Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 10 ОТ 3 АПРИЛ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ

В сила от 17.04.2009 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.29 от 17 Април 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) мерките, които Българската агенция по безопасност на храните предприема при:
а) установяване на по-високи от максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции или продукти във фуражите;
б) достигане или надвишаване на прагова концентрация на нежелана субстанция или продукт във фуражите.

Раздел II.
Максимално допустими концентрации на нежелани субстанции или продукти във фуражите

Чл. 2. (1) Фуражите се произвеждат, преработват, внасят, изнасят, пускат на пазара и употребяват за храна на животните, когато:
1. са автентични и с добро търговско качество;
2. са използвани правилно, не представляват опасност за здравето на хората след консумация на суровини или храни от животински произход;
3. нямат вредно въздействие върху околната среда;
4. са използвани правилно, не представляват опасност за здравето на животните;
5. не оказват отрицателно влияние върху продуктивността на животните;
6. не оказват отрицателно влияние върху качеството на суровини или храни от животински произход.
(2) Фуражите се считат за несъответстващи по ал. 1, когато:
1. съдържат нежелани субстанции или продукти, надвишаващи максимално допустимите концентрации, посочени в приложение № 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) при неизбежно преминаване в нецелеви фуражи на активни вещества от разрешени кокцидиостатици и хистомоностатици са надвишени посочените в приложение № 1 концентрации на всеки един етап от производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употребата на фуражи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) В случаите, когато максималните нива на нежелани субстанции и продукти по приложение № 1 са надвишени, и в случаите, когато са достигнати или надвишени праговите концентрации за съдържание на нежелани субстанции и продукти по приложение № 2 или при изпълнение на мерките по чл. 5, ал. 1, Българската агенция по безопасност на храните в сътрудничество с операторите от фуражния сектор извършва проучване с цел идентифициране източниците на тези субстанции и продукти. Проучването се извършва на основата на определените в приложение № 2 прагови концентрации, както и посочените концентрации в заповедта по чл. 5.
(4) Когато максималните концентрации на нежелани субстанции или продукти са надвишени, се вземат предвид и фоновите нива.


Чл. 3. (1) Максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции или продукти в приложение № 1 се отнасят само за посочените в него фуражи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Когато няма специални разпоредби за съдържанието на нежелани субстанции или продукти в допълващи фуражи по приложение № 1, допълващите фуражи не може да съдържат нежелани субстанции или продукти в концентрации, по-големи от максимално допустимите за пълноценните фуражи по приложение № 1, като се взема предвид препоръчаната пропорция (процентно съдържание) в дневната дажба на животните.


Чл. 4. Не се допуска смесването на фуражи, които съдържат нежелани субстанции или продукти в концентрации, надвишаващи максимално допустимите по приложение № 1, със същите или други фуражи с цел разреждане.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) При постъпване на мотивирано предложение от Българската агенция по безопасност на храните министърът на земеделието и храните със заповед временно:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) разпорежда намаляване на определените в приложение № 1 максимални концентрации;
2. определя нова максимална концентрация;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) забранява употребата на фуражи при храненето на животните, които съдържат определена нежелана субстанция или продукт.
(2) Случаите по ал. 1 се прилагат, когато има нова информация или на база на направена преоценка на вече съществуваща информация, която показва, че определената в приложение № 1 максимално допустима концентрация на нежелана субстанция или продукт, което не е посочено в него, представляват опасност за здравето на животните или за здравето на хората или за околната среда.
(3) Заповедта по ал. 1 незабавно се изпраща за информация до Европейската комисия (ЕК) и държавите - членки на Европейския съюз.
(4) Министърът отменя заповедта по ал. 1, когато наложената мярка не бъде одобрена от ЕК.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Българската агенция по безопасност на храните.

Раздел III.
Мерки при съмнение или надвишаване на максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции или продукти във фуражи


Чл. 6. (1) При съмнение или наличие на доказателства за съдържание във фуражите на нежелани субстанции или продукти над максимално допустимите концентрации, определени в приложение № 1, тези фуражи не се допускат на пазара и не се използват за хранене на продуктивни животни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните предприема мерки по Наредба № 119 от 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора (ДВ, бр. 6 от 2007 г.) при наличие на доказателства или съмнения, че:
1. животните са изхранвани с фураж, който съдържа нежелана субстанция или продукт над максимално допустимите концентрации, посочени в приложение № 1;
2. животните са изхранвани с фураж, който съдържа нежелана субстанция или продукт, достигащи или надвишаващи праговите концентрации, посочени в приложение № 2;
3. нежелана субстанция или продукт са преминали в суровини и/или храни от животински произход, предназначени за консумация от хора.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) Министерството на земеделието и храните съобщава на ЕК и на другите държави членки необходимата информация за източника на замърсяване на фуражите и взетите мерки за намаляване на съдържанието или отстраняването на нежеланите субстанции и продукти, предприети от операторите във фуражния сектор и одобрени от Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) В случаите по ал. 1, когато е установен сериозен риск за здравето на хората, животните и околната среда, информацията незабавно се изпраща чрез Българската агенция по безопасност на храните до националната контактна точка в Министерството на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Министерството на земеделието и храните изпраща информацията по ал. 2 чрез Система за бързо предупреждение за опасни храни и фуражи на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" в Европейската комисия в съответствие с чл. 50 на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ, L 31/2002).
(4) Министерството на земеделието и храните, извън случаите по ал. 2, изпраща информацията в рамките на годишния доклад по чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, L 165/2004).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Автентични фуражи" са фуражи, които съответстват на данните, посочени в придружаващите партидата документи.
2. "Дневна дажба" е общото количество фуражи, изчислено при съдържание на влага 12 %, което е необходимо средно на ден на едно животно от определен вид, възрастова категория и продуктивност за задоволяване на всичките му потребности.
3. "Допълващи фуражи" са смеси от фуражи, съдържащи висок процент от някои вещества, които осигуряват дневната дажба само ако са прибавени към други фуражи.
4. "Животни" са животински видове, обикновено хранени и отглеждани или консумирани от хора, както и животински видове, живеещи на свобода, в случаите, когато те се хранят с фуражи.
5. "Комбиниран фураж" е смес от фуражни суровини, към които са прибавени или не фуражни добавки, предназначен за хранене на животни през устата, в качеството му на пълноценен или допълващ фураж.
6. "Максимално допустима концентрация на нежелана субстанция или продукт" е нормата, определена в mg/kg (ppm), отнесени към масата на фуража при 12 % влага и посочена в колона 3 на приложение № 1.
7. "Нежелана субстанция или продукт" е субстанция или продукт (без патогенни микроорганизми), който се намира върху повърхността и/или във фуражите, представлява потенциална опасност за здравето на хората или животните или за околната среда или която може да окаже неблагоприятен ефект върху животинска продукция.
8. "Нецелеви фуражи" са фуражи, за които използването на кокцидиостатици или хистомоностатици не е разрешено, като например фуражи за животински видове или категории, които не са посочени в разрешителното за фуражната добавка.
9. "Премикси" са смеси от фуражни добавки или смеси от една или повече фуражни добавки с фуражни суровини, използвани като носители, които са предназначени за производство на фуражи.
10. "Пълноценен фураж" е смес от фуражи, които поради своето съдържание са достатъчни за дневната дажба.
11. "Пускане в обращение" или "обращение" е притежаването на продукти, предназначени за фуражи, с цел продажба, включително предлагане за продажба или всякакъв друг вид прехвърляне, безвъзмездно или не, на трети лица и продажбата или други форми на прехвърляне.
12. "Фуражи" (или "фуражни продукти") са продуктите от растителен или животински произход в тяхното естествено състояние, пресни или консервирани, и продукти, получени от тяхната промишлена преработка, и органични или неорганични вещества, използвани самостоятелно или в смеси, съдържащи или не добавки, за хранене на животни през устата.
13. "Фуражни добавки" в съответствие с чл. 2, параграф 2, буква (а) на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните; индивидуалните разрешителни за фуражни добавки, издадени на основание на този регламент (ОВ, L 268/2003), са вещества, микроорганизми или препарати, различни от фуражните суровини и премиксите, които съзнателно се добавят в храната или водата, за да изпълняват по-специално една или повече от функциите, посочени в член 5, параграф 3 на Регламент (ЕО) № 1831/2003.
14. "Фуражни суровини" са продукти от растителен или животински произход в тяхното естествено състояние, пресни или консервирани, и продукти, получени след тяхната индустриална преработка, както и органични или неорганични вещества, независимо от това, дали съдържат добавки, предназначени за хранене на животни, директно или след преработка - като съставки на комбинирани фуражи или като пълнители за премикси.


§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (ОВ L 140 от 30.05.2002 г.);
2. Директива 2003/57 на Комисията от 17 юни 2003 г. за изменение на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни (ОВ L 151 от 19.06.2003 г.);
3. Директива 2003/100/ЕО на Комисията от 31 октомври 2003 г. за изменение на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни (ОВ L 285 от 01.11.2003);
4. Директива 2005/8/ЕО на Комисията от 27 януари 2005 г. за изменение на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за нежеланите вещества в храни за животни (ОВ L 27 от 29.01.2005);
5. Директива 2005/86/ЕО на Комисията от 5 декември 2005 г. за изменение на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежелани вещества в храните за животни по отношение на камфехлор (ОВ L 318 от 06.12.2005);
6. Директива 2005/87/ЕО на Комисията от 5 декември 2005 г. за изменение на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни по отношение на олово, флуор и кадмий (ОВ L 318 от 06.12.2005);
7. Директива 2006/13/ЕО на Комисията от 3 февруари 2006 г. за изменение на приложения I и II от Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежелани вещества в храните на животните, като диоксини и диоксиноподобни PCBs (ОВ L 32 от 04.02.2006);
8. Директива 2006/77 на Комисията от 29 септември 2006 г. за изменение на Приложение I на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на органични хлорни съединения в храните за животни (ОВ L 271 от 30.09.2006);
9. Директива 2008/76/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 г. за изменение на Приложение I от Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни (ОВ L 198 от 26.07.2008);
10. Директива 2009/8/ЕО на Комисията от 10 февруари 2009 г. за изменение на Приложение I от Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи (ОВ L 40 от 11.02.2009);
11. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Директива 2009/141/ЕО на Комисията от 23 ноември 2009 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на арсен, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L. (ОВ, L 308/2009 от 24.11.2009 г.);
12. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Директива 2010/6/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно живак, свободен госипол, нитрити и Mowrah, Bassia, Madhuca (ОВ, L 37/2010 от 10.02.2010 г.).
13. (нова - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., зал. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) С тази наредба се осигурява прилагането на:
1. Регламент (ЕС) № 574/2011 на Комисията от 16 юни 2011 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите концентрации за нитрити, меламин, Ambrosia spp. и при преминаването на някои кокцидиостатици и хистомоностатици и за консолидиране на приложения I и II към директивата (ОВ, L 159/2010 от 17.06.2011 г.).
2. Регламент (ЕС) № 277/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за изменение на приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници и праговете за диоксини и полихлорирани бифенили (ОВ, L 91/2012 от 29.03.2012 г.).
3. Регламент (ЕС) № 744/2012 на Комисията от 16 август 2012 г. за изменение на приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан, диоксини, Ambrosia spp., диклазурил и лазалоцид А натрий и по отношение на праговете за диоксини (ОВ, L 219/2012 от 17.08.2012 г.).
4. Регламент (ЕС) № 107/2013 на Комисията от 5 февруари 2013 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за меламина в консервираната храна за домашни любимци (ОВ, L 35/2013 от 6.02.2013 г.).
5. Регламент (ЕС) № 1275/2013 на Комисията от 6 декември 2013 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, кадмий, олово, нитрити, етерично синапено масло и вредни ботанически примеси (ОВ, L 328/2013 от 7.12.2013 г.).
6. Регламент (ЕС) 2015/186 на Комисията от 6 февруари 2015 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан и семена от Ambrosia (ОВ, L 31/2015 от 7.02.2015 г.).
7. (нова - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 08.02.2019 г.) Регламент (ЕС) 2017/2229 на Комисията от 4 декември 2017 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за олово, живак, меламин и декохинат (ОВ, L 319/6 от 05.12.2017 г.)=
8. (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г.) Регламент (ЕС) 2019/1869 на Комисията от 7 ноември 2019 г. за изменение и поправка на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на някои нежелани вещества в храните за животни (ОВ, L 289 от 8.11.2019 г.).

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г.) и отменя Наредба № 21 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2007 г.).


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на т. 37 - 47 на приложение № 1, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Точки 4, 5 и 9 на приложение № 1 влизат в сила от 1 ноември 2010 г.

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Точки 47, 48, 49 и 50 от приложение № 1 се прилагат до 1 ноември 2010 г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2011 Г.)

§ 9. Точка 11 от раздел VІ "Вредни ботанически примеси" от приложение № 1 се прилага от 01.01.2012 г.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2019 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2020 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 08.02.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г.)

РАЗДЕЛ I: НЕОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И АЗОТСЪДЪРЖАЩИ СЪЕДИНЕНИЯ

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени
за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1

2

3

1. Арсен(1)

Фуражни суровини, с изключение на:

2

- брашна от трева, от сушена люцерна и от сушена детелина и изсушен пулп от захарно цвекло и изсушен меласиран пулп от захарно цвекло;

4

- експелер от ядки на маслодайна палма;

4(2)

- торф; леонардит;

5(2)

- фосфати, варовити морски водорасли;

10

- калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат(10); варовити морски раковини;

15

- магнезиев оксид; магнезиев карбонат;

20

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

25(2)

- брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли.

40(2)

Железни частици, използвани като средство за проследяване (маркери).

50

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи

с изключение на:

30

- меден сулфат пентахидрат; меден карбонат; димеден трихидроксид хлорид; железен карбонат; диманганов трихидроксид хлорид;

50

- цинков оксид; манганов оксид; меден оксид.

100

Допълващи фуражи с изключение на:

4

- минерални фуражи;

12

- допълващи храни, предназначени за домашни любимци и съдържащи риба, други водни животни и продукти, получени от тях, и/или брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли;

10(2)

- фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, с дългосрочно освобождаване, с концентрация на микроелементи, по-висока от 100 пъти определеното максимално съдържание в пълноценните фуражи.

Пълноценни фуражи

с изключение на:

- пълноценни фуражи за риба и животни с ценна кожа;

- пълноценни храни, предназначени за домашни любимци и съдържащи риба, други водни животни и продукти, получени от тях, и/или брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли.

30

 

 

 

 

2

 

 10 (2)

 

10 (2)

 

2. Кадмий

Фуражни суровини от растителен произход.

1

Фуражни суровини от животински произход.

2

Фуражни суровини от минерален произход, с изключение на:

2

- фосфати.

10

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите, с изключение на:

10

- меден оксид, манганов оксид, цинков оксид и манганов сулфат монохидрат.

30

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

2

Премикси(6).

15

Допълващи фуражи, с изключение на:

0,5

- минерални фуражи;

 

- съдържащи < 7 % фосфор(8);

5

- съдържащи > 7 % фосфор(8);

0,75 на 1 % фосфор(8) и най-много 7,5

- допълващи храни за домашни любимци;

2

- пълноценни храни, предназначени за домашни любимци и съдържащи риба, други водни животни и продукти, получени от тях, и/или брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли.

15

Пълноценни фуражи, с изключение на:

0,5

- пълноценни фуражи за едър рогат добитък (с изключение на телета), овце (с изключение на агнета), кози (с изключение на ярета) и риба;

1

- пълноценни храни за домашни любимци.

2

3. Флуор(7)

Фуражни суровини, с изключение на:

150

- фуражни суровини от животински произход, с изключение на морски ракообразни животни като например морски крил; варовити морски раковини;

500

- морски ракообразни животни като например морски крил;

3000

- фосфати;

2000

- калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат(10);

350

- магнезиев оксид;

600

- варовикови морски водорасли.

1250

Вермикулит (E 561)

3000

Допълващи фуражи:

 

- съдържащи < 4 % фосфор(8);

500

- съдържащи > 4 % фосфор(8).

125 на 1 % фосфор(8)

Пълноценни фуражи, с изключение на:

150

- пълноценни фуражи за прасета;

100

- пълноценни фуражи за домашни птици (с изключение на пилета) и риба;

350

- пълноценни фуражи за пилета;

250

- пълноценни фуражи за едър рогат добитък, овце и кози;

- в лактация;

- други.

30

50

   4. Олово(12)

Фуражни суровини

с изключение на:

10

- тревни фуражи(3);

30

- фосфати и варовити морски водорасли и варовити морски раковини;

15

- калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат(10);

20

- дрожди.

5

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи

с изключение на:

 

100

- цинков оксид;

400

- манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат, меден (I) оксид.

200

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти

с изключение на:

 

30

- клиноптилолит с вулканичен произход; натролит-фонолит.

60

Премикси(6)

200

Допълващи фуражи

с изключение на:

10

- минерални фуражи;

15

- фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, с дългосрочно освобождаване, с концентрация на микроелементи, по-висока от 100 пъти определеното максимално съдържание в пълноценните фуражи.

60

Пълноценни фуражи.

5

   5. Живак(4)

Фуражни суровини

с изключение на:

0,1

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях, предназначени за производство на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни;

0,5

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях, предназначени за производство на комбинирани храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с ценна кожа;

1,0(13)

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях, консервирани влажни фуражни суровини, използвани директно за хранене на кучета и котки;

0,3

- калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат(10).

0,3

Комбинирани фуражи

с изключение на:

0,1

- минерални фуражи;

0,2

- комбинирани фуражи за риба;

0,2

- комбинирани храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с ценна кожа.

0,3

6. Нитрити(5)

- клиноптилотит с вулканичен произход, натролит-фонолит

15

Премикси(6)

30

Допълващи фуражи, с изключение на:

-

- минерални фуражи;

-

- фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, с дългосрочно освобождаване, с концентрация на микроелементи, по-висока от 100 пъти определеното максимално съдържание в пълноценните фуражи.

15

Пълноценни фуражи.

-

7. Меламин (9)

Фуражи, с изключение на:

2,5

- консервирана храна за домашни любимци;

2,5(11)

- следните фуражни добавки:

 

- гуанидинооцетна киселина;

20

- урея;

-

- биурет.

-

(1) Максималните допустими граници се отнасят за общото количество арсен.

(2) При поискване от компетентните органи отговорният оператор трябва да проведе анализ, за да докаже, че съдържанието на неорганичен арсен е по-ниско от 2 ppm. Посоченият анализ е от особено значение при морските водорасли от вида Hizikia fusiforme.

(3) Тревните фуражи включват продукти, предназначени за хранене на животни, като например слама, силаж, свежа трева и др.

(4) Максимално допустимите граници се отнасят за общото количество живак.

(5) Максимално допустимите граници са изразени като натриев нитрит.

(6) При максимално допустимата граница, установена за премиксите, са взети предвид добавките с най-високо съдържание на олово и кадмий, а не чувствителността на различните животински видове към олово и кадмий. Съгласно предвиденото в член 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ, L 268, 18.10.2003 г., стр. 29) с цел опазване на здравето на хората и животните производителят на премиксите носи отговорност да гарантира в допълнение към съблюдаването на максимално допустимите граници за премиксите, че инструкциите за употреба на премиксите са в съответствие с максимално допустимите граници за допълващите и пълноценните фуражи.

(7) Максимално допустимите граници се отнасят до аналитичното определяне на флуор, при което екстракцията се извършва в солна киселина 1 N в продължение на 20 минути при температура на околната среда. Могат да се използват равностойни процедури за екстракция, за които може да се докаже, че използваната процедура за екстракция дава еднакъв резултат по отношение на ефикасността на екстракцията.

(8) Процентният дял на фосфора се отнася до фуражи със съдържание на влага 12 %.

(9) Максимално допустимите граници се отнасят единствено за меламина. Включването на структурно свързаните съединения цианурова киселина, амелин и амелид към максимално допустимата граница ще бъде разгледано на по-късен етап.

(10) Калциев и магнезиев карбонат означава природната смес от калциев карбонат и магнезиев карбонат съгласно описанието в Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно Каталога на фуражните суровини (ОВ, L 29, 30.01.2013 г., стр. 1).

(11) Максимално допустимата граница се прилага за консервирана храна за домашни любимци във вида, в който се продава.

(12) При определянето на олово в каолинова глина и във фуражи, съдържащи каолинова глина, максимално допустимата граница се отнася до аналитичното определяне на олово, при което екстракцията се извършва в азотна киселина (5 % w/w) в продължение на 30 минути при температура на кипене. Могат да се използват равностойни процедури за екстракция, за които може да се докаже, че използваната процедура за екстракция дава еднакъв резултат по отношение на екстракцията.

(13) Максимално допустимата граница се прилага въз основа на мокро тегло.

РАЗДЕЛ II: МИКОТОКСИНИ

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени

за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1. Афлатоксин В1

Фуражни суровини

0,02

Допълващи и пълноценни фуражи, с изключение на:

0,01

- комбинирани фуражи за млечни крави и телета, млечни овце и агнета, млечни кози и ярета, прасенца и млади домашни птици;

0,005

- комбинирани фуражи за едър рогат добитък (без млечни крави и телета), овце (без млечни овце и агнета), кози (без млечни кози и ярета), прасета (без прасенца) и домашни птици (без млади домашни птици).

0,02

2. Мораво рогче

(Claviceps purpurea)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, съдържащи несмлени зърна.

1000

РАЗДЕЛ III: ПРИСЪЩИ НА РАСТЕНИЯТА ТОКСИНИ

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени

за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1. Свободен госипол

Фуражни суровини, с изключение на:

20

- памучно семе;

6000

- кюспе и храни от памучно семе.

1200

Пълноценни фуражи, с изключение на:

20

- пълноценни фуражи за едър рогат добитък (без телета);

500

- пълноценни фуражи за овце (без агнета) и кози (без ярета);

300

- пълноценни фуражи за домашни птици (без кокошки носачки) и телета;

100

- пълноценни фуражи за зайци, агнета, ярета и прасета (без прасенца).

60

2. Циано -

водородна киселина

Фуражни суровини, с изключение на:

50

- ленено семе;

250

- кюспе от ленено семе;

350

- продукти от маниока и бадемово кюспе.

100

Пълноценни фуражи, с изключение на:

50

- пълноценни фуражи за пилета (< 6 седмици).

10

3. Теобромин

Пълноценни фуражи, с изключение на:

300

- пълноценни фуражи за прасета;

200

- пълноценни храни за кучета, пълноценни фуражи за зайци, коне и животни с ценна кожа.

50

4. Винил тиоокса - золидон (5-винилокса -

золидин-2-тион)

Пълноценни фуражи за домашни птици, с изключение на:

1000

- пълноценни фуражи за кокошки носачки.

500

5. Етерично синапено масло (1)

Фуражни суровини, с изключение на:

100

- семе от камелина и продукти, получени от него (2), продукти, получени от синапено семе (2) и рапично семе и продукти, получени от него.

4000

Пълноценни фуражи, с изключение на:

150

- пълноценни фуражи за едър рогат добитък (без телета), овце (без агнета) и кози (без ярета);

1000

- пълноценни фуражи за прасета (без прасенца) и домашни птици.

500

(1) Максимално допустимите концентрации са изразени като алил изотиоцианат.

(2) При поискване от компетентните органи отговорният оператор трябва да проведе анализ, за да докаже, че съдържанието на глюкозинолати общо е по-ниско от 30 mmol/kg. Референтният метод за анализ е EN-ISO 9167-1:1995.

РАЗДЕЛ IV: ОРГАНОХЛОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ

НА ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ)

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени

за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1. Алдрин(1)

2. Диелдрин(1)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изключение на:

0,01 (2)

- мазнини и масла;

0,1 (2)

- комбинирани фуражи за риба.

0,02 (2)

3. Камфехлор (токсафен) - сума от индикаторни сродни CHB 26, 50 и 62(3)

Риба, други водни животни и продукти, получени от тях, с изключение на:

0,02

- рибено масло.

0,2

Пълноценни фуражи за риба.

0,05

4. Хлордан (сума от цис- и трансизомери и на оксихлордан, изразено като хлордан)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изключение на:

0,02

- мазнини и масла.

0,05

5. DDT (сума от DDT-, DDD- (или TDE) и DDE-изомери, изразена като DDT

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изключение на:

0,05

- мазнини и масла.

0,5

6. Ендосулфан (сума от алфа- и бета-изомери и ендосулфан сулфат, изразена като ендосулфан)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изключение на:

0,1

- памуково семе и продукти, получени от неговата преработка, без сурово масло от памуково семе;

0,3

- соя и продукти, получени от нейната преработка, без сурово соево масло;

0,5

- сурово растително масло;

1,0

- пълноценни фуражи за риба, с изключение на пъстървови риби;

0,005

- пълноценни фуражи за пъстървови риби.

0,05

7. Ендрин (сума от ендрин и делта-кетои-ендрин, изразено като ендрин)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изключение на:

0,01

- мазнини и масла.

0,05

8. Хептахлор (сума от хептахлор и хептахлор епоксид, изразено като хептахлор)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изключение на:

0,01

- мазнини и масла.

0,2

9. Хексахлоро -

бензен (HCB)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изключение на:

0,01

- мазнини и масла.

0,2

10. Хексахлоро -

циклохексан (HCH)

 

 

- алфа-изомери

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изключение на:

0,02

- мазнини и масла.

0,2

- бета-изомери

Фуражни суровини, с изключение на:

0,01

 

- мазнини и масла.

0,1

 

Комбинирани фуражи, с изключение на:

0,01

 

- комбинирани фуражи за млечни крави.

0,005

- гама-изомери

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, с изключение на:

0,2

 

- мазнини и масла.

2,0

(1) Самостоятелно или в съчетание, изразено като диелдрин.

(2) Максимално допустима концентрация на алдрин и диелдрин, самостоятелно или в съчетание, изразено като диелдрин.

(3) Система на номерация съгласно Parlar, с представка "CHB" или "Parlar": CHB 26: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,10,10-октохлороборнан, CHB 50: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,9,10,10-нонахлороборнан, CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-нонахлороборнан.

РАЗДЕЛ V: ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (PCB)

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени

за хранене на животни

Максимално съдържание в ng WHO-PCDD/F- TEQ/kg (ppt)(1), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1. Диоксини (сума от полихлорирани дибензо-пара-диоксини (PCDD) и полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, с използване на WHO-TEF (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 2005 г. (2))

Фуражни суровини от растителен произход, с изключение на:

0,75

- растителни масла и техните странични продукти.

0,75

Фуражни суровини от минерален произход

0,75

Фуражни суровини от животински произход:

 

- животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

1,5

- други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,75

- рибено масло;

5,0

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина (3) и брашно от ракообразни водни животни;

1,25

- рибен протеин, хидролизиран, съдържащ повече от 20 % мазнина; брашно от ракообразни водни животни.

1,75

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти(4).

0,75

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите.

1,0

Премикси.

1,0

Комбинирани фуражи, с изключение на:

0,75

- комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

1,75

- комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

-

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (ppt)(1), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

2. Сбор от диоксини и диоксиноподобни PCB (сбор от поли хлорирани дибензо- пара-диоксини (PCDD), полихлорирани дибензофурани (PCDF) и полихлорирани бифенили (PCB), изразен в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, използвайки WHO-TEF (фактори за токсична еквивалентност) на СЗО 2005 г. (2)

Фуражни суровини от растителен произход, с изключение на:

1,25

- растителни масла и странични продукти от тях.

1,5

Фуражни суровини от минерален произход

1,0

Фуражни суровини от животински произход:

 

- животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

2,0

- други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

1,25

- рибено масло;

20,0

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина(3);

4,0

- рибен протеин, хидролизиран, съдържащ повече от 20 % мазнина.

9,0

 

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти(4).

1,5

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите.

1,5

Премикси

1,5

Комбинирани фуражи, с изключение на:

1,5

- комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

5,5

- комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

-

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени

за хранене на животни

Максимално съдържание в µg/kg (ppb), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 % (1)

3. Недиоксино-

подобни PCB (сбор от PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)

Фуражни суровини от растителен произход

10

Фуражни суровини от минерален произход

10

Фуражни суровини от животински произход:

 

- животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

10

(ICES - 6) (1)

- други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

10

- рибено масло;

175

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина(5);

30

- рибен протеин хидролизиран, съдържащ повече от 20 % мазнина.

50

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти(4).

10

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите.

10

Премикси

10

Комбинирани фуражи, с изключение на:

10

- комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

40

- комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

-

(1) Горногранични концентрации; горнограничните концентрации се изчисляват, като се приема, че всички стойности на отделните конгенери под границата на количествено определяне са равни на границата на количествено определяне.

(2) Таблица на TEF (= фактори за токсична еквивалентност) на диоксините, фураните и диоксиниподобните PCB: WHO-TEF TEF на СЗО за оценка на риска за човека въз основа на заключенията на Световната здравна организация (СЗО) - заседание на експертите по Международна програма за безопасност на химичните вещества (IPCS), състояло се в Женева през юни 2005 г. (Мартин Ван ден Берг и колектив, Повторна оценка на Световната здравна организация на факторите за токсична еквивалентност за диоксините и диоксиноподобните съединения при човека и бозайниците, 2005 г. (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006 г.).

 

Конгенер

Стойност на TEF

Конгенер

Стойност на TEF

Дибензо-пара-

диоксини ("PCDD")

и дибензофурани ("PCDF")

 

"Диоксиноподобни"

PCB: Не-орто PCB +

Моно-орто PCB

 

2,3,7,8-TCDD

1

 

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Не-орто PCB

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003

 

 

 

 

Моно-орто PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Използвани съкращения: "T" = тетра; "Pe" = пента; "Hx" = хекса; "Hp" = хепта; "О" = окта;

"CDD" = хлородибензодиоксин; "CDF" = хлородибензофуран; "CB" = хлоробифенил.

(3) Прясна риба и други водни животни, незабавно доставени и използвани без междинна преработка за производството на фуражи за животни с ценна кожа, не подлежат на изискването за максимално допустими концентрации, докато максимално допустимите концентрации от 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg продукт и 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg продукт са приложими за прясна риба, а 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg продукт за рибен черен дроб, използвани пряко за хранене на домашни любимци и животни в зоологически градини и циркове или използвани като фуражни суровини за производството на храни за домашни любимци. Не се допуска продуктите или преработените животински протеини, получени от животни с ценна кожа, домашни любимци, животни в зоологически градини и циркове, да се внасят в хранителната верига и да се дават на селскостопански животни, които се отглеждат, угояват или развъждат за производството на храни.

(4) Максимално допустимата граница се прилага и за фуражните добавки от функционалните групи "вещества за контрол на радиоизотопното замърсяване" и "вещества за намаляване на замърсяването на фуражите с микотоксини", които също така принадлежат към функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

(5) Прясната риба и други водни животни, доставени директно и използвани без междинна преработка за производството на фуражи за животни с ценна кожа, не подлежат на изискването за максимални граници, като се прилагат максимални граници от 75 µg/kg продукт за прясна риба и 200 µg/kg продукт за черен дроб от риба, използвани пряко за хранене на домашни любимци, животни в зоологически градини и циркове или използвани като фуражни суровини за производството на храна за домашни любимци. Продуктите или преработените животински протеини, получени от тези животни (животни с ценна кожа, домашни любимци, животни в зоологически градини и циркове), не могат да присъстват в хранителната верига и не могат да се използват за хранене на селскостопански животни, които се отглеждат, угояват или развъждат за производството на храна.

РАЗДЕЛ VІ: ВРЕДНИ БОТАНИЧЕСКИ ПРИМЕСИ

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени
за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1. Семена от плевели и несмлени и несмачкани плодове, съдържащи алкалоиди, глюкозиди или други токсични вещества поотделно или в комбинация, включително

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

3000

- Datura sp.

 

1000

2. Crotalaria spp.

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

100

3. Семена и люспи от Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L., както и техните преработени производни (1) - поотделно или в комбинация

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

10 (2)

4. Необелени букови жълъди - Fagus silvatica L.

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

Семената и плодовете, а също и получените чрез преработка техни производни могат да присъстват във фуражите само в незначителни количества, които не могат да бъдат количествено определени.

5. Ятрофа - Jathropha curcas L.

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

Семената и плодовете, а също и получените чрез преработка техни производни могат да присъстват във фуражите само в незначителни количества, които не могат да бъдат количествено определени

6. Семена Ambrosia spp.

Фуражни суровини(3), с изключение на:

50

 - просо (зърна от Panicum miliaceum L.) и сорго (зърна от Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.), с които животните не се изхранват директно.

200

Комбинирани фуражи, съдържащи несмлени зърна и семена.

50

7. Семена от:

- Индийски синап - Brassica juncea (L.) Czern. и Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

- Сарепски синап - Brassica juncea (L.) Czern. и Coss. ssp. juncea

- Китайски синап - Brassica juncea (L.) Czern. и Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

- Черен синап - Brassica nigra (L.) Koch - Етиопски синап - Brassica carinata A. Braun

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

Семена могат да присъстват във фуражите само в незначителни количества, които не могат да бъдат количествено определени.

(1) Доколкото може да се определи чрез аналитична микроскопия.

(2) Включва също части от семенната обвивка.

(3) В случай че се предоставят категорични доказателства, че зърната и семената са предназначени за смилане или раздробяване, не е необходимо зърната и семената, съдържащи семена от Ambrosia spp. в количество, несъответстващо на определените граници, да се подлагат на почистване преди смилане или раздробяване, при условие че:

- пратката се транспортира като едно цяло до предприятието за смилане или раздробяване и предприятието за смилане или раздробяване е предварително уведомено за наличието на високо съдържание на семена от Ambrosia spp., за да може да предприеме допълнителни предпазни мерки, за да се предотврати разпространението в околната среда, и

- са предоставени солидни доказателства, че са взети предпазни мерки, за да се предотврати разпространението на семената от Ambrosia spp. в околната среда по време на транспортирането до предприятието за смилане или раздробяване, и

- компетентният орган е дал съгласието си за транспортирането, след като е осигурил спазването на горепосочените условия.

В случай че тези условия не са спазени, пратката трябва да бъде почистена преди каквото и да било транспортиране в рамките на ЕС, като получените при почистването остатъци трябва да бъдат унищожени по подходящ начин.

РАЗДЕЛ VII: РАЗРЕШЕНИ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЦЕЛЕВИ ФУРАЖИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕИЗБЕЖНО ПРЕМИНАВАНЕ

Кокцидиостатик

Продукти, предназначени

за хранене на животни(1)

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1. Декохинат

Фуражни суровини

0,4

Комбинирани фуражи за:

 

- птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,4

- други видове животни.

1,2

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на декохинат.

(2)

2. Диклазурил

Фуражни суровини

0,01

Комбинирани фуражи за:

 

- птици носачки, пилета, отглеждани за носачки

(> 16 седмици);

0,01

- зайци за угояване и за разплод за периода преди клането, в който е забранена употребата на диклазурил (фуражи за предкланичния период);

0,01

- други животински видове, различни от пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици), пилета за угояване, токачки и пуйки за угояване (< 12 седмици).

0,03

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на диклазурил.

(2)

3. Халофугинон хидробромид

Фуражни суровини

0,03

Комбинирани фуражи за:

 

- птици носачки, пилета, отглеждани за носачки, и пуйки

(> 12 седмици);

0,03

- пилета за угояване и пуйки (< 12 седмици) за периода преди клането, в който употребата на халофугинон хидробромид е забранена (фуражи за предкланичния период);

0,03

- други животински видове.

0,09

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на халофугинон хидробромид.

(2)

4. Ласалоцид А

натрий

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

- кучета, телета, зайци, нечифтокопитни животни, млекодайни животни, птици носачки, пуйки (> 16 седмици) и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

1,25

- пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на лазалоцид А натрий (фуражи за предкланичния период);

1,25

- фазани, токачки, пъдпъдъци и яребици (с изключение на птици носачки) за периода преди клането, в който е забранена употребата на лазалоцид А натрий (фуражи за предкланичния период);

1,25

- други животински видове.

3,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на лазалоцид А натрий.

(2)

5. Мадурамицин амоний алфа

Фуражни суровини

0,05

Комбинирани фуражи за:

0,05

- нечифтокопитни животни, зайци, пуйки (> 16 седмици), птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

 

- пилета за угояване и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на мадурамицин амоний алфа (фуражи за предкланичния период);

0,05

- други животински видове.

0,15

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на мадурамицин амоний алфа.

(2)

6. Монензин натрий

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

- нечифтокопитни животни, кучета, дребни преживни животни (овце и кози), патици, едър рогат добитък, млечни крави, птици носачки, пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици) и пуйки (> 16 седмици);

1,25

- пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който употребата на монензин натрий е забранена (фуражи за предкланичния период);

1,25

- други животински видове.

3,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на монензин натрий.

(2)

7. Наразин

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

- пуйки, зайци, нечифтокопитни животни, птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,7

- други животински видове.

2,1

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на наразин.

(2)

8. Никарбазин

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

- нечифтокопитни животни, птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

1,25

- други животински видове.

3,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на никарбазин (самостоятелно или в комбинация с наразин).

(2)

9. Робенидин хидрохлорид

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

- птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,7

- пилета за угояване, зайци за угояване и за разплод и пуйки за периода преди клането, в който употребата на робенидин хидрохлорид е забранена (фуражи за предкланичния период);

0,7

- други животински видове.

2,1

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на робенидин хидрохлорид.

(2)

10. Салиномицин

натрий

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

- нечифтокопитни животни, пуйки, птици носачки и пилета, отглеждани за носачки

(> 12 седмици);

0,7

- пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 12 седмици), и зайци за угояване за периода преди клането, в който употребата на салиномицин натрий е забранена (фуражи за предкланичния период);

0,7

- други животински видове.

2,1

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на салиномицин натрий.

(2)

11. Семдурамицин натрий

Фуражни суровини

0,25

Комбинирани фуражи за:

 

- птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,25

- пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена употребата на семдурамицин натрий (фуражи за предкланичния период);

0,25

- други животински видове.

0,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на семдурамицин натрий.

(2)

(1) Без да се засягат разпоредбите относно разрешените нива в рамките на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).

(2) Максимално допустимата концентрация на субстанцията в премикса е концентрацията, съответстваща на съдържание не по-високо от 50 % от максимално определената концентрация за фуража, като се вземат предвид инструкциите за употреба на премикса.


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г., предишно Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4, изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Прагове, при които България започва разследване по реда на чл. 2, ал. 4

 

РАЗДЕЛ: ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (PCB)

 

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени

за хранене на животни

Праг в ng WHO- PCDD/F TEQ/kg (ppt) (2), съотнесен към фуражи със съдържание на влага 12 %

Забележки и допълнителна информация (напр. характер на разследванията, които трябва да се проведат)

1

2

3

4

1. Диоксини (сбор от полихлорирани дибензо-пара-диоксини (PCDD) и полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, използвайки WHO-TEF (фактори за токсична еквивалентност) на СЗО 2005 г. (1)

Фуражни суровини от растителен произход, с изключение на:

0,5

(3)

- растителни масла и техните странични продукти

0,5

(3)

Фуражни суровини от минерален произход

0,5

(3)

Фуражни суровини от животински произход:

 

 

- животински мазнини, включително млечни и яйчна мазнина;

0,75

(3)

- други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,5

(3)

- рибено масло;

4,0

(4)

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях, с изключение на рибено масло и рибен протеин, хидролизиран, съдържащи повече от 20 % мазнина и брашно от ракообразни водни животни

0,75

(4)

- Хидролизиран рибен протеин, съдържащ повече от 20 % мазнина и брашно от ракообразни водни животни

1,25

(4)

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти

0,5

(3)

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи

0,5

(3)

Премикси

0,5

(3)

Комбинирани фуражи, с изключение на:

0,5

(3)

- комбинирани храни за домашни любимци и за риба;

1,25

(4)

- комбинирани фуражи за животни с ценна кожа

-

 

2. Диоксиноподобни PCB (сбор от полихлорирани бифенили (PCB), изразен в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, използвайки WHO-TEF (фактори за токсична еквивалентност) на СЗО, 2005 г. (1)

Фуражни суровини от растителен произход, с изключение на:

0,35

(3)

- растителни масла и техните странични продукти

0,5

(3)

Фуражни суровини от минерален произход

0,35

(3)

Фуражни суровини от животински произход:

 

 

- животински мазнини, включително млечни и яйчна мазнина;

0,75

(3)

- други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,35

(3)

- рибено масло;

11,0

(4)

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях, с изключение на рибено масло и рибен протеин, хидролизиран, съдържащи повече от 20 % мазнина(3);

2,0

(4)

- рибен протеин, хидролизиран, съдържащ повече от 20 % мазнина

5,0

(4)

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти

0,5

(3)

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи

0,35

(3)

Премикси

0,35

(3)

Комбинирани фуражи, с изключение на:

0,5

(3)

- комбинирани храни за домашни любимци и за риба;

2,5

(4)

- комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

-

 

(1) Таблица на TEF (= фактори за токсична еквивалентност) на диоксините, фураните и диоксиноподобните PCB: WHO-TEF TEF на СЗО за оценка на риска за човека въз основа на заключенията на Световната здравна организация (СЗО) - заседание на експертите по Международна програма за безопасност на химичните вещества (IPCS), състояло се в Женева през юни 2005 г. (Мартин Ван ден Берг и колектив, Повторна оценка на Световната здравна организация на факторите за токсична еквивалентност за диоксините и диоксиноподобните съединения при човека и бозайниците, 2005 г. (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006 г.).

Конгенер

Стойност на TEF

Конгенер

Стойност на TEF

Дибензо-пара-диоксини ("PCDD") и дибензо-

пара-фурани ("PCDF")

 

"Диоксиноподобни"

PCB Не-орто PCB +

Моно-орто PCB

 

2,3,7,8-TCDD

1

 

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Не-орто PCB

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003

 

 

 

 

Моно-орто PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Използвани съкращения: "T" = тетра; "Pe" = пента; "Hx" = хекса; "Hp" = хепта; "О" = окта;

"CDD" = хлородибензодиоксин; "CDF" = хлородибензофуран; "CB" = хлоробифенил.

 

(2) Горногранични концентрации; горнограничните концентрации се изчисляват, като се приема, че всички стойности на отделните конгенери под границата на количествено определяне са равни на границата на количествено определяне.

(3) Идентифициране на източника на замърсяване. След като източникът на замърсяване бъде установен, се вземат подходящи мерки, когато е възможно, за да се ограничи неговото въздействие или той да бъде отстранен.

(4) В много случаи може да не се наложи разследване на източника на замърсяване, тъй като фоновото ниво за дадени области е близко до нивото за предприемане на действие или го надвишава. В случаите, когато нивото за предприемане на действие е надвишено обаче, цялата информация, като например периодът на вземане на пробите, географският произход, видовете риба и т.н., трябва да бъде записана с оглед на бъдещи мерки за управление на наличието на диоксини и диоксиноподобни съединения в посочените суровини за хранене на животни.  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти