Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАГНИТНИТЕ ДЕТСКИ ИГРАЧКИ

В сила от 18.11.2008 г.
Приета с ПМС № 274 от 11.11.2008 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 18 Ноември 2008г.


Чл. 1. Наредбата има за цел предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността на потребителите, произтичащи от употребата на магнитни детски играчки.

Чл. 2. Наредбата се прилага за всички видове магнитни играчки.


Чл. 3. (1) Производителите са длъжни да пускат и предлагат на пазара само магнитни играчки, които имат върху опаковката или прикрепено към самата играчка следното задължително предупреждение: "Внимание! Тази детска играчка съдържа магнити или магнитни части. Прилепването на магнити един към друг или към метален предмет в човешкото тяло може да причини сериозно нараняване или нараняване с фатални последици. Незабавно потърсете медицинска помощ при поглъщане или вдишване на магнити." или текст с аналогично съдържание.
(2) Текстът на задължителното предупреждение по ал. 1 трябва да бъде изписан на български език по ясен и разбираем начин. Текстът трябва да е лесен за отличаване и достъпен, така че да може да бъде видян от потребителя по време на покупката.
(3) Забранява се пускането и предлагането на пазара на магнитни играчки, върху които липсва задължителното предупреждение по ал. 1.


Чл. 4. (1) Контролът за спазване изискванията на наредбата се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(2) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва проверки за безопасност на магнитните детски играчки съгласно правомощията, предоставени й по чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите.
(3) Длъжностните лица, оправомощени от ръководителя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, установяват нарушенията и налагат административни наказания, предвидени в Закона за защита на потребителите.
(4) За предприетите мерки по ал. 2 се прилага чл. 7 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2007 г.).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Детска играчка" е всяка играчка, която отговаря на изискванията на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 13 и 104 от 2003 г. и бр. 24 и 40 от 2006 г.).
2. "Магнитна играчка" е детска играчка, която съдържа или се състои от един или повече магнити или от една или повече магнитни части, с форма и размер, които позволяват те да бъдат погълнати и са достъпни за деца на възраст под 14 години.
3. "С форма и размер, които позволяват да бъдат погълнати" означава магнитите или магнитните части да попадат напълно в цилиндъра за малки части, определен с изискванията на БДС EN 71-1.
4. "Достъпни за деца" означава магнитите или магнитните части да са свободни или с възможност за отделяне от играчката при нормални или в разумно предвидими условия на употреба от деца, независимо дали първоначално са били поставени в капсула, прибрани навътре или оградени в играчката.
5. "Пускане на пазара" означава първото предлагане на магнитна детска играчка на пазара на Европейската общност.
6. "Предлагане на пазара" е всяка доставка на магнитни детски играчки за разпространение, консумация или употреба на пазара на Европейската общност по време на търговска дейност, независимо дали се извършва срещу заплащане или безплатно.
7. "Изтегляне" е всяка мярка, предприета съгласно изискванията на § 13, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.


§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Решение на Европейската комисия 2008/329/ЕО от 21 април 2008 г. за изискванията към държавите членки да гарантират, че магнитните детски играчки, пуснати или предлагани на пазара, имат предупреждение за рисковете за здравето и безопасността (ОВ, L 114/90 от 26 април 2008 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове във връзка с Решение на Европейската комисия 2008/329/ЕО от 21 април 2008 г. за изискванията към държавите членки да гарантират, че магнитните детски играчки, пуснати или предлагани на пазара, имат предупреждение за рисковете за здравето и безопасността (ОВ, L 114/90 от 26 април 2008 г.).


§ 4. Разпоредбите на наредбата ще се прилагат до прекратяване действието на Решение на Европейската комисия 2008/329/ЕО от 21 април 2008 г. за изискванията към държавите членки да гарантират, че магнитните детски играчки, пуснати или предлагани на пазара, имат предупреждение за рисковете за здравето и безопасността.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти