Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ

Приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г.

Обн. ДВ. бр.86 от 3 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за ползване на студентските общежития и столове от студентите, докторантите и специализантите.
(2) Наредбата се прилага от държавните висши училища, "Студентски столове и общежития (ССО)" - ЕАД, Българската академия на науките (БАН), както и от научни организации, които провеждат обучение в образователна и научна степен "доктор".
(3) Управлението на студентските общежития и столове се осъществява от висшите училища и от ССО - ЕАД, с участието на студентските съвети.

Чл. 2. (1) В структурата на висшето училище при условията и по реда на Закона за висшето образование (ЗВО) може да се създава обслужващо звено за осъществяване на дейността, свързана със студентските общежития и столове.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Когато в структурата на висшето училище не е създадено обслужващо звено, дейността по ал. 1 се изпълнява от длъжностно лице, определено със заповед на ректора.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Висшите училища може да сключват договори с предприятия в областта на общественото хранене за осъществяване на студентско столово хранене. Правата и задълженията на двете страни се уреждат в договора при спазване на изискванията на настоящата наредба.


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) Висшите училища, БАН и други научни организации и ССО - ЕАД, на основата на наредбата приемат свои правилници за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития, както и за ползване на студентските столове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) Правилниците по ал. 1 се приемат от висшите училища след писмено съгласуване със студентските съвети, от "ССО" - ЕАД - след писмено съгласуване с Националното представителство на студентските съвети, а от БАН и от другите научни организации - след писмено съгласуване с Министерството на образованието и науката.

Глава втора.
СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Студентските общежития са жилищни сгради или обособени части от тях, предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студентите, докторантите и специализантите. В общежитията се създават условия за продължение на учебния процес в извънаудиторни условия и за отдих.
(2) Висшите училища и ССО - ЕАД, получават субсидия от държавния бюджет за поевтиняване ползването на студентските общежития от студентите, докторантите и специализантите и за капиталови разходи.
(3) В общежитията на висшите училища и на ССО - ЕАД, се определят места за настаняване на докторантите от БАН и другите научни организации, както и за настаняване на студенти, докторанти и специализанти от висши училища, които нямат общежития или в чиито общежития не достигат места.
(4) В общежитията на висшите училища и на ССО - ЕАД, в които е изградена достъпна среда за хора с увреждания, се настаняват студенти, докторанти и специализанти с увреждания и от други висши училища.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) В студентските общежития може да се настаняват и лица от научно-преподавателския състав на висшите училища, от БАН и от други научни организации, които са с установени жилищни нужди в съответното населено място. Броят на местата се определя от академичния съвет на съответното висше училище или от комисията по чл. 14, ал. 3, а настаняването се извършва при условията и по реда, определени с наредбата и в правилниците по чл. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) В Министерството на образованието и науката (МОН), във висшите училища, съответно в ССО - ЕАД, и във всяко общежитие се поддържа база данни за настанените лица чрез програмен продукт. Необходимите компютърни конфигурации, софтуер и изграждането на мрежа се осигуряват на висшите училища, съответно на ССО - ЕАД, от МОН.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Два пъти годишно - до 31 март и до 30 ноември, МОН и висшите училища публикуват на официалните си страници в интернет информация за свободните и заетите места в студентските общежития.
(8) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Информацията от базата данни по ал. 6 се взема предвид при определянето на трансфера от държавния бюджет за социално-битови разходи на висшите училища.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2016 г., в сила от 30.08.2016 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

Раздел II.
Условия и ред за настаняване в студентски общежития


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие" и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.
(2) Жилищни нужди са налице, ако студентът, докторантът или специализантът, или членовете на неговото семейство не притежават в съответното населено място жилище или не ползват такова, предоставено им от държавата или от общината.
(3) Наличието на обстоятелствата по ал. 2 се установява с декларация.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Настаняването на студентите, докторантите и специализантите се извършва от висшето училище, БАН или научната организация, в която те се обучават.
(2) В населените места, в които има повече от едно висше училище, се създава комисия за разпределение на свободните места в студентските общежития.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Комисията се определя със заповед на министъра на образованието и науката и включва представители на МОН, на Националното представителство на студентските съвети, на ССО - ЕАД, на висшите училища и на БАН.
(4) Комисията:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) преди всяка настанителна кампания разпределя използваемите места в студентските общежития, управлявани от висшите училища и ССО - ЕАД в даденото населено място, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение с адресна регистрация извън съответното населено място;
2. определя броя на местата в общежитията на държавните висши училища и ССО - ЕАД, за ползване от докторанти на БАН и на други научни организации;
3. разпределя свободните места в общежитията на държавните висши училища и на ССО - ЕАД, за ползване от студенти на други висши училища;
4. разпределя свободните места, определени за ползване от докторанти на БАН и на други научни организации, в общежитията на държавните висши училища и на ССО - ЕАД.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) При разпределението по ал. 4, т. 1 комисията взема предвид броя на настанените по чл. 15, ал. 2 студенти и докторанти за всяко висше училище, като се използват данните към зимния семестър на предходната учебна година.


Чл. 15. (1) Настаняването на студенти в студентските общежития се извършва въз основа на класиране. Не се извършва класиране, когато кандидатите за настаняване в студентското общежитие са по-малко от свободните места в него.
(2) Без класиране в студентските общежития се настаняват:
1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО;
2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО и са:
а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
б) студенти с неизвестен или починал родител;
в) несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;
д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) български граждани - редовни докторанти, и чуждестранни докторанти и специализанти, приети за обучение по междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие, ако се обучават на места, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им;
4. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) чуждестранни студенти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие;
5. (нова - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) чуждестранни студенти, които учат в Република България на основание на актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие, за първата година на обучение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Студенти и докторанти, които се обучават срещу заплащане на места по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б" и при условията на чл. 21, ал. 2, 3 и 5 от ЗВО, чуждестранните учащи се, обучаващи се срещу заплащане, както и презаписалите учащи се могат да бъдат настанявани в студентско общежитие, при условие че са останали свободни места след настаняването на студентите, докторантите и специализантите по чл. 23, ал. 2 от всички висши училища в населеното място и членовете на техните семейства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Студенти в задочна форма на обучение може да бъдат настанявани в студентско общежитие при условията и по реда на ал. 3 за периода на присъствените лекционни курсове, практическите и семинарните упражнения и полагането на изпитите, включени в учебния план.


Чл. 16. (1) Семействата или лицата по чл. 15, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква "а" се настаняват в самостоятелна стая.
(2) Братя или сестри, както и брат и сестра студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение по тяхно желание и при възможност се настаняват в самостоятелна стая.
(3) Докторантите се настаняват по двама в стая.
(4) Специализантите се настаняват при условия и по ред, определени с правилниците по чл. 3.
(5) Текущо настаняване се извършва при условия и по ред, определени с правилниците по чл. 3.


Чл. 17. (1) Класирането се извършва за всяка учебна година при условията и по реда на наредбата и на правилниците по чл. 3.
(2) Критериите за класиране се определят с правилниците по чл. 3 и задължително включват успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение - бала за приемане) и/или средния доход от предходните 6 месеца на член от семейството.
(3) Класирането и съставянето на списъците за настаняване без класиране се извършва от комисия, определена със заповед на ректора. Най-малко 70 на сто от състава на комисията са студенти и докторанти, определени от студентския съвет. Председателят на комисията се избира от членовете и.
(4) Резултатите от класирането и списъкът на лицата, които се настаняват без класиране, се обявяват на място, достъпно за всички заинтересувани, и на интернет страницата на висшето училище.
(5) В 7-дневен срок от обявяване на класирането некласираните могат да подават възражение до ректора на висшето училище, който в 7-дневен срок от получаване на възражението се произнася с окончателно решение.


Чл. 18. (1) Въз основа на класирането и на списъка за настаняване без класиране ректорът на висшето училище издава настанителна заповед за всяко лице или семейство. Заповедта за настаняване на докторантите, които се обучават в научните организации, се издава от председателя на БАН или от ръководителя на съответната научна организация.
(2) Когато лицата по ал. 1 са заявили писмено, че желаят да ползват стаята, в която са били настанени през предходната учебна година, настанителната заповед задължително се издава за същата стая.
(3) За настаняване в студентските общежития, които се управляват от ССО - ЕАД, въз основа на заповедта по ал. 1 се сключва писмен договор за наем.
(4) Документите за кандидатстване и за настаняване в студентски общежития се определят с правилниците по чл. 3.


Чл. 19. Правото за ползване на студентски общежития се прекратява:
1. с изтичането на срока на договора или на заповедта за настаняване;
2. при отстраняване от висшето училище в случаите по чл. 74, ал. 2 ЗВО;
3. когато студентът не е класиран за съответната учебна година;
4. при отпадане на основанието по чл. 13;
5. при налагане на наказание "отстраняване от общежитието".

Раздел III.
Права и задължения на настанените в студентски общежития лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2016 г., в сила от 30.08.2016 г.)

Раздел III.
Права и задължения на настанените в студентски общежития студенти, докторанти и специализанти


Чл. 20. Лицата, настанени в студентски общежития, имат право:
1. да ползват общежитието за задоволяване на жилищните и образователните си потребности в извънаудиторни условия и за пълноценен отдих;
2. да ползват всички жилищно-битови и учебно-помощни помещения в общежитието според тяхното предназначение, без да пречат на другите живеещи;
3. да приемат посетители в определените с правилника за вътрешния ред часове;
4. да ползват една и съща стая за целия период на обучението си, ако са изявили желание за това и са класирани за съответната учебна година;
5. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) да ползват общежитието и през периода на лятната ваканция срещу заплащане на наем, увеличен с размера на държавната субсидия, и други плащания за консумативи, ако такива са предвидени в заповедите по чл. 34, ал. 1, т. 2;
6. да правят предложение чрез домовия съвет пред ръководството на висшето училище и обслужващото звено за подобряване на жилищно-битовите условия и за отстраняване на допуснати слабости от длъжностни лица в общежитието;
7. да участват във формирането и дейността на домовия съвет.


Чл. 21. Лицата, настанени в студентски общежития, са длъжни:
1. да спазват изискванията на наредбата и на правилника за вътрешния ред;
2. да ползват общежитието с грижата на добър стопанин и да опазват имуществото му;
3. да спазват установените изисквания на противопожарната охрана;
4. да не пречат с поведението си на другите живеещи да упражняват правата си;
5. да не отглеждат животни в общежитието;
6. да спазват всички санитарно-хигиенни изисквания;
7. да заплащат определения наем и други плащания в определените срокове;
8. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) да освободят общежитието в срок до 15 дни след прекратяване правото на ползване на студентското общежитие;
9. да осигурят 24-часов достъп до ползваните помещения с цел предотвратяване на аварии;
10. да не внасят, произвеждат, преработват, търгуват, употребяват и съхраняват в студентските общежития взривни вещества по смисъла на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прилагането му и наркотични вещества и техните аналози по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Чл. 22. Живеещите в студентско общежитие носят имуществена отговорност за пълния размер на причинените по тяхна вина щети на имуществото в общежитието и на прилежащата към него територия.

Раздел IV.
Финансови условия


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Държавната субсидия за ползване на студентските общежития се определя ежегодно с постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Право за настаняване в общежития при субсидирани от държавата условия имат:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) български студенти, които се обучават в редовна форма и заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО, както и освободените от такси по чл. 95, ал. 7 и 9 от ЗВО - за времето на учебната година, включително летните стажове и практики, без времето на лятната ваканция;
2. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в Република България по междуправителствени спогодби или по актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие - целогодишно;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) български докторанти, които се обучават в редовна докторантура на места, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им - за срока на докторантурата;
4. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) специализанти, които се обучават на места, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им - за срока на специализацията.
(3) Правото по ал. 2 може да се упражнява само за една образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" или "б" и за една образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "б" или "в" ЗВО или за една образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "а" от същия закон, както и за една образователна и научна степен "доктор".
(4) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) За ползване на общежитието през времето на лятната ваканция студентите по ал. 2, т. 1 заплащат определения наем, увеличен с размера на държавната субсидия, както и всички останали разходи, когато те не са включени в месечния наем.


Чл. 24. (1) Студентите, докторантите и специализантите, настанени в студентските общежития, заплащат месечни наеми, семестриални депозити и други плащания за консумативи, свързани с издръжката на общежитията.
(2) Приходите от наемите и от плащанията за консумативи трябва да съответстват на разликата между разходите за издръжка на общежитията и субсидията.
(3) Когато приходите от наемите и от плащанията за консумативи надвишават разликата между разходите за издръжка на общежитията и субсидията, средствата може да се използват само за капиталови разходи за общежитията и/или за намаляване на наемите.
(4) Размерът на наемите може да се увеличава само в случаите, когато разходите за издръжка на общежитието надвишават сумата от субсидията и приходите от наеми.
(5) Размерът на наема и плащанията за консумативи за български и чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които се обучават срещу заплащане, прекъсналите обучението си, както и неучещите съпруг/съпруга, ако бъдат настанени в студентско общежитие, не може да бъде по-малък от реалните разходи за нощувка на едно лице за един месец.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Размерите на месечните наеми, семестриалните депозити и другите плащания за консумативи в студентските общежития се определят от ректора на висшето училище, съответно от изпълнителния директор на ССО - ЕАД.
(2) Видът на плащанията за консумативи и начинът на тяхното формиране за студентските общежития се определят с правилниците по чл. 3.


Чл. 26. (1) Лица, настанени в студентско общежитие, които са с неизвестни или починали родители, майки с три и повече деца, студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност, студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и военноинвалиди заплащат през цялата година 30 на сто от размера на месечния наем, както и 30 на сто от дължимия семестриален депозит.
(2) Не се заплаща наем за ненавършили пълнолетие деца, настанени с родители - студенти, докторанти или специализанти.


Чл. 27. (1) Настанените в студентско общежитие внасят в началото на всеки семестър депозит. От сумата на внесените депозити се покриват установени в срока за пребиваване в студентското общежитие щети.
(2) Разпореждането с депозитите и връщането им в края на учебната година се извършва от висшето училище или от ССО - ЕАД, съгласувано със съответния домови съвет.


Чл. 28. (1) Приходите от прилежащите нежилищни части на общежитията се използват само за развитие на дейности, свързани с подобряване на жилищно-битовите условия в студентските общежития, включително за капиталови разходи.
(2) Отчетът за приходите по ал. 1 и за направените разходи се изготвя за всяко тримесечие и за календарна година и се обявява на общодостъпно място в общежитието.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

Глава трета.
СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ


Чл. 30. (1) Студентските столове са специализирани обекти, които осъществяват столово хранене на студенти, докторанти и специализанти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) При наличие на свободен капацитет в студентските столове може да се хранят и лица, които не са студенти, докторанти или специализанти, като заплащат за храната цена, която не може да бъде по-ниска от себестойността.


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) В Министерството на образованието и науката (МОН), във висшите училища, съответно в ССО - ЕАД, и във всеки студентски стол се поддържа база данни за хранещите се студенти, докторанти и специализанти чрез програмен продукт. Необходимите компютърни конфигурации и връзка с интернет се осигуряват от висшите училища, съответно от ССО - ЕАД, а софтуерът и поддръжката на базата данни - от МОН.
(2) Информацията от базата данни по ал. 1 се взема предвид при определянето на трансфера от държавния бюджет за социално-битови разходи на висшите училища.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) Храната в студентските столове се калкулира по себестойност.
(2) В студентските столове се определя базова стойност за едно хранене от ректора на висшето училище, съответно от изпълнителния директор на ССО - ЕАД.
(3) Базовата стойност за едно хранене се определя така, че студентите, докторантите и специализантите да заплащат 50 на сто от стойността на храната.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) Ежегодно с постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за съответната година се определя държавна субсидия за поевтиняване на храната и режийни разноски в студентските столове.
(2) Държавната субсидия се определя в размер на един храноден, който включва равни суми за обяд и вечеря.
(3) За едно реализирано хранене на студент, докторант или специализант (обяд или вечеря) студентските столове ползват не повече от половината от държавната субсидия за един храноден по ал. 2.
(4) Броят на хранодните, реализирани за един ден, се изчислява, като общата сума от намаленията за отделните хранения в рамките на деня се раздели на размера на субсидията по ал. 1.
(5) В случай че органите за управление по чл. 34, ал. 1 и чл. 37 са определили по-нисък размер за храноден от максимално определения по реда на ал. 1, броят на реализираните хранодни в съответния студентски стол за един ден се изчислява, като общата сума от намаленията за отделните хранения в рамките на деня се раздели на размера на определения за студентския стол храноден.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) Държавната субсидия по чл. 31а се ползва от студентите, докторантите и специализантите, като с размера и се намалява цената на ползваната храна, изчислена по себестойност.
(2) Държавната субсидия по чл. 31а се ползва само при представяне на документ, удостоверяващ статута по ал. 1 на хранещия се.
(3) Висшите училища осигуряват условия за удостоверяване на правото за ползване на субсидията по ал. 1 чрез програмния продукт по чл. 30а.

Глава четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ (НОВА - ДВ, БР. 19 ОТ 2021 Г.)


Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Функции по управлението на студентските общежития и столове изпълняват ректорът на висшето училище, изпълнителният директор на ССО - ЕАД, студентският съвет, ръководителят на обслужващото звено по чл. 2, управителят на студентския стол, управителят на студентското общежитие и домовият съвет.

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) Ректорът на висшето училище:
1. издава заповеди за настаняване в студентските общежития;
2. определя със заповед размерите на месечните наеми, семестриалните депозити и другите плащания за консумативи в студентските общежития, както и базовата стойност за едно хранене в студентските столове, след съгласуване със студентския съвет;
3. налага наказания за нарушаване на условията и реда за ползване на студентските общежития и столове;
4. контролира целевото разходване на средствата от държавната субсидия и всички приходи от студентските общежития и столове;
5. решава окончателно всички въпроси, свързани с класирането в студентско общежитие;
6. организира поддържането във висшето училище на бази данни за настанените лица в студентските общежития и за хранещите се студенти, докторанти и специализанти в студентските столове, както и предоставянето на данните в МОН;
7. утвърждава правила за контрол на целевото изразходване на държавната субсидия в студентските столове, разработени съвместно със студентския съвет;
8. изпълнява и други дейности, свързани с управлението на студентските общежития и столове.
(2) Упражняването на правомощията по ал. 1, т. 1, 3 и 6 може да се възлага със заповед на определено от ректора длъжностно лице.
(3) Председателят на БАН и ръководителите на научните организации, които провеждат обучение в образователна и научна степен "доктор", упражняват правомощията по ал. 1, т. 1 и 3 и уведомяват съответното висше училище или ССО - ЕАД, когато е отпаднало основанието за ползване на студентското общежитие.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Студентският съвет:
1. съгласува правилниците за условията и реда за настаняване, ползване и за вътрешния ред в студентските общежития и правилата за контрол на целевото изразходване на държавната субсидия в студентските столове, които се управляват от висшето училище;
2. разглежда отчетите на управителите на студентските общежития и при необходимост дава становище по тях до ректора;
3. съгласува предложенията на управителите за определяне броя на отговорниците на етаж;
4. излъчва свои представители в комисиите за класиране за настаняване в студентските общежития;
5. съгласува заповедите на ректора за определяне размерите на месечните наеми, семестриалните депозити и другите плащания за консумативи в студентските общежития и за базовата стойност за едно хранене в студентските столове;
6. излъчва свои представители в комисиите по чл. 44, ал. 1, разглежда доклада от извършените от тях проверки и внася становище в академичния съвет;
7. прави предложения за извършване на ремонти в студентските общежития и столове;
8. излъчва свои представители в комисиите за приемане на извършени ремонтни работи в студентските общежития и столове;
9. участва в консултации за назначаване на управителите на студентските общежития.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Ръководителят на обслужващо звено по чл. 2:
1. организира отчитането на приходите и разходите общо за обслужващото звено и поотделно за всяко общежитие и стол съгласно приложение № 1 и приложение № 2;
2. отговаря за поддържането на база данни за настанените лица в студентските общежития и за хранещите се студенти, докторанти и специализанти в студентските столове;
3. ежемесечно представя информация на управителя и на председателя на домовия съвет за разходите на всяко общежитие за съответния месец;
4. изготвя тримесечни и годишни отчети за приходите от наеми и други плащания и за направените разходи за консумативи, поддръжка на имуществото и съоръженията и за извършените основни и текущи ремонти общо за обслужващото звено и поотделно за всяко студентско общежитие и стол;
5. в едномесечен срок от края на всеки отчетен период по т. 4 оповестява отчетите чрез поставянето им на общодостъпно място;
6. изпълнява и други дейности, възложени му от ректора на висшето училище.

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Изпълнителният директор на ССО - ЕАД:
1. утвърждава правилник за вътрешния ред в студентските общежития, които се управляват от дружеството, след съгласуване с Националното представителство на студентските съвети;
2. сключва договорите за наем със студентите, докторантите и специализантите въз основа на настанителна заповед, издадена от ректора на висшето училище, от председателя на БАН или от ръководителя на съответната научна организация;
3. прави предложения до ректора на висшето училище, до председателя на БАН или до ръководителя на съответната научна организация за налагане на наказания на студентите, докторантите или специализантите при условията и по реда на наредбата;
4. определя размерите на месечните наеми, семестриалните депозити и другите плащания в студентските общежития, както и базовата стойност за едно хранене в студентските столове след съгласуване с Националното представителство на студентските съвети;
5. организира поддържането на бази данни за настанените лица в студентските общежития и за хранещите се студенти, докторанти и специализанти в студентските столове, както и предоставянето на данните в МОН;
6. организира ежемесечно предоставяне на информация на управителя и на председателя на домовия съвет за разходите на всяко общежитие за съответния месец;
7. утвърждава правила за контрол на целевото изразходване на държавната субсидия в студентските столове, управлявани от дружеството, разработени съвместно с Националното представителство на студентските съвети.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Общото ръководство и контролът по експлоатацията на студентското общежитие се осъществяват от управителя и от председателя на домовия съвет.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) Управителят на общежитието:
1. отговаря за спазването на правилника за вътрешния ред;
2. съвместно с председателя на домовия съвет изготвя тримесечни и годишни отчети за приходите от наеми и други плащания и за направените разходи за консумативи, поддръжка на имуществото и съоръженията и за извършените основни и текущи ремонти на студентското общежитие съгласно приложение № 1;
3. в едномесечен срок от края на всеки отчетен период по т. 2 оповестява отчетите чрез поставянето им на общодостъпно място в общежитието;
4. поддържа ежедневна база данни на настанените лица в съответното студентско общежитие;
5. прави предложение за размера на наемите, за ремонтни дейности и за закупуване на имущество за общежитието;
6. най-малко веднъж месечно съвместно с председателя на домовия съвет извършва проверки за неправомерно пребиваващи лица в общежитието и предприема мерки за отстраняването им;
7. прави предложения за налагане на наказания при условията и по реда на наредбата;
8. води досие за студентското общежитие, в което се вписват финансови и други материалноотчетни данни - вид и обем на извършени ремонти, направени разходи, дата (период) и др.;
9. отчита дейността си всеки семестър с писмен доклад пред ръководителя на обслужващото звено по чл. 2 и пред студентския съвет; копие от доклада се връчва на ректора на висшето училище;
10. ръководи и организира дейността по охраната на общежитието;
11. ръководи и организира дейността на обслужващия персонал в общежитието;
12. отговаря за състоянието на общежитието, за инсталациите и съоръженията в него и предприема действия за своевременно отстраняване на аварии и повреди;
13. при възникнало основание сезира компетентните органи за предприемане на мерки и за налагане на наказания;
14. изпълнява и други дейности, възложени му от ректора на висшето училище.
(2) Управителят на студентското общежитие се назначава от ректора на висшето училище след консултации със студентския съвет.
(3) Когато в съответното студентско общежитие не е назначен управител, правомощията по ал. 1 се изпълняват от длъжностно лице, определено със заповед на ректора, съответно на изпълнителния директор на ССО - ЕАД.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) Във всяко студентско общежитие се създават домови съвети. В състава на домовия съвет се включват: председател, управителят на общежитието и трима до петима членове.
(2) Председателят и членовете на домовия съвет се избират и се освобождават от настанените в общежитието по график и ред, определени от студентския съвет, и са студенти или докторанти. Председателят и членовете на домовия съвет се избират за срок една година.
(3) Председател и член на домовия съвет може да бъде освободен предсрочно:
1. по негово писмено искане;
2. при прекратяване правото на ползване на студентско общежитие;
3. при системно неизпълнение на задълженията;
4. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 2 месеца.
(4) Новоизбраният председател или член на домовия съвет изпълнява задълженията си до края на срока, за който е избран освободеният.
(5) Ректорът, съответно изпълнителният директор на ССО - ЕАД, сключва договор с председателя на домовия съвет.
(6) Председателят на домовия съвет има право на:
1. възнаграждение в размер една трета от възнаграждението на управителя, което се осигурява в рамките на бюджета на висшето училище, съответно на ССО - ЕАД;
2. заплащане на 30 на сто от размера на месечния наем през цялата година.
(7) Председателят на домовия съвет при възможност се настанява в самостоятелна стая.
(8) Председателят на домовия съвет:
1. съвместно с управителя изготвя тримесечните и годишните отчети по чл. 39, ал. 1, т. 2;
2. дава становища по предложенията за налагане на наказания при условията и по реда на наредбата;
3. съвместно с управителя извършва ежемесечни проверки за спазването на правилника за вътрешния ред и за неправомерно пребиваващи лица в общежитието;
4. свиква и ръководи заседанията на домовия съвет;
5. прави предложения за извършване на ремонти и участва в приемането на извършените ремонтни работи на студентското общежитие;
6. при възникнало основание сезира компетентните органи за предприемане на мерки и за налагане на наказания.

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) Във всяко общежитие се определят отговорници на етаж, които подпомагат дейността на управителя по спазването на правилника за вътрешния ред.
(2) Отговорниците на етаж се определят от домовия съвет. Те могат да бъдат и членове на домовия съвет.
(3) Броят на отговорниците на етаж се определя от домовия съвет по предложение на управителя на общежитието съгласувано със студентския съвет, като за всеки етаж може да се определи и повече от един отговорник.
(4) Отговорниците на етаж може да заплащат намален наем през цялата година, но не по-малко от 50 на сто от размера на месечния наем. Размерът на намалението се определя със заповедта на ректора на висшето училище за определяне на месечните наеми, съответно - с решението на изпълнителния директор на ССО - ЕАД.
(5) Отговорниците на етаж участват в извършването на ежемесечните проверки на управителя и председателя на домовия съвет за спазване на правилника за вътрешния ред и за неправомерно пребиваващи в общежитието лица.

Глава пета.
КОНТРОЛ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ДВ, БР. 19 ОТ 2021 Г.)

Глава четвърта.
КОНТРОЛ


Чл. 42. (Предишен чл. 33 - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Проверки за състоянието и ползването на студентските общежития и столове на национално ниво се извършват от комисии, които включват представители от Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните и Националното представителство на студентските съвети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Съставът на комисиите по ал. 1 се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на ръководителите на ведомствата по ал. 1, съответно на Националното представителство на студентските съвети.
(3) Констатациите на комисиите по ал. 1 от извършените проверки се представят съответно на висшите училища или на ССО - ЕАД.


Чл. 43. (Предишен чл. 34 - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Висшите училища и ССО - ЕАД, определят комисии за извършване на проверки на състоянието на управляваните от тях студентски общежития и столове, които включват представители на ръководството на висшето училище, съответно на ССО - ЕАД, на студентския съвет и експерти.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно.
(3) Докладът с констатациите от извършените проверки се предоставя за становище на студентския съвет и се внася за разглеждане в академичния съвет на висшето училище или в съвета на директорите на ССО - ЕАД.
(4) Копие от доклада по ал. 3 се изпраща на управителите на съответните общежития. Информацията в него е достъпна за всяко заинтересувано лице.


Чл. 44. (Предишен чл. 35 - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Управителят на общежитието съвместно с председателя на домовия съвет извършва проверки на състоянието на на съответното студентско общежитие.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват най-малко веднъж месечно.
(3) Констатациите от извършените проверки се оповестяват чрез поставянето им на общодостъпно място в общежитието.

Глава шеста.
ОТГОВОРНОСТ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ПЕТА - ДВ, БР. 19 ОТ 2021 Г.)

Глава пета.
ОТГОВОРНОСТ


Чл. 45. (Предишен чл. 36 - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) (1) За системно или грубо нарушаване на вътрешния ред, за пренаемане на жилищното помещение от общежитието, за неизплащане на дължимия наем или депозит повече от един месец, както и за невъзстановяване на причинените щети по чл. 22 се налагат следните наказания:
1. предупреждение за отстраняване от общежитието;
2. отстраняване от общежитието.
(2) Наказанията по ал. 1 се налагат по предложение на управителя на съответното общежитие или на други заинтересувани лица. Преди налагането на наказанията се осигурява възможност на председателя на домовия съвет да изрази становище.
(3) Наказанията по ал. 1 се налагат със заповед на ректора на висшето училище, съответно на председателя на БАН или на ръководителя на научната организация, издал настанителната заповед. Заповедта е индивидуален административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) "Учащи се" са студенти, докторанти и специализанти в редовна и задочна форма на обучение.
2. "Завършване на обучението" е:
а) за студентите - първата, а за студентките - майки с деца до 6-годишна възраст или бременни - втората редовна дипломна сесия, определена с учебния план;
б) за докторантите - изтичането на срока на докторантурата;
в) за специализантите - изтичането на срока на специализацията.
3. "Членове на семейството" с оглед настаняването в студентско общежитие са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца.
4. "Членове на семейството" с оглед на месечния доход на кандидата за общежитие са:
а) за несемейните - родителите им, непълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните, ако са ученици, студенти и докторанти или са с намалена работоспособност 90 и над 90 на сто; в случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга);
б) за семейните - съпругът (съпругата) и децата им.


§ 2. (1) "Себестойността на храната (продукцията)" по смисъла на чл. 31, ал. 1 се определя от стойността на употребените стоково-материални запаси, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на храната (продукцията).
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) Когато дейността в студентските столове се осъществява от наемател, регистриран по Търговския закон и Закона за данък върху добавената стойност, се допуска начисляване на печалба за търговеца, в размер не по-висок от 15 на сто от себестойността на храната (продукцията) по ал. 1, както и ставката за данък върху добавената стойност.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) "Базова стойност за едно хранене" по смисъла на чл. 31, ал. 3 е себестойността (цената) на получената храна, при която се ползва субсидия в пълен размер.


§ 3. (1) В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна неработоспособност, без командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 24 ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без студентските и ученическите стипендии, изплащани със средства от държавния бюджет на декларатора и на членове на неговото семейство; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.
(2) Лицата, подали документи с невярно съдържание, не се настаняват в общежитие до края на обучението си.


§ 4. Разпоредбите на наредбата, които се отнасят до ССО - ЕАД, се прилагат и от други търговски дружества със 100 на сто държавно участие в капитала, които управляват студентски общежития и/или столове.


§ 5. Студенти, докторанти и специализанти - граждани на държави - членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, се настаняват в студентски общежития при условията и по реда, определени за българските граждани.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 6. Право за настаняване в общежития при субсидирани от държавата условия имат и ученици от професионалните училища от системата на народната просвета, финансирани чрез държавни висши училища, при ползването на ученическо общежитие до промяната на реда на финансирането им.


§ 7. В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата висшите училища и ССО - ЕАД, привеждат в съответствие с изискванията и правилниците за условията и реда за настаняване и ползване и за вътрешния ред в студентските общежития, както и за ползване на студентските столове.


§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 8 от Закона за висшето образование.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 56. В Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм., бр. 79 от 2009 г.), навсякъде думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 25 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2016 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2021 Г.)

§ 28. В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата висшите училища и ССО - ЕАД, привеждат в съответствие с изискванията и правилниците за условията и реда за настаняване и ползване и за вътрешния ред в студентските общежития, както и за ползване на студентските столове.


Приложение № 1 към чл. 36, т. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 2

(Предишно Приложение към чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 2, доп. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

ОТЧЕТ
за приходите и разходите на общежитие
№ ............ - брой легла ........
за ............ тримесечие/година
 
ПРИХОДИ 1. ПРИХОДИ - ОБЩО  
  1.1. От наеми:  
 

наеми от студенти

 
 

наеми от прилежащи и търговски площи

 
 

други наеми (моля посочете)

 
  1.2. От други плащания:  
 

от семестриални депозити

 
 

от платена от студентите електрическа енергия

 
 

от платена от студентите вода

 
 

други (моля посочете)

 
РАЗХОДИ 2. РАЗХОДИ - ОБЩО  
  2.1. За заплати и осигуровки на персонала:  
  2.2. За издръжка:  
 

електрическа енергия

 
 

отопление

 
 

вода

 
 

текущи ремонти за поддръжка на:

 
 

сградата

 
 

инсталациите

 
 

абонаментни поддръжки:

 
 

други:

 
  2.3. Капиталови разходи:  
 

основен ремонт на ДМА

 
 

придобиване на ДМА

 
 

придобиване на НМА

 
СУБСИДИЯ 3. СУБСИДИЯ - ОБЩО  
 

субсидия за един леглоден

 
 

брой легла

 
 

брой леглодни за периода

 
 

субсидия за тримесечие/година

 
дефицит/излишък (приходи + субсидия/разходи)
   
Председател на Управител: ................................................
домовия съвет: ........................................ (име, подпис)

(име, подпис)

 
  Ръководител на обслужващо
 
звено: ......................................................................................................
 

Председател на

студентския съвет: ......................................

                                          (име, подпис)

(име, подпис)Приложение № 2 към чл. 36, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 19 от 2021 г.)

ОТЧЕТ

за приходите и разходите на стол

№ ............ - брой места ........

за ............ тримесечие/година

ПРИХОДИ

1. ПРИХОДИ - ОБЩО

 

1.1. От хранене и наеми:

 

- храна, заплатена от студенти

 

- наеми от прилежащи и търговски площи

 

- други наеми (моля посочете)

РАЗХОДИ

2. РАЗХОДИ - ОБЩО

 

2.1. За заплати и осигуровки на персонала:

 

2.2. За издръжка:

 

- електрическа енергия

 

- отопление

 

- вода

 

- текущи ремонти за поддръжка на:

 

- сградата

 

- инсталациите

 

- абонаментни поддръжки:

 

- други:

 

2.3. Капиталови разходи:

 

- основен ремонт на ДМА

 

- придобиване на ДМА

 

- придобиване на НМА

СУБСИДИЯ

3. СУБСИДИЯ - ОБЩО

 

- субсидия за един храноден

 

- брой хранодни за периода

 

- субсидия за тримесечие/година

дефицит/излишък

(приходи + субсидия/

разходи)

Председател на студентския съвет:

.................................

Управител:

........................................

          (име, подпис)

      (име, подпис)

 

 

Ръководител на обслужващо звено:

.............................................

 

 (име, подпис)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти