Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 01.01.2009 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.29 от 17 Април 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. ДВ. бр.85 от 1 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г., изм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г., доп. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014г., доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 20 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г., доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на земеделски стопани, които извършват земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наричани по-нататък в наредбата "агроекологични дейности".
(2) Прилагането на агроекологични дейности в земеделските стопанства се подпомага за постигане на следните цели:
1. увеличаване на разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействието, положително и отрицателно, на селскостопанските практики върху околната среда, особено по отношение на управлението на почвите и водите и опазване на биологичното разнообразие;
2. поощряване на използването на екологичното планиране в практиките за управление на земеделските стопанства чрез въвеждането на многогодишен план за управление на хранителните вещества и план за сеитбообращение;
3. подкрепа за развитието на биологичното земеделие като екологосъобразен метод за селскостопанско производство, който е и икономически изгоден;
4. съхраняване на генетичното разнообразие чрез подкрепа за опазването на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, и традиционни сортове от земеделски култури, особено когато те предоставят допълнителни екологични ползи за обществото;
5. запазване на биологичното разнообразие чрез насърчаване на опазването на обработваеми земи с висока природна стойност, които са застрашени в случай на промяна на начина на земеползване, интензификация на производството и/или изоставяне на земеделските земи, включително и чрез подкрепа за традиционните животновъдни практики в определени територии;
6. поддържане и възстановяване на традиционния селскостопански ландшафт и характеристики на ландшафта, които имат културна, природна или екологична стойност, особено по отношение на биологичното разнообразие;
7. запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, в които почвите са засегнати от силна ерозия или са застрашени от загуба на хранителни вещества или от други форми на замърсяване от селскостопански източници;
8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) подпомагане на земеделските стопани, които доброволно поемат задължение да управляват земеделски земи в местата по Натура 2000 в съответствие с целите и изискванията на Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 15 - Околна среда, потребители и здравеопазване, том 02) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ, L 20 от 26.01.2010 г., стр. 7).

Глава втора.
ПОДПОМАГАНИ АГРОЕКОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 2. (1) Подпомага се прилагането на една или комбинация от агроекологични дейности, включени в следните подмерки:
1. биологично земеделие с направления:
а) биологично растениевъдство;
б) биологично пчеларство;
2. управление на земеделски земи с висока природна стойност с направления:
а) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;
б) (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)
в) поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места;
3. поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури;
4. опазване на почвите и водите с направления:
а) въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите;
б) контрол на почвената ерозия;
5. традиционно животновъдство с направления:
а) опазване на застрашени от изчезване местни породи;
б) традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).
(2) Агроекологичните дейности по подмерки и направления са определени в изискванията за управление в глава шеста.


Чл. 3. (1) Прилагането на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и т. 5, буква "а" се подпомага на територията на цялата страна, при спазване на изискванията по тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Прилагането на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "б" се подпомага на територията на националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан".


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Прилагането на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 се подпомага във физическите блокове, които попадат в обхвата на слой от земи с висока природна стойност, определени в системата за идентификация на земеделските парцели, към момента на подаване на заявление за подпомагане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) За дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 се извършва плащане на парцели, които попадат във физически блокове с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, смесено земеползване, естествени пасища и ливади и горски ливади и пасища, които имат географско пресичане със специализиран ВПС слой с повече от 100 кв. м.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) (1) Прилагането на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "в" във връзка с чл. 13, ал. 4, т. 3, букви "д" и "е" се осъществява в земеделски парцели, които с цялата си площ попадат във:
1. специализиран слой на местообитанията на зимуващите видове гъски;
2. специализиран слой на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus).
(2) Специализираният слой по ал. 1, т. 2 включва всички площи, които попадат едновременно в зоните на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд и във физически блокове, които през референтната за дейността 2011 г. са с начин на трайно ползване "обработваема земя" в Системата за идентификация на земеделските парцели.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
(4) Землищата, в които има площи, включени в един от двата слоя по ал. 1, т. 1 и 2 на зимуващите видове гъски, на Царския орел или на Египетския лешояд, са посочени в приложение № 1 и приложение № 1а.


Чл. 5. (1) Министерството на земеделието и храните предоставя на ДФЗ - РА в срок до 28 февруари всяка година географски цифрови данни за всички защитени територии по категории съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ).
(2) Когато част от земеделския парцел попада в защитена територия, земеделският стопанин спазва гъстотата на животинските единици, предвидена в плановете за управление на защитената територия и върху останалата част от парцела, намираща се в площите с висока природна стойност, извън защитената територия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Земеделски парцел или част от него, който попада на територията на резерват, определен по реда на ЗЗТ и фигурира в географските цифрови данни по ал. 1, не се одобрява за участие за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания".
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Земеделските стопани не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 214 "Агроекологични плащания" и мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" от ПРСР 2007 - 2013 г., с изключение при комбиниране на дейностите по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" от ПРСР 2007 - 2013 г. с направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите".
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Когато земеделски стопанин не представи разрешително за паша за парцел, който отчасти попада в защитена територия, целият парцел не се одобрява за участие и не получава агроекологични плащания.


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.)

Чл. 7. (1) Агроекологичните дейности или направления се изпълняват за период от пет последователни години.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от началото на годината на подаване на "Заявление за подпомагане", което през първата година на кандидатстване е и "Заявление за плащане". През всяка следваща година до изтичане на срока по ал. 1 кандидатите за подпомагане подават "Заявление за плащане".
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) През кампания 2014 и следващите години се изпълняват само вече поети агроекологични ангажименти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) През кампания 2018 и следващите години не се приемат заявления за подпомагане или плащане по мярката.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Кодовете на агроекологичните дейности и техните комбинации са посочени в приложение № 1б.
(2) Кандидатите за подпомагане отбелязват в заявленията по чл. 7, ал. 2 кода на съответната дейност срещу всеки парцел, животно или пчелно семейство.
(3) Не се допуска комбинирането на два или повече агроекологични кода, свързани с плащане на площ, върху един и същ земеделски парцел.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Подпомаганите лица могат да променят всяка година агроекологичните кодове в съответното направление по чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 2, буква "а" и т. 5, буква "б" за периода от пет последователни години.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Промените в дейностите се отбелязват в заявленията по чл. 7, ал. 2 чрез съответния код от приложение № 1б.

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 9. Финансовата помощ за извършване на агроекологични дейности, включени в подмерките и направленията по чл. 2, ал. 1, се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания, като 82 % от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 18 % - от бюджета на Република България.


Чл. 10. Агроекологичните плащания се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Финансовата помощ се предоставя за период от пет последователни години съгласно отбелязания в заявлението агроекологичен код, посочен в приложение № 1б.


Чл. 12. (1) Един кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на повече от една агроекологична дейност за периода на прилагане на мярка "Агроекологични плащания".
(2) При комбиниране на дейности максималният размер на финансовата помощ се определя в границите на допустимите размери, посочени в приложението на Регламент 1698/2005 за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 - Земеделие, том 66), както следва:
1. за едногодишни култури - 600 евро/ха;
2. за многогодишни култури - 900 евро/ха;
3. за друг начин на земеползване - 450 евро/ха;
4. за застрашени от изчезване местни породи - 200 евро/ЖЕ.
(3) При комбиниране на дейности върху един парцел размерът на финансовата помощ е сума от размера на агроекологичните плащания за отделните дейности.


Чл. 13. (1) Годишният размер на агроекологичните плащания за биологично земеделие е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за полски култури, включително фуражни, в период на преход - 250 евро/ха;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за полски култури, включително фуражни, преминали периода на преход - 197 евро/ха;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за постоянно затревени площи (ливади и пасища), преминали периода на преход, и ливади и пасища в период на преход - 120 евро/ха;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, преминали периода на преход - 613 евро/ха;
5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за трайни насаждения, лозя и маслодайна роза в период на преход - 729 евро/ха;
6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за ароматни и медицински растения, преминали периода на преход - 327 евро/ха;
7. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за ароматни и медицински растения в период на преход - 448 евро/ха;
8. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи, преминали периода на преход - 446 евро/ха;
9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи, в период на преход - 547 евро/ха;
10. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за отглеждане на пчелни семейства - за пчелно семейство в период на преход или преминало периода на преход - 18,4 евро.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Не се предоставя агроекологично плащане за направление "Биологично растениевъдство" за периода, през който парцели от блока на земеделското стопанство са оставени в угар.
(3) Агроекологичните плащания за периодите на преход по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 9 и 10 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава периодите на преход към биологично производство съгласно чл. 36, чл. 37, пар. 2 и чл. 38, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.).
(4) Годишният размер на агроекологичните плащания за управление на земеделски земи с висока природна стойност е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС1) - 151 евро/ха;
2. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)
3. за поддържане на местообитания на защитени видове в земеделски земи, разположени в орнитологични важни места:
а) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за оставяне на малки по размер, неразорани и незасети площи, с размери от 16 до 25 кв.м, в посевите с есенни култури (есенници), като на всеки 0,5 ха има по 2 участъка (4 участъка на хектар) с определените размери - 30 евро/ха;
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за запазване на стърнища през зимата в полета на пролетни култури (пролетници) - 112 евро/ха;
в) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за оставяне за петгодишен период на ротационен принцип от 10 до 20 % некултивирани и неразорани площи от общата площ на блока на земеделското стопанство, но не по-малко от 1 ха, за период от две години в земеделски земи с интензивно монокултурно отглеждане, с по 1 м изорана свободна от растителност ивица по границите; ивиците по границите се разорават 2 - 3 пъти годишно, но не в периода от март до юли - 139 евро/ха;
г) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus), посочени в приложение № 2 - 35 евро/ха;
д) (нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи - 167 евро/ха;
е) (нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) за превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел или Египетски лешояд, в пасища и последващото им екстензивно поддържане - 324 евро/ха;
ж) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., предишна б. "д" - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) за неизползване на пестициди, родентициди от второ поколение и минерални торове освен за локализирано третиране срещу инвазивни плевели - 88 евро/ха.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) Годишният размер на агроекологичните плащания за поддържане на характеристики на ландшафта - традиционно отглеждане на овощни култури, е 156 евро/ха.
(6) Годишният размер на агроекологичните плащания за опазване на почвите и водите е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 01.03.2016 г. (*) , спряно действие на изм. от ДВ, бр. 81 от 2015 г. с Определение № 3866 от 05.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) за въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите:
а) за площите, които не се използват за междинни култури съгласно Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) - 90,88 евро/ха;
б) за площите, които се използват за междинни култури съгласно Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания - 20,45 евро/ха;
2. за контрол на почвената ерозия:
а) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) поясно редуване на културите - 45 евро/ха;
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) създаване на буферни ивици - 43 евро/ха;
в) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) изграждане на оттокоотвеждащи бразди - 40 евро/ха;
г) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) противоерозионни мероприятия в междуредия на лозя и насаждения - 130 евро/ха;
д) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) превръщане на обработваеми земи в пасища - 324 евро/ха;
е) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) извършване на подобрителни мероприятия в пасищата - 82 евро/ха;
ж) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) въвеждане на почвозащитни предкултури - 129 евро/ха.
(7) Годишният размер на агроекологичните плащания за традиционно животновъдство е, както следва:
1. опазване на застрашени от изчезване местни породи:
а) за едър рогат добитък и биволи - 200 евро/животинска единица (ЖЕ);
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за овце и кози - 189 евро/ЖЕ;
в) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за свине - 151 евро/ЖЕ;
г) за коне - 200 евро/ЖЕ;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) - 152 евро/ха, а при използване на най-малко две работни кучета от каракачанска порода - 165 евро/ха.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) На всеки две години от прилагане на мярката размерът на агроекологичните плащания се преразглежда от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 - 2013 г.) и те може да бъдат намалени или увеличени.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.)


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.) Заявленията за подпомагане се одобряват по реда на тяхното подаване.
(2) За дата на подаване на заявлението за подпомагане се счита датата, на която кандидатът е подал в общинската служба по земеделие всички изискуеми документи по тази наредба по съответното направление и документите са подписани от кандидата, сканирани и прикачени към заявлението за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) от служител на общинската служба по земеделие.
(3) В случаите, в които представените от общинска служба по земеделие в областна дирекция на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ) на хартиен носител изискуеми документи по наредбата не съответстват по съдържание на прикачените към заявлението за подпомагане в ИСАК, същите се връщат за корекция в общинска служба по земеделие.
(4) В случаите по ал. 3 за дата на подаване на заявлението за подпомагане се счита датата, на която е извършена корекцията от общинската служба по земеделие.
(5) При извършване на корекцията по ал. 4 от общинската служба по земеделие документите трябва да са подписани от кандидата, сканирани и прикачени към заявлението за подпомагане в ИСАК от служител на общинската служба по земеделие.
(6) Когато се извършват корекции в заявлението за подпомагане и/или документ към него, за дата на подаване на заявлението се счита датата, на която коригираното заявление и/или коригираният документ са подадени в общинската служба по земеделие по реда на ал. 2.


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Подпомагат се парцели, животни и пчелни семейства, които са одобрени за участие и за които земеделските стопани са поели задължение да изпълняват агроекологични задължения за период от пет последователни години по съответното направление.
(2) Дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 5, буква "а" се основават на брой пчелни семейства съгласно чл. 39, ал. 1 или на брой животински единици.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Агроекологичните плащания за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "б" се предоставят при спазване на изискването съгласно чл. 55, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) По направленията по чл. 2, ал. 1, буква "б" и т. 5, буква "а" се подпомагат собственици на пчелни семейства и животни.


Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Когато при проверка на място или административни проверки се установи, че за съответните парцели, животни или пчелни семейства не са спазени базовите изисквания по чл. 26, ал. 1 и 2 или изискванията по управление, агроекологичните плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните.


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Финансова помощ по мярка "Агроекологични плащания" не се предоставя или се намалява, когато:
1. кандидатът за подпомагане стопанисва земеделски парцели с размери, по-малки от определените в чл. 27;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) при административни или проверки на място са установени по-малко от минималния изискван брой пчелни семейства, животни или животински единици;
3. кандидатът за подпомагане възпрепятства извършването на проверка на място;
4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) броят на пчелните семейства, записани в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор с контролиращо лице или в договора не е посочен броят на пчелните семейства;
6. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) при административни проверки се установи, че заявен парцел по направление "Биологично растениевъдство" не се контролира от съответното контролиращо лице;
8. (нова - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) при административни проверки по направленията по чл. 2, ал. 1, т. 1 се установи, че е прекратен договорът с контролиращото лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.030.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявление по чл. 7, ал. 2 за съответното направление, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) не е представен в предвидените срокове някой от документите по чл. 39, ал. 6, чл. 51, чл. 53, ал. 2, чл. 57 и 58;
2. декларираният брой животни със съответния агроекологичен код е по-голям от разрешените в разрешителното за паша;
3. кандидатът отбележи грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявлението по чл. 7, ал. 2;
4. кандидатът декларира по-малък брой животни от даден вид спрямо одобрените и не е предоставил в Държавен фонд "Земеделие" документи съгласно чл. 52, ал. 1;
5. кандидатът в заявлението за подпомагане по подмярка по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "а" е заявил, че ще поддържа затревените площи чрез паша и в заявлението за подпомагане по направление по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "а" не са декларирани животни;
6. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) кандидатът не заяви затревени площи в заявлението за подпомагане по направление по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а" с изключение на Дунавска бяла свиня.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" прекратява агроекологичния ангажимент и подпомаганите лица възстановяват 100 % от получената финансова помощ, когато не са изпълнили изискванията по чл. 20, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Държавен фонд "Земеделие" прекратява агроекологичния ангажимент и подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ съобразно разпоредбите на ал. 4, когато:
1. стопанствата им са прехвърлени на друго лице, регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), което не е продължило прилагането на подпомаганите агроекологични дейности;
2. не са изпълнили изискванията на чл. 37, ал. 1, т. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Държавен фонд "Земеделие" прекратява агроекологичния ангажимент и подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ по съответното направление съобразно разпоредбите на ал. 4, когато:
1. преустановят прилагането на агроекологичните дейности по съответното направление преди изтичане на срока по чл. 7, ал. 1;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) декларират за втора поредна година по-малък брой животни от даден вид спрямо одобрените по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а";
3. не са спазили изискванията на чл. 24, ал. 2;
4. земеделските стопани не изпълнят агроекологичните задължения от заявленията по чл. 7, ал. 2;
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) земеделските стопани не изпълняват изискванията по чл. 44, ал. 3, т. 4 и/или не са възстановили разораните затревени площи по подмярка "Управление на земеделски земи с висока природна стойност".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Подпомаганите лица възстановяват получената до момента финансова помощ заедно със законните лихви в зависимост от годината на първоначално одобрение по мярката до годината, в която е прекратен агроекологичният ангажимент, както следва:
а) до края на третата година - 100 %;
б) до края на четвъртата година - 40 %;
в) до края на петата година - 20 %;
г) (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) след петата година - 10 %.
(5) При установено неспазване на приложимите за съответното направление изисквания по управление съгласно чл. 26 финансовата помощ се възстановява в размер, изчислен съгласно методиката по чл. 16.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) В случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства агроекологичният ангажимент се прекратява и не се изисква частично или пълно възстановяване на получената от земеделския стопанин финансова помощ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ - РА от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него лице или от неговите правоприемници в рамките на 10 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него лице или неговите правоприемници са в състояние да направят това.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 19. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) За прилагане на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, буква "а" и т. 5 кандидатите за подпомагане се вписват в системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 ЗПЗП.
(3) Земеделските парцели, върху които се прилагат агроекологични дейности, подпомагани по тази наредба, се идентифицират в ИСАК.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Подпомаганите лица преминават агроекологично обучение или информационни дейности по агроекология до 31 декември на втората година считано от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане или доказват наличие на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат.
(2) Изпълнението на разпоредбите по ал. 1 се установява с диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.
(3) При подпомагане на юридически лица или еднолични търговци на условията по ал. 1 и 2 отговаря лицето, изрично упълномощено да управлява агроекологичната дейност.
(4) За опит по ал. 1 се признава:
1. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) уведомително писмо за извършени плащания по мярка 1.3 "Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" по програма САПАРД;
2. за подмярка "Биологично земеделие" - сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни или пчелни продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, наричано по-нататък "контролиращо лице".
(5) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) При поемане на нов ангажимент подпомаганите лица изпълняват изискванията на ал. 1, като за първа година се счита годината на първото подадено и одобрено заявление за подпомагане по мярката.
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При одобрение за участие в мярката след прекратен ангажимент в предходни години ал. 1 не се прилага за подпомаганите лица, които докажат, че са преминали агроекологично обучение или информационни дейности по агроекология.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) Земеделските стопани се задължават да осигурят до датата на подаване на "Заявление за подпомагане" или "Заявление за плащане" и да представят при поискване от служители на ДФЗ - РА документи, доказващи правното основание за ползваните от тях площи, за които са подали заявление по чл. 7, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) Земеделските стопани се задължават да съхраняват документите, доказващи правното основание за ползваните от тях площи, с които са кандидатствали за подпомагане, най-малко 5 години от годината на подаване на "Заявление за подпомагане".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.)


Чл. 23. При установяване на площи, заявени от двама или повече кандидати, документи за правното основание за ползването на земята се представят в ДФЗ - РА.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) Агроекологичните дейности или направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2, 3, 4 се извършват върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичното задължение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Одобрената площ за извършване на агроекологични дейности или направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2, 3, 4 може да бъде намалена с не повече от 10 %, като всяка година поне 90 % от площта по съответното направление се припокрива географски с площта, за която има поет агроекологичен ангажимент.
(3) При намаляване на одобрената площ за извършване на агроекологични дейности или направления по ал. 2 подпомаганите лица не поемат ново агроекологично задължение за петгодишен период и финансовата помощ за текущата година се изчислява на база на намалената площ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) При увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление по ал. 1 за дейности и направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2 и 3 с до 20 на сто от първоначалния размер, но с не повече от 10 хектара подпомаганите лица не поемат ново агроекологично задължение, а разширяват ангажиментите си с новите площи за оставащия период, при условие че новите площи отговарят на изискванията на тази наредба.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Земеделските стопани, одобрени за участие в схемите по реда на тази наредба, могат да увеличават одобрените площи по съответното направление по предходната алинея в срок до третата година от последното одобрено заявление за подпомагане.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) След изтичане на срока по предходната алинея при увеличаване на одобрената площ по съответното направление земеделските стопани поемат нов петгодишен агроекологичен ангажимент за всички декларирани площи в заявлението за плащане, като същите подлежат на одобряване по реда на глава пета от наредбата.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) При увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление по ал. 1 за дейности и направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2 и 3 над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 хектара се поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те подлежат на одобряване по реда на глава пета от наредбата, в случай че са изпълнени условията на ал. 1 и 2 от този член.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.)
(9) Когато подпомаганите лица са поели ново агроекологично задължение по предходните алинеи, петгодишният период по ал. 1 започва да тече от началото на годината на одобряване на новите площи.
(10) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Земеделските стопани, подпомагани по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а", не могат да намаляват броя на животните под броя на одобрените животни от съответния вид с последното подадено заявление за подпомагане освен в случаите на чл. 52, ал. 1.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) (1) Земеделските стопани могат да увеличават броя на пчелните семейства, подпомагани по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б", и броя на животните по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а", без да поемат ново петгодишно агроекологично задължение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Земеделските стопани, подпомагани по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "б", могат да увеличават декларираната площ и броя на заявените животни, които изкарват на паша, без да поемат нов петгодишен агроекологичен ангажимент.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) За петгодишния период на изпълнение на дейността подпомаганите лица по ал. 3 се задължават да не намаляват броя на заявените животни под посочения съгласно чл. 54, т. 1 брой.


Чл. 26. (1) Земеделските стопани, подпомагани по реда на тази наредба, поддържат парцелите на територията на цялото земеделско стопанство, като спазват:
1. условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 5, и
3. правилата за добра земеделска практика, утвърдени съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).
(2) За площите, върху които се прилагат агроекологични дейности, освен изискванията по ал. 1 се спазват и следните изисквания за опазване на околната среда:
1. направление "Биологично растениевъдство" - чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и чл. 14, ал. 1 от Закона за защита на растенията;
2. направление "Биологично пчеларство" - чл. 15, т. 2 и 3 и чл. 16 от Закона за пчеларството;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) за направление "Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност" - чл. 46 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 64, т. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД);
4. (зал. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)
5. за направление "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места" - чл. 64, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 ЗЛОД;
6. за направление "Контрол на почвената ерозия" - чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗОЗЗ;
7. за направление "Опазване на застрашени местни породи" - чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
8. за направление "Традиционни практики за сезонна паша на животните" (пасторализъм) - чл. 21 от Закона за защитените територии, чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Земеделските стопани се подпомагат с агроекологични плащания само за извършването на дейности съгласно установените с наредбата изисквания за управление на агроекологичните дейности, които надхвърлят базовите изисквания по ал. 1 и 2.
(4) Подпомаганите земеделски стопани спазват и промените, настъпили във:
1. изискванията за кръстосано спазване и минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 - Земеделие, том 80);
2. общите изисквания към кандидатите за подпомагане;
3. изискванията по управление за избраната агроекологична дейност.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) В случай, че подпомаганите земеделски стопани не приемат измененията на изискванията по ал. 4, т. 1, уведомяват ДФЗ - РА за несъгласието си да изпълняват новите условия в срок от 20 работни дни от датата на обнародване в "Държавен вестник" на промените в националното законодателство, без да възстановяват получените до момента агроекологични плащания, и са недопустими за подпомагане в годината на подаване на заявление по чл. 7, ал. 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Подпомаганите земеделски стопани могат да прекратят по всяко време петгодишното си агроекологично задължение по дадено направление, като са длъжни да уведомят писмено ДФЗ - РА, чрез подаване на декларация за доброволен отказ съгласно приложение № 6 и да възстановят всички получени до момента агроекологични плащания съгласно чл. 18, ал. 4.
(7) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) При подаване на ново заявление за подпомагане след прекратяване на предишно агроекологично задължение по реда на ал. 6 земеделският стопанин е длъжен да изпълни финансовите си задължения по предходното заявление по чл. 7, ал. 2 съгласно чл. 18, ал. 4.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) Когато подпомаганите лица не уведомят ДФЗ - РА в срока по ал. 5 за несъгласието си да изпълняват новите условия, те продължават да изпълняват поетия ангажимент съгласно новите условия.

Глава пета.
УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАРЦЕЛИ, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА


Чл. 27. (1) Минималният размер на ползваната площ за подпомагане по реда на тази наредба е 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел 0,1 ха.
(2) Допустими са следните изключения относно размера на ползваната площ по ал. 1:
1. за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а" - за култивирани гъби, оранжерийни площи, посевен и посадъчен материал - 0,1 ха;
2. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 44, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 - 0,3 ха;
3. за дейността по чл. 44, ал. 1, т. 3 - 5 ха;
4. за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "б" - 5 ха.


Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28, доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) За подпомагане по направление по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а" се одобряват животни, които са получили зоотехнически сертификат или сертификат за произход, а за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт), издадени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) или развъдна организация, която до 28 февруари на текущата година е получила разрешение за извършване на развъдна дейност от министъра на земеделието и храните по реда на Закона за животновъдството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) В случаите на чл. 25 документите по предходната алинея се представят само за увеличения брой животни по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а".


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) За подпомагане по направлението по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" се одобряват собствениците на пчелни семейства.
(2) В случай на съсобственост по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" кандидатът следва да предостави със заявлението за подпомагане нотариално заверен документ, в който другият съсобственик изразява съгласието си кандидатът да получава подпомагане за всички налични и заявени за подпомагане пчелни семейства.


Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За участие в направлението по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а" се одобрява целият блок на земеделското стопанство, когато кандидатът има сключен договор за контрол на биологичното производство с контролиращо лице и всички парцели в блока на земеделското стопанство са заявени с дейност "Биологично растениевъдство".
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За участие в направлението по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" се одобряват заявените от кандидата пчелни семейства при спазване на изискването всички регистрирани в БАБХ на негово име пчелни семейства да са включени в договор с контролиращо лице за биологично производство.


Чл. 31. (1) Земеделски стопани, които нямат сключен индивидуален договор с контролиращо лице, могат да бъдат одобрени за подпомагане по подмярка "Биологично земеделие" при положение, че приложат към заявленията по чл. 7, ал. 2:
1. договор с трето лице, което е сключило договор с контролиращо лице, и
2. договор между третото лице и контролиращото лице.
(2) Договорът по ал. 1, т. 1 се заверява от контролиращото лице.


Чл. 32. Не се одобряват за участие в мярка "Агроекологични плащания":
1. парцели, изцяло или частично попадащи на територията на резерватите, определени по реда на ЗЗТ, които фигурират в географските цифрови данни по чл. 5, ал. 1;
2. парцели, пчелни семейства и животни, за които в заявленията по чл. 7, ал. 2 е отбелязан грешен агроекологичен код;
3. пчелни семейства, животни или животински единици, които са по-малко на брой от определените съгласно чл. 39, ал. 1 и чл. 54, т. 1;
4. парцели, за които в заявление по чл. 7, ал. 2 е отбелязан повече от един агроекологичен код за дейност, свързана с плащания на площ;
5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) "Заявление за подпомагане", в което е заявено участие по направленията по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "в" и т. 4, буква "а" и е подадено или редактирано след 30 март, не се одобрява в частта за тези направления;
6. (нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) парцели, заявени с дейности по чл. 44, ал. 1, т. 6 и 7, които не отговарят на изискванията на чл. 4а, ал. 1 и 2;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г. (*)) дейности по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а", ако кандидатът не е заявил затревени площи, с изключение на дунавска бяла свиня;
8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) "Заявление за подпомагане", в което е заявено участие по направлението по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "а", когато кандидатът е заявил, че ще поддържа затревените площи чрез паша, а в заявлението за подпомагане не са декларирани животни;
9. (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) парцели, заявени по направлението по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "а", които не отговарят на изискванията по чл. 43;
10. (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) парцели, заявени по направлението по чл. 2, ал. 1, т. 4, буква "а", които не са включени в плана по чл. 47, ал. 1, т. 1;
11. (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) парцели, заявени по направлението по чл. 2, ал. 1, т. 4, буква "б", с дейност по чл. 48, ал. 1, т. 5, които в заявлението за подпомагане не са декларирани с код култура "обработваема земя";
12. (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) парцели, заявени за подпомагане за първа година през кампания 2014 и последващи кампании с изключение на заявените парцели по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "б".

Глава шеста.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 33. Земеделските стопани, подпомагани по реда на тази наредба, водят дневник за извършваните дейности в земеделското стопанство.


Чл. 34. (1) При прехвърляне на стопанство, подпомагано по реда на тази наредба, приобретателят може да продължи извършването на агроекологичните дейности до края на петгодишния период, когато:
1. е регистриран в ИСАК;
2. отговаря на изискванията за подпомагане за съответната агроекологична дейност;
3. е преминал обучение по реда на чл. 20, ал. 1, в случай че прехвърлянето е извършено след втората година от поетото агроекологично задължение, или е доказал наличието на опит в извършването на дейността;
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) прехвърлителят и приобретателят подават пред областната дирекция на фонда (ОД на ДФЗ) по регистрация на прехвърлителя съвместна декларация по образец, одобрена от изпълнителния директор на ДФЗ - РА за прехвърляне на стопанството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция уведомява прехвърлителя и приобретателя за взетото решение в срок един месец от постъпване на декларацията в ОД на ДФЗ.


Чл. 35. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Когато приобретателят не продължи извършването на агроекологичните дейности до края на петгодишния период, прехвърлителят възстановява финансовите средства, получени към момента на прехвърляне на стопанството или част от тях съгласно чл. 18, ал. 4, а приобретателят възстановява финансовите средства, получени след прехвърляне на стопанството, или част от тях съгласно чл. 18, ал. 4.


Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При прехвърляне на стопанство от едно подпомагано лице на друго приобретателят спазва всички изисквания на агроекологичните дейности, които е прилагал прехвърлителят.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При прехвърляне на стопанство, сертифицирано за дейности по метода на биологичното производство, което не е заявено за подпомагане по тази наредба, на земеделски стопанин, подпомаган или кандидат за подпомагане по реда на тази наредба, приобретателят представя договор с контролиращо лице от датата на прехвърляне на стопанството, както и договора с контролиращо лице на прехвърлителя, с което се счита, че е изпълнено изискването на чл. 37, ал. 1, т. 2.

Раздел II.
Биологично земеделие


Чл. 37. (1) Подпомаганите лица по подмярка "Биологично земеделие" са длъжни:
1. да спазват изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) и Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) до 31 декември на годината, предхождаща кандидатстването, да са сключили договор с контролиращо лице за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство или договорите по чл. 31, ал. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) до 30 септември на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на първото одобрено заявление за подпомагане най-малко веднъж да са получили сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни или пчелни продукти с правилата на биологичното производство;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) в случай на промяна на заявената за подпомагане култура и/или удължаване на периода на преход на парцел и/или връщането на биологичен парцел в период на преход подпомаганите лица са задължени да уведомят писмено ДФЗ - РА в срок 10 работни дни от промяната, като приложат променения и съгласуван с контролиращото лице план за сеитбооборот и/или документ, заверен от контролиращото лице, удостоверяващ налагането на удължаване на периода на преход на парцел или връщането на биологичен парцел в период на преход;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) при нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него, разораване на пасища или пожар подпомаганите лица са задължени да уведомят писмено ДФЗ - РА в срок 10 работни дни от настъпване на събитието, като представят и копие от документ от съответното подразделение на Министерството на вътрешните работи, който удостоверява събитието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) В срок до 30 октомври контролиращите лица въвеждат данни за извършените през текущата година проверки в електронната система по чл. 68.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.)


Чл. 38. (1) Кандидатите за подпомагане за дейността "Биологично растениевъдство" са длъжни да спазват правилата на биологичното производство на цялата площ на блока на земеделското стопанство, с който кандидатстват за подпомагане. В блока на земеделското стопанство могат да бъдат оставяни парцели в угар, за които има сключен договор с контролиращо лице.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Когато избраната дейност е биологично производство на посевен и посадъчен материал за култура, включена в приложение № 5, част А от Наредба № 1 от 27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.), подпомаганите лица се вписват в официалния регистър за фитосанитарен контрол, воден от съответната регионална служба за растителна защита.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.)


Чл. 39. (1) Кандидатите за подпомагане за дейността "Биологично пчеларство" отглеждат най-малко 20 пчелни семейства.
(2) В периода на изпълнение на агроекологичната дейност по ал. 1 подпомаганото лице отглежда всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното производство.
(3) За петгодишния период на изпълнение на дейността подпомаганото лице не намалява броя на пчелните семейства под посочения в ал. 1, за които е поело задължение да извършва агроекологичната дейност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) В случай че броят на пчелните семейства за текущата година е намален, агроекологичните плащания за същата година се изплащат за наличния брой пчелни семейства.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При увеличаване на броя на пчелните семейства подпомаганото лице прилага към "Заявлението за плащане" анекс за увеличения брой пчелни семейства към договора, сключен с контролиращото лице.

Раздел III.
Управление на земеделски земи с висока природна стойност


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Агроекологичните дейности по подмярка "Управление на земеделски земи с висока природна стойност" се подпомагат за физически блокове съгласно заповедта по чл. 4.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При управлението на дейностите по направление "Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност" подпомаганите лица спазват следните изисквания:
1. не използват минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на определените в приложение 1 и 2 на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008;
2. не изграждат нови отводнителни системи;
3. не разорават затревените площи.
(2) Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват изискванията по ал. 1 и извършват:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) първата коситба в равнинните райони от 15 юни до 15 юли, а в планинските райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (ДВ, бр. 20 от 2008 г.) - в периода 30 юни до 15 август;
2. косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към периферията, а когато това не е възможно - от единия край към другия, като използват ниска скорост.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) В случаите по ал. 2, подпомаганите лица могат да извършват свободна паша на животни след последната коситба, с изключение на горските ливади, като спазват гъстота на животните до 1,5 ЖЕ/ха.
(4) Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез паша, спазват изискванията по ал. 1 и поддържат гъстота на животинските единици от 0,3 до 1,5 ЖЕ /ха.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Подпомаганите лица по чл. 41 посочват всяка година в заявленията по чл. 7, ал. 2 начина на поддържане на затревените площи - паша или косене, за всеки парцел в блока на земеделското стопанство. За участие се одобрява целият блок на земеделското стопанство, при положение че всички парцели в него се поддържат само с паша или само с косене.


Чл. 44. (1) При управлението на дейностите по направление "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места", подпомаганите лица извършват една или комбинация от следните дейности:
1. оставят малки по размер, неразорани и незасети площи, с размери от 16 до 25 кв.м, в посевите с есенни култури (есенници), като на всеки 0,5 ха има по 2 участъка (4 участъка на хектар) с определените размери;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) запазват стърнища в полетата, предназначени за засяване с пролетни култури, на ротационен принцип;
3. оставят за петгодишен период на ротационен принцип от 10 до 20 % некултивирани и неразорани площи от общата площ на блока на земеделското стопанство, но не по-малко от 1 ха цялостни, нефрагментирани парчета земя, за период от две години в земеделски земи с интензивно монокултурно отглеждане, с по 1 м изорана свободна от растителност ивица по границите; ивиците по границите се разорават 2 - 3 пъти годишно, но не в периода от март до юли;
4. прибират реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus), посочени в приложение № 2;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) не използват пестициди, родентициди от второ поколение и минерални торове освен за локализирано третиране срещу инвазивни плевели;
6. (нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) засяват и отглеждат есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи;
7. (нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) превръщат обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в пасища и впоследствие ги поддържат екстензивно чрез паша или косене.
(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.) При управление на дейността по ал. 1, т. 6 земеделските стопани са длъжни да не използват хербициди в периода 15 октомври - 1 март.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) При управление на дейността по ал. 1, т. 7 земеделските стопани са длъжни:
1. през първата година от прилагането на дейността до 30 септември да осигурят засяване на площите с многогодишни житни тревни смески и/или с многогодишни житно-бобови тревни смески, като бобовите са до 20 % от смеската;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) да представят разходно-оправдателни документи до 30 септември на първата година за изпълнението на задължението по т. 1 за количество минимум 50 кг/ха; в случаите, в които кандидатът е разширил заявените площи по направлението, е необходимо да предостави разходно-оправдателен документ за увеличените площи;
3. да спазват изискванията, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и ал. 4;
4. да не разорават създадените затревени площи при осъществяването на дейността.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Комбинация от дейностите по ал. 1 е посочена в приложение № 1б.
(5) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Дейностите по чл. 13, ал. 4, т. 3, букви "д" и "е" не могат да се комбинират помежду си и с други дейности, подпомагани по тази наредба, на една и съща площ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Когато подпомаганите лица, които осъществяват дейностите по ал. 1, т. 7, не изпълнят задължението по ал. 3, т. 4, възстановяват получените до момента агроекологични плащания съгласно чл. 18, ал. 4.

Раздел IV.
Характеристики на ландшафта


Чл. 45. (1) Направление "Традиционно отглеждане на овощни градини" е агроекологична дейност, която се подпомага на територията на всички традиционни овощни градини на възраст повече от 25 г., които се управляват екстензивно, междуредията са затревени, плодовете не са предназначени за продажба и дърветата са разположени на разстояние не повече от 10 м едно от друго, с изключение на овощните видове орех и череша, за които разстоянието е не повече от 15 м едно от друго.
(2) При управлението на дейностите по ал. 1 подпомаганите лица са длъжни да:
1. опазват всички живи овощни дървета;
2. извършват редовна резитба на дърветата най-малко веднъж годишно;
3. поддържат тревното покритие чрез косене и/или паша;
4. не изгарят тревата или дървета в овощните градини;
5. опазват дърветата от увреждания, причинени от пасящите животни или техниката за косене;
6. допускат растителнозащитни мероприятия само в извънредни случаи на пряка заплаха от унищожаване на дърветата и след консултация със специалист по растителна защита;
7. не прилагат минерални торове или хербициди в затревените площи (в междуредията) на традиционната овощна градина.
(3) Към "Заявлението за подпомагане" се прилага удостоверение от Националната служба за съвети в земеделието по местонахождение на традиционните овощни градини, с което се удостоверява, че традиционната овощна градина отговаря на изискванията по ал. 1. В удостоверението се отбелязва намерението на кандидата за подпомагане да засажда определен брой млади дръвчета.
(4) Подпомаганите лица могат да засадят не повече от десет млади дръвчета на хектар за целия период на подпомагане, като за тях не получават допълнителни агроекологични плащания.

Раздел V.
Опазване на почвите и водите


Чл. 46. За прилагане на агроекологични дейности по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" се подпомагат кандидати, които стопанисват площи, в които отглеждат земеделски култури и върху които може да се прилага сеитбообращение.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) (1) При управление на дейностите по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" подпомаганите лица са длъжни да:
1. подготвят и спазват петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение за пет години, който се заверява от дипломиран агроном;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г., спряно действие на изм. от ДВ, бр. 81 от 2015 г. с Определение № 3866 от 05.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) осигуряват вземане на почвени проби за всички площи на ниво физически блок през първата година; осигуряват вземане на почвени проби за N, P, K на всеки 5 хектара от блока на земеделското стопанство през четвъртата година на прилагане на направлението; на база на резултатите от агрохимичния анализ на взетите почвени проби през първата година се разработва план за балансирано торене (план за управление на хранителните вещества) за оставащия период на ангажимента, който се заверява от дипломиран агроном;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г., спряно действие на изм. от ДВ, бр. 81 от 2015 г. с Определение № 3866 от 05.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) поддържат растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ в сеитбообращение, описана в плана по т. 1;
4. извършват първа обработка на почвата след 1 април за всяка календарна година за полетата, които са засяти с есенни култури;
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) докажат с копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)
(2) В плана по ал. 1, т. 1 се описват номерата на земеделските парцели със съответната култура за всяка година.
(3) Планът по ал. 1, т. 1 се предоставя с подаване на първото заявление за подпомагане по направлението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Документът по ал. 1, т. 5 се представя с подаване на заявлението за подпомагане.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Планът по ал. 1, т. 2 се предоставя с подаване на заявлението през втората година на прилагане на направлението.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Резултатът от анализа на почвените проби, извършен през четвъртата година, се предоставя с подаване на заявлението през петата година.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., в сила от 28.10.2014 г.) До края на приема на заявления за плащане за кампания 2015 г. съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) земеделските стопани имат право да изменят представения петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение по ал. 1, т. 1 в частта на планираните култури и да извършат съответстващите промени в плана за балансирано торене (плана за управление на хранителните вещества) по ал. 1, т. 2. Изменените планове следва да са заверени от дипломиран агроном.
(9) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., в сила от 28.10.2014 г.) Изменение на петгодишния план за минимум четириполно сеитбообращение се допуска единствено в частта относно планираните култури. Номерата на парцелите в изменения план следва да бъдат идентични с номерата на парцелите в първоначално одобрения план.
(10) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., в сила от 28.10.2014 г.) След приключване на кампанията за прием на заявления през 2015 г. няма да бъдат допускани и приемани изменения в петгодишните планове за минимум четириполно сеитбообращение и земеделските стопани следва да изпълняват последно предоставения пред ДФЗ - РА план.
(11) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., в сила от 28.10.2014 г.) Изменените петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение и план за балансирано торене (план за управление на хранителните вещества) се прилагат към заявлението за плащане през кампания 2015 г. заедно с копие от дипломата на агронома, който е заверил плановете.


Чл. 48. (1) При управление на дейностите по направление "Контрол на почвената ерозия" подпомаганите лица прилагат една или комбинация от следните дейности:
1. създаване и поддържане на затревени буферни ивици с широчина от 4 до 8 м, отстоящи на разстояние 20 - 80 м една от друга, в зависимост от типа почва, наклона и други фактори, които да покриват между 10 и 30 % от обработваемата площ;
2. засяване на почвозащитни предкултури;
3. изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди, ориентирани перпендикулярно на склона и на разстояние от 20 до 40 м една от друга;
4. поясно редуване на културите; поясите се разполагат перпендикулярно на склона и са с широчина от 30 до 100 м с различни окопни култури, засадени по контурите;
5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) превръщане на обработваеми земи в пасища, които да се управляват по екстензивен начин с не повече от 2 ЖЕ на хектар или чрез косене;
6. подобрителни мероприятия в пасищата, които включват: разчистване от камъни и/или подсяване на незатревени места и/или торене в пасищата;
7. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) в междуредия на трайни насаждения, разположени успоредно на склона, се създават оттокозадържащи бразди, ориентирани перпендикулярно на склона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Комбинация от дейностите по ал. 1 е посочена в приложение № 1б.
(3) При подаване на "Заявление за подпомагане" земеделският стопанин представя петгодишен план за избраните дейности по ал. 1 за площите, за които кандидатства за подпомагане, който е заверен от дипломиран агроном.
(4) През втората година от поетото агроекологично задължение по ал. 1, т. 5 парцелите се декларират в "Заявлението за плащане" като "постоянно затревена площ", която се управлява по екстензивен начин с не повече от 2 ЖЕ на хектар.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Раздел VI.
Традиционно животновъдство


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) По направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи" се подпомага отглеждането на селскостопански животни съгласно приложение № 7.
(2) Породността на животните по ал. 1 се установява със зоотехнически сертификат или сертификат за произход за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитни животни - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно, издадени съгласно Закона за животновъдството.


Чл. 50. При управлението на дейностите по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи" подпомаганите лица са длъжни да:
1. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.)
2. спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода;
3. водят регистър съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.);
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството за клане или продажба на всяко животно, подпомагано по реда на тази наредба;
5. отглеждат свинете съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.);
6. спазват изискванията за хуманно отношение към животните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност;
7. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г. (*)) ползват постоянно затревени площи, като поддържат гъстота на животинските единици до 2 ЖЕ/ха за всички животински единици в стопанството с изключение на източнобалканска свиня и дунавска бяла свиня.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Земеделските стопани, подпомагани за извършване на дейности по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи" на територията на горите и земите от горския фонд, прилагат към заявленията по чл. 7, ал. 2 копие от документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 от Закона за горите (ЗГ).


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) При загуба на животни, подпомагани по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи", вследствие на клане, продажба, смърт или кражба, земеделските стопани представят в ДФЗ - РА до 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, или с подаването на заявлението на следващата година, ако събитието се е случило след този период, копие от документ, който удостоверява причината за загубата на животните, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) становище за негодността на животното за използване за развъдна дейност от съответната развъдна организация или ИАСРЖ с препоръка за реализиране на животното за месо или за продажба на друга животновъдна ферма;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) при смърт от болест - документ от официален ветеринарен лекар (аутопсионен документ);
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) при смърт вследствие на нападение от хищници - документ, издаден от Държавно горско стопанство, директора на дирекция национален парк, в зависимост от това, кой стопанисва територията, на която се е случило нападението;
4. при кражба - протокол от съответното подразделение на Министерството на вътрешните работи.
(2) Намаляване на броя на подпомаганите животни се допуска само в случаите по ал. 1.
(3) Когато при загуба на животно земеделският стопанин представи в ДФЗ - РА документите по ал. 1, агроекологични плащания за същата година се изплащат за наличния брой животни.
(4) Когато при загуба на животно земеделският стопанин не представи в ДФЗ - РА документите по ал. 1, агроекологичните плащания се намаляват съгласно методиката по чл. 16.


Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) По направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" кандидатите за подпомагане разполагат с годишно разрешително за паша на територията на националните паркове "Рила", "Пирин" или "Централен Балкан", издадено съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии.
(2) Копие от разрешителното по ал. 1 се прилага всяка година през петгодишния период на подпомагане към заявленията по чл. 7, ал. 2.


Чл. 54. При управлението на дейностите по направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" подпомаганите лица са длъжни да:
1. изкарват на паша най-малко 50 овце или 10 говеда, или 10 коня, или при комбиниране на поне два вида от тях - не по-малко от 10 ЖЕ;
2. водят запис за загубите на животните и датите на извеждане и прибиране на животните от пасищата;
3. пасат животните на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината в периода май - октомври;
4. подържат гъстота на ЖЕ/ха съгласно плана за управление на съответния парк;
5. представят при проверка на място ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животните.


Чл. 55. (1) Агроекологичните плащания се предоставят за единица площ чрез приравняването на 1 ЖЕ към 1 хектар.
(2) Когато броят на ЖЕ е по-малък от размера на площта в хектари, се предоставя агроекологично плащане, съответстващо на броя на ЖЕ.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.)


Чл. 56. (1) Подпомаганите лица по чл. 54, които притежават не по-малко от две работни кучета от каракачанската порода за опазване на овцете и говедата от нападение на хищници, получават агроекологични плащания съгласно чл. 13, ал. 7, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Работните кучета притежават сертификат за произход, издаден от развъдна организация, получила разрешение за дейност от МЗХ, по реда на Закона за животновъдството , както и удостоверение от същата асоциация, че кучетата са работни.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Броят на кучетата е пропорционален на общия брой овце или говеда, които трябва да бъдат охранявани. Две каракачански кучета охраняват стадо от 100 овце или 30 говеда, като за всеки допълнителни 100 овце или 30 говеда е необходимо по още едно куче. Когато за всеки допълнителни 100 овце или 30 говеда не е осигурено по още едно куче от земеделския стопанин, агроекологичните плащания се намаляват съгласно методиката по чл. 16.

Глава седма.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 2


Чл. 57. (1) За доказване на опит по чл. 20, ал. 1 кандидатите за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания" представят в ДФЗ - РА копие на един от следните документи:
1. диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция;
2. уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 "Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" от Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000 - 2006 г. по програма САПАРД;
3. сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Копие на документите по ал. 1 се прилага най-късно при подаването на заявленията по чл. 7, ал. 2 на третата година от поетото агроекологично задължение.
(3) Кандидати за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания" - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към "Заявлението за подпомагане" нотариално заверено пълномощно, с което изрично са упълномощили друго лице да управлява агроекологичните дейности. В този случай документът по ал. 1 е на името на упълномощеното лице.


Чл. 58. Кандидатите за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания" прилагат следните документи:
1. по направление "Биологично растениевъдство:
а) копие на договор по чл. 37, ал. 1, т. 2 - към "Заявлението за подпомагане";
б) (отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)
г) копие на удостоверение за регистрация съгласно чл. 38, ал. 3 - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
д) (доп. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) копие на сертификат съгласно чл. 37, ал. 1, т. 3 - поне веднъж от поемане на агроекологичното задължение, най-късно до 30 октомври на петата година от поемане на същото;
е) (отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.)
2. по направление "Биологично пчеларство":
а) копие на договора по чл. 37, ал. 1, т. 2 - към "Заявлението за подпомагане";
б) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) копие на удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелина в регистъра на БАБХ по образец, одобрен със заповед на генералния директор на БАБХ - към "Заявлението за подпомагане";
в) таблица за описание на пчелина - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
г) (отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.)
д) (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) копие на сертификат съгласно чл. 37, ал. 1, т. 3 - поне веднъж от поемане на агроекологичното задължение, най-късно до 30 октомври на петата година от поемане на същото.
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) по направление "Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност" - при ползване на наета земя в защитената територия - копие на годишно разрешително за паша или документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 ЗГ - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
4. по направление "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места":
а) (отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.)
б) (отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.)
в) (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) разходно-оправдателен документ - до 30 септември за първата година и до 30 септември за годината, в която има увеличение на площите;
5. по направление "Традиционно отглеждане на овощни култури":
а) (отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.)
б) (отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.)
в) удостоверението по чл. 45, ал. 3 - към "Заявлението за подпомагане";
6. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите":
а) петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение, заверен от дипломиран агроном;
б) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите - през втората и през петата година към "Заявлението за плащане";
в) план за балансирано торене (план за управление на хранителните вещества) на база на резултатите от извършения агрохимичен анализ, заверен от дипломиран агроном през втората година към "Заявлението за плащане";
г) диплома за висше образование на агронома, заверил плана по букви "а" и "в" - към "Заявлението за подпомагане" и "Заявлението за плащане";
д) (отм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)
е) (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
ж) (нова - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) копие от променен план за минимум четириполно сеитбообращение, заверен от дипломиран агроном - към заявлението за плащане през кампания 2015 г.;
з) (нова - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) копие от променен план за балансирано торене, заверен от дипломиран агроном - към заявлението за плащане през кампания 2015 г.;
и) (нова - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) диплома за висше образование на агронома, заверил плана по букви "ж" и "з" - към заявлението за плащане през кампания 2015 г.
7. по направление "Контрол на почвената ерозия":
а) петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно чл. 48, ал. 3 - към "Заявлението за подпомагане";
б) диплома за висше образование на агронома, заверил плана по буква "а" - към "Заявлението за подпомагане";
в) (зал. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
8. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи":
а) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) зоотехнически сертификат или сертификат за произход за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно към "Заявлението за подпомагане", а в случаите на чл. 25 - към "Заявлението за плащане";
б) разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община (за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 ЗГ - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
г) документ по чл. 52, ал. 1;
9. по направление "Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)":
а) годишно разрешително за паша съгласно чл. 53, ал. 1 - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
б) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) сертификати за произход на каракачанските кучета съгласно чл. 56, ал. 2 - всяка година;
в) удостоверение от Международната асоциация на каракачанските кучета, че кучетата са работни - всяка година.


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да поиска от земеделските стопани, подпомагани по реда на тази наредба, всички необходими документи, свързани с изпълнението на поетите агроекологични задължения и предоставяне на агроекологични плащания. Документите се представят в срок до 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин е получил искането от ДФЗ - РА.

Глава осма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Кандидатите за подпомагане подават общо заявление за плащания на площ съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.).


Чл. 61. Първото подадено заявление за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания" съгласно чл. 60 се счита и се отбелязва от кандидатите за подпомагане за "Заявление за подпомагане" и "Заявление за плащане".


Чл. 62. (1) "Заявление за подпомагане" по направления "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места" и "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвата и водите", се подава в периода от 1 март до 30 март на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 30 март е неприсъствен ден, срокът за подаване изтича в първия следващ работен ден.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Когато земеделските стопани подадат "Заявление за подпомагане" след 30 март, в което е заявено участие по направленията от ал. 1, ДФЗ - РА не одобрява само направленията по ал. 1, посочени в "Заявлението за подпомагане".
(3) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителни писма за одобрените и неодобрените за участие площи, животни или пчелни семейства в мярка "Агроекологични плащания".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.) Уведомителното писмо по ал. 3 за заявленията за подпомагане по ал. 1 се изпраща в срок до 15 октомври на годината, за която се кандидатства за подпомагане.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Земеделските стопани, които са поели да изпълняват агроекологични задължения за период от пет последователни години, подават "Заявление за подпомагане" в ДФЗ - РА, когато увеличат одобрените площи в случаите по чл. 24, ал. 6 и 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Новото "Заявление за подпомагане" подлежи на проверки за одобрение от ДФЗ - РА с всички площи по съответното направление, с които земеделският стопанин кандидатства, за да бъде регистрирано за участие по мярка "Агроекологични плащания". Когато ДФЗ - РА не одобри новите парцели, земеделските стопани прилагат вече поетите агроекологични задължения до изтичане на срока по чл. 7, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) Земеделските стопани подават "Заявление за плащане" в ДФЗ - РА, когато намалят одобрената площ до размера по чл. 24, ал. 2.
(4) Земеделски стопани, чиито парцели, животни или пчелни семейства са одобрени за подпомагане по дадено направление, могат да заявят агроекологични дейности по ново направление, преди да е изтекъл периодът по чл. 7, ал. 1 за поетите агроекологични задължения, като подадат ново "Заявление за подпомагане". Заявените парцели, животни и пчелни семейства се одобряват за участие от ДФЗ - РА.


Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Извън случаите по чл. 62, ал. 1 кандидатите за подпомагане могат да правят промени в "Заявлението за подпомагане" и "Заявлението за плащане" по мярка "Агроекологични плащания" в срока и при условията по чл. 11 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за "директни плащания (загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Кандидатите за подпомагане могат да правят промени в направленията, посочени в заявленията за подпомагане по чл. 62, ал. 1 най-късно до 30 март.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите по ал. 2, когато са заявени промени след 30 март, ДФЗ - РА не одобрява за участие съответното направление.


Чл. 65. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, одобрява, намалява или отказва изплащането на годишната финансова помощ след извършване на административни проверки и проверки на място за изпълнението на изискванията за подпомагане на агроекологичните дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При извършване на административните проверки по ал. 1 по направленията по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, буква "а" и т. 5 ДФЗ - РА използва наличната в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните към датата на подаване на заявление от кандидата информация. При установяване на несъответствие между декларирания брой животни и/или пчелни семейства и информацията в регистъра на БАБХ ДФЗ - РА изисква от земеделските стопани всички необходими документи, които следва да бъдат представени в срока по чл. 59.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Проверката на място по ал. 1 се извършва в присъствието на кандидата или упълномощен негов представител или служител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При приключване на проверката на място служителят на ДФЗ - РА представя контролния лист с резултатите от проверката за подпис на кандидата или упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в контролния лист обяснения и възражения по направените констатации.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) В случай, че кандидатът или упълномощен негов представител или служител не присъстват при проверката на място и са открити нередности, ДФЗ - РА информира кандидата, като му изпраща уведомително писмо заедно с копие от контролния лист.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) В срок до 14 дни от получаването на контролния лист за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на ДФЗ - РА."
(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ всяка година, в срок до три месеца след датата на оторизация на плащането.


Чл. 66. (1) Кандидатите за подпомагане прилагат към общото заявление за плащания на площ документите, посочени в чл. 57, ал. 3 и чл. 58.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) В случай на непълнота на заявените данни или при липса на някой от документите по ал. 1 ДФЗ - РА уведомява кандидата, който може да отстрани допуснатите непълноти в срока и при условията по чл. 11 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.


Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Земеделски стопани, които не подадат "Заявление за плащане" по време на агроекологичния си ангажимент, възстановяват получената финансова помощ съгласно чл. 18, ал. 4 и се изключват от подпомагане по мярка "Агроекологични плащания".
(2) (Зал. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)

Глава девета.
СИСТЕМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА ПРОВЕРКИ ОТ ВЪНШНИ ИНСТИТУЦИИ (НОВА - ДВ, БР. 85 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2011 Г.)


Чл. 68. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, създава и поддържа електронна система, в която контролиращите лица, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на национални паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан" въвеждат данни за извършените през текущата година проверки. Контролиращите лица въвеждат данни за състоянието на парцелите към последната дата за подаване на заявление за подпомагане за съответната година съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията за реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Данните по ал. 1 се въвеждат в Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ) в следните срокове:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) в срок до 30 октомври на годината, за която се отнасят - за контролиращите лица;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) в срок до 30 ноември на годината, за която се отнасят - за Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на национални паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Контролиращите лица, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на национални паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан" изпращат в Министерството на земеделието и храните заверена разпечатка на въведените в електронната система данни в седемдневен срок от изтичане на срока по ал. 2.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции отстраняването им се извършва в следния ред:
1. Външната институция, допуснала техническата грешка, попълва "Заявление за редакция на въведени данни в СВДВИ" по образец и го изпраща до МЗХ в следните срокове:
а) до 31 декември на текущата година - за контролиращите лица;
б) до 31 януари на следващата година - за Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на националните паркове.
2. Министерството на земеделието и храните одобрява или отхвърля постъпилите заявления, като одобрените заявления изпраща до ДФЗ - РА.
3. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, предприема необходимите действия с оглед извършване на одобрените от МЗХ корекции.
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Държавен фонд "Земеделие" и Министерство на земеделието и храните може да поиска от външните институции всички необходими документи, свързани с въведените резултати от извършени през текущата година проверки на земеделски стопани.
(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Функционирането на електронната система и достъпът до нея се уреждат със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) "Правно основание за ползване" е и решение на общото събрание на населението по реда на глава четвърта от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и споразумение или заповед за разпределение на масивите за ползване по чл. 37в от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
2. "Животинска единица" е условна единица/коефициент за приравняване на гъстотата (броя) на животни на единица фуражна площ, използвана за изхранването им. Броят на различните видове и категориите животни се превръщат в ЖЕ, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една ЖЕ;
б) (доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) говедо или бивол от 6 месеца до 2 години се равнява на 0,6 ЖЕ;
в) (доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) говедо или бивол до 6 месеца - 0,4 ЖЕ;
г) една овца или една коза се равнява на 0,15 ЖЕ;
д) една свиня за развъждане над 50 кг се равнява на 0,5 ЖЕ;
е) едно животно от други категории свине под 50 кг се равнява на 0,3 ЖЕ.
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) "Обучаваща институция" по смисъла на чл. 20, ал. 2 е:
а) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) обучаващи организации, извършващи дейност по Мярка № 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
б) държавно или частно висше училище, създадено, акредитирано и регистрирано при условията и по реда на Закона за висшето образование;
в) публична или частна институция в системата на професионалното образование и обучение, която е професионално училище, професионална гимназия или професионален колеж, създадени и регистрирани в съответствие със Закона за народната просвета, или център за професионално обучение, създаден, лицензиран и регистриран в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение;
г) чуждестранно лице, лицензирано и/или регистрирано в съответствие с националното законодателство в областта на професионалното обучение и квалификация;
д) институция, която притежава лиценз за професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.
4. "Форсмажорни или изключителни обстоятелства" са:
а) смърт на подпомаганото лице;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на подпомаганото лице;
в) отчуждаване на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е поет ангажиментът;
г) сериозно природно бедствие, което силно засяга земята на стопанството;
д) разрушаване на оборите в стопанството в резултат на инцидент;
е) епизоотична болест, засягаща всички или част от животните в стопанството.
5. "Тревни смески от местен произход" са растителните покривки, естествено растящи в подпомаганите площи.
6. "Сеитбообращение" е научнообосновано последователно редуване на земеделските култури по време и място върху определена обработваема площ.
7. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) "Информационни дейности по агроекология" са дейности, които отговарят на изискванията по чл. 6 и чл. 7 от Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 69 от 2008 г.).
8. "Писмено доказателство" е документ, издаван от контролиращо лице на всеки производител или преработвател, който контролира и отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) на Съвета № 834/2007 и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята дейност. Писменото доказателство е изготвено съгласно образеца в приложение XII на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008;
9. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) "Физически блок", "блок на земеделското стопанство" и "земеделски парцел" се определят съгласно т. 26, 27 и 31 от допълнителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 2. Наредбата се издава за прилагане на чл. 36 (а) (iv) и 39 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1698/2005 г., чл. 27 и т. 5.3.2.1.4 от Приложение II на Регламент на Комисията (EС) № 1974/2006 и Регламент на Комисията (EС) № 1975/2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 - Земеделие, том 80).

Преходни и Заключителни разпоредби
(Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.)


§ 3. Агроекологичните дейности, които се подпомагат по Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) до края на 2009 г., ще се подпомагат по ПРСР за 2007 - 2013 г. за остатъка от периода на петгодишния им договор.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Земеделски стопани, които са подали "Заявление за подпомагане" през 2008 г. могат да приложат документи, доказващи опит по чл. 20, ал. 1, към "Заявлението за плащане" през четвъртата година от поетото агроекологично задължение.


§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Земеделски стопани, които са подали "Заявление за подпомагане" през 2009 г., могат да приложат документи, доказващи опит по чл. 20, ал. 1, към "Заявлението за плащане" през третата година от поетото агроекологично задължение.


§ 4б. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) (1) За заявления за подпомагане, чиято начална година на подаване на "Заявлението за подпомагане" е 2009 г., агроекологичните дейности или направления могат да се изпълняват при условията и по реда на наредбата за период до шест последователни години.
(2) През шестата година кандидатите за подпомагане подават "Заявление за плащане".
(3) Кандидатите за подпомагане по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите", които кандидатстват за шеста година, са длъжни да подготвят, представят и спазват план за минимум четириполно сеитбообращение за шестата година, който да е заверен от дипломиран агроном.


§ 5. През 2009 г. земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "в" и т. 4, буква "а", могат да подават "Заявление за подпомагане" в срок до 30 април включително.


§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) До изтичане срока на поетия петгодишен агроекологичен ангажимент земеделските стопани, одобрени за подпомагане по реда на тази наредба, не могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи парцели и/или животни по мярка 10 "Агроекология и климат" и по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г., като се допускат следните изключения:
1. одобрените по направление "Биологично растениевъдство" могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи парцели по:
а) направление "Контрол на почвената ерозия" от мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
б) направление "Биологично животновъдство" от мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
2. одобрените по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство" могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи животни и по направление "Биологично животновъдство" от мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. (нова - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) одобрените по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство" могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи животни и по направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" от мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
4. (нова - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) одобрените по направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи животни и по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство" от мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) одобрените по направление "Контрол на почвената ерозия", могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи парцели и по направление "Биологично растениевъдство" и направление "Биологично животновъдство" от мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г.

§ 6. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отменя Наредба № 12 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2010 Г.)

§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 24. За подадени заявления след 1 март 2009 г. одобрената площ за извършване на агроекологични дейности или направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2, 3, 4 и т. 5, буква "б" може да бъде намалена веднъж за целия петгодишен период до минус 10 %, като поне 90 % от площта се припокрива с одобрената със "Заявлението за подпомагане".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2011 Г.)

§ 42. Наредбата влиза в сила от 1 март 2011 г. и се прилага за заявления, подадени след тази дата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2012 Г.)

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 35. През 2012 г. земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "в" и т. 4, буква "а", могат да подават "Заявление за подпомагане" и да правят промени в заявлението за подпомагане най-късно до 12 април включително.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.11.2012 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2014 Г.)

§ 31. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.)

§ 32. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.)

§ 33. (1) През 2013 г. заявленията за подпомагане по чл. 2, ал. 1, по които има поет агроекологичен ангажимент преди 2013 г., се одобряват по реда на тяхното подаване.
(2) Заявленията за подпомагане по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 5, чиято начална година на подаване е 2013 г., се одобряват по реда на тяхното подаване след одобрение на заявленията по ал. 1.
(3) Заявленията за подпомагане по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3 и 4, чиято начална година на подаване е 2013 г., се одобряват по реда на тяхното подаване след одобрение на заявленията по ал. 2.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2013 г., в сила от 22.10.2013 г.)

§ 34. Земеделските стопани, подпомагани по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите", които през кампания 2013 г. подават "Заявление за плащане", представят документа по чл. 47, ал. 1, т. 5 в срок до 15 май 2013 г.

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник"

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2013 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 213 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО - ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2014 Г.)

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на измененията в § 7, които се прилагат от началото на кампания 2013 за прием на заявления по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за 2007 - 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 36 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2015 Г.)

§ 13. (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) През кампания 2014 и последващи кампании се подават само "Заявления за плащане" за поети през предходните години агроекологични ангажименти. Няма да се приемат "Заявления за подпомагане" и да се поемат нови агроекологични ангажименти.

§ 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Разпоредбите на чл. 14 не се прилагат за кампания 2014 и последващи кампании.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Разпоредбите на чл. 24, ал. 4, 5, 6, 7 и 9 не се прилагат за кампания 2014 и последващи кампании - не се допуска увеличение на площите преди или след третата година от последното одобрено заявление за подпомагане, нито увеличаване на общата одобрена площ за дейности и направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2 и 3 с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 хектара.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Разпоредбите на чл. 63, ал. 1, 2 и 4 не се прилагат за кампания 2014 и последващи кампании.

§ 15. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 18. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на измененията в § 8, т. 1, буква "б" и т. 2 и § 12, т. 4, които влизат в сила от 1.10.2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2014 Г.)

§ 2. (В сила от 18.03.2014 г.) В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 24 от 2014 г.) параграф 18 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на измененията в § 8, т. 1, буква "б" и т. 2 и § 12, т. 4, които влизат в сила от 1.10.2014 г."

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила считано от 18.03.2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.10.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2015 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2015 Г.)

§ 5. Когато след крайния срок за подаване на заявления по чл. 7, ал. 2 настъпят промени в условията по чл. 26, ал. 4, т. 1 и подпомаганият земеделски стопанин откаже да приеме новите условия, същият е допустим за подпомагане по реда на тази наредба в годината на подаване на заявлението по чл. 7, ал. 2, не възстановява получените агроекологични плащания, като не получава подпомагане за оставащия период на агроекологичния ангажимент.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 март 2016 г. и се прилага за заявления за плащане, подадени след тази дата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2018 Г.)

§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Списък на землищата, в които има местообитания на зимуващи видове гъски


EKATTE Населено място Обхват
1 2 3
00031 с. Абрит цяло землище
00045 с. Мокрен цяло землище
00084 с. Аврен цяло землище
00151 гр. Айтос цяло землище
00182 с. Аксаково цяло землище
00268 с. Александрия цяло землище
00271 с. Александрово цяло землище
00360 с. Александър Стамболийски цяло землище
00374 с. Самуилово цяло землище
00401 с. Алтимир цяло землище
00429 с. Алцек цяло землище
00432 с. Ангеларий цяло землище
00494 с. Антимово цяло землище
00552 с. Априлово цяло землище
00713 с. Асеновец цяло землище
00775 с. Аспарухово цяло землище
00789 с. Аспарухово цяло землище
00816 с. Атолово цяло землище
00816 с. Атолово цяло землище
00833 с. Ахелой цяло землище
00895 с. Айдемир цяло землище
02083 с. Бабово цяло землище
02097 с. Бабук цяло землище
02227 с. Байкал цяло землище
02292 с. Балабаново цяло землище
02405 с. Балик цяло землище
02484 с. Балканци цяло землище
02508 гр. Балчик цяло землище
02573 с. Банево цяло землище
02662 с. Баново цяло землище
02734 с. Баня цяло землище
02765 с. Детелина цяло землище
02810 с. Бата цяло землище
02854 с. Батин цяло землище
02871 с. Батово цяло землище
03040 с. Бдинци цяло землище
03068 с. Беглеж цяло землище
03143 с. Бежаново цяло землище
03157 с. Бежаново цяло землище
03174 с. Безводица цяло землище
03215 с. Безмер цяло землище
03229 с. Безмер цяло землище
03318 с. Белгун цяло землище
03366 гр. Белене цяло землище
03397 с. Бели брод цяло землище
03407 с. Бели бряг цяло землище
03455 с. Белила цяло землище
03589 с. Беловица цяло землище
03719 гр. Белослав цяло землище
03745 с. Белцов цяло землище
03808 с. Беляново цяло землище
03811 с. Бенковски цяло землище
03860 с. Бенковски цяло землище
04008 с. Биволяне цяло землище
04090 с. Било цяло землище
04193 с. Бистрец цяло землище
04337 с. Блатец цяло землище
04368 с. Блатница цяло землище
04426 с. Близнаци цяло землище
04443 с. Близнец цяло землище
04515 с. Бобовец цяло землище
04580 с. Богдан цяло землище
04621 с. Богданово цяло землище
04635 с. Богданово цяло землище
04670 с. Богданци цяло землище
04772 с. Богорово цяло землище
04916 с. Божан цяло землище
04927 с. Божаново цяло землище
04981 с. Божичен цяло землище
05009 с. Божурец цяло землище
05013 с. Божурица цяло землище
05044 с. Божурлук цяло землище
05061 с. Божурово цяло землище
05075 с. Божурово цяло землище
05102 с. Бозвелийско цяло землище
05181 с. Бойник цяло землище
05284 гр. Болярово цяло землище
05308 с. Болярско цяло землище
05311 с. Болярци цяло землище
05517 с. Борисово цяло землище
05829 с. Ботево цяло землище
05846 с. Ботево цяло землище
05852 с. Ботево цяло землище
05863 с. Ботево цяло землище
05952 с. Бояджик цяло землище
06104 с. Бранище цяло землище
06152 с. Братово цяло землище
06197 с. Братя Кунчеви цяло землище
06210 с. Брегаре цяло землище
06375 с. Бреница цяло землище
06402 с. Брест цяло землище
06464 с. Брестница цяло землище
06495 с. Брестовец цяло землище
06673 с. Бръшлен цяло землище
06690 с. Бръшляница цяло землище
06690 с. Бръшляница цяло землище
06776 с. Брястовец цяло землище
06788 с. Брястово цяло землище
07079 кв. Крайморие цяло землище
07079 гр. Бургас цяло землище
07079 кв. Сарафово цяло землище
07079 кв. Долно Езерово цяло землище
07079 кв. Лозово цяло землище
07079 кв. Горно Езерово цяло землище
07079 кв. Меден рудник цяло землище
07116 с. Бутан цяло землище
07209 с. Бъзовец цяло землище
07257 с. Българево цяло землище
07288 с. Българене цяло землище
07329 с. Българка цяло землище
07332 гр. Българово цяло землище
07363 с. Българско Сливово цяло землище
07394 с. Бърдарево цяло землище
07497 с. Бързина цяло землище
07507 с. Бързица цяло землище
07524 с. Бъркач цяло землище
07598 гр. Бяла цяло землище
07630 с. Бяла вода цяло землище
07658 с. Бяла поляна цяло землище
07692 с. Бяла река цяло землище
07778 с. Бял кладенец цяло землище
07781 с. Бял кладенец цяло землище
10032 с. Ваклино цяло землище
10118 с. Вардим цяло землище
10135 гр. Варна цяло землище
10135 кв. Владиславово цяло землище
10135 кв. Галата цяло землище
10149 с. Варненци цяло землище
10166 с. Варовник цяло землище
10183 с. Василево цяло землище
10224 с. Васил Левски цяло землище
10416 с. Великово цяло землище
10422 с. Великово цяло землище
10481 с. Величка цяло землище
10495 с. Величково цяло землище
10611 с. Венелин цяло землище
10625 с. Венец цяло землище
10639 с. Венец цяло землище
10731 с. Веселие цяло землище
10776 с. Веселиново цяло землище
10834 с. Ветрен цяло землище
10848 с. Ветрен цяло землище
10985 с. Видинци цяло землище
11003 с. Видно цяло землище
11096 с. Винарско цяло землище
11243 с. Висока поляна цяло землище
11329 с. Вичово цяло землище
11346 с. Вишеград цяло землище
11418 с. Владимирово цяло землище
11421 с. Владимирово цяло землище
11435 с. Владимирово цяло землище
11658 с. Воден цяло землище
11661 с. Воденичане цяло землище
11702 с. Водица цяло землище
11781 с. Воднянци цяло землище
11853 с. Войводово цяло землище
11853 с. Войводово цяло землище
11990 с. Войново цяло землище
12156 с. Врани кон цяло землище
12173 с. Вранино цяло землище
12245 с. Вратица цяло землище
12406 с. Въглен цяло землище
12543 гр. Вълчедръм цяло землище
12588 с. Вълчи извор цяло землище
12591 с. Вълчин цяло землище
12766 гр. Върбица цяло землище
12975 с. Вършило цяло землище
14043 с. Габер цяло землище
14057 с. Габерово цяло землище
14249 с. Габър цяло землище
14406 с. Галиче цяло землище
14547 с. Гарван цяло землище
14653 с. Генерал Кантарджиево цяло землище
14684 с. Генерал Колево цяло землище
14711 гр. Генерал Тошево цяло землище
14725 с. Генерал Тошево цяло землище
14862 с. Гешаново цяло землище
14876 с. Гиген цяло землище
14888 с. Искър цяло землище
14934 с. Глава цяло землище
14951 с. Главан цяло землище
15062 с. Гледачево цяло землище
15216 с. Глухар цяло землище
15268 с. Гняздово цяло землище
15566 с. Голеш цяло землище
15597 с. Голица цяло землище
15610 с. Голобрадово цяло землище
15789 с. Голям манастир цяло землище
15829 с. Голямо Враново цяло землище
15881 с. Голямо Крушево цяло землище
15944 гр. Шивачево цяло землище
15970 с. Голям чардак цяло землище
16050 с. Горен чифлик цяло землище
16064 с. Горица цяло землище
16078 с. Горица цяло землище
16095 с. Горичане цяло землище
16184 с. Септемврийци цяло землище
16328 с. Горна махала цяло землище
16345 с. Горна Митрополия цяло землище
16451 с. Горни Вадин цяло землище
16537 с. Горни Дъбник цяло землище
16599 с. Горни Окол цяло землище
16639 с. Горни Цибър цяло землище
16674 с. Горно Абланово цяло землище
16688 с. Горно Александрово цяло землище
17049 с. Горово цяло землище
17097 с. Горска поляна цяло землище
17275 с. Горун цяло землище
17323 с. Господиново цяло землище
17333 с. Господиново цяло землище
17470 с. Градина цяло землище
17470 с. Градина цяло землище
17748 с. Гранитово цяло землище
17782 с. Граничар цяло землище
17909 с. Грозден цяло землище
17912 с. Гроздьово цяло землище
17943 с. Громшин цяло землище
17974 гр. Средец цяло землище
18099 гр. Гулянци цяло землище
18126 с. Гургулица цяло землище
18157 гр. Гурково цяло землище
18160 с. Гурково цяло землище
18191 с. Гуслар цяло землище
18229 с. Гълъбец цяло землище
18259 с. Гълъбинци цяло землище
18280 гр. Гълъбово цяло землище
18410 с. Гъсково цяло землище
18469 с. Гюльовца цяло землище
18505 с. Гложене цяло землище
18575 с. Горица цяло землище
20047 с. Давидово цяло землище
20184 гр. Две могили цяло землище
20273 с. Дебелт цяло землище
20359 с. Дебрене цяло землище
20383 с. Девенци цяло землище
20417 с. Деветак цяло землище
20448 с. Деветинци цяло землище
20482 гр. Девня цяло землище
20537 с. Деков цяло землище
20630 с. Деляновци цяло землище
20657 с. Денница цяло землище
20804 с. Джинот цяло землище
20849 с. Джулюница цяло землище
21083 с. Победа цяло землище
21083 с. Полковник Минково цяло землище
21124 с. Димовци цяло землище
21141 с. Димчево цяло землище
21419 с. Добри дол цяло землище
21470 с. Добрин цяло землище
21542 с. Добрич цяло землище
21587 с. Доброглед цяло землище
21720 с. Добруджанка цяло землище
21912 гр. Долни чифлик цяло землище
21957 с. Долина цяло землище
21988 с. Долище цяло землище
21991 с. Долище цяло землище
22157 с. Долна кула цяло землище
22191 с. Долна махала цяло землище
22215 гр. Долна Митрополия цяло землище
22407 гр. Долни Дъбник цяло землище
22407 гр. Долни Дъбник цяло землище
22530 с. Долни Цибър цяло землище
22767 с. Паничерево цяло землище
22798 с. Долно Ряхово цяло землище
22988 с. Дончево цяло землище
23087 с. Драгановец цяло землище
23090 с. Драганово цяло землище
23128 с. Драганово цяло землище
23176 с. Драганци цяло землище
23193 с. Драгаш войвода цяло землище
23306 с. Драгово цяло землище
23337 с. Драгоданово цяло землище
23426 с. Драгомир цяло землище
23431 с. Драгомирово цяло землище
23557 с. Драма цяло землище
23604 с. Драчево цяло землище
23769 с. Дропла цяло землище
23889 с. Дрянковец цяло землище
23933 с. Дряновец цяло землище
23964 с. Дряново цяло землище
23978 с. Дряново цяло землище
24000 с. Дуванлии цяло землище
24044 с. Дунавец цяло землище
24102 с. Дуранкулак цяло землище
24253 с. Дъбник цяло землище
24308 с. Дъбован цяло землище
24339 с. Дъбовик цяло землище
24356 с. Дъбово цяло землище
24387 с. Дъбрава цяло землище
24400 с. Дъбравино цяло землище
24482 с. Дълбоки цяло землище
24551 с. Дългоделци цяло землище
24565 гр. Дългопол цяло землище
24712 с. Дюлево цяло землище
24726 с. Дюлево цяло землище
24935 с. Дисевица цяло землище
27070 с. Едрево цяло землище
27108 с. Езерец цяло землище
27125 с. Езерово цяло землище
27169 с. Екзарх Антимово цяло землище
27173 с. Екзарх Йосиф цяло землище
27245 с. Еленово цяло землище
27382 гр. Елхово цяло землище
27440 с. Белодол цяло землище
27468 с. Енево цяло землище
27656 с. Ефрейтор Бакалово цяло землище
29035 с. Жегларци цяло землище
29129 с. Железник цяло землище
29194 с. Желю войвода цяло землище
29221 с. Момина църква цяло землище
29249 с. Желязово цяло землище
29407 с. Жинзифово цяло землище
29427 с. Ветрен цяло землище
29458 с. Житница цяло землище
29475 с. Житница цяло землище
29489 с. Житница цяло землище
29516 с. Жребино цяло землище
30096 с. Завой цяло землище
30185 с. Загорци цяло землище
30199 с. Загражден цяло землище
30199 с. Загражден цяло землище
30243 с. Зайчар цяло землище
30346 с. Зарник цяло землище
30363 с. Засмяно цяло землище
30377 с. Зафирово цяло землище
30394 с. Захари Стояново цяло землище
30466 с. Звезделина цяло землище
30541 с. Звънарци цяло землище
30627 с. Здравец цяло землище
30781 с. Земенци цяло землище
30805 с. Зетьово цяло землище
30822 с. Зидарово цяло землище
30870 с. Зимница цяло землище
30884 с. Зимница цяло землище
30898 с. Зимница цяло землище
30898 с. Зимница цяло землище
30956 с. Златари цяло землище
31019 с. Златиница цяло землище
31053 с. Златия цяло землище
31067 с. Златия цяло землище
31228 с. Злокучене цяло землище
31245 с. Змеево цяло землище
31276 с. Змейово цяло землище
31293 с. Знаменосец цяло землище
31303 с. Зограф цяло землище
31334 с. Зорница цяло землище
31348 с. Зорница цяло землище
31416 с. Звездица цяло землище
32113 с. Иваново цяло землище
32264 с. Иглика цяло землище
32278 с. Игнатиево цяло землище
32295 с. Игнатово цяло землище
32367 с. Извор цяло землище
32425 с. Изворище цяло землище
32490 с. Изворско цяло землище
32528 с. Изгрев цяло землище
32737 с. Индже войвода цяло землище
32740 с. Генерал Инзово цяло землище
32768 с. Иречек цяло землище
32771 с. Иречеково цяло землище
32809 с. Искра цяло землище
32839 с. Искра цяло землище
32857 с. Искрица цяло землище
34045 с. Йовково цяло землище
34134 с. Йорданово цяло землище
35028 с. Кабиле цяло землище
35033 гр. Каблешково цяло землище
35064 гр. Каварна цяло землище
35208 с. Казашка река цяло землище
35211 с. Звездица цяло землище
35242 с. Кайнарджа цяло землище
35376 с. Калиманци цяло землище
35393 с. Калина цяло землище
35523 с. Калояново цяло землище
35540 с. Калоянци цяло землище
35599 с. Калугерово цяло землище
35674 с. Камен цяло землище
35691 с. Каменар цяло землище
35746 с. Камен бряг цяло землище
35756 с. Камен връх цяло землище
35866 с. Каменна река цяло землище
35883 гр. Камено цяло землище
35938 с. Каменци цяло землище
36138 с. Капитан Димитрово цяло землище
36227 с. Карагеоргиево цяло землище
36316 с. Караманово цяло землище
36381 с. Караново цяло землище
36395 с. Караново цяло землище
36419 с. Карапелит цяло землище
36453 с. Карвуна цяло землище
36467 с. Кардам цяло землище
36525 гр. Карнобат цяло землище
36868 с. Кипра цяло землище
36909 с. Кирилово цяло землище
37068 с. Китка цяло землище
37099 с. Кичево цяло землище
37246 с. Климентово цяло землище
37407 с. Княжево цяло землище
37424 с. Кобиляк цяло землище
37507 с. Ковачево цяло землище
37507 Търговище цяло землище
37507 Староселец цяло землище
37544 с. Ковачица цяло землище
37647 с. Козар Белене цяло землище
37650 с. Козаре цяло землище
37753 с. Козичино цяло землище
37784 с. Козловец цяло землище
37798 гр. Козлодуй цяло землище
37808 с. Козлодуйци цяло землище
37863 гр. Койнаре цяло землище
38025 с. Коларци цяло землище
38039 с. Колена цяло землище
38145 с. Комарево цяло землище
38159 с. Комощица цяло землище
38203 с. Конаре цяло землище
38217 с. Конаре цяло землище
38282 с. Конево цяло землище
38306 с. Конево цяло землище
38340 с. Константиновец цяло землище
38354 с. Константиново цяло землище
38618 с. Коритен цяло землище
38683 с. Кортен цяло землище
39061 с. Котленци цяло землище
39127 с. Кочмар цяло землище
39164 с. Кошарица цяло землище
39222 с. Кравино цяло землище
39242 с. Крагулево цяло землище
39356 с. Крайново цяло землище
39459 с. Кранево цяло землище
39462 с. Краново цяло землище
39493 с. Крапец цяло землище
39579 с. Красново цяло землище
39623 с. Кремена цяло землище
39712 с. Крета цяло землище
39730 с. Крива бара цяло землище
39757 с. Крива круша цяло землище
39788 с. Кривина цяло землище
39801 с. Кривини цяло землище
39983 с. Крумово цяло землище
40018 с. Крумово цяло землище
40021 с. Крумово градище цяло землище
40049 с. Крупен цяло землище
40066 с. Круша цяло землище
40097 с. Крушари цяло землище
40124 с. Крушевец цяло землище
40195 с. Крушовене цяло землище
40200 с. Крушовица цяло землище
40213 с. Крушовица цяло землище
40230 с. Крушово цяло землище
40333 с. Кръстевич цяло землище
40381 с. Кръстина цяло землище
40573 с. Кулина вода цяло землище
40590 с. Куманово цяло землище
40885 с. Къпиново цяло землище
40909 гр. Кърджали цяло землище
40909 кв. Горна гледка цяло землище
40974 с. Къртожабене цяло землище
41037 с. Къшин цяло землище
41054 с. Кьолмен цяло землище
41143 с. Калипетрово цяло землище
43116 с. Лалково цяло землище
43222 с. Левски цяло землище
43284 с. Ленково цяло землище
43431 с. Лясково цяло землище
43459 с. Лесово цяло землище
43493 с. Летовник цяло землище
43517 с. Лехчево цяло землище
43623 с. Ливада цяло землище
43774 с. Липница цяло землище
43856 с. Лисиците цяло землище
43949 с. Ловец цяло землище
43997 с. Ловчанци цяло землище
44104 с. Лозенец цяло землище
44118 с. Лозенец цяло землище
44149 с. Лозица цяло землище
44152 с. Лозица цяло землище
44272 с. Ломница цяло землище
44327 гр. Луковит цяло землище
44425 с. Лъка цяло землище
44481 с. Любен цяло землище
44519 с. Любен Каравелово цяло землище
44522 с. Любенова махала цяло землище
44540 с. Любеново цяло землище
44687 с. Люляк цяло землище
44714 с. Люляково цяло землище
44817 с. Лясково цяло землище
44882 с. Ляхово цяло землище
46036 с. Мадан цяло землище
46139 с. Майсторово цяло землище
46303 с. Маленово цяло землище
46334 с. Мали извор цяло землище
46351 с. Малина цяло землище
46440 с. Малка поляна цяло землище
46454 с. Малка Смолница цяло землище
46560 с. Малко Враново цяло землище
46704 с. Малко Шарково цяло землище
46752 с. Мало Крушево цяло землище
46773 с. Маломир цяло землище
46783 с. Маломир цяло землище
46797 с. Маломирово цяло землище
46810 с. Малорад цяло землище
46927 с. Малък Преславец цяло землище
46944 с. Малък чардак цяло землище
46958 с. Мамарчево цяло землище
46975 с. Манастир цяло землище
47010 с. Манастирище цяло землище
47202 с. Маринка цяло землище
47202 с. Маринка цяло землище
47278 гр. Симеоновград цяло землище
47500 с. Маца цяло землище
47562 с. Меден кладенец цяло землище
47603 с. Медникарово цяло землище
47651 с. Медово цяло землище
47679 с. Медово цяло землище
47682 с. Межда цяло землище
47768 с. Мелница цяло землище
47785 с. Менгишево цяло землище
47901 с. Методиево цяло землище
47901 с. Методиево цяло землище
47915 с. Методиево цяло землище
47977 с. Мечка цяло землище
48043 гр. Мизия цяло землище
48088 с. Миладиновци цяло землище
48101 с. Миладиновци цяло землище
48163 с. Елхово цяло землище
48409 с. Миролюбово цяло землище
48492 с. Михайлово цяло землище
48725 с. Млекарево цяло землище
48787 с. Могила цяло землище
48828 с. Могилище цяло землище
48859 с. Мокреш цяло землище
48917 с. Момина сълза цяло землище
48982 с. Царичино цяло землище
49028 с. Морава цяло землище
49391 с. Мусачево цяло землище
49477 с. Мъглен цяло землище
49494 гр. Мъглиж цяло землище
49521 с. Мъдрец цяло землище
49535 с. Мъдрец цяло землище
49549 с. Мъдрино цяло землище
49624 с. Мътеница цяло землище
51010 с. Навъсен цяло землище
51055 с. Преображенци цяло землище
51069 с. Найден Герово цяло землище
51202 с. Невестино цяло землище
51305 с. Неделево цяло землище
51408 с. Нейково цяло землище
51500 гр. Несебър цяло землище
51584 с. Николаевка цяло землище
51648 гр. Николаево цяло землище
51785 с. Нова бяла река цяло землище
51809 гр. Нова Загора цяло землище
51826 с. Новаково цяло землище
51888 с. Нова махала цяло землище
51901 с. Нова Попина цяло землище
51956 с. Нова Черна цяло землище
51963 с. Нова Шипка цяло землище
51977 с. Новград цяло землище
52088 с. Ново Железаре цяло землище
52115 с. Ново Оряхово цяло землище
52129 с. Ново Паничарево цяло землище
52146 с. Новоселец цяло землище
52279 с. Константиново цяло землище
53117 с. Обретеник цяло землище
53120 с. Оброчище цяло землище
53134 с. Обручище цяло землище
53196 с. Овча могила цяло землище
53210 с. Овчарово цяло землище
53268 с. Овчарци цяло землище
53285 с. Овчеполци цяло землище
53299 с. Овчи кладенец цяло землище
53312 с. Огнен цяло землище
53357 с. Огняново цяло землище
53391 с. Огражден цяло землище
53450 с. Одърци цяло землище
53549 с. Оногур цяло землище
53597 с. Опанец цяло землище
53672 с. Ореш цяло землище
53691 с. Орешак цяло землище
53822 с. Оризаре цяло землище
53847 с. Оризари цяло землище
53881 с. Орлова могила цяло землище
53895 с. Орлов дол цяло землище
54016 с. Оряховица цяло землище
54020 гр. Оряхово цяло землище
54145 с. Осеново цяло землище
54403 с. Островица цяло землище
55110 с. Падина цяло землище
55244 с. Палаузово цяло землище
55378 с. Паничери цяло землище
55378 с. Елешница цяло землище
55419 яз. Искър цяло землище
55422 с. Панчево цяло землище
55511 с. Паскалево цяло землище
55782 гр. Искър цяло землище
55840 с. Пепелище цяло землище
55885 с. Перперек цяло землище
56040 с. Петлешково цяло землище
56040 с. Петлешково цяло землище
56068 с. Пет могили цяло землище
56085 с. Петокладенци цяло землище
56201 с. Петърница цяло землище
56321 с. Пещерско цяло землище
56397 с. Пиргово цяло землище
56438 с. Пирне цяло землище
56493 с. Писарово цяло землище
56695 с. Плачидол цяло землище
56722 гр. Плевен цяло землище
56736 с. Пленимир цяло землище
56856 с. Плъстина цяло землище
56865 с. Победа цяло землище
56928 с. Повет цяло землище
57025 с. Подем цяло землище
57087 с. Подслон цяло землище
57090 с. Пожарево цяло землище
57234 с. Полковник Дяково цяло землище
57251 с. Полковник Ламбриново цяло землище
57265 с. Полковник Савово цяло землище
57279 с. Полковник Свещарово цяло землище
57306 с. Полковник Чолаково цяло землище
57323 с. Полски Градец цяло землище
57337 с. Полски извор цяло землище
57385 с. Поляна цяло землище
57426 с. Поляново цяло землище
57491 гр. Поморие цяло землище
57550 с. Попгригорово цяло землище
57563 с. Попгруево цяло землище
57577 с. Попина цяло землище
57652 с. Попово цяло землище
57724 с. Попрусаново цяло землище
57790 с. Порой цяло землище
57858 с. Поручик Кърджиево цяло землище
57861 с. Поручик Чунчево цяло землище
57889 с. Посев цяло землище
57892 с. Постник цяло землище
57950 с. Поточница цяло землище
58058 с. Правище цяло землище
58181 с. Преселенци цяло землище
58270 с. Преспа цяло землище
58339 с. Прилеп цяло землище
58356 гр. Приморско цяло землище
58360 с. Приморци цяло землище
58373 с. Припек цяло землище
58400 с. Присад цяло землище
58414 с. Присад цяло землище
58445 с. Приселци цяло землище
58596 с. Пролез цяло землище
58654 с. Просечен цяло землище
58699 с. Професор Иширково цяло землище
58726 с. Прохорово цяло землище
58832 с. Пчеларово цяло землище
58880 с. Пчелино цяло землище
58894 с. Пчелиново цяло землище
58921 с. Пчелник цяло землище
58935 с. Пчелник цяло землище
58966 с. Пъдарево цяло землище
59210 с. Пясъчево цяло землище
61025 с. Рабово цяло землище
61042 с. Равадиново цяло землище
61056 с. Равда цяло землище
61056 с. Равда цяло землище
61114 с. Равна гора цяло землище
61128 с. Равна гора цяло землище
61145 с. Равнец цяло землище
61159 с. Равнец цяло землище
61306 с. Радево цяло землище
61310 с. Радево цяло землище
61340 с. Радецки цяло землище
61460 гр. Раднево цяло землище
61460 кв. Гипсово цяло землище
61580 с. Радомирци цяло землище
61635 с. Дъбово цяло землище
61707 с. Разград цяло землище
61741 с. Разделна цяло землище
61755 с. Разделна цяло землище
61791 с. Княжевско цяло землище
61950 с. Ракита цяло землище
62092 с. Раковски цяло землище
62596 с. Рибен цяло землище
62712 с. Рисиманово цяло землище
62788 с. Рогачево цяло землище
62815 с. Рогозен цяло землище
62829 с. Рогозина цяло землище
62921 с. Роза цяло землище
63029 с. Росен цяло землище
63055 с. Росеново цяло землище
63063 с. Росеново цяло землище
63094 с. Росица цяло землище
63135 с. Рояк цяло землище
63183 с. Рудник цяло землище
63197 с. Рудник цяло землище
63224 с. Руен цяло землище
63272 с. Ружица цяло землище
63301 с. Руманя цяло землище
63361 с. Рупци цяло землище
63427 кв. Долапите цяло землище
63478 с. Русокастро цяло землище
63598 с. Ръжица цяло землище
63668 с. Ряхово цяло землище
65019 с. Сава цяло землище
65036 с. Савино цяло землище
65070 с. Садовец цяло землище
65125 с. Садово цяло землище
65259 с. Самотино цяло землище
65320 с. Санадиново цяло землище
65348 с. Сандрово цяло землище
65351 с. Сан Стефано цяло землище
65396 с. Сараево цяло землище
65499 с. Сборище цяло землище
65512 с. Сватбаре цяло землище
65543 с. Свети Никола цяло землище
65560 с. Светлина цяло землище
65588 с. Светлина цяло землище
65615 с. Светослав цяло землище
65629 с. Светослав цяло землище
65721 с. Свирково цяло землище
65766 гр. Свищов цяло землище
65797 с. Свобода цяло землище
65824 с. Свобода цяло землище
65838 с. Свободен цяло землище
65906 с. Северняк цяло землище
65913 с. Северци цяло землище
65913 с. Северци цяло землище
65975 с. Седловина цяло землище
66113 с. Селце цяло землище
66250 с. Сенокос цяло землище
66281 с. Септемврийци цяло землище
66408 с. Сигмен цяло землище
66425 гр. Силистра цяло землище
66490 с. Синдел цяло землище
66603 с. Сипей цяло землище
66617 с. Сираково цяло землище
66620 с. Сираково цяло землище
66665 с. Ситово цяло землище
66679 с. Ситово цяло землище
66737 Кунево цяло землище
66737 с. Скалица цяло землище
66740 с. Скалище цяло землище
66946 с. Славеево цяло землище
66980 с. Славейково цяло землище
67115 с. Славянци цяло землище
67249 с. Слатина цяло землище
67341 с. Сливито цяло землище
67444 с. Сливо поле цяло землище
67489 с. Слънчево цяло землище
67516 с. Смилец цяло землище
67526 с. Смилец цяло землище
67550 с. Смин цяло землище
67622 с. Смолница цяло землище
67773 с. Снягово цяло землище
67800 гр. Созопол цяло землище
67831 с. Сокол цяло землище
67917 с. Соколник цяло землище
67920 с. Соколово цяло землище
67951 с. Соколово цяло землище
68028 с. Солник цяло землище
68103 с. Полковник Иваново цяло землище
68148 с. Софрониево цяло землище
68196 с. Спасово цяло землище
68254 с. Срацимир цяло землище
68299 с. Сребърна цяло землище
68326 с. Средина цяло землище
68357 с. Средище цяло землище
68583 с. Срем цяло землище
68607 с. Ставерци цяло землище
68610 с. Стаевци цяло землище
68713 с. Стамболово цяло землище
68758 с. Станево цяло землище
68847 с. Станянци цяло землище
68936 с. Стари чал цяло землище
68967 с. Старо Железаре цяло землище
68998 с. Старо Оряхово цяло землище
69016 с. Старосел цяло землище
69078 с. Старо село цяло землище
69153 с. Стежерово цяло землище
69198 с. Стефан Караджа цяло землище
69208 с. Стефан Караджово цяло землище
69242 с. Стефаново цяло землище
69300 с. Стожер цяло землище
69434 с. Столетово цяло землище
69643 с. Стражица цяло землище
69660 гр. Стралджа цяло землище
69674 с. Странджа цяло землище
69763 с. Страшимирово цяло землище
69804 с. Стрелково цяло землище
70104 с. Студен кладенец цяло землище
70220 с. Царевци цяло землище
70247 гр. Сунгурларе цяло землище
70322 с. Суходол цяло землище
70398 с. Виница цяло землище
70398 с. Сушина цяло землище
70398 с. Староселка цяло землище
70473 с. Съдиево цяло землище
70490 с. Съдийско поле цяло землище
70528 гр. Съединение цяло землище
70576 с. Сърнево цяло землище
70617 с. Сърнец цяло землище
70634 с. Сърнино цяло землище
70665 с. Сърпово цяло землище
70679 с. Сърцево цяло землище
70682 с. Сяново цяло землище
70812 с. Сливенци цяло землище
72080 с. Смолник цяло землище
72117 с. Татари цяло землище
72151 с. Твърдица цяло землище
72165 гр. Твърдица цяло землище
72179 с. Твърдица цяло землище
72196 с. Телериг цяло землище
72206 с. Телиш цяло землище
72240 с. Тенево цяло землище
72271 гр. Тервел цяло землище
72299 с. Терзийско цяло землище
72337 с. Тертер цяло землище
72477 с. Тихомирово цяло землище
72624 гр. Добрич цяло землище
72693 с. Топола цяло землище
72709 с. Тополи цяло землище
72713 с. Тополи дол цяло землище
72727 с. Тополица цяло землище
72936 с. Травник цяло землище
73016 с. Трапоклово цяло землище
73095 с. Тригорци цяло землище
73119 с. Три кладенци цяло землище
73208 с. Троян цяло землище
73211 с. Трояново цяло землище
73225 с. Трояново цяло землище
73362 с. Тръстеник цяло землище
73388 с. Тръстиково цяло землище
73393 с. Тръстиково цяло землище
73420 с. Тулово цяло землище
73496 гр. Тутракан цяло землище
73571 с. Тънково цяло землище
73657 с. Търнава цяло землище
73674 с. Търнене цяло землище
73729 с. Търновци цяло землище
73780 с. Тюленово цяло землище
73818 с. Тянево цяло землище
73821 с. Тянево цяло землище
75191 с. Устрем цяло землище
76064 с. Фелдфебел Денково цяло землище
76193 с. Фурен цяло землище
77044 с. Хаджи Димитър цяло землище
77089 с. Хаджиите цяло землище
77102 с. Хайредин цяло землище
77270 гр. Хисаря цяло землище
77284 с. Хитово цяло землище
77390 с. Храброво цяло землище
77548 с. Хърлец цяло землище
78118 с. Царев дол цяло землище
78121 с. Царевец цяло землище
78152 с. Царевец цяло землище
78171 с. Царимир цяло землище
78238 с. Цар Самуил цяло землище
78344 с. Ценино цяло землище
78358 с. Ценович цяло землище
78361 с. Ценово цяло землище
78392 с. Церетелево цяло землище
78416 с. Церковски цяло землище
78450 с. Церовище цяло землище
78519 с. Цонево цяло землище
78519 с. Голямо Делчево цяло землище
78519 с. Дебелец цяло землище
78639 с. Църква цяло землище
80073 с. Чайка цяло землище
80217 с. Чарган цяло землище
80220 с. Чарда цяло землище
80340 с. Челопечене цяло землище
80474 с. Червенаково цяло землище
80501 гр. Червен бряг цяло землище
80652 с. Черешово цяло землище
80755 с. Черково цяло землище
80769 с. Черна цяло землище
80813 с. Черна могила цяло землище
80861 с. Чернево цяло землище
80916 с. Черни връх цяло землище
80933 с. Черни връх цяло землище
81030 с. Черничево цяло землище
81075 с. Черногор цяло землище
81102 с. Черноград цяло землище
81133 с. Черноземен цяло землище
81178 с. Черноморец цяло землище
81181 с. Черноморци цяло землище
81219 с. Чернооково цяло землище
81548 с. Чомаково цяло землище
81551 с. Чомаковци цяло землище
81582 с. Чубра цяло землище
81640 с. Чукарка цяло землище
83017 гр. Шабла цяло землище
83020 с. Шаново цяло землище
83051 с. Шарково цяло землище
83291 с. Широки дол цяло землище
83315 с. Широко поле цяло землище
83404 с. Шкорпиловци цяло землище
83524 с. Шуменци цяло землище
85010 с. Ъглен цяло землище
86043 с. Юлиево цяло землище
86043 с. Юлиево цяло землище
86057 с. Юнак цяло землище
86088 с. Юнец цяло землище
86091 с. Юпер цяло землище
87093 с. Ябълчево цяло землище
87212 с. Ягода цяло землище
87299 с. Якимово цяло землище
87374 гр. Ямбол цяло землище
87518 с. Яребична цяло землище
87655 с. Ясна поляна цяло землище
     


Приложение № 1а към чл. 4а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Списък на землищата, в които има местообитания на Царския орел (Aquila heliaca) или на Египетския лешояд (Neophron percnopterus)|


EKATTE Населено място Обхват
1 2 3
65677 гр. Свиленград цяло землище
67235 с. Слатина цяло землище
69420 с. Столетово цяло землище
00045 с. Мокрен цяло землище
00062 с. Аврамово цяло землище
00120 с. Върбен цяло землище
00206 с. Албанци цяло землище
00254 с. Алеко Константиново цяло землище
00446 с. Ангел войвода цяло землище
00552 с. Априлово цяло землище
00655 с. Арнаутито цяло землище
00758 с. Асеново цяло землище
02124 с. Багра цяло землище
02141 с. Багрилци цяло землище
02261 с. Бакалите цяло землище
02292 с. Балабаново цяло землище
02751 с. Бараци цяло землище
03006 с. Бащино цяло землище
03407 с. Бели бряг цяло землище
31276 с. Змейово цяло землище
31293 с. Знаменосец цяло землище
31348 с. Зорница цяло землище
31365 с. Зорница цяло землище
32100 с. Иваново цяло землище
53919 с. Орлово цяло землище
54016 с. Оряховица цяло землище
54033 с. Оряхово цяло землище
78313 с. Цвятово цяло землище
27022 с. Евренозово цяло землище
87374 гр. Ямбол цяло землище
87388 с. Ямино цяло землище
87638 с. Ясеново цяло землище
47468 с. Маточина цяло землище
87672 с. Ястреб цяло землище
03410 с. Бели вир цяло землище
03424 с. Бели дол цяло землище
03438 с. Бели извор цяло землище
03499 с. Бели пласт цяло землище
03530 с. Белица цяло землище
03544 с. Белица цяло землище
03681 с. Белополци цяло землище
10152 с. Варник цяло землище
10286 с. Васково цяло землище
10389 с. Великденче цяло землище
11987 с. Войново цяло землище
12190 с. Вранско цяло землище
12259 гр. Враца цяло землище
11569 с. Влахи цяло землище
39236 с. Краводер цяло землище
37558 с. Ковил цяло землище
37622 с. Кожухарци цяло землище
37650 с. Козаре цяло землище
37678 с. Козаревец цяло землище
37928 с. Кокиче цяло землище
38008 с. Коларово цяло землище
67862 с. Соколенци цяло землище
54393 с. Островец цяло землище
54403 с. Островица цяло землище
54448 с. Остър камък цяло землище
54479 с. Охлювец цяло землище
62061 с. Раково цяло землище
62147 с. Ралица цяло землище
62390 с. Ребърково цяло землище
59094 с. Първомайци цяло землище
61073 с. Равна цяло землище
61203 с. Равно цяло землище
63313 с. Румелия цяло землище
63392 с. Русалина цяло землище
63402 с. Русалско цяло землище
63450 с. Руска Бела цяло землище
63584 с. Ръженово цяло землище
03856 с. Бенковски цяло землище
68312 с. Средец цяло землище
40676 с. Купците цяло землище
40717 с. Куртово Конаре цяло землище
54260 с. Рибарци цяло землище
06728 с. Бряговец цяло землище
83051 с. Шарково цяло землище
81373 с. Чилнов цяло землище
07778 с. Бял кладенец цяло землище
21484 с. Добрина цяло землище
38964 с. Костилково цяло землище
63272 с. Ружица цяло землище
63714 с. Рожденско цяло землище
65036 с. Савино цяло землище
65214 с. Самодива цяло землище
65228 с. Самокитка цяло землище
65303 с. Самуилово цяло землище
65317 с. Самуилово цяло землище
20153 с. Даскал-Атанасово цяло землище
46904 с. Малък манастир цяло землище
46958 с. Мамарчево цяло землище
47055 с. Мандра цяло землище
47144 с. Манчево цяло землище
53134 с. Обручище цяло землище
53206 с. Овчари цяло землище
12530 с. Вълча поляна цяло землище
12560 с. Вълче поле цяло землище
12588 с. Вълчи извор цяло землище
12694 с. Върбенци цяло землище
68117 с. Сотиря цяло землище
68151 с. Модрен цяло землище
27245 с. Еленово цяло землище
47860 с. Метлика цяло землище
47891 с. Метличка цяло землище
47980 с. Мечкарево цяло землище
48074 с. Миладиново цяло землище
48101 с. Миладиновци цяло землище
14275 с. Гавраилово цяло землище
03373 с. Беленци цяло землище
31406 с. Зарица цяло землище
32095 с. Иваново цяло землище
23978 с. Дряново цяло землище
24013 с. Капитан Петко войвода цяло землище
24311 с. Дъбовец цяло землище
24356 с. Дъбово цяло землище
29194 с. Желю войвода цяло землище
29221 с. Момина църква цяло землище
29252 с. Женда цяло землище
29407 с. Жинзифово цяло землище
29516 с. Жребино цяло землище
29581 с. Жълт камък цяло землище
43102 с. Лале цяло землище
43116 с. Лалково цяло землище
65797 с. Свобода цяло землище
70559 с. Сърнак цяло землище
70586 с. Сърнево цяло землище
70651 с. Сърница цяло землище
70679 с. Сърцево цяло землище
48444 с. Мирянци цяло землище
48502 с. Михайлово цяло землище
48533 с. Михалич цяло землище
48622 с. Мишевско цяло землище
48667 с. Младежко цяло землище
48698 с. Младиново цяло землище
51161 с. Научене цяло землище
51192 с. Небеска цяло землище
48653 с. Млада гвардия цяло землище
51233 с. Невша цяло землище
51456 с. Неново цяло землище
51487 с. Неофит Рилски цяло землище
58253 с. Преславци цяло землище
22134 с. Долна крепост цяло землище
87504 с. Яребица цяло землище
12022 с. Вокил цяло землище
80710 с. Черковна цяло землище
36590 с. Каспичан цяло землище
46975 с. Манастир цяло землище
53148 с. Овен цяло землище
53182 с. Овчага цяло землище
53240 с. Овчарово цяло землище
15028 с. Главиница цяло землище
15062 с. Гледачево цяло землище
15182 с. Глумче цяло землище
15206 с. Глуфишево цяло землище
15216 с. Глухар цяло землище
15237 с. Глушник цяло землище
72816 с. Тополчане цяло землище
72824 с. Тополяне цяло землище
72864 с. Топчийско цяло землище
06803 с. Брястово цяло землище
06817 с. Бубино цяло землище
51830 с. Новаково цяло землище
52146 с. Новоселец цяло землище
52153 с. Новоселище цяло землище
16359 гр. Горна Оряховица цяло землище
62548 с. Речица цяло землище
62668 с. Ридово цяло землище
63149 с. Лозен цяло землище
11199 с. Вис цяло землище
11243 с. Висока поляна цяло землище
15268 с. Гняздово цяло землище
15271 с. Говедаре цяло землище
38409 с. Конче цяло землище
38580 с. Корен цяло землище
38697 с. Кос цяло землище
17960 с. Боздуганово цяло землище
73715 с. Търновци цяло землище
30260 с. Зайчино цяло землище
30452 с. Звездел цяло землище
30466 с. Звезделина цяло землище
30510 с. Зверино цяло землище
30538 с. Звънарка цяло землище
30569 с. Звъника цяло землище
43493 с. Летовник цяло землище
43548 с. Лешниково цяло землище
05894 с. Ботуня цяло землище
47442 с. Маслиново цяло землище
24699 с. Дъскотна цяло землище
24760 с. Дядово цяло землище
36124 с. Капитан Димитриево цяло землище
07586 с. Бяга цяло землище
66370 с. Сива река цяло землище
48979 с. Момково цяло землище
38039 с. Колена цяло землище
46783 с. Маломир цяло землище
37277 гр. Клисура цяло землище
04635 с. Богданово цяло землище
04738 с. Богомилово цяло землище
04902 с. Божак цяло землище
05092 с. Бозаджии цяло землище
05181 с. Бойник цяло землище
62774 с. Рогач цяло землище
62801 с. Рогозари цяло землище
77428 с. Храстово цяло землище
77431 с. Християново цяло землище
77476 с. Хрищени цяло землище
30483 с. Звездец цяло землище
78149 с. Царевец цяло землище
31173 с. Златоустово цяло землище
55395 с. Паничково цяло землище
55422 с. Панчево цяло землище
55436 с. Папрат цяло землище
55645 с. Пашово цяло землище
55751 с. Пелин цяло землище
55823 с. Пеньово цяло землище
55840 с. Пепелище цяло землище
07231 с. Бъзън цяло землище
55885 с. Перперек цяло землище
55899 с. Перуника цяло землище
55912 с. Песнопой цяло землище
56068 с. Пет могили цяло землище
56188 с. Петрово цяло землище
56335 с. Буково цяло землище
59183 с. Пъстрогор цяло землище
07781 с. Бял кладенец цяло землище
07870 с. Бор цяло землище
07939 с. Брежана цяло землище
07942 с. Брегово цяло землище
10906 с. Ветрушка цяло землище
62712 с. Рисиманово цяло землище
62757 с. Робово цяло землище
11689 с. Воденичарско цяло землище
11692 с. Воденци цяло землище
11822 с. Войводенец цяло землище
21511 с. Добриново цяло землище
21542 с. Добрич цяло землище
21614 с. Добромир цяло землище
21659 с. Доброселец цяло землище
05431 с. Борилово цяло землище
05503 с. Бориславци цяло землище
05520 с. Борисово цяло землище
05623 с. Борово цяло землище
05637 с. Борово цяло землище
05640 с. Боровско цяло землище
10663 с. Венчан цяло землище
31005 с. Златина цяло землище
40796 с. Куцово цяло землище
40909 гр. Кърджали цяло землище
49151 с. Мостово цяло землище
49219 с. Мрамор цяло землище
49268 с. Мрежичко цяло землище
51041 с. Надежден цяло землище
51086 с. Нане цяло землище
51097 с. Нановица цяло землище
51634 с. Николаево цяло землище
43459 с. Лесово цяло землище
62617 с. Рибино цяло землище
11658 с. Воден цяло землище
29522 с. Жребичко цяло землище
73081 с. Триводици цяло землище
38114 с. Комарево цяло землище
38162 с. Комунари цяло землище
38830 с. Костанденец цяло землище
39205 с. Кошов цяло землище
39462 с. Краново цяло землище
40422 гр. Кубрат цяло землище
11675 с. Воденичарово цяло землище
49521 с. Мъдрец цяло землище
38558 гр. Копривщица цяло землище
49686 с. Микрево цяло землище
57652 с. Попово цяло землище
32665 с. Илинденци цяло землище
32679 с. Илиница цяло землище
61488 с. Радовене цяло землище
61491 с. Радовец цяло землище
61738 с. Раздел цяло землище
61791 с. Княжевско цяло землище
61844 с. Райкова могила цяло землище
87031 с. Ябланово цяло землище
39551 с. Красимир цяло землище
39829 с. Кривня цяло землище
63286 с. Руйно цяло землище
63327 с. Румянцево цяло землище
63427 гр. Русе цяло землище
29619 с. Жълтика цяло землище
65650 с. Свещари цяло землище
66229 гр. Сеново цяло землище
66490 с. Синдел цяло землище
67129 с. Сладка вода цяло землище
36200 с. Каравелово цяло землище
37085 с. Китница цяло землище
37126 с. Кладенец цяло землище
37407 с. Княжево цяло землище
37455 с. Ковач цяло землище
46899 с. Малък извор цяло землище
12414 с. Въглен цяло землище
12423 с. Възел цяло землище
12992 с. Врата цяло землище
65406 с. Саранско цяло землище
65454 с. Сбор цяло землище
65512 с. Сватбаре цяло землище
65629 с. Светослав цяло землище
66086 с. Селска поляна цяло землище
68895 с. Старейшино цяло землище
68936 с. Стари чал цяло землище
68953 с. Старово цяло землище
68984 с. Старо място цяло землище
69081 с. Старо село цяло землище
69208 с. Стефан Караджово цяло землище
69314 с. Стоил войвода цяло землище
69328 с. Стоилово цяло землище
57769 с. Попско цяло землище
66716 с. Скалак цяло землище
66740 с. Скалище цяло землище
66754 с. Скална глава цяло землище
66812 с. Скобелево цяло землище
23755 с. Дропла цяло землище
21209 с. Диня цяло землище
21302 с. Доборско цяло землище
21806 с. Дойранци цяло землище
44294 с. Лопушна цяло землище
46053 с. Мадара цяло землище
15775 с. Голям извор цяло землище
15816 с. Голямо Буково цяло землище
15878 с. Голямо Каменяне цяло землище
15881 с. Голямо Крушево цяло землище
15936 с. Голямо Чочовени цяло землище
15944 гр. Шивачево цяло землище
56928 с. Повет цяло землище
57039 с. Подкова цяло землище
57062 с. Подрумче цяло землище
57073 с. Подслон цяло землище
46797 с. Маломирово цяло землище
57248 с. Полковник Желязово цяло землище
72028 с. Табачка цяло землище
80443 с. Червен цяло землище
62503 с. Реселец цяло землище
14221 с. Габрово цяло землище
48725 с. Млекарево цяло землище
48765 с. Могила цяло землище
48831 с. Могилово цяло землище
48917 с. Момина сълза цяло землище
48996 гр. Момчилград цяло землище
49031 с. Моравица цяло землище
49103 с. Морянци цяло землище
49120 с. Мост цяло землище
81517 с. Чобанка цяло землище
81534 с. Чокоба цяло землище
81548 с. Чомаково цяло землище
81565 с. Чорбаджийско цяло землище
81654 с. Чукарово цяло землище
81734 с. Чуково цяло землище
81829 с. Чучулига цяло землище
81935 с. Черешка цяло землище
46417 с. Малка Верея цяло землище
46471 с. Малка Чинка цяло землище
46499 с. Малки Воден цяло землище
46557 с. Малко Брягово цяло землище
46574 с. Малко градище цяло землище
46591 с. Малко Кадиево цяло землище
46632 с. Малко Попово цяло землище
46646 с. Малко село цяло землище
46658 с. Малко Тръново цяло землище
46663 гр. Малко Търново цяло землище
57813 с. Поройно цяло землище
66963 с. Славейково цяло землище
04056 с. Билка цяло землище
04114 с. Бинкос цяло землище
04128 с. Бисер цяло землище
04337 с. Блатец цяло землище
04409 с. Бленика цяло землище
04443 с. Близнец цяло землище
35143 с. Казак цяло землище
35184 с. Казаците цяло землище
35420 с. Калитиново цяло землище
35515 с. Калояновец цяло землище
35537 с. Калояново цяло землище
35540 с. Калоянци цяло землище
36066 с. Каняк цяло землище
58743 с. Пряпорец цяло землище
58757 с. Птичар цяло землище
58801 с. Пчела цяло землище
58815 с. Пчелари цяло землище
58952 с. Пшеничево цяло землище
58997 с. Пъдарци цяло землище
59063 с. Първица цяло землище
44505 с. Любенец цяло землище
44522 с. Любенова махала цяло землище
44540 с. Любеново цяло землище
44570 гр. Любимец цяло землище
44687 с. Люляк цяло землище
44690 с. Люляково цяло землище
44700 с. Люляково цяло землище
44745 с. Лютиброд цяло землище
44759 с. Лютидол цяло землище
40645 с. Кунино цяло землище
61995 с. Ракитница цяло землище
70384 с. Сушево цяло землище
04131 с. Бисерци цяло землище
73393 с. Тръстиково цяло землище
73506 с. Тутраканци цяло землище
40169 с. Крушевска цяло землище
40186 с. Крушка цяло землище
43856 с. Лисиците цяло землище
43921 с. Ловец цяло землище
54078 с. Осен цяло землище
07199 с. Бъдеще цяло землище
07288 с. Българене цяло землище
07613 с. Бяла цяло землище
07658 с. Бяла поляна цяло землище
07733 с. Бялградец цяло землище
57371 с. Полско Пъдарево цяло землище
57409 с. Поляна цяло землище
57892 с. Постник цяло землище
57950 с. Поточница цяло землище
58236 с. Преславен цяло землище
15151 с. Глоджево цяло землище
73362 с. Тръстеник цяло землище
65886 с. Севар цяло землище
57457 с. Поляците цяло землище
03527 с. Белица цяло землище
03575 с. Беловец цяло землище
03719 гр. Белослав цяло землище
03798 с. Беляковец цяло землище
17748 с. Гранитово цяло землище
27379 с. Елхово цяло землище
81075 с. Черногор цяло землище
81150 с. Чернолик цяло землище
80552 с. Черепово цяло землище
80594 с. Черешица цяло землище
83315 с. Широко поле цяло землище
83449 с. Шопци цяло землище
39863 с. Криво поле цяло землище
39894 с. Крин цяло землище
39970 гр. Крумовград цяло землище
40018 с. Крумово цяло землище
40083 с. Крушаре цяло землище
65838 с. Свободен цяло землище
65841 с. Свободиново цяло землище
65890 с. Севдалина цяло землище
65944 с. Седефче цяло землище
65975 с. Седловина цяло землище
66024 с. Секирка цяло землище
66041 с. Селиминово цяло землище
06389 с. Бреница цяло землище
06433 с. Бресте цяло землище
17988 с. Груево цяло землище
18054 с. Гугутка цяло землище
18071 с. Гулийка цяло землище
18085 с. Гулия цяло землище
18126 с. Гургулица цяло землище
18259 с. Гълъбинци цяло землище
18280 гр. Гълъбово цяло землище
38371 с. Контил цяло землище
18410 с. Гъсково цяло землище
21991 с. Долище цяло землище
22068 с. Долна Градешница цяло землище
03986 с. Беснурка цяло землище
04008 с. Биволяне цяло землище
21078 с. Димитровче цяло землище
73147 с. Три могили цяло землище
27111 с. Езеро цяло землище
27200 с. Елена цяло землище
27214 с. Еленино цяло землище
47562 с. Меден кладенец цяло землище
14787 с. Георги Добрево цяло землище
14800 с. Гергевец цяло землище
15429 с. Големанци цяло землище
67725 с. Снежа цяло землище
67742 с. Снежинка цяло землище
67767 с. Снягово цяло землище
67831 с. Сокол цяло землище
36703 с. Кацелово цяло землище
73585 с. Тънково цяло землище
17035 с. Горно Ябълково цяло землище
17097 с. Горска поляна цяло землище
17169 с. Горско цяло землище
17186 с. Горско Дюлево цяло землище
20674 с. Дервишка могила цяло землище
20732 с. Джанка цяло землище
20746 гр. Джебел цяло землище
20755 с. Джелепско цяло землище
20482 гр. Девня цяло землище
72895 с. Точилари цяло землище
48307 с. Минзухар цяло землище
36717 с. Качулка цяло землище
36779 гр. Кермен цяло землище
36899 с. Кирилово цяло землище
44728 с. Лютаджик цяло землище
30908 с. Зимовина цяло землище
30956 с. Златари цяло землище
30990 с. Злати войвода цяло землище
31019 с. Златиница цяло землище
44344 с. Луличка цяло землище
49518 с. Мъдрево цяло землище
73287 с. Трънак цяло землище
73314 с. Трънково цяло землище
73328 с. Трънково цяло землище
49326 с. Мурга цяло землище
49343 с. Мургово цяло землище
49446 с. Мустрак цяло землище
32740 с. Генерал Инзово цяло землище
32826 с. Искра цяло землище
32915 с. Ичера цяло землище
34014 с. Йерусалимово цяло землище
34117 с. Йончово цяло землище
35016 с. Светлен цяло землище
35028 с. Кабиле цяло землище
69184 с. Стефан Караджа цяло землище
39709 с. Крета цяло землище
10700 с. Верско цяло землище
11082 с. Винарово цяло землище
22887 с. Долно Черковище цяло землище
22914 с. Долно Ябълково цяло землище
23011 с. Доситеево цяло землище
23306 с. Драгово цяло землище
24459 с. Дъждовник цяло землище
24462 с. Дъждовница цяло землище
24482 с. Дълбоки цяло землище
56527 с. Питово цяло землище
56767 с. Плешинци цяло землище
56825 с. Плоска могила цяло землище
35777 с. Камен дял цяло землище
35897 с. Каменово цяло землище
72730 с. Тополка цяло землище
72761 гр. Тополовград цяло землище
72789 с. Тополово цяло землище
72792 с. Тополово цяло землище
14060 с. Габерово цяло землище
10149 с. Варненци цяло землище
04457 с. Блъсково цяло землище
68566 с. Средска цяло землище
68583 с. Срем цяло землище
68727 с. Стамболово цяло землище
68730 с. Хан Аспарухово цяло землище
68850 гр. Стара Загора цяло землище
39030 гр. Котел цяло землище
39058 с. Котлари цяло землище
47737 с. Мезек цяло землище
81462 с. Чифлик цяло землище
20184 гр. Две могили цяло землище
70514 с. Съединение цяло землище
73804 с. Тютюнче цяло землище
75191 с. Устрем цяло землище
75201 с. Устрен цяло землище
75254 с. Узуново цяло землище
37705 с. Козарско цяло землище
76039 с. Факия цяло землище
06481 с. Брестовене цяло землище
15610 с. Голобрадово цяло землище
15641 с. Голяма бара цяло землище
15698 с. Голяма долина цяло землище
15713 с. Голяма Чинка цяло землище
46694 с. Малко Чочовени цяло землище
46704 с. Малко Шарково цяло землище
05284 гр. Болярово цяло землище
05308 с. Болярско цяло землище
05325 с. Болярци цяло землище
24565 гр. Дългопол цяло землище
77308 гр. Цар Калоян цяло землище
00583 с. Арбанаси цяло землище
00624 с. Арковна цяло землище
00789 с. Аспарухово цяло землище
38981 с. Костино цяло землище
44803 с. Лясковец цяло землище
44851 с. Лясково цяло землище
46084 гр. Маджарово цяло землище
46098 с. Маджерито цяло землище
46139 с. Майсторово цяло землище
29458 с. Житница цяло землище
52221 с. Ново село цяло землище
38804 с. Косово цяло землище
22157 с. Долна кула цяло землище
22575 с. Долно Ботево цяло землище
22705 с. Долно Луково цяло землище
22747 с. Долно Озирово цяло землище
22770 с. Долно поле цяло землище
22825 с. Долноселци цяло землище
22856 с. Долно Съдиево цяло землище
47545 с. Меден бук цяло землище
52372 с. Ночево цяло землище
53480 с. Окоп цяло землище
53713 с. Орешари цяло землище
53761 с. Орешец цяло землище
39400 с. Кралево цяло землище
39483 с. Крапец цяло землище
16267 с. Горна крепост цяло землище
16287 с. Горна кула цяло землище
16496 с. Горни Главанак цяло землище
36213 с. Каравельово цяло землище
70737 с. Сини връх цяло землище
70785 с. Сенце цяло землище
70809 с. Сипец цяло землище
72134 с. Татул цяло землище
72211 с. Телчарка цяло землище
72240 с. Тенево цяло землище
78642 с. Църквица цяло землище
80065 с. Чавка цяло землище
80087 с. Чайка цяло землище
80145 с. Чал цяло землище
80176 с. Боровица цяло землище
80248 с. Чеганци цяло землище
81362 с. Чилик цяло землище
81387 с. Чинтулово цяло землище
02796 с. Басарбово цяло землище
29177 с. Желъд цяло землище
30212 с. Задруга цяло землище
30274 с. Зайчино ореше цяло землище
30541 с. Звънарци цяло землище
72337 с. Тертер цяло землище
30065 гр. Завет цяло землище
41109 с. Кюлевча цяло землище
69986 с. Струпец цяло землище
69990 с. Струя цяло землище
70055 с. Студена цяло землище
70104 с. Студен кладенец цяло землище
70202 с. Сулица цяло землище
70319 с. Сухово цяло землище
70456 с. Събрано цяло землище
48773 с. Могила цяло землище
51768 с. Нисово цяло землище
36511 с. Карлуково цяло землище
66603 с. Сипей цяло землище
66679 с. Ситово цяло землище
67101 с. Славяново цяло землище
67132 с. Сладкодум цяло землище
67146 с. Сладун цяло землище
67154 с. Сладък кладенец цяло землище
67177 с. Сламино цяло землище
67297 с. Сливарка цяло землище
67338 гр. Сливен цяло землище
84019 с. Щерна цяло землище
84036 с. Щит цяло землище
11346 с. Вишеград цяло землище
11363 с. Вишна цяло землище
78519 с. Цонево цяло землище
87429 с. Янково цяло землище
30096 с. Завой цяло землище
30119 с. Загоре цяло землище
30171 с. Загорци цяло землище
30234 с. Заимчево цяло землище
31142 с. Златолист цяло землище
38176 с. Комунига цяло землище
38248 с. Кондово цяло землище
38279 с. Коневец цяло землище
38282 с. Конево цяло землище
38317 с. Конници цяло землище
38340 с. Константиновец цяло землище
38875 с. Костелево цяло землище
46156 с. Мак цяло землище
12293 с. Врело цяло землище
23532 с. Драката цяло землище
23557 с. Драма цяло землище
39565 с. Красино цяло землище
05863 с. Ботево цяло землище
05904 с. Ботурче цяло землище
05952 с. Бояджик цяло землище
05983 с. Боян Ботево цяло землище
06001 с. Бояново цяло землище
06080 с. Браница цяло землище
32634 с. Илийско цяло землище
81027 с. Черничево цяло землище
81044 с. Черничино цяло землище
47617 с. Медовене цяло землище
47620 с. Медовец цяло землище
44327 гр. Луковит цяло землище
51956 с. Нова Черна цяло землище
36350 с. Карамфил цяло землище
36525 гр. Карнобат цяло землище
72477 с. Тихомирово цяло землище
72480 с. Тича цяло землище
04563 с. Богдан цяло землище
62832 с. Рогозиново цяло землище
62846 с. Рогозче цяло землище
03188 с. Безводно цяло землище
62921 с. Роза цяло землище
62935 с. Розино цяло землище
62949 с. Розино цяло землище
10985 с. Видинци цяло землище
12468 с. Вълкович цяло землище
32281 с. Игнатица цяло землище
32456 с. Изворово цяло землище
32487 с. Изворово цяло землище
32576 с. Изгрев цяло землище
56959 с. Подвис цяло землище
47528 с. Медвен цяло землище
37037 с. Китен цяло землище
65509 с. Сваленик цяло землище
39832 с. Кривня цяло землище
14252 с. Габърница цяло землище
69020 с. Староселец цяло землище
81966 с. Черник цяло землище
83301 с. Широково цяло землище
83510 гр. Шумен цяло землище
83524 с. Шуменци цяло землище
84049 с. Щръклево цяло землище
86091 с. Юпер цяло землище
10447 гр. Велико Търново цяло землище
51442 с. Ненково цяло землище
51473 с. Неофит Бозвелиево цяло землище
51528 с. Нефела цяло землище
58428 с. Присадец цяло землище
30586 с. Звънче цяло землище
30606 с. Згориград цяло землище
30747 с. Зелениково цяло землище
30795 с. Землен цяло землище
35609 с. Калчево цяло землище
35660 с. Камен цяло землище
35756 с. Камен връх цяло землище
35794 с. Каменец цяло землище
35849 с. Каменка цяло землище
62606 с. Рибен дол цяло землище
35955 с. Каменяк цяло землище
35972 с. Каменяне цяло землище
36004 с. Камчия цяло землище
36021 с. Кандилка цяло землище
43615 с. Леярово цяло землище
43699 с. Лиляново цяло землище
80950 с. Черни връх цяло землище
53335 с. Огняново цяло землище
35208 с. Казашка река цяло землище
23501 с. Дражево цяло землище
00084 с. Аврен цяло землище
00330 с. Александрово цяло землище
05712 с. Босилица цяло землище
81267 с. Черньовци цяло землище
56839 с. Плоски цяло землище
06197 с. Братя Кунчеви цяло землище
06584 с. Брусевци цяло землище
06687 с. Бръшлян цяло землище
36909 с. Кирилово цяло землище
36938 с. Кирово цяло землище
22375 с. Долни Главанак цяло землище
15014 с. Главаци цяло землище
66980 с. Славейково цяло землище
16701 с. Горно Ботево цяло землище
16835 с. Горно Луково цяло землище
16866 с. Горно Озирово цяло землище
16907 с. Горно поле цяло землище
16941 с. Горноселци цяло землище
27382 гр. Елхово цяло землище
27512 с. Енчец цяло землище
27663 с. Ефрем цяло землище
27680 с. Едрино цяло землище
29074 с. Железари цяло землище
29101 с. Железино цяло землище
73225 с. Трояново цяло землище
04981 с. Божичен цяло землище
05058 с. Божурово цяло землище
05102 с. Бозвелийско цяло землище
05124 с. Боил цяло землище
05699 с. Боряна цяло землище
67876 с. Соколец цяло землище
67893 с. Соколите цяло землище
67920 с. Соколово цяло землище
67982 с. Соколяне цяло землище
80311 с. Челопек цяло землище
80844 с. Черна скала цяло землище
40988 с. Кърчовско цяло землище
43178 с. Лебед цяло землище
43205 с. Левка цяло землище
43270 с. Ленище цяло землище
81743 с. Стражец цяло землище
43308 с. Ленско цяло землище
53802 с. Орешник цяло землище
53816 с. Орешница цяло землище
54506 с. Очиндол цяло землище
55070 с. Паволче цяло землище
55097 с. Падало цяло землище
55155 гр. Пазарджик цяло землище
55169 с. Пазарци цяло землище
55289 с. Памукчии цяло землище
55333 с. Панаретовци цяло землище
59197 с. Пъстроок цяло землище
59207 с. Пътниково цяло землище
59313 с. Планинско цяло землище
61025 с. Рабово цяло землище
61063 с. Равен цяло землище
61131 с. Равна гора цяло землище
61310 с. Радево цяло землище
61340 с. Радецки цяло землище
61371 с. Радилово цяло землище
61460 гр. Раднево цяло землище
66233 с. Сеноклас цяло землище
66411 с. Силен цяло землище
66456 с. Симеоново цяло землище
66487 с. Синапово цяло землище
66500 с. Синделци цяло землище
66559 с. Синитово цяло землище
66562 с. Синчец цяло землище
69496 с. Стоян Заимово цяло землище
69554 с. Стояновци цяло землище
69612 с. Стражевци цяло землище
69657 с. Стражница цяло землище
69674 с. Странджа цяло землище
69688 с. Странджево цяло землище
69715 с. Страхил войвода цяло землище
69794 с. Стрелец цяло землище
69849 с. Стремово цяло землище
69852 с. Стремци цяло землище
69883 с. Стройно цяло землище
46070 с. Маджари цяло землище
76073 с. Филаретово цяло землище
76100 с. Филипово цяло землище
77030 с. Хаджидимитрово цяло землище
77061 с. Хаджиево цяло землище
77089 с. Хаджиите цяло землище
77092 с. Хаджийско цяло землище
77150 с. Ханово цяло землище
77181 гр. Харманли цяло землище
77267 с. Хисар цяло землище
77339 с. Ходжовци цяло землище
83288 с. Широка поляна цяло землище
87165 с. Яворово цяло землище
87182 с. Яворово цяло землище
87254 с. Яздач цяло землище
87713 с. Ястребово цяло землище
07729 с. Бял бряг цяло землище
10714 с. Веселец цяло землище
10762 с. Веселиново цяло землище
10803 гр. Ветово цяло землище
10865 с. Ветрино цяло землище
16105 с. Горичево цяло землище
23902 с. Дряновец цяло землище
47319 с. Марково цяло землище
32192 с. Иван Шишманово цяло землище
43253 с. Леденик цяло землище
52310 с. Ново Янково цяло землище
54362 с. Острица цяло землище
72357 с. Тетово цяло землище
55110 с. Падина цяло землище
55470 с. Партизани цяло землище
72552 с. Тодоричене цяло землище
55837 с. Пепелина цяло землище
56099 с. Петревене цяло землище
56143 с. Петров дол цяло землище
56397 с. Пиргово цяло землище
56441 с. Писанец цяло землище
57217 с. Поликраище цяло землище
57995 с. Правда цяло землище
58147 с. Прелез цяло землище
61741 с. Разделна цяло землище
62732 с. Риш цяло землище
65019 с. Сава цяло землище
65022 с. Савин цяло землище
65200 с. Самоводене цяло землище
67578 с. Смирненски цяло землище
21926 с. Долец цяло землище
77356 с. Хотница цяло землище
77387 с. Храброво цяло землище
78238 с. Цар Самуил цяло землище
39520 с. Красен цяло землище
70682 с. Сяново цяло землище
77462 с. Христо Даново цяло землище
58503 гр. Провадия цяло землище
32888 с. Исперихово цяло землище
39921 гр. Кричим цяло землище
69078 с. Старо село цяло землище
     


Приложение № 1б към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., предишно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)


Таблица за кодовете на агроекологични дейности и техните комбинации
 
Съкращение Комбинация Кратко описание на дейността Код на дейност
на дейността от дейности   или комбинация за записване в съответната таблица
1 2 3 4
БЗ   За биологично растениевъдство - угар АП00
БЗ 1   За биологично растениевъдство - постоянно затревени площи АП01
    (ливади и пасища)  
БЗ 2   За биологично растениевъдство - за полски култури, АП02
    включително фуражни  
БЗ 3   За биологично растениевъдство - трайни насаждения, лозя и АП03
    маслодайна роза  
БЗ 4   За биологично растениевъдство - зеленчукови култури, АП04
    включително култивирани гъби и картофи  
БЗ 5   За биологично растениевъдство - ароматни и медицински АП05
    растения  
БЗП 1   За биологично растениевъдство в преход - постоянно АП06
    затревени площи (ливади и пасища)  
БЗП 2   За биологично растениевъдство в преход - за полски АП07
    култури, включително фуражни  
БЗП 3   За биологично растениевъдство в преход - трайни АП08
    насаждения, лозя и маслодайна роза  
БЗП 4   За биологично растениевъдство в преход - зеленчукови АП09
    култури, включително култивирани гъби и картофи  
БЗП 5   За биологично растениевъдство в преход - ароматни и АП10
    медицински растения  
БП 1   За отглеждане на пчелни семейства - за пчелно семейство, АП11
    преминало периода на преход  
БП 2   За отглеждане на пчелни семейства - за пчелно семейство в АП12
    период на преход  
ВПС 1   За възстановяване и поддържане на затревени площи с АПК13
    висока природна стойност (ВПС) чрез косене  
ВПС 1   За възстановяване и поддържане на АПП13
    затревени площи с висока природна стойност (ВПС) чрез паша  
ВПС 2   (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011г., в сила от 01.03.2011г.)  
ВПС 2   (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011г., в сила от 01.03.2011г.)  
ВПС 4.1   За оставяне на малки по размер неразорани и незасети АП15
    площи с размери от 16 до 25 кв. м в посевите с есенни култури (есенници), като на всеки 0,5 ха има по 2 участъка (4 участъка на ха) с определените по-горе размери  
ВПС 4.2   За запазване на стърнища в полетата, предназначени за АП16
    засяване с пролетни култури  
ВПС 4.3   За оставяне за петгодишен период на ротационен принцип АП17
    от 10 до 20 на сто некултивирани и неразорани площи от  
    общата площ на блока на земеделското стопанство, но не  
    по-малко от 1 ха цялостни, нефрагментирани парчета земя,  
    за период две години в земеделски земи с интензивно  
    монокултурно отглеждане, с по 1 м изорана свободна от  
    растителност ивица по границите; ивиците по границите се  
    разорават 2-3 пъти годишно, но не в периода от март до юли  
ВПС 4.4.1   За прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда АП18.1
    на ливадния блатар (Circus pygargus)  
ВПС 4.4.2   За засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури АП18.2
    в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи  
ВПС 4.4.3   За превръщане на обработваемите земи, които са АП18.3
    местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски  
    лешояд (Neophron percnopterus), в пасища и последващото  
    им екстензивно поддържане  
ВПС 4.5   За неизползване на пестициди, родентициди от второ АП19
    поколение и минерални торове освен за локализирано  
    третиране срещу инвазивни плевели  
Комб. 1 ВПС 4.1 За изпълнение на комбинация от дейности със съкращение АП20
  ВПС 4.4.1 ВПС 4.1 и ВПС 4.4.1  
Комб. 2 ВПС 4.1 За изпълнение на комбинация от дейности със съкращение АП21
  ВПС 4.5 ВПС 4.1 и ВПС 4.5  
Комб. 3 ВПС 4.2 За изпълнение на комбинация от дейности със съкращение АП22
  ВПС 4.5 ВПС 4.2 и ВПС 4.5  
ХЛ 3   За традиционно отглеждане на овощни култури АП23
ПВ 1   За въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите АП24
    и водите  
ПВ 2.1   За поясно редуване на културите АП25
ПВ 2.2   За създаване на буферни ивици АП26
ПВ 2.3   За изграждане на оттокоотвеждащи бразди АП27
ПВ 2.4   За извършване на противоерозионни мероприятия в АП28
    междуредия на лозя и овощни насаждения  
ПВ 2.5   За превръщане на обработваеми земи в пасища АП29
ПВ 2.6   За извършване на подобрителни мероприятия в пасищата АП30
       
ПВ 2.7   За въвеждане на почвозащитни предкултури АП31
Комб. 1 ПВ 2.1 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП32
  ПВ 2.2 ПВ 2.1 и ПВ 2.2  
Комб. 2 ПВ 2.1 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП33
  ПВ 2.3 ПВ 2.1 и ПВ 2.3  
Комб. 3 ПВ 2.1 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП34
  ПВ 2.7 ПВ 2.1 и ПВ 2.7  
Комб. 4 ПВ 2.1 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП35
  ПВ 2.2 ПВ 2.1, ПВ 2.2 и ПВ 2.3  
  ПВ 2.3    
Комб. 5 ПВ 2.1 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП36
  ПВ 2.2 ПВ 2.1, ПВ 2.2 и ПВ 2.7  
  ПВ 2.7    
Комб. 6 ПВ 2.1 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП37
  ПВ 2.3 ПВ 2.1, ПВ 2.3 и ПВ 2.7  
  ПВ 2.7    
Комб. 7 ПВ 2.1 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП38
  ПВ 2.2 ПВ 2.1, ПВ 2.2, ПВ 2.3 и ПВ 2.7  
  ПВ 2.3    
  ПВ 2.7    
Комб. 8 ПВ 2.2 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП39
  ПВ 2.3 ПВ 2.2 и ПВ 2.3  
Комб. 9 ПВ 2.2 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП40
  ПВ 2.4 ПВ 2.2 и ПВ 2.4  
Комб. 10 ПВ 2.2 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП41
  ПВ 2.7 ПВ 2.2 и ПВ 2.7  
Комб. 11 ПВ 2.2 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП42
  ПВ 2.3 ПВ 2.2, ПВ 2.3 и ПВ 2.4  
  ПВ 2.4    
Комб. 12 ПВ 2.2 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП43
  ПВ 2.3 ПВ 2.2, ПВ 2.3 и ПВ 2.7  
  ПВ 2.7    
Комб. 13 ПВ 2.3 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП44
  ПВ 2.4 ПВ 2.3 и ПВ 2.4  
Комб. 14 ПВ 2.3 За извършване на комбинация от дейности със съкращение АП45
  ПВ 2.7 ПВ 2.3 и ПВ 2.7  
Ж 1.1   За опазване на застрашени местни породи - говеда, коне и АП46
    биволи  
Ж 1.2   За опазване на застрашени местни породи - овце и кози АП47
Ж 1.3   За опазване на застрашени местни породи - свине АП48
Ж 2.1   Традиционни практики за сезонна паша АП49
    (пасторализъм)-стадо без каракачански кучета  
Ж 2.2   Традиционни практики за сезонна паша АП50
    (пасторализъм)-стадо с каракачански кучета  


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 4, т. 3, буква "г"


Списък на общините в България, на територията на които в обработваеми земи със зърнени култури гнезди ливаден блатар (Circus pygargus)
 
Област Община
1 2
Благоевград Петрич
Бургас Айтос
  Бургас
  Камено
  Карнобат
  Средец
  Сунгурларе
Враца Козлодуй
  Мизия
  Хайредин
Добрич Балчик
  Генерал Тошево
  Добрич-селска
  Каварна
  Крушари
  Шабла
Кюстендил Бобошево
  Кочериново
Монтана Вълчедръм
Пазарджик Пазарджик
Перник Брезник
  Трън
Пловдив Асеновград
  Калояново
  Марица
  Първомай
  Раковски
  Садово
  Стамболийски
  Съединение
Разград Исперих
Русе Иваново
Силистра Кайнарджа
  Силистра
Сливен Котел
  Нова Загора
  Сливен
  Твърдица
София-област Драгоман
  Сливница
Стара Загора Братя Даскалови
  Гълъбово
  Опан
  Раднево
  Стара Загора
  Чирпан
Хасково Димитровград
  Любимец
  Свиленград
  Симеоновград
  Стамболово
  Тополовград
  Харманли
  Хасково
Ямбол Болярово
  Елхово
  Стралджа
  Тунджа
   


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)


Списък на общините, чиито земи попадат в нитратно уязвимите зони
 
Общини Обхват на
по   уязвимата зона по
ред   надморска
    височина, м
1 Аврен *
2 Айтос до 100
3 Аксаково *
4 Алфатар *
5 Антоново *
6 Балчик *
7 Белене *
8 Бойчиновци *
9 Болярово до 250
10 Борован *
11 Борово *
12 Братя Даскалови до 250
13 Брегово *
14 Брезово до 300
15 Брусарци *
16 Бургас *
17 Бяла - област Русе *
18 Бяла Слатина *
19 Велики Преслав до 200
20 Велико Търново до 200
21 Венец *
22 Ветово *
23 Ветрино *
24 Видин до 200
25 Враца до 300
26 Вълчедръм *
27 Вълчи дол *
28 Върбица до 300
29 Генерал Тошево *
30 Главиница *
31 Горна Оряховица *
32 Гулянци *
33 Гурково до 450
34 Гълъбово  
35 Две могили *
36 Димитровград *
37 Димово до 200
38 Добрич *
39 Добричка *
40 Долна Митрополия *
41 Долни Дъбник *
42 Дулово *
43 Елхово до 250
44 Завет *
45 Златарица до 200
46 Иваново *
47 Искър *
48 Исперих *
49 Каварна *
50 Кайнарджа *
51 Калояново *
52 Камено *
53 Каолиново *
54 Карнобат *
55 Каспичан *
56 Кнежа *
57 Козлодуй *
58 Криводол до 300
59 Крушари *
60 Кубрат *
61 Левски *
62 Летница *
63 Ловеч до 300
64 Лозница *
65 Лом *
66 Луковит до 300
67 Любимец до 100
68 Марица *
69 Медковец *
70 Мездра до 300
71 Мизия *
72 Минерални бани до 300
73 Монтана до 200
74 Несебър до 100
75 Никола Козлево *
76 Никопол *
77 Нова Загора *
78 Нови пазар *
79 Ново село *
80 Омуртаг до 300
81 Опака *
82 Опан *
83 Оряхово *
84 Павликени *
85 Пазарджик до 450
86 Петрич до 150
87 Пещера до 450
88 Плевен *
89 Пловдив *
90 Полски Тръмбеш *
91 Поморие до 100
92 Попово *
93 Пордим *
94 Провадия *
95 Първомай до 300
96 Раднево *
97 Разград *
98 Раковски *
99 Родопи до 300
100 Ружинци до 200
101 Русе *
102 Садово *
103 Самуил *
104 Свиленград до 100
105 Свищов *
106 Севлиево до 300
107 Силистра *
108 Симеоноград *
109 Ситово *
110 Сливен до 350
111 Сливо поле *
112 Смядово до 100
113 Средец до 250
114 Стамболийски *
115 Стара Загора до 250
116 Стражица *
117 Стралджа *
118 Стрелча до 450
119 Суворово *
120 Сунгурларе до 350
121 Сухиндол *
122 Съединение *
123 Твърдица до 400
124 Тервел *
125 Тополовград до 350
126 Тунджа *
127 Тутракан *
128 Търговище *
129 Хайредин *
130 Харманли до 100
131 Хасково до 250
132 Хисаря до 400
133 Хитрино *
134 Цар Калоян *
135 Ценово *
136 Червен бряг *
137 Чирпан до 250
138 Шабла *
139 Шумен *
140 Якимово *
141 Ямбол *
*) пълен обхват


Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1


Списък на областите и общините, чиито земи са застрашени от ерозия
 
Водна ерозия
Област Община
1 2
Благоевеград Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово
Бургас Айтос, Бургас, Средец, Камено, Карнобат, Малко Търново, Царево, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Сунгурларе, Приморско
Варна Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Дългопол, Провадия
Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Видин, Грамада, Димово, Кула, Ружинци, Чупрене
Враца Враца, Мездра, Роман
Габрово Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Добрич, Балчик, Добрич-селска, Крушари, Тервел
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Монтана, Чипровци
Пазарджик Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън
Плевен Никопол, Червен бряг, Плевен
Пловдив Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Родопи, Хисаря, Перущица
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Ценово
Силистра Главиница, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица
София Ботевград, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Правец, Самоков, Сливница, Златица, Пирдоп, Мирково, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Стара Загора
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
Хасково Ивайловград, Маджарово, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Хасково
Шумен Венец, Върбица, Гара Хитрино, Велики Преслав, Смядово, Шумен
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа
Ветрова ерозия
Бургас Айтос, Средец, Камено, Карнобат, Царево, Поморие, Руен, Созопол, Сунгурларе
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Провадия, Суворово
Велико Търново Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица
Враца Борован, Криводол, Хайредин
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Монтана Вълчедръм, Медковец, Якимово
Плевен Кнежа, Гулянци
Разград Кубрат, Завет, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле
Силистра Главиница, Кайнарджа, Дулово, Тутракан
Сливен Котел, Сливен, Твърдица
Стара Загора Гълъбово, Гурково, Мъглиж
Търговище Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
Хасково Маджарово, Симеоновград, Харманли
Шумен Венец, Каолиново, Нови пазар
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
   


Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1, т. 2

(Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.)

Минимални изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита (ПРЗ)

1. В крайбрежните заливаеми ивици на реките не се складират ПРЗ и минерални торове.
2. Опаковки, специални облекла и оборудване, свързани с торенето, не се мият в реки, язовири и други повърхностни водни обекти.
3. Не се тори в пояс II на санитарно-охранителната зона [1] на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, в които съдържанието на нитрати е по-високо от 35 милиграма на литър.
4. Минералните торове се съхраняват и превозват при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията за пожарна и взривна безопасност по начин, който изключва увреждане на здравето на хората, животните и околната среда.
5. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) Земеделските стопани водят на отчет употребените количества и видове минерални торове за всяко поле.
6. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) Земеделските стопани водят дневник за проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества за всяко поле по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.
7. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) Забранява се прилагането на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане с изключение на случаите на издадено писмено разрешение от директора на областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
8. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) Оборудването за прилагане на продукти за растителна защита следва да премине задължителна проверка по отношение на безопасността и опазването на здравето на хората и околната среда и да притежава удостоверение за техническа изправност и знак за периодична проверка за техническата изправност.
9. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) Земеделските стопани купуват продукти за растителна защита само от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, издадено от директора на ОДБХ.
10. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) Посевен и посадъчен материал за биологично производство, включен в приложение № 5, част А на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.), не се използва, без да притежава растителен паспорт или етикет/и, издаден/и от национална организация по растителна защита (НОРЗ) на държава - член на ЕС.
11. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) Земеделските стопани на семена и посадъчен материал от видове, посочени в приложение № 5, част А на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.), притежават удостоверение за регистрация в официалния регистър на БАБХ по чл. 23, ал. 1 от Закона за защита на растенията.
12. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) Земеделските стопани използват предпазно работно облекло при извършване на растителнозащитни дейности.
13. Последното растителнозащитно мероприятие е извършено така, че е спазен карантинният срок на ПРЗ при прибирането на реколтата, което се отбелязва в дневник за проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества.
14. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.) Земеделските стопани използват продукти за растителна защита в съответствие с нивото на тяхната квалификация, както следва:
а) продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба - от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство";
б) продуктите за растителна защита от втора професионална категория на употреба - от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията;
в) продуктите за растителна защита от непрофесионална категория на употреба - от лица, навършили 18 години.


Приложение № 6 към чл. 26, ал. 6

(Ново - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за доброволен отказ от поет ангажимент по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

 

Данни за заявлението:

УРН: 000000

 

Данни за кандидата (Физическо лице)

 

Физическо лице:

ЕГН/ЕНЧ: 0000000000

Лична карта/паспорт № 000000000

Издадена от ... на дата ......................

Адрес за кореспонденция:

 

Телефон:

Мобилен:

Данни за кандидата (Юридическо лице/ЕТ)

 

Юридическо лице/ЕТ

 

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

Управляващо лице:

ЕГН/ЕНЧ: 0000000000

Лична карта/паспорт № 000000000

Издадена от ... на дата ......................

Адрес за кореспонденция:

 

Телефон:

Мобилен:

Данни за упълномощеното лице:

 

Физическо лице:

ЕГН/ЕНЧ: 0000000000

Лична карта/паспорт № 000000000

Издадена от ... на дата ......................

Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

0

Направления, от които желая да се откажа:

 

Всички направления по мярка 214 "Агроекологични плащания"

0

Биологично растениевъдство

0

Биологично пчеларство

0

Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС - 1)

0

Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места (ВПС - 4)

0

Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури

0

Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите

0

Контрол на почвената ерозия

0

Опазване на застрашени от изчезване местни породи

0

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

0

Декларирам, че:

Запознат съм и съм съгласен да възстановя всички получени средства до момента заедно със законните лихви съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 11 от 2009 г. за направленията, от които се отказвам.

Запознат съм и съм съгласен да ми бъдат наложени санкции, ако в резултат на административни проверки и/или проверки на място бъдат открити нередности в подаденото от мен заявление за подпомагане.

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

 

Дата на подаване:

Подпис

 

Печат (за ЕТ и Юридически лица)

       


Приложение № 7 към чл. 49, ал. 1

(Предишно Приложение № 6 към чл. 49, ал. 1 - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Списък на застрашените от изчезване местни породи

1. Българско сиво говедо. 2. Родопско късорого говедо. 3. Българска мурра. 4. Каракачанска овца. 5. Копривщенска овца. 6. Сакарска овца. 7. Медночервена шуменска овца. 8. Дъбенска овца. 9. Реплянска овца. 10. Тетевенска овца. 11. Западностаропланинска (Брезнишка) овца. 12. Софийска(Елинпелинска) овца. 13. Средностаропланинска овца. 14. Среднородопска овца. 15. Котленска овца. 16. Странджанска овца. 17. Местна карнобатска овца. 18. Местна старозагорска овца. 19. Свищовска овца. 20. Бяла маришка овца. 21. Вакла маришка овца. 22. Дългокосместа коза. 23. Каракачански кон. 24. Източнобългарски кон. 25. Дунавски кон. 26. Плевенски кон. 27. Източнобалканска свиня. 28. Българско родопско говедо. 29. Българска бяла млечна коза. 30. Североизточна българска тънкорунна овца. 31. Карнобатска тънкорунна овца. 32. Тракийска тънкорунна овца. 33. Старопланински цигай. 34. Дунавска бяла свиня.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти