Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 26 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2008/2009 - 2013/2014 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.76 от 28 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.53 от 18 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, публикуван в Официален вестник № L 148 от 6.VI.2008 г., и Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията, публикуван в ОВ № L 170 от 30.VI.2008 г., по следните мерки:
1. преструктуриране и конверсия на винени лозя;
2. промоция в трети страни;
3. застраховане на реколта.

Раздел II.
Преструктуриране и конверсия

Чл. 2. (1) По мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" се подпомагат следните дейности:
1. конверсия - смяна на сортовия състав на насаждението чрез присаждане със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната;
2. презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята (преструктуриране на лозята), със или без смяна на сорта с възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар и/или смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез:
а) увеличаване броя на лозите в хектар;
б) смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;
в) изграждане на подпорна конструкция при новосъздадени лозови насаждения;
г) (отм. - ДВ, бр. 53 от 2013 г., в сила от 18.06.2013 г.)
д) (отм. - ДВ, бр. 53 от 2013 г., в сила от 18.06.2013 г.)
е) изграждане на противоерозионни съоръжения:
аа) изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи и оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не);
бб) изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване);
вв) изграждане на шахти и канали, отводняване (изработване, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби);
гг) изграждане или реконструкция на тераси;
ж) изграждане на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване.
(2) Не е допустимо да се кандидатства за подпомагане по чл. 2, ал. 1 едновременно за един и същ лозарски имот за следните дейности:
1. презасаждане с промяна на местонахождението и конверсия;
2. презасаждане без промяна на местонахождението и презасаждане без промяна на сорта, без промяна на формировката, без увеличаване на лозите в хектар;
3. презасаждане без промяна на местонахождението и конверсия.
(3) По ал. 1 не се допуска подпомагане на следните дейности:
1. презасаждане с промяна на местонахождението, презасаждане със или без смяна на сорт, смяна на сорт чрез присаждане, увеличаване броя на лозите в хектар и смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция за лозови насаждения, които не са встъпили в плододаване;
2. презасаждане на същия парцел със същия винен сорт и със същите лозарски техники; в този случай като минимално изискване трябва да има промяна на елемент от техниката на управление;
3. обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
4. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2013 г., в сила от 18.06.2013 г.)
5. попълване на празни места (подсаждане).
(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)


Чл. 3. (1) Право да кандидатства за финансово подпомагане за една или повече дейности по чл. 2 при спазване на ограниченията по чл. 2, ал. 2 и 3 има лице, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) е вписан гроздопроизводител в регистъра по чл. 27, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН);
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
5. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)
(4) Специфични случаи на допустимост:
1. за новосъздадени лозя, които все още не са встъпили в плододаване;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за площи, претърпели поражение при форсмажорни обстоятелства (съгласно чл. 31 на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30/16 от 31 януари 2009 г.);
3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) с издаден Акт за презасаждане - в случай на подпомагане по чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 3, буква "а" на изкоренени към настоящия момент лозови насаждения;
4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) с предоставено право на присаждане с цел смяна на сортовия състав на лозовите насаждения - в случай на подпомагане по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) На подпомагане по чл. 3, ал. 4, т. 1 подлежат само проекти, включващи дейности по чл. 2, ал. 1, т. 3 с изключение на букви "а" и "б".
(6) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Финансова помощ не се предоставя за:
1. разходи по закупуване на оборудване и съоръжение втора употреба;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) данък добавена стойност (ДДС);
3. лизинг;
4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка (с изключение на тези по чл. 8, ал. 1);
5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. плащане в брой (с изключение на разходи за трудови възнаграждения, пряко свързани с осъществяването на инвестиционния проект);
8. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разходи, извършени преди подписване на договора с ДФЗ;
9. хонорар за консултантски услуги, разходи за управление на проекта;
10. закупуване на стопански инвентар, селскостопанска техника, транспортни средства;
11. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) закупуване на консумативи и/или материали, които не се използват при обичайните агротехнически мероприятия.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Лицата получили финансова помощ по чл. 2, ал. 1, т. 2 имат право на обезщетение за загуба на доход, вследствие прилагането на мярката, в една от следните форми:
1. разрешение от ИАЛВ за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (право на отложено изкореняване), който не надвишава 3 години, до края на преходния режим за правата на засаждане;
2. парично обезщетение, изчислено на база 3 декларации за произведено грозде.
(2) Правото на отложено изкореняване по ал. 1, т. 1 се урежда с указания, утвърдени от министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Условията, редът и размерът на обезщетението по ал. 1, т. 2 се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Обезщетение за загуба на доход не се изплаща при засаждане на винени лозя с права от Националния резерв.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Подлежат на подпомагане дейностите по чл. 2, ал. 1, извършени в срок не по-късно от 31 юли на финансовата година, в която се изплаща помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Дейностите по чл. 2 се изпълняват в срок до 3 години от датата на сключване на договор с Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В случай на недостатъчен финансов ресурс за финансиране на всички постъпили проекти се финансират проектите, получили най-голям брой точки, съгласно методиката за оценяване, като останалите проекти не губят права за следваща кампания.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Размерът на помощта на хектар за дейностите по чл. 2, ал. 1 се определя за всяка финансова година със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.


Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Лицата по чл. 3, кандидатстващи за финансово подпомагане, изготвят индивидуален план за преструктуриране и конверсия (ИППК), придружен със заверено копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на имота, актуална скица на имота, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Служители от ТЗ на ИАЛВ приемат и проверяват подадения ИППК, като сравняват данните с досието на производителя, извършват проверка на място и изготвят снимков материал на заявените имоти.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Документалната проверка се извършва в срок до 10 работни дни от подаване на заявлението и включва проверка на документите по ал. 4 и сравняване на данните за посочените в заявлението имоти с данните от лозарското стопанство, вписани в лозарския регистър.
(6) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) При установяване на непълноти и/или нередности в приложените документи по ал. 4 ръководителят на съответното ТЗ на ИАЛВ уведомява писмено заявителя, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да предостави изисканите документи или писмени обяснения.
(7) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В срок до 3 работни дни след извършване на проверката по ал. 5 или след отстраняване на нередностите по ал. 6 служители на съответното ТЗ на ИАЛВ извършват проверка на място на заявените имоти за установяване на действителното агротехническо състояние на лозовите насаждения по скалата за оценка на площи с винени лозя.
(8) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В случаите, когато заявителят не отстрани нередностите по ал. 6 в указания срок, заявлението за издаване на удостоверение се оставя без разглеждане, като кандидатът може да подаде ново заявление в съответната винарска година.
(9) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В срок до 3 дни след извършване на проверката по ал. 7 ръководителят на съответното ТЗ на ИАЛВ заверява с подпис и печат данните от приложения ИППК към заявлението, които заедно с приложените документи и резултатите от проверките се изпращат в Централно управление (ЦУ) на ИАЛВ за изготвяне на становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.
(10) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Главна дирекция "Лоза и вино" (ГДЛВ) на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението в срок до 3 работни дни от получаване на документите в ЦУ на ИАЛВ, което се предоставя на изпълнителния директор за одобрение.
(11) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава образци на заявление и индивидуален план за преструктуриране и конверсия.
(12) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В срок до 3 работни дни от получаване на становището по ал. 10 изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава или отхвърля плана с мотивирана заповед, която изпраща заедно с удостоверение за право на участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" до лицата. Заповедта на изпълнителния директор на ИАЛВ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното води регистър на утвърдените ИППК.

Раздел III.
Промоция в трети страни


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) На финансово подпомагане по мярка "Промоция в трети страни" подлежат промоционални проекти, насочени към вина със защитено наименование за произход или географско указание или вината с означение на винения сорт лоза в съответствие с чл. 103п, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ, L 299, 16. 11. 2007 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) По реда на ал. 1 не се финансират проекти, които са насочени към представянето на определени търговски наименования или поощряват потреблението на продукти въз основа на специфичния им произход. Произходът на продукта може да се посочи, когато е защитен, съгласно правото на ЕС.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1 включват единствено дейностите от чл. 103п, параграф 3 от Регламент 1234/2007.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Дейностите по ал. 3 са допустими, при условие че са насочени към вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ) или сортови вина без ЗНП/ЗГУ по смисъла на чл. 39 ЗВСН, които са предназначени за пряка консумация, съществуват възможности за износ или потенциални нови пазарни канали в третата държава и те предоставят висока добавена стойност. Посланията на проектите следва да са съобразени с приложимото законодателство в третите страни.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля 3 години за одобрен кандидат в дадена трета страна. При необходимост подпомагането може да бъде подновено еднократно за период не по-дълъг от две години.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се подпомагат проекти и дейности, ако за същите е получено финансиране по други европейски или национални програми/мерки.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За подпомагане по ал. 1 могат да кандидатстват:
1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) търговски дружества създадени най-малко две години преди подаването на промоционалния проект, като предимство при изчерпване на финансовия ресурс се дава на категорията микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) кооперации по смисъла на Закона за кооперациите;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сдружения, притежатели на колективни марки по смисъла на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (OB L 78, 24.3.2009 г.);
4. междупрофесионални организации по смисъла на ЗВСН;
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сдружения на вино- и гроздопроизводители, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(8) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При многогодишните проекти периодът за изпълнение на дейностите по ал. 3 следва да бъде разделен на един/два/три периода, всеки от които с продължителност 12 месеца. Всеки период се разделя на четири етапа, всеки от които с продължителност 3 месеца.
(9) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проекти със срок на действие до една година периодът за изпълнение по ал. 8 може да бъде разделен на етапи.

Раздел IV.
Застраховане на реколта


Чл. 8. (1) По мярка "Застраховане на реколта" се подпомагат земеделски производители, които са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове:
1. застрахователни рискове, приравнени към природни бедствия:
а) градушка;
б) проливен дъжд;
в) наводнение;
г) буря;
д) късно пролетно осланяване (след 20 април);
е) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) ранно есенно осланяване (преди 1 октомври);
ж) измръзване;
з) изсъхване вследствие на силна суша;
2. други застрахователни рискове:
а) пожар;
б) пожар на корен;
в) нападения от диви животни и птици;
г) щети, нанесени от болести и неприятели.
(2) Финансова помощ за застраховане на реколтата се предоставя само в случаи, когато реколтата е застрахована за съответната винарска година и сумата на застрахователната полица не надхвърля предполагаемата загуба на доход.
(3) При предоставяне на финансова помощ по чл. 8, ал. 1 се приспадат всички обезщетения, които производителите са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахователния риск.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимият максимален размер на застрахователната премия, върху която се изчислява финансовата помощ, се определя за всяка финансова година със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, която се публикува на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие".


Чл. 10. За подпомагане по чл. 8 могат да кандидатстват лица, които отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2.

Раздел V.
Условия и ред за подаване на единно заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ утвърждава образци на: единно заявление за подпомагане/заявление за подпомагане, заявление за авансово плащане/заявление за плащане, промоционален проект, инвестиционен проект и на банкова гаранция, които се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Единно заявление за подпомагане се подава в централното управление на ДФЗ (ЦУ на ДФЗ) от 16 октомври до 15 август на съответната финансова година. Този срок може да бъде изменен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Към единното заявление за подпомагане и заявлението за подпомагане се прилагат следните общи документи:
1. копие от документ за самоличност на физическото лице или на представляващия юридическото лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие - за юридическите лица с нестопанска цел, издадено не по-рано от 4 месеца преди подаването на заявлението;
3. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице;
4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за липса на публични задължения, в оригинал, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При подаване на заявленията по чл. 12, ал. 1 за подпомагане е необходимо да бъдат представени и следните специфични документи:
1. за финансова помощ по чл. 2, ал. 1:
а) (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) удостоверение за право на участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" и в оригинал, утвърден индивидуален план за преструктуриране и конверсия по чл. 6, ал. 3;
б) (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на имота, придружено с актуална скица на имота, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване; при представен договор за аренда/преаренда или наем същият следва да е със срок 3 стопански години, следващи края на инвестицията;
в) инвестиционен проект в оригинал по образец;
г) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) документ за необходимостта от извършване на оценка на въздействието на проекта върху околната среда, издаден по реда на Закона за опазване на околната среда, когато се кандидатства за изграждане на хидромелиоративни съоръжения;
д) (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) технически проект за изграждане на хидромелиоративни съоръжения с подробно описани дейности и материали, изготвен и заверен от правоспособен проектант с включени количествено-стойностни сметки;
е) (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия - основание за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения в оригинал, издадено от Института по почвознание;
ж) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантска организация и/или правоспособен проектант, заверен от Института по почвознание;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за финансова помощ по чл. 7, ал. 1:
а) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) промоционален проект по образец в оригинал;
б) копие от годишни финансови отчети за последните две години;
в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от ЗМСП за кандидатите по чл. 7, ал. 7;
г) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) удостоверение от Патентното ведомство за притежателите на колективни марки за кандидатите по чл. 7, ал. 7, т. 3;
д) (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
е) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) документ, удостоверяващ, че членовете на сдружението имат пазарен дял минимум 20 % за кандидатите по чл. 7, ал. 7, т. 3, 4 и 5;
ж) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) документ, удостоверяващ приходи от лозаро-винарска дейност не по малко от 50 % от приходите за предходната финансова година за кандидатите по чл. 7, ал. 7, т. 1 и 2;
з) (нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) удостоверение за право на участие по мярка "Промоция в трети страни", издадено от ИАЛВ;
и) (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) копие от решение на компетентния орган на юридическото лице за участие в конкретния проект и осигуряване на съфинансиране за минимум 20 % от действителните разходи заедно с протокол от заседанието, на което е взето решението, за кандидатите по чл. 7, ал. 7;
к) (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи за всяка заявена разходна позиция на стойност над 15 000 лв., както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от 15 000 лв.; цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС; офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от технически спецификации в необходимите случаи; конкурентни оферти не се изискват при придобиване на ноу-хау, патентни права; представена е обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена;
3. за финансова помощ по чл. 8, ал. 1:
а) копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на имота, придружено с актуална скица на имота, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване;
б) заверено копие на влязла в сила застрахователна полица за извършена застраховка за един или повече от застрахователните рискове по чл. 8, ал. 1, по която е изплатена цялата застрахователна премия;
в) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) декларация за липсата на изплатени обезщетения за същите застрахователни рискове по други схеми за подпомагане, свързани със застрахователния риск съгласно чл. 103у от Регламент 491/2009 г.;
г) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) удостоверение за право на участие по мярка "Застраховане на реколта", издадено от ИАЛВ;
д) (нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) разходооправдателен документ за извършено плащане на цялата застрахователна премия, банково нареждане за извършен превод, придружен с банково извлечение, доказващо плащане; плащането следва да се извършва по банков път.
(3) Документите по ал. 2 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява легитимността на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) На финансово подпомагане подлежат лицата, които нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие".


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 12 служителите от ЦУ на ДФЗ извършват проверка за съответствие и легитимност на документите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по чл. 12 ДФЗ писмено уведомява кандидата, който в 14-дневен срок от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите по ал. 2 в срок, заявлението за подпомагане се оставя без разглеждане, като кандидатът може да подаде ново заявление за подпомагане за същата дейност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато кандидатът е подал заявление за дейностите по чл. 2, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 в срок до 15 работни дни след извършване на проверката по ал. 1, служителите на ДФЗ извършват проверка на място.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В срок 10 работни дни след проверката на документите за дейностите по чл. 2, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и получаване на резултатите от проверката по ал. 4 служителите от ЦУ на ДФЗ изготвят становище за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане до изпълнителния директор на ДФЗ.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В едномесечен срок от изготвяне на становището по ал. 5 изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или отхвърля заявлението.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кандидатите по чл. 7, ал. 7 изготвят промоционален проект по образец в съответствие с изискванията по чл. 5 от Регламент (ЕО) 555/2008 на Комисията за дейностите по чл. 7, ал. 3.
(1а) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кандидатите по чл. 7, ал. 7 могат да изберат организация/и изпълнител/и, които ще прилагат проекта. Организациите изпълнители се избират по реда на чл. 14а преди подаването на промоционалния проект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Промоционалните проекти се оценяват от постоянна междуведомствена консултативна комисия (ПМКК), утвърдена със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, в чийто състав участват представители, определени от министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката и енергетиката, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и представители на ДФЗ, определени от изпълнителния директор на ДФЗ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Организацията и дейността на ПМКК се урежда с правилник, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ. Председател на комисията е ресорен заместник изпълнителен директор на ДФЗ.
(4) Комисията се свиква от председателя по негова инициатива или по искане на половината членове и заседанието се счита за редовно, ако присъстват повече от 2/3 от нейния състав.
(5) Оценката на предложените промоционални проекти се извършва съгласно следните критерии:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) съответствие на проекта с изискванията на чл. 103п, параграф 3 от Регламент (ЕО) 1234/2007 на Съвета;
2. целесъобразност на проекта:
а) значение на проекта по отношение вина със защитено наименование за произход или географско указание или вината с означение на винения сорт лоза;
б) наличие на потенциални нови пазарни канали в третата държава;
3. качество и ефективност на проекта:
а) съответствие между целите на проекта и предложените мерки;
б) обхват на предложените мерки по отношение на: времева продължителност, честота на провеждане;
4. рентабилност на проекта - съотношение между предвидените разходи и очакваните резултати;
5. изпълнение на проекта:
а) финансова стабилност на кандидатстващото сдружение;
б) съответствие на заложените дейности в промоционалния проект с календарния план на международните изложения;
в) наличие на достатъчен ресурс в качествено и количествено отношение за осигуряване на пазарното търсене в третата държава в 5-годишен период след приключване на дейността по промоцията.
(5а) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Постоянната междуведомствена консултативна комисия прави предварителна проверка дали организациите изпълнители са избрани по реда на чл. 14а и дали разполагат с необходимите финансови и технически средства за изпълнение на мерките в промоционалния проект.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В срок до 5 работни дни от заседанието на ПМКК отдел "Промоционални програми" на ДФЗ предлага въз основа на направените оценка по чл. 14, ал. 5 и проверка по ал. 5а избраните промоционални проекти за одобрение или отхвърляне от изпълнителния директор на ДФЗ.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Предложеният промоционален проект може да бъде отхвърлен, когато:
1. проектът не съответства на дейностите по чл. 103п от Регламент 1234/2007;
2. проектът не отговаря на критериите за оценка по ал. 5;
3. кандидатите по чл. 7, ал. 7, т. 1 и 2 не отговарят на изискването за приходи от лозаро-винарска дейност съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 2, буква "ж";
4. кандидатите по чл. 7, ал. 7, т. 3, 4 и 5 не отговарят на изискването за пазарен дял съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 2, буква "е".
(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В едномесечен срок от предложението по ал. 6 изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Кандидатите по чл. 7, ал. 7 избират организация/и изпълнител/и, които ще прилагат промоционалния проект чрез съпоставяне на минимум три съпоставими независими оферти.
(2) Офертите следва да бъдат определени в левове или в евро с описан ДДС. Офертите следва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от технически спецификации в необходимите случаи.
(3) Конкурентни оферти не се изискват при придобиване на ноу-хау, патентни права.
(4) В случай че не е избрана офертата с най-ниска цена, се представя обяснителна записка във всеки един от случаите.


Чл. 15. (1) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разплащателната агенция писмено уведомява кандидата за одобрението или отхвърлянето на заявлението за подпомагане в срок 10 работни дни от вземане на решението по чл. 13, ал. 6 и чл. 14, ал. 8.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомителното писмо за одобрение по ал. 2 кандидатът или негов изрично упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за отпускане на финансова помощ за дейностите по чл. 2, ал. 1 и промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случай че кандидатът не сключи договор съгласно срока по ал. 3 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективната невъзможност да сключи договора, правото за подпомагане по подаденото заявление се преклудира с изтичане на срока по ал. 3.
(5) В случай че кандидатите са извършили някое от агротехническите мероприятия по дейностите в чл. 2, ал. 1 преди подписване на договора по ал. 3, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същото мероприятие в инвестиционния проект на ползвателя по чл. 12, ал. 2, т. 1, буква "в".
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кандидатът е длъжен да открие отделна банкова сметка за финансови трансакции, необходима единствено за целите на промоционалния проект по чл. 7, ал. 1.

Раздел VI.
Изплащане на финансова помощ и контрол по изпълнението на мерките


Чл. 16. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Финансова помощ по чл. 2, ал. 1 се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът по чл. 15, ал. 3.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Финансовата помощ по чл. 2, ал. 1 се изплаща в размера по чл. 5 и в съответствие с чл. 103р, параграф 6 от Регламент 1234/2007 (до 75 % от инвестицията) след изпълнение на инвестицията, етап от нея или авансово за цялата инвестиция или за етап от нея.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Финансовата помощ за промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1 се изплаща чрез авансови плащания, междинни плащания и плащания на остатък в размер:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) до 50 % - европейско финансиране съгласно чл. 103п, параграф 3 от Регламент (ЕО) 1234/2007;
2. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) 30 % - национално съфинансиране при спазване принципите и изискванията относно националното съфинансиране на Регламент (ЕО) 3/2008.
(3) Финансовата помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 е в размер до 80 % от застрахователната премия, а по чл. 8, ал. 1, т. 2 - до 50 % от застрахователната премия и се изплаща еднократно.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато бюджетът за подпомагане за текущата година по мерките по чл. 2, ал. 1, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 се изчерпи, изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за спиране на приема на заявления за подпомагане, която се публикува на интернет страницата на ДФЗ.


Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Финансовата помощ за дейности по чл. 2, ал. 1 може да бъде изплатена авансово след сключване на договор по чл. 15, ал. 3, при условие че:
1. изпълнението на дейностите по чл. 2 е започнало;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) учредена е банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 120 % от исканата за авансово изплащане сума със срок на валидност минимум 3 месеца след изтичане на срока за извършване на всички дейности по договора по чл. 15, ал. 3;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) максималният срок за изпълнение на дейността или дейностите по инвестицията е до 31 юли на втората винарска година след годината на авансово изплащане на финансовата помощ и не по-късно от 3 месеца преди изтичане на срока на банковата гаранция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Финансова помощ за промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1 може да бъде изплатена авансово след сключване на договор по чл. 15, ал. 3, при условие че е представена банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 110 % от исканата за авансово изплащане сума със срок на валидност 6 месеца след изтичане на договорирания срок за извършване на съответния период за проекти по чл. 7, ал. 8 и за съответния етап за проекти по чл. 7, ал. 9.
(2а) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Размерът на авансовото плащане не може да надхвърля 80 % от стойността на договорената годишна финансова помощ или договорената финансова помощ за съответния етап.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Ползвателите на финансова помощ за дейностите по чл. 2, ал. 1 подават заявление за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ, но не по-рано от 10 дни от датата на сключване на договора по чл. 15, ал. 3, като представят:
1. документите по чл. 12, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) разходооправдателни документи, доказващи, че инвестицията е започнала;
3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)
(3а) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Ползвателите на финансова помощ за промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1 подават заявление за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ след сключване на договор за отпускане на финансова помощ.
(3б) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Срокът за подаване на заявление за авансово плащане за втория и третия период на изпълнение на промоционалния проект по чл. 7, ал. 8 е до 45 дни считано от началото на съответния период.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява легитимността на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите, когато кандидатът по чл. 2, ал. 1 е подписал договор за повече от една дейност, има право да кандидатства за авансово плащане поотделно за всяка една от тях по гореописания ред, като размерът на банковата гаранция и срокът й на валидност трябва да бъдат съобразени с договорираната финансова помощ за конкретната дейност и срока за извършване на дейността.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) Недопустимо е авансово плащане на части от дадена дейност.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В 10-дневен срок от изпълнението на инвестицията съгласно договора по чл. 15, ал. 3 ползвателят на финансовата помощ подава в ЦУ на ДФЗ заявление за плащане или отчет след авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.
(2) Към заявлението по ал. 1 за финансова помощ по чл. 2, ал. 1 се представят:
1. документите по чл. 12, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) заверено копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на имота, придружено с актуална скица на имота, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване; при представен договор за аренда/преаренда или наем същият следва да е със срок 3 стопански години, следващи края на инвестицията;
3. копие от акт за презасаждане, издаден от ИАЛВ за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 3, буква "а";
4. копие от акт за присаждане, издаден от ИАЛВ за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1;
5. копие от актуална скица на имота, на който е извършено изкореняване при промяна на местонахождението на лозя, от която да е видно, че е променен начинът на трайно ползване на същия, за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2;
6. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) копия от първичните счетоводни документи следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи по Технологична карта към Инвестиционен проект; в случай че не е съставена фактура по горепосочения начин, бенефициентът трябва да предостави подробен опис, издаден от доставчика; плащанията следва да се извършват по банков път;
8. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по инвестицията;
9. за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и т. 3, буква "а" документи, удостоверяващи качеството на различните категории лозов посадъчен материал, съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал, издадена от министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 71 от 2006 г.).
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Документите по ал. 2 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага превод на български език от заклет преводач.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява легитимността на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Ползвателите на финансова помощ за промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1 подават заявление за междинно плащане и/или отчет за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ в срок до края на календарния месец след изтичане на всеки етап съгласно сключения договор по чл. 15, ал. 3.
(2) Ползвателите на финансова помощ за промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1 подават заявление за междинно плащане в ЦУ на ДФЗ в срок до края на календарния месец след изтичане на всеки етап съгласно сключения договор по чл. 15, ал. 3.
(3) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава 80 на сто от стойността на договорената годишна финансова помощ за проекти по чл. 7, ал. 8.
(4) Държавен фонд "Земеделие" извършва междинно плащане или плащане на остатък в срок до 60 календарни дни след депозирането на заявлението за междинно плащане или заявление за плащане на остатъка. Този срок спира да тече, когато заявлението е нередовно, не са предоставени всички необходими документи или ДФ "Земеделие" е необходимо да получи допълнителна информация или да извърши допълнителна проверка. Срокът продължава да тече след получаване на необходимите документи или от датата на извършване на проверките.
(5) Изпълнителният директор на ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансовата помощ за резултатите от извършените проверки по заявлението за плащане.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В срок 10 работни дни от подаване на заявлението за плащане/отчет за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ се извършва проверка за наличието и съответствието на документите с чл. 19.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по чл. 19 и 19а ДФЗ писмено уведомява кандидата, който в 14-дневен срок от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срок, заявлението за плащане/отчет за авансово плащане се отхвърля или финансовата помощ се намалява.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За дейностите по чл. 2, ал. 1 в срок до 15 работни дни след проверката по ал. 1 служителите от техническия инспекторат на ДФЗ извършват проверка на място за съответствие на инвестиционните дейности с условията за подпомагане по тази наредба и съгласно договора по чл. 15, ал. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В срок 10 работни дни след получаване на резултатите от проверката по ал. 3 служителите от ЦУ на ДФЗ изготвят становище за одобрение или отхвърляне на заявлението за плащане до изпълнителния директор на ДФЗ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В 15 работни дни от изготвяне на становището по ал. 4 изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или отхвърля заявлението, за което писмено уведомява ползвателя на финансовата помощ.


Чл. 21. (1) Разплащателната агенция изплаща одобрения размер на финансовата помощ в едномесечен срок от изпращане на уведомлението по чл. 20, ал. 5.
(2) Помощта се превежда на ползвателя на финансовата помощ по посочена в заявлението за плащане банкова сметка в левове.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) В случаите на констатирано неизпълнение на задълженията по договора от страна на бенефициента, установено при извършване на проверка на място по чл. 20, ал. 3 по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя", договорираната финансова помощ се преизчислява:
1. при изплащане на финансовата помощ след изпълнение на инвестицията и констатирана разлика между договорираната площ и площта, върху която е извършена инвестицията по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя", договорираната финансова помощ се редуцира съобразно площта, върху която е извършена реално инвестицията;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при отчет на авансово изплатена финансова помощ и констатирана разлика между договорираната площ и площта, върху която е извършена реално инвестицията по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя", договорираната финансова помощ се редуцира съобразно площта, върху която е извършена реално инвестицията, и на бенефициента се изпраща Уведомително писмо за доброволно възстановяване на разликата между авансово платената и преизчислената сума; при невъзстановяване се предприемат мерки по усвояване на банковата гаранция.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Уведомлението по чл. 15, ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Ползвателят на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" е длъжен през цялата календарна година и за цялата си селскостопанска дейност за период 3 години да спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на земеделието и храните и законоустановените изисквания за управление, съгласно чл. 4 и 5 и Приложение II от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета.
(2) Ползвателят на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" е длъжен да използва инвестицията по предназначение за периода по ал. 1.
(3) За периода по ал. 1 ползвателят на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" няма право:
1. по какъвто и да е начин да прехвърля правото на собственост и правото на ползване на имотите, върху които е извършена инвестицията, за която е получил помощта;
2. да предоставя за ползване или преотстъпва по какъвто и да е начин активите, придобити със средства от финансовата помощ.


Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва мониторинг на всички одобрени за подпомагане проекти по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" за спазване на изискванията по чл. 23а.
(2) Ползвателят на помощта по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" е длъжен да информира незабавно ДФЗ за всяко извънредно обстоятелство или възникнал случай на непреодолима сила по смисъла на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г., които го възпрепятстват да изпълни одобрените за подпомагане дейности или друго негово задължение, предвидено в тази наредба.


Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Ползвателят по чл. 2, ал. 1 може да подаде искане за промяна на договора с ДФЗ не по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията;
2. води до увеличаване стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят може да поиска удължаване на срока на договора до максималния срок съгласно чл. 4, ал. 2 или чл. 18, ал. 1, т. 3 в случаите на авансово плащане.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Изкореняване" е пълното отстраняване на всички надземни части на лозовите насаждения, включително и корените им, и почистване на площта от всички растителни остатъци съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 1 ЗВСН.
2. "Презасаждане на винени лозя" е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, със същия или различен сортов състав.
3. "Конверсия" е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на съществуващо лозово насаждение чрез присаждане на част от едно растение (присадник) върху съществуващо растение (подложка).
4. "Промяна на местонахождението на лозя" е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозе и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) "Увеличаване на броя на лозите в хектар" е дейност, която включва частично изкореняване на редове и създаване на нови редове в съществуващо лозово насаждение. При тази дейност изкореняването не трябва да надвишава повече от 50 % от съществуващото лозе. Тази дейност не включва дейностите по попълване на празни места в лозовото насаждение.
6. "Формировка" - форма на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.
7. "Смяна на формировка" е дейност, с която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на подходящи резитби с оглед получаването на по-качествено грозде.
8. "Подсаждане" - попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал.
9. "Смяна на подпорна конструкция" - включва смяна (подмяна) на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете.
10. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Засаждане" е окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производството на грозде или на лозов посадъчен материал.
11. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Неподдържани и трайно изоставени лозови насаждения" са лозя, за които не са прилагани агротехнически мероприятия - резитбени операции, обработки на почвата и растителнозащитни мероприятия (лозя, които не са в добро агротехническо състояние).
12. "Изграждане на противоерозионни съоръжения" е дейност, при която се изграждат дренажни системи за отводняване на терени или част от тях на вече съществуващо лозе или на лозе в процес на създаване по мярката.
13. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Изграждане на хидромелиоративни съоръжения" е дейност, която включва изграждане на въведена в експлоатация и функционираща система за капково напояване на вече съществуващо лозе или на лозе в процес на създаване по мярката.
14. "Изграждане на тераси" е дейност на усвояване на наклонени терени за нуждите на лозарството, която се извършва с трайно изменение на нивелацията на склона на вече съществуващо лозе или на лозе в процес на създаване по мярката.
15. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Лозово насаждение" ("Лозе/лозя") е имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство на грозде или други експериментални цели, научни изследвания или селекционна дейност.
16. "Реконструкция на съществуващи тераси" е дейност, при която се укрепват и се възстановяват вече съществуващи тераси с частично прилагане на дейностите по изграждане на тераси.
17. "Застрахователно събитие, приравнено към природно бедствие" означава климатични условия като слана, градушка, заледяване, дъжд или суша, които унищожават над 30 % от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин за предшестващия тригодишен период.
18. "Лозарско стопанство" - стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.
19. "Лозарски имот" е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.
20. "Финансова година" - период от 16 октомври на текущата година до 15 октомври на следващата.
21. "Винарска година" - период от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата.
22. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Етап съгласно чл. 2, ал. 1" е изпълнение на конкретни дейности в определен срок съгласно инвестиционния проект.
22а. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Етап съгласно чл. 7, ал. 9" е изпълнение на конкретни дейности в определен срок съгласно промоционалния проект.
23. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Междупрофесионалните организации" на производителите, преработвателите, търговците на лозаро-винарски продукти и на спиртни напитки са определени в чл. 5, ал. 1 ЗВСН.
24. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Вино със защитено наименование на произход" е вино, което е произведено в определен географски район, микрорайон или местност, чието наименование се използва за означаването му, и неговите качество и характеристики се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с присъщите й природни и човешки фактори. Гроздето, от което е произведено, произхожда изключително от този географски район, микрорайон или местност и е получено от винени сортове лози от вида Vitis vinifera.
25. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Вино със защитено географско указание" е вино, което е произведено в район или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което притежава специфично качество, известност или други характеристики, които могат да се припишат на географския му произход. Най-малко 85 на сто от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район и е получено от винени сортове лози от вида Vitis vinifera или кръстоска на Vitis vinifera с други видове от рода Vitis.
26. (нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) "Новосъздадени лозови насаждения" са лозя на възраст до 3 години включително.
27. (нова - ДВ, бр. 76 от 2010 г.) "Изграждане на подпорна конструкция" - включва изграждане на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете на вече съществуващи лозя.
28. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Поддейност" е етап от изпълнението на някоя от дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и т. 3, букви "а" и "б".
29. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения" е състояние на лозовото насаждение, при което са налични минимум 60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera, с видимо добро фитосанитарно състояние, прилагани са необходимите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата в междуредието и вътре в реда, резитбени операции, и подпорната конструкция е налична.
30. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Обичайни агротехнически мероприятия" са провеждане на традиционните за сорта мероприятия, съобразени с района и технологията на отглеждане, включващи извършване на резитбени операции, обработка на почвата в реда и междуредията, торене, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване на лозята от болести, неприятели и плевели, вписани в дневниците за проведени агротехнически мероприятия и за растителна защита, при спазване на стандартите за добра растителнозащитна практика при лозата.
31. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Противоерозионна агротехника" са мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предотвратяване развитието на ерозионния процес върху стопанисваните площи. Към тази група спадат оттокоотвеждащите колектори, канавкотерасите, водозадържащите канавки, водоотвеждащите валове и канавки.
32. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Спазване на "кръстосаното съответствие" означава спазване на определените национални стандарти от "Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние", одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, и законоустановените изисквания за управление съгласно методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България.
33. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си: едното участва в управлението на дружеството на другото; съдружници; съвместно контролират пряко или косвено трето лице; участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо; лицата, едното от които е търговски представител на другото.
34. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Период за изпълнение на дейностите" е период с продължителност 12 месеца считано от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 56 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) във връзка с регламенти 1234/2007 и 555/2008 г.


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя (ДВ, бр. 7 от 2008 г.).


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изпълнението на Наредбата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. се възлага на изпълнителния директор на ДФЗ.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Договорите за финансово подпомагане, сключени по реда на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя, запазват действието си.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2008/2009 - 2013/2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.06.2013 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2008/2009 - 2013/2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г.)

§ 24. Навсякъде в текста:
1. Абревиатурата "РА" се заменя с "ДФЗ".
2. Числата "479/2008" се заменят с "1234/2007".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

§ 68. Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 62 и 76 от 2010 г., бр. 53 и 75 от 2013 г.) се прилага, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.


Приложение към чл. 4, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 76 от 2010 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти