Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЦЕНТЪР 112

Издадена от Министерството на извънредните ситуации

Обн. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат видът, символите, условията и редът за получаване и сроковете за износване на униформеното облекло от служителите в Център 112.

Раздел II.
Категории служители, имащи право на униформено облекло

Чл. 2. (1) Право на безплатно униформено облекло имат служителите в Център 112, които заемат длъжностите "оператор" и "координатор" по трудово или служебно правоотношение.
(2) Служители по срочно правоотношение имат право на безплатно униформено облекло, ако срокът е не по-малък от 12 месеца.
(3) Служителите по ал. 1, които са в служебни правоотношения, нямат право на средства за представително облекло съгласно Закона за държавния служител.


Чл. 3. (1) Униформеното облекло се предоставя, за да се отличават служителите при изпълнение на служебните им задължения.
(2) Носенето на униформеното облекло по време на работа е задължително.

Раздел III.
Вид и елементи на униформеното облекло


Чл. 4. Лицата по чл. 2 имат право на униформено облекло по вид и брой, както следва:
1. Зимно униформено облекло:
а) костюм зимен (сако с два панталона/поли) - един брой;
б) риза (блуза) с дълъг ръкав - два броя;
в) вратовръзка/шал - един брой;
г) зимни обувки - един брой.
2. Лятно униформено облекло:
а) костюм летен (сако с два панталона/поли) - един брой;
б) риза (блуза) с къс ръкав - два броя;
в) вратовръзка/шал - един брой;
г) летни обувки - един брой.


Чл. 5. (1) Костюмите са в тъмносин цвят, ризите/блузите - в светлосин, вратовръзките/шаловете - в червен, а обувките - в черен/тъмносин. Костюмите и ризите/блузите се изработват по модел и от плат, съгласно приложение № 1.
(2) За обувките и вратовръзките/шаловете се изплащат средства след издаване на заповед от министъра на извънредните ситуации, с която се определят единичните им цени, и представяне на фактура и касова бележка за закупуването им.

Раздел IV.
Отличителен знак


Чл. 6. (1) Всички служители, които имат право на униформено облекло, носят отличителния знак на единния европейски номер 112, определен със Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.
(2) Отличителният знак е във формата на апликация върху горния ляв джоб на сакото и на ризата/блузата.

Раздел V.
Срокове и правила за износване на униформеното облекло


Чл. 7. Средствата за униформеното облекло се осигуряват с бюджета на Министерството на извънредните ситуации.


Чл. 8. (1) На правоимащите се предоставя униформено облекло не по-късно от три месеца от датата на постъпване на работа.
(2) Не се дължи компенсация в пари при непредоставяне или при несвоевременно предоставяне на униформено облекло.


Чл. 9. (1) Сроковете на износване на униформеното облекло на служителите започват да текат от датата на получаването му и се определят съгласно приложение № 2.
(2) Сроковете за износване на облеклата по приложението текат и по време на законоустановен отпуск, независимо от основанието му.


Чл. 10. (1) Облеклото, чийто срок за износване е изтекъл, не подлежи на връщане. Облеклото остава в служителя, като в картона срещу съответния вид облекло се отбелязва "износено".


Чл. 11. (1) Скъсано, повредено или загубено облекло по вина на служителя преди изтичане на срока за износване се заплаща от него в размер на стойността на облеклото за срока на доизносване.
(2) Загубено, унищожено или повредено униформено облекло преди изтичане на срока за износване не по вина на служителя се подменя с ново за сметка на министерството. Причината за подмяната и предаването на новото облекло се установява с протокол на комисия, назначена със заповед на главния директор или на директора на съответния Център 112.


Чл. 12. При преминаване на служител на друга длъжност или в друго населено място, където се предвижда носене на униформено облекло и съответните принадлежности, те не се връщат, а се доизносват в сроковете, предвидени в приложението по чл. 9.


Чл. 13. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 9 и 11, чл. 327, т. 1, 2 и 3, чл. 328, ал. 1, т. 1, 2, 7, 8 и 10 от Кодекса на труда или на служебното правоотношение по чл. 103, ал. 1, т. 3 и 8, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от Закона за държавния служител облеклото не се връща и не се заплаща стойността му за срока на доизносването.
(2) Във всички останали случаи на прекратяване на трудовото или служебното правоотношение служителят заплаща стойността на облеклото за срока на доизносване.


Чл. 14. В случаите, когато служителят не използва предоставеното му униформено облекло по предназначение, а има право да го доизносва, е длъжен да премахне отличителните му знаци.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Служителите по чл. 2, ал. 3 имат право на средства за представително облекло съгласно Закона за държавния служител за 2009 г. пропорционално на отработеното време до получаване на униформеното облекло по тази наредба.
(2) Средствата по ал. 1 се изплащат към момента на получаване на униформеното облекло.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1


I. Униформено облекло - мъжко
1. Риза
  Ризата е с платка в раменната област и едноредно закопчаване по цялата дължина на предната част. По линия на вратната извивка е оформена с подплатена яка със столче. Ръкавът е прикачен - къс за лятното униформено облекло и дълъг с маншет - за зимното. Върху лявата предна част е монтиран апликиран джоб с отличителния знак на ЕЕН 112 с диаметър 6 см. Материята, от която е изработена ризата, е П/ПЕ.
2. Костюм
  Костюмът е класически, състои от две части: сако и панталон. Сакото е изработено с хастар. Ръкавите са дълги и прикачени. Закопчаването е едноредно с три копчета. В предната част на сакото са монтирани прорязани джобове с две филетки и капак. Върху лявата горна предна част на сакото е апликиран джоб с отличителния знак на ЕЕН 112 с диаметър 6 см. Панталонът е в прав силует. По линия на талията е оформен с колан с гайки. В предната част е с италиански джобове, в задната - с един прорязан десен джоб. Закопчаването е с цип в предната му част. Материята, от която е изработен костюмът, е П/ПЕ - за летния, и камгарен плат (студена вълна, габардин, шевиот и др.) - за зимния. Материята, от която е изработен хастарът на сакото, е 100 % ПЕ, антистатично обработен и омекотен.
3. Вратовръзка
  Вратовръзката е класическа, изработена от полиестерна коприна.
4. Обувки
  Материя - естествена кожа.
   
II. Униформено облекло - дамско
1. Блуза
  Блузата е с платка в раменната област с едноредно закопчаване по цялата дължина на предната част. По линия на вратната извивка е оформена с подлепена яка със столче. Ръкавът е прикачен - къс за лятното униформено облекло и дълъг с маншет - за зимното. Върху лявата предна част на блузата е монтиран апликиран джоб с избродиран отличителния знак на ЕЕН 112 с диаметър 6 см. Материята, от която е изработена блузата, е П/ПЕ.
2. Костюм
  Костюмът е класически, състои от две части: сако и пола/панталон. Сакото е изработено с хастар. Ръкавите са дълги, прикачени. Закопчаването е едноредно с три копчета. В предната част са монтирани прорязани джобове с две филетки и капак. Върху горната лява предна част е апликиран джоб с отличителния знак на ЕЕН 112 с диаметър 6 см.
  Полата е в прав силует. По линия на талията е оформена с колан, закопчаващ се с едно копче. Дължината на полата е под коляното. Закопчаването на полата е с цип, вграден в левия страничен шев.
  Материята, от която е изработен костюмът, е П/ПЕ - за летния, и камгарен плат (студена вълна, габардин, шевиот и др.) - за зимния, а материята на хастара - 100 % ПЕ, антистатично обработен и омекотен.
  Забележка. Едната пола към летния и към зимния костюм може да бъде заменена с прав дълъг панталон по желание на служителката.
3. Шалче
  Шалчето е правоъгълно с широчина 20 см. Изработено е от полиестерна коприна.
4. Обувки
  Материя - естествена кожа, подметка - ток до 7 см


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1

Вид на облеклото Срок за из-
  носване (г.)
I. Зимно  
1. Костюм зимен (сако с два  
  панталона/поли) - 1 бр. две
2. Риза (блуза) с дълъг  
  ръкав - 2 бр. една
3. Вратовръзка/шал - 1 бр. една
4. Зимни обувки - 1 чифт една
II. Лятно  
1. Костюм летен (сако с два  
  панталона/поли) - 1 бр. две
2. Риза (блуза) с къс ръкав -  
  2 бр. една
3. Летни обувки - 1 чифт една
4. Вратовръзка/ шал една


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти