чл. 7. (1) Всички лица, собственици и ползватели на недвижими имоти или части от тях, са длъжни да почистват и поддържат чистотата в сградите, незастроените части от имотите /дворовете/ и определените прилежащи територии по чл. 6, ал. 1, да почистват тротоарите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите и да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.
(2) Всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, вкл. и на търговски обекти или части от тях, са длъжни да изхвърлят масово разпространените отпадъци /МРО/ и други рециклируеми отпадъци разделно на определените за тази цел места.
(3) В сградите, с режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията по ал. 1 отговорност носят техните редовно избрани представители /управители, председатели/.
(4) Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени - общинска или частна собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.
(5) Почистването и поддържането на чистотата, в т.ч. осигуряването на съответни съдове за отпадъци в паркове, градини и др. зелени площи /неразпределени като прилежащи територии/ е задължение на лицата, които ги стопанисват.
(6) Собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, намиращи се в райони без изградена градска канализационна система са длъжни да почистват попивните, изгребните или септичните си ями.


Чл. 8. (1) На интернет - страницата на Столична Община се оповестяват данни за:
1. Лицата по чл. 5, ал. 1 от Наредбата с които са сключени договори/на които е възложено да извършват дейности по събирането на битовите отпадъци, почистване на териториите, предназначени за обществено ползване и транспортирането им за последващо третиране и окончателно обезвреждане. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения, както и информация за схемата на разположение на контейнерите за всеки обслужван район/ населено място на СО и за честота на събирането и транспортирането на БО;
2. Лицата по чл. 5, ал. 1 от Наредбата с които са сключени договори/на които е възложено да извършват дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения.
3. Лицата по чл. 13, ал. 1, чл. 16, т. 2, 4, 5, 6 и чл. 21, ал. 2 от Наредбата, с които са сключени договори за разделно събиране, транспортиране, последващо третиране и оползотворяване на МРО и други рециклируеми отпадъци, Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения, предложения и др.;
4. Лицата по чл. 30, ал. 7, от Наредбата, които извършват услуги по събиране и транспортиране на строителни отпадъци. Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail;
5. Местата за обезвреждане на битови и строителни отпадъци на територията на Столична община.
6. Местата за смяна на отработени моторни масла на територията на Столична община; Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail
7. Стратегии, планове и програми свързани с управлението на отпадъците на СО;
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 - 6 се оповестява и на интернет страницата и/или информационните табла на районните общински администрации, за съответния район.
(3) Информацията по ал. 1 се актуализира при всяка промяна.

Глава трета.
УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /БО/


Чл. 9. (1) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 5, ал. 1 от Наредбата.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват:
1. необходимия брой съдове за съхраняване на БО - контейнери, улични кошчета и други съдове /освен в случаите, когато е договорено друго/.
2. събирането на БО и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
(3) Кметът на СО отговаря за:
1. избора на площадка, изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и мониторинга на депата за НБО и/или на други инсталации или съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на НБО.
2. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища


Чл. 10. Лицата по чл. 5, ал. 1 от Наредбата са длъжни да:
1. събират и транспортират БО от районите, определени в договорите, като границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се определят ежегодно със заповед на кмета на СО по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);
2. поддържат съдовете за БО в добро техническо състояние и естетичен вид и ги дезинфекцират най-малко два пъти годишно;
3. извозват БО за предварително третиране, оползотворяване, и/или обезвреждане само на определените от СО депа или на други инсталации и съоръжения;
4. почистват местата, и около тях, на които са разположени съдовете за събиране на БО и уличното платно от разпилени при товаренето отпадъци;
5. след натоварването на БО в специализираните автомобили, връщат съдовете на определените за тях места;
6. всяка година в срок до 31 март представят на кмета на СО екземпляр от годишния си отчет за дейността за предходната година, съгласно Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;
7. изпълняват и други изисквания, съгласно договорите, с които им е предоставено право да извършват дейности по събирането и транспортирането на битовите отпадъци.


Чл. 11. Лицата, при чиято дейност се образуват битови отпадъци от нежилищни имоти на предприятия в случаите на чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община са длъжни да:
1. подадат декларация по реда на чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община чрез дирекция "Регулиране на търговската дейност;
2. подадат молба по реда на чл. 24, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община чрез дирекция "Регулиране на търговската дейност;
3. ги изхвърлят само в съдове за съхраняване на битови отпадъци, които са декларирани, че ще се използват през годината по реда на чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, като след използването им капаците следва да се затварят плътно;
4. опазват съдовете за отпадъци, като не допускат повреждането им.

Глава четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Раздел I.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ


Чл. 12. Кметът на СО отговаря за разделното събиране на /БО/, включително отпадъци от опаковки /ООп/, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;


Чл. 13. (1) Кметът на СО може да сключва договори с лицензирани организации по оползотворяване на ООп, ПУДООС и/или други лица, регистрирани по Търговския закон и притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 21, ал. 1, т. 3 - а, б от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
(2) В срок до 3 месеца от подаване на предложение от лицата по ал. 1 за участие в системата за разделно събиране на ООп, кметът на СО взема решение за избор на изпълнители.


Чл. 14. Лицата, с които СО е сключила договор за въвеждане на система за разделно събиране на ООп, са длъжни да:
1. притежават съответните разрешителни или регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздели първи и втори от ЗУО или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел трети от ЗУО;
2. В срок от два месеца след сключване на договор да разработят Програма за разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки, утвърдена от кмета на СО, в съответствие с Програмата за управление на отпадъците на Столична община, приета от СОС;
3. разполагат съдовете, съгласно изискванията в договорите по чл. 13, ал. 1 от Наредбата и разработената програма по т. 2;
4. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на БО;
5. представят в СО копие от информацията по чл. 35 и чл. 40, т. 1 и т. 2 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки;
6. събират и транспортират разделно събраните ООп самостоятелно и/или да сключат договор с подизпълнители, притежаващи разрешения по чл. 12 и чл. 37 от ЗУО;
7. да осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци от опаковки и предаването им за последващо рециклиране и оползотворяване;
8. предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане, определени от СО;
9. почистват и дезинфекцират контейнерите за разделно събиране два пъти годишно;
10. обозначават видовете отпадъци, които се събират в съответния контейнер, както и надписват върху контейнера телефони на дружеството, на които гражданите да се обаждат при необходимост и телефонен номер на съответния район на СО за контакти;
11. при събиране и извозване не допускат смесване на отпадъци, събрани от контейнери за стъкло и от контейнери за пластмаса, хартия и метал в едно транспортно средство;
12. работят само с пунктове за вторични суровини, които отговарят на нормативните изисквания за извършване на тази дейност;
13. организират, финансират и изпълняват информационни кампании, координирани от СО, минимум 2 пъти годишно;
14. спазват други, условия съгласно сключените договори по чл. 13, ал. 1 от Наредбата.


Чл. 15. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват ООп, са длъжни да:
1. предават и/или изхвърлят, ООп, обозначени с маркировката за разделно събиране в определените за целта места;
2. спазват указанията за изхвърляне на различните видове ООп, посочени на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във възможно най-малък обем, да почистват отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват рециклируемите отпадъци със смесените БО;
3. не изхвърлят други отпадъци освен отпадъци от опаковки за съответния вид контейнер за разделно събиране;
4. не поставят отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато те са обемни;
5. не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране на ООп;
6. не изхвърлят леснозапалими материали в съдовете за разделно събиране;
7. затварят капаците на съдовете за разделно събиране на ООп;
8. не лепят рекламни и/или други материали върху съдовете за разделно събиране;
9. не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране на ООп;
10. опазват съдовете за разделно събиране и да не ги местят от определените места, на които са разположени.
(2) Лицата, извършващи търговска дейност на територията на СО в обекти за търговия с хранителни стоки, търговия с нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, освен посочените задължения по предходната алинея, са длъжни и да:
1. сключат договор с организация по оползотворяване, на която да предават генерираните от обекта рециклируеми отпадъци и опаковки, което обстоятелство се посочва в уведомлението за извършване на търговска дейност или в други документи разрешаващи дейността;
2. събират в специализирани съдове и/или чували рециклируеми отпадъци и опаковки, като вземат мерки за тяхното временно съхранение и предаването им съгласно утвърден график на Организацията по оползотворяване, с която имат сключен договор.

Раздел II.
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА


Чл. 16. Кметът на СО:
1. Определя местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Общината, когато производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделно събиране върху общински имот.
2. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:
а) с организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори или
б) с производител и/или вносител на батерии и акумулатори, който изпълнява индивидуално задълженията си по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, или
в) с ПУДООС.
3. Определя местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО, върху общински имоти на територията на СО.
4. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и предаването им за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/ или обезвреждане, когато има сключен договор, финансиран от:
а) организация по оползотворяване на ИУЕЕО, или
б) с производител и/ или вносители на ЕЕО, който изпълнява индивидуално задълженията си по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, или
в) с ПУДООС.
5. Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на СО и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла, когато тези места са разположени върху общински имот.
6. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:
а) с организация по оползотворяване на отработени масла или
б) с производители и вносители на масла, изпълняващи индивидуално задълженията си по Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти или
в) с ПУДООС.


Чл. 17. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни места за поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.


Чл. 18. Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори ги предават във всички търговски обекти, в които се продават батерии и акумулатори от същия вид.


Чл. 19. (1) Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да:
1.поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/ или други налични места за предаване на ИУЕЕО;
2. безплатно да приемат обратно излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване, в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции, като закупеното от потребителя.
(2) Организациите за оползотворяване на ИУЕЕО, които извършват дейности по разделно събиране на ИУЕЕО на територията на СО всяка година в срок до 31 март представят на кмета на СО справка с приетото ИУЕЕО, по образец /Приложение № 6/.
(3) Лицата, които съхраняват излязло от употреба електрическо и електронно оборудване до предаването му за обезвреждане задължително определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране.
(4) Лицата, които притежават ИУЕЕО могат да го върнат в търговските обекти при покупка на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите функции.


Чл. 20. Лицата, които притежават отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, образувани от бита или стопанската им дейност, са длъжни да ги предават чрез приемно-предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане на определените по чл. 8, ал. 1, т. 6 места лица, притежаващи необходимите документи.

Раздел III.
УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ


Чл. 21. (1) Кметът на СО:
1. предлага на общинския съвет да определи площадки за временно съхраняване на ИУМПС;
2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.
(2) Кметът на СО извършва дейностите по ал. 1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване, ПУДООС, производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г., обн. в ДВ бр. 104/26.11.2004 г. - НИТОМПС), индивидуално или с лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО.


Чл. 22. (1) Дейностите по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на изоставени и излезли от употреба моторни превозни средства /съгласно Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от МПС (ДР § 1, т. 1) и Закона за движение по пътищата (ДР § 6, т. 45)/, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО.;
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г., обн. в ДВ бр. 104/26.11.2004 г. - НИТОМПС/, както и други нормативните актове, регламентиращи третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци.;
(3) Собственикът на ИУМПС е длъжен да го съхранява в имот частна собственост;
(4) В случай, че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.
(5) Собственикът на ИУМПС е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаи, че се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост.
(6) Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 4, както и в случаите, когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен се прилага процедурата по чл. чл. 143, ал. 7 и ал. 8 от Закона за движението по пътищата /обн., ДВ 20 от 05.03.1999 г. - ЗДвП/.


Чл. 23. (1) Кметовете на районите назначават комисия с представители на районната общинска администрация, Столичен инспекторат и РПУ на МВР за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер - предписание, съгласно образец - Приложение № 1.
(2) Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 екземпляра, съгласно образец - Приложение № 2. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.
(3) С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да тече тримесечен срок за преместване на МПС.
(4) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по ал. 3;
(5) В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал. 2, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС.
(6) Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 37 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.
(7) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.
(8) На собственици на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по ал. 3 контролните органи по тази наредба съставя акт за установяване на административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на Закона за административните нарушения и наказания /обн. ДВ бр. 92 от 28.11.1969 - ЗАНН/. Отговорността за извършеното нарушение с ИУМПС е визирана в чл. 188 от ЗДП.


Чл. 24. Лицата, сключили договор със СО по чл. 21, ал. 2 от Наредбата, са длъжни да:
1. приемат ИУМПС на денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС;
2. водят отчетни книги по Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за регистъра за приетите автомобили, заверен в КАТ.
3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в сектор КАТ на СД Полиция София;
4. уведомяват в срок до 3 дни направление Пътна полиция, сектор КАТ към СД Полиция София и съответното РПУ, на територията на която се намира паркинга за постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описание на автомобила, адрес на последното му паркиране и заповед за принудителното му преместване;
5. предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 14 дни от датата на приемането ИУМПС за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на ИУМПС се извършват съгласно чл. 143, ал. 6 или ал. 8 от ЗДП;
6. освободят ИУМПС в 14-дневния срок по т. 5, в случаите когато собственикът е поискал връщането и е заплатил разходи по принудителното преместване и временното съхранение, както и глобата /имуществената санкция/.


Чл. 25. (1) Дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на излезли от употреба автомобилни гуми, имат право да извършват само лица, притежаващи съответния разрешителен документ по чл. 12 от ЗУО.
(2) Дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми, имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.


Чл. 26. (1) Местата на събирателните пунктове се съгласуват с кмета на съответния район, в който ще се извършва тази дейност.
(2) Всички лица, които извършват продажба на автомобилни гуми на крайните потребители са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табла, съдържащи информация за местата по ал. 1, както и начина за приемане в търговския обект на излезлите от употреба автомобилни гуми.


Чл. 27. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба автомобилни гуми само на определените събирателни пунктове.

Глава пета.
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ


Чл. 28. Кметът на СО отговаря за:
1. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за строителни отпадъци и/или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на строителни отпадъци;
2. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци, земни маси /ЗМ/ и едро-габаритни отпадъци /ЕГО/ до депа и/или до други инсталации или съоръжения за обезвреждането им;
3. определянето на изисквания към транспортните средства, превозващи строителни отпадъци и/или земни маси с цел гарантиране чистотата на територията на СО.


Чл. 29. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО, в резултат на строителна и ремонтна дейност са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им.
(2) Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други са длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери на мястото на образуването им. Специализираните контейнери се дават по заявка от страна на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци отправена към субектите по чл. 8, ал. 1, т. 4;
(3) При неизпълнение на условието за сортиране по видове по ал. 1 и 2, лицата, заплащат по-високи диференцирани цени, определени от Столичен общински съвет.
(4) Лицата по ал. 2 носят отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни и ЕГО да не бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери.
(5) Лицата по ал. 2 живеещи и/или споделящи пространства в условия на етажна собственост при намерение за извършване на ремонтни дейности са длъжни да поставят на видно място в сградата съобщение, за своето намерение най-малко 7 /седем/ дни преди започване на ремонтните работи.
(6) Съобщението по ал. 5 съдържа минимум: адрес, етаж, име или номер на апартамента/помещението в което се извършва ремонт; наименование и телефон за контакти на фирмата изпълнител или техническото лице /в случаите когато ремонта се изпълнява от физически лица/, която ще събира и обслужва съда/съдовете за строителни и едро-габаритни отпадъци.


Чл. 30. (1) Строителните отпадъци се транспортират от лица, регистрирани по реда на чл. 12, ал. 4 от ЗУО в РИОСВ - София, и притежаващи направление с определен маршрут за транспортиране и изисквания за транспортните средства по образец /Приложение № 3/ към Наредбата, издадено от СО, което представят на гл.архитект на София или на главния архитект за района при издаване на разрешение за строеж по чл. 148 от ЗУТ.
(2) Направлението по ал. 1 се издава от кмета на СО, или упълномощени от него длъжностни лица, след представяне на писмена заявка за количествата на строителните отпадъци и/или земните маси съгласно количествената сметка към проекта в случаите по чл. 147 и чл. 151 от ЗУТ.
(3) Приемането на строителните отпадъци от длъжностните лица на площадката за оползотворяване и/или обезвреждане, се удостоверява с талон по образец /Приложение № 4/ към Наредбата, като всеки курс се маркира с печат.
(4) При приключването на всеки строителен обект, преди издаването на Констативен акт - Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, инвеститорите представят Констативен протокол /Приложение 5/, подписан от кмета на СО или упълномощени от него длъжностни лица, въз основа на издадените талони по ал. 3 и направлението по ал. 1.
(5) В случай на не представяне на Констативен протокол по ал. 4 не се подписва Констативен акт - Образец 15
(6) При констатация, че количеството не отговаря на вписаното в строителното разрешение, собственикът, притежателят или ползвателят на отпадъците се санкционира по реда на настоящата наредба.
(7) Лицата по ал. 1 да представят информация по чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за включване в интернет страницата на СО. За целта лицата представят в Дирекция "Околна среда" при СО копие от документ за регистрация по чл. 12, ал. 4 от ЗУО.
(8) В случаите на отстраняване на стари и/или опасни сгради и съоръжения реда за извозване и предаване се извършва по реда на глава пета от Наредбата, при спазване на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ, КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ


Чл. 31. На територията на СО се забранява:
1. влизането в районите на депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, освен в случаите, когато отпадъците се разтоварват за обезвреждане;
2. разтоварването на отпадъци извън определените от Столична община депа, инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване;
3. разреждането или смесването на производствени и опасни отпадъци с други отпадъци или вещества с цел постигане на критериите за приемане на отпадъците в съоръжения за обезвреждане на БО и/или строителни отпадъци;
4. предаването и приемането на производствени, строителни и/или опасни отпадъци без писмен договор;
5. извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз от Министерството на икономиката и без регистрация по Търговския закон.
6. упражняването на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от физически и юридически лица, които не притежават лиценз, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗУО;
7. изгарянето на гуми, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, селскостопански и други отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения, за експлоатацията на които са издадени съответните разрешения;
8. заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки, извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварни работи;
9. миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми;
10. ползването на уличните, тротоарни и зелени площи за складиране на строителни материали, разтвори, дърва и въглища и др. освен в специални контейнери след съответно разрешение от районната администрация;
11. паркирането и спирането на моторни превозни средства по начин, възпрепятстващ събирането и транспортирането на битовите отпадъци и на ООп, а така също и възпрепятстващ лятното и зимното улично почистване, както и върху уличните шахти;
12. писането и/или разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и др. обществени информационни елементи по стълбовете на улично осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масов градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, огради, дървета и на всякакви други непредвидени за целта места;
13. замърсяването и изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване;
14. замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии. След дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място;
15. използването на междублоковите пространства за земеделски цели и животновъдство;
16. изхвърлянето и натрупването на земни маси, отпадъци от строителна и селскостопанска дейност, оборска тор и трупове на животни и птици в съдовете за битови отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти;
17. изхвърлянето на отработени моторни масла, отпадъчни нефтопродукти и на употребявани мазнини с хранителен произход в повърхностните води, в канализационната система и на места за обществено ползване, както и директно върху почвата;
18. изхвърлянето на хранителни продукти и всякакви отпадъци през прозорците и балконите (терасите) от етажна собственост;
19. започването и извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите части, и без информационно-указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на инвеститора /не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;
20. натрупването и разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки;
21. непочистването на обекта и прилежащата територия след приключване на СМР;
22. отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна;
23. извършването на строителни работи на обекти, когато от дейността се получава силно запрашаване на околното пространство без да се използва оросяване или друга предпазна мярка;
24. транспортирането на строителни материали, земни маси, селскостопанска продукция, вторични суровини и други в транспортни средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи или чергила;
25. изхвърлянето на строителни, едро-габаритни отпадъци и земни маси извън местата, определени за обезвреждането и/или оползотворяването им;
26. изхвърлянето на строителни и едро-габаритни отпадъци директно от етажите на строителните обекти;
27. излизането на транспортните средства на уличните платна с непочистена от кал ходова част;
28. изваждането на отпадъци от съдовете за БО или за ООп, освен на лицата, на които е възложено тяхното обслужване;
29. изхвърлянето на битовите отпадъци извън специализираните съдове за БО, както и изхвърлянето на рециклируеми ООп извън специализираните съдове за разделно събиране;
30. изхвърлянето на производствени отпадъци в специализираните съдове за БО и за разделно събиране на ООп или други съдове предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци;
31. изхвърлянето на отпадъци от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, и съпътстващи производството занаятчийски дейности в случаите по чл. на чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в специализираните съдове за БО на жилищните сгради и в уличните кошчета;
32. изхвърлянето на разделно събраните отпадъци, негодни за последващо оползотворяване на места извън тези, определени от кмета на СО;
33. изхвърлянето на пепел и сгурия в съдовете за БО и за разделно събиране на ООп или в други съдове предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци;
34. смесването на отпадъци, определени за разделно събиране с други отпадъци;
35. изхвърлянето на ИУЕЕО в съдовете за БО и за разделно събиране на ООп или други съдове предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци, както и смесването им с други отпадъци;
36. изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране в специализираните съдове за БО;
37. изхвърлянето на негодни за употреба батерии в съдовете за БО, както и смесването им с други отпадъци;
38. изхвърлянето на опасни, строителни и горящи отпадъци в специализираните съдове за БО и за разделно събиране на ООп или в други съдове предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци;
39. изхвърлянето и изгарянето в съдовете за БО и за разделно събиране на ООп или други съдове предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци на гуми, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, селскостопански и други отпадъци;
40. разместването и повреждането на съдовете за битови отпадъци и за разделно събиране на ООп или други съдове предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци, а също и запалването на отпадъците в тях;
41. изхвърлянето на отпадъци и заустването на отпадъчни води в речните корита и дерета;
42. изхвърлянето на отпадъчни води от изгребни и септични ями извън определените за това места;
43. отвеждането на отпадни води извън канализационната мрежа или септичните ями;
44. ползването на води от водопреносната мрежа за миене на МПС, улици, дворове, както и за напояване;
45. използването за снегопочистване на неекологосъобразни смеси, които не отговарят на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати(ЗЗВВХВП) и не притежават съответните сертификати за качество и безопасност;
46. натрупването на обработен сняг върху тротоари, в непосредствена близост до стволовете на дърветата зелените площи и в сервитута на улиците;
47. разполагането /изоставянето/ на ИУМПС в имоти, които са общинска и държавна собственост;
48. неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори;
49. извършването на смяна на отработени моторни масла на места, които не са оборудвани за тази цел;
50. изгарянето на стърнища, крайпътни храсти и други растителни видове, паленето на огън без надзор и изгарянето на всякакви видове отпадъци
51. отвеждането на дим и газове през прозорци, витрини, стени, балкони и стълбища на жилищни и обществени сгради;
52. депонирането и насипването със земни маси и/ или строителни отпадъци без съответните разрешителни документи;
53. депониране на земни маси и/или строителни отпадъци без съответно разрешение.

Раздел II.
КОНТРОЛ


Чл. 32. (1) Контролни органи, който следят за спазването и прилагането на разпоредбите на тази Наредба са служителите на Столичен инспекторат и други изрично упълномощени за това от кмета на СО длъжностни лица.
(2) Органите по ал. 1 контролират изпълнението на всички изисквания и задължения, произтичащи от тази наредба от лицата, извършващи дейности по поддържане и опазване на чистотата и третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, както и от лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци. в т.ч.:
1. поддържането и опазването на чистотата на територията на Столична община;
2. образуване, събиране и изхвърляне, включително разделното, съхраняване, транспортиране на битови, строителни отпадъци и масово разпространени отпадъци;
3. екологосъобразното обезвреждане на битови, строителни отпадъци и масово разпространени отпадъци;
4. спазване на условията и реда за извършване на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
5. изхвърлянето на отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в определените за целта съдове,
6. разделното събиране на отпадъци от опаковки от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности.
7. не смесването на разделно събраните отпадъци с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;
8. дейностите по събиране на ИУМПС.
9. спазването на други изисквания, определени с настоящата наредба;


Чл. 33. (1) Контролните органи по чл. 32, ал. 1 от Наредбата извършват проверки по документи, на място, както и по предложения и сигнали на граждани.
(2) Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии до местата за събиране и съхранение на отпадъци, съоръженията за транспортиране, преработване и/или обезвреждане на отпадъци и документацията, свързана с тяхната работа, като при извършване на проверка контролните органи са задължени да се легитимират.
(3) Предложения и сигнали до контролните органи от граждани се подават само писмено или на телефона на "Оперативен център" към Столичен инспекторат.
(4) Забранява се, подаването на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали.
(5) При нарушаване на забраната по ал. 4 гражданите носят административно наказателна отговорност по вид и в размери, определени в наредбата.
(6) При констатиране на административни нарушения по тази наредба контролните органи имат право:
1. да съставят констативни протоколи и да дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им.
2. да съставят актове за установяване на административни нарушения;
3. при явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи налагат на място наказания - глоба срещу квитанцията /фиш/. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата, му се съставя акт по реда на ЗАНН;
4. на достъп за всички обекти и територии, в които се извършва контролираната дейност;
5. да изискват представянето на документите от лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци, които съгласно нормативните изисквания следва да се намират на мястото на проверката.
6. да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;
7. да привличат експерти в съответната област, когато проверката изисква специални познания.
(7) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се съставя констативен протокол, в който се определя 7-дневен срок за представянето им.
(8) Контролните органи са длъжни да санкционират и/или съставят актове на нарушителите за всяко, установено от тях нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия.
(9) Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наказанията се налагат поотделно за всяко едно от тях.


Чл. 34. (1) За неуредените в този раздел въпроси се прилага раздел ІІ от глава VІ на Закона за управление на отпадъците.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел III.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 35. (1) За нарушения по тази наредба, на физическите лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 5 000 лева, а на юридическите лица или на едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 700 до 50 000 лв., на основание чл. 22, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
(2) Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.
(3) Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото нарушение не е предвидено в друг нормативен акт.
(4) Наказва се с глоба от 100 лева за всеки поставен плакат, афиш, листовка или друг обществено информационен елемент на забранено на целта място, като възложител и изпълнител на подобен вид рекламна кампания носят солидарна отговорност.


Чл. 36. (1) Наказва се с глоба от 150 до 500 лв. физическо лице, а с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв. юридическо лице или едноличен търговец, което:
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;
2. нарушава разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от Наредбата;
3. нарушава разпоредбите на чл. 7 от Наредбата;
4. не предава излезлите от употреба автомобилни гуми на определените събирателни пунктове, с което нарушава разпоредбите на чл. 27 от Наредбата;
5. нарушава разпоредбите на чл. 29 и чл. 31 от Наредбата;
6. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, с което нарушава разпоредбите на чл. 15 от Наредбата;
7. не предава излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване или не го съхранява на имот, негова собственост;
8. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отпадъци.
(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.


Чл. 37. Наказва се с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на битови или строителни отпадъци;
2. нарушава условията и реда за предаване, събиране, включително разделното, превозване и претоварване на битови и строителни отпадъци, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 5 от Наредбата;
3. нарушава Глави ІІІ и ІV от Наредбата.


Чл. 38. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. нарушава чл. 2, ал. 2 от Наредбата или изоставя, нерегламентирано изхвърля и неконтролирано обезврежда отпадъци;
2. не предоставя документи относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 4, т. 5 от Наредба.
3. не изпълнява задължението си по чл. 30, ал. 6 от ЗУО;
(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. нарушава разпоредбите на чл. 10 от Наредбата относно събирането и транспортирането на БО за оползотворяване и/или обезвреждане само на определените от СО депа или на други инсталации и съоръжения;
2. нарушава изискванията на чл. 14 от Наредбата за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки;
3. третира и/или транспортира строителни отпадъци без направление с определен маршрут и регистрационен документ по чл. 12, ал. 4 от ЗУО, съгласно чл. 30, ал. 1 от Наредбата;
3. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано обезвреждане на битови отпадъци;
(3) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 - в размер от 2000 до 6000 лв.;
2. по ал. 2 - в размер от 3000 до 10 000 лв.;


Чл. 39. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което извършва продажба на акумулатори, без да прилага към гаранционната карта списък на лицата, притежаващи разрешение по чл. 37, за събиране на негодни за употреба акумулатори.
(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори;
2. поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци;
3. изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива електролит от тях;
4. събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо пет на сто от общото количество събрани акумулатори;
5. не осигурява оползотворяването или предаването за оползотворяване на събраните от него акумулатори.
(3) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 - в размер от 2000 до 6000 лв.;
2. по ал. 2 - в размер от 3000 до 10 000 лв.


Чл. 40. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. не определи място за съхраняване на притежаваните от него излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, оборудвано със съдове за събирането им, и/или ги поставя в съдове за битови отпадъци;
2. умишлено нарушава целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, освен ако притежава разрешение по чл. 37 за тази дейност;
3. поставя на открито съдовете за събиране и съхраняване на излезли от употреба лампи.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.


Чл. 41. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. предава или изхвърля излезли от употреба моторни превозни средства на места, които не са предназначени за тази цел;
3. разкомплектова излезли от употреба моторни превозни средства на площадки за временно съхраняване или добива части и компоненти от тях, или събира други видове отпадъци, които не произхождат от излезли от употреба моторни превозни средства, техни компоненти и материали.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.


Чл. 42. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец и/или юридическо лице, което:
1. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на площадки за временно съхранение, които не отговарят на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. смесва моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
3. извършва смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на изискванията;
4. смесва масла, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили, с други отработени масла;
5. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове.
(2) При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.


Чл. 43. (1) При установяване на нарушителите по чл. 3, ал. 1 от Наредбата на физическите лица се налага глоба от 1500 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.


Чл. 44. (1) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението може да бъде наложена глоба с фиш в размер до 50 лева.
(2) Фишът трябва да съдържа:
1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, наложило глобата;
2. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес;
3. датата и мястото на извършване на нарушението;
4. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;
5. размера на глобата, която следва да се заплати.
(3) Фишът се подписва от длъжностното лице, наложило глобата, и от нарушителя.
(4) Глобата се заплаща доброволно на място от нарушителя, след което му се дава екземпляр от фиша. Издаден фиш глобата, по който не е платена доброволно в 7 дневен срок от датата на издаването му, се събира по съответния ред.
(5) На лицето, което оспорва извършеното от него нарушение и/ или размера на наложената глоба, откаже да подпише фиша и/ или да заплати на място наложената му глоба, се съставя акт.


Чл. 45. (1) За явно маловажни случаи на нарушение по наредбата, установени при извършването им, овластените за това органи налагат глоба на място с квитанция /карнетка/ в размер на 10 лева.
(2) Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по квитанция /карнетка/ - за нарушението се съставя акт.


Чл. 46. Въз основа на съставените актове Директорът на Столичния инспекторат издава наказателни постановления.


Чл. 47. Образуването на административно-наказателни производства за нарушения, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.


Чл. 48. (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.
(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.
(3) За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Всички схеми на прилежащи територии, одобрени преди влизане в сила на настоящата наредба, са валидни до приемането на нови скици и получаването на същите от съответните лица.


§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. "Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от следните категориите по § 1, т. 1 от ЗУО.
2. "Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
3. "Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.
4. "Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.
5. "Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения и земни маси.
6. "Масово разпространени отпадъци" /МРО/ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.
7. "Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци.
8. "Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
9. "Отпадъци от електрическо и електронно оборудване" е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.
10. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.
11. "Едрогабаритни отпадъци" са битовите отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им.;
12. "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.
13. "Третиране на отпадъците" е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.
14. "Обезвреждане на отпадъците" е всяка от следните операции:
а) депониране /наземно или подземно/;
б) обработване на замърсени земя и почви /например биоразграждане на течности или утайки в почви/;
в) дълбочинно инжектиране /например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани/;
г) повърхностни заграждения /например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения/;
д) специално проектирани депа /например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда/;
е) изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани;
ж) наземно изгаряне /инсинерация/;
з) постоянно съхраняване /например съхраняване в контейнери в мини и други/;
15. "Рециклиране на отпадъците" е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства.
16. "Преработване на отпадъци" е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
17. "Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.
18. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
19. "Повторно използване" е използването на отпадъците като продукт, който веднъж вече е бил използван в същата форма за същата цел.
20. Оползотворяване на отпадъците е всяка от следните операции:
a) използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия;
б) пречистване или регенериране на разтворители;
в) рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане;
г) рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения;
д) рециклиране или възстановяване на други неорганични материали;
е) регенериране на киселини и основи;
ж) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването;
з) възстановяване на компоненти от катализатори;
и) повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла;
к) обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда;
л) използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване по букви а - к;
м) размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви а - л;
н) съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви а - м, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване;
21. "Събиране" е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране.
22. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.
23. "Управление на отпадъците" са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.
24. "Временно съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от:
а) три години при последващо предаване за оползотворяване;
б) една година при последващо предаване за обезвреждане.
25. "Грубо нарушение" са такива действия или бездействия на заявителя, които са довели до въздействия над допустимите норми за въздействие върху компоненти на околната среда или човешкото здраве, установени и документирани по съответния ред от компетентните органи.
26. "Системно нарушение" е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид в продължение на тригодишен период, за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
27. "Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" е осъществяване на разпоредителни сделки с отпадъци от черни и цветни метали, както и свързаните с тях дейности /събиране, транспортиране, съхраняване, както и съпътстващи дейности като сортиране, механична обработка и други/.
28. "Изоставено регистрирано моторно превозно средство" е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
29. "Прилежащи части" са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, ж.п. гари, за поддържане чистотата на които са отговорни техните обитатели или ползватели.
30. "Съдове за твърди битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят твърди битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.
31. "Обществени места" са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.
32. "Излязло от употреба МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:
а) моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
б) моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
г) моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване;
д) откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.
33. "Отпадък" от МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:
а) излезли от употреба моторни превозни средства;
б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.
34. "Маловажен случай" е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид.

Заключителни разпоредби


§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 19 от Закона за управление на отпадъците.


§ 2. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.


§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от момента на приемането и от СОС и отменя Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на Столична община /Приета с Решение № 137 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г. на Столичния общински съвет/


§ 4. Наредбата е приета с Решение на СОС № 216 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.


Приложение № 1


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район: .................................................
 
ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
№.......................................................... /................. ГОДИНА
 
Днес .......................година, на основание на .............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................., уведомяваме собственика на:
МПС:......................................................................................................
ВИД:.......................................................................................................
МАРКА:...................................................................................................
ЦВЯТ НА МПС:.........................................................................................
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР/АКО ИМА ТАКЪВ/:................................................
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:..............................................................................
/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/
 
в срок от 3 /три/ месеца да освободи заеманото от собственото му МПС място общинска собственост, като се премести в имот частна собственост.
Преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост - не спира изпълнението на настоящото предписание.
При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено от .................................................. лицензиран оператор на адрес:
..................................................................................... и разкомплектовано ако в 14-дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика.
 
КОМИСИЯ:
1. .......................................................
/..................................../
2. .......................................................
/..................................../
3. .......................................................
/..................................../
 


Приложение № 2


КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ ............................/ ...................г.
 
ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
 
Днес .............................. година, в гр. София, комисия, назначена на основание на
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
връзка с........................................................................................................................, в състав:
1. ........................................................................................... ЕГН:.........................................................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
инспектор от Столичен инспекторат към Столична община
2. .......................................................................................... ЕГН:.........................................................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
инспектор от Районно управление на Полиция
3. .......................................................................................... ЕГН:.........................................................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
служител от район..................................................................................................................................................................................................................................................................................
състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното:
МПС: ......................................... ВИД: ................................. МАРКА: ...............................................................................................................................................................................................
ЦВЯТ НА МПС:......................... РЕГИСТРАЦИОНЕН: ...........................................................................................................................................................................................................................................
АДРЕС НА АРКИРАНЕ: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/
МЯСТО, НА ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕРА:....................................................................................................................................................................................................................................................................
СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:
Външно състояние на превозното средство
1. Наличие на двигател: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Наличие на скоростна кутия: ................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Състояние на купето /кабината, каросерията/: ...............................................................................................................................................................................................................................................
4. Наличие на врати: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Наличие на калници: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
б. Наличие на капаци: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Наличие на седалки:.........................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Наличие на арматурно табло: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
9. Наличие на стъкла: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
10.Състояние на каросерията: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
11.Осветителни тела:
а .Фарове: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
б.Габарити и мигачи-предни:.......................................................................................................................................................................................................................................................................
в.Стоп, габарит и мигачи-задни: .................................................................................................................................................................................................................................................................
12.Наличие и състояние на колелата и гумите: ..................................................................................................................................................................................................................................................
13.Допълнителни данни по показания на свидетелите:.............................................. .................................................................................................................................................
Становище на комисията: .............................................................................................. .................................................................................................................................................
Настоящия констативен протокол се състави в 3 /три/ екземпляра.
 
КОМИСИЯ:
1. .......................................................................................... /................................................../
2. .......................................................................................... /................................................../
3. .......................................................................................... /................................................../
 


Приложение № 3


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
1,1,c;~София 1000, ул."Московска"№33, тел. 9377 + ххх, факс 981 06 53, телекс 22670 SNS ВС
 
НАПРАВЛЕНИЕ № .............................
Важи от ............................................ до ..........................................................................................................................................................................................................................................
Разрешава се на..............................................................,
/фирма, разрешително по чл.12 от ЗУО №.../
Ул........................................................да извози..............................................куб.м.
от обект.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
по маршрут.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
на разтоварище, както следва:
а/ хумус..............................................на разтоварище.........................................................................................................................................................................................................................
б/ мъртвица........................................на разтоварище................................................................................................................................................................................................................................
в/ стр.отпадъци..................................на разтоварище................................................................................................................................................................................................................................
Фак. №...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
София............. 200......... г. ЕКСПЕРТ:........................................................................................................................................................................................................................................
/подпис, печат/
 


Приложение № 4


ТАЛОН
за приети строителни отпадъци и земни маси
 
  1 1 3 4
  Количество Количество Количество Количество
 
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
.........................................................................................................................................
час...........................................
час..........................................
час...........................................
час...........................................
/Вид МПС/        
  5 6 7 8
  Количество Количество Количество Количество
 
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
.........................................................................................................................................
час...........................................
час..........................................
час...........................................
час...........................................
/рег. №/        
  9 11 11 12
  Количество Количество Количество Количество
 
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
.........................................................................................................................................
час...........................................
час..........................................
час...........................................
час...........................................
/от обект/        
  13 14 15 16
  Количество Количество Количество Количество
 
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
.........................................................................................................................................
час...........................................
час..........................................
час...........................................
час...........................................
/на обект/        
Дата: 17 18 19 20 Приел:
  Количество Количество Количество Количество Количество
 
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
/м 3/........................................
................. 200.......г.
час.........................................
час..........................................
час..........................................
час...........................................
...........................................


Приложение № 5

Приемане на строителни отпадъци и земни маси
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № .......................
 
През месец ................... 200 ... г.
.........................................................................................................................................................................................................................
/фирма/
................................................ извози: строителни отпадъци, хумус, земни маси, от обект:
.............................................. на разтоварище ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................ с коли:
1. ЗИЛ ................................................................................................................. бр. курса
2. МАН ................................................................................................................ бр. курса
3. МАЗ, ШКОДА .................................................................................................. бр. курса
4. МЕРЦЕДЕС ...................................................................................................... бр. курса
5. КАМАЗ ............................................................................................................ бр. курса
6. ЩАЙЕР ........................................................................................................... бр. курса
7. РОМАН, ТАТРА ............................................................................................... бр. курса
8. ВОЛВО ............................................................................................................ бр. курса
9. КРАЗ ............................................................................................................... бр. курса
10. СКАНИЯ ........................................................................................................ бр. курса
11. БМЦ ............................................................................................................... бр. курса
12. ....................................................................................................................... бр. курса
13. ....................................................................................................................... бр. курса
14. ....................................................................................................................... бр. курса
 
ЕКСПЕРТ: .................................................................................................................................................................................................................
ИНВЕСТИТОР:...............................................................................................................................................................................................................
 
/подпис, печат/
ДАТА:
 


Приложение № 6


Описание на ИУЕЕО Група по чл. 17 Количество
    брой кг
Перални машини І    
Готварски печки І    
Електрически фурни І    
Електрически котлони І    
Електрически вентилатори І    
Други големи домакински уреди І    
Общо за група І Големи домакински уреди:      
Ютии ІІ    
Фритюрници ІІ    
Кафе машини ІІ    
Други малки домакински уреди ІІ    
Общо за група ІІ Малки домакински уреди      
Безжични телефони ІІІ    
Телефони ІІІ    
Принтери ІІІ    
Друго инф. и телеком.оборудване ІІІ    
Общо за група ІІІ Инф. и телеком.оборудване      
Радиоприемник ІV    
Телевизори ІV    
Други потребителски уреди от кат.ІV ІV    
Общо за група ІV      
Осветителни тела V    
Общо за група V      
Газоразрядни лампи    
Общо за група Vа      
Бормашини    
Шевна машина    
Други електрически и електронни инструменти    
Общо за група VІ ЕЕИ      
Видео игри VІІ    
Електронни играчки VІІ    
Други Електрически и електронни играчки VІІ    
Общо за група VІІ Електрически и електр.играчки      
Медицински устройства VІІІ    
Общо за група VІІІ Медицински устройства      
Уреди за мониторинг и контрол ІХ    
Общо за група ІХ Уреди за мониторинг и контрол      
Автомати Х    
Общо за група Х Автомати      
ОБЩО      
       
Дата, ................................................................................................................
    / подпис и печат /
.................................      


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти