Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В сила от 14.10.2008 г.
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.89 от 14 Октомври 2008г., попр. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., отм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016г.


Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите - ДВ, бр. 47 от 21 юни 2016 г., в сила от 22.08.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и строителни съоръжения.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат при изпълнение на хидроизолации на подземни части и на покриви на нови сгради и съоръжения, на нови строителни съоръжения, както и при основно обновяване, реконструкция, основен ремонт или преустройство, за което се изисква разрешение за строеж, на съществуващи сгради и съоръжения.

Чл. 2. (1) При проектирането и изпълнението на хидроизолации на сгради и съоръжения със специфични характеристики при експлоатацията им се прилагат изискванията по тази наредба и на съответните специални нормативни актове и технически спецификации.
(2) За строителните продукти, предназначени за хидроизолации и хидроизолационни системи, чиито технически характеристики и параметри не са определени в тази наредба, се спазват изискванията й, както и разработените към инвестиционния проект подробни изисквания и технология за изпълнение в съответствие с указанията на производителя.


Чл. 3. Наредбата се прилага едновременно с нормативните актове и техническите спецификации, с които се определят изискванията към надеждността на конструкциите, безопасността при пожар, санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд, както и други изисквания, свързани с безопасността на строежите.


Чл. 4. (1) Строителните продукти за изпълнение на хидроизолации се предвиждат с инвестиционния проект в съответствие с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г.).
(2) При изпълнението на хидроизолации на строежите не се допуска влагането на строителни продукти, без да е оценено и удостоверено съответствието им по реда на наредбата по ал. 1.


Чл. 5. (1) Хидроизолациите и хидроизолационните системи се изпълняват в съответствие с одобрения инвестиционен проект и с указанията на производителите на строителни продукти, в т.ч. при тяхното транспортиране, полагане или монтиране.
(2) Контролът при организирането и изпълнението на строителните и монтажните работи, свързани с изпълнението на хидроизолации и хидроизолационни системи, се осъществява от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).


Чл. 6. (1) Контролът и приемането на изпълнени хидроизолации и хидроизолационни системи включва всички строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване, в т.ч. подготвената основа за изпълнение на хидроизолацията и всеки пласт на хидроизолацията и на хидроизолационната система.
(2) Завършените хидроизолации или хидроизолационни системи се приемат и документират съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.).
(3) Не се приемат изпълнени хидроизолационни работи, които не съответстват на изискванията по тази наредба и на одобрения инвестиционен проект.


Чл. 7. За осигуряване на безопасността на труда при изпълнението на хидроизолациите или на хидроизолационните системи се спазват изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.).


Чл. 8. В техническия паспорт на сградата или строителното съоръжение се вписват основните експлоатационни характеристики на вложените хидроизолационни продукти, мерките за тяхното поддържане, както и указания и инструкции, свързани с експлоатацията на изпълнените хидроизолации.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 9. (1) Проектната документация (проектните решения) на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради и съоръжения се представя в част архитектурна или в част конструктивна на инвестиционния проект в зависимост от вида и предназначението на строежа.
(2) В обяснителната записка към фаза идеен проект се обосновават проектното решение и изборът на строителни продукти за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи.
(3) Във фаза технически проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта.
(4) Във фаза работен проект се разработват подробно детайли за характерните зони, като дилатационни или работни фуги, водоприемници, отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, покриви с променящ се наклон и др. С работния проект се определят и изискванията към технологията за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи в съответствие с техническия проект, както и изискванията за поддържането им по време на експлоатация в съответствие с указанията на производителя на хидроизолационни продукти.
(5) Изискванията към технологията за изпълнение на хидроизолацията и/или на хидроизолационната система се определят от проектанта или строителя въз основа на договора за проектиране или за строителство.
(6) Списък на техническите спецификации за проектиране и изпълнение на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения е даден в приложение № 1.

Раздел II.
Класификация на хидроизолациите и хидроизолационните системи


Чл. 10. Хидроизолациите и хидроизолационните системи на подземни части на сгради и съоръжения се класифицират в зависимост от:
1. функцията и предназначението им за защита от:
а) капилярно покачена вода и почвена влага;
б) безнапорни води (почвени, инфилтрирани дъждовни);
в) напорни води;
2. разположението им спрямо водния напор:
а) външни - откъм страната на водния напор;
б) вътрешни - разположени откъм противоположната страна на водния напор;
3. вида на продуктите за хидроизолации и хидроизолационни системи:
а) огъваеми битумни мушами;
б) огъваеми пластмасови и каучукови мушами;
в) огъваеми пластмасови релефни мембрани;
г) полимерни течни състави;
д) битумни и битумнополимерни течни състави;
е) циментнополимерни състави;
ж) на база бентонит;
з) импрегнационни и инжекционни състави.


Чл. 11. Хидроизолациите и хидроизолационните системи на строителни съоръжения се класифицират в зависимост от:
1. функцията и предназначението им:
а) за резервоари и басейни;
б) за водни кули и силози;
в) за транспортни съоръжения (мостове, виадукти и тунели);
г) за хидротехнически съоръжения (язовирни стени, напорни тръбопроводи и канали);
д) за депа за твърди битови отпадъци;
2. разположението им спрямо действието на водата:
а) външни и вътрешни - за резервоари и басейни, разположени под кота терен, и вътрешни - за резервоари и басейни, разположени над кота терен;
б) вътрешни - за водни кули и силози;
в) за транспортни и хидротехнически съоръжения - разположени откъм страната на действие на водата;
г) за депа за твърди битови отпадъци - разположени откъм страната на действие на отпадъчните води и инфилтрати.


Чл. 12. Хидроизолациите и хидроизолационните системи на покриви се класифицират в зависимост от:
1. вида и наклона на покрива:
а) плосък покрив с наклон от 1,5 до 7 %;
б) скатен покрив с наклон, по-голям от 7 %;
2. вида на водоотвеждането:
а) вътрешно;
б) външно;
3. предназначението на покрива:
а) използваем покрив - покрив-тераса, покрив-градина, паркинг;
б) неизползваем покрив;
4. броя на пластовете:
а) многопластови хидроизолационни системи;
б) еднопластови хидроизолационни системи;
5. връзката на хидроизолационната система с основата:
а) незалепени;
б) частично залепени (точково или ивично);
в) изцяло залепени;
г) механично закрепени;
6. вида на продуктите за хидроизолации и хидроизолационни системи при плосък покрив:
а) огъваеми битумни мушами;
б) огъваеми пластмасови и каучукови мушами;
в) течни битумни и битумнополимерни състави;
г) течни полимерни състави;
д) циментнополимерни състави;
7. вида на продуктите за хидроизолации и хидроизолационни системи при скатен покрив:
а) глинени покривни керемиди;
б) керемиди от бетон;
в) покривни плочи от естествен камък и дърво;
г) битумни керемиди (шиндли);
д) метални керемиди;
е) вълнообразни битумни листове;
ж) профилни вълнообразни ламарини;
з) фиброциментни дисперсно армирани листове;
и) вълнообразни профилни полимерни листове;
й) плоски метални листове;
к) покривни сандвич-панели;
л) огъваеми битумни, пластмасови и каучукови мушами;
м) течни битумни, битумнополимерни и полимерни състави;
8. защитата на хидроизолацията при плоски покриви:
а) тежка;
б) лека.

Раздел III.
Основни изисквания при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на подземни части на сгради и съоръжения


Чл. 13. Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на подземни части на сгради и съоръжения се избира в зависимост от:
1. техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа;
2. нивото и вида на подземните води;
3. вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, основно обновяване или преустройство;
4. вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, циментно-пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.);
5. компонентите (слоевете) на хидроизолационната система;
6. начина на отводняване на строителната площадка (чрез филтрационни кладенци или иглофилтри, шпунтова стена или дренажна система).


Чл. 14. (1) Физико-механичните характеристики на огъваемите битумни мушами са, както следва:
1. якост на опън (надлъжно и напречно) -

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти