Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

В сила от 24.02.2009 г.
Издаден от Комисията за защита на конкуренцията

Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 4 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 9 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., попр. ДВ. бр.64 от 16 Август 2016г., изм. ДВ. бр.67 от 18 Август 2017г., изм. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Комисията за защита на конкуренцията (комисията), както и нейният състав, структура, правата и задълженията на администрацията и.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) Комисията е независим специализиран държавен орган, чиято цел е осигуряване на защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност, както и законосъобразното протичане на процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии.
(2) Комисията е и националният орган на Република България, отговорен за прилагането на общностното право в областта на конкуренцията.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджет със седалище София.


Чл. 4. Дейността на комисията се осъществява при спазване принципите на законосъобразност, публичност и равнопоставеност на страните в производството.

Раздел II.
Устройство и дейност на комисията


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Комисията е колегиален орган и се състои от седем членове - председател, заместник-председател и петима членове.


Чл. 6. Дейността на комисията е свързана със:
1. осигуряване на защита срещу споразумения, решения и съгласувана практика, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар и/или могат да засегнат търговията между държавите - членки на Европейския съюз;
2. осигуряване на защита срещу злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите и/или могат да засегнат търговията между държавите - членки на Европейския съюз;
3. осъществяване на контрол върху концентрациите между предприятия;
4. извършване на секторни анализи на конкурентната среда;
5. застъпничество за конкуренцията;
6. осигуряване на защита срещу нелоялна конкуренция;
7. (нова - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) осигуряване на защита срещу злоупотреба с по-силна позиция при договаряне;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) осигуряване на защита срещу всякакви други актове и действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията в страната и/или да засегнат търговията между държавите - членки на Европейския съюз;
9. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) осигуряване изпълнението на задълженията на страната във връзка с прилагането на чл. 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, в т. ч. сътрудничеството с Европейската комисия и националните органи по конкуренция на държавите - членки на Европейския съюз, по прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в чл. 101 и 102 ДФЕС, и Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО);
10. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) осигуряване на защита срещу незаконосъобразни решения, действия или бездействия на възложителите на обществени поръчки съгласно ЗОП;
11. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) осигуряване на защита срещу незаконосъобразни решения, действия или бездействия при предоставяне на концесии съгласно ЗК или специален нормативен акт.
12. (нова - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.)


Чл. 7. (1) При осъществяване на дейността си комисията:
1. изпълнява правомощията по чл. 8, т. 1 - 12 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК);
2. упражнява правомощията си по чл. 45 ЗЗК;
3. извършва проверки на място на предприятия и сдружения на предприятия по реда на чл. 50 и следващите от ЗЗК;
4. извършва проучване и определя положението на предприятията на съответния пазар по приета от комисията методика във връзка с прилагане на разпоредбите в ЗЗК;
5. изпълнява задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в областта на политиката на конкуренцията, обществените поръчки и концесиите;
6. участва със свои представители в работни групи и в заседанията на консултативните комитети по Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004;
7. осъществява постоянен мониторинг на новоприетото европейско законодателство и практика и подготвя проекти за нормативни актове в областта на конкуренцията;
8. осъществява и координира международното сътрудничество на Република България с международни организации или с организации от други страни в областта на защита на конкуренцията;
9. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) предлага и организира провеждането на инициативи, свързани с популяризиране правилата на конкуренцията и прилагане на правилата за обжалване в процедури по възлагане на обществени поръчки и в процедури по предоставяне на концесии;
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) произнася се по законосъобразността на решенията, на действията и бездействията на възложителите на обществени поръчки, както и по искания за допускане на предварително изпълнение и за налагане на временни мерки, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
11. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) произнася се по законосъобразността на решения, действия или бездействия при предоставяне на концесии, както и по искания за допускане на предварително изпълнение или за спиране на процедурата за определяне на концесионер, при условията и по реда на Закона за концесиите или специален нормативен акт;
12. (нова - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.)
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) приема устройствен правилник, както и други актове, предвидени в закона;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) решава с определения други въпроси, свързани с дейността на комисията.
(2) Комисията води електронен регистър за издаваните от нея актове.


Чл. 8. (1) Комисията изготвя и приема годишен доклад за дейността си, който предоставя на Народното събрание не по-късно от 30 май следващата година.
(2) Комисията издава годишния доклад по ал. 1 и го публикува на страницата си в интернет.


Чл. 9. (1) Председателят осъществява цялостното ръководство на комисията и нейната администрация.
(2) Председателят:
1. представлява комисията или оправомощава лица, които да я представляват;
2. организира и ръководи дейността на комисията;
3. насрочва и ръководи заседанията на комисията;
4. утвърждава щатното разписание на администрацията на комисията;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения със служителите от администрацията и присъжда рангове на държавните служители;
6. организира и привежда в изпълнение влезлите в сила решения на комисията;
7. утвърждава актове на комисията извън актовете по чл. 8, т. 14 ЗЗК;
8. изпълнява бюджета;
9. информира обществеността за дейността на комисията чрез средствата за масово осведомяване;
10. осъществява международното сътрудничество на Република България с международни организации или с органи от други държави в областта на защитата на конкуренцията;
11. предлага ръководителя и определя със заповед състава на РГ № 5 "Конкуренцията" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз;
12. сключва договори с външни експерти;
13. командирова членовете на комисията и служителите от администрацията в страната и в чужбина;
14. разпределя работата между членовете на комисията;
15. упражнява изрично предвидените в ЗЗК, ЗОП и ЗК правомощия, свързани с движението на постъпилите в комисията искания, уведомления и жалби;
16. организира привеждането в изпълнение на влезлите в сила решения на комисията и контрола върху тяхното спазване;
17. осигурява изготвянето на подзаконови нормативни актове, свързани с прилагането на ЗЗК, ЗОП и ЗК;
18. възлага извършването на анализи и обобщаване на приключилите дела по обжалвани решения на комисията пред Върховния административен съд;
19. утвърждава Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за реда за администриране на документите в комисията, Вътрешните правила за работната заплата, правилата по чл. 13, ал. 4 ЗЗК, както и всички други вътрешни актове, които не са от изричната компетентност на комисията;
20. решава и други въпроси, свързани с дейността на комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) Правомощията на председателя в негово отсъствие се осъществяват от заместник-председателя, за което се издава заповед за всеки конкретен случай.
(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) Председателят може да упълномощава със заповед членове на комисията и служители на администрацията на комисията да я представляват по отделни въпроси.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) Заместник-председателят подпомага дейността на председателя, изпълнява възложените от него задачи и го замества в негово отсъствие с нарочна писмена заповед.


Чл. 11. Членовете на комисията са равнопоставени и осъществяват функциите на комисията съобразно законите и задачите, възложени им от председателя.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) Заместник-председателят, членовете на комисията и служителите от администрацията могат да правят изявления по въпроси, свързани с дейността на комисията, пред средствата за масово осведомяване само ако са изрично упълномощени за това от председателя, а по конкретни преписки - след влизане в сила на решението на комисията.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията са длъжни добросъвестно да изпълняват своите задължения, да спазват тайната на заседанието при вземане на решения, както и производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, станала им известна при изпълнение на техните функции.


Чл. 14. (1) Членовете на комисията и служителите от администрацията нямат право да разпространяват информация, която представлява професионална тайна.
(2) Разкриването на информация, представляваща професионална тайна, може да се извърши от комисията само в изпълнение на задълженията и на национален орган по конкуренцията на държава - членка на Европейския съюз, по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.


Чл. 15. (1) Член на комисията или служител от администрацията и не може да участва в производство, образувано по реда на ЗЗК, ЗОП или ЗК, когато е заинтересуван от изхода му или когато са налице основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(2) Членът на комисията или служителят се отвежда по свой почин или по искане на страните.

Раздел III.
Състав, структура, права и задължения на администрацията


Чл. 16. (1) Дейността на комисията се осъществява с помощта на администрация, която се ръководи непосредствено от председателя и включва:
1. главен секретар;
2. (зал. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г., нова - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) служител по сигурността на информацията;
3. обща администрация;
4. специализирана администрация.
(2) Администрацията е организирана в дирекции.


Чл. 17. Отдели и сектори се създават, преобразуват и закриват със заповед на председателя.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Общата численост на персонала на комисията е 117 щатни бройки, в това число председател, заместник-председател и членове на комисията. Администрацията на комисията е разпределена по структурни звена съгласно приложението.


Чл. 19. Администрацията подпомага комисията при осъществяване на правомощията и и извършва дейност по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.


Чл. 20. (1) За изпълнение на определени задачи при извършване на проучване могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в определението на комисията и в сключения с тях договор.


Чл. 21. (1) Главният секретар ръководи административно комисията и е пряко подчинен на председателя.
(2) Главният секретар:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) координира и контролира функционирането на администрацията, като осигурява организационната връзка между административните звена в комисията, организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена, създава условия за нормална и ефективна работа на звената, осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
2. докладва на председателя заведените в деловодството на комисията документи;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) организира и участва съвместно с директора на съответната дирекция в проверката на редовността на исканията, уведомленията и жалбите;
4. организира изготвянето на дневния ред за заседанията на комисията;
5. организира призоваването на страните и уведомяването на заинтересуваните лица за заседанията на комисията;
6. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) организира съобщаването на страните и на заинтересуваните лица за приетите решения и определения на комисията и за издадените от председателя на КЗК разпореждания по чл. 38, ал. 2 ЗЗК, по чл. 159, ал. 2 ЗК и по чл. 201, ал. 2 ЗОП;
7. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) организира уведомяването на лицата, подали искането, уведомлението или жалбата, за допуснатите в тях нередовности в съответствие с изискванията на ЗЗК, ЗОП и ЗК;
8. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) съгласува изходящата кореспонденция на комисията, която не е във връзка с образувани производства;
9. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.)
10. организира взаимодействието на комисията с други ведомства и с неправителствени организации;
11. (нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) съвместно с началник-отдел "Административно-правно обслужване и предварителен контрол" организира дейността, свързана с предоставянето на достъп до обществена информация;
12. (нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) участва в изготвянето на вътрешните актове, свързани с дейността на комисията;
13. (нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) оказва помощ на служителите в администрацията и на членовете на комисията по всички правни и административни въпроси, свързани с дейността на комисията;
14. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) организира работата по изготвянето и публикуването на годишния доклад за дейността на комисията;
15. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) изпълнява други задачи, възложени му от председателя.


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г., нов - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на председателя на комисията и изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.
(2) В изпълнение на възложените му със ЗЗКИ задачи служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
5. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
6. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;
7. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира ДКСИ;
8. уведомява ДКСИ при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;
9. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
10. организира и провежда обучението на лицата от състава и администрацията на КЗК с издадени разрешения за достъп до класифицирана информация в областта на защитата на класифицираната информация;
11. следи за сроковете за защита на класифицирана информация;
12. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.
(3) Освен определените в правилника функции служителят по сигурността на информацията изпълнява и други задачи, възложени от председателя.


Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Общата администрация подпомага технически дейността на комисията и на специализираната администрация и извършва дейности по административно-правно и финансово-стопанско обслужване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административна".


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Дирекция "Административна" извършва дейности, свързани с финансово-стопанското и административно-правно обслужване на администрацията и гражданите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., попр. - ДВ, бр. 64 от 2016 г.) Във връзка със своите функции дирекцията осъществява следните дейности:
1. отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешно финансовия контрол, счетоводството и отчетността в комисията в съответствие с разпоредбите на закона;
2. организира отчитането на приходите и разходите на комисията по единната бюджетна класификация в съответствие с определения бюджет;
3. изготвя годишен проект на бюджет на комисията;
4. съставя месечни, тримесечни и годишен отчет за изпълнение бюджета на комисията;
5. изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости и годишен счетоводен баланс;
6. осигурява правилното прилагане на нормативните актове, свързани с организацията по нормирането и заплащането на труда на служителите, и изготвя месечните ведомости за заплати на служителите;
7. организира и отговаря за текущите и основните ремонти на сградата на комисията, както и за снабдяването, поддържането, съхраняването, стопанисването и застраховането на материалната база и собствеността на комисията;
8. организира транспортното обслужване, регистрира и застрахова предоставените МПС, осигурява тяхната поддръжка, ремонт и технически прегледи;
9. организира конкурсни процедури за сключване на договори с външни организации, изпълнители и доставчици;
10. приема, съхранява и предоставя на членовете на комисията данни за материалите, постъпили в и от звената на администрацията;
11. подготвя справки за граждани, държавни органи или други институции;
12. отговаря за правилното стопанисване и управление на собствеността на комисията;
13. осигурява отбранително-мобилизационната подготовка в комисията;
14. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност;
15. изготвя вътрешни правила за финансово управление и контрол в комисията съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
16. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) проверява документацията преди поемане на задължение и/или извършване на разход при спазване на процедурите по ЗОП;
17. (предишна т. 1 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) поддържа интегрирана информационна система (ИИС) и електронния регистър за издаваните актове на комисията, разработва и предлага принципите за информационно управление и йерархична система за достъп до информация;
18. (предишна т. 2 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) изгражда, поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет;
19. (предишна т. 3 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) осигурява правилното функциониране на необходимите средства за обработка и пренасяне на информацията - хардуера и софтуера, и на правилното функциониране на информационната система на комисията, като отговаря и за информационната и мрежовата сигурност на администрацията;
20. (предишна т. 4 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) осъществява връзките на комисията със средствата за масово осведомяване по повод дейността и, включително чрез подготовка и изготвяне на съобщения и справки, след предварително съгласуване с председателя на комисията;
21. (предишна т. 5 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) организира брифинги, пресконференции, официални, протоколни и работни срещи и семинари;
22. (предишна т. 6 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) обработва и съхранява библиотечния фонд на комисията и подготвя ежедневен преглед на печата;
23. (предишна т. 7 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) организира участието на членове на комисията или нейни служители в международни форуми и в съвместни програми и проекти за обучение в страната и в чужбина и задграничните командировки на служителите на комисията;
24. (предишна т. 8 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) подготвя и изпраща поздравителни адреси и друга протоколна кореспонденция;
25. (предишна т. 9 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) извършва дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси и личен състав, дейностите по атестирането, по обучението и повишаването на професионалната квалификация на служителите, организира провеждането на конкурси по Закона за държавния служител, разработва и предлага за одобряване щатното разписание и длъжностните характеристики за държавните служители и лицата на трудово правоотношение в администрацията;
26. (предишна т. 10 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) изготвя заповедите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
27. (предишна т. 11 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) образува, оформя и съхранява служебните досиета на служителите в комисията;
28. (предишна т. 12 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) организира деловодната дейност към комисията, като съхранява входящата и изходящата кореспонденция и осигурява изпращането и получаването на служебната кореспонденция;
29. (предишна т. 13 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) осигурява изготвянето на протоколите от заседанията на комисията и събирането на подписите на решенията;
30. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., отм., предишна т. 18 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 14 на ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) участва в изготвянето на документацията за процедури по Закона за обществените поръчки;
31. (нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) съдейства за осигуряване на достъпа до обществената информация в съответствие с конституционните права на гражданите и Закона за достъп до обществена информация;
32. (нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) привежда в изпълнение влезлите в сила решения на комисията за имуществени санкции и глоби по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или Гражданския процесуален кодекс и води отчет относно събираемостта на вземанията по влезлите в сила решения на комисията;
33. (нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя;
34. (нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) отговаря за законосъобразността на вътрешноадминистративните актове и участва при изготвяне и сключване на договори, по които комисията е страна;
35. (нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) участва в изготвянето на документацията за процедури по Закона за обществените поръчки;
36. (нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) организира извършването на преводи на материали от български език на чужд език и от чужд език на български език.
(3) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., отм., нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Служителите от дирекцията подпомагат главния секретар при изпълнение на задълженията му по чл. 21, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и 14.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Освен определените в правилника функции дирекция "Административна" изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността и.


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) Специализираната администрация осигурява осъществяването на правомощията на комисията по ЗЗК, ЗОП, ЗК.
(2) Специализираната администрация е организирана във:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) дирекция "Антитръст и концентрации";
2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) дирекция "Право и политика на конкуренцията";
4. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) дирекция "Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне";
5. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) дирекция "Обществени поръчки и концесии".


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) Дирекция "Антитръст и концентрации" извършва проучванията по производства в областта на забранените споразумения, решения и съгласувани практики и в областта на злоупотребите с монополно и господстващо положение, както и оценка на концентрации, като:
1. извършва проучване по образувани производства по глава трета от ЗЗК с цел оценка на споразуменията, решенията и съгласуваните практики, включително и на споразумения с незначителен ефект върху конкуренцията, на споразумения, по отношение на които забраната по чл. 15, ал. 1 не се прилага при условията на чл. 17 ЗЗК, и на споразуменията, които попадат в хипотезата на чл. 18, ал. 2 и 3 ЗЗК;
2. (нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) извършва проучване по образувани производства по глава четвърта от ЗЗК с цел оценка на поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите;
3. (нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) извършва секторни анализи в случаите, в които конкуренцията в даден сектор, отрасъл, подотрасъл или регион може да бъде предотвратена, ограничена или нарушена;
4. (нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) извършва проучване за оценка на концентрации между предприятия във връзка с образувани производства по глава десета ЗЗК, включително относно концентрации, извършени без разрешение или осъществени при условия и по начин, различен от този, при който са били разрешени, както и когато разрешението е било отменено от комисията;
5. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) приема и анализира искания за освобождаване от санкции или намаляване на санкции;
6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) участва в дейностите, свързани с осъществяване на предварителен контрол по постъпилите искания за образуване на производство по реда на глава трета и глава четвърта от ЗЗК, както и по постъпили уведомления за разрешаване на концентрации между предприятия;
7. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) извършва проучване по образувани производства по чл. 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС);
8. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) за целите на проучванията изисква информация и веществени, писмени, цифрови и електронни доказателства, независимо от носителя им, от страните по производството, от трети физически или юридически лица или държавни и общински органи;
9. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) организира и снема устни или писмени обяснения от страните и/или заинтересуваните лица по преписките;
10. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) организира и извършва проверки на място на предприятия и сдружения на предприятия след получаване на разрешение от компетентния съд при условията на чл. 50 ЗЗК по производства по глава трета и глава четвърта ЗЗК, както и по производства по глава пета ЗЗК, когато последните са образувани по инициатива на комисията или в случаите на задълбочено проучване;
11. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 10, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) след приключване на проучването изготвя доклад, съдържащ фактически, икономически и правен анализ на случаите по образуваните производства, свързани с прилагането на глава трета, глава четвърта, глава пета и глава шеста от ЗЗК и чл. 101 и 102 ДФЕС, както и предложение за начина на приключването им;
12. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) извършва всички необходими действия, свързани с изготвянето на решенията и определенията на комисията по производства, по прилагане на разпоредбите на глава трета, глава четвърта, глава пета и глава шеста от ЗЗК;
13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) извършва анализ за необходимостта от налагане на временни мерки по чл. 56 ЗЗК и изготвя съответното предложение за налагането им;
14. (нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) анализира предлагани от страните изменения на концентрация при ускорено проучване, както и мерки за запазване на ефективната конкуренция по реда на чл. 86 ЗЗК;
15. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) следи за изпълнение на решения, с които комисията е постановила привеждане на споразуменията, решенията или съгласуваните практики по чл. 18 ЗЗК в определения за това срок, в съответствие с изискванията на чл. 17 ЗЗК и чл. 81, ал. 3 ДЕО при групово освобождаване от забрана;
16. (предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 14, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) упражнява последващ контрол за изпълнение на решенията по производства, свързани с установяване на нарушения по глава трета и глава четвърта от ЗЗК, в случай че с тях се постановяват определени условия или задължения и прави предложения за възобновяване на производството по чл. 75, ал. 4 ЗЗК;
17. (предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., отм., нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) упражнява последващ контрол за изпълнение решенията на комисията, с които са наложени или одобрени мерки по чл. 88, ал. 1, т. 2 ЗЗК, както и предлага мерки за възстановяване на ефективната конкуренция по чл. 90 ЗЗК или прави предложение за упражняване правомощията на комисията по чл. 88, ал. 3 ЗЗК;
18. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) извършва допълнително проучване в съответствие със задължителните указания на комисията;
19. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) участва в действията, свързани с прилагане на разпоредбата на чл. 75 ЗЗК - поемане на задължения от ответната страна, включително като извършва анализ за съответствието на тези предложения с целите на закона и изготвяне на предложение за тяхното одобрение или неодобрение, за поставяне на допълнителни условия и срок на действие;
20. (предишна т. 15, доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 18, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) осигурява сътрудничеството на комисията с ЕК и националните органи по конкуренция на страните - членки на ЕС, в проучванията на концентрации, картелни споразумения и злоупотреби с монополно или господстващо положение, участва в работата на хоризонталните и секторните групи на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) и в заседанията на Консултативния комитет по антитръст, включително и в изслушвания по картелни случаи на Европейската комисия, осъществява контакти и обменя информация с другите участници в ЕМК;
21. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 19, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) осигурява съдействието на комисията с ЕК и обменя информация по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004 г.;
22. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) попълва електронния регистър в съответствие с утвърдени правила;
23. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 18, доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 21, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) анализира и обобщава практиката по прилагане на ЗЗК в областта на забранените споразумения, злоупотребата с монополно и господстващо положение, концентрации и секторните анализи и секторни анализи;
24. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 19, доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 22, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) отговаря на сигнали, разработва становища и други материали, свързани с прилагането на глава трета, глава четвърта, глава пета и глава шеста на ЗЗК, както и проекти на вътрешни и подзаконови актове на комисията;
25. (предишна т. 20, доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., отм., предишна т. 23, изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) участва в семинари и работни срещи за популяризиране политиката на комисията в областта на забранените споразумения, вкл. картели, както и злоупотребите с монополно и господстващо положение и концентрации;
26. (предишна т. 21, доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) участва в междуведомствени експертни работни групи по изготвяне на нормативни актове, становища, приемане на единни позиции и др.;
27. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 26 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) получава, оказва съдействие и обменя информация с националните органи по конкуренция на държавите членки във връзка със секторни анализи;
28. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 24, доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 27, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) съдейства за прилагане в дейността на комисията на практиката и достиженията на ЕС в областта на забранените споразумения, решения и съгласуваните практики, злоупотребата с монополно и господстващо положение, концентрациите и секторните анализи;
29. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 25, изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 28 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) подпомага главния секретар при изпълнение на задълженията му по чл. 21, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 10 и 14;
30. (нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 29 - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) участва в действията, свързани с прилагането на разпоредбата на чл. 101 ЗЗК - освобождаване от санкция и намаляване на санкции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.) Освен определените в правилника функции дирекция "Антитръст и концентрации" изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността и.


Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.)


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Дирекция "Право и политика на конкуренцията" при осъществяване на дейностите си:
1. извършва проучване и изготвя доклади, съдържащи фактически и правен анализ по образуваните производства по глава шеста, чл. 28 "Застъпничество за конкуренцията" от ЗЗК;
2. при извършване на проучванията по глава шеста, чл. 28 "Застъпничество за конкуренцията" упражнява правомощията по чл. 45, т. 1, 2, 4 и 5 ЗЗК;
3. подпомага комисията за провеждане на политиката на конкуренция в съответствие със задълженията, произтичащи за Република България от членството и в ЕС;
4. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) разработва или участва в разработването на проекти на нормативни или други актове с оглед изпълнението или транспонирането на актове на правото на Европейския съюз в областта на конкуренцията;
5. (отм., предишна т. 6 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) изпълнява функциите на секретариат на работна група № 5 "Конкуренция" и подпомага участието на ръководителя на работната група в Съвета по европейските въпроси по ПМС № 85 от 2007 г. за организация и координация по въпросите на ЕС;
6. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) координира участието на служителите от комисията в останалите работни групи към Съвета по европейските въпроси;
7. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) изготвя или съгласува разработените проекти на рамкови позиции в областта на конкуренцията, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на ЕС, спомагателните му органи в процеса на комитология, и проектите на рамкови позиции по Белите и Зелените книги на ЕК;
8. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) координира, изготвя или съгласува изготвените проекти на позиции на комисията във връзка с участието и в работата на Европейската мрежа по конкуренция;
9. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 21.12.2011 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) участва в дейностите, свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2003 г. и Регламент (ЕО) № 139/2004 г., съвместно с дирекция "Антитръст и концентрации", вкл. и като поддържа електронна база данни с материали и доклади за заседания на работни групи към ЕМК и консултативните комитети по двата регламента;
10. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) подготвя анализи, информации, отчети и други документи по политиката на конкуренция;
11. (настояща т. 10 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
12. (отм., предишна т. 13 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) участва в подготовката на годишния доклад за дейността на комисията в частта, свързана с функциите на дирекцията, и обобщава и извършва цялостна редакция на съдържанието му;
13. (нова - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) координира развитието и прилагането на политиките на международното сътрудничество с отговорните чуждестранни органи и организации; управлява и разработва концепции относно проекти на програми, финансирани от ЕС или други страни;
14. (отм., предишна т. 16 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) участва в дейността на работните групи към Международната мрежа по конкуренция (ICN) и подпомага сътрудничеството на комисията с Комитета по конкуренция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) и др.
15. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
16. (настояща т. 14 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
17. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
18. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
19. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Във връзка с правните анализи, дейности и процесуалното представителство дирекцията:
1. предоставя специализирани становища по материалноправните въпроси по ЗЗК, ЗОП и ЗК с оглед практиката на Върховния административен съд, Европейската комисия и Европейския съд;
2. предоставя специализирани становища по процесуалноправните въпроси по ЗЗК, ЗОП и ЗК с оглед практиката на Върховния административен съд, Европейската комисия и Европейския съд;
3. осъществява взаимодействие с другите дирекции от специализираната администрация при и по повод процесуалното представителство пред компетентния съд, включително и след постановяване на окончателно съдебно решение;
4. организира изпращането на жалбите заедно с преписките по обжалваните решения и определения на комисията и разпореждания на председателя до Върховния административен съд след разпореждане на председателя;
5. осигурява процесуалното представителство на комисията;
6. (зал., предишна т. 7 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) предоставя информация по движението на съдебните дела;
7. (зал., предишна т. 11 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) анализира съдебната практика по обжалвани актове на комисията и предлага мерки за подобряване на оперативната работа във връзка с проучването и разследването по преписки;
8. (нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., отм., нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) предлага и организира провеждането на инициативи, свързани с популяризиране дейността на комисията;
9. (зал. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., отм., нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) подпомага комисията при осъществяване на взаимодействието и с други държавни органи и неправителствени организации.
10. (зал. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.)
12. (зал. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., нова - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.)
13. (зал. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.)
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., отм., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Освен определените в правилника функции дирекция "Право и политика на конкуренцията" изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността и.


Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Дирекция "Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне" извършва проучванията по производства в областта на нелоялната конкуренция и в областта на злоупотребите с по-силна позиция при договаряне, като:
1. извършва проучване по образувани производства по глава седма от ЗЗК с цел оценка на поведението на предприятия при осъществяване на стопанска дейност, дали то е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите;
2. (нова - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) извършва проучване по образувани производства по глава седма "а" от ЗЗК с цел оценка на поведението на предприятията с по-силна позиция при договаряне, дали то е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на по-слабата страна при договарянето и на потребителите;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) изготвя доклад, съдържащ фактически и правен анализ на случаите по образувани производства, свързани с прилагането на глави седма и седма "а" от ЗЗК, както и предложение за начина на приключването им;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) извършва анализ за необходимостта от налагане на временни мерки по реда на чл. 97 ЗЗК и изготвя съответното предложение до комисията;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) съдейства за прилагане в дейността на комисията на практиката и достиженията на ЕС в областта на нелоялната конкуренция, като при преценката дали една сравнителна реклама е разрешена се прилагат и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) подпомага комисията в сътрудничеството и с органите и организациите в областта интелектуална собственост;
7. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) анализира и обобщава практиката по прилагане на ЗЗК в областта на нелоялната конкуренция и злоупотребите с по-силна позиция при договаряне;
8. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) разработва становища и други материали, свързани с прилагането на ЗЗК в областта на нелоялната конкуренция и злоупотребите с по-силна позиция при договаряне;
9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) предлага и участва в семинари и работни срещи за популяризиране политиката на комисията в областта на нелоялната конкуренция и злоупотребите с по-силна позиция при договаряне;
10. (предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) участва с експерти в експертни групи, разглеждащи въпроси, свързани с нелоялната конкуренция и злоупотребите с по-силна позиция при договаряне;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) участва в междуведомствени работни групи по изготвяне на нормативни актове, становища, приемане на единни позиции и др.;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) попълват електронния регистър в съответствие с утвърдени правила;
13. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) подпомага главния секретар при изпълнение на задълженията му по чл. 21, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 10 и 14.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Освен определените в правилника функции дирекция "Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне" изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността и.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) Дирекция "Обществени поръчки и концесии" извършва проучванията на обстоятелствата по жалбите, подадени по реда на ЗОП и ЗК, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) извършва проучване на обстоятелствата, съдържащи се в жалбите, подадени по реда на ЗОП и ЗК, и подпомага комисията при преценка на законосъобразността на обжалваните решения, действия или бездействия;
2. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) съдейства за прилагане в дейността на комисията на практиката и достиженията на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите;
3. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) предлага и участва в работни срещи за популяризиране практиката на комисията в областта на обжалването на обществените поръчки и концесиите;
4. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) участва с експерти в експертни групи, разглеждащи въпроси, свързани с обществените поръчки и концесиите;
5. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) извършва проучване по основателността на исканията за налагане на временни мерки по чл. 203 от ЗОП, по исканията за спиране на процедурата по чл. 164, ал. 3 ЗК, както и по исканията за допускане на предварително изпълнение по чл. 205 ЗОП и чл. 166, ал. 1 от ЗК;
6. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) подпомага комисията в осъществяването на редовни контакти с всички дирекции от министерства, ведомства и други структури на изпълнителната власт с цел обмен на информация и решаване на конкретни въпроси, свързани с прилагането на ЗК и ЗОП, както и при взаимодействието и с Агенцията по обществените поръчки;
7. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) разработва становища и други материали, свързани с прилагането на ЗК и ЗОП;
8. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) изготвя доклади по приключили проучвания, образувани по реда на ЗОП и ЗК;
9. подпомага членовете на комисията при изпълнение на поставените им от председателя задачи, включително свързани с подготовката на решенията;
10. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.)
11. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) участва в междуведомствени работни групи по изготвяне на нормативни актове, становища, приемане на единни позиции и др. във връзка със ЗОП и ЗК;
12. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) подпомага главния секретар при изпълнение на задълженията му по чл. 21, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 14.
(2) Освен определените в правилника функции дирекция "Обществени поръчки и концесии" изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на комисията в рамките на дейността и.


Чл. 33. (1) Директорът на дирекция:
1. ръководи дирекцията в съответствие с определените и с правилника функции;
2. организира и носи отговорност за изпълнението на задачите на съответната дирекция съгласно определените и в правилника функции;
3. изготвя предложения за образуване на производство по реда на чл. 38, ал. 1, т. 1 ЗЗК при наличие на данни за извършени нарушения по ЗЗК;
4. разпределя работата между служителите в дирекцията, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на задачите;
5. предлага участието на служители от ръководената от него дирекция и участва в работни групи за проучване и разследване по образуваните в комисията преписки;
6. отговаря за оперативната работа по проучване и разследване на преписките;
7. подпомага членовете на комисията при изпълнение на възложените им от председателя задачи;
8. осигурява взаимодействие с другите административни звена в комисията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
9. анализира и обобщава практиката на комисията в съответната област;
10. при поискване изготвя отчет за дейността на ръководената от него дирекция и прави предложения за подобряване на работата и;
11. предлага повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на служителите в ръководената от него дирекция;
12. прави предложения за командироване на служителите от дирекцията в страната и в чужбина;
13. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) съдейства на главния секретар при извършването на предварителен контрол при подадени молби, искания, сигнали, уведомления и жалби по реда на ЗЗК, ЗОП и ЗК.
(2) Освен определените в правилника функции директорите на дирекции изпълняват и други задачи, възложени им от ръководството на комисията в рамките на дейността и.
(3) При отсъствие директорът на дирекция се замества от определен от председателя служител.


Чл. 34. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в комисията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред ръководството на комисията и пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Раздел IV.
Организация на работата


Чл. 35. (1) Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, които биват открити и закрити.
(2) На закритите заседания присъстват само членовете на комисията и протоколист.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) Комисията заседава редовно по предварително оповестен дневен ред. Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на комисията при условията и по реда, предвидени в Правилника за реда за администриране на документи в Комисията за защита на конкуренцията.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко четирима от членовете на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г.) Комисията постановява решения и определения с явно гласуване и с мнозинство от четири гласа. В случай че на заседанието присъстват по-малко от седем членове, решението, съответно определението, се постановява само ако за него са гласували най-малко четирима от членовете на комисията.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в случаите, когато той отсъства - от заместник-председателя.


Чл. 38. (1) Заседанието на комисията започва с решаване на предварителните въпроси по преписката относно редовността на процедурата.
(2) На страните по преписката могат да се задават въпроси по ред, определен от председателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) Когато счете, че обстоятелствата по преписката са изяснени, председателят предоставя възможност на страните за становища. В открито заседание на комисията по ЗЗК не се допуска представяне на доказателства, освен ако те са новооткрити или нововъзникнали.
(4) В открито заседание по преценка на комисията освен страните и заинтересуваните лица могат да се призовават външните експерти, представили експертно заключение, както и други лица, представители на държавни органи и органи на местното самоуправление.
(5) След изясняване на спора от фактическа и правна страна председателят закрива заседанието.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) Комисията обявява решението си по ЗЗК с мотивите най-късно в 14-дневен срок, а в случаите по ЗОП - в 7-дневен срок след заседанието, на което то е прието.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.)
(8) Страните в производството и заинтересуваните лица имат право да получат заверен препис само от решението, в което е заличена информацията, представляваща търговска, производствена или друга защитена от закон тайна. За преписите се дължи държавна такса.


Чл. 39. (1) Решението, съответно определението на комисията се подписва от всички членове, участвали в гласуването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) Член на комисията, който не е съгласен с решението, съответно определението, го подписва с особено мнение и излага мотивите си за това. Особеното мнение заедно с мотивите се прилага към решението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) На страните в производството се предоставя заверен препис от решение или определение на комисията, в което не се съдържа информация, представляваща производствена, търговска или друга защитена от закона тайна.
(4) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Информация и документи, съдържащи производствена, търговска или друга защитена от закона тайна, могат да бъдат предоставяни на трети лица само след изрично писмено съгласие на лицето, което ги е предоставило, както и в други предвидени от специален закон случаи.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В електронния регистър на комисията се публикуват задължително всички актове, посочени в чл. 68 ЗЗК, както и други актове на комисията, определени във вътрешни правила.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) Решенията и определенията по ЗОП и ЗК се обжалват пред Върховния административен съд по реда и в срока, посочени в съответните нормативни актове. Срокът за обжалването на решенията по ЗЗК започва да тече от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица - от публикуването им в електронния регистър на комисията.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не подлежат на обжалване решенията и определенията на комисията, за които това изрично е предвидено в ЗЗК.


Чл. 40. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.) Съдържанието на решенията на комисията съответства на чл. 62 от ЗЗК, съответно чл. 215, ал. 8 от ЗОП и чл. 175, ал. 5 от ЗК.
(2) В диспозитива на решението се посочват срокът и банковата сметка, по която се превеждат сумите от наложените имуществени санкции и глоби.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.)


Чл. 41. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от председателя и протоколиста.
(2) Протоколът се изготвя най-късно до края на следващия работен ден след провеждане на заседанието.


Чл. 42. Правата и задълженията на служителите на комисията по повод изпълнението на служебните и трудовите им правоотношения, както и други отношения, свързани с тях, но неуредени в нормативни актове, се регламентират с Правилник за вътрешния трудов ред.


Чл. 43. Деловодната дейност, вътрешният документооборот (движение и обработка на вътрешна и външна документация, кореспонденция и поща), образуването и разглеждането на преписките, архивът и съхраняването на ведомствените документи се регламентират с Правилник за реда за администриране на документите в комисията, който се утвърждава от председателя на комисията.


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.)


Чл. 45. Входящата кореспонденция се завежда в ИИС, като се отбелязват датата на получаването, кратки данни относно съдържанието и подателят.


Чл. 46. Изходящата кореспонденция се завежда в ИИС, като се отбелязват датата на изпращането, кратки данни относно съдържанието и адресатът.


Чл. 47. Със заповед на председателя могат да се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа в комисията.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 8, т. 14 от Закона за защита на конкуренцията (ДВ, бр. 102 от 2008 г.) и отменя Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 99 от 2003 г.; изм., бр. 39, 58 и 75 от 2004 г., бр. 36, 43 и 50 от 2006 г., бр. 3, 26, 79, 100 и 108 от 2007 г. и бр. 93 от 2008 г.).


§ 2. Устройственият правилник на комисията за защита на конкуренцията е приет с решение на комисията за защита на конкуренцията от 12.II.2009 г. и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ПРАВИЛНИК


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


Приложение към чл. 18

(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 12.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2009 г., в сила от 06.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 06.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 21.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 20.11.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2017 г., в сила от 18.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 10.04.2018 г.)


Численост на персонала в организационната структура и административните звена на комисията - 117 щатни бройки
 
  Обща численост на персонала 117
  в т.ч.:  
I. Изборни длъжности 7
I.1. председател 1
I.2. заместник-председател 1
I.3. членове на КЗК 5
II. Главен секретар 1
III. Служител по сигурността на информацията 1
IV. Обща администрация, обособена в дирекция "Административна": 23
IV.1. (зал. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)  
IV.2. (зал. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)  
V. Специализирана администрация, обособена в четири дирекции: 85
V.1. дирекция "Антитръст и концентрации" 29
V.2. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2010 г., в сила от 08.10.2010 г.)  
V.3. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 03.02.2011 г.)  
V.4. дирекция "Право и политика на конкуренцията" 11
V.5. дирекция "Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне" 14
V.6. дирекция "Обществени поръчки и концесии" 31


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти