Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД НА ПУБЛИЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО И НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ

В сила от 09.01.2009 г.
Приета с ПМС № 332 от 20.12.2009 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 14 Май 2013г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за създаване, управление и функциите на гаранционния фонд за набиране и разходване на средствата му.
(2) Гаранционният фонд, наричан по-нататък "фонда", не извършва стопанска дейност и е със седалище София.
(3) Фондът има знак и печат с наименованието си.

Чл. 2. (1) Учредителите на гаранционния фонд приемат с единодушно решение правилник за дейността на фонда.
(2) Дейността, правомощията на органите на управление, както и отношенията между участниците в гаранционния фонд се уреждат съгласно приет от учредителите правилник за дейността на фонда.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Приетият от учредителите на фонда правилник се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните, който се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.


Чл. 3. Във финансирането и управлението на фонда участват всички търговски дружества, лицензирани като публични складове за съхранение на зърно.


Чл. 4. Фондът е отделно от участниците си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Участниците във фонда отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените имуществени вноски.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Учреденият гаранционен фонд се регистрира в Националната служба по зърното (НСЗ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Вписването на гаранционния фонд в регистъра се извършва по заявление на Управителния съвет на гаранционния фонд в 7-дневен срок след представяне в НСЗ на утвърдения от министъра на земеделието и храните правилник на фонда и документ за открита специална банкова сметка.
(3) В регистъра на гаранционния фонд се вписват следните обстоятелства:
1. учредителите на фонда;
2. управлението и представителството на фонда;
3. размерът на набраните средства в края на всяка година;
4. обезщетени влогодатели и размерът на обезщетението, изплатено от фонда;
5. прекратяването на фонда или на участието в него.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Управителният съвет на фонда уведомява в 7-дневен срок НСЗ за всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3, която се вписва в регистъра.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Когато публичният склад за зърно не е изпълнил задължението си по чл. 9а от Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ), Управителният съвет на фонда в 3-дневен срок уведомява НСЗ, която прави предложение до министъра на земеделието и храните за отнемане на лицензията му.

Раздел II.
Условия и ред за участие, прекратяване на гаранционния фонд и на участието в него


Чл. 7. (1) Публичните складове за зърно в едномесечен срок от лицензирането им са длъжни да се включат в гаранционния фонд.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Включването на публични складове - нови участници във фонда, се извършва след уведомление от страна на НСЗ до фонда за издаването на нова лицензия на съответния публичен склад с приложено към него копие на лицензията и подписана декларация съгласно приложението.


Чл. 8. Прекратяването на гаранционния фонд се извършва:
1. при промяна на нормативната уредба;
2. по решение на съда.


Чл. 9. Прекратяването на участие в гаранционния фонд се извършва при следните обстоятелства и ред:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) при отнемане лицензията на публичния склад след писмено уведомяване от страна на НСЗ;
2. при изтичане срока на лицензията и неподновяването й;
3. при доброволно прекратяване дейността на участника като публичен склад след писмено уведомяване от страна на публичния склад.


Чл. 10. (1) Прекратяването на гаранционния фонд и на участие в него се извършва след одобрение на министъра на земеделието и храните, освен при отнемане или неподновяване на лицензията на публичния склад.
(2) Отказът на министъра на земеделието и храните да одобри прекратяване на фонда или на участие в него подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.


Чл. 11. (1) След прекратяване на гаранционния фонд се извършва ликвидация.
(2) При ликвидация на гаранционния фонд след удовлетворяване на кредиторите ликвидаторът осребрява имуществото на фонда и го разпределя между всички публични складове, участвали в него, пропорционално на направените от тях вноски.

Раздел III.
Функции на гаранционния фонд, набиране и разходване на средствата му


Чл. 12. (1) Основна функция на гаранционния фонд е чрез определените видове вноски, постъпленията от инвестиции на фонда, сумите, получени по международни проекти, и други парични постъпления да акумулира средства, с които да гарантира вземанията на влогодателите по договори за влог на зърно и на легитимираните държатели на складови записи за влог на зърно.
(2) Гаранционният фонд изплаща вземанията на влогодателите по щети, произтичащи от установено виновно неизпълнение на задължения на публичен склад, при условията, определени с правилника на фонда.
(3) Гаранционният фонд има следните функции:
1. да инвестира набраните средства съгласно чл. 14;
2. да спомага за развитието и укрепването на системата за съхранение на зърното на влог и издаване на складови записи.


Чл. 13. (1) Средствата на гаранционния фонд се набират от:
1. вноски на участниците във фонда, които са:
а) встъпителна - за всеки нов участник;
б) ежемесечна - на базата на съхраняваното зърно по договори за влог, сключени към последно число на предходния месец;
в) допълнителни - по решение на съвета на участниците;
2. постъпления от управление на фонда;
3. суми, получени по международни проекти;
4. други постъпления.
(2) Размерът на вноските по ал. 1 се определя с решение на съвета на участниците във фонда.
(3) При забавяне на вноска се дължи лихва в размер, определен с правилника на фонда.
(4) Средствата на фонда се набират и съхраняват по специална сметка в търговска банка. Титуляри на сметката са председателят и заместник-председателят на Управителния съвет - заедно и поотделно.


Чл. 14. (1) Средствата на гаранционния фонд се инвестират във:
1. влагане в държавни ценни книжа;
2. банкови влогове.
(2) Средствата на фонда се управляват по решение на съвета на участниците и утвърдена годишна план-сметка.


Чл. 15. (1) Средствата от гаранционния фонд се разходват за:
1. изплащане на безспорно изискуемо вземане на влогодател или легитимиран държател на складов запис при установено неизпълнение от страна на публичния склад по ред и в срок, определени с правилника на фонда;
2. изплащане на задължения на публични складове, участващи във фонда, за които е открито производство по несъстоятелност, към вложители или легитимирани държатели на складови записи;
3. оперативно/административно обслужване на фонда, средствата за което се определят с решение на съвета на участниците.
(2) Гаранционният фонд изплаща средствата по ал. 1, т. 1 и 2 само в случай че сумата по неотменяемата банкова гаранция, предоставена от публичния склад в полза на Министерството на земеделието и храните, не покрива напълно причинената щета.


Чл. 16. (1) Решение за разходване на средства от гаранционния фонд по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 се взема по предложение на Управителния съвет на фонда въз основа на постъпило искане от влогодател, държател на складов запис или синдик по несъстоятелността на публичния склад в 15-дневен срок от постъпване на искането.
(2) Към искането по ал. 1 се прилага изпълнителен лист срещу публичния склад, издаден по реда на Гражданския процесуален кодекс, както и други документи, установяващи неговата основателност.
(3) От гаранционния фонд не се изплащат вземания на влогодатели, които са:
1. съдружници в публичния склад за зърно и притежават повече от 34 на сто от капитала му;
2. членове на управителния съвет и на контролния орган, управители или прокуристи на публичния склад за зърно;
3. съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително на лицата по т. 1 и 2.
(4) Исканията на влогодатели и държатели на складови записи се удовлетворяват в 15-дневен срок считано от датата на предложението по ал. 1 с решение на съвета на участниците.


Чл. 17. В 3-дневен срок от решението на съвета на участниците по чл. 16, ал. 4 последното се изпраща за изпълнение от банката, обслужваща специалната сметка на фонда.


Чл. 18. Гаранционният фонд може да възложи на застрахователна компания по свой избор оценка на риска при плащане по чл. 15, ал. 1, т. 1.


Чл. 19. (1) При доброволно прекратяване на дейността си като публичен склад участникът във фонда може да поиска възстановяване на направената от него встъпителна вноска.
(2) Направените от публичните складове ежемесечни и други вноски не подлежат на възстановяване, включително при доброволно прекратяване на публичния склад, освен в случай на ликвидация на фонда.

Раздел IV.
Управление на гаранционния фонд


Чл. 20. (1) Органи на управление на гаранционния фонд са Съветът на участниците във фонда, наричан по-нататък "съвета", Управителният съвет (УС) и контролният съвет.
(2) Съветът се състои от представителите на публичните складове - участници във фонда. Решенията му са задължителни за участниците във фонда и се вземат с квалифицирано мнозинство от присъстващите.
(3) Съветът заседава веднъж годишно или по искане на УС или на 1/3 от участниците.
(4) Заседанията на съвета са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му.
(5) Компетентност на съвета:
1. изменя и допълва правилника;
2. ежегодно приема план за дейността на УС;
3. избира и освобождава членовете на УС;
4. определя мандата на УС;
5. избира и освобождава членовете на контролния съвет;
6. взема решения относно размера на имуществените вноски;
7. определя средствата за оперативното обслужване на фонда;
8. взема решения по исканията на влогодатели и държатели на складови записи;
9. приема отчета за дейността на УС;
10. отменя решенията на другите органи на фонда, които противоречат на закона, правилника или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на фонда;
11. управлява средствата на фонда по утвърдена годишна план-сметка;
12. взема решения по всички други въпроси, които са от неговата компетентност съгласно наредбата и правилника на фонда.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Оперативното управление на фонда се осъществява от УС, избран от съвета, който определя и неговия мандат. По право член на УС е изпълнителният директор на НСЗ.
(2) Управителният съвет се състои от председател, заместник-председател и трима членове. Председателят и заместник-председателят се избират пряко от съвета от състава на избрания УС.
(3) Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничения.
(4) Председателят и заместник-председателят на УС организират и ръководят дейността на фонда и го представляват заедно и поотделно съгласно правомощията им, определени с правилника на фонда.
(5) Дейността на фонда се осъществява от служители, които се назначават и освобождават по решение на УС в съответствие с правилника на фонда.
(6) Членовете на УС и служителите на фонда декларират писмено всяка година всеки търговски, финансов или друг делови интерес, който засяга интересите на фонда.
(7) Управителният съвет до 31 януари представя годишен отчет за дейността си за предходната година пред съвета на фонда.


Чл. 22. (1) Съветът избира всяка година контролен съвет от трима членове, който се отчита пред него.
(2) Членове на контролния съвет не могат да бъдат лица, които са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително или са в отношение на съдружие с членовете на УС.
(3) Правомощията на контролния орган се определят с правилника на фонда.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 9а, ал. 3 от Закона за съхранение и търговия със зърно.


§ 2. Гаранционният фонд се учредява от участниците в съществуващите компенсационни фондове с решение на компетентните им органи. Набраните вноски/средства от всеки от участниците в съществуващите компенсационни фондове - учредители на гаранционния фонд към 31 декември 2008 г., се прехвърлят в открита специална сметка на фонда в търговска банка и се считат за средства на новоучредения гаранционен фонд. В откритата сметка се набират и съхраняват средствата на фонда.


§ 3. С учредяването на гаранционния фонд и прехвърлянето на набраните средства от всеки от съществуващите компенсационни фондове в сметката на новоучредения гаранционен фонд компенсационните фондове се прекратяват автоматично.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и храните.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 7 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2013 Г.)

§ 2. В Наредбата за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции, приета с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 2 от 2009 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думите "Националната служба по зърното и фуражите" и абревиатурата "НСЗФ" се заменят съответно с "Националната служба по зърното" и "НСЗ".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 7 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".Приложение към чл. 7, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ....................................................................................................................................................
(трите имена)
 
в качеството ми на представител на:
...........................................................................................,
(наименование на дружеството)
лицензирано като публичен склад за съхранение на зърно ................................................................................,
(№ на лицензията)
зърнобаза ...........................................................................................................................................
 
Декларирам, че приемам условията на приетия Правилник за дейността на гаранционния фонд.
 
Дата: Подпис:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти