Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № I-1 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Издадена от Държавна агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.84 от 26 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.31 от 24 Април 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2012г., отм. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г.


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № І-3 от 13 ноември 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" - ДВ, бр. 90 от 20 ноември 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат специфичните изисквания, условията и редът за подбор, изучаване и утвърждаване на кандидатите за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Чл. 2. Подборът, изучаването и утвърждаването на кандидатите за държавни служители в ДАНС имат за цел и се извършват при спазване на следните принципи:
1. разширяване и укрепване на административния капацитет на ДАНС;
2. отваряне на ДАНС към гражданското общество;
3. достигане на европейски норми и стандарти при управлението на човешките ресурси в ДАНС;
4. законосъобразност, безпристрастност, обективност и ефективност при назначаване на държавни служители в ДАНС.

Раздел II.
Специфични изисквания към кандидатите за държавна служба в ДАНС


Чл. 3. (1) За държавни служители в ДАНС се приемат кандидати само с българско гражданство, които отговарят на общите изисквания по чл. 53, ал. 1 ЗДАНС и на следните специфични изисквания:
1. да не са по-възрастни от 40 години;
2. да притежават:
а) степен на висшето образование по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование - за длъжностите от ранговете "агенти";
б) средно образование - за длъжностите от ранговете "сътрудници";
3. да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да отговарят по медицински показатели за съответното направление на дейност в ДАНС;
4. да са физически годни за съответното направление на дейност в ДАНС.
(2) Кандидатите удостоверяват обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 чрез представяне на документи.


Чл. 4. (1) За постъпване на държавна служба в ДАНС на длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, специфичните изисквания за възраст, физическа годност и професионална подготовка могат да не се прилагат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г.) Специфичните изисквания за възраст и физическа годност могат да не се прилагат за кандидатите - държавни служители на Министерството на вътрешните работи (МВР), кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители от Министерството на отбраната (МО), както и за кандидати, притежаващи специфични знания, умения и професионален опит от изключително важно значение за защита на националната сигурност.
(3) Лицата, кандидатстващи за държавна служба в ДАНС по предходните алинеи, могат да бъдат назначавани на длъжности, по-високи от "експерт - главен експерт" и "специалист", и да им се присъждат по-високи от ранговете "старши агент", "младши агент" или "сътрудник".
(4) Председателят на агенцията може да определи допълнителни по-високи изисквания към кандидатите за назначаване в ДАНС от определените в длъжностните характеристики за длъжностите в агенцията.

Раздел III.
Подбор на кандидатите


Чл. 5. Подборът на кандидати за първоначално назначаване се предхожда от проучване потребностите от човешки ресурси на основните структурни звена на ДАНС, както и предявяване на нормативно определените изисквания за заемане на вакантните длъжности.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Основните структурни звена на ДАНС анализират потребностите си от човешки ресурси на базата на оперативната обстановка и необходимостта от укрепването на административния капацитет и изпращат мотивирани предложения (приложение № 1 - поверително) до специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" (САДЧР) относно необходимостта от назначаване на служители в тях, като предлагат длъжностите, които трябва да бъдат заети, и конкретни кандидати за тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Предложенията по ал. 1 се изготвят ежегодно в срок до 31 март, както и при необходимост, след осъществени първоначални контакти с кандидатите от служители на основните структурни звена на ДАНС или специализирана административна дирекция "Човешки ресурси".


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" анализира предложенията и ги представя за утвърждаване от председателя на агенцията.
(2) По предложения, които не са изготвени съгласно изискванията на приложение № 1, не се започва процедура по изучаване на кандидата.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Кандидатите за държавни служители представят в САДЧР документи съгласно изискванията на чл. 71, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", приет с ПМС № 23 от 2008 г. (ДВ, бр. 17 от 2008 г.) (ППЗДАНС).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси":
1. приема, проверява редовността на документите и след регистрация ги окомплектова и открива дело на кандидата за служител в ДАНС;
2. предоставя на кандидата образци на заявление, анкетна карта и документите по чл. 71, ал. 2, т. 7, 8, 9 и 10 ППЗДАНС;
3. въвежда данните за кандидата в автоматизираната информационна система за управление на човешките ресурси;
4. издава писмо-направление, с което се изпраща кандидатът на медицинско изследване за установяване на здравословното му състояние от компетентната експертно-лекарска комисия;
5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) провежда служебно интервю с кандидатите и изготвя справка, която се утвърждава от директора на САДЧР.


Чл. 9. (1) Кандидатите преминават на медицински преглед за установяване на здравословното им състояние.
(2) На прегледите по ал. 1 кандидатите представят удостоверение от психиатричния диспансер по постоянен адрес.
(3) Медицинското освидетелстване се извършва от експертно-лекарска комисия към медицинско заведение по ред, определен от председателя на агенцията. Заключението е със срок на валидност шест месеца.


Чл. 10. (1) Кандидатите се явяват на тест за установяване нивото на физическата им годност съгласно специализирана методика за изследване на физическата годност на кандидатите за постъпване на държавна служба в ДАНС (приложение № 2 - поверително).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Тестът по ал. 1 се провежда от комисия, определена от директора на САДЧР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Кандидатите се явяват на теста, като представят на комисията писмо-направление от САДЧР.
(4) На теста по ал. 1 кандидатите получават оценка "издържал" или "неиздържал".
(5) Комисията по ал. 2 изготвя протокол, в който отразява резултатите от теста и оценката на кандидата.

Раздел IV.
Изучаване на кандидатите


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Изучаването на кандидатите се извършва от САДЧР чрез:
1. проверка в информационните фондове на ДАНС и МВР за кандидатите - техните съпруг (съпруга) или лицето, с което съжителстват на съпружески начала, деца над 14-годишна възраст, родители, братя и сестри;
2. проверка в следствените органи и прокуратурата за наличието (липсата) на повдигнати обвинения за извършено престъпление от общ характер;
3. събиране на писмени сведения за кандидатите: от завършено учебно заведение, последна месторабота, препоръки от други работодатели и три лица, които го познават повече от три години, както и писмени сведения за близки на кандидата (баща, майка, братя и сестри, съпруг (съпруга), лице с което кандидатът съжителства фактически на съпружески начала);
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) изучаване на кандидатите по местоживеене и месторабота - среда на общуване, начин на живот, наклонности, интереси и др.; данните се оформят в справка до директора на САДЧР; при получаване на противоречиви сведения за кандидата изучаването се разширява до пълното им изясняване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Специализирана дирекция "Сигурност на ДАНС извършва оперативно изучаване на кандидатите в рамките на специалното проучване по надеждност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Взаимодействието между САДЧР и специализирана дирекция "Сигурност на ДАНС" за извършване на дейностите по ал. 1 и 2 се урежда със заповед на председателя на агенцията.
(4) Процедурата по изучаването на кандидатите се извършва след попълване на декларация по чл. 71, ал. 2, т. 7 ППЗДАНС.


Чл. 12. Изучаването и работата с кандидата се прекратява, ако същият оттегли писмено кандидатурата си или по преценка на органа по назначаването при получаване на негативни данни от извършеното до момента изучаване.

Раздел V.
Установяване на психологичната годност на кандидатите


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) (1) Установяването на психологичната годност на кандидатите се осъществява чрез провеждане на психологическо изследване.
(2) Психологическото изследване се извършва чрез писмен тест, индивидуално психодиагностично интервю и други психологически тестове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Психологическото изследване се осъществява от експерти психолози към специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" по специализирана методика (приложение № 3а - поверително).

Раздел VI.
Провеждане на служебен контакт с кандидатите


Чл. 14. Служебният контакт с кандидатите за държавни служители се извършва съгласно указания, утвърдени със заповед на председателя на агенцията.

Раздел VII.
Утвърждаване на кандидатите


Чл. 15. (1) Утвърждаването на кандидатите се извършва от комисия за утвърждаване на кандидатите за държавни служители в ДАНС.
(2) Комисията е постояннодействаща и се назначава със заповед на председателя на агенцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Съставът на комисията по ал. 2 задължително включва: заместник-председателите на ДАНС, директорите на специализирани дирекции и директорите на специализирани административни дирекции "Човешки ресурси" и "Инспекторат".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) В работата на комисията задължително участват и директорите на специализирани административни дирекции, чиито кандидати подлежат на утвърждаване.
(5) Комисията разглежда представените кандидатури, провежда интервю с кандидатите и взема решение, за което се изготвя протокол, който се утвърждава от председателя на агенцията.

Раздел VIII.
Постъпване на държавна служба


Чл. 16. (1) За назначаване на държавна служба за всеки един от утвърдените кандидати се изготвя предложение до председателя на ДАНС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Предложението по ал. 1 се изготвя от специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" и се подписва от съответния директор на специализирана дирекция, директор на специализирана административна дирекция или директор на териториална дирекция.
(3) Кандидатите се назначават на длъжностите, за които са утвърдени, и им се присъжда ранг и степен.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Кандидатите, назначени на длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, се изпращат на курс за първоначална професионална подготовка в Центъра за професионална подготовка към САДЧР при ДАНС или други учебни заведения със заповед на председателя на агенцията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Списъкът на длъжностите по чл. 67, ал. 2 ЗДАНС, за които първоначалната професионална подготовка е задължителна, се изготвя от специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" по предложение на ръководителите на основните структурни звена на ДАНС.


§ 2. След постъпването на държавна служба документите за кандидата от делото по чл. 8, ал. 2, т. 1 се прехвърлят за съхраняване в служебното досие на служителя.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) По смисъла на тази наредба основни структурни звена на ДАНС са дирекциите по чл. 11, ал. 1 от Закона за ДАНС.

Заключителни разпоредби


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г.) До 31.ХII.2009 г. кандидатите за държавни служители в ДАНС, които са държавни служители на МВР, кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители от МО, могат да се назначават в агенцията без извършване на процедурите по раздели III, IV, V, VI и VII.


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 53, ал. 2 ЗДАНС и чл. 73 ППЗДАНС.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-1 ОТ 2008 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г.)

§ 1. Навсякъде в текста думите "Дирекция "Човешки ресурси" се заменят със "специализирана административна дирекция "Човешки ресурси", а абревиатурата "ДЧР" се заменя със "САДЧР".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти