Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

В сила от 06.03.2009 г.
Приета с ПМС № 41 от 18.02.2009 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в Регистъра на Националния архивен фонд, наричан по-нататък "регистъра", редът за вписване и поддържане, както и за достъп до информацията в него.

Чл. 2. Целите на регистъра са да централизира информацията за съществуващите ценни документи в страната и извън нея, да подпомага опазването и съхраняването им и да разшири възможностите за тяхното използване.


Чл. 3. Регистърът е публичен и достъпът до него се осъществява чрез страницата на Държавна агенция "Архиви" (ДАА) в интернет.


Чл. 4. (1) В регистъра се въвеждат данни за състава и съдържанието на архивни документи на юридически и физически лица, вида на техния носител, мястото на съхраняването им, достъпа до тях и техния собственик.
(2) Вписването на данни за архивните документи не води до промяна на собствеността и мястото им на съхранение.
(3) На вписване подлежат данни за предвидените в наредбата обстоятелства и промените в тях.
(4) Данни за документи - носители на класифицирана информация, не подлежат на вписване.

Раздел II.
Водене на регистъра


Чл. 5. (1) Държавна агенция "Архиви" разработва и води регистъра като централизирана база данни, като:
1. предприема мерки за сигурност и оперативна съвместимост в съответствие с общоприетите в международната практика стандарти, които осигуряват целостта на данните и връзката с други информационни обекти;
2. осигурява условия за постоянен достъп до публичните данни в регистъра и гарантира защитата на личните и други данни за физическите и юридическите лица, както и защитата на данните за местосъхранението на документите им;
3. осигурява безсрочно съхраняване на данните в регистъра;
4. осигурява адаптирането на регистъра при промени в нормативните актове, регулиращи функционирането му;
5. води регистъра чрез длъжностни лица, определени със заповед на председателя на ДАА.
(2) Субектите по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 получават партида с партиден номер, където извършват вписванията.
(3) При промяна на наименованието и/или статута на субектите по ал. 2 партидният номер не се променя.
(4) Субектите по чл. 7, ал. 1 получават идентификационен номер за всяко вписване в партидата си.
(5) Субектите по чл. 8, ал. 1 получават идентификационен номер за всяко вписване в партидата си съгласно условията на чл. 8, ал. 2 - 5.


Чл. 6. Архивите от системата на ДАА се включват в регистъра служебно.


Чл. 7. (1) Държавните архиви по чл. 13 - 19, както и държавните и общинските музеи и библиотеки подават заявление за включване в регистъра по образец съгласно приложение № 1 и привеждат в готовност данните за вписване съгласно ал. 5, но не по-късно от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.
(2) Ръководителите на институциите по ал. 1 определят със заповед длъжностни лица, които извършват вписванията.
(3) Копие от заповедта по ал. 2 се изпраща в ДАА в 7-дневен срок от датата на издаването й.
(4) Лицата по ал. 2 отговарят за достоверността и актуалността на вписаните данни.
(5) Субектите по ал. 1 вписват данни за притежаваните и/или съхраняваните от тях ценни документи, които не са създадени в резултат от дейността им и не подлежат на предаване в архивите от системата на ДАА.
(6) Вписаните данни за документите се актуализират до 31 март на всяка календарна година.
(7) При настъпила промяна във вписаните данни по чл. 11, т. 1 актуализацията се извършва до един месец от датата на промяната.


Чл. 8. (1) Частните архиви, юридическите лица с нестопанска цел, търговските дружества, политическите партии, културните, религиозните и други публични институции и физическите лица на територията на Република България и извън нея подават заявление за включване в регистъра по образец съгласно приложение № 2, съпроводено с опис на предложените за вписване документи.
(2) Архивите в системата на ДАА извършват експертиза на ценността на предложените за вписване документи и уведомяват субектите по ал. 1 за резултатите от експертизата в срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението.
(3) Субектите по ал. 1 въвеждат данните за документите, одобрени след експертизата, в срок до 6 месеца от датата на уведомлението.
(4) При всяко ново вписване в партидата субектите по ал. 1 подават заявление по образец съгласно приложение № 3, съпроводено с опис на предложените за вписване документи.
(5) При настъпила промяна във вписаните данни по чл. 11, т. 1 - 2 актуализацията се извършва до един месец от датата на промяната.
(6) Субектите по ал. 1 отговарят за достоверността и актуалността на въведените данни.


Чл. 9. (1) Партида от регистъра се заличава след подаване на мотивирано заявление по съответния образец съгласно приложение № 4 или приложение № 5.
(2) Субектите по чл. 7, ал. 1 посочват в съответното заявление за заличаване на партидата и правоприемника на вписаните в регистъра документи.


Чл. 10. Заличена партида от регистъра може да бъде възстановена в случаите:
1. когато правоприемникът на субект, заличил партидата си със заявлението по чл. 9, ал. 1, пожелае да прехвърли вписванията от заличената партида като поредни вписвания в своята партида и подаде заявление по образец съгласно приложение № 6;
2. когато субект, заличил партидата си със заявление по чл. 9, ал. 1, пожелае да я възстанови и подаде заявление по образец съгласно приложение № 7.

Раздел III.
Подлежащи на вписване обстоятелства


Чл. 11. Общите обстоятелства за вписване от субектите по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 са:
1. за юридически лица - наименование, код по БУЛСТАТ, адрес, електронен адрес (e-mail), телефон/факс, лице за контакти, работно време, условия за достъп и използване на документите;
2. за физически лица - име, адрес, електронен адрес (e-mail), телефон/факс, лице за контакти, условия за достъп и използване на документите.


Чл. 12. Архивите от системата на ДАА вписват данни за съхраняваните от тях документи чрез Автоматизираната информационна система на архивите.


Чл. 13. Направление "Ръкописно-документално и книжовно наследство" на Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" вписва следните обстоятелства:
1. обобщена характеристика/съдържание на документите според принадлежността им към масива на съответното структурно звено (отдел) на направлението - видове фондове и сбирки, основни видове документи в тях, автори, теми, дати и места на събитията, техника на създаване, езици (различни от български) и др.;
2. обем в линейни метри (л.м);
3. хронологичен обхват на документите;
4. видове носители (различни от хартиен);
5. справочници по документите;
6. описание на единичен ценен документ от масива.


Чл. 14. Научният архив на Българската академия на науките вписва следните обстоятелства:
1. обобщена характеристика/съдържание на документите според организацията им по масиви (фондове - лични, институтски; сбирки и др.) - основни видове документи, автори, теми, дати и места на събитията, техника на създаване, езици (различни от български) и др.;
2. обем в л.м;
3. хронологичен обхват на документите;
4. видове носители (различни от хартиен);
5. справочници по документите;
6. описание на единичен ценен документ от масива.


Чл. 15. Архивът на Националния институт за паметниците на културата вписва следните обстоятелства:
1. обобщена характеристика/съдържание на документите по масиви според локализацията (по области) на недвижимите паметници на културата - основни видове документи, автори, дати, техника на създаване и др.;
2. обем в л.м;
3. хронологичен обхват на документите;
4. видове носители (различни от хартиен);
5. справочници по документите;
6. описание на единичен ценен документ от масива.


Чл. 16. Българската национална филмотека вписва следните обстоятелства:
1. обобщена характеристика/съдържание на документите по видове масиви от българския филмов фонд (игрални, анимационни, документални и научнопопулярни, кинопрегледи и хроники) - творчески колективи, жанрове, теми, дати и места на събитията и др.;
2. обем;
3. хронологичен обхват на документите;
4. видове носители;
5. справочници по документите;
6. описание на отделно заглавие.


Чл. 17. Архивът на Българската национална телевизия вписва следните обстоятелства:
1. обобщена характеристика/съдържание на документите по съществуващата организация по сектори съобразно вида на носителите - жанрове, производители, автори, езици (различни от български) и др.;
2. обем;
3. хронологичен обхват на документите;
4. видове носители;
5. справочници по документите;
6. описание на отделно заглавие.


Чл. 18. Архивът на Българското национално радио - "Златен фонд", за фонодокументи вписва следните обстоятелства:
1. обобщена характеристика/съдържание на документите според утвърдената за използване категоризация на документите (I - VI категория) - автори, теми, дати и места на събитията, езици (различни от български) и др.;
2. обем;
3. хронологичен обхват на документите;
4. видове носители;
5. справочници по документите;
6. описание на отделно заглавие.


Чл. 19. Държавният геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър вписва следните обстоятелства:
1. обобщена характеристика/съдържание на документите според организацията им по масиви (геодезичен фонд, картографски фонд, кадастрален фонд) - основни видове документи, автори, теми, дати и места на събитията, техника на създаване, езици (различни от български) и др.;
2. обем в л.м;
3. хронологичен обхват на документите;
4. видове носители;
5. справочници по документите;
6. описание на единичен ценен документ от масива.


Чл. 20. Държавните и общинските музеи и библиотеки вписват следните обстоятелства:
1. обобщена характеристика/съдържание на документите според организацията им по масиви (фондове, колекции, сбирки или единични документи) - основни видове документи, автори, теми, дати и места на събитията, техника на създаване, езици (различни от български) и др.;
2. обем в л.м;
3. хронологичен обхват на документите;
4. видове носители (различни от хартиен);
5. справочници по документите;
6. описание на единичен ценен документ от масива.


Чл. 21. Частните архиви, юридическите лица с нестопанска цел, търговските дружества, политическите партии, културните, религиозните и други публични институции вписват следните обстоятелства:
1. обобщена характеристика/съдържание на документите според организацията им по масиви (фондове, колекции, сбирки) и/или характеристика на единични документи - видове документи, автори, теми, дати и места на събитията, техника на създаване, езици (различни от български), особености (водни знаци, преписки, печати, орнаменти, автографи и др.) и физическо състояние на документите (обгорени, разкъсани, чупливи, с угаснал текст и др.);
2. обем в л.м;
3. хронологичен обхват на документите;
4. видове носители (различни от хартиен);
5. справочници по документите;
6. публикувани документи (при наличие на сведения).


Чл. 22. Физическите лица вписват следните обстоятелства:
1. обобщена характеристика/съдържание на документите според организацията им по масиви (колекции, сбирки) и/или характеристика на единични документи - видове документи, автори, теми, дати и места на събитията, техника на създаване, езици (различни от български), особености (водни знаци, преписки, печати, орнаменти, автографи и др.) и физическо състояние на документите (обгорени, разкъсани, чупливи, с угаснал текст) и др.;
2. обем в л.м;
3. хронологичен обхват на документите;
4. видове носители (различни от хартиен);
5. справочници по документите (картотека, опис);
6. публикувани документи (при наличие на сведения).

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 69, ал. 2 от Закона за Националния архивен фонд.


§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавна агенция "Архиви", който дава указания по прилагането й.


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

Вх. № ..........................................................................................................................................................................
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
...................../200 ... г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за включване в Регистъра на Националния архивен фонд
Наименование ........................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно и съкратено наименование на юридическото лице)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тел./факс ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Лице за контакти .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №, тел./факс, е-mail)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Работно време ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Условия за достъп и използване на документите .......................................................................................................................................................................................................................................................
(свободен, ограничен, след определен период от време, във вид на копие, в определено време и др.)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Заявяваме готовността си за вписване на данни за притежаваните от нас ценни документи в Регистъра на Националния архивен фонд.
Запознати сме с чл. 96 и 99 от Закона за Националния архивен фонд и с Наредбата за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на Националния архивен фонд, и за реда за неговото водене.
Дата ............................................................................................................................................
Подпис: .......................................................................................................................................
 

ПечатПриложение № 2 към чл. 8, ал. 1

Вх. № ............................................................................................................................................................................
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
............./200 ... г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за включване в Регистъра на Националния архивен фонд
Наименование/име .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно и съкратено наименование на юридическото лице/име, презиме, фамилия на физическото лице)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕГН (ЕНЧ) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тел./факс ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Лице за контакти .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №, тел./факс, е-mail)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Работно време ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Условия за достъп и използване на документите .......................................................................................................................................................................................................................................................
(свободен, ограничен - с разрешение на собственика, след определен период от време, чрез посредничеството на ДАА, във вид на копие, в определено време и др.)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Заявявам/е желанието си за вписване на данни за притежаваните от мен/нас ценни документи в Регистъра на Националния архивен фонд.
Прилагам/е опис на ценните документи, които желая/ем да впиша/ем в Регистъра.
Запознат/и съм/сме с чл. 96 и 99 от Закона за Националния архивен фонд и с Наредбата за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на Националния архивен фонд, и за реда за неговото водене.
Дата ................................................................................................................................................
Подпис: .............................................................................................................................................
 

Печат

*Излишните данни и реквизити не се попълват.  


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 4

Вх. № ............................................................................................................................................................................
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
............./200 ... г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за ново вписване в партида на Регистъра на Националния архивен фонд
Партиден номер: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Наименование/име .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно и съкратено наименование на юридическото лице/име, презиме, фамилия на физическото лице)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕГН (ЕНЧ) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тел./факс ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Лице за контакти .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №, тел./факс, е-mail)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Работно време ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Условия за достъп и използване на документите .......................................................................................................................................................................................................................................................
(свободен, ограничен - с разрешение на собственика, след определен период от време, чрез посредничеството на ДАА, във вид на копие, в определено време и др.)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Заявявам/е желанието си за ново вписване в партидата.
Прилагам/е опис на ценните документи, които желая/ем да впиша/ем.
Запознат/и съм/сме с чл. 96 и 99 от Закона за Националния архивен фонд и с Наредбата за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на Националния архивен фонд, и за реда за неговото водене.
Дата ................................................................................................................................................
Подпис: .............................................................................................................................................
 

Печат

*Излишните данни и реквизити не се попълват.  


Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1

Вх. № ............................................................................................................................................................................
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
............./200 ... г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за заличаване на партида от Регистъра на Националния архивен фонд
Наименование ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно и съкратено наименование на юридическото лице)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тел./факс ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Лице за контакти .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №, тел./факс, е-mail)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Наименование и адрес на правоприемника на документите ..............................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Уведомяваме Ви за необходимостта от заличаване на партидата ни от Регистъра на Националния архивен фонд поради:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(промяна на статута, собствеността, други основателни причини)
............................................................................
Дата ................................................................................................................................................
Подпис: .............................................................................................................................................
 

ПечатПриложение № 5 към чл. 9, ал. 1

Вх. № ............................................................................................................................................................................
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
............./200 ... г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за заличаване на партида от Регистъра на Националния архивен фонд
Наименование/име .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно и съкратено наименование на юридическото лице/име, презиме, фамилия на физическото лице)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕГН (ЕНЧ) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тел./факс ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Лице за контакти .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №, тел./факс, е-mail)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Уведомявам/е Ви за желанието си да бъде заличена партидата ми/ни от Регистъра на Националния архивен фонд поради: .........................................................................................................................................................................
(промяна на собствеността, други основателни причини)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Дата ................................................................................................................................................
Подпис: .............................................................................................................................................
 

Печат

*Излишните данни и реквизити не се попълват.  Приложение № 6 към чл. 10, т. 1

Вх. № ............................................................................................................................................................................
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
............./200 ... г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за възстановяване на данните от заличена партида в Регистъра на Националния архивен фонд
Наименование/име .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно и съкратено наименование на юридическото лице/име, презиме, фамилия на физическото лице)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕГН (ЕНЧ) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тел./факс ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Лице за контакти .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №, тел./факс, е-mail)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Работно време ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Условия за достъп и използване на документите .......................................................................................................................................................................................................................................................
(свободен, ограничен - с разрешение на собственика, след определен период от време, чрез посредничеството на ДАА, във вид на копие, в определено време и др.)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Заявявам/е желанието си за възстановяване на данни от заличена партида в Регистъра на Националния архивен фонд.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(нормативен документ, с който е определен правоприемникът - само за юридически лица)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование/име на субекта, притежавал заличената партида)
Запознат/и съм/сме с чл. 96 и 99 от Закона за Националния архивен фонд и с Наредбата за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на Националния архивен фонд, и за реда за неговото водене.
Дата ................................................................................................................................................
Подпис: .............................................................................................................................................
 

Печат

*Излишните данни и реквизити не се попълват.  


Приложение № 7 към чл. 10, т. 2

Вх. № ............................................................................................................................................................................
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
............./200 ... г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за възстановяване на заличена партида в Регистъра на Националния архивен фонд
Наименование/име .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно и съкратено наименование на юридическото лице/име, презиме, фамилия на физическото лице)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕГН (ЕНЧ) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тел./факс ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Лице за контакти .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(държава, п.к., населено място, ул., №/ж.к., бл. №, вх., ап. №, тел./факс, е-mail)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Работно време ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Условия за достъп и използване на документите .......................................................................................................................................................................................................................................................
(свободен, ограничен - с разрешение на собственика, след определен период от време, чрез посредничеството на ДАА, във вид на копие, в определено време и др.)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Заявявам/е желанието си за възстановяване на заличената ми/ни партида в Регистъра на Националния архивен фонд.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(нормативен документ, с който е определен правоприемникът - само за юридически лица)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование/име на субекта, притежавал заличената партида)
Запознат/и съм/сме с чл. 96 и 99 от Закона за Националния архивен фонд и с Наредбата за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на Националния архивен фонд, и за реда за неговото водене.
Дата ................................................................................................................................................
Подпис: .............................................................................................................................................
 

Печат

*Излишните данни и реквизити не се попълват.  


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти