Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

Приета с ПМС № 317 от 12.12.2008 г.

Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието на публичния регистър по чл. 15 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), както и редът за предоставяне на информация за създаването и поддържането му.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Вписванията на данните и обстоятелствата в регистъра, съхраняването на документите и даването на справки се извършват от длъжностни лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите.
(2) Регистърът се поддържа в електронен вид.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Регистърът по чл. 1 е публичен и се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР


Чл. 4. Регистърът по чл. 1 съдържа следните данни:
1. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК), за физическо лице - име, презиме, фамилия;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) съответната/съответните точка/точки от приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, обозначаваща/обозначаващи дейността/дейностите, извършвана/извършвани от оператора;
3. кратко описание на всяка дейност;
4. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) местоположение на:
а) площадката/площадките за дейност по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ (ако е приложимо), или
б) площите, на които е разрешена дейността освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) по т. 8 от приложение № 1 към ЗОПОЕЩ (ако е приложимо);
5. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща (подадената информация за физическо лице не се публикува);
6. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) лице за връзка - име, презиме, фамилия;
7. регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършва дейността;
8. басейнова дирекция за управление на водите, в чийто район се извършва дейността;
9. издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за извършване на дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ: номер на акта, дата на издаване, компетентен орган, номер и дата на издаване на акта, с който е изменен или актуализиран.


Чл. 5. Краткото описание на всяка дейност на оператора по чл. 4, т. 3 съдържа, където е приложимо, следната информация:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) конкретизиране на обхвата на дейността съгласно приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
2. посочване дали дейността подлежи на разрешителен, регистрационен или лицензионен режим;
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) конкретизиране на дейността съгласно издадените лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация в случаите, когато такива се изискват, а за останалите случаи - съгласно приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) капацитет на съоръженията/инсталациите, в т.ч. водни количества при съоръженията за водовземане или заустване или ползвани площи при ползване на воден обект, или размер на площите, на които е разрешено освобождаването на ГМО или са засети с генетично модифицирани растения, попадащи в обхвата на приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;
5. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) видове отпадъци:
а) отпадъци, които са обект на дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане или оползотворяване;
б) отпадъци, които са обект на дейности по превоз на отпадъци, в т.ч. внос, износ и транзит на отпадъци по смисъла на глава пета, раздел ІV от Закона за управление на отпадъците;
в) минни отпадъци, които се управляват;
6. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) видове опасни химични вещества и смеси, в т.ч. продукти за растителна защита и биоциди, които се произвеждат, употребяват, съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда;
7. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) видове опасни товари, с които се извършват дейности по превоз на опасни товари по смисъла на Закона за автомобилните превози, Закона за железопътния транспорт, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закона за гражданското въздухоплаване;
8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) генетично модифицираните организми, с които се извършва работа в контролирани условия, включително класа на работа съгласно чл. 17 от Закона за генетично модифицираните организми, или които се освобождават в околната среда или се пускат на пазара, или с които се извършват дейности по пренасяне на ГМО, внос, износ и транзит на ГМО.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 6. (1) Органите на изпълнителната власт по чл. 16, ал. 1 ЗОПОЕЩ предоставят на министъра на околната среда и водите информацията по чл. 4 в срок 60 дни от влизането в сила на съответния административен акт.
(2) Операторите по чл. 17, ал. 1 ЗОПОЕЩ предоставят на министъра на околната среда и водите информацията по чл. 4 в срок 30 дни от започване на дейността.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Информацията по ал. 1 и 2 се вписва в регистъра по чл. 1 в срок 7 дни от предоставянето й. Когато е налице непълнота в предоставената информация за вписване в регистъра по чл. 1, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице дава писмени указания с посочване на срок за отстраняване на непълнотите в информацията.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Едновременно с информацията по чл. 4 операторите по ал. 2 подават и декларация за достоверност на данните (съгласно приложението).
(5) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Декларацията за достоверност на данните по ал. 4 се предоставя по електронен път или на хартиен носител.
(6) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) След получаване на декларация за достоверност на данните, попълнена с всички реквизити, съгласно приложението към чл. 6, ал. 4, лицата по чл. 2, ал. 1 извършват преглед на информацията по чл. 4 и вписват информацията в регистъра.


Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7, доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Операторите и органите на изпълнителната власт по чл. 6 предоставят информацията по чл. 4 на хартиен и електронен носител или по електронен път.
(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Органите на изпълнителната власт по чл. 6 предоставят информацията по чл. 4 на хартиен и електронен носител или по електронен път с изключение на случаите, когато информацията е налична в друг регистър и е осъществена интеграция между информационната система за управление и поддържане на публичния регистър по ЗОПОЕЩ със съответната информационна система, поддържаща съответния публичен регистър на органа на изпълнителната власт по чл. 16, ал. 1 от ЗОПОЕЩ. Когато в съответния регистър не е налична цялата информация по чл. 4, органите на изпълнителната власт по чл. 16, ал. 1 от ЗОПОЕЩ предоставят на министъра на околната среда и водите останалата информация по чл. 4 на хартиен и електронен носител или по електронен път.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) При несъответствие между информацията по чл. 1 на хартиен и електронен носител действие поражда записът, който е на хартиен носител.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) При промяна на някое от обстоятелствата, представени с информацията по чл. 4, операторите и органите на изпълнителната власт по чл. 6 са длъжни в срок 14 дни от настъпването на промяната да уведомят министъра на околната среда и водите, с изключение на случаите, когато информацията е налична в друг регистър и е осъществена интеграция между информационната система за управление и поддържане на публичния регистър по ЗОПОЕЩ със съответната информационна система, поддържаща съответния публичен регистър на органа на изпълнителната власт по чл. 16, ал. 1 от ЗОПОЕЩ. Когато промяната на обстоятелствата е от общ характер и не засяга административния акт, информацията се подава от операторите. Операторите подават и декларация за достоверност на данните.
(2) Промените по ал. 1 се вписват в публичния регистър в срок 7 дни от предоставяне на информацията.
(3) Всяка промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 1, подлежи на отбелязване.
(4) Допуснати очевидни фактически грешки в съдържанието на публичния регистър се поправят служебно или по искане на заинтересувани лица.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Отбелязването, в т.ч. заличаването, се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства. Заличаването на информацията, подадена за вписване от задължените органи на изпълнителната власт и оператори, вписана в регистъра по чл. 1, се извършва след отпадане на основанието за вписване.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) В случаите по ал. 4 и 5 длъжностното лице задължително посочва основанието и датата на извършеното действие.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Наредбата се приема на основание чл. 19 от ЗОПОЕЩ.


§ 2. За създаване на регистъра по чл. 15 ЗОПОЕЩ операторите и органите на изпълнителната власт по чл. 6 предоставят в Министерството на околната среда и водите информацията по чл. 4 в срок 2 месеца от влизането в сила на наредбата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Указания по прилагането на наредбата дава министърът на околната среда и водите, съгласувани при необходимост с министъра на земеделието, храните и горите, министъра на здравеопазването, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на енергетиката съобразно тяхната компетентност.

§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 1 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

§ 9. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на околната среда и водите създава организация за изграждане/внедряване на информационната система за управление и поддръжка на публичния регистър по ЗОПОЕЩ.
(2) Регистърът в електронен вид, който към момента на влизане в сила на постановлението създава, обработва и съхранява информацията за операторите, се поддържа до изграждане/внедряване на информационната система за управление и поддръжка на публичния регистър по ЗОПОЕЩ. До внедряването на информационна система за управление и поддръжка на публичния регистър по ЗОПОЕЩ регистърът се поддържа като електронна таблица. След внедряването на информационна система за управление и поддръжка на публичния регистър по ЗОПОЕЩ регистърът е електронна база от данни.
(3) Операторите и органите на изпълнителната власт по чл. 6 предоставят информацията по чл. 4 по електронен път или на хартиен и електронен носител след изграждането и внедряването на информационната система за поддържане на публичния регистър.

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2020 Г.)

§ 7. (1) Информационните системи по чл. 7, ал. 2 на органите на изпълнителната власт по чл. 16 от ЗОПОЕЩ следва да са разработени в съответствие с Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 г. и бр. 4 от 2020 г.).
(2) Броят и видът на наличните електронизирани номенклатури в регистрите на органите на изпълнителната власт по чл. 16, ал. 1 от ЗОПОЕЩ трябва да отговарят на изискванията по чл. 4 и 5 от наредбата.
(3) При наличие на техническа възможност за осъществяване на връзка с Информационната система за управление и поддръжка на публичния регистър (ИСУППР) по ЗОПОЕЩ следва да се предвиди функционалност за автоматизирано изпращане на данни към ИСУППР по ЗОПОЕЩ при промяна на партида.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 05.02.2021 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 6, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за достоверност на данните

 

Долуподписаният/долуподписаната:

.............................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес и телефон)

в качеството ми на лице,

•           управляващо                                                 0

•           упълномощено да представлява                 0

...........................................................................................................................................................

0

наименование на юридическото лице/търговец, който управлява дейността, и ЕИК

или

.........................................................................................................................................................

0

физическо лице, трите имена

(вярното се отбелязва със знак "Х"),

оператор по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети:

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

предоставените данни за:

• вписване                                                      0

• актуализиране                                              0

• заличаване                                                   0

• отстраняване на очевидни                         0

фактически грешки

(вярното се отбелязва със знак "Х")

на информацията в публичния регистър от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 109 от 2008 г.), са достоверни.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

 Дата ........................                                                          Декларатор: ......................................

                                                                                                                  (име и фамилия)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти