Logo Понеделник, 21 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

Приета с ПМС № 317 от 12.12.2008 г.

Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието на публичния регистър по чл. 15 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), както и редът за предоставяне на информация за създаването и поддържането му.

Чл. 2. (1) Регистърът се води от упълномощени от министъра на околната среда и водите длъжностни лица, които:
1. вписват данните и обстоятелствата в регистъра;
2. съхраняват документите;
3. дават справки.
(2) Регистърът се поддържа в електронен вид.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Регистърът по чл. 1 е публичен и се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР


Чл. 4. Регистърът по чл. 1 съдържа следните данни:
1. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК), за физическо лице - име, презиме, фамилия;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) съответната/съответните точка/точки от приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, обозначаваща/обозначаващи дейността/дейностите, извършвана/извършвани от оператора;
3. кратко описание на всяка дейност;
4. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) местоположение на площадката/площадките/площите, на които е разрешено освобождаването на генетично модифицирани организми (ГМО), на която/които се извършва дейността (ако е приложимо);
5. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща (подадената информация за физическо лице не се публикува);
6. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) лице за връзка - име, презиме, фамилия;
7. регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършва дейността;
8. басейнова дирекция за управление на водите, в чийто район се извършва дейността;
9. издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за извършване на дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ: номер на акта, дата на издаване, компетентен орган, номер и дата на издаване на акта, с който е изменен или актуализиран.


Чл. 5. Краткото описание на всяка дейност на оператора по чл. 4, т. 3 съдържа, където е приложимо, следната информация:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) конкретизиране на обхвата на дейността съгласно приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
2. посочване дали дейността подлежи на разрешителен, регистрационен или лицензионен режим;
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) конкретизиране на дейността съгласно издадените лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация в случаите, когато такива се изискват, а за останалите случаи - съгласно приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) капацитет на съоръженията/инсталациите, в т.ч. водни количества при съоръженията за водовземане или заустване или ползвани площи при ползване на воден обект, или размер на площите, на които е разрешено освобождаването на ГМО или са засети с генетично модифицирани растения, попадащи в обхвата на приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, ако е определен в съответните лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по чл. 16, ал. 1 и в приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
5. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) видове отпадъци:
а) отпадъци, които са обект на дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане или оползотворяване;
б) отпадъци, които са обект на дейности по превоз на отпадъци, в т.ч. внос, износ и транзит на отпадъци по смисъла на глава пета, раздел ІV от Закона за управление на отпадъците;
в) минни отпадъци, които се управляват;
6. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) видове опасни химични вещества и смеси, в т.ч. продукти за растителна защита и биоциди, които се произвеждат, употребяват, съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда;
7. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) видове опасни товари, с които се извършват дейности по превоз на опасни товари по смисъла на Закона за автомобилните превози, Закона за железопътния транспорт, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закона за гражданското въздухоплаване;
8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) генетично модифицираните организми, с които се извършва работа в контролирани условия, включително класа на работа съгласно чл. 17 от Закона за генетично модифицираните организми, или които се освобождават в околната среда или се пускат на пазара, или с които се извършват дейности по пренасяне на ГМО, внос, износ и транзит на ГМО.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 6. (1) Органите на изпълнителната власт по чл. 16, ал. 1 ЗОПОЕЩ предоставят на министъра на околната среда и водите информацията по чл. 4 в срок 60 дни от влизането в сила на съответния административен акт.
(2) Операторите по чл. 17, ал. 1 ЗОПОЕЩ предоставят на министъра на околната среда и водите информацията по чл. 4 в срок 30 дни от започване на дейността.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Информацията по ал. 1 и 2 се вписва в регистъра по чл. 1 в срок 7 дни от предоставянето й. В случай че е налице непълнота в предоставената информация за вписване в регистъра по чл. 1, лицата по чл. 2 дават писмени указания с посочване на срок за отстраняване на непълнотите в информацията.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Едновременно с информацията по чл. 4 операторите по ал. 2 подават и декларация за достоверност на данните (съгласно приложението).


Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7, доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Операторите и органите на изпълнителната власт по чл. 6 предоставят информацията по чл. 4 на хартиен и електронен носител, с изключение на случаите, в които информацията е налична в друг регистър. В тези случаи органите на изпълнителната власт по чл. 16, ал. 1 ЗОПОЕЩ предоставят в същия срок интернет адреса, на който е налична информация по чл. 4. В случай че не е налична цялата информация по чл. 4 на съответния интернет адрес, органите на изпълнителната власт по чл. 16, ал. 1 ЗОПОЕЩ предоставят на министъра на околната среда и водите останалата информация по чл. 4.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) При несъответствие между информацията по чл. 1 на хартиен и електронен носител действие поражда записът, който е на хартиен носител.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) При промяна на някое от обстоятелствата, представени с информацията по чл. 4, операторите и органите на изпълнителната власт по чл. 6 са длъжни в срок 14 дни от настъпването на промяната да уведомят министъра на околната среда и водите. В случаите, когато за оператор е предоставена информация от органите на изпълнителната власт по чл. 6 за интернет адреса по чл. 7, ал. 1, органите на изпълнителната власт не уведомяват за промяна на обстоятелствата. Когато промяната на обстоятелствата е от общ характер и не засяга административния акт, информацията се подава от операторите. Операторите подават и декларация за достоверност на данните.
(2) Промените по ал. 1 се вписват в публичния регистър в срок 7 дни от предоставяне на информацията.
(3) Всяка промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 1, подлежи на отбелязване.
(4) Допуснати очевидни фактически грешки в съдържанието на публичния регистър се поправят служебно или по искане на заинтересувани лица.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Отбелязването, в т.ч. заличаването, се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства. Заличаването на информацията, подадена за вписване от задължените органи на изпълнителната власт и оператори, вписана в регистъра по чл. 1, се извършва след отпадане на основанието за вписване.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) В случаите по ал. 4 и 5 длъжностното лице задължително посочва основанието и датата на извършеното действие.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Наредбата се приема на основание чл. 19 от ЗОПОЕЩ.


§ 2. За създаване на регистъра по чл. 15 ЗОПОЕЩ операторите и органите на изпълнителната власт по чл. 6 предоставят в Министерството на околната среда и водите информацията по чл. 4 в срок 2 месеца от влизането в сила на наредбата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Указания по прилагането на наредбата дава министърът на околната среда и водите, съгласувани при необходимост с министъра на земеделието, храните и горите, министъра на здравеопазването, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на енергетиката съобразно тяхната компетентност.

§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 1 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

§ 9. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на околната среда и водите създава организация за изграждане/внедряване на информационната система за управление и поддръжка на публичния регистър по ЗОПОЕЩ.
(2) Регистърът в електронен вид, който към момента на влизане в сила на постановлението създава, обработва и съхранява информацията за операторите, се поддържа до изграждане/внедряване на информационната система за управление и поддръжка на публичния регистър по ЗОПОЕЩ. До внедряването на информационна система за управление и поддръжка на публичния регистър по ЗОПОЕЩ регистърът се поддържа като електронна таблица. След внедряването на информационна система за управление и поддръжка на публичния регистър по ЗОПОЕЩ регистърът е електронна база от данни.
(3) Операторите и органите на изпълнителната власт по чл. 6 предоставят информацията по чл. 4 по електронен път или на хартиен и електронен носител след изграждането и внедряването на информационната система за поддържане на публичния регистър.

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 6, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за достоверност на данните

Долуподписаният/долуподписаната:

................................................................................................................................................

 (име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес и телефон)

в качеството ми на лице,

0  управляващо

 

 

0  упълномощено да представлява

 

................................................................................................................................................

 

наименование на юридическото лице/търговец, който управлява дейността, и ЕИК или

................................................................................................................................................

 

 

физическо лице, трите имена

(вярното се отбелязва със знак "Х"),

оператор по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

предоставените данни за:

 

0  вписване

 

0  актуализиране

 

0  заличаване

 

 

0  отстраняване на очевидни фактически грешки

 

 

       

 (вярното се отбелязва със знак "Х")

на информацията в публичния регистър от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 109 от 2008 г.), са достоверни.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ...................................                                              Декларатор: .................................

(име и фамилия)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти