Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-2 ОТ 6 МАРТ 2009 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА" И В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ

В сила от 24.03.2009 г.
Издадена от Министерството на извънредните ситуации

Обн. ДВ. бр.22 от 24 Март 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат видът и моделът на униформеното облекло на служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" (ГД "НС "ГЗ") на Министерството на извънредните ситуации (МИС) и в териториалните дирекции "Гражданска защита" ("ГЗ"), редът за предоставянето и носенето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения на служителите, върху които са поставени символи и отличителни знаци.

Раздел II.
Вид на униформеното облекло. Субекти, които имат право на униформено облекло

Чл. 2. (1) Униформеното облекло е представително униформено облекло и специално униформено облекло.
(2) Право на представително униформено облекло със съответните отличителни знаци имат служители, които работят по трудово и служебно правоотношение в ГД "НС "ГЗ" и в териториалните й звена.
(3) Право на специално униформено облекло със съответните отличителни знаци имат служители, които участват в операции по издирване и спасяване и при извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали.


Чл. 3. Главният директор на ГД "НС "ГЗ" със заповед определя длъжностите в главната дирекция и в териториалните дирекции "ГЗ", при заемане на които служителите имат право на представително униформено облекло, на специално униформено облекло и принадлежности, по вид и по елементи.


Чл. 4. (1) Всички служители, имащи право на представително униформено облекло, са длъжни да го носят при изпълнение на служебните си задължения, както и в случаи, предвидени със заповед на министъра на извънредните ситуации или на главния директор на ГД "НС "ГЗ".
(2) Всички служители, имащи право на специално униформено облекло, са длъжни да го носят при изпълнение на дейностите по чл. 71, ал. 1, т. 3 - 6 от Закона за защита при бедствия.
(3) Извън случаите по ал. 2 служителите, имащи право на специално униформено облекло, следва да го носят при изпълнение на служебните си задължения съгласно заповед на главния директор на ГД "НС "ГЗ".


Чл. 5. Видът и моделът на униформеното облекло на служителите в ГД "НС "ГЗ" и в териториалните дирекции "ГЗ", срокът на износване, количеството, изискването за връщане, както и съответните принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци, се определят съгласно приложението.

Раздел III.
Срокове и правила за износване на униформеното облекло


Чл. 6. (1) На правоимащите служители се предоставя униформено представително и/или униформеното специално облекло, както и съответните принадлежности, не по-късно от три месеца от датата на постъпването им на работа.
(2) Сроковете на износване на униформеното представително и униформеното специално облекло, както и принадлежностите, започват да текат от датата на получаването им и се определят в приложението по чл. 5.
(3) Сроковете за износване на облеклата и принадлежностите по приложението текат и по време на законоустановен отпуск, но не повече от три месеца.


Чл. 7. (1) В ГД "НС "ГЗ" и в териториалните дирекции "ГЗ" се води служебен картон за отчетност за всеки служител. Служебните картони се водят от съответните служители - материалноотговорни лица, и съдържат вид, брой, дата на получаване, срок за износване и подпис на получателя.
(2) При преминаване на служител на длъжност в друга структура и/или в друго населено място структурата, в която е работил служителят, изпраща копие от служебния му картон на новата месторабота.


Чл. 8. Униформеното облекло и принадлежности, срокът на които е изтекъл, не подлежат на връщане. В служебния картон се отбелязва срещу съответния вид облекло "износено".


Чл. 9. (1) Загубено, унищожено или повредено униформено облекло преди изтичане на срока за износване не по вина на служителя се подменя с ново за сметка на МИС. Причината за подмяната и предаването на новото облекло се установява с протокол на комисия, назначена със заповед на главния директор или на директора на съответната териториална дирекция.
(2) Служител, който виновно загуби, унищожи или повреди униформено облекло или принадлежности преди изтичане на срока за износване, заплаща стойността на облеклото за срока на износването.


Чл. 10. (1) При преминаване на служител на друга длъжност или в друго населено място, където се предвижда носене на униформено облекло и съответните принадлежности, те не се връщат, а се доизносва в сроковете, предвидени в приложението по чл. 5.
(2) Служителите, имащи право на специално униформено облекло и принадлежности, в случаите по ал. 1, когато за новата длъжност не се предвиждат такива, връщат предоставеното им облекло и принадлежности освен ако желаят да ги задържат, като заплатят стойността им за срока на доизносването.


Чл. 11. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 1, 5, 8, 9, 11 и 12, чл. 327, т. 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8 и чл. 328, ал. 1, т. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 и 12, чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) облеклото и принадлежностите, посочени в приложението по чл. 5, не се връщат и не се заплаща стойността им за срока на доизносването.
(2) В случаите, когато трудовият договор се прекратява на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 326, ал. 1, чл. 327, т. 7 и чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, униформеното облекло и принадлежностите, посочени в приложението по чл. 5, не се връщат от служителя, при условие че заплати 50 % от стойността за срока на доизносването.
(3) В случаите на прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 327, т. 9 КТ облеклото и принадлежностите, посочени в приложението по чл. 5, не се връщат и не се заплаща стойността за срока на доизносването, ако органът по назначаването е бил работодател на служителя. В останалите случаи се прилага ал. 2.


Чл. 12. При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 6, 7 и 8 КТ облеклото и принадлежностите, посочени в приложението по чл. 5, могат да не се връщат, а да се заплати стойността за срока на доизносване.


Чл. 13. (1) При прекратяване на служебното правоотношение по реда на чл. 103, ал. 1, т. 1, 3, 7 и 8, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 107, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 107а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) облеклото и принадлежностите не се връщат и не се заплаща стойността за срока на доизносването.
(2) При прекратяване на служебното правоотношение по чл. 103, ал. 1, т. 4, 5 и 9, чл. 105, ал. 1 и чл. 107, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 7 и ал. 2 ЗДСл облеклото и принадлежностите могат да не се връщат, а да се заплати стойността за срока на доизносването.


Чл. 14. Лица, които не са служители в ГД "НС "ГЗ" и в териториалните й звена, нямат право да използват униформеното облекло, символите и отличителните знаци, както и надписите на главната дирекция.


Чл. 15. (1) Средствата за представително и специално униформено облекло се осигуряват от бюджета на МИС.
(2) Не се допуска парична компенсация за неизползвано или непредоставено униформено облекло, както и смесване на отделни елементи от видовете униформено облекло по чл. 2, ал. 1.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на главния секретар на МИС.


Приложение към чл. 5


Вид и модел на униформеното облекло, срок на износване, количество, изискване за връщане, както и принадлежности, върху които са поставени символите и отличителните знаци
I. Униформено облекло
  Описание на модела - материя (цвят) Служители Други слу- Подлежи/
  Отличителни знаци от ГД "НС жители от не подле-
    "ГЗ"и от тери- ГД "НС жи на връ-
    ториалните "ГЗ" и от щане пре-
    дирекции "ГЗ", територи- ди срока
    изпълняващи алните на износ-
    дейности по дирек- ване
    чл. 71, ал. 1, ции "ГЗ"  
    т. 3 - 6 ЗЗБ    
    ко- срок ко- срок  
    ли- на из- ли- на из-  
    чес- нос- чес- нос-  
    тво ване тво ване  
      в го-   в го-  
      дини   дини  
1 2 3 4 5 6 7
  ПРЕДСТАВИТЕЛНО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО          
  Лятно          
1. Шапка 1 4 1 2 Подлежи
  Шапката е предназначена за защита от слънчеви лъчи с козирка. Състои се от дъно, околожка, начелник, изработен от специален материал за придаване на твърдост, стабилност и форма, тип "Жокейка", с щрифелки за пристягане с велкро. Конструктивно срязана странично, с вмъкнат паспел в оранжев цвят. Козирката завършва с обточка в оранжев цвят.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема - "Гражданска защита", бродирана челно, с размер фи 60 мм.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
2. Риза с къс ръкав 2 4 2 2 Подлежи
  Ризата е с прав силует и симетрични предни части. Яката е класическа със столче. Закопчаване с копчета минимум 7 бр. Два горни джоба с капаци - скосени, закопчаващи се с копчета. Гърбът е прав с двойна платка на раменете и две чупки. Ръкавите са с един шев, завършващи с подгъв. Пагони, на които единият край се зашива в ръкавната извивка, симетрично на раменния шев, а другият е закрепен с илик и копче. Подлепване на яка, столче, пагони и капаци. Съединителните шевове се изминават с гъстота на бода - 5 бода/см, а лицевите - 5 бода/см.          
  Основен плат: 50/50 П/ПЕ, специфична площна маса 115 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема "Гражданска защита", бродирана на левия джоб, с размер фи 80 мм.          
  Цвят: Светлосин.          
3. Панталон 1 4 1 2 Подлежи
  Панталонът е с прав силует, закопчаването е с цип и копче. С две предни чупки и колан с пет броя гайки. Джобове шест броя - два предни вътрешни тип "Италиански". Между тях и линията на коляното върху страничните шевове са пришити външни джобове с капаци. Торбата на джобовете е с една чупка. Капакът се закопчава с един брой копче. Два задни вътрешни джоба с по една филетка и капак. Капакът е със същата форма като на страничните джобове и се затваря с един брой копче.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Цвят: Тъмносин.          
4. Яке късо със сваляеми ръкави 1 4 1 2 Подлежи
  Якето е с дължина до средата на ханша, ръкавите са право прикачени, свалящи се, с цип, срязани от три части, с вмъкнат паспел в оранжев цвят, завършващи с маншет и велкро. Закопчаването е до началото на яката със скрит цип. Якето е с яка тип "Столче", закопчано с велкро. Подгъвът на якето е с колан, затварящ се с велкро. Предница и гръб са рязани, от две части, свързани с паспел в оранжев цвят. В областта на раменете между предницата и гърба е вмъкнат паспел с оранжев цвят. В областта на гърдите под паспела са монтирани два асиметрични джоба. От дясната страна е зашит външен джоб, разделен на две части, от които едната е предназначена за принадлежности, втората част е закрита с капак, закопчаващ се с велкро. Левият джоб е външен, с капак и велкро. Върху него е пришит още един джоб с мехчета в оранжев цвят за радиостанция. В долния край на якето са монтирани два вертикални джоба с филетки и паспел в оранжев цвят, закопчаването е с цип. Якето е с ПЕ хастар.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Хастар: 100 % ПЕ, специфична площна маса 40 - 80 г/м2. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Надпис МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ и MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS - оранжев (ситопечат) на гърба с размер 250 - 300 мм. Емблема "Гражданска защита", бродирана на левия ръкав, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
5. Обувки 1 4 1 2 Не подлежи
  Обувките са ниски          
  Цвят: Черен.          
  Зимно          
6. Шапка 1 4 1 2 Подлежи
  Шапката е студозащитна, с допълнително парче за покриване на ушите.          
  Състои от дъно, начелник, козирка и наушници. Начелникът е ушит от цяло парче, прикачено към дъното. Между тях се вмъква паспел в оранжев цвят. Дъното е от четири симетрични триъгълни парчета, съединени с вътрешен шев. В тилната част е монтиран улей, в който е вмъкнат шнур с регулатор за фиксиране ширината на шапката. В предния край е прикачена козирка, обточена с оранжев паспел. Наушниците са от лицев плат от външна страна и подплатени с полар от вътрешната страна. Те са монтирани по начин, позволяващ прибирането им във вътрешността на шапката. Шапката е подплатена с едностранно капитуниран ПЕ хастар с 80 г/м2 синтетична вата.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Водоустойчив. Хастар: 100 % ПЕ, специфична площна маса 40 - 80 г/м2. Вата: 100 % полиестер 80 г/м2. Полар - 100 % полиестер 180 г/м2.          
  Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема "Гражданска защита", бродирана челно, с размер фи 60 мм.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
7. Риза с дълъг ръкав 2 4 2 2 Подлежи
  Ризата е с прав силует и симетрични предни части. Яката - класическа, със столче. Закопчаване - с копчета минимум 7 бр. Два горни джоба с капаци - скосени, закопчаващи се с копчета. Гърбът е прав с двойна платка на раменете и две чупки. Ръкавите са цели с прорязан шлиц, тип "Трапец", скосени маншети, закопчани с два броя копчета, и два броя чупки. Пагони, на които единият край се зашива в ръкавната извивка, симетрично на раменния шев, а другият - закрепен с илик и копче. Подлепване на яка, столче, пагони, маншети и капаци. Съединителните шевове се изминават с гъстота на бода 5 бода/см, а лицевите - 5 бода/см.          
  Основен плат: 50/50 П/ПЕ, специфична площна маса 115 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема "Гражданска защита", бродирана на левия джоб, с размер фи 80 мм.          
  Цвят: Светлосин.          
8. Панталон 1 4 1 2 Подлежи
  Панталонът е с прав силует, закопчаването - с цип и копче. С две предни чупки и колан с пет броя гайки. Джобове шест броя - два предни вътрешни тип "Италиански". Между тях и линията на коляното върху страничните шевове са пришити външни джобове с капаци. Торбата на джобовете е с една чупка. Капакът се закопчава с един брой копче. Два задни вътрешни джоба с по една филетка и капак. Капакът е със същата форма като на страничните джобове и се затваря с един брой копче.          
  Панталонът е с неподвижна памучна подплата.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Водоустойчив. Хастар: 100 % памук, специфична площна маса 120 - 140 г/м2. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Цвят: Тъмносин.          
9. Шуба със сваляема подплата 1 4 1 2 Подлежи
  Студо- и водозащитна. Конструкцията на шубата позволява свободно извършване на различни работни движения. Шубата е с прав силует. Закопчаването е догоре, с цип, покрит с пластрон, закопчаващ се с 5 бр. велкро. Джобове 5 бр. - един на дясна предна част на линията на гърдите, с мех в оранжев цвят и капак, закопчаващ се с велкро. В горна лява част - два джоба с оранжеви мехчета и капаци, закопчаващи се с велкро. Два долни вътрешни наклонени джоба с цип, покрит с платка. Един външен джоб на хастара, затворен с велкро. Гърбът е срязан, от две части. Платката е в оранжев цвят. Хоризонтално на гърба в областта на ханша са поставени два броя ленти от 5 см в оранжев цвят. Яката е тип "Столче" със скрита качулка, закопчана с цип, а в предната част - закопчана с велкро. Ръкави - двушевни, завършващи с маншет и велкро. Шубата е подплатена с хастар 100 % ПЕ. Отделно е монтирана подвижна подплата от полар, прикачена към шубата посредством цип.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Водоустойчив. Хастар: 100 % ПЕ, специфична площна маса 40 - 80 г/м2. Полар - 100 % полиестер 280 - 300 г/м2, антипилинг. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Надпис МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ и MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS - оранжев (ситопечат) на гърба с размери 250 - 300 мм. Емблема "Гражданска защита", бродирана на левия ръкав, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
10. Обувки 1 4 1 2 Не подлежи
  Обувките са високи.          
  Цвят: Черен.          
  СПЕЦИАЛНО УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО          
  Лятно          
11. Шапка 1 2 1 4 Подлежи
  Тип "Жокейка", предназначена за защита от слънчеви лъчи. Състои се от дъно и козирка. Дъното се състои от четири симетрични триъгълни парчета и едно начелно с пенс. Конструктивно срязана странично с вмъкнат паспел в оранжев цвят. На тила е поставена пластмасова каишка за регулиране и пристягане. Козирката е от лицев плат с кант в оранжев цвят.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Водоустойчив. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема "Гражданска защита", бродирана челно, с размер фи 60 мм.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
12. Тениска 4 2 4 4 Не подлежи
  Тениската е от цяла права предна и задна част, с обло деколте, с ликра. Ръкави къси. Подгъвът и ръкавите на тениската са изработени на двуигловна покривна машина.          
  Основен плат: 100% памук, пенирани прежди, специфична площна маса 140 - 160 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Надпис: МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ и MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS - тъмносин (ситопечат) на гърба с размер 250 - 300 мм. Емблема "Гражданска защита", ситопечат на гърба с размер фи 200 мм. Емблема "Гражданска защита", ситопечат в лявата част на нивото на гърдите фи 80 мм.          
  Цвят: Оранжев.          
13. Риза-яке с навиващи се ръкави 1 2 1 4 Подлежи
  Ризата е с прав силует, равна по линия на подгъва. Яка - легнала, без столче. В горната част предницата и гърбът са срязани, с вмъкнат паспел в оранжев цвят. Върху платките, над паспела и в долния край на ризата хоризонтално са пришити светлоотразителни ленти с широчина 5 см. Два горни симетрични външни джоба, разположени на двете предни части по линия на гърдите. На долната и страничната част на джобовете откъм ръкавната извивка са поставени мехчета за обем в оранжев цвят. Капаците са с равна форма и скрито закопчаване, с по два броя копчета. Ръкавите са дълги, двушевни, завършващи с щрифелка с две копчета за коригиране ширината на ръкава. От страни на ръкава е изработена щрифелка с копче за регулиране на дължината в оранжев цвят.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема "Гражданска защита", бродирана на предния ляв джоб, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро. Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
14. Полугащеризон 1 2 1 4 Подлежи
  Полугащеризонът е с удължен гръб и предница. Презрамки с частично ластично пристягане, закопчаващи се с PVC закопчалки. Джобове 8 броя - два предни горни на платката, от които един с цип, а другият - с отделение за принадлежности. Два предни външни с вмъкнат паспел в оранжев цвят. Два задни с капак, закопчаващи се с велкро. Един двоен инструментален на задната част на десния крачол. Странично закопчаване с копчета, шлиц с цип, частично ластично пристягане в областта на гърба на нивото на талията. Два броя светлоотразителни ленти, широки 5 см, поставени в долния край на крачолите. Широчината на подгъва се регулира с ластичен шнур и стопер.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Водоустойчив. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема "Гражданска защита", бродирана на преден пластрон върху джоба, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро.          
  Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
15. Яке късо със сваляеми ръкави 1 2 1 4 Подлежи
  Якето е с дължина до средата на ханша, ръкавите са право прикачени, свалящи се с цип, завършващи с маншет и велкро. Закопчаването е до началото на яката с цип. Якето е с легнала права яка. Подгъвът на якето е с колан, откъм задна част пристегнат с щрифелки с велкро за регулиране на широчината на якето. Предница и гръб са рязани от две части, свързани с паспел в оранжев цвят. В областта на гърдите под паспела са монтирани два асиметрични джоба. От дясната страна е зашит външен джоб, разделен на две части, покрит с капак с велкро. На долната и страничната част на джоба откъм ръкавната извивка е поставено мехче за обем в оранжев цвят. От лявата страна е пришит външен джоб, върху който е поставен джоб с раздел за принадлежности, и до него още един джоб с мехчета в оранжев цвят за радиостанция. В долния край на якето са монтирани два наклонени външни джоба с вмъкнат паспел в оранжев цвят тип "Карго". На левия ръкав се монтират два джоба, от които един с цип. Върху платките, над паспела и в долния край на якето          
  хоризонтално са пришити светлоотразителни ленти с широчина 5 см. В долния край на ръкава са пришити по два броя светлоотразителни ленти с широчина 5 см.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Водоустойчив. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Надпис МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ и MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS - син/оранжев (ситопечат) на гърба с размер 250 - 300 мм. Емблема "Гражданска защита", ситопечат на гърба с размер фи 200 мм. Емблема "Гражданска защита", бродирана на левия ръкав, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро.          
  Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
16. Обувки 1 1 1 4 Не подлежи
  Обувките са тип "Кубинки".          
  Цвят: Черен.          
  Зимно          
17. Шапка плетена 1 2 1 4 Подлежи
  Шапката е предназначена за защита на главата от студ, тип "Качулка" с отвори за очи и уста.          
  Основен материал: Щрик 1ґ1, състав 50/50 вълна/акрил.          
  Маса 0,420 г/л.м при широчина 60 см.          
  Цвят: Тъмносин.          
18. Шапка 1 2 1 4 Подлежи
  Шапката е студозащитна с допълнително парче за покриване на ушите. Дъното е изработено от четири симетрични триъгълни парчета и едно начелно с пенс, конструктивно срязано, с вмъкнат паспел с оранжев цвят. В тилната част е монтиран улей, в който е вмъкнат шнур с регулатор за фиксиране ширината на шапката. В предния край е прикачена козирка, обточена с оранжев паспел. Наушниците са от лицев плат от външната страна и подплатени с полар от вътрешната страна. Монтирани по начин, позволяващ прибирането им във вътрешността на шапката. Шапката е подплатена с едностранно капитуниран ПЕ хастар с 80 г/м2 синтетична вата.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Водоустойчив. Хастар: 100 % ПЕ, специфична площна маса 40 - 80 г/м2. Вата: 100 % полиестер 80 г/м2. Полар - 100 % полиестер 180 г/м2.          
  Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема "Гражданска защита", бродирана челно, с размер фи 60 мм.          
  Цвят:Тъмносин/оранжев.          
19. Риза-яке с навиващи се ръкави 1 2 1 4 Подлежи
  Ризата е с прав силует, равна по линия на подгъва. Яка, легнала, без столче. В горната част предницата и гърбът са срязани, с вмъкнат паспел в оранжев цвят. Върху платките, над паспела и в долния край на ризата хоризонтално са пришити светлоотразителни ленти с широчина 5 см. Два горни симетрични външни джоба, разположени на двете предни части по линия на гърдите. На долната и страничната част на джобовете откъм ръкавната извивка е поставено мехче за обем в оранжев цвят. Капаците са с равна форма и скрито закопчаване, с по два броя копчета. Ръкавите са дълги двушевни, завършващи с щрифелка с две копчета за коригиране ширината на ръкава. От-страни на ръкава е изработена щрифелка с копче за регулиране на дължината в оранжев цвят.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема "Гражданска защита", бродирана на ляв преден джоб, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро. Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
20. Полар-яке 1 2 1 4 Подлежи
  Поларът-яке е с прав изчистен силует, с цяла предна и задна част. Закопчаване - отпред с цип. Под ципа е монтиран защитен пластрон. Яка права тип "Столче". Два долни наклонени вътрешни джоба с филетки и два горни вътрешни вертикални с филетки и цип. Ръкавите са прави, прикачени, завършващи с ластик. В долната част на ръкава са поставени два броя светлоотразителни ленти, широки 5 см. Якето-полар е подплатено с неподвижен ПЕ хастар. В долната предна част на полара-яке е поставена един брой, а на гърба - два броя светлоотразителна лента с широчина 5 см. В подгъва на якето е монтиран еластичен шнур със стопер за регулиране на широчината.          
  Основен материал: Полар 100 % полиестер, специфична площна маса 280 - 300 г/м2, антипилинг. Хастар: 100 % ПЕ, специфична площна маса 40 - 80 г/м2. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема "Гражданска защита", бродирана на лява предна част, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро. Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
21. Полугащеризон с подплата 1 2 1 4 Подлежи
  Полугащеризонът е с удължен гръб и предница. Презрамки - с частично ластично пристягане, закопчаващи се с PVC закопчалки. Джобове 8 броя - два предни горни на платката, от които един с цип, а другият - с отделение за принадлежности. Два предни външни, с вмъкнат паспел в оранжев цвят. Два задни с капак, закопчаващи се с велкро. Един двоен за инструменти на задната част на десния крачол. Странично закопчаване с копчета, шлиц с цип, частично ластично пристягане в областта на гърба на нивото на талията. Два броя светлоотразителни ленти, широки 5 см, поставени в долния край на крачолите. Полугащеризонът е подплатен с неподвижен едностранно капитуниран 100 % ПЕ хастар с 80 г/м2 синтетична вата. В областта на глезените е монтирано парче с ластик от непромокаем плат тип "Чорапче".          
  Основен плат: 50/50 П/ПЕ, с PU мембрана - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Хастар: 100 % ПЕ, специфична площна маса 40 - 80 г/м2. Вата: 100 % полиестер 80 г/м2. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Емблема "Гражданска защита", бродирана на преден пластрон върху джоба, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро.          
  Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
22. Полушуба със сваляема подплата 1 2 1 4 Подлежи
  Полушубата е с прав силует с дължина до ханша. Закопчаване - с цип догоре, покрит с двойна платка, закопчаваща се с 5 бр. велкро. Ръкавите са прави прикачени, завършващи с маншет с частично ластично пристягане и щрифелка с велкро. В долната част на ръкава са монтирани два броя светлоотразителни ленти с широчина 5 см. Предницата и гърбът са конструктивно срязани. В областта на раменете са поставени оранжеви платки. В областта на талията са монтирани два вътрешни джоба с цип, покрит с платки.          
  На предницата и гърба по дължина са пришити по два броя светлоотразителна лента с широчина 5 см, в областта на гърдите от дясната страна е монтиран един вертикален джоб с филетка и цип. От лявата страна е монтиран същият джоб, като до него е пришит един с мехчета в оранжев цвят с капак с велкро, предназначен за радиостанция. Яката е тип "Столче", подплатена с топъл хастар. От външната страна на яката е оформен отвор за прибиране на неподвижно прикачена качулка, закопчаваща се с велкро. Качулката е подплатена с 100 % ПЕ хастар. В подгъва на полушубата е монтиран еластичен шнур със стопер за регулиране на широчината. Полушубата е подплатена с хастар 100 % ПЕ. Отделно е монтирана подвижна подплата от полар, прикачена към полушубата посредством цип.          
  Основен плат: 50/50 П/ПЕ, с PU мембрана - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Полар - 100% полиестер, специфична площна маса 280 - 300 г/м2, антипилинг. Хастар: 100% ПЕ, специфична площна маса 40 - 80 г/м2. Шевни конци - състав полиестер, цвят близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Надпис МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ и MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS - оранжев (ситопечат) на гърба с размери 250 - 300 мм. Емблема "Гражданска защита", ситопечат на гърба, с размер 200 мм. Емблема "Гражданска защита", бродирана на левия ръкав, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро.          
  Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
23. Гащеризон 1 2 1 4 Подлежи
  Гащеризонът е с прав силует, закопчаващ се с цип догоре. Ръкавите са прави, прикачени, свалящи се, с цип. В долния край на ръкава са поставени два броя светлоотразителни ленти от 5 см. В областта на гърдите гащеризонът е конструктивно срязан, с вмъкнат паспел в оранжев цвят. Под паспела са поставени два броя външни джобове с мехчета в оранжев цвят и капаци с велкро. Два долни вътрешни италиански джоба с оранжев паспел. Два странични обемни джоба с фалди и мехчета в оранжев цвят, с капаци и велкро.          
  В долната част на крачолите са поставени два броя светлоотразителни ленти от 5 см. В подгъва са монтирани еластичен шнур и стопер за пристягане. На гърба има две фалди за обем в оранжев цвят, а в областта на талията е монтиран ластик. В задната част са пришити два външни джоба с велкро. Яката е тип "Столче", в която от външна страна е поставен цип за прибиране на неподвижната качулка. Яката се затваря с две щрифелки с велкро.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Водоустойчив. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Надпис МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ и MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS - оранжеви (ситопечат) на гърба с размер 250 - 300 мм. Емблема "Гражданска защита", ситопечат на гърба с размер 200 мм. Емблема "Гражданска защита", бродирана на левия джоб, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро.          
  Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
24. Яке късо - дъждобран 1 2 1 4 Подлежи
  Якето е с прав силует. Ръкавите са тип реглан в оранжев цвят, с пришити подсилващи парчета в областта на лактите, с по една светлоотразителна лента от 5 см и щрифелка за пристягане с велкро. Якето се закопчава догоре с цип, покрит с два броя пластрони и 5 бр. велкро. В долната част са пришити два външни джоба с капаци с оранжев цвят и велкро. В подгъва на якето е монтиран еластичен шнур със стопер за регулиране на широчината. В долната предна част на якето е поставена един брой, а на гърба два броя светлоотразителни ленти с широчина 5 см. Яката е тип "Столче", на която е прикачена с "тик-так" копчета сваляща се качулка. Качулката е с лента за регулиране на обем и еластичен шнур за пристягане.          
  Основен плат: 50/50 П/ПЕ, с PU мембрана - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Надпис МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ и MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS - оранжеви (ситопечат) на гърба с размер 250 - 300 мм. Емблема "Гражданска защита", ситопечат, на гърба с размер фи 200 мм. Емблема "Гражданска защита", бродирана на лява предна част, с размери фи 80 мм, закрепваща се с велкро.          
  Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
25. Панталон - дъждобран 1 2 1 4 Подлежи
  Предназначен за връхна дреха. С прав силует, закопчаващ се странично с цип (в двете страни по цялата дължина на панталона). Ципът е покрит с пластрон, залепващ се с велкро. В областта на талията откъм гърба е монтиран ластик, а отпред - шнур за пристягане. По дължината в областта на глезените е монтиран ластик за пристягане. В долната част на крачолите са пришити два броя светлоотразителни ленти с ширина 5 см.          
  Основен плат: 50/50 П/ПЕ, с PU мембрана - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Отличителни знаци: Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин.          
26. Елек 1 2 1 4 Подлежи
  Елекът е с прав силует, с остро деколте. Закопчаването е с цип. Предницата и гърбът са конструктивно срязани в областта на раменете. Платките са в оранжев цвят. На предниците са пришити асиметрично джобове. На дясната предна част са поставени шест броя джобове, разположени на три нива. Джобовете са с мехчета в оранжев цвят. На лявата предница са монтирани пет джоба на две нива с мехчета в оранжев цвят. В областта на гърба - светлоотразителни ленти с широчина 5 см. Около вратната и ръкавната извивка елекът е обточен с оранжев цвят. Елекът е частично подплатен с хастар - 100 % П.          
  Основен плат: 33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Водоустойчив. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат. Хастар: 100 % памук, специфична площна маса 120 - 140 г/м2.          
  Отличителни знаци: Надпис МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ и MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS - син/оранжев (ситопечат) на гърба с размер 250 - 300 мм. Емблема "Гражданска защита", ситопечат на гърба с размер 200 мм. Емблема "Гражданска защита", бродирана на лява предна част, с размер фи 80 мм, закрепваща се с велкро.          
  Светлоотразителни ленти съгласно БДС EN 471.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
27. Ръкавици с пет пръста 1 2 1 4 Подлежи
  Студозащитни, с подплата от полар - 180 г/м2, антипилинг.          
  33/67 П/ПЕ, специфична площна маса 230 г/м2 - устойчив на износване и претриване. Устойчивост на багрене - запазва цвета си при светлина, триене, гладене, вода, пране и пот. Обработен против свиване - устойчивост на размерите при гладене, умокряне и пране. Шевни конци - състав полиестер, цвят, близък до цвета на основния плат.          
  Цвят: Тъмносин/оранжев.          
28. Обувки 1 1 1 4 Не подлежи
  Обувките са тип "Кубинки".          
  Цвят: Черен.          
II. Принадлежности
Принадлежности Служители Други слу- Подлежи/
    от ГД "НС жители от не подле-
    "ГЗ" и от тери- ГД "НС жи на връ-
    ториалните "ГЗ" и от щане пре-
    дирекции "ГЗ", територи- ди срока
    изпълняващи алните на износ-
    дейности по дирек- ване
    чл. 71, ал. 1, ции "ГЗ"  
    т. 3 - 6 ЗЗБ    
    ко- срок ко- срок  
    ли- на из- ли- на из-  
    чес- нос- чес- нос-  
    тво ване тво ване  
      в го-   в го-  
      дини   дини  
1. Бадж с надписи на български и/или английски език: Република Бъл- 1 Без срок 1 Без Подлежи
  гария, Министерство на извънредните ситуации, Гражданска защита,       срок  
  снимка, трите имена, длъжност и дирекция, град.          
2. Метална пластина с инкрустирани трите имена, ЕГН, 1 Без срок 1 Без Не под-
  кръвна група и резос фактор. Носи се на верижка около шията.       срок лежи
3. Значка - метална, с диаметър 3 см - изобразява релефно 1 Без срок 1 Без Подлежи
  отличителния знак на Министерството на извънредните ситуации       срок  
  (Гражданска защита).          
4. Колан - кожен, черен. 1 4 1 4 Подлежи
5. Колан - текстилен, широк, усилен, метална закопчаваща се катарама 1 2 1 4 Подлежи
  и 2 бр. текстилни халки с карабинери, цвят тъмносин.          


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти