Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ КЪМ ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ПРЯКО АНГАЖИРАНИ В ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

В сила от 30.05.2008 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.88 от 10 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г.

Глава
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) С наредбата се определят условията и редът за допълнително материално стимулиране към основната заплата на служителите от централната администрация на Министерството на правосъдието, пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър и на Централния регистър на особените залози.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Допълнителното материално стимулиране към основната заплата на служителите от търговския регистър се извършва от отчислените средства съгласно чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за търговския регистър, формирани от събраните такси, глоби и имуществени санкции, наложени за нарушения по този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Допълнителното материално стимулиране към основната заплата на служителите от Централния регистър на особените залози се извършва от отчислените средства съгласно чл. 25а, ал. 2, т. 2 от Закона за особените залози, формирани от събрани по този закон такси.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При подпомагане дейността на търговския регистър и на регистъра на особените залози служителите от централната администрация могат да бъдат постоянно или временно ангажирани.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Основната цел на наредбата е чрез справедливо разпределяне на предвидените средства да се поощрят и мотивират служителите на централната администрация на Министерството на правосъдието, които са постоянно или временно ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър и на регистъра на особените залози.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Общият размер на средствата, подлежащи на разпределение по чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за търговския регистър, се определя със заповед на министъра на правосъдието ежемесечно. Заповедта се издава до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася, въз основа на месечната заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията по чл. 5 от Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията (обн., ДВ, бр. 101 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2005 г., бр. 24, 71 и 88 от 2008 г. и бр. 7 от 2009 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) От общия размер на средствата, подлежащи на разпределение, по писмено предложение на заместник-министъра, осъществяващ методическо ръководство и контрол на дейността на Агенцията по вписванията, министърът на правосъдието може да задели суми в размер до 20 на сто за стимулиране на временно заети служители и до 20 на сто за целеви добавки.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Общият размер на средствата, подлежащи на разпределение по чл. 25а, ал. 2, т. 2 от Закона за особените залози, се определя тримесечно със заповед на министъра на правосъдието. Заповедта се издава до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася. Заповедта е въз основа на тримесечната заповед на директора на Централния регистър на особените залози по чл. 5 от Наредба № 2 от 2009 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Централния регистър на особените залози (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).
(2) От общия размер на средствата, подлежащи на разпределение, по писмено предложение на заместник-министъра, осъществяващ методическо ръководство и контрол на дейността на Централния регистър на особените залози, министърът на правосъдието може да задели суми в размер до 20 на сто за стимулиране на временно заети служители и до 20 на сто за целеви добавки.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) За допълнително материално стимулиране на служителите на централната администрация на Министерството на правосъдието, които са постоянно пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър и/или на регистъра на особените залози, средствата по чл. 5, ал. 1, съответно по чл. 5а, ал. 1 се разходват в общ размер и/или след извършеното приспадане съгласно чл. 5, ал. 2, съответно чл. 5а, ал. 2. Начинът на разходване на средствата се определя със заповедите по ал. 1 на чл. 5 и чл. 5а.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Неизразходваните през месеца, съответно през тримесечието суми могат да бъдат разходвани през следващите месеци, съответно тримесечия, но не по-късно от разпределението, което се извършва през последния месец на календарната година.

Глава втора.
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРЯКО АНГАЖИРАНИ В ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И НА РЕГИСТЪРА НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

Раздел I.
Ред за разходване на средствата за допълнително материално стимулиране на служителите, които са постоянно пряко ангажирани в дейността на търговския регистър и на регистъра на особените залози (Загл. доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Служителите от централната администрация, които са постоянно пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър и/или на регистъра на особените залози, се определят тримесечно със заповеди на министъра на правосъдието по предложение на заместник-министъра, осъществяващ методическо ръководство и контрол на дейността на Агенцията по вписванията, съответно на Централния регистър на особените залози.


Чл. 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Средствата за служителите, постоянно пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър и/или на регистъра на особените залози, се разпределят при условията и по реда на този раздел въз основа на заповеди на министъра на правосъдието.


Чл. 10. Средствата се разпределят по групи, които се формират, както следва:
1. първа група - заместник-министри, началник на кабинета на министъра, главен секретар, парламентарен секретар и ръководител на звеното за връзки с обществеността;
2. втора група - ръководители на съответните инспекторати и директори на дирекции;
3. трета група - ръководители на специализирани звена, инспектори и финансов контрольор;
4. четвърта група - експертни длъжности;
5. пета група - технически длъжности и служители, назначени по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово обезпечаване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г. и бр. 14 от 2008 г.).


Чл. 11. (1) Разпределението на предвидените средства по групи се извършва, както следва:
1. първа група - от 5 до 20 %;
2. втора група - от 5 до 20 %;
3. трета група - от 5 до 20 %;
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) четвърта група - от 10 до 30 % и
5. пета група - до 10 %.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Конкретният процент за всяка група и размерът на сумата за допълнителното материално стимулиране за съответната група служители, ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър, се определят ежемесечно по предложение на заместник-министъра, осъществяващ методическо ръководство и контрол на дейността на Агенцията по вписванията, одобрено от министъра на правосъдието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Конкретният процент за всяка група и размерът на сумата за допълнителното материално стимулиране за съответната група служители, ангажирани в подпомагане дейността на регистъра на особените залози, се определят за тримесечни периоди по предложение на заместник-министъра, осъществяващ методическо ръководство и контрол на дейността на Централния регистър на особените залози, одобрено от министъра на правосъдието.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Предложението по ал. 2, съответно по ал. 3, трябва да съответства на параметрите по чл. 6, като общият размер на процентите при определяне на материалното стимулиране по групи не може да надвишава 100.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Министърът на правосъдието в зависимост от постигнатите резултати през месеца може да увеличи или намали размера на сумата за допълнителното материално стимулиране на съответната група служители. За компенсиране на увеличението могат да се ползват средствата, предвидени за целеви добавки по чл. 5, ал. 2 и чл. 5а, ал. 2, а сумата от намалението се използва по реда на раздел трети.


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Индивидуалните размери на допълнителното материално стимулиране към основната заплата на служителите на централната администрация на Министерството на правосъдието се определят със заповед на министъра на правосъдието при отчитане на оценката на изпълнението за съответния месец или тримесечие.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Заповедта се издава до 15-о число на месеца, следващ месеца или тримесечието, за които се изплаща допълнителното материално стимулиране, а изплащането се извършва ведно с изплащането на възнагражденията за текущия месец.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При определяне на месечната, съответно тримесечната оценка на изпълнение задължително се вземат предвид:
1. сложността на поставената задача;
2. срочността на поставената задача;
3. обемът на извършената работа;
4. качеството и срокът на извършената работа, както и
5. показани компетентности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Общата оценка въз основа на показателите по ал. 1 се определя по десетстепенна скала.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) За служителите, включително служителите, назначени по реда на Постановление № 66 на МС от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, оценяващ е съответно: ръководителят, на когото служителят е непосредствено подчинен, или ръководителят на звеното, в рамките на което е оценяваният служител. На лицата по предходното изречение контролиращ ръководител е заместник-министърът, осъществяващ методическо ръководство и контрол на дейността на Агенцията по вписванията, съответно на Централния регистър на особените залози.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) За главния секретар, директорите на дирекции, ръководителите на съответните инспекторати и ръководителите на звената и служителите, непосредствено подчинени на министъра на правосъдието, оценяващ ръководител е заместник-министърът, осъществяващ методическо ръководство и контрол на дейността на Агенцията по вписванията, съответно на Централния регистър на особените залози, а контролиращ - министърът на правосъдието.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Оценяващ на членовете и служителите в политическия кабинет, които са пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър и на регистъра на особените залози, е министърът на правосъдието.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При определяне на месечната, съответно тримесечната оценка на изпълнението контролиращият ръководител може да потвърди, да увеличи или да намали оценката с една степен.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Месечната или тримесечната оценка се удостоверяват с попълнен формуляр по образци, утвърдени от министъра на правосъдието. Попълването на формуляра се извършва до 10-о число на следващия месец, а за последния месец на календарната година - до 20 декември.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Определянето на месечната, съответно тримесечната оценка на изпълнението на служители, преназначени от едно административно звено към друго на еднаква длъжност, се извършва в звеното, в което се намират към последния работен ден на съответния месец или тримесечие.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При изчисляването на индивидуалния размер на допълнителното материално стимулиране към основната заплата на служителите, които са постоянно пряко ангажирани в дейността на търговския регистър и/или на регистъра на особените залози, се спазват следните правила:
1. сумата за разпределение се определя по реда на чл. 11;
2. коефициентите за месечната/тримесечната оценка за изпълнението на служителя са:
а) 36 - при оценка 1;
б) 32 - при оценка 2;
в) 28 - при оценка 3;
г) 24 - при оценка 4;
д) 20 - при оценка 5;
е) 16 - при оценка 6;
ж) 12 - при оценка 7;
з) 8 - при оценка 8;
и) 4 - при оценка 9;
й) 0 - при оценка 10;
3. индивидуалният размер на допълнителното материално стимулиране към основната заплата на служителите се получава, като сумата за разпределение по т. 1 се разделя на общия сбор на коефициентите, съответстващи на месечната, съответно тримесечната оценка на изпълнението на всички служители от групата, и се умножава по коефициент за месечната, съответно тримесечната оценка за изпълнението на служителя.


Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на служебните и трудовите правоотношения без виновно поведение служителите от централната администрация на Министерството на правосъдието, които са били пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър и/или на регистъра на особените залози, могат да получат допълнително материално стимулиране към основната заплата за съответния период по реда на тези правила, при условие че имат поставена месечна или тримесечна оценка на изпълнението.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Служителите, постоянно пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър и/или на регистъра на особените залози, получили междинна оценка на изпълнението 10, нямат право на допълнително материално стимулиране към основната заплата за съответния месец, за което се отнася тази оценка.

Раздел II.
Ред за разходване на средствата за допълнително стимулиране на служителите, които са временно пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър и на регистъра на особените залози (Загл. доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) За изпълнение на задачи, свързани с пряко подпомагане дейността на търговския регистър и/или на регистъра на особените залози на лицата, работещи по служебно или трудово правоотношение, които не са посочени в заповедта по чл. 8, може да се изплаща допълнително материално стимулиране от предвидените целеви средства по чл. 5, ал. 2 и/или по чл. 5а, ал. 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Със средствата и по реда на този раздел могат да бъдат стимулирани само служители по служебно и трудово правоотношение, които временно пряко са ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър и/или на регистъра на особените залози.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) За стимулиране могат да бъдат предлагани и служителите, назначени по реда на Постановление № 66 на МС от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации за изпълнение на задачи, свързани с временно пряко подпомагане дейността на търговския регистър и/или на регистъра на особените залози.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Служители по чл. 17, временно ангажирани през съответния месец или тримесечие, се определят със заповеди на министъра на правосъдието по предложение на заместник-министъра, осъществяващ методическо ръководство и контрол на дейността на Агенцията по вписванията, съответно на Централния регистър на особените залози.
(2) Заповедите по ал. 1 се издават след изтичане на съответния месец или тримесечие.
(3) В заповедите се определя размерът на материалното стимулиране за времето на пряко ангажиране, като средствата се изплащат заедно с изплащане на възнагражденията за текущия месец.

Раздел III.
Целеви добавки


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Министърът на правосъдието по своя инициатива или въз основа на мотивирано писмено предложение на заместник-министъра, осъществяващ методическо ръководство и контрол на дейността на Агенцията по вписванията, съответно на Централния регистър на особените залози, може да разпореди да се изплатят целеви добавки за:
1. изключителни постижения с голям позитивен ефект за дейността на търговския регистър или на регистъра на особените залози, и/или
2. за адекватна реакция в екстремна ситуация с позитивни последици за дейността на търговския регистър или на регистъра на особените залози, и/или
3. при констатирани други извънредни обстоятелства с позитивни резултати за дейността на търговския регистър или на регистъра на особените залози - промени в нормативната уредба, промени в работните процеси или други извънредни обстоятелства.


Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Средствата за целеви добавки се разпределят и изплащат за шестмесечен период от средствата по чл. 5, ал. 2 съответно по чл. 5а, ал. 2, включително сумите при компенсиране на увеличението и/или намалението по чл. 11, ал. 4 за периода.


Чл. 21. (1) Определянето на служителите, размера и изплащането на целевите добавки се извършва до 15-о число на месеца, следващ шестмесечния период, въз основа на заповед на министъра на правосъдието.
(2) Целевите добавки се изплащат в срок до 15 дни от деня на издаване на заповедта.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Наредбата се издава на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г. и бр. 50 от 2008 г.) и чл. 25а, ал. 2, т. 2 от Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г. и бр. 100 от 2008 г.).


§ 2. В Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 101 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2005 г., бр. 24 и 71 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 на чл. 2 след думите "се извършват" се добавя "диференцирано по ЗКИР, Закона за регистър БУЛСТАТ и Закона за търговския регистър".
2. В чл. 5 се създава изречение второ: "Със заповедта се определя и размерът на отчисленията по чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за търговския регистър."


§ 3. (1) Тази наредба влиза в сила, считано от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър.
(2) Разпределението на дължимите суми за месеците от май до октомври 2008 г. се извършва при условията и по реда на наредбата едновременно с разпределението на сумите за октомври на годината.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) За последния месец на календарната година заповедите по чл. 5, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 се издават до 25 декември, а плащанията се извършват не по-късно от последния работен ден на съответната календарна година. Отчисленията за декември се определят въз основа на справка, утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, съответно от директора на Централния регистър на особените залози.


§ 4. Дължимите осигурителни вноски за всички осигурителни случаи се отчисляват от средствата за допълнително материално стимулиране.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ КЪМ ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО, ПРЯКО АНГАЖИРАНИ В ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 21. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти