Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-2 ОТ 24 МАРТ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, КООРДИНАЦИЯ И ХАРМОНИЗАЦИЯ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ОДИТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В сила от 03.04.2009 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., отм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г.


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-2 от 30 юни 2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз - ДВ, бр. 52 от 8 юли 2016 г., в сила от 12.07.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът и начинът за осъществяване на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз съгласно чл. 41 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) При осъществяване на специфичните одитни дейности се прилагат разпоредбите по глава пета от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните споразумения за предоставяне на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна, регламентите на Европейския съюз, отнасящи се до управлението и контрола на предоставените средства по структурните фондове, Кохезионния фонд и предприсъединителните фондове на Европейския съюз и международно признатите одиторски стандарти.

Чл. 2. (1) Специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) изпълнение на одитни ангажименти в организациите, осъществяващи функции по управление на средства по: програма ИСПА/Кохезионен фонд по Регламент № 1164/94 на Съвета, оперативните програми "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", "Развитие на човешките ресурси", "Административен капацитет", "Околна среда", "Транспорт", "Регионално развитие", "Техническа помощ", Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Европейския фонд "Връщане", фонд "Външни граници" и други финансови инструменти, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, оперативните програми за трансгранично сътрудничество България - Македония, България - Сърбия, България - Турция;
2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) участие в групите на одиторите по оперативните програми за трансгранично сътрудничество България - Гърция, България - Румъния и програмите за транснационално, трансгранично и междурегионално сътрудничество, в които участва Република България;
3. издаване на декларация/сертификат за приключване на проекти по програма ИСПА/Кохезионен фонд по Регламент № 1164/94 на Съвета, Структурните фондове и Кохезионния фонд;
4. сертифициране на програма САПАРД.
(2) При извършване на специфичните одитни дейности се правят проверки на:
1. финансовите документи на одитираните организации, които управляват средства от фондове и програми на Европейския съюз;
2. процедурите по управление и организация на процесите, вътрешните контроли и вътрешния одит на одитираните организации за получаване на увереност, че те функционират задоволително и се гарантира целевото разходване на средствата;
3. първичната документация, сметките на одитираните организации, процеса на финансово отчитане и на изпратените на Европейската комисия финансови отчети и декларации и други съпътстващи документи на одитираните организации;
4. движението на входящите и изходящите парични потоци - източници и направления на изразходването им;
5. съществуването и коректността на националното съфинансиране и на всички останали източници на финансиране.
(3) Одитираните плащания за всяка година трябва да са в подходящ размер съгласно международните споразумения за получаване на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна, и действащото законодателство на Европейския съюз.


Чл. 3. Специфичните одитни дейности обхващат дейността на организациите, управляващи средства по програма САПАРД, по програма ИСПА/Кохезионен фонд по Регламент № 1164/94 на Съвета, сертифициращия орган, централното координационно звено, управляващите органи на оперативните програми и междинните звена за управление на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд, по програмите за трансгранично сътрудничество, по Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Европейския фонд "Връщане", фонд "Външни граници", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и на лицата, финансирани със средства от фондовете и програмите на Европейския съюз, по отношение на тези средства.


Чл. 4. С извършването на специфичните одитни дейности се цели да се удостоверят:
1. адекватността и ефективността на системите за управление и организация на процесите и на вътрешните контроли в одитираните организации относно способността им да осигурят съответствие на разходите с условията на международните споразумения за получаване на средства от Европейския съюз и други донорски програми, по които Република България е страна, и действащото законодателство на Европейския съюз;
2. точността, верността и пълнотата на сметките и документацията, както и на представените на Европейската комисия финансови отчети и декларации на одитираните организации;
3. наличието и коректността на националния съфинансиращ елемент;
4. съответствието на извършените операции по разходване на средствата с критериите и изискванията, приложими за програмите на Европейския съюз, националното законодателство и сключения договор;
5. съответствието на плащанията на бенефициентите с националното законодателство, международните споразумения за получаване на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна, и с действащото законодателство на Европейския съюз;
6. изпълнението на препоръки, направени по време на предишни одити.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Специфичните одитни дейности се извършват от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите, наричана по-нататък "агенцията", въз основа на стратегически и годишни одитни планове и одитен план за всеки одитен ангажимент.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Стратегическият и годишните планове се изготвят от директора на дирекция "Одитна дейност" в агенцията и ръководителите на одитни екипи и се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Планирането се извършва на база оценка на риска.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Стратегическият план обхваща тригодишен период.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Промяна в стратегическия и годишните одитни планове се извършва по предложение на директора на дирекция "Одитна дейност" в агенцията, придружено с обосновка за причините, които налагат промяната, и се утвърждава от изпълнителния директор на агенцията.

Глава втора.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ СПЕЦИФИЧНИТЕ ОДИТНИ ДЕЙНОСТИ


Чл. 6. Специфичните одитни дейности се ръководят и контролират от изпълнителния директор на агенцията, който:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) утвърждава одитна стратегия за оперативните програми по Структурните фондове на Европейския съюз, която изпраща на Европейската комисия в съответствие с международните споразумения за получаване на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна, и действащото законодателство на Европейския съюз;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) утвърждава стратегически и годишни одитни планове на агенцията, представя ги на министъра на финансите и ги изпраща на Европейската комисия в съответствие с международните споразумения за получаване на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна, и действащото законодателство на Европейския съюз;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) изготвя годишен контролен доклад, съдържащ резюме на констатациите от одитите по програма ИСПА/Кохезионен фонд по Регламент № 1164/94 на Съвета, и го изпраща до 31 март следващата година на Европейската комисия;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) изготвя годишен контролен доклад за оперативните програми по Структурните фондове на Европейския съюз съгласно разпоредбите на чл. 62, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ, L 210 от 31 юли 2006 г.; Българско специално издание: глава 14, том 02, стр. 0064 - 0117), който обхваща периода от 30 юни на предишната до 30 юни на текущата година и съдържа резюме на констатациите от одитните доклади през годината, и го представя на Европейската комисия до 31 декември на текущата година;
5. представя на компетентните органи по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство информация за резултатите от извършени одити на системите за управление и контрол и одити на проекти;
6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) изготвя годишен доклад за одитните дейности по Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Европейския фонд "Връщане" и фонд "Външни граници";
7. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)
8. ръководи дейността на агенцията по разработване на методологията за осъществяване на специфичните одитни дейности;
9. ръководи дейността на агенцията по разработване и прилагане на система за осигуряване на качеството на одитната дейност;
10. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) издава заповеди за извършване на одити.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Специфичните одитни дейности се осъществяват от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".
(2) Специфичните одитни дейности могат да бъдат възлагани на външни лица, изцяло или частично (за съвместно изпълнение), в следните случаи:
1. необходимост от получаване на техническа и методологическа помощ;
2. необходимост от специални знания, умения и опит в съответната област, с каквито агенцията не разполага;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) недостиг на ресурси за изпълнение на годишните одитни планове.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Извършването на одити може да бъде възлагано на външни лица, които имат необходимата квалификация.
(2) Възлагането се извършва от изпълнителния директор на агенцията по предложение на директора на дирекция "Одитна дейност" в агенцията чрез сключване на договор.
(3) Необходимите за възлагането средства се осигуряват от бюджета на агенцията.
(4) Дирекции "Одитна дейност" и "Правно-методологично осигуряване на одитната дейност" в агенцията осъществяват методическо ръководство и оценка на качеството на извършената от лицата по ал. 1 работа с цел използване на резултатите от нея.


Чл. 9. (1) При извършването на одитните дейности одитният екип може да вземе предвид работата на вътрешния одит на одитирания обект в съответствие с изискванията и правилата на приложимите стандарти и указания на Европейската комисия.
(2) Решението за използване на работата на вътрешния одит се взема на базата на резултатите от оценка и тестване с цел потвърждение на нейната адекватност, достатъчност и качество за целите на конкретния одитен ангажимент.


Чл. 10. (1) При осъществяването на специфичните одитни дейности ръководителят на одитния екип и одиторите:
1. имат право на свободен достъп до ръководството, целия персонал и всички активи на одитирания обект във връзка с осъществяването на одитната дейност;
2. имат право на достъп до цялата информация, включително класифицирана, според нивото им на достъп, както и до всички документи, включително и електронни, които се съхраняват в одитирания обект и са необходими за осъществяването на одитната дейност;
3. имат право да изискват от отговорните длъжностни лица сведения, справки, становища, документи и друга информация, необходима във връзка с одитната дейност;
4. имат право на достъп до жалбите, сигналите за нарушения, нередности и други данни, които са свързани с управлението на средствата на Европейския съюз.
(2) При извършване на специфичните одитни дейности ръководителят на одитния екип и одиторите получават необходимото съдействие от ръководството и персонала на одитирания обект.
(3) Ръководителят на одитния екип и одиторите са длъжни да не разгласяват и да не предоставят информацията, станала им известна при или по повод осъществяването на дейността им, освен в случаите, предвидени в закон.


Чл. 11. (1) В одитите не могат да участват одитори, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и конфликт на интереси с длъжностните лица в одитирания обект, чиято дейност е свързана с управление и контрол на средства от Европейския съюз, както и тези, които са работили в одитирания обект или са участвали в неговото управление през последната една година, или имат личен интерес от одитираната дейност.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират писмено преди започването на одита пред изпълнителния директор на агенцията
(3) Когато несъвместимостта по ал. 1 се установи в процеса на одита, лицата са длъжни да си направят писмен отвод.


Чл. 12. (1) При осъществяването на специфичните одитни дейности ръководителят на одитния екип и одиторите могат да извършват проверки в структури и лица извън одитирания обект.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват при необходимост от изпълнение на конкретен одитен ангажимент.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват след предварително уведомяване и координиране с ръководството на структурите и лицата, в които ще се извършат.

Глава трета.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТНА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2009 Г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) (1) Одитният ангажимент включва планиране, извършване, докладване и проследяване на предприетите коригиращи действия и се извършва в съответствие с международно признатите одиторски стандарти, указанията на Европейската комисия и одобрената от изпълнителния директор на агенцията методология - наръчници, вътрешни правила и процедури.
(2) Одитните ангажименти се извършват въз основа на заповед за възлагане на одит, издадена от изпълнителния директор на агенцията по предложение на директора на дирекция "Одитна дейност" в агенцията.
(3) За извършването на проверки, одит на системите и одит на операциите, възложени на външни лица по чл. 8, ал. 2, се издава заповед от изпълнителния директор на агенцията.
(4) Заповедите по ал. 2 и 3 включват: организацията и структурните звена, в които се извършва одитът; началната и крайната дата на одитните процедури; одитния екип или одитора, който извършва ангажимента; ръководителя на одитния екип, ако има такъв; лицето, което осъществява контрол на качеството на одитния ангажимент.
(5) Заповедите по ал. 2 и 3 се изменят от изпълнителния директор на агенцията по предложение на директора на дирекция "Одитна дейност" в агенцията.
(6) Изпълнителният директор на агенцията писмено уведомява ръководителя на одитираната структура за одита в тридневен срок преди началната дата на одитните процедури.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) (1) Одитът се осъществява чрез изпълнение на процедури, чрез които се идентифицират, анализират, оценяват и документират достатъчно и уместни доказателства за формиране на мнение по отношение на поставените цели на одитния ангажимент.
(2) Ръководителят на одитния екип отговаря за планирането, извършването, докладването на резултатите от одитния ангажимент и проследяването на коригиращите действия, като:
1. разпределя работата между одиторите в екипа и участва в нейното изпълнение;
2. изготвя проект на одитен план, който съдържа: обхват, цели, времетраене на етапите на планиране, извършване и докладване на одита, както и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
3. одобрява работните документи за одитните процедури и преценява качеството на събраните по тях одиторски доказателства;
4. изготвя проект на предварителен одитен доклад на базата на представените от одиторите констатации по всяка одитна процедура и съответни препоръки;
5. изготвя проект на окончателен одитен доклад, като взема предвид становището на ръководителя на одитираната структура;
6. организира изготвянето на досие на одитния ангажимент;
7. предлага конкретен подход за проследяване изпълнението на дадените препоръки и коригиращите действия;
8. отговаря за всяка съществена професионална преценка, направена в хода на одитния ангажимент;
9. осъществява текущ контрол на качеството на одиторската работа по ангажимента.
(3) При извършване на одитен ангажимент от одитор и лице, което осъществява контрол на качеството, одиторът изпълнява задачите по ал. 2, т. 2, т. 4 - 7, а лицето по контрол на качеството изпълнява тези по ал. 2, т. 3, 8 и 9.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Одитният план по ал. 2, т. 2 се преглежда и съгласува от директора на дирекция "Одитна дейност" и се одобрява от изпълнителния директор на агенцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Директорът на дирекция "Одитна дейност" осъществява преглед на качеството на всеки етап от изпълнение на одитния ангажимент.

Глава четвърта.
ДОКЛАДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Резултатите от извършения одитен ангажимент се отразяват в одитен доклад, който съдържа най-малко резюме; цели и обхват; констатации и препоръки, при установени грешки, слабости, нередности, нарушения и др., които налагат предприемане на мерки за подобряване; одиторско мнение и комуникация на резултатите с ръководството на одитираните структури.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Одиторското мнение и цялостната одитна дейност се формира на основата на следните принципи:
1. независимост - необвързаност на одитора с одитирания обект, неговите ръководители или свързани с тях лица в материален, личностен или друг аспект;
2. обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, конфликт на интереси или друго влияние, което да попречи на реалната преценка на одитора;
3. професионална компетентност - притежаването на достатъчно необходими професионални познания в областта на международните споразумения за предоставяне на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна, регламентите на Европейския съюз, отнасящи се до управлението и контрола на предоставените средства по структурните фондове, Кохезионния фонд и предприсъединителните фондове на Европейския съюз, действащото национално законодателство и международно признатите одиторски стандарти;
4. конфиденциалност - запазване в тайна на информацията за дейността на одитирания обект, получена в резултат на извършения одит;
5. професионално поведение - одиторът действа в своята професионална работа по начин, който е в съответствие с доброто име на одиторската професия и се въздържа от действия, които биха довели до уронване престижа на професията;
6. почтеност - одиторът е честен, последователен и обективен при изпълнението на одита.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) При изпълнение на одитния ангажимент и формиране на одиторското мнение одиторът трябва да е независим от влияния, които могат да компрометират професионалната му преценка.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) (1) Проектът на предварителен одитен доклад се представя в 10-дневен срок след приключване на одитните процедури на директора на дирекция "Одитна дейност" в агенцията за съгласуване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Предварителният одитен доклад се предоставя на ръководителя на одитирания обект, който дава становище по констатациите и препоръките и план за действие за изпълнение на препоръките в 30-дневен срок от получаването му.
(3) Планът за действие по ал. 2 съдържа конкретни мерки, които адекватно адресират установените пропуски, както и срокове и отговорни лица за изпълнението на мерките.
(4) Непредставянето на план за действие по ал. 2 или представянето на план, който не отговаря на изискванията на ал. 3, се отразява в одиторското мнение в окончателния одитен доклад.
(5) Становището и планът за действие по ал. 2 се анализират и се вземат предвид при изготвянето на окончателен одитен доклад.
(6) Окончателният одитен доклад се предоставя на ръководителя на одитирания обект.
(7) В случай на съществена грешка или пропуск в окончателния одитен доклад коригираната информация се предоставя на всички потребители, получили доклада.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Структурата и съдържанието на одитния доклад и одиторското мнение се съобразяват със съответното законодателство на Европейския съюз, указанията на Европейската комисия, приложимите международно признати одиторски стандарти и наръчници за одит на агенцията.


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) При констатиране на нередности и измами със средства от Европейския съюз изпълнителният директор на агенцията информира националния ръководител за констатации по предприсъединителните инструменти, сертифициращия орган - за констатации по отношение на структурните фондове и Кохезионния фонд, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, специализираната дирекция на Министерството на вътрешните работи за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и офиса на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Борда на одиторите от страните от Европейската асоциация за свободна търговия - във всички случаи.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Агенцията води регистри за:
1. одитните ангажименти, включително констатациите, съдържащи установени индикатори за измами и нередности;
2. проследяване на действията за изпълнението на дадените препоръки;
3. сигналите за нередности и измами със средства от Европейския съюз.

Глава пета.
ИЗДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО ПРОГРАМА ИСПА/КОХЕЗИОНЕН ФОНД ПО РЕГЛАМЕНТ № 1164/94 НА СЪВЕТА, СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД. СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПРОГРАМА САПАРД


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) При приключване на проектите по програма ИСПА/Кохезионен фонд и структурните фондове и Кохезионния фонд изпълнителният директор на агенцията издава декларация за приключване след предоставяне на окончателния доклад и изготвения план за действие от ръководителя на одитирания обект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) При приключване на финансовата година по програма САПАРД изпълнителният директор на агенцията издава сертификат, в който са представени резултатите и заключенията от цялостната одиторска дейност за съответния период.
(3) Структурата и съдържанието на декларацията за приключване по ал. 1 и сертификатът по ал. 2 и срокът за издаването им се определят от международните споразумения за получаване на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна, и действащото законодателство на Европейския съюз.
(4) Изпълнителният директор на агенцията предоставя одитния доклад и декларацията за приключване по ал. 1 или сертификата по ал. 2 на компетентните органи в установените срокове съгласно международните споразумения за получаване на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна, и действащото законодателство на Европейския съюз.

Глава шеста.
ИЗВЪНПЛАНОВИ ОДИТИ


Чл. 21. Одити могат да бъдат извършвани и когато не са предварително планирани и включени в годишния одитен план.


Чл. 22. (1) Изпълнителният директор на агенцията възлага извършването на извънпланов одит по предложение на министъра на финансите, по собствена инициатива или по предложение на директора на дирекция "Одитна дейност" в агенцията.
(2) Заповедта за възлагане на извънпланов одит се издава по реда на чл. 13.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Извънплановият одит се извършва в съответствие с изискванията на глави трета и четвърта.


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.)

Глава седма.
КООРДИНАЦИЯ И ХАРМОНИЗАЦИЯ


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Националният ръководител по предприсъединителните инструменти, централното координационно звено, сертифициращият орган по отношение на структурните фондове и Кохезионния фонд и националното координационно звено по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство предоставят на агенцията всяка информация, необходима за изпълнението на специфичните одитни дейности, в тридневен срок от поискването й.


Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) При осъществяване на дейността по сертифициране агенцията си сътрудничи с вътрешните одитори на одитираните обекти, централното хармонизиращо звено за вътрешен одит в Министерството на финансите, представители на Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, съответните органи на Европейския съюз и международни организации.


Чл. 28. Изпълнителният директор на агенцията оказва съдействие на представителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, органите на Европейския съюз и международните организации при извършваните от тях инспекции и проверки на място.


Чл. 29. Агенцията хармонизира своята дейност с дейността на одитните органи на страните - членки на Европейския съюз, одиторите от Европейската комисия и добрите одитни практики на Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Международно признати одиторски стандарти" са одиторските стандарти на ИНТОСАЙ, Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и Института на вътрешните одитори (IIA).
2. "Одиторско мнение" е изразяване на мнение върху ефективността на системите за финансово управление и контрол в одитирания обект като цяло, като съдържанието и обхватът му се определят от международните споразумения за получаване на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна, и действащото законодателство на Европейския съюз.
2. "Нередност, засягаща финансовите интереси на Европейските общности" е всяко нарушение на общностното право в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, в резултат на собствени ресурси, които се събират направо от името на Европейските общности, или посредством извършването на неоправдан разход.
3. "Измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности" е всяко умишлено действие или бездействие:
а) по отношение на разходи, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати;
б) по отношение на приходи, свързано с използването или предоставянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности; укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект; злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


§ 3. Отменя се Наредба № 7 от 2006 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (ДВ, бр. 57 от 2006 г.).


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти