Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 32 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.83 от 23 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката, които са:
1. насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;
2. разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г., с изключение на проекти на общини.
(2) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1407/2013) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени след 30 юни 2014 г., с изключение на проекти на общини.
(3) В случаите по ал. 2, за които към 1 юли 2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата за отпускане на финансова помощ, посочени в Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) За целите на ал. 3 Разплащателната агенция (РА) писмено изисква от кандидатите да представят декларация съгласно приложение № 1, както и допълнителни документи, необходими за удостоверяване верността на декларираните данни, в срок 10 дни считано от датата на уведомяването им.
(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи наличие на нови обстоятелства, РА преразглежда заявленията за подпомагане.
(6) Не се сключват договори за отпускане на финансова помощ с кандидати, за които след проверката по ал. 3 и преразглеждането по ал. 5 се установи, че не може да им бъде предоставена помощ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба.
(7) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване на условията и реда на законодателството.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:
1. изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:
а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;
б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;
в) съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;
2. разработване и маркетинг на туристически продукти:
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.
(2) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:
1. изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в класификацията на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 06.08.2012 г.) изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които генерират печалба;
4. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 06.08.2012 г.) изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които не са държавна и/или общинска собственост, с изключение за кандидати юридически лица с нестопанска цел, които могат да изграждат или обновяват атракции и съоръжения за посетители, тяхна собственост.
(3) Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по ал. 1, т. 2.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и до ангажирания бюджет по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Финансовата помощ е в размер 100 % от общата стойност на допустимите разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за проекти на:
1. общини;
2. юридически лица с нестопанска цел - за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Финансовата помощ е в размер 70 процента от одобрените разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел, с изключение на проектите по ал. 1, т. 2.
(3) Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера по ал. 2 се осигурява от кандидата.
(4) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) (1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 200 000 евро.
(3) Общите допустими разходи по ал. 2 включват всички разходи, които е необходимо да бъдат извършени за цялостното завършване и самостоятелното функциониране на инвестицията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Максималният размер на финансовата помощ не трябва да надвишава размера по ал. 2 за кандидати и/или ползватели юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които са свързани по смисъла на чл. 4, ал. 5 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
(5) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Обстоятелствата по ал. 4 се доказват от кандидата/ползвателя на помощта с декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Финансовата помощ за юридическите лица с нестопанска цел, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ и две предходни години.


Чл. 9. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите за дейности по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква "а".
(3) За всяко подпомагане по реда на тази наредба се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект с изключение на проекти, представени от общините.


Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.
(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършва, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 процента от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 110 процента от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110% от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110% от стойността на искания аванс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер на 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или ал. 9, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Гаранцията по ал. 4 или ал. 9 се освобождава, договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса и натрупаните лихви върху изплатеното авансово плащане по съответния договор за отпускане на финансова помощ са възстановени на РА от ползвателя на помощта.
(12) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания по всички договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта представя в РА всяка календарна година в срок най-късно до 31 януари удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз, по която са преведени авансовите плащания. В удостоверението трябва да е посочен точният размер на натрупаната лихва върху всички изплатени авансови плащания към 31 декември на предходната календарна година.
(13) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че има натрупани лихви върху изплатени авансови плащания по договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта възстановява на РА натрупаните лихви всяка календарна година най-късно до 31 януари на следващата календарна година и в срок до 5 дни от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане.
(14) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че ползвателят на помощта не представи удостоверение от обслужващата банка съгласно изискванията на ал. 12 и не възстанови натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 13, РА предприема необходимите действия за събирането им в съответствие с чл. 27, ал. 3 и 5, изречение първо от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за периода на изпълнение на проекта за всички останали ползватели на финансовата помощ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Междинно плащане е допустимо за одобрена от Разплащателната агенция обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) общини, посочени в приложение № 1а;
2. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на община от селските райони (приложение № 2).
(2) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност с изключение на общините;
3. не са в производство по ликвидация с изключение на общините;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата с изключение на общините.
(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(5) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 и 4 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства в срок от 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които са свързани по смисъла на чл. 4, ал. 5 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР за усвояване на средства над максималния размер съгласно чл. 8.
(8) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 3, 4 и 5, както и на ал. 6 по отношение на функционалната несамостоятелност.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 14. Подпомагат се проекти, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) се осъществяват на територията на общини, посочени в приложение № 1а;
2. отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.


Чл. 15. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона на защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.
(3) Не се предоставя финансова помощ за реализиране на проект съгласно чл. 4, ал. 1, при условие че реализацията на проекта няма да доведе до използване на обекта по предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта, и до въвеждане на обекта в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове за неговото прилагане.


Чл. 16. Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм (приложение № 3).


Чл. 17. (1) Всички проекти, включващи строително-монтажни или ремонтни работи, към момента на кандидатстването трябва да се придружават от:
1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта на интервенцията, който ще се изгражда или обновява, в случаите, когато за предвидени строително-монтажни работи (СМР) не се изисква одобрен проект съгласно ЗУТ;
2. идеен или технически/работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
3. подробни количествени сметки за СМР;
4. разрешение за строеж (когато се изисква съгласно ЗУТ).
(2) Всички проекти, включващи дейности, свързани с доставка на оборудване, обзавеждане, машини и съоръжения, трябва да се придружават от технически спецификации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Всички дейности по проектите, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността съгласно българското законодателство, се подпомагат, в случай че ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.


Чл. 18. (1) Проектите трябва да се изпълняват на имот - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът представя:
1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ;
2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.
(2) Един проект може да включва различни допустими дейности, посочени в чл. 4, ал. 1, в т.ч. за различни населени места на общината.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.)

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 20. (1) Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:
1. изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, съоръжения, помещения и/или друга недвижима собственост:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;
б) непредвидени разходи в размер до 5 процента от стойността на одобрените разходи по буква "а";
2. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника (до пазарната им стойност), включително чрез финансов лизинг;
3. общи разходи:
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за други дейности и услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта;
б) (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) свързани с маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и информационни материали, разработване на електронни системи, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване и монтаж на информационна табела по чл. 48.
(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активи по ал. 1, т. 2 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Консултациите, включени в ал. 1, т. 3, буква "а", включват предпроектни проучвания и изследвания, изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Разходите по ал. 1, т. 3 не могат да надвишават 12 процента от стойността на сумата на допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, като разходите по ал. 3 не могат да надхвърлят 3 процента от разходите по ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на основателността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.
(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) В случаите по ал. 5 и 6 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определя оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област.
(8) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Оферентите по ал. 5 и 6 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(9) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) В случаите по ал. 5 и 6 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 3а. В случаите по ал. 5, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.
(10) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Списък с разходите по ал. 6, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.
(11) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Редът на ал. 5, 6 и 12 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(12) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или изпълнители.
(13) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За предварителни разходи по ал. 1, т. 3, буква "а", извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(14) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) В случаите на кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с референтни цени или от оценяваща комисия, съставена по реда на ал. 7, за разходите, за които няма определени референтни цени.
(15) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 14 - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Финансова помощ за разходите по ал. 1, т. 3, буква "а" се предоставя само в случаите, когато същите са извършени действително и са направени не по-рано от 1 януари 2007 г.
(16) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Недопустими за финансово подпомагане са разходи за:
1. закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба;
2. закупуване или наем на земя и сгради;
3. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) лизинг, с изключение на финансов лизинг;
4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) оперативни разходи, вкл. разходи за текущ ремонт, поддръжка, наем и застраховка;
5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;
8. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
9. инвестиции за обикновена подмяна;
10. плащане в брой;
11. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил условията и реда на ал. 5 и 6;
12. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
13. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване и специализирана техника, когато не са спазени условията на ал. 2;
14. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
15. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) изработване и монтаж на информационни табели по чл. 48 със стойност, надвишаваща 1000 лв.;
16. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) които е установено нарушение на изискванията на чл. 13, ал. 3, 4 и 7;
17. (нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни цени;
18. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) натрупани лихви върху изплатени авансови плащания.
(17) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Списък с разходите по ал. 6, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 21. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 23, ал. 1 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на Разплащателната агенция (РА);
2. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета на общината;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определя със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция. Заповедта съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния период на прием.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на електронните интернет страници на ПРСР и Разплащателната агенция и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ), и областните дирекции "Земеделие" на МЗХ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) При вземане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 УПДФЗ и областните дирекции "Земеделие".

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Кандидатите за финансово подпомагане подават в областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец (приложение № 4) и прилагат документи, посочени в същото приложение. Количествено-стойностните сметки се представят на хартиен и електронен носител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ връща документите на кандидата, придружено с подробно писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) В случаите по ал. 3 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите най-късно в срок по чл. 24, ал. 3, като отбелязва мотивите и забележките си.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по-късно от три месеца от крайната дата за прием на заявления за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане;
3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) може чрез длъжностно лице от РА да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на кандидата, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е присъствал при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
(2) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
2. критериите за оценка, посочени в приложение № 5;
(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) В случай на нередовност или липса на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и т. 3 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, вкл. документи, извън посочените в заявлението за подпомагане, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 20, ал. 7, който се удостоверява с акта за нейното създаване, и до датата на вземане на решение за оценка;
4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.
(5) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) В случаите по ал. 4 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването на срока по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 3, РА отказва финансиране или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередности.
(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) При изричен отказ на кандидата РА прекратява процедурата по разглеждане на заявлението за подпомагане.
(8) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 6 или 7 кандидатът може да кандидатства отново с нов проект по реда на наредбата.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Проектите се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност, която се назначава от изпълнителния директор на РА. Експертната комисията за осигуряване на прозрачност изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Функциите на ЕКОП се определят в правила за работа, които се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се определят от управителния съвет към управляващия орган на ПРСР.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП неин член не участва в заседанието при обсъждане на конкретно заявление за подпомагане, в случай че:
1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявлението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 - 4.


Чл. 26. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 24, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията и критериите по чл. 24, ал. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 24, ал. 3;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 7, ал. 1 или надхвърли максималния размер в случаите по чл. 7, ал. 4;
6. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 13, ал. 3 и/или 4;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) намаления на размера на финансовата помощ в съответствие с изискванията на Регламент 1407/2013, както и при непредставяне на документите по чл. 3, ал. 4 в указания срок.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) (1) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква в срока по чл. 13, ал. 5, т. 2 от кандидата да представи:
1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) свидетелство за съдимост от представляващия кандидата/ползвателя на помощта или член на управителния му орган, както и временно изпълняващия такава длъжност, издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му;
2. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
3. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
4. декларацията съгласно чл. 13, ал. 5, т. 2 от кандидата преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане.
(2) В случаите на кандидати общини не се прилага ал. 1.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в заповедта по чл. 22, ал. 1, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по чл. 24, ал. 2, т. 2 и се одобряват в низходящ ред до размера, определен в заповедта.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, вкл. основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 29. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 30. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията на чл. 10, 11 и 12.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно приложение № 6.
(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 11, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за авансово плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 4 от раздел I "Документи, подавани при заявка за авансово плащане:" съгласно приложение № 6 или банкова гаранция.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) В срок до 70 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно приложение № 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 октомври 2015 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Общини, ползватели на помощта, заявили възможността да се възползват от получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно ПМС № 59 от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (ДВ, бр. 22 от 2011 г.), подават заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г. след проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) В случаите по ал. 3 към заявката за окончателно плащане се представят проформа фактура, удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания и не се представят документите по т. 17, 18 и 19 от раздел "Общи документи" от приложение № 7 за разходите, които не са реално извършени.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В срок десет дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта общините, подали заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г., представят в РА документите по т. 17 от раздел "Общи документи" от приложение № 7, и в случай на необходимост коригирано инициирано бюджетно платежно нареждане по т. 34 от раздел "Общи документи" от приложение № 7, в съответствие с одобрения окончателен размер на безвъзмездната помощ по проекта.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите по чл. 32, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 32, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) В срок не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по-късно от три месеца от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА уведомява писмено ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, вкл. документи извън посочените в приложение № 7.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА, и до датата на вземане на решение за оценка;
4. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Проверките на място се извършват в присъствието на ползвателя или упълномощен негов представител или служител.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) При приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на ползвателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Копие от протокола по ал. 5 се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място.
(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) В случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е присъствал при извършване на проверката на място, РА уведомява ползвателя, като му изпраща копие от протокола.
(8) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.), за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.


Чл. 36. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 34, ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011;
5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) се налага корекция на размера на финансовата помощ във връзка с прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30 юни 2014 г.;
6. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) е наложена на ползвателя на помощта финансова корекция, определена по Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с Постановление № 134 на Мининстерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) установи обстоятелствата, посочени в чл. 13, ал. 3 и/или 4;
8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) установи, че по договор за обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта е налице неточно изпълнение от страна на избрания изпълнител и в договора е уговорена неустойка.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случаите по ал. 1, т. 8 намалението на финансовата помощ е до размера на неустойката, която е дължима от избрания изпълнител.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г. (*)) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) Крайният срок по ал. 1 за изпълнение на одобрения проект не може да е с продължителност след 15 октомври 2015 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за отпускане на финансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква "а", за които при подаване на заявлението за подпомагане представя заверено от възложителя копие от документацията от проведената процедура по ЗОП.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2 в проекта е до 24 април 2015 г. Ползвателят на помощта уведомява РА за публикуване на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) За проекти, по които са били сключени договори за отпускане на финансова помощ въз основа на представен идеен или технически проект, срокът за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2 в проекта е до 30 април 2015 г. Ползвателят на помощта уведомява РА за публикуване на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителни проверки и последващ контрол.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Указанията, дадени от РА при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта, са задължителни за ползвателя на помощта.
(8) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителните проверки по ал. 6 в срок до 20 дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.
(9) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г. (*), предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 6 в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител.
(10) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Срокът по ал. 8 и 9 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 8 или 9.


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) (1) В случай, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект, кандидатът представя за съгласуване в РА изготвения работен/технически проект.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Разплащателната агенция може да преценява обосноваността на разходите на представения по ал. 1 работен/технически проект чрез съпоставяне с референтни цени или с оценяваща комисия, съставена по чл. 20, ал. 7.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ в РА. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора до срока по чл. 37, ал. 1.
(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или отхвърля исканата промяна.


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Изпълнителният директор на РА може да изменя условията, свързани с осигуряването на бюджет за финансиране на проекта в договорите за отпускане на финансова помощ, сключени по приемите, обявени през календарната 2013 г. Измененията са допустими в рамките на средствата и ангажирания бюджет по чл. 5, ал. 1.


Чл. 39б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) В случай че окончателната стойност на финансовата помощ за всяка от одобрените дейности по проекта е по-малка от първоначално одобрената и по проекта е извършено авансово плащане, ползвателят на помощта възстановява разлика между размера на изплатеното авансово плащане и допустимия съгласно чл. 11, ал. 1 размер на авансовото плащане в срок до 10 дни от сключване на допълнителното споразумение към договора за отпускане на финансова помощ, с което е определена окончателната стойност на помощта за съответната дейност.
(2) В случай че ползвателят на помощта не изпълни задължението си в срока по ал. 1, РА предприема необходимите действия за събирането на дължимата сума в съответствие с чл. 27, ал. 3 и ал. 5, изречение второ от ЗПЗП ведно със законната лихва върху сумата.

Чл. 39в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансова помощ, когато ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по чл. 37, ал. 4 или 5.

Чл. 40. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят е длъжен да организира подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор (проект, дейност).
(3) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 г. след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.


Чл. 41. (1) За срок 5 г. след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен да:
1. използва подобрените/реконструирани/ изградени или придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. не прехвърля правото на собственост и не преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сгради или помещения;
4. не променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината, в която се извършва инвестицията;
5. не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Изискването на ал. 1, т. 2 да не преотстъпва ползването на актива не се прилага за инвестиции по чл. 4, ал. 1, за който в заявлението за подпомагане е обосновано, че обичайното му предназначение е свързано с преотстъпване на ползването му на трети лица, с изключение на случаите за предоставянето му на трети лица за извършване на услуги с този актив.


Чл. 42. (1) Ползвателите на помощта са длъжни да сключат и да поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансовата помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 41, ал. 1, като са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно.
(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:
1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 43. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ, тръжните процедури, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) В случаите, когато Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия извършва наблюдение или оценяване по изпълнение на Програмата за развитие на селските райони, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването, наблюдението и контрола на подпомаганата дейност.


Чл. 44. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законна лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) В случаите по ал. 1 РА определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от ползвателя на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенция може да поиска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато ползвателят на помощта:
1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
2. е получил допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
3. е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. не използва придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение;
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички разходи по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2 по проекта в срока по чл. 37, ал. 4 или 5.
(4) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) В случаите, когато РА установи до извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 13, ал. 3 и/или 4, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания.
(5) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 13, ал. 3 и/или 4 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта.
(6) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Когато РА установи, че в срок до 5 години от сключване на договора за отпускане на финансова помощ изградените или обновени със средства от ЕЗФРСР атракции и съоръжения генерират годишна печалба, ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 45. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 40, 42 или 48 РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 46. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 47 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80).
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен да уведоми писмено РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която ползвателят на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 47. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си интернет страница следната информация за всеки одобрен проект по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР 2007 - 2013 г.:
1. наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си интернет страница следната информация за всеки проект, по който е извършено плащане по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР 2007 - 2013 г.:
1. пълното регистрирано юридическо наименование;
2. общината, в която ползвателят на помощта е регистриран, и пощенския код;
3. общата сума на публичното финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били получени.
(3) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОB L 209, 11.8.2005 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОB L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.


Чл. 48. (1) Ползвателят на финансовата помощ се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 г. от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ да постави и поддържа на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, когато е одобрен за финансова помощ с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 50 000 евро - на мястото/тата, където се извършва инвестицията.
(2) Табелата по ал. 1 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, изображение на знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, изображение на националното знаме на Република България, както и текст: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
(3) Информацията по ал. 2 заема не по-малко от 25% от табелата.
(4) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуват кръг, съгласно приложение № 9.
(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОB L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕО) № 65/2011.
3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) "Генериращ приход" е всяка дейност, която включва инвестиция в инфраструктура, чието използване подлежи на такси, заплащани директно от ползвателите, или всяка дейност, която включва продажбата или отдаването под наем на земя или сгради, или всяко друго предоставяне на услуги срещу заплащане.
4. "Дейност" е механизъм по Програмата за развитие на селските райони, който се осъществява от един или повече ползватели, предвид постигането на поставените цели в Програмата за развитие на селските райони.
5. "Инвестиционен проект" е проект по смисъла на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, предназначен за строителството на обекта/ите, включени в проекта.
6. "Интегриран селски туризъм" е използване на природните, човешките, културно-историческите ресурси с цел реализиране на туристическа дейност (продукт и/или услуга) в селските райони.
7. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената за финансова помощ инвестиция.
8. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на Програмата за развитие на селските райони.
9. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или в капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
10. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) "Непредвидени разходи" са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествено-стойностната сметка към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. В случаите на кандидати, които са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, новите строително-монтажни работи следва да бъдат възлагани по реда на чл. 90 ЗОП.
11. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО или посредством извършване на неоправдан разход.
12. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
13. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони.
14. "Принос в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания в брой, подкрепени от фактура или еквивалентен документ.
15. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕО) № 65/2011.
16. "Проект" е заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
17. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
18. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
19. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител на Разплащателната агенция след положително становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане или когато кандидатът е подписал декларация по чл. 23, ал. 4.
20. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в цялото българско и европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
21. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011.
22. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) "Референтни цени" са цени, ползвани от РА за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции.
23. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси или дейности в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
24. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) "Генериращи печалба" са атракции или съоръжения, за които разликата между брутните приходи и брутните разходи е положителна.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 31. Навсякъде в приложенията към наредбата абревиатурата "(ОРА)" се заменя с "(ОДФ - ПСМП)".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 33. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО) № 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 111 от 02.05.2009 г.) за проекти, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.


§ 34. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006 г.) § 6 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 23 септември 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.


§ 35. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 8, т. 1, буква "б", т. 5 и 6 по отношения на ал. 8 за изискването "оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС", т. 8, буква "в" по отношение на новата т. 15 и § 11, т. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г.)

§ 24. В срок до 30 работни дни от обнародване на наредбата Разплащателната агенция изпраща уведомителни писма за представяне на анализ на приходите и разходите на проекта (по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, съгласуван от министъра на земеделието и храните) до кандидатите, които не са сключили договор за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 27. Параграфи 16, 25 и § 26, т. 1 се прилагат и за ползватели на помощта със сключени договори преди влизане в сила на тази наредба.


§ 28. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 26, т. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 14. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1674/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 2, т. 1 от тази наредба се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) В срок до 30 декември 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 2, т. 1 от наредбата. Към нея юридическите лица с нестопанска цел прилагат съответните документите по т. 4 от раздел I "Документи, подавани при заявка за авансово плащане:" от приложение № 6, а общините прилагат съответните документите по т. 4 и 5 от раздел I "Документи, подавани при заявка за авансово плащане:" от приложение № 6.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, юридическите лица с нестопанска цел прилагат и документите по т. 1, 7, 8, 9, 10 и 11 от приложение № 6 към чл. 31, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане до влизането в сила на тази наредба, срокът по чл. 11, ал. 3 се удължава до 30 декември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2012 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 6. (1) Ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба, които не са открили процедура/и по чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.) до влизането в сила на § 125 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, могат да поискат промяна в договора за отпускане на финансова помощ.
(2) Ползвателите на помощта, сключили допълнително споразумение по ал. 1, представят в РА:
1. изготвения работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, за преценка на обосноваността на разходите по чл. 38, ал. 2, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект;
2. заверено копие от всеки договор за услуга, работа или доставка, обект на инвестицията (с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и описан ДДС), след неговото сключване; доставчиците или изпълнителите по договора трябва да отговарят на изискванията по чл. 20, ал. 8 и да са независими спрямо кандидата съгласно т. 9 от § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата.


§ 7. За подадени заявления за подпомагане до влизане в сила на тази наредба, по които не е сключен договор за отпускане на финансова помощ, и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, кандидатите не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, РА извършва преценка на обосноваността на разходите чрез оценяваща комисия, определена по реда на чл. 20, ал. 7, и след сключването на договора за отпускане на финансовата помощ ползвателят на помощта представя документите по § 6, ал. 2, т. 1 и 2, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект, и по § 6, ал. 2, т. 2 - във всички останали случаи.


§ 8. Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП се осъществява по реда на § 122 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2012 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 10. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 3, т. 2.


§ 11. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът по чл. 11, ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.


§ 12. Разпоредбите на § 1 са в сила от 6 август 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2013 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 16. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за заявления за подпомагане, подадени след 12 май 2013 г., за които към датата на влизане в сила на тази наредба не е сключен договор за отпускане на финансова помощ.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г.)

§ 19. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова помощ, за които към датата на влизането й в сила не е подадена заявка за окончателно плащане.

§ 20. Крайният срок за представяне в РА на удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз съгласно § 2, т. 3 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 12 за календарната 2014 г., е до 3 април 2015 г.

§ 21. Крайният срок за възстановяване в РА на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно § 2, т. 3 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 13 за календарната 2014 г. е до 30 април 2015 г.

§ 22. (1) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2 в проекта съгласно § 10, т. 2 по отношение на чл. 37, ал. 4 е до 24 април 2015 г. за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(2) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2 в проекта съгласно § 10, т. 2 по отношение на чл. 37, ал. 5 е до 30 април 2015 г. за ползватели на помощта със сключени въз основа на представен идеен или технически проект договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(3) Крайният срок по ал. 1 или 2 за уведомяване на РА за публикуване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба е 7 работни дни от датата на публикуването на решението.
(4) В случай че ползвателите на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба не публикуват решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по ал. 1 или 2, РА едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансовата помощ.

§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 19. (1) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 7, т. 1, буква "а" и т. 3, § 8, т. 1 и 3, § 10, т. 1, § 12, т. 1 и 3, § 13, т. 1 и 3, § 14, т. 1 и 3, § 15, т. 1 и 3, § 16, т. 1 и 3 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 януари 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(2) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 17, т. 1 и т. 3, буква "а" за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 септември 2015 г. и със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за удължени, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Декларация за минимална помощ

 1.

Подписаният

 

 

(трите имена на декларатора)

в качеството си на

 

 

(управител/председател/представител/друго)

Наименование на ползвателя на помощ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"

 

2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Седалище и адрес на управление:

 

3.2.

Адрес за кореспонденция:

(Попълва се само ако е различен от адреса на управление по т.3.1)

 

4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008):

Дейности, които предприятието извършва

(код по КИД-2008)

Относителен дял на нетните приходи от продажби

в % през:

 

година "Х-1" *

година "Х"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

5.

Отраслова принадлежност на предприятието според основната му дейност по код КИД-2008.

(Изписва се код по КИД-2008 и съответното му наименование.)

 

6.

Вид на предприятието:

(Отбележете със знака Х.)

голямо

средно

малко

микро-

 

 

 

 

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година "Х":

Собствеността на предприятието е:

Относителен дял от капитала в %:

Държавна

 

Общинска

 

Частна

 

Общо:

100.00

8.

Налице ли е партньорство ** с лице от Република България?

Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са обект на тази декларация.

(В случай че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от партньора/ите.)

ДА

НЕ

8а.

Ако в т. 8 сте посочили "ДА", моля да попълните следната информация за партньора/ите:

 

Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

9.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/разделяне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014г.)

Ако сте посочили "ДА", моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.

ДА

НЕ

9а.

Декларация за преобразуване

Години

Наименование на лицата, участващи в преобразуването

ЕИК/

БУЛСТАТ

Администратор на помощ (наименование и ЕИК/

БУЛСТАТ)

Разходи, за които е предоставена помощта/

цел на помощта

 (с думи)

Общ размер на помощта= a+b+

c+d+e

 (в левове)

Размер на предоставената минимална помощ, лв.

в т.ч. за дейност/и

шосеен транспорт

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20081

УОИИ съгласно Регламент (ЕС) 360/20122

по Регламент 1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20133

по Регламент (ЕО) 875/2007 и Регламент (ЕС) 717/20144

a

b

c

d

e

Година "Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година
"Х-2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

?(a+b+

c+d+e)

?a

?b

?c

?d

?e

10.

 

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви "а" - "г" от Регламент (ЕС) № 1407/2013:

Ако сте посочили "ДА", попълнете следната информация за предприятията, които образуват "едно и също предприятие":

ДА

НЕ

Наименование:

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

През предходните две години (година "Х-1" и година "Х-2") и през текущата година "Х" до датата на декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както и като "едно и също предприятие" съгласно т. 10, следните минимални помощи (получени на територията на Република България***):

Получател/и

 (посочва се ЕИК/

БУЛСТАТ)

Администратор на помощта

(наименование и ЕИК/

БУЛСТАТ)

Разходи, за които е получена помощта/цел на помощта

(с думи)

Общ размер на помощта= a+b+

c+d+e

(в левове)

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните прагове:

a

b

c

d

e

шосеен транспорт

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20085

УОИИ съгласно Регламент (ЕС) 360/20126

по Регламент 1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20137

по Регламент (ЕО) 875/2007 и Регламент (ЕС) 717/20148

до левовата равно-стойност на

100 000 евро

до

левовата равностойност на

200 000 евро

 

до левовата равностойност на

500 000 евро

 

до левовата равностойност на

15 000 евро

 

до левовата равно-стойност на

30 000 евро

Година

"Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

?(a+b+

c+d+e)

?a

?b

?c

?d

?e

Когато кандидатът не е получил минимални помощи, в таблицата по т. 11 попълва "0".

12.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")9:

ДА

НЕ

13.

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) № 1407/201310:

ДА

НЕ

13а.

Попълва се при положителен отговор в т. 13.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

14.

Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.):

ДА

НЕ

14а.

Попълва се при положителен отговор в т. 14.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 500 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

15.

Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013 г.):

ДА

НЕ

15а.

Попълва се при положителен отговор в т. 15.

Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")11:

ДА

НЕ

Неприложимо

16.

Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите:

ДА

НЕ

16а.

Попълва се при положителен отговор в т. 16.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 30 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")12:

ДА

НЕ

Неприложимо

17.

В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за дейността, за която се кандидатства по мярката:

(Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности.)

ДА

НЕ

18.

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова
декларация в срок 5 работни дни от датата на промяната.

19.

Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

* Година "Х-1" е годината, предхождаща текущата година - година "Х".

** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).

*** Помощи, получени на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, не са обект на тази декларация.

 

1 Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

2 Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).

3 Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

4 Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

5 Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

6 Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).

7 Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

8 Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

9 Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

10 Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

11 Съгласно Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

12 Съгласно Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

 

Дата: ………………20_ _ г.                                                                                                                                                   Декларатор: ………….

 

                                                                                                                           

Приложение № 1а към чл. 13, ал. 1, т. 1

(Предишно Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък на общините в Република България с население под
10 000 жители към 2005 г.

Област

Общини

Благоевград Белица, Кресна, Струмяни
Бургас Малко Търново, Приморско, Царево
Варна Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Суворово
Велико Златарица, Сухиндол
Търново  
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Мизия, Роман, Хайредин
Габрово -
Добрич Крушари, Шабла
Кърджали Джебел
Кюстендил Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Угърчин, Ябланица
Монтана Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Лесичево, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Трън
Плевен Искър, Пордим
Пловдив Брезово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица
Разград Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Ценово
Силистра Алфатар, Кайнарджа, Ситово
Сливен -
Смолян Баните, Борино, Доспат, Неделино, Чепеларе
София Антон, Божурище, Годеч, Горна
област Малина, Долна баня, Драгоман, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Правец, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Гурково, Николаево, Опан
Търговище Антоново, Опака
Хасково Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово
Шумен Венец, Каспичан, Никола Козлево, Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1, т. 2


Списък на общините, намиращи се в селските райони на Република България

Област

Общини

Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София Антон, Божурище, Ботевград, Годеч,
област Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 2а към чл. 13, ал. 5, т. 1 и 2

(Ново - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ (1)
по чл. 13, ал. 5, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/ата
_______________________________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ______________________ , притежаващ лична карта № ___________________________ ,
издадена на ____________________________________________________________ от МВР -
(дата на издаване)
гр. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(място на издаване)
адрес:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(постоянен адрес)
в качеството си на ____________________________________________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ___________________________________________________________________________________________________________________________
№ _________________ , със седалище _________________ и адрес на управление _____________________________________________________________________________________________
_____________________________ , тел.: ________________________________________________________________________________________________________________________
факс: ________________ , БУЛСТАТ _____________________________________________ -
кандидат/ползвател на помощ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности":
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които управляващият орган или РА може да обоснове;
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА;
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол;
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
...................... 20... г.
Декларатор: ...................................................................................................

(1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.


Приложение № 3 към чл. 16


Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, които няма да бъдат подпомагани за туристически дейности
Населено място/ Община ЕКАТТЕ
курортно селище    
гр. Ахтопол Царево 00878
гр. Бяла (област Бяла 07598
Варна)    
с. Варвара Царево 10094
с. Езерец Шабла 27108
к.к. Камчия Аврен -
гр. Китен Приморско 37023
с. Крапец Шабла 39493
с. Лозенец Царево 44094
к.к. Пампорово Чепеларе -
гр. Приморско Приморско 58356
ММЦ - Приморско Приморско -
с. Резово Царево 62459
с. Синеморец Царево 66528
с. Тюленово Шабла 73780
гр. Царево Царево 48619
гр. Шабла Шабла 83017


Приложение № 3а към чл. 20, ал. 9

(Ново - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)


     
    (Дата)
     
     
     

(Име и адрес на кандидата)

   
     
     
     
    (Име и адрес на оферента)
     
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
 
 
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. име и адрес на оферента;
2. техническа спецификация, съответстваща на тази в това запитване;
3. цена, включваща и ДДС;
4. валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис ....................................

(печат)

(име на кандидата)


Приложение № 4 към чл. 23, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)


Образец на заявление за подпомагане
 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони"
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО МЯРКА 313 - НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
 

Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ

   
.....................................................................................................
...................................................................................................
(Печат от областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ)
Идентификационен № Дата/час/минута  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  
Наименование на кандидата:  
Община и ЕКАТТЕ на населеното/ите място/ места, където ще се реализира проекта:  
Наименование на проекта:  
I. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
ОСНОВНИ ДАННИ  
Име на кандидата:  
Юридически статут  
Номер и дата на решението, с което е създадена организацията:  
Единен идентификационен код към Агенцията по вписванията /БУЛСТАТ  
Фирмено дело №  
От дата:  
Районен съд:  
Том:  
Регистър:  
Страница:  
Партиден №  
Номер по ДДС  
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА  
IBAN  
BIC код  
Име на банката  
Адрес на банката  
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
Телефонен номер:  
Мобилен телефонен номер:  
Номер на факс:  
Електронен адрес:  
Интернет страница:  
УПРАВИТЕЛ/КМЕТ  
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай, че документите се подават от упълномощено лице)
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Пълномощно №:  
Дата:  
Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по Мярка 313.    
Подпомаган съм по Мярка 313 0 Да 0 Не
Брой на финансовите подпомагания: _________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Стойност на първото финансово подпомагане: .....................................................................................................................................................................................................................................
Евро
за проект с идентификационен № .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на второто финансово подпомагане: Евро
за проект с идентификационен № .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на третото финансово подпомагане: Евро
за проект с идентификационен № .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на четвъртото финансово подпомагане: Евро
за проект с идентификационен № .........................................................................................................................................................................................................................................................................
ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента: Евро
     
Кандидатствам за междинно плащане по Мярка 313 0 Да 0 Не
"Обособени части от инвестицията* при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от едно/две** междинно/и плащане/ия)
    (лева)
Междинно плащане Обособена част от инвестицията Стойност
А Б В
1    
2    
Общо    
(*) Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа, като първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона Б; стойността на активите, в колона В; за "Общо" в колона В сумата на всички необходими средства.
(**) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта, в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за периода на изпълнение на проекта за всички останали ползватели на помощта.
В случай че не се кандидатства за междинно плащане, тази таблица не се попълва.
 
ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
Общи документи
1. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)  
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, или заповед на кмета на общината 0
3. Копие от решение на Общинската избирателна комисия 0
4. *Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по ПРСР 2007 - 2013 г. 0
5. *Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор 0
6. *Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (не се изисква от кандидати общини и граждански дружества) 0
7. *Копие от регистрация по БУЛСТАТ 0
8. *Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта 0
9. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.)  
10. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.)  
11. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)  
12. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие 0
13. *Счетоводен баланс за последния отчетен период 0
14. *Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период заедно със справка за приходите и разходите по видове икономически дейности 0
15. *Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за последния отчетен период 0
16. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена или инвентарна книга 0
17. Копие от документ за собственост и/или ползване, договор за наем на сградите/помещенията и/или друга недвижима собственост, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването - за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сградите и/или помещенията , за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем той трябва да бъде в сила най-малко 6 години след датата на кандидатстване 0
18. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда 0
19. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), само за проекти, включващи инвестиции в местата от националната екологична мрежа Натура 2000 0
20. Копие от одобрен идеен и/или технически/работен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община, заедно с документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват строително-монтажните работи, или учредено право на строеж за срок не по-малък от 6 г. след датата на кандидатстване (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията) 0
21. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено с архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията) 0
22. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, в случаите по чл. 20, ал. 5 - най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НСЗЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 3а. Кандидатите посочват избрания оферент. 0
23. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, в случаите по чл. 20, ал. 6 - една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НСЗЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорени с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертата се издава не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружава от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 3а. Кандидатите посочват избрания оферент. 0
24. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, в случаите по чл. 20, ал. 5 - обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена. 0
25. Копия от договори, разписки и/или фактури за предоставени услуги за подготовка на проекта по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква "а" при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане. 0
26. Анализ на приходите и разходите на проекта (По образец, утвърден от изпълнителния директор на РА и съгласуван от министъра на земеделието и храните. Образец на анализа на приходите и разходите на проекта се публикува на интернет страницата на РА) 0
27. Количествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен носител. 0
28. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (за кандидати юридически лица с нестопанска цел). 0
29. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква "а", извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП). 0
30. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС. Доставчиците или изпълнителите по договорите трябва да бъдат регистрирани за местни лица в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а чуждестранните лица трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. 0
31. *Декларация към чл. 13, ал. 5, т. 1 (посочена в приложение № 2а към чл. 13, ал. 5, т. 1 и 2). 0
32. Декларация за нередности. 0
  Забележка. * Документът се изисква, в случай че кандидатът е юридическо лице с нестопанска цел.  
     
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.
 
Кандидатствам за сума от _______________________________ лева
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от таблицата за допустими инвестиции)
 
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния кодекс.
_____________________________________________________________________________
(дата/име/подпис на кандидата/печат)
 
II. ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КАНДИДАТА
 
2.1. Опит в изпълнението на други проекти, свързани с дейността на организацията през последните три години
  Европейски Програма за Други Банкови кредити
  програми/ развитие на донорски и кредити от други
  проекти селските програми/ финансови
    райони проекти институции
Вид дейност/проект
Година
Сума
Източник на финансиране
Роля на организацията
Постигнати резултати
2.2. Кратко описание на организационната структура и капацитета за подготовка и управление на проекти на кандидата за подпомагане
2.3. Описание на ресурсите (площ, население, наличие на обучителни, културни и социални заведения, икономика) на територията на общината, където ще се реализира проектът
 
III. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
1.1. Местонахождение на инвестицията
Област/и, община, град/градове, село/села
1.2. Цели на проекта (общи и конкретна)
Кратко описание на общата цел и конкретните цели на проекта.
1.3. Обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите на програмата
Моля, посочете следната информация:
1.3.1. Съответствие на проекта с целите и приоритетите на програмата.
1.3.2. Определете наличните нужди и ограничения в районите, които засяга проектът
1.3.3. Опишете целевите групи, към които е насочен проектът
1.3.4. Избройте причините за избора на целева група (и) и определянето на нуждите й (им). По какъв начин проектът допринася за удовлетворяване на нуждите на целевата група (и)?
1.3.5. Свързан ли е проектът с основната дейност на кандидата или с друга допълнителна дейност?
 
1.4. Допълняемост на проекта с предишни изпълнявани дейности
Предишни договори (проекти)
Подавали ли сте до момента същото или подобно по съдържание предложение 0 да 0 не
по някоя друга програма на Общността?    
Ако ДА, моля дайте следните подробности, като посочите основните разлики и допълняемост между това предложение и предишните:
 
Име на Вид на Година Получена и Финансов Разлики Допълняемост
програмата дейностите   договорена източник    
      безвъзмездна      
      помощ (евро)      
             
Получавали ли сте през последните 3 години безвъзмездни помощи от ЕО, договори 0 да 0 не
или заеми директно от европейски институции или агенции?    
Ако ДА, моля дайте следните подробности, като посочите основните разлики и допълняемост между настоящото предложение и предишните:
Име на програмата Вид на дейността Година Сума (евро) Разлики Допълняемост
           
 
1.5. Стойност на проекта
Размер на финансовата помощ Размер на субсидията Размер на собственото участие
Общо СУМА ЛВ. % СУМА ЛВ. %
     
     
1.6. Описание на дейностите
1.6.1. Основни етапи и дейности по изпълнението на проекта
Вид на инвестицията Описание и обосновка на дейности
Изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради,съоръжения, помещения, и/или друга недвижима собственост:  
1. Изграждане на сгради, помещения и/или друга недвижима собственост:  
2. Изграждане на съоръжения  
3. Реконструкция и/или ремонт на сгради, помещения, и/или друга недвижима собственост:  
4. Реконструкция и/или ремонт на съоръжения:  
Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер - до пазарната им стойност:  
1. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване до пазарната им стойност  
2. Закупуване на компютърен софтуер - до пазарната стойност  
3. Закупуване на специализирана техника до пазарната й стойност  
   
Общи разходи, свързани с инвестицията  
1. Консултантски услуги А. Предварителни  
  Б. След сключване на договора  
2. Проектиране А. Предварителни  
  Б. След сключване на договора  
3. Предпроектни проучвания А. Предварителни  
  Б. След сключване на договора  
4. Строителен надзор А. След сключване на договора  
5. Маркетинг на туристи- А. След сключване на договора  
чески продукти на местно    
ниво, разработване и раз-    
пространение на маркетин-    
гови стратегии    
6. Осигуряване на информи- А. След сключване на договора  
раност за проекта договора    
7. Разработване на електрон- А. След сключване на договора  
ни системи на местно ниво    
за резервации в селските    
райони.    
8. Други А. Предварителни  
  Б. След сключване на договора  
     
1.7. Продължителност и план за действие
Планираните дейности следва да бъдат описани достатъчно подробно по-горе в точка 1.6, за да се предостави обобщение на подготовката и въвеждането на всяка една от дейностите!
 
Срок за изпълнение на проекта Брой месеци
Планирано начало на изпълнение на проекта Месец/година
Планиран край на изпълнение на проекта Месец/година
 
1.7.1. Моля посочете в таблицата кога предвиждате стартирането на тръжните процедури или опишете процедурата за избор на изпълнител!
 
Година N година N+1 N+2 Отговорен
(определете 200... 200... 200... за провеждане
година N)       на процедурите
Тримесечие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
Търг 1                          
Търг 2                          
Търг 3                          
Търг 4                          
 
1 = Проектиране 2 = Строителен надзор 3 = Строителство 4 = Доставка
 
Забележка. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За определяне на реалистични срокове за процедурите моля да се използват сроковете, заложени в ЗОП за проекти за общините. За юридически лица с нестопанска цел и читалища моля опишете сроковете на процедурата за избор на изпълнители, в случаите, когато същите не се явяват възложители по смисъла на ЗОП.
 
Моля посочете в таблицата кога предвиждате стартирането и изпълнението на всяка една от дейностите по т. 1.6!
Година N      
Дейност 1 Полугодие 1 Полугодие 2 Отговорно лице
Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (кандидатстваща
                          организация или
                          партньори)
Начало на дейност 1 (заглавие)                          
Изпълнение на дейност 1 (заглавие)                          
Начало на дейност 2 (заглавие)                          
Т.н.                          
                           
                           
Година N+1      
Дейност 1 Полугодие 1 Полугодие 2 Отговорно лице
Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (кандидатстваща
                          организация или
                          партньори)
Начало на дейност 1 (заглавие)                          
Изпълнение на дейност 1 (заглавие)                          
Начало на дейност 2 (заглавие)                          
Т.н.                          
                           
                           
Година N+2        
Дейност 1 Полугодие 1 Полугодие 2 Отговорно лице  
Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (кандидатстваща
                          организация или
                          партньори)
Начало на дейност 1 (заглавие)                          
Изпълнение на дейност 1 (заглавие)                          
Начало на дейност 2 (заглавие)                          
Т.н.                          
                           
                           
 
2. Описание на очакваните резултати от изпълнението на проекта
Планирани дейности по т. 1.6 Планирани резултати
   
   
   
   
 
3. Аргументация за устойчивостта на резултатите от проекта
3.1. Финансов аспект - как ще се финансират дейностите след приключване на безвъзмездното финансиране?
3.2. Институционален аспект - ще продължат ли да съществуват структурите, от които зависи осъществяването на дейностите по проекта, след неговото приключване?
3.3. Как ще се управляват дейностите 5 години след реализиране на проекта?
4. Бюджет на проекта
Таблица за допустимите инвестиции
Идентификационен №: ......................................................
Вид на Марка, Коли- Единична Обща Обща Междинно Допустими Одобрено Одобрена
  инвести- модел чество цена сума сума плащане инвестиции междинно сума
  цията     без ДДС без ДДС с ДДС     плащане (лева)
        (лева) (лева) (лева)        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
              да не да не да не  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
А Сума на инвестицията:                  
                     
Б Общи разходи (вкл. разходите за консултации)                  
Б1 Разходи за консултации                  
                     
В Обща сума на инвестицията (А+Б)                  
 
Забележка. Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС.
Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата/име/подпис на кандидата/печат)
 
 
Държавен фонд "Земеделие" е администратор на лични данни съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214. Държавен фонд "Земеделие" събира и обработва лични данни за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР. Предоставените лични данни на Държавен фонд "Земеделие" за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие на изрично съгласие или в случаите, когато е предвидено в нормативен акт. Кандидатите или ползвателите на помощта по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР представят доброволно на Държавен фонд "Земеделие" следните категории лични данни: трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, електронна поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с прилагането, контрола и мониторинга по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР. В случай на упълномощаване Държавен фонд "Земеделие" обработва следните категории лични данни на упълномощеното лице: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни). Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от Държавен фонд "Земеделие", и право на коригиране на същите по реда и условията на Закона за защита на личните данни. Непредоставянето на лични данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията на чл. 24, ал. 6.
 
ДЕКЛАРАЦИИ
 
Декларирам, че:
1. Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" 0
2. Нямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие" 0
3. Нямам изискуеми публични задължения към държавата (не се попълва от кандидати общини) 0
4. Не съм подпомаган/одобрен за финансиране по други програми за същата инвестиция 0
5. Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по проекта 0
6. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис 0
7. Няма да извършвам разпоредителни сделки с инвестицията, подпомогната от ПРСР, в продължение на пет години от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ. 0
8. Предварителните разходи по чл. 20, ал. 1, т. 3, направени преди сключване на договора за подпомагане, са осъществени при спазване на Закона за обществените поръчки или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (само кандидати по чл. 3 , ал. 2 от наредбата) 0
9. Декларирам, че изпълнението на проекта ще доведе до пускане на обекта в експлоатация, подпомаган по реда на тази наредба 0
10. Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от служители на Разплащателната агенция, Министерството на земеделието и храните и упълномощени представители на Европейската комисия 0
11. Съм съгласен/съгласна моите данни да бъдат публикувани в съответствие с Регламенти (ЕО) № 1290/2005 и № 259/2008 и че могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общността и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общността. 0
12. Декларирам, че проектът, с който кандидатствам, не генерира приходи и е в обществен интерес (попълва се само за проекти по чл. 6, ал. 1, т. 2). 0
13. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи 0
Кандидатът е длъжен да отбележи декларираните обстоятелства с отметка в съответното поле
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата/име/подпис на кандидата/печат)
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че представляваната от мен организация:
 
1. Не е получила държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.) 0
2. Е получила през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване) .....................................лв. ...................................................(словом), както следва: 0
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
Моля, отбележете в квадратчетата вярното. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната помощ и видът на разходите.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата/име/подпис на кандидата/печат)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ (1)
Долуподписаният/ата
_______________________________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ______________________ , притежаващ лична карта № ___________________________ ,
издадена на ____________________________________________________________ от МВР -
(дата на издаване)
гр. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(място на издаване)
адрес:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(постоянен адрес)
в качеството си на ____________________________________________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ___________________________________________________________________________________________________________________________
№ _________________ , със седалище _________________ и адрес на управление _____________________________________________________________________________________________
_____________________________ , тел.: ________________________________________________________________________________________________________________________
факс: ________________ , БУЛСТАТ _____________________________________________ -
кандидат по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности", декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно:
Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
- Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА;
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за РА.
Дата: .......... Подпис на деклариращия: ………...
(1) Декларацията се подписва задължително от кандидата - от представляващия и управляващите кандидата. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. За кандидати общини - само от кмета на общината.
Кандидатът е длъжен да попълни исканата информация в посочените по-долу полета.
 
(П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о)
УИН:
УРН:
 
1. Вид на бенефициента
(Моля оградете подходящия номер)
  Код
Община 1
Юридическо лице с нестопанска цел 2
 
2. Физически показатели на проекта (O.313)
Тип инвестиции М.е. - - Стойност* Обхванати населени места,
      общо субсидия ЕКАТТЕ
0 Посетителски и брой нови     1. ..........................
информационни пунктове   съществуващи     2. ..........................
          3. ..........................
          4. ..........................
0 Музеи и изложения на открито брой нови     1. ..........................
    съществуващи     2. ..........................
          3. ..........................
          4. ..........................
0 Заслони брой нови     1. ..........................
    съществуващи     2. ..........................
          3. ..........................
          4. ..........................
0 Съоръжения за спорт брой нови     1. ..........................
    съществуващи     2. ..........................
          3. ..........................
0 Колоездачни пътеки брой нови     1. ..........................
    съществуващи     2. ..........................
          3. ..........................
          4. ..........................
0 Пешеходни пътеки брой нови     1. ..........................
    съществуващи     2. ..........................
          3. ..........................
          4. ..........................
0 Изследвания и проучвания, брой нови     1. ..........................
свързани с туристическия   съществуващи     2. ..........................
продукт         3. ..........................
          4. ..........................
0 Интернет базирани системи   нови     1. ..........................
за резервации (маркетинг)         2. ..........................
  брой съществуващи     3. ..........................
          4. ..........................
3. Резултати от инвестицията:    
Мерна единица Преди началото на След завършване на
  инвестицията инвестицията
Брой на еднодневните посетители    
Брой нощувки в места за настаняване на общината    
Брутна печалба/загуба на кандидата (в лева) (*)    
Печалба/загуба на дейността за подкрепа, ако е съществуваща (**)    
(*) Отбележете с "+" печалбата или с "-" загубата.
(**) Попълва се само за тези проекти, при които се търси подкрепа за вече стартирали дейности.
 
4. Среден списъчен брой (1) на наетите по трудово и служебно правоотношение в резултат от проекта (R8)
(моля, попълнете броя на наетите в годината на кандидатстване и планирания брой на наетите според бизнес плана; данните може да бъдат сравнени на място по време на случайните проверки след последното плащане)
  Мъже Жени
  <25 г. >25 г. <25 г. >25 г.
Средногодишен брой на наетите в годината на кандидатстване по        
мярката        
Планиран средногодишен брой на наетите в края на първата година след        
последното изплащане на помощта по проект        
(*1) Средният списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни), като полученият брой се разделя на броя на календарните дни през отчетния месец (30 или 31 или за месец февруари 28 или 29 дни). Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият брой се дели на 12.


Приложение № 5 към чл. 24, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)


Критерии за оценка на проекта
 
Критерий за оценка Точки
Проекти, осъществявани на територията  
на селища с население над 500 и по-малко  
от 5000 жители 20
Проекти, които отговарят на приорите-  
тите на Общинската програма за разви-  
тие на туризма, приета от Общинския  
съвет 10
Кандидати, които са юридически лица с  
нестопанска цел, да са регистрирани в  
допустимите общини, където ще се осъ-  
ществява дейността 15
Проекти/инвестиции, представени от  
кандидати, които никога досега не са  
били подпомагани от Европейския съюз  
за същата инвестиция 5
Проекти за развитие на интегриран  
селски туризъм 50


Приложение № 6 към чл. 31, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Документи, подавани при заявка за авансово плащане

1. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета на общината, в случаи че документите не се подават лично от ползвателя на помощта, съгласно сключения договор.
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Банкова гаранция или запис на заповед или при поръчителство - удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им - оригинал или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителството и др.) и тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие.
5. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед по чл. 11, ал. 9.
6. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Договор за откриване и водене на специална отделна банкова сметка за средства от Европейския съюз, сключен между ползвателите общини и търговска банка.
7. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта - от представляващия и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (не се представя от общини).
8. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта (не се представя от общини).
9. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие (не се представя от общини).
10. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие (не се представя от общини).
11. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Декларация по чл. 13, ал. 10, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 13, ал. 5, т. 1 и 2) (не се представя от общини).
12. (нова - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Проект на договор за поръчителство (представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово плащане да бъде поръчителство).
13. (нова - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Решение на съвета на директорите (при едностепенна система) или на управителния съвет (при двустепенна система) на предложените за поръчители ЮЛ за сключване на договора за поръчителство (представя се, в случай че предложените за поръчители ЮЛ са акционерни дружества) (представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово плащане да бъде поръчителство).


Приложение № 7 към чл. 32, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за междинно и окончателно плащане

Общи документи
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (представя се само от ЮЛНЦ).
2. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
7. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета на общината в случай, че документите не се подават лично от кандидата (ползвател на помощта), съгласно сключения договор.
8. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта (не се представя от общини).
9. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (ЗС) (не се представя от общини).
10. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Счетоводен баланс към датата на подаване на заявката съгласно ЗС (не се представя от общини);
11. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (не се изисква от кандидати общини).
12. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявката съгласно ЗС (не се изисква от кандидати общини).
13. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (не се изисква от кандидати общини).
14. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (не се изисква от кандидати общини).
15. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя, доказваща заприхождаването на финансирания актив.
16. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Декларация по образец (в случай че ползвателят няма регистрация по ЗДДС), че ползвателят няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР;.
17. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи (не се представят в случаите по чл. 32, ал. 4).
18. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Платежно нареждане или друг документ, доказващ плащане от страна на ползвателя, прикрепен към всяка фактура (не се представят в случаите по чл. 32, ал. 4).
19. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта (не се представят в случаите по чл. 32, ал. 4).
20. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Разплащателната агенция, покриваща рисковете, описани в договора между кандидата и Разплащателната агенция, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с подробен опис на застрахованото имущество.
21. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно банково извлечение.
22. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Договор за строителство/доставка/услуга между ползвателя и изпълнителя с детайлно описание на техническите характеристики, цена в лева или в евро, срок, количество и начин на доставка, ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен носител. В договорите се описва ДДС.
23. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Приемно-предавателен протокол, който да е на хартиен и електронен носител между доставчика и ползвателя на помощта с детайлно описание на техническите характеристики.
24. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Декларация от всеки доставчик, че активите - предмет на инвестиция, не са втора употреба (при кандидатстване за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника).
25. Декларация от ползвателя за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или Европейски програми (по образец).
26. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Декларация от ползвателя за минимални помощи по образец от приложение № 4 към чл. 23, ал. 1 за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г. (ЮЛНЦ).
27. (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г.) Копие от лиценз, разрешително и/или регистрация за упражняване на дейността в зависимост от вида подпомагана дейност.
28. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
29. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта - от представляващия и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (не се представя от общини).
30. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Декларация по чл. 13, ал. 10, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 13, ал. 5, т. 1 и 2) (не се представя от общини).
31. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (не се представя от общини).
32. (нова - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. (представя се в случаите по чл. 32, ал. 4).
33. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение от обслужващата банка съгласно чл. 11, ал. 12.
34. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания (представя се в случаите по чл. 32, ал. 4).
35. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. (представя се в случаите по чл. 32, ал. 4).

Специфични документи по видове дейности

I. Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради, помещения, съоръжения
1. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Протокол за установяване годността за ползване на строежа, приложение № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), приложение № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. - при кандидатстване за окончателно плащане.
4. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен контрол - за строежи от първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията; удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж - за строежи четвърта и пета категория; приемно-предавателен протокол на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и изпълнителя - за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи - за строежи шеста категория.
6. Удостоверение за категоризация на обекта в случаите, когато се изисква съгласно нормативната уредба.
7. (нова - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 30.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строително-монтажни дейности (когато е приложимо).
9. (нова - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка (когато е приложимо - вариационна заповед), книга на обекта, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителя (когато е приложимо).
10. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво ( образец № 2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на инвестицията).
11. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството ( образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).
12. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. и други случаи ( образец № 11 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).

II. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите
1. Подробна спецификация към окончателния договор с доставчика.
2. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно нормативната уредба.
3. Декларация от доставчика, че доставените машини не са втора употреба.
4. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Приемо-предавателен протокол, който да е на хартиен и електронен носител между доставчика и ползвателя за доставената стока, обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики.

III. Закупуване на патенти и лицензи
1. Копие от издаден от Патентното ведомство патент, който е предмет на закупуване от ползвателя на помощта.
2. Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на патент от ползвателя на помощта, за срок не по-малък от 5 г. от датата на подписване на договора с Разплащателната агенция с описани финансови условия.
IV. Разработване и маркетинг на туристически продукти
1. Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
Констативен протокол за извършените дейности съгласно договора.
2. Изграждане на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.
Констативен протокол за извършените дейности съгласно договора.
Общи разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери, консултации, предпроектни изследвания, разработване на системи за управление, рекламни и информационни материали и др.
Констативен протокол за извършените дейности съгласно договора.


Приложение № 8 към чл. 38, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)


Приложение № 9 към чл. 48, ал. 4

Технически правила за изобразяване на знамето на Европейския съюз

1. Знаме на Европейския съюз
Символно описание

На фона на синьо небе, дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като цифрата дванадесет е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва присъства под европейския флаг.
Хералдическо описание
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.
Геометрично описание


Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина /размах е един и половина пъти от размера на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т. е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове.

Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните
РЕФЛЕКС цветове:
  Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на правоъгълника;
Жълто ПАНТОН Жълто ПАНТОН за звездите.
  Международната гама цветове
  ПАНТОН е много разпространена и леснодостъпна даже за непрофесионалисти.
  Четирицветен процес/технология
  Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100% "Процес Жълто". Смесването на 100% "Процес Циан" с 80% "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".
  Интернет
  В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)

В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).


Ако имате наличен само син цвят (той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се) използвайте го 100%, като звездите се възпроизвеждат в негатив-бяло, а полето/фонът - 100% синьо.


В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или във всеки случай такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като ширината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника.


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет адрес:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти