Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 ОТНОСНО НЯКОИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Приета с ПМС № 336 от 23.12.2008 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., отм. ДВ. бр.84 от 20 Октомври 2017г.


Отменена с § 3 от Постановление № 227 от 16 октомври 2017 г. за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 84 от 20 октомври 2017 г., в сила от 20.10.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 161/1) се уреждат мерките по прилагане на:
1. Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащо някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 335/10);
2. Регламент (ЕО) № 1497/2007 на Комисията от 18 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарни системи за противопожарна защита, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 333/4);
3. Регламент (ЕО) № 1493/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване на формата на докладите, представяни от производители, вносители и износители на определени флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 332/7);
4. Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 92/3);
5. Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 92/12);
6. Регламент (ЕО) № 305/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители по отношение на извличането на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение (ОВ, L 92/17);
7. Регламент (ЕО) № 307/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания за програми за обучение и на условия за взаимно признаване на атестати за обучение на служители по отношение на климатичните инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 92/25);
8. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове (ОВ, L 92/21);
9. Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 332/25);
10. Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата за уведомленията за програмите на държавите членки за обучение и сертифициране (ОВ, L 92/28).

Чл. 2. Разпоредбите на наредбата се прилагат за:
1. физическите и юридическите лица, извършващи проверки за течове съгласно Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащо някои флуорирани парникови газове;
2. физическите и юридическите лица, извършващи проверки за течове съгласно Регламент (ЕО) № 1497/2007 на Комисията от 18 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарни системи за противопожарна защита, съдържащи някои флуорирани парникови газове;
3. физическите и юридическите лица, които произвеждат, внасят или изнасят определени флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 1493/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване на формата на докладите, представяни от производители, вносители и износители на определени флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета;
4. физическите и юридическите лица, работещи със стационарни хладилни и климатични инсталации и топлинни помпи съгласно Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове;
5. физическите и юридическите лица, работещи със стационарни системи за противопожарна защита и пожарогасители съгласно Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове;
6. физическите лица, извършващи извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение съгласно Регламент (ЕО) № 305/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители по отношение на извличането на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение;
7. физическите лица, извършващи извличане на флуорирани парникови газове от климатични инсталации на някои моторни превозни средства съгласно Регламент (ЕО) № 307/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания за програми за обучение и на условията за взаимно признаване на атестати за обучение на служители по отношение на климатичните инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове;
8. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) физическите лица, извършващи извличане на флуорирани парникови газове от оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове;
9. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) физическите и юридическите лица, които произвеждат, внасят, изнасят или пускат на пазара на Европейския съюз продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове;
10. физическите и юридическите лица, които използват флуорирани парникови газове за производствени нужди, както и при сервиз и поддръжка съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове;
11. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 07.01.2011 г.) физическите и юридическите лица, които преработват флуорирани парникови газове чрез рециклиране, регенериране или унищожаване съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове;
12. физическите и юридическите лица, които упражняват фактическа власт над техническото функциониране на оборудването и системите от обхвата на Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове;
13. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) физическите и юридическите лица, които пускат на пазара на територията на Република България флуорирани парникови газове.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Начинът и редът за извършване на анализи и проверки за съответствие на веществата и продуктите, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник".

Глава втора.

Раздел I.
Стационарни хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове


Чл. 3. * (1) Дейностите по чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 303/2008 се извършват от физически лица, които притежават документ за правоспособност за придобита категория съгласно чл. 4 (2) от Регламент (ЕО) № 303/2008.
(2) Дейностите по чл. 2, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 303/2008 се извършват от юридически лица, които притежават документ за правоспособност съгласно чл. 7, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 303/2008.


Чл. 4. Разпоредбите на чл. 3 не се прилагат за случаите по чл. 2, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 303/2008.


Чл. 5. (1) Документите за правоспособност по чл. 3, ал. 1 и ал. 2 за извършване на една или повече от дейностите по чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Регламент (ЕО) № 303/2008 се издават на лицата по чл. 2, т. 4 от Българската браншова камара по машиностроене (ББКМ).
(2) Документът за правоспособност по чл. 3, ал. 1 съдържа:
1. реквизитите по чл. 5, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 303/2008;
2. снимка на лицето, на което се издава;
3. фактически и правни основания за издаването му;
4. дата на изтичане валидността на документа за правоспособност.
(3) Документът за правоспособност по чл. 3, ал. 1 се издава на лице, което:
1. има завършено най-малко средно образование;
2. представи документ, удостоверяващ, че лицето е издържало изпит по чл. 6, ал. 3.
(4) Документът за правоспособност е валиден за срок 5 години от датата на издаването му.
(5) Издадените документи за правоспособност се подновяват за нов 5-годишен период по искане на притежателите им преди датата на тяхното изтичане и след успешно полагане на изпит за тестване на уменията и знанията съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 303/2008.
(6) Документът за правоспособност на физическите лица по чл. 2, т. 4, упражнявали без прекъсване дейностите по чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 303/2008 през последните 3 години от изтичането на срока на документа за правоспособност, се подновява по искане на притежателя му за нов 5- годишен период без полагане на изпит за тестване на уменията и знанията съгласно приложението на Регламент (ЕО) № 303/2008.
(7) Трудовият стаж по ал. 6 се доказва чрез представяне на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ, че лицето е упражнявало без прекъсване дейностите, за които му е издаден документ за правоспособност.


Чл. 6. (1) Обучението на физическите лица по чл. 2, т. 4 се извършва от:
1. професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи, открити по реда на Закона за народната просвета, чиито програми за обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно уменията и знанията за съответната категория съгласно приложението на Регламент (ЕО) № 303/2008;
2. центровете за професионално обучение, лицензирани по реда на Закона за професионалното образование и обучение, чиито програми за обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно уменията и знанията за съответната категория съгласно приложението на Регламент (ЕО) № 303/2008;
3. висши училища, открити по реда на Закона за висшето образование, чиито програми за обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно уменията и знанията за съответната категория съгласно приложението на Регламент (ЕО) № 303/2008.
(2) Теоретичните и практическите знания и умения на физическите лица по чл. 2, т. 4 се оценяват от:
1. комисии за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, когато обучението е по ал. 1, т. 1;
2. назначена изпитна комисия от ББКМ, когато обучението е по ал. 1, т. 2 за придобиване на правоспособност с проведен краткосрочен курс;
3. комисия, определена с правилника за провеждане на изпитите на всяко висше учебно заведение, когато обучението е по ал. 1, т. 3.
(3) Оценяващите органи по ал. 2 провеждат практически и теоретичен изпит, покриващ минималните изисквания относно уменията и знанията за получаване на документ за правоспособност за всяка от категориите по чл. 4, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 303/2008, определени в приложението на Регламент (ЕО) № 303/2008.
(4) Дейността на оценяващите органи по ал. 2 е съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 303/2008.


Чл. 7. (1) Документът за правоспособност по чл. 3, ал. 2 се издава при спазване изискванията на чл. 8, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 303/2008 и съдържа:
1. реквизитите по чл. 8, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 303/2008;
2. фактически и правни основания за издаването му.
(2) Документът за правоспособност по ал. 1 се издава след представяне на:
1. удостоверение за актуално състояние;
2. регистрация по ЕИК/код по БУЛСТАТ;
3. документи, удостоверяващи наличието на изискванията на чл. 8, ал. 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 303/2008;
4. декларация за наличие на необходимия инструментариум съгласно приложение № 1.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Чл. 9. Документи за правоспособност, издадени в други държави - членки на Европейския съюз, се признават съгласно разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 303/2008 след представяне на легализиран превод на български език в ББКМ.

Раздел II.
Стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове


Чл. 10. (*) (1) Дейностите по чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 304/2008 се извършват от физически лица, които притежават документ за правоспособност съгласно чл. 4, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 304/2008.
(2) Дейностите по чл. 2, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 304/2008 се извършват от юридически лица, които притежават документ за правоспособност съгласно чл. 7, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 304/2008.


Чл. 11. Разпоредбите на чл. 10 не се прилагат за случаите по чл. 2, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 304/2008.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Документите за правоспособност по чл. 10 за извършване на една или повече от дейностите по чл. 2, ал. 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 304/2008 се издават на лицата по чл. 2, т. 5 от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи.
(2) Документът за правоспособност по чл. 10, ал. 1 съдържа:
1. реквизитите по чл. 5, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 304/2008;
2. снимка на лицето, на което се издава;
3. фактически и правни основания за издаването му;
4. дата на изтичане валидността на документа за правоспособност.
(3) Документът за правоспособност по чл. 10, ал. 1 се издава на лице, което:
1. има завършено най-малко средно образование;
2. представи документ, удостоверяващ, че лицето е издържало изпит по чл. 13, ал. 3.
(4) Документът за правоспособност е валиден за срок 5 години от датата на издаването му.
(5) Издадените документи за правоспособност се подновяват за нов 5-годишен период по искане на притежателите им преди датата на тяхното изтичане и след успешно полагане на изпит за тестване на уменията и знанията съгласно приложението на Регламент (ЕО) № 304/2008.
(6) Документът за правоспособност на физическите лица по чл. 2, т. 5, упражнявали без прекъсване дейностите по чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 304/2008 през последните 3 години от изтичането на срока на документа за правоспособност, се подновява по искане на притежателя му за нов 5-годишен период без полагане на изпит за тестване на уменията и знанията съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 304/2008.
(7) Трудовият стаж по ал. 6 се доказва чрез представяне на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ, че лицето е упражнявало без прекъсване дейностите, за които му е издаден документ за правоспособност.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 07.01.2011 г.) (1) Обучението на физическите лица по чл. 2, т. 5 се извършва от:
1. професионалните училища, професионалните гимназии или професионалните колежи, открити по реда на Закона за народната просвета, чиито програми за обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно уменията и знанията съгласно приложението на Регламент (ЕО) № 304/2008;
2. центровете за професионално обучение, лицензирани по реда на Закона за професионалното образование и обучение, чиито програми за обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно уменията и знанията съгласно Приложението на Регламент (ЕО) № 304/2008;
3. висши училища, открити по реда на Закона за висшето образование, чиито програми за обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно уменията и знанията съгласно Приложението на Регламент (ЕО) № 304/2008;
4. търговски дружества, извършващи монтаж и/или поддръжка и сервизно обслужване на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове, чиито програми за обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно уменията и знанията съгласно Приложението на Регламент (ЕО) № 304/2008.
(2) Теоретичните и практическите знания и умения на физическите лица по чл. 2, т. 5 се оценяват от:
1. комисии за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, когато обучението е по ал. 1, т. 1;
2. назначена изпитна комисия от Академията на Министерството на вътрешните работи (МВР), когато обучението е по ал. 1, т. 2 и 4 за придобиване на правоспособност с проведен краткосрочен курс;
3. комисия, определена с правилника за провеждане на изпитите на всяко висше учебно заведение, когато обучението е по ал. 1, т. 3.
(3) Оценяващите органи по ал. 2 провеждат практически и теоретичен изпит, покриващ минималните изисквания относно уменията и знанията за получаване на документ за правоспособност по чл. 10, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 304/2008, определени в Приложението на Регламент (ЕО) № 304/2008.
(4) Дейността на оценяващите органи по ал. 2 е съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 304/2008.
(5) Академията на МВР предварително съгласува програмите за обучение на организациите по ал. 1, т. 2 и 4.


Чл. 14. (1) Документът за правоспособност по чл. 10, ал. 2 се издава при спазване на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 304/2008 и съдържа:
1. реквизитите по чл. 8, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 304/2008;
2. фактически и правни основания за издаването му.
(2) Документът за правоспособност по ал. 1 се издава след представяне на:
1. удостоверение за актуално състояние;
2. регистрация по ЕИК/код по БУЛСТАТ;
3. документи, удостоверяващи наличието на изискванията на чл. 8, ал. 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 304/2008;
4. декларация за наличие на необходимия инструментариум съгласно приложение № 2.


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Документи за правоспособност, издадени в други държави - членки на Европейския съюз, се признават съгласно разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 304/2008 след представяне на легализиран превод на български език в ГДПБЗН.

Раздел III.
Комутационна апаратура за високо напрежение, съдържаща някои флуорирани парникови газове


Чл. 17. * Дейностите по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 305/2008 се извършват от физически лица, които притежават документ за правоспособност съгласно чл. 3, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 305/2008.


Чл. 18. (1) Документите за правоспособност по чл. 17 за извършване на дейностите по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 305/2008 се издават от Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ).
(2) Документът за правоспособност по чл. 17 съдържа:
1. реквизитите по чл. 4, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 305/2008;
2. снимка на лицето, на което се издава;
3. фактически и правни основания за издаването му;
4. дата на изтичане валидността на документа за правоспособност.
(3) Документът за правоспособност по чл. 17 се издава на лице, което:
1. има завършено най-малко средно образование;
2. представи документ, удостоверяващ, че лицето е издържало изпит по чл. 19, ал. 3.
(4) Документът за правоспособност е валиден за срок 5 години от датата на издаването му.
(5) Издадените документи за правоспособност се подновяват за нов 5-годишен период по искане на притежателите им преди датата на тяхното изтичане и след успешно полагане на изпит за тестване на уменията и знанията съгласно приложението на Регламент (ЕО) № 305/2008.
(6) Документът за правоспособност на физическите лица по чл. 2, т. 6, упражнявали без прекъсване дейностите по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 305/2008 през последните 3 години от изтичането на срока на документа за правоспособност, се подновява по искане на притежателя му за нов 5-годишен период без полагане на изпит за тестване на уменията и знанията съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 305/2008.
(7) Трудовият стаж по ал. 6 се доказва чрез представяне на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ, че лицето е упражнявало без прекъсване дейностите, за които му е издаден документ за правоспособност.


Чл. 19. (1) Обучението на лицата по чл. 2, т. 6 се извършва от:
1. производители на комутационна апаратура за високо напрежение, съдържаща флуорирани парникови газове;
2. оператори на комутационна апаратура за високо напрежение, съдържаща флуорирани парникови газове.
(2) Теоретичните и практическите знания и умения на физическите лица по чл. 2, т. 6 се оценяват от:
1. производители на комутационна апаратура за високо напрежение, съдържаща флуорирани парникови газове, когато обучението е по ал. 1, т. 1;
2. оператори на комутационна апаратура за високо напрежение, съдържаща флуорирани парникови газове, когато обучението е по ал. 1, т. 2.
(3) Оценяващите органи по ал. 2 провеждат практически и теоретичен изпит, покриващ минималните изисквания относно уменията и знанията за получаване на документ за правоспособност по чл. 17, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 305/2008.
(4) Дейността на оценяващите органи по ал. 2 е съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 305/2008.


Чл. 20. Документи за правоспособност, издадени в други държави - членки на Европейския съюз, се признават съгласно разпоредбите на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 305/2008 след представяне на легализиран превод на български език в ББКЕ.

Раздел IV.
Климатични инсталации в някои моторни превозни средства, съдържащи флуорирани парникови газове


Чл. 21. (В сила от 04.07.2009 г.) Дейността по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 307/2008 се извършва от физически лица, които притежават документ за правоспособност съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 307/2008.


Чл. 22. (1) Документите за правоспособност по чл. 21 за извършване на дейността по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 307/2008 се издават от ББКМ.
(2) Документът за правоспособност по чл. 21 съдържа:
1. реквизитите по чл. 3, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 307/2008;
2. снимка на лицето, на което се издава;
3. фактически и правни основания за издаването му;
4. дата на изтичане на валидността на документа за правоспособност.
(3) Документът за правоспособност по чл. 21 се издава на лице, което:
1. има завършено най-малко средно образование;
2. представи документ, удостоверяващ, че лицето е преминало обучение по чл. 23.
(4) Документът за правоспособност е валиден за срок 5 години от датата на издаването му.
(5) Издадените документи за правоспособност се подновяват за нов 5-годишен период по искане на притежателите им преди датата на тяхното изтичане и след преминаване на опреснителен курс на обучение по чл. 23.
(6) Документът за правоспособност на физическите лица по чл. 2, т. 7, упражнявали без прекъсване дейността по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 307/2008 през последните 3 години от изтичането на срока на документа за правоспособност, се подновява по искане на притежателя му за нов 5-годишен период без преминаване на обучението по чл. 23.
(7) Трудовият стаж по ал. 6 се доказва чрез представяне на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ, че лицето е упражнявало без прекъсване дейностите, за които му е издаден документ за правоспособност.


Чл. 23. Обучението на лицата по чл. 2, т. 7 се извършва от:
1. професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи, открити по реда на Закона за народната просвета, чиито програми за обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно уменията и знанията съгласно приложението на Регламент (ЕО) № 307/2008;
2. центровете за професионално обучение, лицензирани по реда на Закона за професионалното образование и обучение, чиито програми за обучение осигуряват покриването на минималните изисквания относно уменията и знанията съгласно приложението на Регламент (ЕО) № 307/2008.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (1) Лицата по чл. 2, т. 7 могат да извършват дейността по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 307/2008 без документ за правоспособност, ако притежават професионален опит, придобит преди 4 юли 2008 г.
(2) Наличието на професионален опит се доказва с представяне на трудова или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ това.


Чл. 25. Документите за правоспособност за извличане на флуорирани парникови газове от климатични инсталации в някои моторни превозни средства, издадени в други държави - членки на Европейския съюз, се признават съгласно разпоредбите на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 307/2008 след представяне на легализиран превод на български език в ББКМ.

Раздел V.
Оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Чл. 26. * Дейността по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 306/2008 се извършва от физически лица, които притежават документ за правоспособност по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 306/2008.


Чл. 27. (1) Документите за правоспособност по чл. 26 за извършване на дейността по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 306/2008 се издават от Българската стопанска камара (БСК).
(2) Документът за правоспособност по чл. 26 съдържа:
1. реквизитите по чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 306/2008;
2. снимка на лицето, на което се издава;
3. фактически и правни основания за издаването му;
4. дата на изтичане валидността на документа за правоспособност.
(3) Документът за правоспособност по чл. 26 се издава на лице, което:
1. има завършено най-малко средно образование;
2. представи документ, удостоверяващ, че лицето е издържало изпит по чл. 28, ал. 3.
(4) Документът за правоспособност е валиден за срок 5 години от датата на издаването му.
(5) Издадените документи за правоспособност се подновяват за нов 5-годишен период по искане на притежателите им преди датата на тяхното изтичане и след успешно полагане на изпит за тестване на уменията и знанията съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 306/2008.
(6) Документът за правоспособност на физическите лица по чл. 2, т. 8, упражнявали без прекъсване дейността по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 306/2008 през последните 3 години от изтичането на срока на документа за правоспособност, се подновява по искане на притежателя му за нов 5-годишен период без полагане на изпит за тестване на уменията и знанията съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 306/2008.
(7) Трудовият стаж се доказва чрез представяне на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ, че лицето е упражнявало без прекъсване дейностите, за които му е издаден документ за правоспособност.


Чл. 28. (1) Обучението на лицата по чл. 2, т. 8 се извършва от:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) производители на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) оператори на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове.
(2) Теоретичните и практическите умения и знания на лицата по чл. 2, т. 8 се оценяват от:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) производители на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове, когато обучението е по ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) оператори на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове, когато обучението е по ал. 1, т. 2.
(3) Оценяващите органи по ал. 2 провеждат практически и теоретичен изпит, покриващ минималните изисквания относно уменията и знанията за получаване на документ за правоспособност по чл. 26, определени в приложението на Регламент (ЕО) № 306/2008.
(4) Дейността на оценяващите органи по ал. 2 е съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 306/2008.


Чл. 29. Документи за правоспособност, издадени в други държави - членки на Европейския съюз, се признават съгласно разпоредбите на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 306/2008 след представяне на легализиран превод на български език в БСК.

Глава трета.
ПРОВЕРКИ ЗА ХЕРМЕТИЧНОСТ


Чл. 30. (1) Стационарни хладилни и климатични инсталации, както и топлинни помпи по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1516/2007 се проверяват периодично за херметичност съгласно чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006 от лица, притежаващи документ за правоспособност по чл. 3 за категория, включваща дейността по чл. 2, ал. 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 303/2008.
(2) Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1516/2007, създават и поддържат досие на системата съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1516/2007 във формат съгласно приложение № 3.


Чл. 31. (1) Стационарни системи за противопожарна защита по чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1497/2007 се проверяват периодично за херметичност съгласно чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006 от лица, притежаващи документ за правоспособност по чл. 10 за дейността по чл. 2, ал. 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 304/2008.
(2) Операторите на стационарни системи за противопожарна защита, попадащи в обхвата на чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1497/2007, създават и поддържат досие на системата съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1497/2007 във формат съгласно приложение № 3.

Глава четвърта.
ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ


Чл. 32. (1) Продукти и оборудване, попадащи в обхвата на чл. 7, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006, се маркират с етикет, който съдържа информацията съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1494/2007.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Текстът на етикета е на български език, когато продуктите и оборудването, попадащи в обхвата на чл. 7, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006, се пускат за първи път на пазара на Европейския съюз и са предназначени за пазара на територията на Република България.
(3) Формата на етикета и мястото на неговото поставяне са съгласно чл. 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1494/2007.

Глава пета.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЛУОРИРАНИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ


Чл. 33. (1) Производители, вносители и износители на повече от един тон флуорирани парникови газове изготвят годишен отчет за количествата флуорирани парникови газове, произведени, внесени или изнесени съгласно формата, установен с Регламент (ЕО) № 1493/2007.
(2) Отчетът по ал. 1 се предоставя на Европейската комисия с копие до Министерството на околната среда и водите не по-късно от 31 март на текущата година и се отнася за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Ползвателите и лицата, които пускат на пазара на територията на Република България флуорирани парникови газове, изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 4.


Чл. 35. Преработвателят изготвя годишен отчет за количествата флуорирани парникови газове, преработени през отчетната година съгласно формата по приложение № 5.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове, както и на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове, изготвят информация за оборудването съгласно формата по приложение № 6.
(2) Информацията по ал. 1 се актуализира и допълва всяка година.


Чл. 37. Операторите на комутационна апаратура за високо напрежение, съдържаща флуорирани парникови газове, изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 7.


Чл. 38. Отчетите по чл. 34 - 36 се предоставят на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намират флуорираните парникови газове, не по-късно от 15 февруари на текущата година и се отнасят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.


Чл. 39. Отчетите по чл. 37 се предоставят на Министерството на околната среда и водите не по-късно от 15 февруари на текущата година и се отнасят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.


Чл. 40. (1) Регионалните инспекции по околната среда и водите изготвят обобщен отчет за флуорираните парникови газове на територията, която е в тяхната компетентност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Обобщеният отчет по ал. 1 включва следната информация:
1. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички ползватели на флуорирани парникови газове;
2. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички преработватели на флуорирани парникови газове;
3. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички оператори на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове, както и на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове;
4. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички лица, които пускат на пазара на територията на Република България флуорирани парникови газове;
5. вид и количества на закупените от пазара на Европейския съюз флуорирани парникови газове;
6. вид и количества на пуснатите на пазара на територията на Република България флуорирани парникови газове;
7. вид и количества на използваните флуорирани парникови газове поотделно за производствени нужди, сервиз или поддръжка;
8. вид и количества на извлечените от оборудване флуорирани парникови газове по време на сервиз или поддръжка;
9. вид и количества на преработените флуорирани парникови газове;
10. вид и количества на флуорираните парникови газове по т. 5, които са останали на склад към 31 декември на отчетната година;
11. адреси на местата, където са складирани флуорираните парникови газове по т. 8, 9 и 10;
12. списък на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове, както и оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове, намиращи се на територията на съответната РИОСВ.
(3) Отчетът по ал. 1 се предоставя на Министерството на околната среда и водите не по-късно от 1 април на текущата година и се отнася за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Информацията по ал. 2, т. 12 се актуализира и допълва всяка година.


Чл. 41. (1) Министерството на околната среда и водите създава, поддържа и ежегодно актуализира база данни за флуорираните парникови газове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Базата данни по ал. 1 съдържа информация за:
1. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички производители на флуорирани парникови газове на територията на Република България;
2. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички вносители на флуорирани парникови газове на територията на Република България;
3. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички износители на флуорирани парникови газове на територията на Република България;
4. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички ползватели на флуорирани парникови газове на територията на Република България;
5. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички преработватели на флуорирани парникови газове на територията на Република България;
6. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички оператори на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове, както и на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове, на територията на Република България;
7. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и адрес на физическото лице, телефон и факс за всички лица, които пускат на пазара на територията на Република България флуорирани парникови газове;
8. вид и количества на флуорираните парникови газове, произведени на територията на Република България;
9. вид и количества на флуорираните парникови газове, внесени на територията на Република България, поотделно за всяка страна, от която е извършено внасянето;
10. вид и количества на флуорираните парникови газове, изнесени от територията на Република България, поотделно за всяка страна, за която е извършено изнасянето;
11. вид и количества на закупените от пазара на Европейския съюз флуорирани парникови газове;
12. вид и количества на пуснатите на пазара на територията на Република България флуорирани парникови газове;
13. вид и количества на използваните флуорирани парникови газове на територията на Република България;
14. вид и количества на извлечените от оборудване флуорирани парникови газове на територията на Република България;
15. вид и количества на преработените флуорирани парникови газове на територията на Република България;
16. вид и количества на складираните флуорирани парникови газове по т. 8, 9, 11, 14 и 15 на територията на Република България към 31 декември на отчетната година с адрес на местата, където са складирани;
17. стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове, както и оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове, намиращи се на територията на Република България.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Документ за правоспособност" е сертификат по смисъла на Регламент (ЕО) № 303/2008, Регламент (ЕО) № 304/2008, Регламент (ЕО) № 305/2008 и Регламент (ЕО) № 306/2008 или атестат по смисъла на Регламент (ЕО) № 307/2008.
2. "Временен документ за правоспособност" е временен сертификат по смисъла на Регламент (ЕО) № 303/2008 и Регламент (ЕО) № 304/2008.
3. "Документ" е удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионална квалификация, издадени от професионалните училища, професионалните гимназии или професионалните колежи, открити по реда на Закона за народната просвета или от центровете за професионално обучение, лицензирани по реда на Закона за професионалното образование и обучение, или диплома за завършено средно или висше техническо образование.
4. "Краткосрочен курс" е курс, който е с продължителност, по-малка от регламентираната в рамковите програми на Министерството на образованието и науката за придобиване на професионална квалификация, обхващащ учебното съдържание, описано в Регламент (ЕО) № 303/2008.
5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Ползвател" е всяко физическо или юридическо лице, което използва флуорирани парникови газове за производствени нужди, сервиз или поддръжка или за други процеси в дейността си.
6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 07.01.2011 г.) "Преработвател" е всяко физическо или юридическо лице, което извършва дейности по рециклиране, регенериране или унищожаване на флуорирани парникови газове.
7. "Оператор" е всяко физическо или юридическо лице по смисъла на чл. 2, ал. 6 от Регламент (ЕО) № 842/2006, включително лицето - собственик на инсталацията, попадаща в обхвата на Регламент (ЕО) № 842/2006.
8. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Пускане на пазара на територията на Република България" е въвеждането на продукти и оборудване, съдържащи или чието функциониране разчита на флуориран парников газ на територията на Република България от друга държава - членка на Европейския съюз, с цел те да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.
9. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) "Лице, което пуска на пазара на територията на Република България" е всяко физическо или юридическо лице, което въвежда на територията на Република България от друга държава - членка на Европейския съюз, флуорирани парникови газове като част от своята търговска, производствена или професионална дейност с цел те да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Разпоредбите на чл. 3 влизат в сила от 4 юли 2009 г. за физическите и юридическите лица, извършвали една или повече дейности, предвидени в чл. 2 от Регламент (ЕО) № 303/2008, преди 4 юли 2008 г.


§ 3. Физическите лица, притежаващи документ за правоспособност за придобита категория I по чл. 4, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 303/2008, могат да извършват и дейностите по чл. 4г от Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой.


§ 4. Разпоредбите на чл. 10 влизат в сила от 4 юли 2009 г. за физическите и юридическите лица, извършвали една или повече дейности, предвидени в чл. 2 от Регламент (ЕО) № 304/2008, преди 4 юли 2008 г.


§ 5. Разпоредбите на чл. 17 влизат в сила от 4 юли 2009 г. за физическите лица, извършвали дейността, предвидена в чл. 1 от Регламент (ЕО) № 305/2008, преди 4 юли 2008 г.


§ 6. Разпоредбите на чл. 21 влизат в сила от 4 юли 2009 г.


§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


§ 8. Разпоредбите на чл. 26 влизат в сила от 4 юли 2009 г. за физическите лица, извършвали дейността, предвидена в чл. 1 от Регламент (ЕО) № 306/2008, преди 4 юли 2008 г.


§ 9. Наредбата се приема на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.


§ 10. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Навсякъде в наредбата думата "Общността" се заменя с "Европейския съюз", думите "пазара на Република България" се заменят с "пазара на територията на Република България" и думите "съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове" се заменят с "оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2009 ОТНОСНО ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 07.01.2011 Г.)

§ 1. В Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, приета с Постановление № 336 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 3 от 2009 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думата "обезвреждане" се заменя с "унищожаване".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, т. 4

СПИСЪК
на необходимия инструментариум за извършване на монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, както и на топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове

1. Уред за откриване на пропуски (пропускотърсач) с чувствителност до 7 g/годишно, базиран на хидрофлуорвъглеводороди (HFC).
2. Станция за изтегляне на работното вещество от системата в течна и парна фаза. Типът на станцията да позволява изтегляне на типа хладилен агент, с който е заредена инсталацията. Производителността на станцията да е съобразена с количеството на работното вещество в системата.
3. Празен/празни контейнер/контейнери за събиране на изтегленото вещество. Вместимостта на цилиндъра/цилиндрите трябва да съответства на количеството хладилен агент, подлежащо на изтегляне.
4. Електронна везна със стъпка на отчитане не по-голяма от 10 g, за прецизно определяне количеството на изтегляното вещество или на веществото, с което повторно се зарежда системата.
5. Двустъпална/двустъпални вакуумпомпа/вакуумпомпи с производителност, съответстваща на големината на инсталацията, и с крайна степен на вакуум не по-голяма от 15µm.
6. Термометър/термометри с точност на измерването не по-малка от 0,1 °С.
7. Вакуумметър с обхват от 1000 до 0 mbar и клас 1.6.
8. Комплект манометри за високо и ниско налягане, притежаващи скали за съответния хладилен агент - клас 1.6.
9. Комплект маркучи за зареждане и за връзка с вакуумпомпата с работно налягане 51 bar за газовете с нормално налягане и с работно налягане 55 bar за газовете с високо налягане (например R410A).
10. Миниспирателни вентили за маркучи.
11. Преносим апарат за запояване.
12. Комплект инструменти за подготовка на тръбите, свързана с процеса на монтаж, сервиз и отстраняване на течовете:
а) тръборез/тръборези;
б) конусна дъска;
в) експандер за тръби;
г) инструмент за почистване на тръбите.


Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2, т. 4

СПИСЪК
на необходимия инструментариум за извършване на монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове

1. Техническо устройство за измерване на тегло не по-малко от 300 kg, със стъпка на отчитане не по-голяма от 100 g.
2. Устройство за измерване на температура с точност на измерване минимум 1 °С.
3. Транспортна количка за преместване на контейнерите, съдържащи флуорирани парникови газове, снабдена с приспособление, осигуряващо техния безопасен транспорт.
4. Инструменти и приспособления за монтаж и демонтаж на контейнери, съдържащи флуорирани парникови газове.


Приложение № 3 към чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 2


ДОСИЕ НА СИСТЕМАТА
 
Наименование на фирмата(1)
Наименование на оператора  
на оборудването  
Пощенски адрес  
Телефонен номер  
Наименование на      
оборудването(2)   Фабричен №  
Описание   Херметически затворено? Да/не
Местонахождение на      
оборудването   Дата на инсталиране  
Вид на веществото      
(съгласно промишления      
номенклатурен стандарт)   Общо количество на веществото (kg)  
 
Добавяне на хладилен/пожарогасителен агент
Дата Сервизен техник/фирма(3) Вид на хладилния/пожаро- Количество Причина за
  (включително № гасителения агент добавено добавянето
  на документа за   вещество (kg)  
  правоспособност)      
         
         
         
 
Събиране/окончателно извеждане на хладилен/пожарогасителен агент
Дата Сервизен техник/фирма(3) Вид на хладилния/пожарога- Количество на Причина за
  (включително № сителния агент извлеченото събирането/
  на документа за   вещество (kg) окончателното
  правоспособност)     извеждане
         
         
         
 
Проверки за херметичност (включително последващи проверки)
Дата Сервизен техник/фирма(3) Проверени области Резултат Предприети Необходимост
  (включително №     действия от последваща
  на документа за       проверка?
  правоспособност)        
           
           
           
 
Сервиз/поддръжка
Дата Сервизен техник/фирма(3) Засегнати части Предприети Коментар
  (включително №   действия  
  на документа за      
  правоспособност)      
         
         
         
 
Тестване на автоматичната система за херметичност (при наличие)
Дата Сервизен техник/фирма(3) Резултат Коментар
  (включително №    
  на документа за    
  правоспособност)    
       
       
       
_____________
(1) Оператор
(2) Технически коректна идентификация
(3) Включваща името на сервизния техник и на фирмата, пощенски адрес и телефонен номер


Приложение № 4 към чл. 34

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 07.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Наиме- Химична Количества, Закупени Пуснати на Използвани Област Код на Фирма,
нование формула останали количества пазара количества на прило- прило- от която
на флуо-   на склад вещества количества вещества жение (2) жение (3) са закупени
рирания   към 1 януари в периода вещества в периода а, б, в, г а, б вещест-
парников   (в kg) 1.01 - 31.12. в периода 1.01 - 31.12.     вата
газ     (в kg) 1.01 - 31.12. (в kg)      
        (в kg)        
I. Свежи HFC, PFC и техни смеси
Хидрофлуоровъглеводороди (HFC)
Трифлуор- CHF3
метан  
(HFC-23)  
Дифлуор- CH2F2
метан  
(HFC-32)  
Флуор- CH3F
метан  
(HFC-41)  
Декафлуор- C5H2F10
пентан  
(HFC-43-  
10mee)  
Пентафлуо- C2HF5
ретан  
(HFC-125)  
Тетрафлуо- C2H2F4
ретан  
(HFC-134)  
Тетрафлуо- CH2FCF3
ретан  
(HFC-134a)  
Дифлуоре- C2H4F2
тан  
(HFC-152a)  
Трифлу- C2H3F3
оретан  
(HFC-143)  
Трифлу- C2H3F3
оретан  
(HFC-143а)  
Хептафлу- C3HF7
орпропан  
(HFC-227ea)  
Хексафлу- CH2FCF2
орпропан CF3
(HFC-236cb)  
Хексафлу- CHF2
орпропан CHFCF3
(HFC-236ea)  
Хексафлу- C3H2F6
орпропан  
(HFC-236fa)  
Пентафлу- C3H3F5
орпропан  
(HFC-245ca)  
Пентафлу- CHF2
орпропан CH2CF3
(HFC-245fa)  
Пентафлу- CF3CH2
орбутан CF2CH3
(HFC-  
365mfc)  
Перфлуорвъглероди (PFC)
Перфлуор- CF4
метан  
Перфлуоре- C2F6
тан  
Перфлуор- C3F8
пропан  
Перфлуор- C4F10
бутан  
Перфлуор- C5F12
пентан  
Перфлуор- C6F14
хексан  
Перфлуор- c-C4F8
циклобутан  
Смеси  
   
   
   
   
  II. Регенерирани HFC, PFC
   
   
   
  III. Рециклирани HFC, PFC
   
   
   
  IV. Извлечени HFC, PFC и техни смеси по време на сервиз и поддръжка
   
Наименование Количество, Предадени за Предадени за регенериране Предадени за унищожаване
на флуорирания извлечено при рециклиране    
парников газ сервиз и      
  поддръжка      
         
Забележки:
1. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Името и адресът на фирмата, адрес на склада, където са складирани флуорираните парникови газове, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, името, позицията, телефонният номер на лицето, попълнило формата, и името и позицията на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата.
Ако е необходимо, се добавят допълнително редове.
2. В колона 7 са възможни следните области на приложение:
a) хладилен агент;
б) пожарогасителен агент;
в) разтворител;
г) разпенващ агент.
3. В колона 8 са възможни следните кодове на приложение:
а) производство на продукти и оборудване, съдържащи флуорирани парникови газове;
б) сервиз и поддръжка на оборудване, съдържащо флуорирани парникови газове.


Приложение № 5 към чл. 35

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 07.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Наименование Химична Непреработени Преработени Начин на Фирма, от Адрес на
на флуорира- формула количества количества преработка (2) която са центъра за
ния парников   вещества, вещества а, б, в получени преработка
газ   останали на в периода   веществата  
    склад към 1.01 - 31.12.   за преработка  
    1 януари (в kg)      
    (в kg)        
      HFC, PFC      
Хидрофлуоровъглеводороди (HFC)
Трифлуорме- CHF3
тан (HFC-23)  
Дифлуорметан CH2F2
(HFC-32)  
Флуорметан CH3F
(HFC-41)  
Декафлуор- C5H2F10
пентан (HFC-  
43-10mee)  
Пентафлуоретан C2HF5
(HFC-125)  
Тетрафлуоре- C2H2F4
  тан (HFC-134)
Тетрафлуоре- CH2FCF3
тан (HFC-134a)  
Дифлуоретан C2H4F2
(HFC-152a)  
Трифлуоретан C2H3F3
(HFC-143)  
Трифлуоретан C2H3F3
(HFC-143a)  
Хептафлуор- C3HF7
пропан  
(HFC-227ea)  
Хексафлуор- CH2FCF2
пропан CF3
(HFC-236cb)  
Хексафлуор- CHF2
пропан (HFC- CHFCF3
236ea)  
Хексафлуор- C3H2F6
пропан (HFC-  
236fa)  
Пентафлуор- C3H3F5
пропан (HFC-  
245ca)  
Пентафлуор- CHF2
пропан (HFC- CH2CF3
245fa)  
Пентафлуор- CF3CH2
бутан (HFC- CF2CH3
365mfc)  
Перфлуорвъглероди (PFC)
Перфлуорметан CF4
Перфлуоретан C2F6
Перфлуор- C3F8
пропан  
Перфлуор- C4F10
бутан  
Перфлуорпен- C5F12
тан  
Перфлуор- C6F14
хексан  
Перфлуор-  
циклобутан c-C4F8
  Смеси
   

Забележки:
1. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Името и адресът на фирмата, адрес на склада, където са складирани флуорираните парникови газове, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, името, позицията, телефонният номер на лицето, попълнило формата, и името и позицията на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата.
Ако е необходимо, се добавят допълнително редове.
2. В колона 5 са възможни следните начини на преработка:
a) регенериране;
б) рециклиране;
в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 07.01.2011 г.) унищожаване.
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 07.01.2011 г.) В колона 7 се посочва точният адрес на мястото, където се извършва преработката на флуорираните парникови газове.
Дефиниции на термините "регенериране", "рециклиране" и "унищожаване" са дадени в чл. 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.


Приложение № 6 към чл. 36

(Доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.)


Вид на системата (2) Наименование на Количество на Използвани количества Статут на
  флуорирания флуорирания вещества за допълване системата (3)
  парников газ парников газ (в kg) (в kg) а, б
         
         
Забележки:
1. Името и адресът на оператора на системата, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, името, позицията, телефонният номер на лицето, попълнило формата, и името и позицията на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата.
Ако е необходимо, се добавят допълнително редове.
2. В колона 1 се отбелязва видът на системата:
а) хладилна;
б) климатична;
в) топлинна помпа;
г) (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорирани парникови газове.
3. В колона 5 са възможни следните състояния:
а) действаща;
б) недействаща.


Приложение № 7 към чл. 37


Вид на Брой на Страна и Обект, където Количество на Използвани Статут на
съоръже- съоръже- наименование на се намира SF6 в съоръже- количества SF6 съоръже-
нието нията фирмата, от съоръжението нието(в kg) за допъл- нието (2)
    която са закупени     ване(в kg) а, б
Серен хексафлуорид SF6
 
 

Забележки:
1. Името и адресът на търговското дружество, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, името, позицията, телефонният номер на лицето, попълнило формата, и името и позицията на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата.
Ако е необходимо, се добавят допълнително редове.
2. В колона 7 са възможни следните състояния:
а) действащо;
б) недействащо.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти