Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 12 ОТ 8 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СТАЖА ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ И НА ИЗПИТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

В сила от 21.04.2009 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) С тази наредба се определят условията и редът за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за признаване на правоспособност, както и за преминаване на обучение, полагане на изпити и провеждане на стаж в случаите по § 3б, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации.
(2) Наредбата се прилага за граждани на държава членка, които са поискали от министъра на здравеопазването признаване на:
1. придобита в друга държава членка професионална квалификация за професията "лекар", "лекар-специалист", "медицинска сестра", "лекар по дентална медицина", "лекар по дентална медицина - специалист", "акушерка", "магистър-фармацевт" и за друга медицинска професия, включена в списъка на регулираните професии в Република България по чл. 3, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации;
2. придобита в друга държава членка специалност в областта на здравеопазването, определена в номенклатурата по чл. 1, ал. 1 от Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) придобита в трета държава професионална квалификация за професия по т. 1 или специалност по т. 2, ако са налице условията по § 3 от Закона за признаване на професионални квалификации.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) Наредбата се прилага и за български граждани, които са поискали от министъра на здравеопазването признаване на придобита в трета държава професионална квалификация за професиите по ал. 2, т. 1 или специалност по ал. 2, т. 2, ако са налице условията по § 3б, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации.

Чл. 2. (1) В случаите по чл. 29, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации комисиите по чл. 79, ал. 1 от същия закон могат да предложат на министъра на здравеопазването да предостави на заявителя една от следните възможности:
1. да премине стаж за приспособяване;
2. да положи изпит за признаване на правоспособност.
(2) За професиите "лекар", "лекар-специалист", "медицинска сестра", "лекар по дентална медицина", "лекар по дентална медицина - специалист", "акушерка" и "магистър-фармацевт" министърът на здравеопазването решава в кои случаи да изиска стаж за приспособяване или изпит за признаване на правоспособност въз снова на предложение на комисиите по чл. 79, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации.
(3) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя за възможността за избор по ал. 1 или за определената мярка по ал. 2 в 14-дневен срок от вземането на решението.
(4) Заявителят изразява писмено съгласието си с една от предложените възможности по ал. 1 или с определената мярка по ал. 2 чрез попълване на декларация по образец съгласно приложение № 1 в едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 3.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) (1) В случаите по § 3б, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации комисиите по чл. 79, ал. 1 от същия закон могат да предложат на министъра на здравеопазването да предложи на заявителя една или няколко от следните възможности:
1. да премине допълнително обучение по учебните дисциплини, които не са изучавани или са изучавани в недостатъчен обем и съдържание;
2. да положи изпити;
3. да проведе стаж.
(2) Учебните дисциплини, по които следва да се премине допълнително обучение и/или да се положат изпити, броят на часовете (хорариумът) по всяка учебна дисциплина и продължителността на допълнителното обучение, както и професионалните дейности, които следва да се извършат по време на стажа и неговата продължителност, се определят от комисиите по ал. 1 и се включват в предложението до министъра на здравеопазването.
(3) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя за определените мерки по ал. 1 в 14-дневен срок от вземането на решението.
(4) Заявителят изразява писмено съгласието си с определените мерки по ал. 1 чрез попълване на декларация по образец съгласно приложение № 1а в едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 3.


Чл. 3. (1) Стажът за приспособяване се провежда в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по съответната медицинска професия или специалност в областта на здравеопазването, или в аптека.
(2) Професионалните дейности, които следва да се извършат по време на стажа за приспособяване и неговата продължителност, се определят от комисиите по чл. 79, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации и се включват в предложението до министъра на здравеопазването по чл. 2, ал. 1 или ал. 2.
(3) По време на стажа за приспособяване заявителят изпълнява професионалните дейности под ръководството на медицински специалист, който има не по-малко от 3 години трудов стаж по съответната професия или специалност в областта на здравеопазването, или под ръководството на ръководителя на аптеката.
(4) Когато заявителят е поискал едновременно признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специалност в областта на здравеопазването и е необходимо преминаването на стаж за приспособяване и за двете, комисиите по ал. 2 могат да определят общи професионални дейности и обща продължителност на стажа.


Чл. 4. (1) Стажът за приспособяване се провежда въз основа на сключен договор между стажанта и ръководителя на лечебното заведение, съответно лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. В договора се посочват:
1. началото, мястото и продължителността на стажа;
2. медицинският специалист, под чието ръководство ще се проведе стажът за приспособяване, съответно ръководителят на аптеката;
3. правата и задълженията на всяка от страните, включително присъствен график на стажанта;
4. размерът на разходите, които стажантът следва да заплати за времето на стажа за приспособяване на лечебното заведение, съответно на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.
(2) Ръководителят на лечебното заведение, съответно лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, изпраща в Министерството на здравеопазването заверено копие на договора по ал. 1 в 7- дневен срок от подписването му.
(3) Копието на договора по ал. 2 се прилага към документите на заявителя по чл. 77, ал. 2 от Закона за признаване на професионални квалификации.


Чл. 5. (1) Медицинският специалист, съответно ръководителят на аптеката, под чието ръководство е преминал стажът, изготвя доклад до ръководителя на лечебното заведение, съответно до лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, в 14-дневен срок от приключването му.
(2) Докладът следва да съдържа данни за времето (по дни и часове) на проведения стаж през определения период на приспособяване.
(3) Докладът включва и оценяване на извършените от стажанта дейности по следните критерии:
1. описание на извършваните дейности - брой манипулации, операции и др.;
2. оценка на изпълнението на поставените задачи;
3. заключение - може ли стажантът да изпълнява съответните дейности самостоятелно.


Чл. 6. (1) Ръководителят на лечебното заведение, съответно лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издава удостоверение за успешно приключване на стажа за приспособяване по образец съгласно приложение № 2 в 7-дневен срок от получаване на доклада по чл. 5, ал. 1.
(2) Удостоверението по ал. 1 се изпраща на министъра на здравеопазването в 3-дневен срок от издаването заедно с доклада.
(3) Докладът по чл. 5, ал. 1 и удостоверението по ал. 1 се прилагат към документите на заявителя по чл. 77, ал. 2 от Закона за признаване на професионални квалификации.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) (1) За провеждането на стаж по чл. 2а, ал. 1, т. 3 се прилагат разпоредбите на чл. 3, 4, 5 и 6.
(2) За успешно приключване на стажа по чл. 2а, ал. 1, т. 3 лицата по чл. 6, ал. 1 издават удостоверение по образец съгласно приложение № 2а.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) Комисиите по чл. 79, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации разглеждат доклада по чл. 5, ал. 1 и удостоверението за успешно приключване на стажа по чл. 6, ал. 1 или чл. 6а, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) Когато извършените професионални дейности и продължителността на преминатия стаж за приспособяване или на стажа по чл. 2а, ал. 1, т. 3 съответстват на определените по реда на чл. 3, ал. 2 или на чл. 2а, ал. 2, комисиите представят пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия или на специалност в областта на здравеопазването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) Когато извършените професионални дейности и продължителността на преминатия стаж за приспособяване или на стажа по чл. 2а, ал. 1, т. 3 не съответстват на определените по реда на чл. 3, ал. 2 или на чл. 2а, ал. 2, комисиите представят пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за отказ за признаване на професионална квалификация по медицинска професия или на специалност в областта на здравеопазването.


Чл. 8. (1) Изпитът за признаване на правоспособност обхваща учебните дисциплини, които липсват в доказателствата за професионална квалификация по медицинска професия или в доказателствата за специалност в областта на здравеопазването, както и учебните дисциплини, изучавани в недостатъчни обем и съдържание, необходими за упражняването на професията.
(2) Учебните дисциплини по ал. 1 се определят от комисиите по чл. 79, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации и се включват в предложението до министъра на здравеопазването по чл. 2, ал. 1 или ал. 2.
(3) Изпитът за признаване на правоспособност се провежда:
1. за професионална квалификация по медицинска професия - от висшите училища, които са получили програмна акредитация по Закона за висшето образование по съответната специалност за придобиване на регулираната медицинска професия;
2. за специалност в областта на здравеопазването - от изпитните комисии за държавен изпит за специалност, утвърдени със заповед на министъра на здравеопазването по реда на чл. 29 от Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
(4) Висшите училища определят такса за явяване на изпит за признаване на правоспособност.


Чл. 9. (1) Изпитът за признаване на правоспособност се състои от практическа и теоретична част и се провежда два пъти годишно.
(2) Ректорът на висшето училище или председателят на държавната изпитна комисия за специалност определя изпитна дата и състава на комисията.
(3) Комисията по ал. 2 включва председател и не по-малко от двама членове.
(4) Резултатът от изпита се вписва като "издържал" или "неиздържал" в индивидуален изпитен протокол по образец съгласно приложение № 3.
(5) При резултат "неиздържал" заявителят има право да се яви повторно на изпит по реда на предходните алинеи в рамките на една и съща процедура по признаване на професионална квалификация или специалност.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) (1) За полагането на изпити по чл. 2а, ал. 1, т. 2 се прилагат разпоредбите на чл. 8 и 9.
(2) Резултатите от изпитите се вписват като "издържал" или "неиздържал" в индивидуален изпитен протокол по образец съгласно приложение № 3а.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) Председателят на изпитната комисия по чл. 9, ал. 3 изпраща протокола по чл. 9, ал. 4 или чл. 9а, ал. 2 на министъра на здравеопазването в 7-дневен срок от провеждане на изпита.
(2) Протоколът по ал. 1 се прилага към документите на заявителя по чл. 77, ал. 2 от Закона за признаване на професионални квалификации.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) Комисиите по чл. 79, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации разглеждат протокола по чл. 9, ал. 4 или чл. 9а, ал. 2, когато заявителят е издържал изпита за правоспособност или изпитите по чл. 2а, ал. 1, т. 2 или не ги е издържал след повторно явяване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) Когато заявителят е издържал изпита за правоспособност или изпитите по чл. 2а, ал. 1, т. 2, комисиите представят пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия или на специалност в областта на здравеопазването.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) Когато след повторното явяване по реда на чл. 9 заявителят не е издържал изпита за правоспособност или изпитите по чл. 2а, ал. 1, т. 2, комисиите представят пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за отказ за признаване на професионална квалификация по медицинска професия или на специалност в областта на здравеопазването.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) (1) Преминаването на допълнително обучение по чл. 2а, ал. 1, т. 1 за професионална квалификация по медицинска професия се провежда от висшите училища, които са получили програмна акредитация по Закона за висшето образование по съответната специалност за придобиване на регулирана медицинска професия.
(2) Допълнителното обучение по чл. 2а, ал. 1, т. 1 за специалност в областта на здравеопазването се провежда от институциите по чл. 7 от Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г. и бр. 55 от 2008 г.).
(3) Висшите училища и институциите по ал. 2 определят такса за провеждане на допълнителното обучение.
(4) Допълнителното обучение по чл. 2а, ал. 1, т. 1 се провежда въз основа на сключен договор между заявителя и ръководителя на обучаващата институция.
(5) В договора по ал. 3 се посочват:
1. учебните дисциплини, по които ще се извършва допълнително обучение;
2. хорариумът на всяка учебна дисциплина в случаите по ал. 1 или продължителността на допълнителното обучение в случаите по ал. 2;
3. графикът на лекционните курсове, семинарните и практическите упражнения по всяка учебна дисциплина;
4. мястото на провеждане на обучението;
5. таксата, която следва да заплати заявителят.
(6) Допълнителното обучение завършва с изпит по съответната учебна дисциплина, проведен от хабилитиран преподавател. За резултата от изпита се съставя протокол.
(7) След приключване на обучението и успешно полагане на изпита по ал. 6 висшите училища и институциите по ал. 2 издават удостоверение по образец съгласно приложение № 4 за преминатото допълнително обучение по всяка от учебните дисциплини, определени по реда на чл. 2а, ал. 2.


Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) (1) Комисиите по чл. 79, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации разглеждат удостоверенията по чл. 11а, ал. 7 за преминатото допълнително обучение по всяка от учебните дисциплини, определена по реда на чл. 2а, ал. 2.
(2) Когато преминатото допълнително обучение съответства на учебните дисциплини, определени по реда на чл. 2а, ал. 2, комисиите представят пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия или на специалност в областта на здравеопазването.
(3) Когато преминатите по време на допълнителното обучение учебни дисциплини и/или техният хорариум или неговата продължителност не съответстват на определените по реда на чл. 2а, ал. 2, комисиите представят пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за отказ за признаване на професионална квалификация по медицинска професия или на специалност в областта на здравеопазването.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "държава членка" е държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.) Наредбата се издава на основание чл. 83, ал. 3 и § 3б, ал. 2 от Закона за признаване на професионални квалификации.


§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4


ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният
...................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена, гражданство, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ)
Паспорт (лична карта) № ........................., издаден/а на ...........................................................................................................................................................
от .............................................................................................................................................................................................................................
адрес в България.................................................................................................................................................................................................................
телефон ..........................................................................................................................................................................................................................
1. Изразявам съгласието си с предложената възможност за избор на следната мярка:
0 да премина стаж за приспособяване;
0 да положа изпит за признаване на правоспособност.
ИЛИ
2. Изразявам съгласието си с определената от министъра на здравеопазването мярка:
0 да премина стаж за приспособяване;
0 да положа изпит за признаване на правоспособност.
(Избраната от заявителя мярка по т. 1 или определената от министъра на здравеопазването мярка по т. 2 се отбелязва със знак "х")
 
Дата: ...................... Подпис: .............................
Град ................................................
 


Приложение № 1а към чл. 2а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2009 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният
........................................................................................................................................................................................................
(трите имена, гражданство, дата и място на раждане, ЕГН)
паспорт (лична карта) № ........................., издаден/а на ................................... от ..........................................................................................
адрес в България ........................................................................................................................................................................................
телефон ......................................................................................................................................................................................................
 
Изразявам съгласието си с определените от министъра на здравеопазването мерки по § 3б, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации:
да премина допълнително обучение по учебните дисциплини, които не са изучавани или са изучавани в недостатъчен обем и съдържание;
да положа изпити;
да проведа стаж.
(определените от министъра на здравеопазването една или няколко мерки се отбелязват със знак "х")
 
Дата: ...................... Подпис: .............................
Град .............................
 


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

Наименование на лечебното заведение/на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
 
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......... /............
 
ЗА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН СТАЖ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ
..................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на лицето, преминало стажа за приспособяване)
...............................................................................................................................................................................................................................
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ)
успешно е преминал/а стаж за приспособяване в продължение на ........... месеца/години.
 
По време на стажа за приспособяване той/тя е извършвал/а професионални дейности на
...............................................................................................................................................................................................................................
(посочва се медицинската професия или специалност)
 
под ръководството на
................................................................................................................................................................................................................................
(имената и длъжността на специалиста, под чието ръководство е осъществен стажът за приспособяване)
в ..............................................................................................................................................................................................................................
(посочва се структурата - клиника, отделение и др., в която се е провел стажът)
 

Ръководител на лечебното заведение/

лицето, получило разрешение за

търговия на дребно с лекарствени

продукти в аптека:

 
 

(име, подпис и печат)

 


Приложение № 2а към чл. 6а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2009 г.)


Наименование на лечебното заведение/на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
 
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......... /............
ЗА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН СТАЖ ПО § 3б ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
 
........................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на лицето, преминало стажа по § 3б ЗППК)
.........................................................................................................................................................................................................
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН)
успешно е преминал/а стаж в продължение на ........... месеца/години.
По време на стажа той/тя е извършвал/а професионални дейности на
........................................................................................................................................................................................................
(посочва се медицинската професия или специалност)
под ръководството на
.........................................................................................................................................................................................................
(имената и длъжността на специалиста, под чието ръководство е осъществен стажът)
в .......................................................................................................................................................................................................
(посочва се структурата - клиника, отделение и др., в която се е провел стажът)
 
Ръководител на лечебното заведение/
лицето, получило разрешение за
търговия на дребно с лекарствени
продукти в аптека:
.................................................
(име, подпис и печат)
 


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 4


ПРОТОКОЛ
№ .............. /..............
 
На ______________________ комисия, назначена със

(ден, месец, година)

 
Заповед № _____________________________________________________________________________________________________________________________
на _______________________________ в състав: ___________________________________________________________________________________________
Председател: ___________________________________________________________________________________________________________________________
и
Членове: ______________________________________________________________________________________________________________________________
(посочват се научното звание и трите имена на председателя и членовете)
 
проведе изпит за признаване на правоспособност по Закона за признаване на професионални квалификации по:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на специалността)
на ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия на кандидата)
 
Кандидатът разработи следните въпроси за:
Практически изпит:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Теоретичен изпит:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
В резултат на показаните знания комисията
 
РЕШИ:
______________________________________,
(име, презиме и фамилия на кандидата)
______________________________,
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ)
 
Е ИЗДЪРЖАЛ/НЕ Е ИЗДЪРЖАЛ
(излишното се зачертава)
 
Мотиви и препоръки при първо неуспешно явяване на изпит:
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
 

КОМИСИЯ: Председател: ________________________________________________________________________________________________________

Членове: 1. __________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________________

 


Приложение № 3а към чл. 9а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2009 г.)


ПРОТОКОЛ
№ .............. /..............
 
На .................................................................................. комисия, назначена със
(ден, месец, година)
Заповед № ..................................................................................................................................................................................................
на ............................................................................ , в състав:
председател:
............................................................................................................................................................................................................
и
членове:
.............................................................................................................................................................................................................
(посочват се научното звание и трите имена на председателя и членовете)
проведе изпит по § 3б от Закона за признаване на професионални квалификации по:
.............................................................................................................................................................................................................
(наименование на учебната дисциплина)
на
.............................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на кандидата)
Кандидатът разработи следните въпроси за:
Практически изпит:
1.
.............................................................................................................................................................................................................
2.
.............................................................................................................................................................................................................
3.
.............................................................................................................................................................................................................
Теоретичен изпит:
1.
.............................................................................................................................................................................................................
2.
.............................................................................................................................................................................................................
3.
.............................................................................................................................................................................................................
В резултат на показаните знания комисията
 
РЕШИ:
................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на кандидата)
................................................................................................................................................................................................................
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН)
 
Е ИЗДЪРЖАЛ/НЕ Е ИЗДЪРЖАЛ
(излишното се зачертава)
 
Мотиви и препоръки при първо неуспешно явяване на изпит:
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
 
КОМИСИЯ: Председател: ..................................................................................................................................................................................
Членове: 1. ..............................................................
  2. ..............................................................


Приложение № 4 към чл. 11а, ал. 7

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2009 г.)


Наименование на висшето училище/лечебното заведение/здравното заведение/РИОКОЗ
 
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......... /............
ЗА УСПЕШНО ПРЕМИНАТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО § 3б ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
 
........................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на лицето, преминало допълнително обучение по § 3б ЗППК)
........................................................................................................................................................................................................
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН)
успешно е преминал/а допълнително обучение по ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(посочва се учебната дисциплина)
с общ хорариум ................ часа/ с продължителност ............. месеца/години.
(излишното се зачертава)
В края на обучението си ..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(имената на лицето, преминало допълнително обучение)
успешно е положил/а изпит по
............................................................................................................................................................................................................
(посочва се учебната дисциплина)
пред
.........................................................................................................................................................................................................
(имената и научното звание на хабилитирания преподавател)
с оценка ...........................
 
  Ръководител на висшето училище/лечебното заведение/ здравното заведение/РИОКОЗ
 
....................................................................................
  (име, подпис и печат)
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти