Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 29 ОТ 11 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.76 от 29 Август 2008г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.72 от 16 Септември 2011г., попр. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане цели на мярката. Целите на мярката са:
1. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за неземеделски дейности в селските райони;
2. насърчаване на предприемачеството в селските райони;
3. насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., предишен текст на чл. 3, изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени след 30.06.2014 г. и Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30.06.2014 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) В случаите по ал. 1, за които към 1.07.2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата за отпускане на финансова помощ, посочени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) За целите на ал. 2 Разплащателната агенция писмено изисква от кандидатите да представят декларация съгласно приложение № 1, както и допълнителни документи, необходими за удостоверяване верността на декларираните данни, в срок 10 дни считано от датата на уведомяването им.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Когато при проверката по ал. 2 се установи наличие на нови обстоятелства, Разплащателната агенция преразглежда заявленията за подпомагане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Не се сключват договори за отпускане на финансова помощ с кандидати, за които след проверката по ал. 2 и преразглеждането по ал. 4 се установи, че не може да им бъде предоставена помощ, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis и тази наредба.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности.
(2) Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори, раздели, групи или дейности:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) производство и преработка на земеделски продукти, посочени в приложение № 1а;
2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
3. въгледобив;
4. стоманодобив;
5. производство на синтетични влакна;
6. залагания и хазарт;
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) финансови услуги и операции с недвижими имоти;
8. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) шосейни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;
9. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които попадат в приложение № 1а;
10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници с капацитет на инсталацията над един мегават;
11. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;
12. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) посочени в чл. 3, ал. 5 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.);
13. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) развъждане на животни (с изключение на коне за неземеделски дейности), както и производството на чистопородни разплодни животни и хибриди.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. и съгласно Решение № 167 на Министерския съвет от 2013 г. за даване на съгласие изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да обяви прием на заявления за подпомагане при условията на договаряне над бюджета по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да предприеме необходимите действия по договаряне над бюджета по мерки от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., изменено с решения на Министерския съвет № 736 от 2013 г., 309 и 517 от 2014 г.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ е в размер 70 % от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници е в размер на 80 % от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера по ал. 1 и ал. 2 се осигурява от кандидата.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 27, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1, т. 5, буква "а".
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1, т. 5, буква "а".
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За всяко подпомагане, с изключение на подпомагане за инвестиции по Европейски план за икономическо възстановяване, по реда на тази наредба се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходния проект.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) (1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5000 евро.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 400 000 евро.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Общите допустими разходи по ал. 2 и 3 включват всички разходи - разходите, за които се кандидатства, заедно с тези, за които не се кандидатства, но са част от цялостния обект на инвестицията и без него той не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на сключване на договора и две предходни години.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор "шосеен транспорт" не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на сключване на договора и две предходни години.
(3) В случай че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал. 1 и 2.


Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители се задължават пред кредитора РА да отговарят за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер на 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(9) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Срокът на валидност на банковата гаранция или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(10) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава, а договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена от РА обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:
1. са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2. имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на община, посочена в приложение № 2;
3. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;
4. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.
(2) Едноличните търговци и юридическите лица са допустими за подпомагане само ако са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(3) Като физически лица по реда на тази наредба могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.
(4) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.
(5) Изискванията по ал. 4, т. 2 и 3 не се отнасят за физическите лица.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Не се предоставя финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.).
(2) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
(3) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 3 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 2а;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 14. Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България (приложение № 2).


Чл. 15. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.
(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.


Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Кандидатите представят бизнес план по образец (приложение № 3) за период не по-малък от 5 години. Бизнес планът се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls".
(2) Бизнес планът трябва да доказва икономическа жизнеспособност и устойчива заетост за период 5 години, а в случаите на строително-монтажни работи - за 10 години, водещи до реализиране на целите по чл. 2.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Проектите се изпълняват върху имот - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани върху имот, който не е собствен, кандидатът представя:
1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.
(2) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)


Чл. 19. Не се предоставя финансова помощ за проекти за изграждане и модернизиране на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване.


Чл. 20. Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм (приложение № 4).


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай, че ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Проекти за инвестиции в сектор "шосеен транспорт" не могат да бъдат комбинирани с други допустими дейности по реда на тази наредба.

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 23. (1) Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:
1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) закупуване на пътни превозни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, включително чрез финансов лизинг;
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
4. закупуване на коне за неземеделска дейност;
5. общи разходи:
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;
б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активи по ал. 1, т. 2 и 3 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на основателността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне обосноваността на предложените разходи.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро се изисква представяне на заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или изпълнители.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случаите по ал. 3 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В състава на комисията се включват независими оценители, притежаващи знания в съответната област.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Оферентите по ал. 3 в случаите, когато са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случаите по ал. 3 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 4а. В случаите, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.
(9) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Консултациите по ал. 1, т. 5, буква "а" се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.
(10) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Разходите по ал. 1, т. 5 не могат да надвишават 12 % от стойността на допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 4.
(11) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Разходите по ал. 9 не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 4.
(12) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Финансовата помощ за разходи по ал. 1, т. 5, буква "а" се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от 1 януари 2007 г.
(13) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Недопустими за финансово подпомагане са разходи за:
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. закупуване на земя и сгради;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) лизинг, с изключение на финансов лизинг;
5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми;
6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;
7. принос в натура;
8. плащания в брой;
9. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг;
10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване (включително и компютърен софтуер и специализирана техника) и превозни средства чрез финансов лизинг, когато не са спазени условията на ал. 2;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
12. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) които е установено нарушение на изискванията на чл. 13а, ал. 1, 2 и 3;
13. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) закупуване на земеделска техника и/или земеделско оборудване;
14. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни цени;
15. (нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) пътни превозни средства, за които има определени референтни цени, когато надвишават тези цени.
(14) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват обикновена подмяна.
(15) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Списък с разходите по ал. 4, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) (1) В случаите по чл. 23, ал. 13, т. 15, за които не са сключени договори за финансово подпомагане, заявленията за подпомагане се преразглеждат и привеждат в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Не се допуска сключване на договори за пътни превозни средства по чл. 23, ал. 13, т. 15.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 24. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 26, ал. 1 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 34, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;
2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. Заповедта съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния период на прием. Със заповедта може да бъде определен и бюджет само за една от допустимите за подпомагане дейности или да се определи, че не са допустими за подпомагане инвестиция/и по конкретна/и допустима/и дейност/и.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане се публикува съобщение най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ) и областните дирекции "Земеделие".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) При вземане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 УПДФЗ и областните дирекции "Земеделие".

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Кандидатите за финансово подпомагане подават в областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец приложение № 5 и прилагат документите, указани в същото приложение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) В случаите по ал. 3 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът представи писмени доказателства, че е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и задължението си да представи документите най-късно в срока по чл. 27, ал. 4, като отбелязва мотивите и забележките си.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по-късно от три месеца от крайната дата за съответния период на прием на заявлението РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) може чрез длъжностно лице от РА да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на кандидата, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че кандидатът, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане длъжностно лице от РА задължително извършва посещението на място по ал. 1, т. 3.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
2. критериите за оценка, посочени в приложение № 6.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случай на нередовност или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти по ал. 1, т. 1 и 3, Разплащателната агенция уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването трябва да представи изисканите му документи.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 23, ал. 5, който се удостоверява с акта за нейното създаване, и до датата на вземане на решение за оценка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случаите по ал. 5 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаване на срока по ал. 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередности.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) При изричен отказ на кандидата РА прекратява процедурата по разглеждане на заявлението за подпомагане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 6 или ал. 7 кандидатът може да кандидатства отново с нов проект по реда на наредбата.


Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Проектите се разглеждат от експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Функциите на ЕКОП се определят в правила за работа, които се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП неин член не участва в заседанието при обсъждане на конкретно заявление за подпомагане, в случай че:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявлението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 - 4.


Чл. 29. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 27, ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) несъответствие с условията и критериите по чл. 27, ал. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 27, ал. 4;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 8, ал. 1 или надхвърли максималния размер в случаите по чл. 9, ал. 3;
6. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 13а, както и непредставяне на документите по чл. 29а;
7. (нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) намаления на размера на финансовата помощ в съответствие с изискванията на Регламент 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis, както и при непредставяне на документите по чл. 3, ал. 3 в указания срок.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква от кандидата да представи:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) свидетелство за съдимост от кандидата - физическо лице, или представляващия кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му;
2. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)
4. декларацията съгласно приложение № 2а към чл. 13а, ал. 4, т. 2.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Когато сумата на исканата финансова помощ по предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в заповедта по чл. 25, ал. 1, заявленията за подпомагане, класирани съгласно критериите за оценка по чл. 27, ал. 2, т. 2, се одобряват в низходящ ред, до размера, определен в заповедта.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срок 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 32. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 33. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 10, 11 и 12.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Финансовата помощ не се изплаща на ползватели на помощта, за които е установено изкуствено създаване на условия, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на мярката.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в областните дирекции на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 7.
(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 11, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 3 от раздел I "Документи, подавани при заявка за авансово плащане съгласно приложение № 7 към чл. 34, ал. 1 или банкова гаранция.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага декларация за минимална помощ по образец съгласно приложение № 7а и документи съгласно приложение № 8. Ползвателите, с които са сключени договори за отпускане на финансова помощ след 30.06.2014 г., не прилагат към заявката за плащане декларация съгласно приложение № 7а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) Заявката за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 октомври 2015 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) Заявката за окончателно плащане за договори, сключени през 2015 г., се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 20 ноември 2015 г.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите по чл. 35, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 35, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) В срок не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по-късно от три месеца от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, която включва и проверка за функционална несамостоятелност, която:
а) се извършва в присъствието на ползвателя, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на ползвателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, РА уведомява ползвателя, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА писмено уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 8.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА, и до датата на вземане на решение за оценка;
4. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) когато се провежда контролна проверка на основание на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., предишен текст на чл. 38, изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011).
(2) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) За плащанията по ал. 1 относно заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30.06.2014 г., се прилагат и изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ.


Чл. 39. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 37, ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011;
5. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) се налага корекция във връзка с прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30.06.2014 г.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г., предишен текст на чл. 40 - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от датата на подписването на договора за финансово подпомагане с РА, но не по-късно от 15 октомври 2015 г. Крайният срок за изпълнение на проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, срокът за изпълнение по ал. 1 може да се удължи с до 12 месеца, като крайната дата за изпълнение на одобрения проект не може да е по-късно от 15 октомври 2015 г. Крайният срок за изпълнение на проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора в РА. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора до срока по чл. 40.
(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или отхвърля исканата промяна.


Чл. 42. (1) Ползвателят е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят е длъжен да организира подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор (проект, дейност).
(3) Ползвателят съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 43. (1) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
4. да не променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината, в която се извършва инвестицията;
5. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Изискването на ал. 1, т. 2 да не се преотстъпва ползването на актива не се прилага за инвестиции по чл. 4, ал. 1, за които в бизнес плана е обосновано, че обичайното му предназначение е свързано с преотстъпване на ползването му на трети лица, с изключение на случаите за предоставянето му на трети лица за извършване на услуги с този актив.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Изискването на ал. 1, т. 4 да не се променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината не се прилага за пътни превозни средства за превоз на пътници и товари, когато адресът за домуване, вписан в лиценза по чл. 7 от Закона за автомобилните превози и чл. 79, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.), е на територията на общината, в която ще се извърши инвестицията.


Чл. 44. (1) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 43, ал. 1, като са длъжни ежегодно да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка са сключва с уговорка в полза на РА, както следва:
1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета ползвателят е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 45. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 1 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) В случаите, когато Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.


Чл. 46. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) В случаите по ал. 1 РА определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от ползвателя на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
2. ползвателят на помощта е получил допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
3. ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. ползвателят на помощта не използва придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случаите, когато РА установи до извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 13а, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.
(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 13а са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проект, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта заедно със законните лихви върху тях.


Чл. 47. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 42, 44 или 50 РА писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 48. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 27 и при спазване на условията по този член.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която ползвателят на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта - юридически лица, по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от ПРСР 2007 - 2013 г.:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта - юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия":
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта - юридическо лице;
2. общината, в която ползвателят на помощта е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били получени.
(3) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ, L 209, 11.8.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на общностите.


Чл. 50. (1) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години от сключване на договора за отпускане на финансова помощ да постави и поддържа на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за финансова помощ с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 50 000 евро - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.
(2) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години от сключване на договора за отпускане на финансова помощ да постави и поддържа на видно място билборд с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за финансова помощ за извършване на инвестиции в областта на инфраструктурата, с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 500 000 евро - на мястото/ местата, където се извършва инвестицията.
(3) Табелата или билбордът по ал. 1 и 2 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда.
(5) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват, и образуващи кръг съгласно приложение № 9.
(6) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1974/2006).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г.
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите по чл. 24 от Регламент (ЕО) № 65/2011.
3. "Дейност" е механизъм по ПРСР, който се осъществява от един или повече ползватели, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.
4. "Едно помещение за настаняване" е помещение с до две стаи за настаняване с общ вход и общ санитарен възел.
5. "Земеделски продукти" са продуктите:
а) (изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) включени в Приложение І по чл. 38, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с изключение на онези продукти, обхванати от Регламент на Съвета (ЕС) № 104/2000 от 17 декември 1999 г. относно съвместното организиране на пазара на рибни и аквакултурни продукти;
б) попадащи под шифър 4502, 4503 и 4504 от Комбинираната номенклатура (изделия от корк);
в) имитиращи или заместващи мляко и млечни произведения, съгласно чл. 3, параграф 2 от Регламент на Съвета № 1897/87.
6. "Икономическа жизнеспособност" е генериране на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на предприятието за периода на бизнес плана.
7. "Интегриран селски туризъм" е използване на природните, човешките, културно-историческите ресурси с цел реализиране на туристическа дейност (продукт и/или услуга) в селските райони.
8. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената за финансова помощ инвестиция.
9. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) "Минимална помощ" е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност относно минималната помощ за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30.06.2014 г. и както е дефинирана в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ след 30.06.2014 г.
10. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на Програмата за развитие на селските райони.
11. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) лица, които съвместно контролират пряко трето лице;
г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
12. "Неземеделски дейности" са дейности, които не включват производство, преработка и съхранение на земеделски продукти.
13. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО или посредством извършване на неоправдан разход.
14. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
15. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони.
16. "Преработка на земеделска продукция" е всяка една операция върху земеделски продукт, от която се получава също земеделски продукт.
17. "Принос в натура" се състои в предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
18. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕО) № 65/2011.
19. "Проект" е заявление за подпомагане, заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
20. "Производство на синтетични влакна" е:
а) изтегляне/изпридане на всякакви основни типове влакна и прежди на база полиестер, полиамид, полиакрил или полипропилен, независимо от крайното им приложение, или
б) полимеризация (включително поликондензация), когато тя е в общ процес(интегрирана) с изтеглянето от гледна точка на използваните машини, или
в) всеки помощен процес, свързан с инсталиране на мощности за производство по буква "а" и "б".
21. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
22. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
23. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) "Шосеен транспорт" е предоставяне на услуги за превоз на хора с автомобилен транспорт.
24. "Територия на населеното място" е селищната територия, определена от строителните му граници, и извънселищната територия, определена от границите на землището.
25. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане или кандидатът е подписал декларацията по чл. 26, ал. 4.
26. "Устойчива заетост" е запазване на съществуващите работни места и/или създаване на нови в предприятието за периода на бизнес плана.
27. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за отпускане на финансова помощ;
г) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота;
д) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;
е) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския производител.
28. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в цялото българско и европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
29. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) "Обособена част от инвестицията" е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
30. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011.
31. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
32. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) "Независими оценители" са лица, които притежават правоспособност да изготвят и подписват оценка на обекти, подлежащи на оценяване.
33. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) "Финансови услуги" са всички услуги по извършване на дейностите по чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кредитните институции; застрахователни, презастрахователни или свързани със застраховането услуги; публично предлагане на ценни книжа и търговия с ценни книжа; всички форми на управление на парични средства или имущества по занятие; всички форми на управление на колективни инвестиции, управление на осигурителни дружества и фондове.
34. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) "Развъждане на животни" е отглеждането и възпроизводството на животни, производството и предлагането на пазара на живи животни и животински продукти.
35. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) "Референтни цени" са цени, ползвани от РА за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., бр. 16 от 2008 г.).


§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Министърът на земеделието и храните дава задължителни указания по прилагане на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 29. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО) № 363/2009 на комисията от 4 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.


§ 30. Съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 66), финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници по чл. 6, ал. 2, подадени преди 3 август 2009 г., е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.


§ 31. (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 3 по отношение на чл. 7, ал. 3, § 7, § 10, т. 3 и т. 5 по отношение на ал. 6 в частта й за изискването оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.


§ 32. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони(ОВ, L 368 от 23.12.2006), § 3 по отношение на чл. 7, ал. 2 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 29 август 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г.)

§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.09.2011 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 76 ОТ 2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 26. Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 3, т. 1 от настоящата наредба се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.


§ 27. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) В срок до 30 декември 2011 г. ползвателите на помощта с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 3, т. 1 от тази наредба. Към нея се прилагат документите по т. 3 от приложение № 7 към чл. 34, ал. 1.


§ 28. (Попр. - ДВ, бр. 76 от 2011 г.) В случаите по § 27, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта прилага и документите съгласно приложение № 7 към чл. 34, ал. 1.


§ 29. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане до влизането в сила на тази наредба, срокът по чл. 11, ал. 3 се удължава до 30 декември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2012 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 9. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 2.


§ 10. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът по чл. 11, ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2013 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 21. За подадени заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 1, 2, 6, 14, 15 и 16.


§ 22. За подадени заявки за плащане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 11, 17, 18 и 19.


§ 23. (1) Параграф 13, т. 2 се прилага и за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ, чийто срок не е изтекъл към деня на влизане в сила на тази наредба.
(2) Ползвателите на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ, чийто срок не е изтекъл към деня на влизане в сила на тази наредба, могат да подадат в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансовата помощ при условията на ал. 1 не по-късно от десет дни преди изтичането на срока на договора. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на основателността на искането.
(3) В срок до десет дни от подаване на искането за промяна РА приема или отхвърля исканата промяна.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)

§ 14. Навсякъде думите "транспортни средства" се заменят с "пътни превозни средства".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 16. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за заявления за подпомагане, подадени след 12 май 2013 г., за които към датата на влизане в сила на тази наредба не е сключен договор за отпускане на финансова помощ.


§ 17. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за заявления за подпомагане, подадени за дейностите по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 г.), за които към датата на влизане в сила на тази наредба не са сключени договори за отпускане на финансова помощ, като § 4 не се прилага за разходи за земеделска и горска техника.


§ 18. Министърът на земеделието и храните издава указание за попълване на приложение № 1 в 7-дневен срок от влизане в сила на тази наредба, което се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 19. (1) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 7, т. 1, буква "а" и т. 3, § 8, т. 1 и 3, § 10, т. 1, § 12, т. 1 и 3, § 13, т. 1 и 3, § 14, т. 1 и 3, § 15, т. 1 и 3, § 16, т. 1 и 3 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 януари 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(2) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 17, т. 1 и т. 3, буква "а" за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 септември 2015 г. и със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за удължени, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.)

Декларация за минимална помощПриложение № 1а към чл. 4, ал. 2, т. 1

(Предишно Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, т. 1 - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.)

Списък на земеделските продукти, за производството и преработката на които не се предоставя финансова помощ

1. Живи животни, с изключение закупуване на коне за неземеделска дейност.
2. Месо, месни продукти и карантия.
3. Мляко и млечни продукти, включително продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти.
4. Яйца от птици.
5. Натурален пчелен мед, включително продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти.
6. Черва, мехури и стомаси на животни, цели или части от тях.
7. Животински продукти, неуточнени или невключени другаде; мъртви животни, неподходящи за човешка консумация.
8. Живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; откъснати цветя и декоративна украса.
9. Зеленчуци за ядене, някои корени и грудки; гъби.
10. Плодове и ядки за ядене; кори от пъпеши или цитрусови плодове.
11. Кафе, чай и подправки; мате.
12. Зърнени и мелничарски продукти; глутен; инулин; малц и нишестени продукти, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия.
13. Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърнени храни, семена и плодове; индустриални и медицински растения.
14. Готови храни за селскостопански животни (слама и фураж).
15. Пектин.
16. Сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици.
17. Нетопена мас от волове, овце или кози; лой, произведена от тези мазнини.
18. Стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; масло от сланина, от мазнина и лой, неемулгирано или смесено, или приготвено.
19. Мазнини и масло от риба и морски бозайници, рафинирано и нерафинирано.
20. Готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови, рафинирани или пречистени.
21. Животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, рафинирани или не, но необработвани повече; включително зехтин.
22. Маргарин, заместители на сланина и други приготвени мазнини за ядене.
23. Отпадъчни продукти, получени от обработката на мазнини или на животински или растителен восък.
24. Изделия от месо, риба, ракообразни или мекотели.
25. Цвеклова захар и захар от захарна тръстика, на кристали; с изключение на захарни изделия.
26. Други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен или не с естествен); карамел.
27. Меласи, обезцветени или не.
28. Какаови зърна, цели или начупени, сурови или печени.
29. Какаови шушулки, обвивки, люспи и остатъци.
30. Изделия от зеленчуци, плодове или други части от растения.
31. Гроздова мъст, в процес на ферментация или в процес на задържане на ферментация по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол.
32. Вино от прясно грозде; гроздова мъст, чиято ферментация е в процес на задържане чрез прибавяне на алкохол.
33. Оцет.
34. Други ферментирали напитки (като например сайдер, сок от круши и медовина), с изключение на боза.
35. Остатъци и отпадъчни продукти на хранително-вкусовата промишленост; приготвен фураж за животни.
36. Непреработен тютюн; отпадъци от тютюн.
37. Естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; отпадъчен корк.
38. Лен, суров или обработен, но без преден; ленени кълчища и остатъци (включително накъсани или нарязани на парцали).
39. Естествен коноп (Cannabis sativa), суров или обработен, но не преден; кълчища и остатъци от естествен коноп (с изключение на накъсан или нарязан на парцали).
40. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки.


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1, т. 2


Списък на общините, намиращи се в селските райони на Република България
 
Област Общини
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 2а към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2

(Ново - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)


 
ДЕКЛАРАЦИЯ(1)
по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/ата ..........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................................................................................................., притежаващ лична карта
№ ............................................................, издадена на ...........................................................................................................................................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. ...................................................................................................................................................................................................................................
(място на издаване)
адрес: ......................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ..........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код ........................................, № ..........................................................
със седалище ........................................ и адрес на управление ...........................................................................................................................................................
тел.: ........................................, факс: ........................................, БУЛСТАТ .................................... - кандидат/ползвател на помощ по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия":
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лицея на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
...................... 20....... г.

Декларатор:

 
(*1) Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя - ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговското дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.


Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г.)


Образец на бизнес план
 
БИЗНЕС ПЛАН
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име на проекта)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име на кандидата)
 
Сума на инвестицията .............................. лв.
 

Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни данни.

 
Подпис/печат: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Преди попълване на таблиците в бизнес плана прочетете приложените инструкции!
Забележки:
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително).
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес плана, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.
I. Въведение
1. Кратко описание на проекта.
2. Очакван резултат след завършване на проекта.
2.1. Устойчива заетост за периода на бизнес плана.
II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност
1. Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс.
2. Правен статут.
3. Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал.
4. Предпроектно проучване.
4.1. Конкуренция.
o Брой на конкурентите, произвеждащи такава продукция (предлагащи такива услуги). Източници, на които се базира информацията на кандидата;
o Основни местни конкуренти;
o Преимущества на кандидата пред конкурентите. Предимства на предлаганите продукти/услуги;
o Сравнение с цените на конкурентите. Източници, на които се базира информацията на кандидата;
o Начини за повишаване на конкурентоспособността.
4.2. Пазарна среда.
o Пазар и размер на пазарния дял, който заема кандидатът. Източници, на които се базира тази информация.
o Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазарът в бъдеще и под влияние на кои фактори:
- Увеличаване на конкуренцията на местно ниво
- Промени в потребителското търсене
- Чуждестранна конкуренция
4.3. Друго проучване, необходимо за осъществяване на дейността (напр. местен пазар на труда, заетост, квалификация и т. н.).
5. Разработки (когато се предвиждат такива).
5.1. Маркетингова стратегия.
5.2. Системи за управление.
5.3. Рекламни и информационни материали.
III. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта.
Доставчици и клиенти
1. Обект и източници за финансиране на проекта.

Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта
      (лева)
  Единична Стойност* Включително
Инвестиция цена   Собствени Кредит Други
      средства (%) (%)
      (%)    
Вид Модел, порода, К-во Мярка          
  тип, други              
A Б В Г Д Е Ж З И
                 
                 
                 
        Общо        
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
Таблица 1а. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта
      (лева)
  Единична Стойност* Включително
Инвестиция цена   Собствени Кредит Други
      средства (%) (%)
      (%)    
Вид Модел, порода, К-во Мярка          
  тип, други              
A Б В Г Д Е Ж З И
                 
                 
                 
        Общо        
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
2. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект
 
Таблица A. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект
      (лева)
Дейност/активи Дата на реализация/придобиване Дата на въвеждане Стойност
    в експлоатация  
А Б В Г
       
       
       
    Общо  
3. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията
 
Таблица Б. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията
      (лева)
Дейности/активи Начална дата/дата на Крайна дата/дата на Стойност
  придобиване въвеждане в експлоатация  
А Б В Г
       
       
       
    Общо  
4. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.
Таблица В
    (лева)
Дейности Вложени средства Източник
А Б В
     
     
     
5. Доставчици
Таблица Г. Настоящи доставчици
        (лева)
Доставчици Вид на доставките % от доставките Неплатени задължения Падеж
А Б В Г Д
         
         
    Общо    
Таблица Д. Бъдещи доставчици
Доставчици Вид на доставките % от доставките Условия на плащане
A Б В Г
       
       
       
6. Клиенти.
 
Таблица Е. Настоящи клиенти
          (лева)
Клиенти Вид на продук- % на Годишни Условия на Падеж
  цията/услугите продажби продажби плащане  
А Б В Г Д Е
           
           
           
Таблица Ж. Бъдещи клиенти
        (лева)
Клиенти Вид на % на Годишни Условия на
  продукцията/ продажби продажби плащане
  услугите      
А Б В Г Д
         
         
         
Таблица З. Продукция за износ
        (лева)
Клиенти Вид на % на Годишни Условия на
  продукцията/ продажби продажби плащане
  услугите   (в лева)  
А Б В Г Д

Настоящи

       
         
         

Бъдещи

       
         
         

IV. Финансово-икономически статус - приходи и разходи
1. Приходи
1.1. Приходи от дейността.
Таблица 2. Производствена и търговска програма
          (лева)
Вид продук- Мяр- Количест- Продукция/услуги Средна цена за Приходи от
цията / ка во/средно-   единица продукция / продажби на
услугите*   годишна за износ за мест- за соб- услуги продукция
по години   натовареност   ния ствено   /услуги
        пазар потреб- за за местния за за местния
          ление износ** пазар износ пазар
А Б В Г Д Е Ж З И Й
Предходна година/последен отчетен период
                   
                   
                   
          Общо        
I-ва година
                   
                   
                   
          Общо        
II-ра година
                   
                   
                   
          Общо        
III-та година
                   
                   
                   
          Общо        
* В колона А се посочват видовете продукти/услуги, които кандидатът произвежда/предоставя и които са пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В случай, че даден вид продукция/услуга на кандидата е свързана косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в Таблица "Други приходи".
**Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.

Табл. 2А. Средногодишна натовареност

Вид на Мярка Предходна година/последен отчетен I година II година
продукцията/услугите   период    
    количество/среднодневна брой дни количество/среднодневна брой дни количество/среднодневна брой дни
    натовареност годшшна натовареност годшшна натовареност годшшна
      натовареност   натовареност   натовареност
А Б В Г Д Е Ж И
               
               
               
Общо        
(мярка):        

Забележка: Таблицата показва начина, по който е направен анализа за количеството средногодишна натовареност в таблица 2

Табл. 2Б. Производствен капацитет

Вид на Предходна година/ I година II година
продукцията/услугите Последен отчетен    
  период    
  Годишен Годишен производствен Годишен производствен
  производствен капацитет на капацитет на
  капацитет на предприятието предприятието
  предприятието (мярка.) (мярка) (мярка)
А Б В Г
       
       
       
Общо продукция      
(мярка):      

1.2. Други приходи

Таблица 3. Други приходи

(лева)
Други приходи Предходна година / I година II година III година
(вид) последен отчетен период      
A Б В Г Д
         
         
         
Общо        

2.Разходи
2.1. Разходи за дейността

Таблица 4. Разходи за суровини, материали и външни услуги

(лева)
Вид на разходите Предходна година / I година II година III година
  последен отчетен период      
A Б В Г Д
         
         
         
Общо        

Таблица 5. Разходи за заплати и социални осигуровки

(лева)
Вид на Брой на Месечно Общо Социални Общо за
персонала заетите лица възнаграждение заплати за осигуровки* година
      година    
A Б В Г Д Е
Предходна година/последен отчетен период
Управленски          
Административен          
Производствен          
Общо  
I година
Управленски          
Административен          
Производствен          
Общо  
II година
Управленски          
Административен          
Производствен          
Общо  

*Социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя

Таблица 6. Разходи за амортизация (амортизационен план)

(лева)
Актив Дата на Цена на Период на Амортизационна Амортизационна квота
  придобиване придобиване експлоатация норма Предходна I година II година III година
          година/      
          последен      
          отчетен      
          период      
А Б В Г Д Е Ж З И
                 
                 
Общо        

2.2. Финансови разходи
2.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта

Таблица 7. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта

(лева)
Година Остатъчна сума в Лихви Главница Остатъчна сума в края
  началото на годината     на годината
A Б В Г Д
200..        
200..        
200..        

Таблица 8. Разходи за лихви

(лева)
Вид на кредита Предходна година/ I година II година III година
  последен отчетен период      
A Б В Г Д
         
         
         
Общо        

2.3. Други разходи

Таблица 9. Други разходи

(лева)
Други разходи Предходна година/ I година II година III година
  последен отчетен период      
A Б В Г Д
         
         
         
Общо        

2.4. Себестойност

Таблица И. Себестойност на единица продукция/услуга

(лева)
Вид на продукта Видове ресурси, К-во за единица Мярка Единична Стойност на
/ услугата необходими за продукция/услуга   цена разходите за
  производство       единица продукция
  единица       по вид
  продукт/услуга        
А Б В Г Д Е
           
           
           
Общо  
           
           
           
Общо  


V. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта и другите дейности осъществявани от кандидата

1. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта.

Таблица 10. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта

(лева)
Индекс Предходна I година II година III година IV година
  година/последен        
  отчетен период        
A Б В Г Д Е
I. Приходи:
1. Приходи от продажби          
2. Други приходи          
Общо приходи (1+2)          
II. Разходи
A. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини, материали и          
външни услуги          
4. Разходи за амортизация          
5. Разходи за заплати и социални          
осигуровки          
6. Други разходи          
Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви          
Общо разходи (3+4+5+6+7)          
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)          
ІV. Данъци и такси          
V. Печалба след облагане (ІІІ - IV)          
VI. Главници по кредити          
VII. Финансиране по ПРСР 2007-2013          
VІII. Нетен паричен поток (V+4+VII)          

2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Прогноза за Нетните парични потоци на другите дейности на кандидата. В таблица 10а "Прогноза на нетните парични потоци на другите дейности на кандидата" не е задължително попълването на ред VI "Главници по кредита"

Таблица 10а. Прогноза за Нетните парични потоци на другите дейности на кандидата

(лева)
Индекс Предходна I година II година III година IV година
  година/последен        
  отчетен период        
A Б В Г Д Е
I. Приходи:
1. Приходи от продажби          
2. Други приходи          
Общо приходи (1+2)          
II. Разходи:
A. Разходи за дейността:          
3. Разходи за суровини, материали и          
външни услуги          
4. Разходи за амортизация          
5. Разходи за заплати и социални          
осигуровки          
6. Други разходи          
Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви          
Общо разходи (3+4+5+6+7)          
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)          
ІV. Данъци и такси          
V. Печалба след облагане (ІІІ - IV)          
VI. Главници по кредити          
VІI. Нетен паричен поток (V+4)          

Инструкция за попълване на бизнес плана
Заглавна страница:
Записват се името на проекта (инвестицията, за която се кандидатства), кандидатът и сумата на инвестицията.
Кандидатът декларира достоверността на данните, попълнени в бизнес плана, като се подписва.
I. Въведение
1. Кратко описание на проекта. Кандидатът прави кратко описание на проекта, като посочва:
• Сектори, подсектори, раздели, групи или дейности
• Цели
• Необходима инвестиция
• Срок за изпълнение
• Необходимо е да се посочи периодът от годината, в който се предвижда да се реализира инвестицията
2. Очакван резултат след завършване на проекта. Кандидатът описва резултатите, които очаква да постигне след завършване на проекта:
• Предвиждан ръст
• Подобряване качеството на продукцията/услугата
• Въздействие върху околната среда и др.
2.1. Устойчива заетост за периода на бизнес плана. Кандидатът описва съществуващите и новосъздадените работни места, като от тези две категории се посочи броят на постоянните и на временните работни места.
II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност
1. Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс. Кандидатът прави кратко описание на осъществяваната от него дейност към датата на кандидатстване, като посочва следните данни:
• Датата на започване на дейността/дейностите
• Описание на дейността/дейностите (производство, технология, продукция, услуги, капацитет)
• Приоритет и основни продуктови тенденции
• Налични активи за осъществяване на дейността/дейностите
2. Правен статут. Кандидатът посочва правния си статут - юридическо лице, едноличен търговец или физическо лице, претърпените и планирани преобразувания.
3. Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал. Кандидатът описва организационната структурата на управление, квалификацията и професионалния опит на управляващите и персонала/заетите.
4. Предпроектното проучване за дейностите, за които кандидатства. Кандидатът описва дейностите, свързани с подготовката на реализацията на дейностите по проекта, извършени преди датата на кандидатстване.
4.1. Конкуренция. Кандидатът отговаря на посочените въпроси в бизнес плана, свързани с конкурентите и конкурентните му позиции.
4.2. Пазарна среда. Кандидатът отговаря на въпросите, посочени в бизнес плана, за пазарните му позиции.
4.3. Друго проучване, необходимо за осъществяване на дейността (напр. местен пазар на труда, заетост, квалификация и т. н.). Кандидатът описва други общи разходи за предпроектни проучвания, технически и работни проекти, анализи, стратегии и др.
5. Разработки (когато се предвиждат такива). Кандидатът описва необходимите разработки, които ще извърши по време на изпълнението на проекта като част от общите разходи, необходими за по-доброто развитие на дейностите, продукцията или услугите.
5.1. Маркетингова стратегия.
5.2. Системи за управление.
5.3. Рекламни и информационни материали.
III. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти
1. Обект и източници за финансиране на проекта. Кандидатът посочва вида на машините, сградите, вида на материалите, предмет на инвестицията и т. н., като попълва таблица 1. В случай че цялата инвестиция или част от нея ще бъде закупена с валута, различна от лева, се посочва валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията в лева.
Таблица 1. Предмет на инвестицията
Кандидатът описва обектите на инвестицията, като посочва:
• Вида на активите, предмет на инвестицията, в колона А
• Модел, порода, тип, предмет на инвестицията, в колона Б
• Количество, в колона В
• Мярка (брой или др.), в колона Г
• Единична цена, в колона Д
• Стойност на активите, в колона Е, и каква част от стойността на активите са:
- Собствените средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона Ж
- Кредит (в процентно изражение от общата стойност), в колона З
- Други привлечени средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона И
- На ред "Общо" в колона Е се сумира общата стойност на активите, предмет на инвестицията
Таблица 1а. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта
Кандидатът описва обектите, в които ще се инвестира, но не се подпомагат по ПРСР или не се кандидатства за тяхното подпомагане:
• Вида на активите, предмет на инвестицията, в колона А
• Модел, порода, тип, предмет на инвестицията, в колона Б
• Количество, в колона В
• Мярка (брой или др.), в колона Г
• Единична цена, в колона Д
• Стойност на активите, в колона Е, и каква част от стойността на активите са:
- Собствените средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона Ж
- Кредит (в процентно изражение от общата стойност), в колона З
- Други привлечени средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона И
- На ред "Общо" в колона Е се сумира общата стойност на активите, предмет на инвестицията
2. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект.
Кандидатът описва етапите при изпълнение на инвестиционния проект в таблица А.
Таблица А. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект
Кандидатът описва:
• Дейностите/активите, които са обект на инвестицията, в колона А
• Датата на реализация/придобиване на всички описани активи, в колона Б
• Датата на въвеждане в експлоатация, в колона В
• Стойността на активите, в колона Г
• На ред "Общо" на колона Г сумата на всички необходими средства
3. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията.
В случаите, когато се допуска поетапно финансиране за реализация на инвестицията, кандидатът попълва таблица Б.
Таблица Б. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията
Кандидатът описва:
• Дейностите/активите на всеки етап от реализацията на проекта, в колона А
• Началната дата на придобиване на актива/датата на започване на дейността, в колона Б
• Крайната дата на въвеждане в експлоатация на актива/датата на завършване на дейността, в колона В
• Стойността за финансиране на всеки етап, в колона Г
• На ред "Общо" в колона Г сумата на всички необходими средства
4. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект. В случай че кандидатът е извършил дейности по реализацията на инвестицията преди датата на кандидатстване за финансиране по програма ПРСР, попълва таблица В (Извършените етапи на изпълнение на инвестицията трябва да са обособени и да са доведени до самостоятелна степен на завършеност съобразно технологичния проект.):
Таблица В
Кандидатът посочва:
• Дейностите по реализация на инвестицията преди датата на кандидатстване, в колона А
• Вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности, в колона Б
• Източника на вложените средства, в колона В
5. Доставчици. Данните за настоящите и бъдещите доставчици се описват в таблица Г и таблица Д.
Таблица Г. Настоящи доставчици
Кандидатът посочва следните данни за всички настоящи доставчици:
• Име на доставчика, в колона А
• Вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б
• Процент от доставките, в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид
• Неплатени задължения, ако има такива, в колона Г
• Падежа на посочените задължения, в колона Д
• На ред "Общо" в колона Г се вписва сумата на всички неплатени задължения
Таблица Д. Бъдещи доставчици
Кандидатът посочва следните данни за всички бъдещи доставчици:
• Планирани доставчици, в колона А
• Вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б
• Процент от доставките, в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид
• Условия на плащане, в колона Г, съгласно предварителен договор или прогноза на кандидата
6. Клиенти. Данните за настоящите и бъдещите клиенти се попълват в таблица Е и таблица Ж. Данните за продукцията за износ се попълват в таблица З.
Таблица Е. Настоящи клиенти
Кандидатът посочва следните данни за всички настоящи клиенти:
• Име на всички настоящи клиенти, в колона А
• Вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б
• Процентно съотношение на продажбите, в колона В - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид
• Годишни продажби, в колона Г
• Условия на плащане, в колона Д
• Падеж на плащанията, в колона Е
Таблица Ж. Бъдещи клиенти
Кандидатът посочва следните данни за всички бъдещи клиенти:
• Бъдещи клиенти, в колона А (Кандидатите с проекти за развитие на интегриран селски туризъм описват какви очакват да бъдат клиентите им: туроператорски фирми, с които ще работят, организирани клиенти извън договори с туроператорски фирми, случайни клиенти.)
• Вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б
• Процентно съотношение на продажбите, в колона В - изчислява се, като количеството продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид
• Годишни продажби, в колона Г
• Условия на плащане, в колона Д
Таблица З. Продукция за износ
Кандидатът дава информация за настоящите и бъдещите клиенти на продукцията за износ:
• Имената на настоящите и бъдещите клиенти се посочват в колона А
• Вид на продаваната продукция/услуги, в колона Б
• Процентното съотношение на продажбите се посочва в колона В - изчислява се, като количеството продадена и/или предвидена за продажба продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид
• Годишните продажби, в колона Г
• Условия на плащане, в колона Д
IV. Финансово-икономически статус - приходи и разходи
1. Приходи
1.1. Приходи от дейността. Кандидатът описва производствената и търговската си програма за периода на бизнес плана, както и данните за производствената си и търговска дейност за предходната година/последния отчетен период в таблица 2:
Таблица 2. Производствена и търговска програма
Кандидатът посочва:
• Вида на продукцията/услугите по години, в колона А
• Мярката на количеството продукция/услуги (тон, килограм, брой и др.), в колона Б
• Количество на произведената продукция/извършените услуги или средногодишна натовареност по години, в колона В
• Количество на произведената продукция/извършените услуги за износ по години, в колона Г
• Количество на произведената продукция/извършените услуги за местния пазар по години, в колона Д
• Количество на произведената продукция за собствено потребление, в колона Е
• Средна цена на единица произведена продукция/извършени услуги за износ по години, в колона Ж
• Средна цена на единица произведена продукция/извършени услуги за местния пазар по години, в колона З
• Количеството от колона Г се умножава със сумата в колона Ж и резултатът се записва в колона И "Приходи от продажба на продукция/услуги за износ"
• Количеството от колона Д се умножава със сумата в колона З и резултатът се записва в колона Й "Приходи от продажба на продукция/услуги за местния пазар"
• На ред "Общо" в колони И и Й се записва сумата на приходите от продажби на продукцията/услугите за износ и местния пазар
Таблица 2А. Средногодишна натовареност
Кандидатът посочва вида на продукцията/услугата, която произвежда, количеството среднодневна натовареност и брой дни годишна натовареност.
Таблица 2Б. Производствен капацитет
Кандидатът посочва продуктите/услугите, които произвежда, и годишното количество на всеки един произвеждан продукт/услуга.
1.2. Други приходи. Кандидатът посочва други приходи, различни от приходите от основна дейност, в таблица 2.
Таблица 3. Други приходи
Кандидатът посочва:
• Вида на предвижданите други приходи по вид, в колона А
• Стойността на реализираните други приходи по вид за предходната година (отчетен период), в колона Б
• Предвижданата стойност на други приходи през първата година от периода на бизнес плана, в колона В
• Предвижданата стойност на други приходи за целия период на бизнес плана, в колони Г и Д
• На ред "Общо" на колони Б, В, Г и Д се вписват сумите по колони
2. Разходи
Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността му:
2.1. Разходи за дейността:
Таблица 4. Разходи за суровини, материали и външни услуги
Кандидатът описва:
• Вида на всички разходи, в колона А
• Стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона Б
• Прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан в бизнес плана, колона В
• Сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в бизнес плана, се вписва в колони Г и Д
• На ред "Общо" на колони Б, В, Г и Д се вписват сумите по колони
Таблица 5. Разходи за заплати и социални осигуровки
Кандидатът подробно описва разходите за заплати и социални осигуровки, като посочва:
• Заетия персонал по групи (Длъжностите на персонала се описват в три групи: управленски, административен и производствен.) както за предходната година, така и за всички прогнозни години, включени в бизнес плана, в колона А
• Броя на заетия персонал (по години и по групи), в колона Б
• Месечното възнаграждение на персонала по групи, в колона В
• Годишната сума на разходите за заплати, в колона Г. Тази сума се получава след попълване на колони Б и В. Сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след това се умножава по 12 месеца.
• Социалните осигуровки (по години и по групи), в колона Д
• Общите разходи за заплати и социални осигуровки, в колона Е. Тази сума се получава, като се съберат сумите от колони Г и Д
• На ред "Общо" се вписва сумата на разходите по години от колона Е
Таблица 6. Разходи за амортизация (амортизационен план)
Кандидатът подробно описва разходите за амортизация (Използваният метод на амортизация трябва да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане.), като посочва:
• Вида на актива, в колона А
• Датата на придобиване на описаните активи, в колона Б
• Цена на придобиване на описаните активи, в колона В
• Периода на експлоатация на описаните активи, в колона Г
• Амортизационната норма на описаните активи, в колона Д
• Годишната сума на разходите за амортизация, в колони Е, Ж, З и И
• На ред "Общо" се вписва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З и И
2.2. Финансови разходи
2.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта. Ако се предвижда използване на кредит за реализиране на инвестицията, кандидатът попълва таблица 7.
Таблица 7. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта
Кандидатът посочва:
• Годините, за които ще бъде погасен кредитът, в колона А
• Остатъчната сума в началото на годината, в колона Б
• Лихвата по години, в колона В
• Главницата по години, в колона Г
• Остатъчната сума в края на годината, в колона Д
Таблица 8. Разходи за лихви
Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити, описани в таблици 7 и 8, като посочва:
• Вида на кредита, в колона A
• Разходите за лихви за предходната година (Данни от годишния счетоводен отчет.) (отчетен период), в колона Б
• Прогнозните разходи за лихви за целия период, описан в бизнес плана, в колони В, Г и Д
• На ред "Общо" се вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г и Д
2.3. Други разходи
Таблица 9. Други разходи
Кандидатът подробно описва всички други разходи, като посочва:
• Вида на разходите, в колона А
• Сумата на описаните разходи по вид за последната година (отчетен период), в колона Б
• Прогнозната сума на описаните разходи (по вид) за разглеждания период, в колони В, Г и Д
• На ред "Общо" се вписва сумата на "другите разходи" по години от колони Б, В, Г и Д
2.4. Себестойност
Таблица И. Себестойност на единица продукция
Кандидатът описва:
• Вида на продукта в колона А
• Видове ресурси, необходими за производство на единица продукция, в колона Б
• Количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция, в колона В
• Мярка (грам, килограм, брой и др.) на количеството от колона В, в колона Г
• Единична цена на всеки вид ресурс, в колона Д
• Стойност на всеки вид ресурс в колона Е
• На ред "Общо" в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция
V. Прогноза за нетните парични потоци на проекта и другите дейности, осъществявани от кандидата
1. Прогноза за нетните парични потоци на проекта.
След попълване на таблици от 1 до 9 в зависимост от мярката, по която кандидатства, кандидатът изчислява прогнозните нетни парични потоци на проекта в таблица 10.
Таблица 10. Прогноза на нетните парични потоци на проекта
Ред 1 Данните от таблица 2, общо
Ред 2 Данните от таблица 3, общо
Ред 3 Данните от таблица 4, общо
Ред 4 Данните от таблица 6, общо
Ред 5 Данните от таблица 5, общо
Ред 6 Данните от таблица 10, общо (не е задължително попълването му)
Ред 7 Данните от таблица 9, общо
Ред III. Резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II. Разходи (общите разходи)
Ред IV. Данъци и такси съобразно националното законодателство
Ред V. Резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV. Данъци и такси
Ред VI. Данните от таблица 7, колона Г
Ред VII. Сумата на финансирането по ПРСР
Ред VIII. Този ред се получава, като се съберат печалбата след данъци, амортизацията, финансирането по ПРСР.

2. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата.
Таблица 10а. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейностите на кандидата се попълва само в случаите, когато кандидатът осъществява и други дейности освен тази, за която кандидатства
В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес планът, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.
VI. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели
1. Нетна настояща стойност (NPV)
I. Определение:
NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необходимо условие е NPV да бъде положително число, т. е. NPV > 0.
II. Формула за изчисление:
1. Изчисляване NPV на проекта


, където:
NCF е нетният паричен поток за период t;
I0 - сумата на инвестицията;
NPV - нетната настояща стойност;
r - дисконтов процент;
n - брой години, за които е изготвен бизнес планът;
t - период, равен на една година.
2. Изчисляване NPV на проекта и другите дейности на кандидата


където:
* Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на проекта на кандидата.
** Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на другите дейности на кандидата.
Забележка:
NPV >0. Положителната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток е по-голяма от разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна.
NPV < 0. Отрицателната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток през периода на инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за инвестицията.
NPV = 0. Нетната настояща стойност е равна на нула показва, че сумата от паричните потоци на проекта е точно толкова, че да се възвърне инвестираният капитал.
2. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
I. Определение:
Показателят NPV е минимален критерий за ефективност на инвестицията, но не е достатъчен, затова е необходимо да се изчисли и показателят IRR.
II. Формула за изчисление:


където:
IRR е вътрешната норма на възвръщаемост;
r1 - дисконтов процент, при който NPV1 > 0;
r2 - дисконтов процент, при който NPV2 < 0.
3. Индекс на рентабилност (PI)
I. Определение:
Индексът на рентабилност (PI) представлява доходът, който всеки един инвестиран лев ще осигури. Проектът се допуска за одобрение, ако PI > 1, тъй като такава стойност на PI осигурява ефективността на инвестицията.
II. Формула за изчисление:
1. Изчисляване PI на проекта


където:
PI е индексът на рентабилност;
NCF - нетният паричен поток;
I0 - сумата на инвестицията;
r - дисконтов процент;
n - броят години, за които е изготвен бизнес планът;
t - период, равен на една година.
4. Срок на откупуване (PBP)
I. Определение:
Срокът на откупване е очакваният брой години, за които се възвръща направената инвестиция.
II. Метод за изчисление:
PBP - срок на откупуване на инвестицията в години;
I0 - сума на инвестицията;
n - брой години, за които е изготвен бизнес планът;
t - период, равен на една година.
  tn x I0
PBP (в години) = ------------------------------------------------- .
  Сума на дисконтираните NCF


Приложение № 4 към чл. 20

Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, на територията на които няма да бъдат подпомагани проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма


Населено място/ Община ЕКАТТЕ
курортно селище    
к.к. Албена Балчик -
с. Ахелой Поморие 00833
Ахтопол Царево 00878
Балчик Балчик 02508
Банско Банско 02676
с. Божурец Каварна 05009
к.к. Боровец Самоков -
с. Българево Каварна 07257
Бяла    
(област Варна) Бяла 07598
с. Варвара Царево 10094
в.с. Дюни Созопол -
с. Езерец Шабла 27108
в.с. Елените Несебър -
с. Емона Несебър 27454
Каварна Каварна 35064
с. Камен бряг Каварна 35746
к.к. Камчия Аврен -
Китен Приморско 37023
с. Кранево Балчик 39459
с. Крапец Шабла 39493
с. Лозенец Царево 44094
Несебър Несебър 51500
Обзор Несебър 53045
к.к. Пампорово Чепеларе -
Поморие Поморие 57491
Приморско Приморско 58356
ММЦ - Приморско Приморско -
с. Равда Несебър 61056
с. Резово Царево 62459
в.с. Русалка Каварна -
Св. Влас Несебър 11538
с. Синеморец Царево 66528
к.к. Слънчев бряг Несебър -
Созопол Созопол 67800
с. Топола Каварна 72693
с. Тюленово Шабла 73780
Царево Царево 48619
с. Черноморец Созопол 81178
Шабла Шабла 83017
с. Шкорпиловци Долни Чифлик 83404


Приложение № 4а към чл. 23, ал. 7

(Ново - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)


     
    (Дата)
     
     
(Име и адрес на кандидата)    
     
   
  (Име и адрес на оферента)
 
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
 
Бихме искали да ни представите оферта за:
 
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента.
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване.
3. Цена, включваща и описание на ДДС.
4. Валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или доставена лично.
 

Подпис....................................

(печат)

(име на кандидата).
 
Забележка - за физически лица подпечатването не е задължително.


Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.)


Образец на Заявление за подпомагане
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
 
"Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони"
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
МЯРКА 312 - "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
 
Информация за предложението
Наименование на кандидата:  
ЕКАТТЕ на населеното място:  
Наименование на проекта:  
   
За служебно ползване  
(Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ)  
...........................................................................................................
...........................................................................................................
 
Идентификационен № на проекта Дата Печат
 
ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
 
ОСНОВНИ ДАННИ  
Име на кандидата:  
Юридически статут  
Единен идентификационен код към Агенция по вписванията (БУЛСТАТ)  
ДДС номер (Само за регистрирани по ЗДДС)  
Седалище  
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА  
IBAN  
BIC код  
Име на банката  
Адрес на банката  
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
Телефонен номер:  
Мобилен телефонен номер:  
Номер на факс:  
Електронен адрес:  
Интернет страница:  
УПРАВИТЕЛ  
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай, че документите се подават от упълномощено лице)
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Пълномощно №:  
Дата:  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА  
Наименование на проекта:  
(Моля, посочете вида дейност,  
за която кандидатствате)  
Инвестиции, за които се кандидатства  
1 Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и друга 0
  недвижима собственост  
2 Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер 0
  и специализирана техника на пазарната стойност на активите  
3 Закупуване на пътни превозни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността 0
4 Закупуване на коне за неземеделска дейност 0
5. Кандидатствам за инвестиция за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници по Европейски план за икономическо възстановяване (попълва се само за заявления, подадени през 2010 г.). 0 Да 0 Не
МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
Кандидатствам за междинно плащане по Мярка 312 0 Да 0 Не За ......... лв.
 
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
1 Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, като таблиците от бизнес плана са във формат "xls" 0
2 (отм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)
3 Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично 0
  от кандидата  
4 Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР 0
5 Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, 0
  издадено от съответната териториална дирекция (ТД) на Националната агенция по при-  
  ходите (НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за  
  подпомагане  
6 *Годишна данъчна декларация за предходната година, заверена от съответната ТД на НАП 0
7 (отм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)
8 Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, издадено от регионалната занаят- 0
  чийска камара (за физически лица)  
9 Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия 0
10 *Счетоводен баланс за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични 0
  търговци)  
11 *Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период (за юридически лица и 0
  еднолични търговци)  
12 *Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за последния 0
  отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци)  
13 Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане, 0
  с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена  
14 (отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)
15 Копие от документ за собственост върху земя и/или сгради или учредено право на строеж 0
  със срок не по-кратък от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане  
  (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за  
  строеж съгласно Закона за устройство на територията)  
16 Копие от документ за собственост или право на ползване или договор за наем на земя и/или 0
  сгради, нотариално заверен и вписан в службата по вписванията при съответния районен  
  съд, със срок не по-кратък от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане  
  (за всички разходи, с изключение на строително-монтажни работи, за които се изисква раз-  
  решение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)  
17 Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздей- 0
  ствието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху окол-  
  ната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда  
18 Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване 0
  на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съв-  
  местимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и  
  целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.) (само за проекти,  
  включващи инвестиции в местата от националната екологична мрежа Натура 2000)  
19 Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от неговите 0
  части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община (при извършва-  
  не на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно  
  Закона за устройство на територията)  
20 Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от 0
  копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за  
  които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)  
21 В случаите по чл. 23, ал. 3 кандидатите представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга, договорирани с един доставчик/изпълнител, на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на пътни превозни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при придобиване на патентни права и лицензии. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 4а. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС. 0
22 (нов - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случаите по чл. 23, ал. 4 кандидатите представят една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертата се издава не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружава от техническа спецификация в случаите на закупуване на пътни превозни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при придобиване на патентни права и лицензии. Офертата се придружава от направено запитване за оферта съгласно приложение № 4а, заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС. 0
23 Заверени копия на предварителни или окончателни договори за доставки или услуги на стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро. 0
24 Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена 0
25 Копие от технологичен проект в случаите на технологичен процес със схема и описание 0
  на процеса  
26 Копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с консултации, хонорари за правни 0
  услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на сис-  
  теми за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни мате-  
  риали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение  
  на дейностите по проекта (при кандидатстване за финансиране на тези услуги), когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане  
27 Копия от разписки и/или фактури за предоставяне на услуги, свързани с консултации, 0
  хонорари за правни услуги, архитекти, инженери (в случаите, когато има разходи, извър-  
  шени преди подаване на заявлението за подпомагане)  
28 (нов - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Количествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен носител 0
29 (нов - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Декларация към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2) 0
30 (нов - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Декларация за нередности 0
(*) Документът за предходната финансова година не се изисква в случаите, когато кандидатът няма завършена такава.
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в посочения ред!
 
Държавен фонд "Земеделие" е администратор на лични данни съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214. Държавен фонд "Земеделие" събира и обработва лични данни за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР. Предоставените лични данни на Държавен фонд "Земеделие" за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие на изрично съгласие или в случаите, когато е предвидено в нормативен акт. Кандидатите или ползвателите на помощта по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от ПРСР представят доброволно на Държавен фонд "Земеделие" следните категории лични данни: трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, електронна поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с прилагането, контрола и мониторинга по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от ПРСР. В случай на упълномощаване Държавен фонд "Земеделие" обработва следните категории лични данни на упълномощеното лице: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни). Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от Държавен фонд "Земеделие", и право на коригиране на същите по реда и условията на Закона за защита на личните данни. Непредоставянето на лични данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията на чл. 27, ал. 7.
 
Декларирам, че
 
А. Представляванато от мен предприятие/организация:
1. Не е получило държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.)  
2. Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване)  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  За сектор "Шосеен транспорт":  
  ....................... лв. .....................................................(словом), както следва:  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
3. Не е подпомагано/а за тази инвестиция по друга програма  
Б. Предприятие партньор/свързано предприятие:  
1. Не е получило държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.)  
2. Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване)  
  ........................ лв. .....................................................(словом), както следва:  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  За сектор "Шосеен транспорт":  
  ....................... лв. .....................................................(словом), както следва:  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
3. Не е подпомагано/а за тази инвестиция по друга програма  
 
Вярната информация се зачертава. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната помощ и видът на разходите.
Кандидатствам за сума от _________________________ лв.
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от таблицата за допустими инвестиции.)
 
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: Подпис: .......................
 
(*1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя - юридическо лице, съдружниците - физически лица, и членовете на управителния орган, прокуриста. Когато управляващите кандидатът/ползвателят са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.
Таблица за допустимите инвестиции
Идентификационен №: ......................................................
Вид на Марка, Коли- Единична Обща Обща Междинно Допустими Одобрено Одобрена
  инвести- модел чество цена сума сума плащане инвестиции междинно сума
  цията     без ДДС без ДДС с ДДС     плащане (лева)
        (лева) (лева) (лева)        
1 2 3 4 5 6 7 да не да не да не 11
                           
                           
                           
А Сума на инвестицията:                  
                     
Б Общи разходи (хонорари на архитекти, инженери, правни услуги, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, свързани с инвестицията (включително и разходите за консултации)                  
  Разходи за консултации (бизнес план, включително предпроектни изследвания, разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта)                  
                     
В Обща сума на разходите (А+Б)                  
Забележка. Кандидатът попълва колона 6 или колона 7 в зависимост от това, дали кандидатства за разход със или без ДДС.
Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата/име/подпис на кандидата/печат
 
Форма за наблюдение и оценка на проектите по
мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
на Програмата за развитие на селските райони
 
(Попълва се служебно)
УИН
УРН
 
1. Юридически статут на кандидата по мярката: (O.312)
(Моля, отбележете подходящата категория:)
Физическо лице - осигурител по чл. 2 на Търговския закон 1
Едноличен търговец (ЕТ) 2
Акционерно дружество (ЕАД /АД) 3
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД /ООД) 4
Друго дружество 5
Кооперация 6
Група/организация на производители 7
Юридическо лице с нестопанска цел 8
Друго(посочете): ___________________________________________________________________________________________________________
9
   
2. Възраст (O.312)
(За физическото лице или едноличен търговец - собственик, или за управителя на фирмата, ако е юридическо лице)
..................................... години
3. Пол: (O.312)
(За физическото лице или едноличен търговец - собственик, или за управителя на фирмата, ако е юридическо лице)
Жена 1
Мъж 2
4. Дата на регистрация (О.312)
(Моля, отбележете датата на регистрация на фирмата:)
Дата на регистрация: .........................................................................................
5. Среден списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в резултат от проекта (R8)
(Средният списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни), като полученият брой се разделя на броя на календарните дни през отчетния месец (30 или 31 или за месец февруари 28 или 29 дни). Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият брой се дели на 12.)
  Мъже Жени
  <25 г. >25 г. <25 г. >25 г.
Средногодишен брой на наетите в годината на кандидатстване по мярката        
Планиран средногодишен брой на наетите в края на първата година след        
последното изплащане на помощта по проекта        
         
6. Финансово представяне и инвестиции в подкрепената дейност на фирмата/стопанството (R7)
6.1. Инвестиции в подкрепяните дейности
Дейности, подкрепяни по ПРСР Инвестиции - стойност, лв.
  общо субсидия
1    
2    
6.2. Печалба/загуба
  Стойност (*)
1. Брутна печалба (*) / загуба (*) към годината на кандидатстване ............................. лв.
- вкл. печалба/загуба на дейността за подкрепа, ако е съществуваща (**) ............................. лв.
2. Брутна печалба (*) / загуба (*) на подкрепената дейност за първата година  
след последното изплащане на помощта за проекта ............................. лв.
(*) Отбележете с "+" печалбата или с "-" загубата.
(**) Попълва се само за тези проекти, при които се търси подкрепа за вече стартирали дейности за разнообразяване на земеделските дейности.

7. Място на инвестициите:
(При инвестиции в повече от едно населено място отбележете ЕКАТТЕ (http://www.nsi.bg/EKATTE/Oblasti.htm)/ на населеното място, в което ще инвестирате преобладаващата част от инвестициите)
ЕКАТТЕ: ..................................................
8. Сектор на инвестициите:
(При инвестиции в повече от един сектор отбележете сектора, в който ще инвестирате преобладаващата част от инвестициите)
Област на разнообразяване на икономическите дейности Код
Селски туризъм, вкл. ново изграждане и модернизиране на: 1
- обекти за настаняване (и хранене)  
- инфраструктура за достъп до забележителностите, за свободното време, отдих,  
развлечения и спорт (без голф игрища, развитие на лов и риболов)  
- организиране на туристическите атракции (напр. посещения до забележителности,  
излети, преживявания)  
- маркетинг на туристическия продукт, включително чрез интернет  
- друго, опишете............................................................................................................................................................................................................................
 
Местни занаяти 2
Преработка и обработка на продукти (без продукти и услуги в рибарството и аквакултурите, въгледобив, стоманодобив, производство на синтетични влакна, хазарт, финансови услуги и посредничество с недвижими имоти) от неземеделски произход, които не се подпомагат (По мерките се подпомагат производството и преработката на земеделски и горски продукти за производството на храни, напитки, както и първоначалната заготовка и преработка на дървен материал; последното не включва изработката на крайни продукти като мебели.)  
по мярка 121 и 123 на ПРСР 3
Производство на завършени продукти от дървен материал: мебели, дървени къщи и т. н. 4
Пласмент и продажби на дребно на собствена продукция 5
Услуги за местното население, вкл. 6  
- свързани с образование и личностно развитие  
- свързани с достъпа до информация, вкл. достъп до интернет  
- свързани с мобилността, вкл. специализиран транспорт  
- социални (за деца/ за възрастни/ за хора в неравностойно положение)  
- свързани с културата, историческото наследство и традициите  
- свързани с ветеринарното дело  
- свързани с ремонт и поправка на лични вещи, уреди и апарати на домакинствата  
- свързани със строителство, ремонт и поправка на сгради и помещения, включително  
въвеждане на енергоспестяващи технологии  
Услуги за местния бизнес, селско и горско стопанство 7
- свързани с информационно обслужване (вкл. базирано на ИКТ)  
- свързани с мобилността/логистиката  
- свързани с ремонт и поправка на машини, съоръжения, оборудване  
Производство на енергия от: 8
- ВЕИ: слънце, вятър и вода  
- биомаса и органични отпадъци: от растениевъдство(напр. слама), животновъдство (напр. тор),  
горско стопанство (напр. клони, листа, кора), ХВП (напр. използвани олио, друг вид отпадни  
растителни масла и животински мазнини)  
- енергийни култури за целите на транспорта (биодизел, биоетанол)  
Друго  
   
9. Физически показатели на проекта
Област на разнообразяване на икономическите Показател годишно М.е. Капацитет
дейности      
      Нов Съществуващ
Селски туризъм Места за настаняване Бр.    
Производство на завършени продукти от дървен Обем на преработената Куб. м.    
материал: мебели, дървени къщи и т. н. дървесина      
Съхранение, опаковане, логистика, пласмент и Дял на собствената %    
продажби на дребно на собствена продукция продукция, реализи-      
  рана заради подкре-      
  пата      
Услуги за местното население, вкл. Ползватели Бр.    
Услуги за местния бизнес, селско и горско Ползватели Бр.    
стопанство        
Производство на енергия от:        
- ВЕИ: слънце, вятър и вода Мощност kW    
- биомаса и органични отпадъци: от растение- Количество ползвана Кг, л(*)    
въдство (напр. слама), животновъдство (напр. биомаса/отпадъци      
тор), горско стопанство (напр. клони, листа,        
кора), ХВП (напр. използвани олио, друг вид        
отпадни растителни масла и животински        
мазнини)        
- енергийни култури за целите на транспорта Количество горива л    
(биодизел, биоетанол)        
Друго        
(*) Оградете подходящата мярка за продукта.
дата/име/подпис на кандидата/печат


Приложение № 6 към чл. 27, ал. 3, т. 2

(Предишно приложение № 6 към чл. 27, ал. 2, т. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.)


 
Критерии за оценка на проекта
 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 15
Проекти за енергия от възобновяеми източници 15
Проекти за услуги, свързани с информационни технологии 10
Проекти, представени от новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди датата на кандидатстване) 10
Проекти, представени от микропредприятия (за физически лица и ЕТ на възраст между 18 и 40 г. включително) 5
Проекти, представени от жени (за физически лица и ЕТ) 5
Проекти, осъществявани на територията на 178 общини, които не са включени в агломерационните ареали 20
Проекти/инвестиции, представени от кандидат, който не е подпомаган от Европейския съюз 5
Проекти, представени от кандидати, които имат постоянен адрес (за физическите лица) или седалище или регистриран клон (за едноличните търговци и за юридическите лица) на територията на общината, където проектът ще се извършва 15
   
Списък на общините, които не са включени в агломерационни ареали
 
1 Алфатар 90 Лесичево
2 Антон 91 Летница
3 Антоново 92 Лозница
4 Априлци 93 Луковит
5 Ардино 94 Лъки
6 Баните 95 Любимец
7 Банско 96 Мадан
8 Батак 97 Маджарово
9 Белене 98 Макреш
10 Белица 99 Малко Търново
11 Белоградчик 100 Медковец
12 Берковица 101 Мизия
13 Бобов дол 102 Минерални бани
14 Бобошево 103 Мирково
15 Бойница 104 Момчилград
16 Бойчиновци 105 Мъглиж
17 Болярово 106 Невестино
18 Борино 107 Неделино
19 Борован 108 Несебър
20 Борово 109 Никола Козлево
21 Братя Даскалови 110 Николаево
22 Брацигово 111 Никопол
23 Брегово 112 Ново село
24 Брезник 113 Омуртаг
25 Брезово 114 Опака
26 Брусарци 115 Опан
27 Бяла 116 Оряхово
28 Бяла 117 Павел баня
29 Велики Преслав 118 Павликени
30 Венец 119 Перущица
31 Ветово 120 Пирдоп
32 Ветрино 121 Полски Тръмбеш
33 Вълчедръм 122 Пордим
34 Вълчи дол 123 Правец
35 Върбица 124 Приморско
36 Вършец 125 Разлог
37 Генерал Тошево 126 Ракитово
38 Георги Дамяново 127 Рила
39 Главиница 128 Роман
40 Годеч 129 Рудозем
41 Горна Малина 130 Руен
42 Грамада 131 Ружинци
43 Гулянци 132 Самуил
44 Гурково 133 Сапарева баня
45 Гълъбово 134 Сатовча
46 Гърмен 135 Свиленград
47 Две могили 136 Своге
48 Девин 137 Симеоновград
49 Джебел 138 Симитли
50 Димово 139 Ситово
51 Долна баня 140 Сливница
52 Долни Чифлик 141 Сливо поле
53 Доспат 142 Смядово
54 Драгоман 143 Средец
55 Дряново 144 Стамболово
56 Дългопол 145 Стражица
57 Елена 146 Стралджа
58 Елхово 147 Стрелча
59 Етрополе 148 Струмяни
60 Завет 149 Суворово
61 Земен 150 Сунгурларе
62 Златарица 151 Сухиндол
63 Златица 152 Съединение
64 Златоград 153 Твърдица
65 Ивайловград 154 Тервел
66 Иваново 155 Тетевен
67 Искър 156 Тополовград
68 Исперих 157 Трекляно
69 Ихтиман 158 Трън
70 Каварна 159 Трявна
71 Кайнарджа 160 Тутракан
72 Калояново 161 Угърчин
73 Каолиново 162 Хаджидимово
74 Кирково 163 Хайредин
75 Кнежа 164 Хисаря
76 Ковачевци 165 Хитрино
77 Козлодуй 166 Цар Калоян
78 Копривщица 167 Царево
79 Костенец 168 Ценово
80 Котел 169 Чавдар
81 Кочериново 170 Челопеч
82 Кресна 171 Чепеларе
83 Криводол 172 Черноочене
84 Кричим 173 Чипровци
85 Крумовград 174 Чупрене
86 Крушари 175 Шабла
87 Кубрат 176 Ябланица
88 Кула 177 Якимово
89 Левски 178 Якоруда.


Приложение № 7 към чл. 34, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)

Документи за авансово плащане

1. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)
2. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от ползвателя/решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване.
3. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Банкова гаранция или при поръчителство - удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им - оригинал или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителството и др.) и тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие.
4. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя/представляващия ползвателя на помощта - юридическо лице, и членовете на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.
5. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.
6. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Декларация по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2).
9. (нова - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Решение на съвета на директорите (при едностепенна система) или на управителния съвет (при двустепенна система) на предложените за поръчители ЮЛ за сключване на договора за поръчителство (представя се, в случай че предложените за поръчители ЮЛ са акционерни дружества) (представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово плащане да бъде поръчителство).
10. (нова - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Проект на договор за поръчителство (представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово плащане да бъде поръчителство).


Приложение № 7а към чл. 35, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)


Декларация за минимална помощ
 
Долуподписаният/ата ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ..................................................................................................................................., притежаващ лична карта
№ ............................................................, издадена на .............................................................................................................................................................................................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. ............................................................................................................................................................................................................................................................................
(място на издаване)
адрес: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на .................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на окръжен съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код ...................................................................., № ........................................................................
със седалище ............................................................................................................................................. и адрес на управление .....................................................................................................................................................................,
тел.: .................................................., факс: ........................................................, БУЛСТАТ .........................................................................................................................................................
- ползвател на помощ по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия":
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
А. Общата сума на получената минимална помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ от представляваното от мен предприятие през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране заедно с помощта за дейностите по проекта не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и на 100 000 евро за предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл "Шосеен транспорт".
В случай че представляваното от Вас предприятие е получавало минимална помощ извън помощта по настоящия проект, моля попълнете таблицата.
Година на предоставяне на помощта Орган, предоставил помощта Разходи(1), за които е предоставена помощта Размер на помощта (в лв.)
       
       
       
    Общо:  
(* Помощта се счита за получена от датата на сключване на договор за предоставянето й или от датата на издаване на друг документ, който дава на лицето право да я получи.)
_________________________
(1) Посочва се конкретният вид услуга, актив и др.
 
Б. Предприятие партньор/свързано предприятие:  
1. Не е получило държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.)  
2. Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване)  
  ........................ лв. .....................................................(словом), както следва:  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  За сектор "Шосеен транспорт":  
  ....................... лв. .....................................................(словом), както следва:  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
 
Вярната информация се зачертава. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната помощ и видът на разходите.
 
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: Подпис: .......................
   


Приложение № 8 към чл. 35, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.)

Документи за междинно и окончателно плащане

A. Общи документи
1. Заявка за плащане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Декларация от всеки доставчик, че оборудването, машините и съоръженията, обект на инвестиция, не са втора употреба.
3. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от ползвателя.
4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Копие от специфични регистри съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за счетоводството - копие от книга за приходите и копие от книга за разходите (за еднолични търговци).
5. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (за ЕТ и ЮЛ).
6. Счетоводен баланс към датата на подаване на заявката съгласно Закона за счетоводството (за ЕТ и ЮЛ).
7. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане съгласно Закона за счетоводството (за ЕТ и ЮЛ).
8. Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявката съгласно Закона за счетоводството (за ЕТ и ЮЛ).
9. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (за ЕТ и ЮЛ).
10. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно Закона за счетоводството (за ЕТ и ЮЛ).
11. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Копие от извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя на помощта (извлечение от оборотна ведомост по аналитични сметки), доказващо заприхождаването на финансирания актив.
12. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция (в случай, че ползвателят няма регистрация по ЗДДС), че ползвателят няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР.
13. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Копие от окончателен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа и/или договор за изкупуване на електрическа енергия в случаите на изпълнение на инвестиция, свързана с производство и продажба на енергия от възобновяеми източници.
14. Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.
15. Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, което да доказва плащане от страна на ползвателя.
16. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя.
17. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие", валидна за срок от минимум 12 месеца, ведно с подробен опис на застрахованото имущество.
18. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно извлечение.
19. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в лева или евро, срок, количество и начин на доставка, ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен носител. В договорите се описва ДДС.
20. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Приемо-предавателен протокол на хартиен и електронен носител между доставчика и ползвателя за доставената стока/услуга, обект на инвестиция, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики.
21. Декларация от ползвателя за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или Европейски програми (по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция).
22. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)
23. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (по образец).
24. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг) ведно с документи, доказващи прехвърлянето на собствеността от лизингодателя на лизингополучателя (приемно-предавателни протоколи или друг документ, удостоверяващ преминаването на собствеността в полза на ползвателя.
25. Копие от разрешително/лиценз или друг документ за упражняване на дейността в зависимост от вида на подпомаганата дейност.
26. Попълнена таблица за извършените и заявени за плащане инвестиции по групи разходи към заявката за плащане.
27. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя/представляващия ползвателя на помощта - юридическо лице, и членовете на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.
28. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.
29. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)
30. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)
31. (нова - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Декларация по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2).

Б. Специфични документи
1. Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост:
1.1. Разрешително за ползване на строеж, протокол образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
1.2. Разрешително за въвеждане в експлоатация, протокол образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане.
1.3. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Приемо-предавателен протокол между строителя и инвеститора за всички извършени строително-монтажни работи, включващ подробна количествено-стойностна сметка, които да са на хартиен и електронен носител.
1.4. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.)
1.5. Удостоверение за категоризация на обекта в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
1.6. (нова - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строително-монтажни дейности (когато е приложимо).
1.7. (нова - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Заповед за изменение на количествено-стойностна сметка, вариационна заповед, книга на обекта, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителя (когато е приложимо).
1.8. (нова - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Протокол за проведена 72-часова проба съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (когато е приложимо).
2. Закупуване на коне за неземеделска дейност:
2.1. Копие от паспортите на закупените животни
2.2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.) Удостоверение за регистрация на стопанството в Българската агенция по безопасност на храните в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
3. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, до пазарната им стойност:
Протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни условия в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
4. Придобиване на патентни права и лицензи:
4.1. Копие от издаден от Патентното ведомство патент, който е предмет на закупуване от ползвателя.
4.2. Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на патент от ползвателя на помощта, за срок не по-малък от 5 години от датата на подписване на договора с Разплащателната агенция с описани финансови условия.
5. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Закупуване на пътни превозни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността:
5.1. Копие от свидетелство за регистрация на моторното превозно средство.
5.2. Копие от лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари съгласно Закона за автомобилните превози (когато е приложимо).


Приложение № 9 към чл. 50, ал. 5

Технически правила за изобразяване на знамето на Европейския съюз

1. Знаме на Европейския съюз
- Символно описание
На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като числото 12 е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства под европейския флаг.
- Хералдическо описание
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.
- Геометрично описание


Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина /размах е един и половина пъти размерът на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове

Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните
РЕФЛЕКС цветове:
  Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на правоъгълника;
Жълто ПАНТОН Жълто ПАНТОН за звездите.
  Международната гама цветове ПАНТОН е много разпространена и леснодостъпна даже за непрофесионалисти.
  Четирицветен процес/технология
  Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 % "Процес Жълто". Смесването на 100 % "Процес Циан" с 80 % "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".
  Интернет
  В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)
- В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).


Ако имате наличен само син цвят (той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се), използвайте го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в негатив - бяло, а полето/фонът - 100 % синьо.


- В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или, във всеки случай, такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като широчината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника.


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет адрес:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти