Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 07.10.2008 г.
Приета с ПМС № 237 от 26.09.2008 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 7 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., отм. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г.


Отменена с § 1 от Постановление № 105 от 21 юни 2018 г. за отменяне на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г. - ДВ, бр. 53 от 26 юни 2018 г., в сила от 26.06.2018 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) С наредбата се определя редът, при който министърът на младежта и спорта издава, подновява, отказва издаване или подновяване и отнема спортна лицензия на спортните федерации и националните спортни организации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на младежта и спорта с мотивирана заповед издава, подновява, отказва и отнема спортна лицензия.
(3) Издаването, подновяването и отказът за издаване или подновяване на спортна лицензия се извършва в срок един месец от подаване на заявлението от спортната организация освен изключенията, предвидени в наредбата.
(4) На заинтересуваната организация се изпраща препис от заповедта в срок 7 работни дни от датата на издаването й.
(5) Заповедите по ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 2. Срокът на действие на спортната лицензия е 4 години.


Чл. 3. Издадената спортна лицензия не може да се прехвърля или преотстъпва.

Раздел II.
Комисия за лицензиране и атестиране


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на младежта и спорта назначава със заповед Комисия за лицензиране и атестиране, наричана по-нататък "комисията", като постояннодействащ помощен орган към него.
(2) Комисията разглежда подадените заявления и приложените документи, изготвя становища и прави мотивирани предложения за издаване, подновяване, отказ или отнемане на спортна лицензия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на младежта и спорта утвърждава със заповед правилата и реда за работа на комисията.

Раздел III.
Издаване на спортна лицензия


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Спортните организации, регистрирани като сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, които кандидатстват за издаване на спортна лицензия, внасят в деловодството на Министерството на младежта и спорта заявление по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта.


Чл. 6. (1) Спортните федерации по един или по сходни видове спорт прилагат към заявлението си следните документи:
1. учредителен протокол, устав и копие от съдебното решение за регистрация;
2. актуализирания устав, копие от съдебното решение и удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрацията, ако са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване по Закона за юридическите лица с нестопанска цел до датата на внасяне на заявлението;
3. удостоверение от Министерството на правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
4. описание на дейността, определяща я като спорт, включително наличие на международна спортна организация, както и нейните правила за практикуване и администриране на тази дейност;
5. списък на спортните клубове - членове на федерацията, с приложени копие на съдебното решение и/или удостоверение за актуалното състояние и копие на акта за приемането им;
6. списък на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност в спортните клубове и федерацията, с отразена професионалната правоспособност и квалификация;
7. правила за провеждане на състезания от държавния спортен календар и копие от акта за приемането им;
8. спортен календар и копие от акта за приемането му;
9. бюджет на федерацията и копие от акта за приемането му;
10. списък на спортните обекти и съоръжения, които се използват за тренировъчна и състезателна дейност от спортните клубове и федерацията;
11. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) декларация за липса на просрочени финансови задължения към държавата и/или общините по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта;
12. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) декларация по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта, за липса на обстоятелствата по чл. 17а, ал. 3, т. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта;
13. подадена в Държавна агенция "Национална сигурност" декларация по чл. 16, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
14. превод на документа, удостоверяващ членство в съответната международна спортна организация, в случай че има такова.
(2) Многоспортовите федерации по чл. 14, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта прилагат към заявлението освен документите по ал. 1 и становище от ресорния министър.


Чл. 7. Националните спортни организации прилагат към заявлението си освен документите по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3, 8, 9, 11 - 14 и:
1. описание на дейността, определяща я като съответна предметна област в системата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;
2. списък на членовете на организацията и акта за приемането им;
3. програма за спортно развитие в съответната предметна област на системата за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и акта за нейното приемане; програмата се изготвя в съответствие с действащата национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.


Чл. 8. (1) Заявлението за издаване на спортна лицензия и приложените документи в оригинал или заверени копия се представят по реда на чл. 5.
(2) Верността на всеки лист от документите, които са изходящи от кандидатстващата организация, трябва да са удостоверени с подписа на лицето, което я представлява, и с печата на организацията.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Подадените заявления заедно с приложените към тях документи се разглеждат от комисията в едномесечен срок от постъпването им в деловодството на Министерството на младежта и спорта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Когато комисията констатира, че заявлението или приложените към него документи са непълни или не отговарят на изискванията, установени в Закона за физическото възпитание и спорта, в правилника за прилагането му и в наредбата, тя в 7-дневен срок изпраща указание до кандидатстващата организация да отстрани допуснатите нередности в определен от комисията срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Комисията може да изисква допълнителна информация от кандидатстващата организация, от административни звена на Министерството на младежта и спорта, от външни експерти и организации по представените документи.
(4) При условията на ал. 2 и 3 срокът по чл. 1, ал. 3 започва да тече от датата на получаване на исканите доказателства.
(5) Комисията разглежда заявленията по реда на подаването им.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Когато разглеждането на документите приключи със становище за издаване на лицензия, комисията прави мотивирано предложение пред министъра на младежта и спорта за издаване на заповед. Към предложението се прилагат протоколи от проведените заседания.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на младежта и спорта със заповед издава спортна лицензия, ако са спазени изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта, правилника за прилагането му и наредбата.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват следните данни за спортната организация:
1. наименование;
2. статут;
3. видът спорт, сходните видове спорт или предметната област;
4. ЕИК по БУЛСТАТ;
5. номер и срок на действие на спортната лицензия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) След влизането в сила на заповедта се изготвя спортна лицензия в един екземпляр, която е официален документ, подписан от министъра на младежта и спорта и подпечатан с печата на Министерството на младежта и спорта. В него се отбелязват номерът на заповедта и данните, посочени в ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Спортната лицензия, както и цялата документация по подаденото заявление се предават за съхранение на административното звено по обслужване на Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове на Министерството на младежта и спорта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Спортната лицензия се вписва служебно в регистъра по ал. 4, след което заедно с копие от заповедта на министъра на младежта и спорта се получава от представляващ спортната организация срещу подпис.

Раздел IV.
Подновяване на спортна лицензия


Чл. 11. (1) Лицензираните спортни организации подават заявление за подновяване на спортната лицензия и документите към него не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на действащата лицензия.
(2) В случай че не е спазен срокът по ал. 1, комисията разглежда заявлението, подадено в срока на действие на лицензията, при наличие на следните уважителни причини:
1. спазване на задължителни срокове, установени със закон или с устава на организацията, възпрепятстващи подготовката и подаването на изискуемите документи;
2. висящо производство по вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
3. други обективни причини, независещи от волята на представителните органи на спортната организация.
(3) Заявление за подновяване, подадено след изтичане срока на действие на спортната лицензия, не се разглежда от комисията и се връща на заявителя.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) За подновяването на спортната лицензия спортните организации подават заявление по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта, с приложени следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) декларация по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта, за липса на обстоятелствата по чл. 17б, ал. 3, т. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) декларация по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта, за липса на задължения към Министерството на младежта и спорта по сключени договори за срока на действащата спортна лицензия;
3. справка от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието, удостоверяваща, че спортната организация не е заличена от този регистър.
(2) Спортните федерации прилагат и документи по чл. 6, ал. 1, т. 2, 7 - 12.
(3) Националните спортни организации прилагат и документи по чл. 6, ал. 1, т. 2, 8, 9, 11 и 12 и по чл. 7, т. 3.


Чл. 13. (1) Комисията след подаване на заявлението по чл. 12 извършва атестация на спортната организация за срока на действие на лицензията й.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Председателят на комисията изисква информация от административните звена на Министерството на младежта и спорта за изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 2 от наредбата, както и:
1. по чл. 17б, ал. 2, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта за спортна федерация;
2. по чл. 15, ал. 4 и чл. 17б, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта за национална спортна организация.
(3) Атестацията се извършва въз основа на получените документи по чл. 12 и чл. 13, ал. 2.


Чл. 14. (1) Заявлението за подновяване на спортната лицензия се разглежда по реда на раздел III.
(2) Спортна лицензия не може да бъде подновена, ако има образувано производство за нейното отнемане, което не е приключило.

Раздел V.
Отказ за издаване и подновяване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на младежта и спорта отказва издаване на спортна лицензия, когато е налице едно или повече от условията по чл. 17а, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на младежта и спорта може да откаже подновяване на спортна лицензия, когато е налице едно или повече от условията по чл. 17б, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на младежта и спорта отнема спортната лицензия, когато е налице едно или повече от условията по чл. 17в, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.


Чл. 18. (1) Действието на спортната лицензия се прекратява служебно:
1. при писмено изразено желание от страна на спортната организация;
2. при прекратяване на юридическото лице;
3. с изтичането на срока на лицензията, ако тя не е подновена.
(2) Когато спортната организация е в процедура по подновяване на спортната лицензия по реда на наредбата, действието на спортната лицензия се продължава до издаване на заповед за нейното подновяване или отказ за подновяване.

Раздел VI.
Контрол


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Лицензираните спортни организации ежегодно до 1 декември внасят в Министерството на младежта и спорта информация по образци, утвърдени от министъра на младежта и спорта:
1. за спортни федерации по чл. 17б, ал. 2, т. 1, букви "б", "в" и "г" от Закона за физическото възпитание и спорта;
2. за национални спортни организации по чл. 17б, ал. 2, т. 2, букви "а", "б" и "в" от Закона за физическото възпитание и спорта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Лицата, които представляват лицензираните спортни организации и/или спортните клубове - техни членове, са длъжни да заявят в Министерството на младежта и спорта промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 7-дневен срок от уведомяване за вписването.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Контролът по спазване на наредбата се осъществява от министъра на младежта и спорта.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Лицата, представляващи спортните организации, които внасят в Министерството на младежта и спорта документи за издаване или подновяване на спортна лицензия и информация за дейността си, носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни, вписани в тези документи.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 12 от Закона за физическото възпитание и спорта.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на младежта и спорта дава указания по прилагането на наредбата.


§ 4. Производствата по издаване, подновяване, отнемане и прекратяване на спортна лицензия, започнати до влизането в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 89. В Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г., (ДВ, бр. 87 от 2008 г.), навсякъде думите "Държавната агенция за младежта и спорта", "Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта" и "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" се заменят съответно с "Министерството на младежта и спорта", "Министърът на младежта и спорта" и "министъра на младежта и спорта".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти