Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

В сила от 01.01.2009 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. начисляването, формирането и разходването на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Централния регистър на особените залози, наричан по-нататък "Централния регистър";
2. определяне на размера на материалното стимулиране на служителите.

Чл. 2. (1) Набирането на средствата се извършва чрез отчисления 90 на сто от предвидените по Закона за особените залози средства в размер 25 на сто от събрани такси.
(2) Отчисленията по ал. 1 се извършват на база отчетените приходи от преведените такси към датата на постъпването им за предходното тримесечие.


Чл. 3. Средствата, набрани по реда на чл. 2, постъпват като собствени приходи в бюджета на Централния регистър и се включват в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


Чл. 4. (1) Средствата, постъпили в бюджета на Централния регистър, се разходват съгласно чл. 25а, ал. 2, т. 1 от Закона за особените залози само за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от регистъра.
(2) Средствата по чл. 2 се разходват, както следва:
1. за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване и за повишаване на квалификацията на служителите - 40 на сто;
2. за стимулиране на служителите - 60 на сто.


Чл. 5. Средствата по чл. 4, ал. 2 се определят със заповед на директора на Централния регистър до 10-о число на месеца, следващ предходното тримесечие. Със заповедта се определя и размерът на отчисленията по чл. 25а, ал. 2, т. 2 от Закона за особените залози.

Раздел II.
Разходване на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване и за повишаване на квалификацията на служителите


Чл. 6. Средствата за развитие на материалната база на Централния регистър се разходват за:
1. придобиване, изграждане, оборудване, ремонт, модернизация и поддръжка на материално-техническата база;
2. информационно и технологично осигуряване, в т. ч. закупуване на техника и разработване и/или закупуване на технологии и програмни продукти, свързани с усъвършенстване изпълнението на функциите на Централния регистър.


Чл. 7. Средствата за повишаване на квалификацията на служителите в Централния регистър се разходват за:
1. организиране и/или провеждане на курсове за работа с компютър, със специализирани програмни продукти и информационни технологии, за правно и финансово обучение, както и за други дейности с цел повишаване ефективността на работата на служителите;
2. организиране и провеждане на мероприятия за повишаване квалификацията на служителите, включване в магистърски програми, закупуване и превод на специализирана литература за усъвършенстване на дейността по воденето, поддържането, съхраняването и достъпа до регистъра;
3. финансиране на специализирано обучение по вътрешни и международни програми, свързани с дейността на Централния регистър, извън случаите на целево финансиране.

Раздел III.
Разходване на средствата за материално стимулиране на служителите


Чл. 8. Средствата по чл. 4, ал. 2, т. 2 се разходват за материално стимулиране на директора на Централния регистър и на следните групи служители:
1. първа група - главен секретар, главен директор на главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра" и началник на отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност";
2. втора група - началници на отдели, служители в Централната регистърна служба и длъжностни лица по вписванията;
3. трета група - служители в отдели от централната администрация и в местните регистърни бюра, включително назначените по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово обезпечаване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г. и бр. 14 от 2008 г.).


Чл. 9. (1) Средствата за материално стимулиране се разпределят, както следва:
1. резерв на средства за материално стимулиране - от 5 до 10 на сто от общата сума, от който се отчислява размерът за материално стимулиране на директора на Централния регистър; остатъкът се разпределя със заповед на директора на Централния регистър по предложение на главния секретар;
2. материално стимулиране по групи:
а) първа група - от 5 до 15 на сто;
б) втора група - от 5 до 50 на сто;
в) трета група - от 5 до 25 на сто.
(2) Неразпределените по ал. 1 средства могат да бъдат разпределени през следващите тримесечия или в края на годината от директора на Централния регистър.


Чл. 10. (1) Конкретният процент за всяка група и конкретният размер на сумата за материално стимулиране на съответната група служители се определят от директора на Централния регистър по предложение на главния секретар.
(2) Предложението по ал. 1 трябва да съответства на параметрите по чл. 9. Общият размер на процентите при определяне на резерва и на материалното стимулиране по групи не може да надвишава 100.

Раздел IV.
Определяне на индивидуалния размер на материално стимулиране на служителите


Чл. 11. Индивидуалният размер на материалното стимулиране на служителите се определя до 15-о число на месеца, следващ съответното тримесечие:
1. за директора на Централния регистър - от министъра на правосъдието по предложение на ресорния заместник-министър;
2. за главния секретар - от директора на Централния регистър;
3. за главния директор на главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра" и за началника на отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност" - от директора на Централния регистър по предложение на главния секретар;
4. за началници на отдели, служители в Централната регистърна служба, длъжностни лица по вписванията, за служители в отделите от централната администрация и в местните регистърни бюра, включително назначените по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово обезпечаване на някои дейности в бюджетните организации - от главния секретар по предложение на съответния ръководител.


Чл. 12. Разпределението на средствата по чл. 10 и 11 се извършва със заповед на директора на Централния регистър.


Чл. 13. При определяне на индивидуалния размер на материално стимулиране на служителите се отчитат:
1. постигнатите резултати;
2. сложността и срочността на поставените задачи;
3. обемът, важността и качеството на извършената работа;
4. показаните компетентности.


Чл. 14. (1) Индивидуалният размер на материалното стимулиране за всеки служител се определя, както следва:
1. разпределя се сумата, определена за групата по реда на чл. 9 и 10;
2. за всеки служител се определя индивидуален коефициент за разпределение по низходящ ред, както следва:
а) 36 - при оценка 1;
б) 32 - при оценка 2;
в) 28 - при оценка 3;
г) 24 - при оценка 4;
д) 20 - при оценка 5;
е) 16 - при оценка 6;
ж) 12 - при оценка 7;
з) 8 - при оценка 8;
и) 4 - при оценка 9;
к) 0 - при оценка 10;
3. стойността на единица коефициент за разпределение се изчислява, като сумата, определена за групата, се разделя на сбора от коефициентите на всички служители в групата;
4. размерът за стимулиране на всеки служител се изчислява, като се умножи индивидуалният коефициент за разпределение по стойността на единица коефициент, начислена по начина, определен по реда на т. 3.
(2) След изчисляване на индивидуалния размер за всеки служител по реда на ал. 1 той се преизчислява съобразно действително отработеното време.
(3) Служителите, получили оценка на изпълнение 10, нямат право на материално стимулиране към основната заплата за съответния период, за който се отнася оценката, и за тях не се прави преизчисляване във връзка с отработеното време.


Чл. 15. При прекратяване на служебните или на трудовите правоотношения без виновно поведение служителите на Централния регистър могат да получат материално стимулиране за съответния период по реда на тази наредба, при условие че имат оценка на изпълнението.


Чл. 16. Лицата по чл. 11 изготвят предложения за определяне на индивидуалния размер на материалното стимулиране за предходното тримесечие до 10-о число на текущия месец въз основа на извършените оценки съгласно чл. 13 и чл. 14, ал. 1, т. 2.


Чл. 17. (1) Справката за отработеното време на служителите от Централния регистър за съответното тримесечие се изготвя до 5-о число на месеца, следващ тримесечието.
(2) Най-късно до 15-о число на месеца, следващ предходното тримесечие, отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност" определя индивидуалния размер на материалното стимулиране на служителите по чл. 14.


Чл. 18. Средствата за материално стимулиране се изплащат заедно с основната заплата за месеца, следващ постъпването на приходите по сметката на Централния регистър.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 25а, ал. 2, т. 1 от Закона за особените залози.


§ 2. Дължимите осигурителни вноски за всички осигурителни случаи се отчисляват от средствата за материално стимулиране по тази наредба.


§ 3. За последното тримесечие на календарната година заповедите по чл. 5 и 12 се издават до 15 декември въз основа на отчисленията към тази дата, а плащанията се извършват не по-късно от 20 декември на съответната календарна година.


§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на правосъдието.


§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти