Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 15 ОТ 8 МАЙ 2009 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. задължението за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP съгласно броя на кланетата;
2. изискванията за приемане, предкланичен престой и клане на животни в кланицата;
3. редът и методът за класификация, идентификация и претегляне на кланичните трупове;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) редът за събиране и предаване на резултатите от класификацията;
5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) редът за изчисляване и докладване на цените;
6. редът за извършване на проверка в кланиците;
7. редът за разглеждане на споровете относно класификацията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) С наредбата се създават условия за прилагането на изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (обн., ОВ, бр. L 347 от 20.12.2013 г.) и Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (обн., ОВ, бр. L 337 от 16.12.2008 г.).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) (1) Задължителна класификация на кланични трупове по скалата на Общността и докладване на цените се извършва във:
1. кланици, които са одобрени предприятия за търговия с храни от животински произход, отговарящи на Приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (обн., ОВ, бр. L 139 от 30.04.2004 г.) и в които седмично са заклани 20 или повече възрастни говеда като средногодишен брой;
2. кланици, в които седмично са заклани 200 или повече свине като средногодишен брой;
3. кланици, в които седмично са заклани 80 или повече овце (агнета) като средногодишен брой.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланиците по ал. 1, които извършват услуга клане (ишлеме) на кланични трупове, ги класифицират и за тях се изготвят протоколи. Докладът, който се изпраща в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), съдържа данни с резултата от класификацията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланици, които не отговарят на изискванията по ал. 1, могат да извършват доброволно класификация на кланичните трупове и да докладват цените в МЗХГ след подаване на декларация.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Не са длъжни да извършват класификация на кланичните трупове от свине кланици, които отговарят на условията на ал. 1, т. 2, но обработват само свине, родени и отгледани в техни свинеферми, и разфасоват и преработват тези кланични трупове.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) В МЗХГ се поддържа регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация, който се актуализира ежегодно въз основа на броя на кланетата за предходната календарна година.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Класификацията се извършва от класификатори, които притежават свидетелство за класификация на съответните кланични трупове, издадено по реда на Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалите на Съюза (ДВ, бр. 95 от 2005 г.) (свидетелство).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) В Министерство на земеделието, храните и горите се поддържа регистър на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, в който се отразяват издаването на свидетелства и тяхното отнемане.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед възлага на длъжностни лица от МЗХГ проверките по класификацията, идентифицирането, претеглянето и маркирането на кланични трупове и проверките по докладването на цените от кланиците.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Ценовата листа задължително се поставя на входа на кланицата за информация на собствениците или доставчиците на животните. Тя съдържа определените от кланицата цени по категория и клас (конформация и степен на залоеност), на които се изкупуват класифицираните кланични трупове на база кланично тегло. Кланицата актуализира ценовата листа всяка седмица и/или при промяна в цената на изкупуване.

Глава втора.
ПРИЕМАНЕ, ПРЕДКЛАНИЧЕН ПРЕСТОЙ И КЛАНЕ


Чл. 8. (1) Кланицата приема всяка партида животни за клане при спазване на следните изисквания:
1. животните са маркирани по реда на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.);
2. партидата животни се придружава от ветеринарномедицинско свидетелство;
3. при говедата всяко от тях се придружава с индивидуален паспорт.
(2) Партидата животни, получена от един доставчик, се настанява в отделен бокс за предкланичен престой.
(3) Животните се колят по реда на приемане на партидите.


Чл. 9. (1) Клането на говеда и овце се извършва в деня на приемането им в кланицата. Ако това е невъзможно, клането се извършва следващия ден, като по време на престоя на животните се осигурява храна и вода.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Когато клането се извършва извън срокове по ал. 1, при заплащане на трупа на база кланично тегло, теглото му се увеличава с по 1 % за всеки ден закъснение.
(3) Клането на свине, доставени в кланицата преди 12 ч, се извършва в деня на приемането им.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Клането на свине, доставени в кланицата след 12 ч, се извършва не по-късно от 12 ч следващия ден. При неспазване на срока при заплащане на трупа на база кланично тегло, теглото му се увеличава с 1,25 % за всеки ден престой.

Глава трета.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА И ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Раздел I.
Класификация, идентификация и претегляне


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Класификацията на кланични трупове от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече се извършва съгласно точка ІІ, буква А, Приложение ІV от Регламент 1308/2013.


Чл. 11. (1) На класификация подлежат кланични трупове:
1. с повърхност без повреди, кръвоизливи и набитости и без остатъци от вътрешни органи, съсирена кръв и други видими замърсявания;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) по т. I и IV, буква А, Приложение ІV от Регламент 1308/2013;
3. отговарят на изискванията на параграф 3, чл. 13 от Регламент 1249/2008.
(2) Представянето на кланичните трупове съгласно ал. 1 се нарича референтно или стандартно и не се разрешава използването на друг вид представяне.


Чл. 12. (1) При класификацията на кланичните трупове съгласно параграф 1 и 2, чл. 6 на Регламент 1249/2008 се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) категорията съгласно т. II, буква А, Приложение ІV от Регламент 1308/2013;
2. класът по конформация и по степен на залоеност съгласно чл. 3 от Регламент 1249/2008; за класовете по конформация R, O и P се прилагат подкласове съгласно приложението.
(2) Класът по конформация S не се прилага.
(3) На всеки кланичен труп се поставя индивидуален пореден кланичен номер за деня.
(4) Възрастта на кланичните трупове на млади некастрирани мъжки животни до две години се определя съгласно параграф 3, чл. 2 от Регламент 1249/2008.
(5) Възрастта на говедата се определя съгласно параграф 4, чл. 2 от Регламент 1249/2008.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Претеглянето на труповете и означаването на общото тегло на топлия труп се извършват с точност до 100 g и се изписва с точност до първия знак след десетичната запетая.


Чл. 13. Кланичните трупове се идентифицират и претеглят по реда на чл. 6 от Регламент 1249/2008.


Чл. 14. (1) Класифицираните кланични трупове се означават с етикет при условията на параграф 4, чл. 6 от Регламент 1249/2008.
(2) Класифицираните кланични трупове могат да се означават с етикет и печат. Маркирането с печат се извършва съгласно изискванията на параграф 3, чл. 6 от Регламент 1249/2008.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Печатът, с който се маркират класифицираните кланични трупове, е кръгъл с диаметър не по-малък от 5 cm.

Раздел II.
Документиране и предаване на резултатите от класификацията


Чл. 15. Класификаторите събират и съобщават резултатите от класификацията на кланичните трупове от говеда по реда на чл. 7 от Регламент 1249/2008.


Чл. 16. (1) Класификаторът след извършване на класификацията съставя протокол, съдържащ следните данни:
1. наименование, адрес и регистрационен номер на кланицата;
2. дата и час на приемане на живото животно и дата и час на клане;
3. име, постоянен адрес/седалище и адрес на управление и регистрационен номер на производителя или доставчика на животното;
4. идентификационен номер на животното;
5. индивидуален кланичен номер на трупа;
6. категория на трупа;
7. клас (подклас) по конформация и степен на залоеност;
8. тегло на топлия кланичен труп;
9. тегло на охладения кланичен труп;
10. име на класификатора или номер на свидетелството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Протоколът се изготвя и подписва от класификатора в три еднообразни екземпляра, два от тях се предоставят до края на работния ден, в който е извършена класификацията на лице, упълномощено от кланицата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Лицето по ал. 2 от кланицата предоставя срещу подпис екземпляр от протокола на доставчика, предал животните за клане. Протоколът може да се изпрати за информация и по електронна поща на доставчика, предал животните за клане, и на счетоводството на кланицата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Подписаният протокол от производителя или доставчика се предава на отговорното лице от кланицата, като копие от него се предоставя и на счетоводството.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Протоколът се съхранява от кланицата и класификатора най-малко две години след датата на издаването.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Охладеното тегло на трупа, цената на трупа и стойността на транспортните разходи се изчисляват и представят с точност до втория знак след десетичната запетая.

Раздел III.
Събиране и докладване на цените


Чл. 18. (1) Кланицата упълномощава лице, което е длъжно да докладва за всеки клас кланичен труп цена, определена по реда на чл. 13 от Регламент 1249/2008.
(2) В счетоводството въз основа на резултатите от протокола по чл. 16, ал. 1 и изплатената цена по платежния документ (фактурата) по чл. 7 се определя цената на тегло на топлия и на охладения кланичен труп.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланицата докладва в МЗХГ пазарната цена, която се изчислява по реда, определен в параграфи 1 и 2, чл. 13 от Регламент 1249/2008. Цената се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.


Чл. 19. Кланицата изготвя седмичен доклад, който съдържа данните от протокола по чл. 16, ал. 1, както и следните данни:
1. номер, начало и край на календарната седмица;
2. транспортни разходи;
3. цена съгласно чл. 18, ал. 3;
4. цена на кланичния труп.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланицата изпраща доклада по чл. 19 по електронна поща в МЗХГ всяка седмица за предходната календарна седмица най-късно до вторник 17 ч.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланиците, които докладват цените, са длъжни да уведомяват МЗХГ и когато в отчетния период нямат класифицирани кланични трупове.

Раздел IV.
Проверки в кланиците


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) (1) Длъжностните лица по чл. 6 извършват проверка по класификация съгласно чл. 11 от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланици, в които седмично са заклани повече от 75 възрастни говеда като средногодишен брой, се извършват съгласно ал. 1, параграф 2, чл. 11 от Регламент 1249/2008; при липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена чрез няколко последователни посещения;
2. проверките в кланици, в които седмично са заклани повече от 20 броя като средногодишен брой, но не повече от 75, се извършват най-малко един път на всеки два месеца и включват не по-малко от 10 трупа; при липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена чрез няколко последователни посещения;
3. проверките в кланици, прилагащи доброволно класификация на възрастни говеда, се извършват най-малко един път на шест месеца и включват наличния брой кланични трупове.
(2) Длъжностните лица по чл. 6 извършват проверка по докладването на цените съгласно чл. 39, буква б) от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланиците, прилагащи задължителна класификация, се извършват два пъти годишно и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 30 трупа;
2. проверките в кланици, прилагащи доброволно класификация, се извършват един път в годината и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 15 трупа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) При извършването на проверките по ал. 1 и 2 длъжностните лица изготвят доклад по класификация и доклад по докладване на цените, които се одобряват от министъра на земеделието, храните и горите. Докладите от проверките се съхраняват в МЗХГ, като екземпляр от тях остава за кланицата.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) В случаите, когато при проверка се установи, че кланицата отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 1 и не извършва класификация, длъжностните лица по чл. 6 съставят констативен протокол, който се одобрява от министъра на земеделието, храните и горите. Протоколът се съхранява в МЗХГ, като екземпляр от него остава за кланицата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) При нарушение на разпоредбите по чл. 10 - 20 се налагат санкции съгласно чл. 74а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Глава четвърта.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ СВИНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Раздел I.
Класификация, маркиране и претегляне


Чл. 23. (1) На класификация подлежат кланични трупове:
1. с повърхност без повреди, кръвоизливи и набитости и без остатъци от вътрешни органи, съсирена кръв и други видими замърсявания;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) по т. I и III, буква Б, Приложение ІV от Регламент 1308/2013;
3. отговарят на изискванията по параграф 5, чл. 21 от Регламент 1249/2008.
(2) Представянето на кланичните трупове съгласно ал. 1 се нарича референтно или стандартно и не се разрешава използването на друг вид представяне.


Чл. 24. Теглото на кланичния труп се определя съгласно чл. 22 от Регламент 1249/2008.


Чл. 25. (1) Класификацията на кланичните трупове се извършва чрез определяне на клас съгласно ал. 1, параграф 1, чл. 21 от Регламент 1249/2008.
(2) Класифицирането на кланични трупове от свине се извършва въз основа на регресионно уравнение за апарат Ултрафом 200, одобрено с решение на Комисията от 24 юли 2008 г. за даване на разрешение за метод за класификация на кланични трупове от свине в България (обн., ОВ L 221 от 19.08.2008 г.).
(3) На всеки кланичен труп се поставя индивидуален пореден кланичен номер за деня.
(4) Класификация на кланичните трупове с апаратура и методи, различни от посочения в ал. 2, се извършва въз основа на разработено регресионно уравнение, одобрено от Европейската комисия, съгласно чл. 23 от Регламент 1249/2008.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Претеглянето на труповете и означаването на общото тегло на топлия труп се извършват с точност до 100 g и се изписва с точност до първия знак след десетичната запетая.


Чл. 26. (1) Класифицираните кланични трупове се маркират с печат съгласно изискванията на параграф 3, чл. 21 от Регламент 1249/2008.
(2) Печатът, с който се маркират класифицираните кланични трупове, е кръгъл, с диаметър не по-малък от 5 cm.
(3) Маркировката съдържа информацията по параграф 3, чл. 21 от Регламент 1249/2008.
(4) Освен информацията по ал. 3 върху кланичния труп трябва да се съдържа и регистрационен номер на кланицата.


Чл. 27. Кланичните трупове може да се маркират и чрез обозначаване с устойчив и добре залепващ етикет, чийто размер е не по-малък от 20 cm2. Етикетът трябва да бъде защитен от подправяне, издръжлив на разкъсване, да е закрепен здраво, да съдържа информацията по чл. 26, ал. 3 и 4, както и:
1. индивидуален кланичен номер на трупа;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) общо тегло на топлия кланичен труп;
3. дата на клане.

Раздел II.
Документиране и предаване на резултатите от класификацията


Чл. 28. (1) Класификаторът след извършване на класификацията съставя протокол, който съдържа следните данни:
1. наименование, адрес и регистрационен номер на кланицата;
2. дата и час на приемане на живото животно и дата и час на клане;
3. име, постоянен адрес/седалище и адрес на управление и регистрационен номер на производителя или доставчика на животното;
4. идентификационен номер на животното;
5. индивидуален кланичен номер на трупа;
6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) процент постно месо спрямо теглото на трупа;
7. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) клас на кланичния труп според процента на постно месо;
8. тегло на топлия кланичен труп;
9. тегло на охладения кланичен труп;
10. име на класификатора или номер на свидетелството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Протоколът се изготвя и подписва от класификатора в три еднообразни екземпляра, два от тях се предоставят до края на работния ден, в който е извършена класификацията, на лице, упълномощено от кланицата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Лицето по ал. 2 от кланицата предоставя срещу подпис екземпляр от протокола на доставчика, предал животните за клане. Протоколът може да се изпрати за информация и по електронна поща на доставчика, предал животните за клане, и на счетоводството на кланицата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Подписаният протокол от производителя или доставчика се предава на отговорното лице от кланицата, като копие от него се предоставя и на счетоводството.
(5) (Предишна ал. 4 - изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Протоколът се съхранява от кланицата и класификатора най-малко две години след датата на издаването.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Охладеното тегло на трупа, цената на трупа и стойността на транспортните разходи се изчисляват и представят с точност до втория знак след десетичната запетая.

Раздел III.
Събиране и докладване на цените


Чл. 30. (1) Кланицата упълномощава лице, което е длъжно да докладва за всеки клас кланичен труп цена, определена по реда на параграфи 1 и 2, чл. 26 от Регламент 1249/2008.
(2) В счетоводството въз основа на резултатите от протокола по чл. 28, ал. 1 и изплатената цена по платежния документ (фактурата) по чл. 7 се определя цената на тегло на топлия и на охладения кланичен труп.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланицата докладва в МЗХГ пазарната цена, която се изчислява по реда, определен в параграфи 1 и 2, чл. 26 от Регламент 1249/2008. Цената се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.


Чл. 31. Кланицата изготвя седмичен доклад, който съдържа данните от протокола съгласно чл. 28, ал. 1, както и следните данни:
1. номер, начало и край на календарната седмица;
2. транспортни разходи;
3. цена съгласно чл. 30, ал. 3;
4. цена на кланичния труп.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланицата изпраща доклада по чл. 31 по електронна поща в МЗХГ всяка седмица за предходната календарна седмица най-късно до вторник 17 ч.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланиците, които докладват цените, са длъжни да уведомяват МЗХГ и когато в отчетния период нямат класифицирани кланични трупове.

Раздел IV.
Проверки в кланиците


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) (1) Длъжностните лица по чл. 6 извършват проверка по класификация съгласно чл. 24 от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланици, в които седмично са заклани повече от 200 свине като средногодишен брой, се извършват съгласно ал. 1, параграф 2, чл. 24 от Регламент 1249/2008 и включват не по-малко от 50 кланични трупа; при липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена в рамките на няколко последователни посещения;
2. проверките в кланици, прилагащи доброволно класификация на свине, се извършват най-малко един път на шест месеца и включват наличния брой кланични трупове.
(2) Длъжностните лица по чл. 6 извършват проверка по докладването на цените съгласно чл. 39, буква б) от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланиците, прилагащи задължителна класификация, се извършват два пъти годишно и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 30 трупа;
2. проверките в кланици, прилагащи доброволно класификация, се извършват един път в годината и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 15 трупа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) При извършването на проверките по ал. 1 и 2 длъжностните лица изготвят доклад по класификация и доклад по докладване на цените, които се одобряват от министъра на земеделието, храните и горите. Докладите от проверките се съхраняват в МЗХГ, като екземпляр от тях остава за кланицата.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) В случаите, когато при проверка се установи, че кланицата отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 2 и не извършва класификация, длъжностните лица по чл. 6 съставят констативен протокол, който се одобрява от министъра на земеделието, храните и горите. Протоколът се съхранява в МЗХГ, като екземпляр от него остава за кланицата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.)

Глава пета.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ОВЦЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Раздел I.
Класификация, идентификация и претегляне


Чл. 35. Класификацията на кланични трупове от овце се извършва съгласно чл. 30 от Регламент 1249/2008.


Чл. 36. (1) На класификация подлежат кланични трупове:
1. с повърхност без повреди, кръвоизливи и набитости и без остатъци от вътрешни органи, съсирена кръв и други видими замърсявания;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) по т. I и IV, буква В, Приложение ІV от Регламент 1308/2013.
(2) Представянето на кланичните трупове съгласно ал. 1 се нарича референтно или стандартно и не се разрешава използването на друг вид представяне.


Чл. 37. Кланичните трупове от овце се категоризират според възрастта съгласно ал. 3, параграф 3, чл. 30 от Регламент 1249/2008.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Кланичните трупове от овце се категоризират според теглото съгласно точка III, буква В, Приложение ІV от Регламент 1308/2013.
(2) За кланичните трупове до 13 kg вкл. класификацията се извършва съгласно чл. 28 от Регламент 1249/2008.
(3) За кланичните трупове над 13 kg класификацията се извършва съгласно чл. 29 от Регламент 1249/2008.
(4) На всеки кланичен труп се поставя индивидуален пореден кланичен номер за деня.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Претеглянето на труповете и означаването на общото тегло на топлия труп се извършват с точност до 100 g и се изписва с точност до първия знак след десетичната запетая.


Чл. 39. Класифицираните кланични трупове от овце се идентифицират, маркират и претеглят съгласно чл. 30 от Регламент 1249/2008.


Чл. 40. (1) Класифицираните кланични трупове се маркират с печат.
(2) Печатът, с който се маркират класифицираните кланични трупове, е кръгъл, с диаметър не по-малък от 5 cm и се поставя от външната страна на задната четвъртинка.
(3) Маркировката съдържа информацията по ал. 3, параграф 3, чл. 30 от Регламент 1249/2008:
а) при леките трупове - буква, определяща категорията на теглото на трупа (А, В, С), дума, определяща качеството на трупа (първо, второ) и цифра, определяща клас по степен на залоеност (1, 2, 3, 4);
б) при тежките трупове - буква, определяща класа по конформация (S, E, U, R, O, P), и цифра, определяща класа по степен на залоеност (1, 2, 3, 4, 5).
(4) Освен информацията по ал. 3 върху кланичния труп трябва да се съдържа и регистрационен номер на кланицата.


Чл. 41. Кланичните трупове може да се маркират и чрез обозначаване с устойчив и добре залепващ етикет, чийто размер е не по-малък от 30 cm2. Етикетът трябва да бъде защитен от подправяне, издръжлив на разкъсване, да е закрепен здраво, да съдържа информацията по чл. 40, ал. 3 и 4, както и:
1. индивидуален кланичен номер на трупа;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) общо тегло на топлия кланичен труп;
3. дата на клане.

Раздел II.
Документиране и предаване на резултатите от класификацията


Чл. 42. (1) Класификаторът след извършване на класификацията съставя протокол, който съдържа следните данни:
1. наименование, адрес и регистрационен номер на кланицата;
2. дата и час на приемане на живото животно и дата и час на клане;
3. име, постоянен адрес/седалище и адрес на управление и регистрационен номер на производителя или доставчика на животното;
4. идентификационен номер на животното;
5. индивидуален кланичен номер на трупа;
6. категория на трупа по възраст и тегло;
7. клас по конформация и степен на залоеност или клас по качество и степен на залоеност;
8. тегло на топлия кланичен труп;
9. тегло на охладения кланичен труп;
10. име на класификатора или номер на свидетелството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Протоколът се изготвя и подписва от класификатора в три еднообразни екземпляра, два от тях се предоставят до края на работния ден, в който е извършена класификацията, на лице, упълномощено от кланицата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Лицето по ал. 2 от кланицата предоставя срещу подпис екземпляр от протокола на доставчика, предал животните за клане. Протоколът може да се изпрати за информация и по електронна поща на доставчика, предал животните за клане, и на счетоводството на кланицата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Подписаният протокол от производителя или доставчика се предава на отговорното лице от кланицата, като копие от него се предоставя и на счетоводството.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Протоколът се съхранява от кланицата и класификатора най-малко две години след датата на издаването.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Охладеното тегло на трупа, цената на трупа и стойността на транспортните разходи се изчисляват и представят с точност до втория знак след десетичната запетая.

Раздел III.
Събиране и докладване на цените


Чл. 44. (1) Кланицата упълномощава лице, което е длъжно да докладва за всеки клас кланичен труп цена, определена по реда на чл. 33 от Регламент 1249/2008.
(2) В счетоводството въз основа на резултатите от протокола по чл. 42, ал. 1 и изплатената цена по платежния документ (фактурата) по чл. 7 се определя цената на тегло на топлия и на охладения кланичен труп.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланицата докладва в МЗХГ пазарната цена, която се изчислява по реда, определен в параграф 1, чл. 33 от Регламент 1249/2008. Цената се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) Теглото на охладения труп е теглото на топлия труп, намалено с 2 %, като трупът е претеглен най-късно до един час след клането.


Чл. 45. Кланицата изготвя седмичен доклад, който съдържа данните от протокола по чл. 42, ал. 1, както и следните данни:
1. номер, начало и край на календарната седмица;
2. транспортни разходи;
3. цена съгласно чл. 44, ал. 3;
4. цена на кланичния труп.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланицата изпраща доклада по чл. 45 по електронна поща в МЗХГ всяка седмица за предходната календарна седмица най-късно до вторник 17 ч.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Кланиците, които докладват цените, са длъжни да уведомяват МЗХГ и когато в отчетния период нямат класифицирани кланични трупове.

Раздел IV.
Проверки в кланиците


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) (1) Длъжностните лица по чл. 6 извършват проверка по класификация съгласно чл. 32 от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланици, в които седмично са заклани повече от 80 овце като средногодишен брой, се извършват съгласно ал. 1, параграф 2, чл. 32 от Регламент 1249/2008; при липса на необходимия брой кланични трупове проверката може да бъде извършена чрез няколко последователни посещения;
2. проверките в кланици, прилагащи доброволно класификация на овце, се извършват най-малко един път на шест месеца и включват наличния брой кланични трупове.
(2) Длъжностните лица по чл. 6 извършват проверка по докладването на цените съгласно чл. 39, буква б) от Регламент 1249/2008:
1. проверките в кланиците, прилагащи задължителна класификация, се извършват два пъти годишно и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 30 трупа;
2. проверките в кланици, прилагащи доброволно класификация, се извършват един път в годината и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 15 трупа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) При извършването на проверките по ал. 1 и 2 длъжностните лица изготвят доклад по класификация и доклад по докладване на цените, които се одобряват от министъра на земеделието, храните и горите. Докладите от проверките се съхраняват в МЗХГ, като екземпляр от тях остава за кланицата.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) В случаите, когато при проверка се установи, че кланицата отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 3 и не извършва класификация, длъжностните лица по чл. 6 съставят констативен протокол, който се одобрява от министъра на земеделието, храните и горите. Протоколът се съхранява в МЗХГ, като екземпляр от него остава за кланицата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.)

Глава шеста.
ОСПОРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ


Чл. 49. (1) Доставчикът на животни, както и законният представител или упълномощеното лице на кланицата могат да оспорят резултатите от класификацията преди края на работния ден, в който е извършена класификацията, пред съответните длъжностни лица по чл. 6.
(2) Доставчикът на животни може да оспори резултата от класификацията пред представител на кланицата, който незабавно уведомява оправомощените длъжностни лица по чл. 6. Кланицата съхранява кланичните трупове, за които се оспорва класификацията, до повторната класификация, но за не повече от 24 h от първоначалната класификация и в случай че трупът е референтно представен.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Длъжностните лица по чл. 6 са длъжни при оспорване на резултатите да извършат повторна класификация на труповете в срок до 24 h след първоначалната класификация. Актуален списък с длъжностни лица по региони се публикува на интернет страницата на МЗХГ.
(4) Разходите за повторната класификация на кланични трупове са за сметка на:
1. класификатора, извършил първоначалната класификация, когато резултатът от повторната класификация е различен от първоначално определения клас на трупа;
2. оспорващия класификацията, когато резултатът от повторната класификация е в рамките на същия клас на трупа.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2010 г.) По смисъла на тази наредба:
1. (отм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) "конформация" и "степен на залоеност" се определят съгласно т. IIІ, буква А, Приложение ІV от Регламент 1308/2013;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) "постно месо" е месото съгласно параграф 1, чл. 23 от Регламент 1249/2008.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен текст на Параграф единствен, изм. - ДВ, бр. 48 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г.) Наредбата се издава на основание чл. 58е, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2009 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2014 Г.)

§ 27. Навсякъде в наредбата думите "Приложение V от Регламент 1234/2007" се заменят с "Приложение ІV от Регламент 1308/2013".

§ 28. Навсякъде в наредбата думите "Общите организации" се заменят с "Общата организация".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ И ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА КЛАСИФИКАТОРИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ПО СКАЛАТА (S)EUROP

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ И ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА КЛАСИФИКАТОРИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ПО СКАЛАТА (S)EUROP


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2019 Г.)

§ 10. В Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г. и бр. 23 от 2014 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и храните" и абревиатурата "МЗХ" се заменят съответно с "министъра на земеделието, храните и горите" и "МЗХГ".

Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 2

Класификация на профилите на кланични трупове за класове по конформация R, O и Р
 
Клас по Описание (*)
конфор-  
мация  
R+ Две от трите части са класифицирани като клас R и една - като клас U
R Трите части са класифицирани като клас R
R - Две от трите части са класифицирани като клас R и една - като клас O
O + Две от трите части са класифицирани като клас O и една - като клас R
O Трите части са класифицирани като клас O
O - Две от трите части са класифицирани като клас O и една - като клас P
P + Две от трите части са класифицирани като клас Р и една - като клас O
P Трите части са класифицирани като клас P
P - И трите части от трупа са с неразвита мускулна маса и силно изпъкнали кости
   
* При класификацията кланичният труп се разделя условно на три основни части - бут, гръб, плешка. Преобладаващата конформация на тези части определя класа по конформация и съответния подклас.
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти