Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 20 ОТ 2009 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ) И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.)

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., отм. ДВ. бр.40 от 17 Май 2019г.


Отменена с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 20 от 24 април 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции - ДВ, бр. 40 от 17 май 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.

Предмет

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за издаване или отказ за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции, както и необходимата информация и документи за издаване на одобрение;
2. критериите за установяване наличието на професионален опит, необходим за управление на дейността на банка;
3. изискванията към дейността на комитета за подбор по чл. 73в (комитетът за подбор) от Закона за кредитните институции;
4. други изисквания към членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет във връзка с изпълнение на техните функции.


Условия за издаване на одобрение за член на управителен съвет или съвет на директорите на банка
Чл. 2. Лицата, за които се иска издаване на одобрение, за да бъдат избрани в управителния съвет или в съвета на директорите на банка, трябва да отговарят на изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 9 от Закона за кредитните институции, както и на едно от следните условия:
1. да са заемали не по-малко от 5 години длъжност с ръководни функции в предприятия от банковия или финансовия сектор или в институции, сравними с банка, а ако имат висше икономическо или юридическо образование - не по-малко от 3 години;
2. да са заемали не по-малко от 10 години длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятия от нефинансовия сектор, чиито активи са съпоставими със стойността на активите на банката, а ако имат висше икономическо или юридическо образование - не по-малко от 5 години;
3. да са заемали не по-малко от 10 години длъжност с ръководни функции във финансовото управление на държавни институции, а ако имат висше икономическо или юридическо образование - не по-малко от 5 години;
4. да са хабилитирани лица (преподаватели, научни работници) в областта на икономиката или правото.


Условия за издаване на одобрение за лице по чл. 10, ал. 1 от Закона за кредитните институции

Чл. 3. (1) Лицата, за които се иска издаване на одобрение, за да могат да управляват и представляват банка, трябва да отговарят на изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 9 от Закона за кредитните институции, както и на следните условия:
1. за лицата с висше юридическо или икономическо образование: да са работили най-малко 5 години на длъжност с ръководни функции в предприятие от банковия сектор или в сравнимо с банка дружество или институция;
2. за лицата без висше юридическо или икономическо образование: да имат не по-малко от 10 години професионален опит в предприятия от банковия сектор или в сравнимо с банка дружество или институция, от които най-малко 5 години на длъжност с ръководни функции.
(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и при издаване на одобрение на прокурист или управител на клон на банка със седалище в трета държава.


Условия за издаване на одобрение за член на надзорния съвет на банка

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Лицата, за които се иска издаване на одобрение, за да бъдат избрани в надзорния съвет на банка, трябва да отговарят на изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 3 - 8 от Закона за кредитните институции и да притежават надеждност и пригодност, необходими за заемане на длъжността, включително квалификация и познания за ефективно изпълнение на задължения при участие в структури, които банката е формирала във връзка с изискванията на чл. 73, чл. 73б и чл. 73в от Закона за кредитните институции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) По отношение на лицата по ал. 1 се прилагат и съответните изисквания от насоките на Европейския банков орган (ЕБО) за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции."
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Когато член на надзорния съвет е юридическо лице, изискванията по ал. 1 се отнасят за физическите лица, които го представляват в този орган.


Други условия за издаване на одобрение

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) За да получи одобрение по чл. 2, 3 и 4, лицето не трябва да заема в други юридически лица повече от:
1. една длъжност на изпълнителен член или прокурист или управител и две длъжности на член на управителен съвет (съвет на директорите), който не е изпълнителен член, или на член на надзорен съвет, или
2. четири длъжности на член на управителен съвет (съвет на директорите), който не е изпълнителен член, или на член на надзорен съвет.
(2) Длъжностите по ал. 1 в дружества от една и съща група по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати се считат за една длъжност. Това се прилага и за длъжностите в дружества, в които банката притежава квалифицирано дялово участие.
(3) Заеманите длъжности в управителните органи на юридически лица с нестопанска цел не се отчитат за целите на ал. 1.


Искане за издаване на одобрение

Чл. 5. (1) Одобрение се издава от подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", или от оправомощено от него лице по искане, отправено от:
1. председателя на надзорния съвет на банката - при избор на членове на управителния съвет;
2. съответния съвет или акционерите, по чието предложение в дневния ред на общото събрание е включен избор на членове на управителните или контролните органи - при избор на членове на съвета на директорите и надзорния съвет;
3. председателя на компетентния управителен орган - при упълномощаване на прокурист.
(2) Искането се подава:
1. в случаите по ал. 1, т. 1 - не по-късно от 30 дни преди заседанието на надзорния съвет;
2. в случаите по ал. 1, т. 2 - не по-късно от 45 дни преди провеждането на общото събрание на акционерите;
3. в случаите по ал. 1, т. 3 - не по-късно от 30 дни преди заседанието на съответния орган.
(3) Органите (лицата) по ал. 1 провеждат предварителни консултации с подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", по повод искането за издаване на одобрение.


Необходими документи за издаване на одобрение

Чл. 6. (1) Към искането за издаване на одобрение на лицата по чл. 2 и 3 се прилагат следните документи:
1. заверен препис от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от магистър;
2. подписано от лицето заявление за издаване на одобрение;
3. документи, удостоверяващи, че лицето е заемало длъжности с ръководни функции, като: трудова книжка, документ за вътрешноорганизационната структура на предприятието или институцията, удостоверение от търговския регистър или други подобни;
4. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 3 - 8 от Закона за кредитните институции;
5. попълнен въпросник за оценка на надеждност и пригодност съгласно приложението към тази наредба;
6. документ за платена надзорна такса по чл. 11;
7. други документи, поискани по реда на чл. 7, ал. 2.
(2) Лицата, завършили висши учебни заведения в чужбина, представят легализиран препис от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър" в чуждестранно висше училище, признато от компетентния държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско висше образование. Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", може да поиска представяне на удостоверение за признаване на висше образование, издадено по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (ДВ, бр. 69 от 2000 г.).
(3) Към искането за издаване на одобрение на лицата по чл. 4 се прилагат документите по ал. 1, т. 2, 4 - 7, а за юридическите лица, които са избрани за членове на надзорния съвет - и удостоверение, издадено от съответния съд за вписването му в търговския регистър, и препис-извлечение от решението на компетентния орган за определяне на лицето, което ще го представлява в надзорния съвет на банката.


Издаване на одобрение

Чл. 7. (1) Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", издава или отказва да издаде одобрение в 30-дневен срок след подаването на всички необходими документи по чл. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", или оправомощени от него лица могат да проведат събеседване с кандидата или да изискат допълнителни документи (включително препоръки), ако преценят, че документите, които са представени, не дават пълна представа за наличието на квалификация и професионален опит в банковото дело или за неговата надеждност и пригодност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) При извършване на преценката за надеждност и пригодност се вземат предвид и данните от регистъра за административните санкции, воден от ЕБО.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Издадените по реда на тази наредба одобрения дават право за заемане на съответната длъжност в посочената в тях банка и имат действие от датата на вписване в търговския регистър на лицето до датата на освобождаването му от длъжност от компетентния орган на дружеството или по реда на чл. 103 от Закона за кредитните институции.


Отказ за издаване на одобрение

Чл. 8. (1) Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", отказва издаването на одобрение, когато лицето не отговаря съответно на изискванията по чл. 2, 3 или чл. 4. Заверен препис от отказа се изпраща на банката, в която се иска заемане на съответната длъжност.
(2) Органите (лицата) по чл. 5, ал. 1 могат да подадат ново искане за издаване на одобрение на същото лице не по-рано от една година след влизане в сила на акта, с който е отказано издаването му.


Предоставяне на сведения

Чл. 9. (1) Лице, получило одобрение, е длъжно да уведоми Централната банка за вписването, съответно за отказа за вписване, в търговския регистър в 7-дневен срок от постановяването му.
(2) Лицата, получили одобрение, писмено уведомяват подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", за всяко изменение на обстоятелствата, което препятства упражняването на функции, за които одобрението е издадено.
(3) Уведомлението по ал. 2 се изпраща в 7-дневен срок от изменението на обстоятелствата.


Регистър

Чл. 10. Издаването на одобрения по тази наредба се вписва в специален регистър в управление "Банков надзор" при Централната банка, който е публичен.


Надзорна такса за разглеждане на документите

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) За разглеждане на подадените документи за издаване на одобрение по реда на тази наредба се събира надзорна такса 1000 лв.
(2) Надзорната такса по ал. 1 се заплаща от банката, която иска издаването на одобрение, и не подлежи на възстановяване при отказ да бъде издадено одобрение.


Комитет за подбор

Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) Комитетът за подбор се състои от не по-малко от две лица, които отговарят на изискванията на чл. 73в, ал. 1 от Закона за кредитните институции.
(2) Комитетът за подбор:
1. набелязва и препоръчва за избиране от надзорния съвет, а при едностепенна система на управление - от общото събрание на акционерите, кандидати за членове на управителния съвет (съвета на директорите), като взема предвид баланса на професионални знания и умения, разнообразните квалификации и професионален опит на членовете в състава на съвета, необходими за управлението на банката;
2. подготвя описание на функциите и на изискванията към кандидатите и определя времето, което се очаква избраните членове да отделят в работата на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;
3. определя целево ниво във връзка с участието на по-слабо представения пол в състава на управителния съвет (съвета на директорите) и разработва политика за увеличаване броя на лицата от по-слабо представения пол в състава на съветите за постигане на това ниво; нивото, политиката и нейното изпълнение се оповестяват в съответствие с член 435, параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕС) № 575/2013;
4. анализира периодично, но не по-малко от един път годишно структурата, състава, броя на членовете и резултатите от работата на управителния съвет (съвета на директорите) и отправя препоръки за евентуални промени;
5. периодично прави преглед на политиката на управителния съвет (съвета на директорите) за подбор и назначаване на членове на висшия ръководен персонал и отправя препоръки към него.
(3) Алинея 2 се прилага и при възлагане управлението на банката на изпълнителни членове.
(4) При изпълнението на задълженията си комитетът за подбор отчита периодично необходимостта да се гарантира, че процесът на вземане на решения на управителния съвет (съвета на директорите) не се влияе от отделно лице или малка група лица по начин, който уврежда интересите на банката.
(5) Комитетът за подбор може да използва необходимите ресурси, които счита за подходящи, включително консултации с външни експерти, и получава достатъчно финансиране за тази цел.
(6) Българската народна банка анализира информацията, оповестена в съответствие с член 435, параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕС) № 575/2013, и я използва за сравняване на практиките по отношение на многообразието. Българската народна банка предоставя тази информация на ЕБО.


Изисквания към членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет във връзка с изпълнение на техните функции

Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) Членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет изпълняват функциите си честно, почтено и независимо с цел извършване на ефективна собствена преценка за решенията на висшия ръководен персонал и упражняване на ефективен контрол и наблюдение върху вземането на управленски решения.
(2) Членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет трябва да отделят достатъчно време за изпълнението на задълженията си в управлението на банката.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "длъжности с ръководни функции" са:
а) членовете на посочения в закон, устав или друг устройствен акт управителен, управително-изпълнителен или контролен орган на юридическо лице;
б) прокуристите;
в) длъжностите, които според вътрешната структура на институция или друго лице включват изпълнение на функции по ръководство и контрол на структурни звена, имащи пряко отношение към осъществяване на основната дейност и функциите на институцията или към основния предмет на дейност на дружеството или лицето;
2. "предприятия от банковия сектор" са: централните, местните и чуждестранните банки;
3. "предприятия от финансовия сектор" са:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) регулираните пазари, Централният депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните, управляващите дружества и дружествата със специална инвестиционна цел;
б) (доп. - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества;
в) дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване;
г) специализираните одиторски предприятия със седалище в страната, които са одитори на банки;
д) (доп. - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) финансовите институции, вписани в регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции или лицензирани или регистрирани по друг закон;
е) (нова - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) дружествата за електронни пари;
ж) (нова - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) операторите на платежна система;
з) (предишна б. "е", изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) чуждестранните лица, които според законодателството на съответната държава имат статут на лица по букви "а" - "ж";
4. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) "сравними с банка институции" са: държавни органи или други публично-правни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства или финансов надзор върху предприятия по т. 3;
5. "сравними с банка дружества" са предприятията от финансовия сектор, чиято дейност подлежи на лицензиране и надзор;
6. "предприятия от нефинансовия сектор" са лицата, различни от посочените в т. 2 - 5;
7. "активи, съпоставими със стойността на активите на банката" са активите, чиято балансова стойност е в размер не по-малък от 60 % от балансовата стойност на активите на банката, за участие в управлението на която се иска издаване на одобрение.


§ 2. Всички документи на чужд език, представени по реда на тази наредба, се придружават с превод на български език, извършен от правоспособно лице да прави преводи на съответния език, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани. Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", може да поиска отделни частни документи от съществено значение за преценката на квалификацията и професионалния опит на лицето да бъдат с нотариална заверка на подписите на лицата, които са ги издали.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Издадените сертификати до влизане в сила на тази наредба запазват действието си, освен ако не са го загубили при условията на чл. 7, ал. 3.


§ 4. Заварените производства за издаване на сертификати по реда на Наредба № 20 за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 114 от 2002 г.) продължават по реда на тази наредба. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", може да даде срок на заинтересуваните лица да приведат необходимите документи за издаване на одобрение в съответствие с разпоредбите на тази наредба.


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции и отменя Наредба № 20 за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 114 от 2002 г.).


§ 6. Наредбата е приета с Решение № 51 на УС на БНБ от 23.04.2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2009 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ ПО ЧЛ. 11, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.)

§ 9. Лицата, които към влизане в сила на тази наредба са членове на управителен съвет (съвет на директорите), надзорен съвет на банка или са нейни прокуристи, подават информацията по т. 7.6 от приложението към чл. 6, ал. 1, т. 5 в тримесечен срок от влизане в сила на наредбата. Българската народна банка уведомява лицата, които не отговарят на изискванията на чл. 4а, и определя срок за отстраняване на несъответствието.


Приложение към чл. 6, ал. 1, т. 5

(Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)


Въпросник за оценка на надеждност и пригодност
1. Лични данни
За физически лица: ...........................................................................................................................................................................................................
Трите имена ..................................................................................................................................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ ..................., Националност ................................................................................................................................................................................
Дата на раждане .......... Място на раждане ..............................................................................................................................................................................
Постоянен адрес: ................................................................................................................................................................................................................
Настоящ адрес: ................................................................................................................................................................................................................
За юридически лица:
Наименование ......................................, ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................................................................................................................
Седалище ................................ Адрес на управление ......................................................................................................................................................
Лицата, които са оправомощени да управляват и представляват юридическото лице ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Наименование на банката.......................................................................................................................................................................................................
Длъжност, която лицето иска да заеме...........................................................................................................................................................................................
2. Образование
Учебно Завършена Период на обучение
заведение степен (от - до)
     
     
     
     
     
3. Придобита квалификация
Организация Предмет Период на обучение
    (от - до)
     
     
     
     
     
4. Владеене на чужди езици
Език Степен на владеене
   
   
   
   
   
5. Трудов стаж
Месторабота Длъжност Период
    (от - до)
     
     
     
     
     
6. Репутация
6.1. Налагани ли са административни наказания или принудителни административни мерки за нарушение на законовите и подзаконовите нормативни актове, приложими за дейността на банка или предприятие от финансовия сектор, на дружество:
6.1.1. в което сте заемали ръководна длъжност?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, законовите разпоредби, които са били нарушени, дата и номер на акта за налагане на наказанието или мярката и органа, който го е издал)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.1.2. спрямо което сте упражнявали контрол по смисъла на Закона за кредитните институции?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, начин на упражняване на контрол, законовите разпоредби, които са били нарушени, дата и номер на акта за налагане на наказанието или мярката и органа, който го е издал)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.2. Знаете ли за висящо административно-наказателно производство по т. 6.1?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, законовите разпоредби, които са били нарушени, дата на образуване на производството)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.3. Били ли сте освобождаван въз основа на приложена принудителна административна мярка от длъжност като член в управителен или контролен орган на кредитна институция, инвестиционен посредник или друго предприятие от финансовия сектор, чиято дейност подлежи на лицензиране и надзор?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, основание за освобождаването от длъжност, дата и номер на решението за освобождаване и органа, който го е издал)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.4. Знаете ли за образувано срещу вас висящо наказателно производство за престъпление от общ характер?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете правна квалификация на престъплението, дата и място на образуване на производството)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.5. Налагани ли са ви дисциплинарни наказания за нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете наименование на работодателя, основание за налагане на наказанието, кратко описание на нарушението, дата и номер на акта за налагане на наказание)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.6. Били ли сте осъждан да заплащате суми като обезщетение за вреди, причинени на дружество от ваши действия или бездействия в качеството ви на член на неговите управителни или контролни органи или прокурист?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, номер и дата на акта, с който сте осъден за заплащане на обезщетение)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.7. Посочете дали е отказвано издаването на лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от Българската народна банка, Комисията за финансов надзор или от аналогични органи от други държави, на дружество:
6.7.1. в което сте заемали длъжност като член на управителен или контролен орган или прокурист?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на лиценза, компетентния орган да издаде лиценза, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, основание за отказа, номер и дата на акта, с който е отказан лицензът)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.7.2. в което сте притежавали квалифицирано участие или върху което сте упражнявали контрол?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на лиценза, компетентния орган да издаде лиценза, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, дялово участие, съответно начин на упражняване на контрол, основание за отказа, номер и дата на акта, с който е отказан лицензът)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.8. Посочете дали е отнеман лицензът по т. 6.7 на дружество:
6.8.1. в което сте заемали длъжност като член на управителен или контролен орган или прокурист?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на лиценза, компетентния орган, издал лиценза, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, правно основание за отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с който е отнет лицензът)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.8.2. в което сте притежавали квалифицирано участие или върху което сте упражнявали контрол?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на лиценза, компетентния орган, издал лиценза, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, дялово участие, съответно начин на упражняване на контрол, правно основание за отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с който е отнет лицензът)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.9. Посочете дали е отказвано вписване в регистър с цел упражняване на дейност, подлежаща на регистрационен режим от Българската народна банка, Комисията за финансов надзор или от аналогични органи от други държави:
6.9.1. на вас като физическо лице?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на регистрацията, компетентния орган да извърши вписването, основание за отказа, номер и дата на акта, с който е отказано вписването)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.9.2. на дружество, в което сте заемали длъжност като член на управителен или контролен орган или прокурист?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на регистрацията, компетентния орган да извърши вписването, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, основание за отказа, номер и дата на акта, с който е отказано вписването)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.9.3. на дружество, в което сте притежавали квалифицирано участие или върху което сте упражнявали контрол?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на регистрацията, компетентния орган да извърши вписването, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, дялово участие, съответно начин на упражняване на контрол, основание за отказа, номер и дата на акта, с който е отказано вписването)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.10. Посочете дали вписването по т. 6.9 е било заличавано:
6.10.1. на вас като физическо лице?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да" посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, извършил вписването, правно основание за заличаването, номер и дата на акта, с който е извършено заличаването)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.10.2. на дружество, в което сте заемали длъжност като член на управителен или контролен орган или прокурист?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, извършил вписването, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, правно основание за заличаване на вписването, номер и дата на акта, с който е извършено заличаването)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.10.3. на дружество, в което сте притежавали квалифицирано участие или върху което сте упражнявали контрол?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, извършил вписването, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, дялово участие, съответно начин на упражняване на контрол, правно основание за заличаване на вписването, номер и дата на акта, с който е извършено заличаването)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.11. Посочете дали сте били изключван от професионална асоциация или дали са налагани санкции от такава асоциация в Република България или чужбина:
6.11.1. на вас като физическо лице?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете професионална организация, правно основание за изключването или налагането на санкция, номер и дата на акта, с който е разпоредено изключването или е наложена санкцията)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.11.2. на дружество, в което сте заемали длъжност като член на управителните или контролните органи?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете професионална организация, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, правно основание за изключването или налагането на санкция, номер и дата на акта, с който е разпоредено изключването или е наложена санкцията.)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.12. Били ли сте член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество или дали сте такъв член или съдружник в дружество, което към настоящия момент се намира в производство по несъстоятелност?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, номер и дата на решението, с което е обявена несъстоятелността, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
6.13. Били ли сте член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено по решение на съда, тъй като дейността на дружеството противоречи на закона или то преследва забранени от закона цели?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, номер и дата на решението, с което е прекратена дейността на дружеството.)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
7. Конфликт на интереси
7.1. Посочете всички дружества, в които заемате/сте заемали длъжност с ръководни функции през последните 3 години:
Наименование Предмет Позиция Период
на дружество на дейност    
       
       
       
       
       
7.2. Посочете всички дружества, в които Вие или членовете на Вашето семейство притежавате/сте притежавали 10 или повече от 10 на сто от капитала на дружеството през последните 3 години:
Наименование Предмет на Дялово участие
на дружество дейност и лицето, което
    го притежава
     
     
     
     
7.3. Посочете всички юридически лица с нестопанска цел, в които заемате/сте заемали длъжност в управителните им органи или в които членувате/сте членували през последните 3 години:
Наименование Предмет Позиция Период
на дружеството на дейност    
       
       
       
       
7.4. Поддържа ли някое от дружествата по т. 7.1 - 7.3 бизнес отношения с банката, в която искате да заемете длъжност, и ако да - опишете тези отношения?
0 Да 0 Не
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
7.5. Имате ли финансови задължения към банката, в която желаете да заемате длъжност?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете вида и срока за погасяване на задълженията.)
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
7.6. Посочете дружествата, в които заемате длъжност по чл. 4а, ал. 1 и 2, както и заеманата длъжност.
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
8. Данъчна информация
8.1. Посочете дали са налагани административни наказания за нарушения на данъчното законодателство:
8.1.1. на Вас като физическо лице?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете законовите разпоредби, които са били нарушени, вид на наказанието, номер и дата на акта за налагане на наказанието и органа, който го е издал.)
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
8.1.2. на дружество, в което сте заемали длъжност като член на управителните или контролните органи или прокурист?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете законовите разпоредби, които са били нарушени, вид на наказанието, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, номер и дата на акта за налагане на наказанието и органа, който го е издал.)
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
8.1.3. на дружество, в което сте притежавали квалифицирано участие или върху което сте упражнявали контрол?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете законовите разпоредби, които са били нарушени, вид на наказанието, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, дялово участие, съответно начин на упражняване на контрол, номер и дата на акта за налагане на наказанието и органа, който го е издал.)
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
8.2. Знаете ли за образувано към настоящия момент висящо административнонаказателно производство по т. 8.1?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете законовите разпоредби, които са били нарушени, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, дялово участие, съответно начин на упражняване на контрол, дата на образуване на производството.)
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
8.3. Представете данни за платените от Вас данъци през последните 5 години:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
9. Предишна оценка за надеждност и пригодност
9.1. Одобрявани ли сте от орган за финансов надзор в Република България или друга държава за член на управителен или контролен орган или за придобиване на дялово участие?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на одобрението, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, номер и дата на акта, с който е издадено одобрението, и органа, който го е издал.)
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
9.2. Отказвано ли Ви е одобрение по т. 9.1?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете предмет на одобрението, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, основание за отказа, номер и дата на акта, с който е отказано одобрението, и органа, който го е издал.)
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
9.3. Вашата надеждност и пригодност, включително професионалната Ви квалификация и опит, оценявани ли са от друг орган в Република България или друга държава?
0 Да 0 Не
 
(Ако отговорът е "да", посочете органа, извършил оценката, и резултата от нея.)
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
10. Представете накратко основните функции, които ще осъществявате като член на управителния или контролния орган:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
11. Опишете накратко краткосрочната управленска стратегия за дейността на банката:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
12. Приложения
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Декларирам, че ми е известна отговорността за представяне на неверни данни.
 
Дата: ....................................... Подпис: .................................................................................................................................
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти