Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЦАРЕВО

В сила от 12.05.2009 г.
Издаден от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Българо-германския център за професионално обучение в Царево, наричан по-нататък "център" или "БГЦПО", както и функциите на неговите организационни структури.

Чл. 2. (1) Българо-германският център за професионално обучение е административна структура по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика за насърчаване на заетостта чрез професионално ориентиране, провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за усвояване на ключови компетентности, както и обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и предприемачи в малки и средни предприятия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Българо-германският център за професионално обучение е юридическо лице със седалище Царево.
(3) Българо-германският център за професионално обучение е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Общата координация на този център заедно с другите четири центъра в Пазарджик, Плевен, Смолян и Стара Загора се извършва от междуведомствена комисия с представители от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и Агенцията по заетостта (АЗ).
(2) Правомощията на комисията са регламентирани подробно в правилника за нейната дейност.

Глава втора.
ДЕЙНОСТИ


Чл. 4. Българо-германският център за професионално обучение осъществява следните дейности:
1. организира и провежда професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни;
2. извършва обучение и консултиране на предприемачи в малки и средни предприятия и начинаещи предприемачи;
3. участва в национални и международни проекти и програми;
4. извършва рекламно-информационна и издателска дейност, свързана с дейността на центъра;
5. предоставя материалната си база за провеждане на обучения, семинари, конференции, организирани от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени организации, международни организации;
6. разработва учебно-методически и информационни материали съобразно предмета на дейност;
7. проучва и анализира потребностите от професионално обучение на възрастни по професии и специалности, по които центърът провежда обучения;
8. други дейности, свързани с дейностите по т. 1 - 7.

Глава трета.
УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Директор


Чл. 5. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор, който се назначава и освобождава от министъра на труда и социалната политика.
(2) При отсъствие директорът на центъра се замества от друго длъжностно лице от състава на центъра, определено с писмена заповед.


Чл. 6. Директорът изпълнява следните задачи:
1. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на центъра и носи отговорност за нея;
2. осигурява условия за спазване на нормативните актове, държавните образователни изисквания и решенията на министъра на труда и социалната политика;
3. осигурява здравословни и безопасни условия на труд и обучение в центъра;
4. утвърждава правилник за вътрешния ред, инструкциите, учебните планове и програми;
5. разпорежда се с бюджетните и извънбюджетните средства и отговаря за материално-техническата база;
6. изготвя ориентиран към потребностите на пазара на труда годишен план за дейността на центъра;
7. изготвя и предоставя на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване ценоразпис за предоставяните услуги и инфраструктурата на центъра;
8. сключва, променя и прекратява договори с юридически и физически лица във връзка с предмета на дейност на центъра;
9. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на персонала на центъра;
10. сключва, променя и прекратява трудови договори с персонала в съответствие с Кодекса на труда;
11. представлява центъра пред различните органи, организации и лица в страната и чужбина;
12. награждава, респ. наказва, служители и курсисти в съответствие с Кодекса на труда и правилника за вътрешния ред на центъра;
13. подписва официалната кореспонденция, финансовите документи, документите за професионално обучение, квалификация и правоспособност и съхранява печата с герб;
14. контролира правилното водене и съхраняване на документацията на центъра;
15. ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика отчет за дейността на центъра;
16. изпълнява други задачи, възложени му от министъра на труда и социалната политика.

Раздел II.
Директор на дирекция "Учебна дейност" (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Раздел III.
Директор на дирекция "Административна и финансова дейност" (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Глава четвърта.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Раздел I.
Структура, функции, численост на персонала и организация на работата


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Центърът включва обща и специализирана администрация, организирана в две дирекции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Директорът на БГЦПО утвърждава длъжностното щатно разписание на центъра, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Числеността на персонала в БГЦПО се определя с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.


Чл. 11. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Началото и краят на работното време на центъра се определят с правилника за вътрешния ред на центъра.


Чл. 12. Служителите на центъра изпълняват възложените им задачи съобразно длъжностните си характеристики.

Раздел II.
Обща администрация


Чл. 13. (1) Общата администрация е структурирана в дирекция "Административна и финансова дейност".
(2) Дирекция "Административна и финансова дейност" се ръководи от директора на дирекцията.


Чл. 14. Дирекция "Административна и финансова дейност":
1. съставя проектобюджета на центъра;
2. извършва счетоводно отчитане на изпълнението на бюджета;
3. изготвя месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости;
4. изготвя годишния отчет и баланс на центъра;
5. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на центъра;
6. отговаря за опазването и поддържането на материално-техническата база;
7. администрира и контролира предоставянето на материалната база на центъра при провеждане на обучение, семинари и конференции;
8. отговаря за охраната и сигурността;
9. осигурява правно-нормативното обслужване на центъра;
10. организира и осъществява деловодната дейност, опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, отчитането на входящата и изходящата кореспонденция на центъра;
11. изготвя длъжностното и поименното длъжностно разписание, както и длъжностните характеристики на работещите в центъра;
12. изготвя актове за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
13. образува и съхранява трудовите досиета на работещите в центъра;
14. организира изготвянето на правилника за вътрешния ред;
15. изготвя и отговаря за спазване на системата за вътрешно финансово управление и контрол;
16. отговаря за създаването и поддръжката на компютърната инфраструктура на центъра;
17. администрира и контролира експлоатацията на информационната система и отговаря за нейната сигурност;
18. води регистри в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

Раздел III.
Специализирана администрация


Чл. 15. (1) Специализираната администрация е структурирана в дирекция "Учебна дейност".
(2) Дирекция "Учебна дейност" се ръководи непосредствено от директора на дирекцията.


Чл. 16. Дирекция "Учебна дейност":
1. участва в провеждането на проучвания на потребностите за конкретно обучение;
2. осъществява контакти с Агенцията по заетостта и нейните поделения;
3. организира приема на обучаемите;
4. провежда обученията по чл. 4, т. 1 в съответствие с изискванията на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
5. изготвя анализи и оценки на проведените курсове и подготвя статистическата информация;
6. провежда изпити и издава предвидените в ЗПОО документи за придобиване на степен на професионална квалификация или част от професия в съответствие с учебните планове и програми по Закона за професионалното образование и обучение;
7. провежда семинари за вътрешни потребности и външни клиенти;
8. разработва и въвежда иновации в сферата на професионалното обучение;
9. провежда обучение и консултира начинаещи предприемачи, малки и средни предприятия;
10. разработва и разпространява информационни материали, мултиплицира добри практики;
11. отговаря за въвеждане и прилагане на система за управление на качеството;
12. разработва учебни планове и програми;
13. изготвя и актуализира учебни материали;
14. проектира и организира използването на собствена база данни на центъра;
15. провежда и други дейности, свързани с основните.

Глава пета.
ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ


Чл. 17. (1) Бюджетът на БГЦПО се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.
(2) Проектът на бюджет на БГЦПО се съставя по единната бюджетна класификация на държавния бюджет и в програмен формат.


Чл. 18. (1) Бюджетът на БГЦПО се формира от:
1. постъпления от дейностите по чл. 4, т. 1 - 5 вкл.;
2. постъпления от продажба на изделия и услуги, които се произвеждат в рамките на обучението;
3. целеви дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
4. субсидия от МТСП;
5. други.
(2) Цените на продуктите и услугите, предлагани от БГЦПО, се договарят между директора на центъра и потребителя, извън тези по чл. 5, т. 7.
(3) Структурите на МТСП се освобождават от заплащане на наеми при ползване на зали на центъра за провеждане на семинари, конференции и др.


Чл. 19. Средствата от бюджета на БГЦПО се изразходват за:
1. дейностите по чл. 4, т. 1 - 4 и т. 6;
2. придобиване от БГЦПО на дълготрайни материални активи, свързани с предмета му на дейност;
3. издръжката на БГЦПО и разходи за персонала;
4. други разходи, свързани с дейността на центъра.


Чл. 20. Центърът е задължен да води счетоводство и да съставя годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството на Република България и Националния сметкоплан. До 31 януари на всяка следваща година следва да се изготвят доклад и отчет за касовото изпълнение на бюджета за изтеклата календарна година, които да се представят на министъра на труда и социалната политика.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и § 5 от ПМС № 30 за създаване на Българо-германски център за професионално обучение в Царево (ДВ, бр. 14 от 2009 г.).


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 10

(Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти