Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Приет с Решение № 685 на СОС по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.

Раздел I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С този Правилник се уреждат организацията на работа, числеността, състава и правата и отговорностите на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община /КСВТСО/.

Чл. 2. КСВТСО осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, решенията на Столичния: общински съвет и разпоредбите на този Правилник.


Чл. 3. КСВТСО е колективен, постоянно действащ консултативен орган.


Чл. 4. КСВТСО включва в състава си равен брой представители на местната общинска администрация от една страна и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите от друга стана.

Раздел II.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ


Чл. 5. КСВТСО:
1. Изработва и предлага на СОС за приемане Програма за развитие на туризма на територията на Столична община в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
2. Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на Столична община, включително за размера на туристическата такса.
3. Следи за изпълнението в срок и по приоритети на Програмата по т. 1.
4. Подпомага СО при разработването на Стратегии, Програми и Проекти за развитието на туризма.
5. Ежегодно прави писмен отчет до СОС за дейността си.

Раздел III.
СТРУКТУРА


Чл. 6. (1) КСВТСО се състои от 28 /двадесет и осем/ члена, като половината от тях са представители на местната администрация, а другата половина - представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите
(2) Съставът на КСВТСО се определят със заповед на Кмета на СО.
(3) Персонални промени в състава на КСВТСО се извършват със заповед на Кмета.
(4) При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение със служител от СО, който е член на КСВТСО, Кметът на СО определя в едномесечен срок нов представител на СО.
(5) При прекратяване пълномощията на член на КС, представител от туристическо сдружение и друго юридическо лице с нестопанска цел, същото предлага в едномесечен срок негов заместник.
(6) Участието на членовете в работата на КСВТСО от квотата на местната администрация е лично, представителите на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите участват лично или чрез упълномощено лице.
(7) Всеки от членовете на КСВТСО попълва заявление за безвъзмездно участие в неговата работа.


Чл. 7. Председател на КСВТСО е Кметът на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице.


Чл. 8. Председателят на КСВТСО:
1. свиква, организира и ръководи заседанията на КСВТСО, определя и отговаря за спазването на дневния ред. При отсъствие на Председателя, тези функции се изпълняват от Секретарят на КСВТСО.
2. ръководи текущата работа на КСВТСО и отговаря за спазването на този Правилник.
3. организира и контролира изпълнение на решенията на КСВТСО.


Чл. 9. Секретар на КСВТСО е Директорът на ОП "Туристическо обслужване".


Чл. 10. Секретарят на КСВТСО:
1. организира дейността на КСВТСО, в случаите на невъзможност на Председателя за изпълнява функциите си.
2. информира членовете за провеждане на заседанията, представя материали по обсъжданите въпроси и координира дейността на КСВТСО.
3. води протокол от заседанията на КСВТСО, в който се отразяват присъстващите, точките от дневния ред, направените по тях разисквания и предложения и
взетите решения.
4. решава други въпроси от оперативен характер и изпълнява други функции, възложени му от Председателя на КСВТСО.
5. съхранява архива на КСВТСО.


Чл. 11. При изпълнение на задълженията си Председателят и Секретарят на КСВТСО се подпомагат от служители на ОП "Туристическо обслужване".

Раздел IV.
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Чл. 12. Членовете на КСВТСО имат право:
1. да участват в заседанията на КСВТСО.
2. да поискат от Председателя свикване на заседание на КСВТСО.
3. да предлагат на Председателя и Секретаря включването на конкретни въпроси в дневния ред и разглеждането им от КСВТСО, както и да предлагат проекти за решения.


Чл. 13. Членовете на КСВТСО са длъжни:
1. да участват редовно в заседанията на КСВТСО.
2. да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите им, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване във вреда на СО. Това задължение е валидно и в срок от 1 /една/ година след прекратяване на членството на КСВТСО от съответното лице.
3. да не извършват действия, които биха уронили доброто име на СО.

Раздел V.
ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ


Чл. 14. (1) КСВТСО провежда редовни и при възникнали неотложни въпроси - извънредни заседания.
(2) Редовни заседания на КСВТСО се провеждат най-малко веднъж на три месеца.
(3) Извънредни заседания се свикват от Председателя по негова инициатива или по искане на поне 1/3 от членовете на КСВТСО, отправено писмено до Председателя, когато са възникнали неотложни въпроси за решаване от неговата компетентност.
(4) За заседания на КСВТСО всички членове се поканват по пощата, чрез телефон, факс, e-mail. В поканата се съдържа информация за датата, мястото и дневния ред на заседанието, както и докладчиците по него.
(5) Предложение за разглеждане на определени въпроси в дневния ред на редовно или извънредно заседание могат да се правят от членовете на КСВТСО в писмена форма. Те се адресират до Председателя и могат да се отправят преди или по време на заседанието.
(6) Заседанията на КСВТСО се считат за редовни ако присъстват най-малко половината плюс един от общия брой на членовете му.


Чл. 15. По преценка на КСВТСО, на заседанията могат да присъстват служители или експерти от СО и туристическата индустрия, които са компетентни по разглежданите въпроси.


Чл. 16. Решенията на КСВТСО се приемат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на присъстващите.


Чл. 17. (1) За всяко заседание на КСВТСО се води протокол, в който се отразяват присъстващите, дневния ред, направените разисквания и предложения и взетите решения.
(2) Протоколът се подписва от председателстващия и от протоколчика на заседанието.
(3) Преписи от протоколите се издават от Секретаря на КСВТСО.


Чл. 18. Решенията, становищата и предложенията на КСВТСО се представят на Кмета на СО.

Заключителни разпоредби


§ 1. Настоящият Правилник е приет с Решение № 685 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС, на основание чл. 10а, ал. 7 от Закона за туризма.


§ 2. Изменения и допълнения Правилника се предлагат от Кмета на СО и се приемат с Решение на СОС.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти