Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА НА ПУСКАНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА СТОКИ, КОИТО СЪДЪРЖАТ ДИМЕТИЛФУМАРАТ

В сила от 19.05.2009 г.
Приета с ПМС № 110 от 12.05.2009 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., попр. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г.


Чл. 1. Наредбата се прилага за всички стоки, съдържащи диметилфумарат.

Чл. 2. Наредбата има за цел предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността на потребителите, произтичащи от употребата на стоки, съдържащи диметилфумарат.


Чл. 3. Забранява се пускането и предлагането на пазара на стоки, съдържащи диметилфумарат.


Чл. 4. (1) Контролът за спазване изискванията на наредбата се осъществява от Комисията за защита на потребителите.
(2) Комисията за защита на потребителите извършва проверки за безопасност на стоките, като осъществява правомощията по чл. 88, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на потребителите и уведомява потребителите за рисковете, които представляват стоките, съдържащи диметилфумарат.
(3) Длъжностните лица, оправомощени от председателя на Комисията за защита на потребителите, установяват нарушенията и налагат административни наказания, предвидени в Закона за защита на потребителите.
(4) За предприетите мерки по ал. 2 се прилага чл. 6а от Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2007 г.).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Диметилфумарат" е химично вещество с наименование по номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия диметил (E) - бутендиот, с номер по Общия регистър на химичните вещества - 624-49-7 и с номер по инвентаризационния списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества - 210-849-0.
2. "Стока" е всеки от продуктите по § 13, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
3. "Стока, съдържаща диметилфумарат" е всяка стока или всяка част от стока, при която:
а) наличието на диметилфумарат е означено, например върху едно или повече пликчета, или
б) (попр. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) концентрацията на диметилфумарат в стоката или в елемент на стоката надвишава 0,1 мг/кг.
4. "Пускане на пазара" е първото предлагане на стока на пазара на Европейската общност.
5. "Предлагане на пазара" е доставка на стока с цел разпространение, потребление или употреба на пазара на Европейската общност в рамките на търговска дейност независимо от това, дали се извършва срещу заплащане или безвъзмездно.


§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Решение на Европейската комисия 2009/251/ЕО от 17 март 2009 г. за изискване към държавите членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат (ОВ, L 74 от 20 март 2009 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове във връзка с Решение на Европейската комисия 2009/251/ЕО от 17 март 2009 г. за изискване към държавите членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат.


§ 4. Разпоредбите на наредбата ще се прилагат до прекратяване действието на Решение на Европейската комисия 2009/251/ЕО от 17 март 2009 г. за изискване към държавите членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти