Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-16-301 ОТ 20 МАРТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО, СТРУКТУРАТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

В сила от 03.04.2009 г.
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за набиране, съхраняване и предоставяне на информация по чл. 40, ал. 2 и 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
2. обхватът, съдържанието, структурата и сроковете за набиране и предоставяне на информацията по т. 1.

Чл. 2. (1) Информационната дейност се осъществява от Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) при спазване на следните принципи:
1. професионална независимост;
2. безпристрастност;
3. обективност;
4. надеждност;
5. достъпност и яснота;
6. сравнимост и логическа обвързаност.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява с оглед изпълнение на националната индикативна цел за енергийни спестявания, определена в Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България, разработването на националните планове за действие по енергийна ефективност и изготвяне на отчет за изпълнението им, популяризиране на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност, както и за осъществяване на правомощията на АЕЕ съгласно ЗЕЕ и актовете по прилагането му.
(3) Националният статистически институт, органите на статистиката и задължените лица по чл. 41, ал. 1 ЗЕЕ са източниците на информацията по чл. 40, ал. 2 и 3, която постъпва и се обработва в АЕЕ.


Чл. 3. (1) Необходимите данни, включително индивидуални, се събират непосредствено от АЕЕ, както и от административни източници.
(2) Събирането на индивидуални данни непосредствено от АЕЕ се осъществява на основата на задължително или доброволно участие на физически и/или юридически лица, домакинства, икономически единици или други организации.
(3) Органите на статистиката и задължените лица по чл. 41, ал. 1 ЗЕЕ предоставят на АЕЕ данни, включително индивидуални, необходими за разработването и производството на официалната национална или европейска информация за състоянието на енергийната ефективност в Република България.
(4) За намаляване на административната тежест и разходите при разработването и производството на официалната национална или европейска информация АЕЕ получава данни, включително индивидуални, както и обобщена информация от административни източници, създадени и поддържани от други държавни органи.


Чл. 4. (1) В подкрепа на дейностите по изпълнение на Националната индикативна цел за енергийни спестявания по сектори и видове енергии в АЕЕ се създава и поддържа национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България по чл. 40, ал. 1 ЗЕЕ.
(2) Резултатите от обобщената и обработена в АЕЕ информация по чл. 40, ал. 2 са достъпни за всички.
(3) Сроковете, форматът и видът, в които се предоставят резултатите по ал. 2, се съобразяват с изискванията на Националния статистически институт, Евростат, Закона за енергийната ефективност и Закона за защита на класифицираната информация.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Раздел I.
Условия за набиране на информацията


Чл. 5. (1) Лицата, които управляват и/или представляват юридическите лица, са длъжни да представят в АЕЕ достоверни данни при попълване на формуляри, образци и отчетни форми за предоставяне на информацията по чл. 40, ал. 2 и 3 ЗЕЕ. Данни се предоставят и за клонове, поделения или други структурни звена на юридическото лице.
(2) Информацията по ал. 1 за Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури се предоставя съгласувано с министъра на отбраната и съобразно разпоредбите на специалните закони.
(3) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица за дейностите, свързани с изпълнението на ЗЕЕ.
(4) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на АЕЕ информацията по чл. 40, ал. 3 ЗЕЕ, съдържаща справки и счетоводни документи.
(5) Съдържанието и видът на предоставяните данни по ал. 1 - 4 се определят във формуляри по образци, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(6) Държавните органи и органите на местното самоуправление, другите държавни институции и органите, поддържащи регистри и информационни системи, предвидени в закон, са длъжни да предоставят безплатно на АЕЕ при писмено искане събраните при тях индивидуални данни и/или информация, необходими за изготвяне, обработване и обобщаване на информацията за състоянието на енергийната ефективност в Република България.


Чл. 6. (1) Агенцията по енергийна ефективност и Министерството на икономиката и енергетиката са длъжни да разгласяват по подходящ начин на задължените по наредбата лица информация за техните права и задължения, за целта, обхвата и начина на набиране на информацията.
(2) Агенцията по енергийна ефективност може да уведомява писмено задължените по наредбата лица, както и да предоставя информация за гаранциите за поверителност на данните и за защита на информацията.

Раздел II.
Ред и срокове за набиране на информацията


Чл. 7. За целите на създаване и поддържане на национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България в АЕЕ се предоставя информация, както следва:
1. информация от органите на държавната власт и органите на местното самоуправление за:
а) плановете за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение по чл. 11 ЗЕЕ, изготвени в съответствие с Националната стратегия по енергийна ефективност;
б) отчетите за изпълнението на плановете по буква "а", съдържащи описание на дейностите и мерките и размера на енергийни спестявания и средствата за постигането им, които са съставна част от отчета за изпълнение на съответния национален план за действие; отчетите се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЕЕ, и се предоставят на хартиен носител и магнитен/оптичен носител в срок не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на отчитането;
2. информация от търговците с енергия за:
а) реализирани продажби на енергия към крайните потребители по видове енергия, в натурални показатели и в левова равностойност за предходната календарна година; информацията се предоставя на хартиен и магнитен/оптичен носител в срок не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на отчитането, по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЕЕ;
б) изпълнението на дейности и мерки, целящи изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания;
3. информация от крайни потребители на енергия - собственици на сгради по чл. 19 ЗЕЕ:
а) при условията и по реда на наредбата по чл. 25 ЗЕЕ;
б) отчетите за управление на енергийната ефективност по чл. 36, ал. 5 ЗЕЕ за сградите по чл. 19, ал. 2 ЗЕЕ; отчетите за управление на енергийната ефективност се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЕЕ, и се представят на хартиен и магнитен/оптичен носител в срок не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на отчитането;
4. информация от крайни потребители на енергия - собственици на промишлени системи по чл. 33, ал. 2 ЗЕЕ:
а) при условията и по реда на наредбата по чл. 33, ал. 4 ЗЕЕ;
б) отчети за управление на енергийната ефективност по чл. 36, ал. 5 ЗЕЕ, придружени с копие от плановете и програмите за повишаване на енергийната ефективност по чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗЕЕ; информацията се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЕЕ, и се представя на хартиен и магнитен/оптичен носител в срок не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на отчитането;
в) количествата произведена продукция и/или извършени услуги и добавена стойност през предходната календарна година и използваната за това енергия; информацията се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЕЕ, и се представя на хартиен и магнитен/оптичен носител в срок не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на отчитането;
5. информация от крайни потребители на енергия - собственици на водогрейни котли по чл. 27, ал. 1 ЗЕЕ и на климатични инсталации по чл. 28, ал. 1 ЗЕЕ при условията и по реда на наредбата по чл. 32 ЗЕЕ;
6. информация от изпълнителния директор на фонд "Енергийна ефективност" за изпълнени проекти за постигане на индивидуалните цели на лицата по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ, по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЕЕ, и се представя на хартиен и магнитен/оптичен носител в срок не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на отчитането;
7. информация от лицата, вписани в регистрите по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ, при условията и по реда на наредбата по чл. 23, ал. 11 ЗЕЕ;
8. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и общините предоставят информация на изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност за изпълнените през предходната календарна година договори с гарантиран резултат в срок не по-късно от 31 март по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЕЕ.


Чл. 8. Предоставяната в АЕЕ информация се съхранява за период не по-малък от три години от датата на подаването й.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 9. Агенцията по енергийна ефективност запознава обществеността с информацията по чл. 40, ал. 2 ЗЕЕ чрез средствата за масово осведомяване, интернет страницата си, чрез собствени публикации или по друг подходящ начин при спазване на разпоредбите на глава четвърта.


Чл. 10. (1) Агенцията по енергийна ефективност предоставя безплатно информация на Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, Сметната палата, министерствата и другите централни органи на изпълнителната власт, на органите на статистиката, на органите на съдебната власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на органите, поддържащи национални регистри, предвидени в закон при спазване на разпоредбите на глава четвърта.
(2) Информация се предоставя в изпълнение на задължението, предвидено в правото на Европейските общности (ЕО), на компетентните институции на ЕО.
(3) Информация се предоставя и на международни организации, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

Глава четвърта.
ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА


Чл. 11. (1) Получаваните и събираните индивидуални данни са служебна тайна и могат да се използват само за дейността на АЕЕ. Индивидуалните данни, получени за целите на задължителните дейности, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт.
(2) Агенцията по енергийна ефективност и нейните служители не могат да разгласяват или предоставят:
1. индивидуални данни;
2. данни, които е възможно да бъдат обвързани така, че да се идентифицира определен субект.


Чл. 12. (1) Индивидуални данни по чл. 9 могат да се предоставят само на Националния статистически институт, ако това е необходимо за разработването и производството на официална статистическа информация.
(2) Индивидуалните данни могат да се публикуват само ако субектът, за който се отнасят, е дал съгласие за това. Съгласието се дава в писмена форма и от него трябва да е ясно за кои данни се отнася. Лицето, за което се отнасят данните, може по всяко време писмено да оттегли съгласието си, като оттеглянето на съгласието не засяга извършените преди това действия.


Чл. 13. (1) Изпълнителният директор на АЕЕ е длъжен да осигури опазване на индивидуалните данни и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприеме необходимите организационни и технически мерки и допуска до работа с такива данни лица, само при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни и са подписали клетвена декларация за опазване на служебната тайна.
(2) Получаването, обработката, използването и съхраняването на данни, представляващи служебна тайна, се извършват по ред, определен с вътрешни правила за работа с данни, утвърдени от изпълнителния директор на АЕЕ.
(3) Физическите лица, на които е възложено събирането, получаването, обработката или съхраняването на данни, представляващи служебна тайна, подписват клетвена декларация за опазване на тайната при изпълнение на задълженията си и в срок 5 години от приключването им.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Информационната дейност" е получаването, събирането, обработването, съхраняването на данни и информация, както и анализирането, предоставянето и разпространението им.
2. "Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна", е информацията, свързана с отбраната на страната, с вътрешната икономическа сигурност, със сигурността на организационните единици, информационните системи или мрежи, специализирани анализи и изследвания и с друга информация, която не е държавна тайна, но нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 42 от Закона за енергийната ефективност.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност.


§ 4. Министърът на икономиката и енергетиката дава указания по прилагането на наредбата.


§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти