Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 27 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 19.08.2008 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Създаване на организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целта на мярката:
1. насърчаване на създаването на организации на производители в земеделския сектор;
2. подпомагане производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания;
3. подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Подпомага се създаването на организации на производители в един или два от следните сектори:
1. зърнено-житни култури;
2. медицински и етеричномаслени култури;
3. зърнено-бобови култури;
4. технически култури, с изключение на хмел;
5. картофи;
6. мляко;
7. месо, с изключение на риба и аквакултури;
8. мед;
9. винено грозде;
10. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) яйца.
(2) За организации на производители на тютюн е допустимо подпомагане в до три сектора от посочените в ал. 1.
(3) Подпомага се създаването на организации на производители на биологично произведени продукти:
1. от секторите по ал. 1;
2. извън секторите по ал. 1, с изключение на хмел, риба и аквакултури и плодове и зеленчуци.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Подпомага се и създаването на организации на производители на биотор от червени калифорнийски червеи.


Чл. 4. Финансовата помощ се предоставя, за да се улесни създаването на организации на производители и техните административни дейности.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.


Чл. 6. (1) Финансова помощ се предоставя за пет последователни години, считано от датата на признаване на организациите.
(2) Организациите по чл. 12, ал. 1, т. 2 се одобряват за подпомагане за остатъка от петгодишния период, считан от датата на признаването, за който организациите не са получили плащане на финансова помощ по реда на Наредба № 37 от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на признати организации на производители по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ, бр. 77 от 2003 г.) (Наредба № 37 от 2003 г.).
(3) Периодът за отпускане на финансовата помощ по ал. 2 включва и периода преди датата на кандидатстване по реда на тази наредба, но не по-рано от 1.01.2007 г.


Чл. 7. (1) Размерът на помощта се одобрява за всяка от петте години въз основа на земята, с която членовете участват в организацията, и прогнозната продукция от нея или животните, с които членовете участват в организацията, и прогнозната продукция от тях, включително естествения им прираст, както и прогнозните цени на реализация на продукцията, предвидени в плана за развитие.
(2) Разплащателната агенция (РА) преценява заложените прогнози, служещи за определяне размера на помощта в плана за развитие, и тяхната обоснованост и при необходимост ги намалява.


Чл. 8. (1) Размерът на финансовата помощ за организациите по чл. 11 се определя като процент от стойността на годишната пазарна продукция на организацията, реализиран през предходната година на подпомагане, и представлява сбор от изчисленията по т. 1 и 2:
1. за стойността на годишната пазарна продукция до 1 000 000 евро включително:
а) за първата и втората година - по 5 %;
б) за третата, четвъртата и петата година - съответно 4, 3 и 2 %;
2. за стойността на годишната пазарна продукция над 1 000 000 евро:
а) за първата и втората година - по 2,5 %;
б) за третата, четвъртата и петата година - съответно 2,0, 1,5 и 1,5 %.
(2) Размерът на финансовата помощ за всяка организация не може да надвишава:
1. за първата година - левовата равностойност на 100 000 евро;
2. за втората година - левовата равностойност на 100 000 евро;
3. за третата година - левовата равностойност на 80 000 евро;
4. за четвъртата година - левовата равностойност на 60 000 евро;
5. за петата година - левовата равностойност на 50 000 евро.
(3) Размерът на финансовата помощ за организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1 се определя при спазване на условията по ал. 1 и 2.
(4) Размерът на финансовата помощ за организациите по чл. 12, ал. 1, т. 2 се определя при спазване на условията по чл. 4 от Наредба № 37 от 2003 г.


Чл. 9. (1) Предвижданията на производствената програма на членовете, която е част от плана за развитие, служат за определяне размера на помощта от РА.
(2) При възникване на обстоятелства, които водят до увеличение на стойността на годишната пазарна продукция на призната организация на производители, размерът на одобрената помощ за остатъка от периода на подпомагане може да се увеличи с допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ.
(3) При спазване на ограниченията на чл. 3 организация на производителите, която е подписала договора за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба, има право да кандидатства за включване за подпомагане за остатъка от периода на действие на договора и на нови продукти от същия и/или други сектори.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 организацията подава заявление за сключване на допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ по образец и прилага документи съгласно приложение № 1.
(5) Заявлението по ал. 4 се разглежда от РА по реда на глава трета, раздел II. В случай на одобрение на подаденото заявление се сключва допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ по тази наредба.
(6) Допълнителното споразумение може да бъде сключено със срок от следващата година на подпомагане до края на петгодишния период, считан от датата на признаване.
(7) В рамките на една година на подпомагане може да се подаде не повече от едно заявление за сключване на допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 10. (1) Стойност на годишната пазарна продукция е стойността на реализираната земеделска продукция чрез организацията за съответната година, намалена с данък върху добавената стойност, когато лицата са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност.
(2) При изчисляване на стойността на годишната пазарна продукция на организацията не се включват:
1. стойността на реализираната продукция на земеделски производители, които не са нейни членове;
2. частта от стойността на продукцията на всеки един член, която надвишава 75 % от общата продукция на членовете, реализирана от организацията;
3. стойността на продукцията на всеки един член, който е получил помощ за същите продукти като член на друга организация на производители.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 11. (1) За признаване и подпомагане могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани като събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност по Търговския закон, или кооперация, с изключение на кооперативните съюзи по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Членове на организацията могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица (с изключение на юридическите лица с нестопанска цел), които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на земеделски производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) като производители на земеделски продукти. Броят на юридическите лица в организацията не трябва да бъде повече от 50 % от броя на всички членове.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Членовете на организацията, които са еднолични търговци или юридически лица, следва да са регистрирани по Търговския закон, съответно по Закона за кооперациите, и да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Членовете трябва да са производители на видовете земеделски продукти, за които организацията кандидатства за признаване и подпомагане.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Членовете на организация по чл. 3, ал. 3 трябва да са сключили договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС и да са изпълнили едно от двете условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) да се намират в преходен период по смисъла на чл. 17, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007 ), но да са получили сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция;
2. да са производители на продукти, сертифицирани като биологични.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Юридическите лица по ал. 1 могат да реализират земеделски продукти на земеделски производители, които не са техни членове, в случай че техният устав и вътрешните правила позволяват това.


Чл. 12. (1) За подпомагане могат да кандидатстват и:
1. организации на производители, признати по реда на Наредба № 21 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (ДВ, бр. 65 от 2001 г.) (Наредба № 21 от 2001 г.) или Наредба № 23 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (Наредба № 23 от 2001 г.), но нямат сключен договор за финансова помощ по реда на тази наредба или по реда на Наредба № 37 от 2003 г.;
2. организации на производители, които едновременно имат сключен договор за финансова помощ по реда на Наредба № 37 от 2003 г., независимо дали той е в сила, и са признати по реда на една от следните наредби: Наредба № 21 от 2001 г., Наредба № 23 от 2001 г. или Наредба № 24 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци (отм., ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (Наредба № 24 от 2001 г.).
(2) Кандидатите по чл. 12, ал. 1, т. 1 трябва да са признати за организации на производители до влизането в сила на тази наредба или да са подали заявление за признаване не по-късно от 31.10.2007 г. (вкл.).
(3) В случай на увеличаване броя на членовете организациите на производители по ал. 1, т. 1 и 2 се подпомагат само при условие че приемат нови членове, които са физически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.


Чл. 13. Кандидатите се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
5. са вписани в търговския регистър в Агенцията по вписванията.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) (1) Не се предоставя финансова помощ, в случай че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (обн., ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(2) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
(3) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта търговско дружество или кооперация и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 3 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 1а;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.


Чл. 14. (1) Производител може да бъде подпомаган за всеки вид земеделски продукт като член само на една организация на производители.
(2) Изключение от ал. 1 се допуска при преминаване към биологично производство.
(3) Производител на два или повече вида земеделски продукти може да бъде член на различни организации на производители за всеки вид земеделски продукт.


Чл. 15. Юридическите лица по чл. 11, ал. 1 и чл. 12 не могат да осъществяват пряка производствена дейност на земеделски продукти.

Раздел IV.
Условия за признаване


Чл. 16. (1) Юридическите лица по чл. 11, ал. 1 се признават за организации на производители, когато отговарят на следните изисквания:
1. учредени са за:
а) приспособяване на производството на земеделска продукция на членовете към пазарните изисквания;
б) събиране на произведената от членовете им продукция и нейното предлагане на пазара, включително подготовка за продажба, централизация на продажбите и доставка до купувачи на едро;
в) повишаване на добавената стойност на общата продукция на членовете на организацията и на пазарната й цена;
г) създаване на общи правила, по които организацията събира и поддържа информация за произвежданата и наличната продукция от членовете й, включително за начина на производство, добивите и качеството на продуктите, използвания сортов състав, породите животни, съществуващите санитарни и хигиенни изисквания;
2. имат не по-малко от седем членове;
3. имат сключени договори за реализация на продукцията със своите членове независимо от вида на договорите;
4. приели са устав и вътрешен правилник за:
а) производството и качеството на земеделската продукция в секторите по чл. 3;
б) предлагане на продукцията на пазара или на преработвателни предприятия;
в) предоставяне на информация по т. 1, буква "г";
5. осигуряват или съдействат за осигуряване на технически средства за съхранение, опаковане и търговия на произведената от членовете им продукция, за която организациите са признати.
(2) Договорът по ал. 1, т. 3 урежда задължението на земеделския производител в качеството му на член на организацията да реализира с помощта на организацията определена част от своята продукция, която е определена от общото събрание, включена е в плана за развитие на организацията и на чиято база е одобрен размерът на финансовата помощ.


Чл. 17. При вземане на решения в организации, регистрирани по Търговския закон, всеки член може да притежава не повече от 20 % от правото на глас.


Чл. 18. (1) Членовете на организацията трябва да имат общо обработваема земя и/или съответно брой животни в количества не по-малки от:
1. за зърнено-житни култури - 200 ха;
2. медицински и етеричномаслени култури - 48 ха;
3. зърнено-бобови култури - 300 ха;
4. технически култури - 50 ха, а в случай на тютюн - 30 ха;
5. картофи - 15 ха;
6. мляко:
а) крави майки и/или биволици майки за мляко - 200 животни;
б) овце майки и/или кози майки за мляко - 1000 животни;
7. месо:
а) овце и кози, включително агнета (ярета) - 2000 животни;
б) прасета за месо - 1000 животни;
в) телета - 250 животни;
г) птици - 50 000 птици, а за щрауси - 150;
д) зайци - 3000 животни;
е) животни за месо от различни видове, с изключение на птици и зайци - 1500 животни;
8. мед - 2000 пчелни семейства;
9. винено грозде - 30 ха.
(2) Членовете на организация за биологично произведени продукти трябва да имат общо обработваема земя и/или съответно брой животни в количества не по-малки от:
1. за земя - 30 ха;
2. за животни за мляко:
а) крави майки и/или биволици майки за мляко - 150 животни;
б) овце майки и/или кози майки за мляко - 800 животни;
3. за животни за месо:
а) овце и кози, включително агнета (ярета) - 1500 животни;
б) прасета за месо - 800 животни;
в) телета - 250 животни;
г) птици - 15 000 птици;
д) животни за месо от различни видове, с изключение на птици и зайци - 750 животни;
4. за мед - 750 пчелни семейства.

Раздел V.
План за развитие


Чл. 19. (1) Кандидатите по чл. 11, ал. 1 представят план за развитие по образец за период 5 години съгласно приложение № 2.
(2) Кандидатите по чл. 12, ал. 1 представят план за развитие по образец съгласно приложение № 2 за остатъка от 5-годишния период, считан от датата на признаване.


Чл. 20. Организации на производители на тютюн задължително трябва да включат в плана за развитие цели и дейности, които да подпомогнат техните членове да отглеждат други култури или да стартират нови икономически дейности.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 21. Документите по чл. 23 за кандидатстване за финансова помощ и документите по чл. 30, ал. 1 за плащане на финансовата помощ трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на РА;
2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 22. (1) Започването и приключването на приема на заявления за признаване и подпомагане и/или на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА.
(2) При вземане на решение за започване приема на заявления за признаване и подпомагане и/или на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 дни преди започването на приема на електронните страници на МЗХ и РА и се поставя на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции на МЗХ.
(3) При вземане на решение за спиране на приема на заявления за признаване и подпомагане и/или на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на МЗХ и РА и се поставя на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции на МЗХ.

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за признаване и подпомагане и заявления за подпомагане на признати организации


Чл. 23. (1) Кандидатите по чл. 11, ал. 1 подават в областната разплащателна агенция (ОРА) по седалището си заявление за признаване и подпомагане по образец съгласно приложение № 3 и прилагат документите, посочени в него, в т. ч. документите по образец - приложения № 2, 4 и 5.
(2) Кандидатите за подпомагане по чл. 12, ал. 1 подават по седалището си заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 6 и прилагат документите, посочени в него, в т. ч. документите по образец - приложения № 2, 4 и 5.
(3) Областната разплащателна агенция извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(4) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОРА връща документите на кандидата, придружени с документ, удостоверяващ извършената проверка и съдържащ подробно писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на липсите и/или нередовностите кандидатът има право да кандидатства отново.
(6) В случаите по ал. 4 заявлението може да бъде прието в ОРА, при условие че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередовностите на представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.
(7) Всички приети заявления за признаване и подпомагане и заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязана дата, час и минута.


Чл. 24. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението за признаване и подпомагане или на заявлението за подпомагане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението;
2. одобрява или отхвърля заявлението.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и други обстоятелства по ал. 1, т. 1 РА с мотивирано писмо уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в чл. 23, ал. 1 и ал. 2.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 25. (1) Когато кандидатстват организации по чл. 11, ал. 1, заявлението за признаване и подпомагане се отхвърля, в случай че кандидатът не отговаря на условията за признаване, целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба.
(2) Когато кандидатстват организации по чл. 12, ал. 1, заявлението за подпомагане се отхвърля, в случай че кандидатът не отговаря на условията за признаване по Наредба № 21 от 2001 г. или Наредба № 23 от 2001 г., или Наредба № 24 от 2001 г., както и в случай, че не отговаря на определените с тази наредба цели, дейности и всички останали изисквания извън условията на признаване.


Чл. 26. (1) Заявлението за признаване и подпомагане и заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота, или неяснота на заявените данни и други обстоятелства, установени при извършване на проверките по чл. 24, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията за признаване и подпомагане;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 24, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 13а, както и непредставяне на документите по чл. 26а.
(2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново по реда на тази наредба.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за признаване и подпомагане РА изисква от кандидата да представи:
1. свидетелство за съдимост от кандидата - физическо лице, или представляващия кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
2. декларацията съгласно приложение № 1а към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2.


Чл. 27. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления по чл. 23, ал. 1 и 2 надхвърля наличния бюджет по мярката:
1. кандидатите по чл. 12, ал. 1, т. 2. се одобряват по реда на приемането им в ОРА с предимство пред кандидатите по т. 2.
2. кандидатите по чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 1 се одобряват по реда на приемането им в ОРА.
(2) Предимство на кандидатите по ал. 1, т. 1 се предоставя, като кандидатите по ал. 1, т. 2 се одобряват след одобряване на всички кандидати по ал. 1, т. 1.


Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на РА със заповед се произнася за признаване и подпомагане или мотивирано отказва признаване и подпомагане на кандидатите по чл. 11, ал. 1.
(2) Изпълнителният директор на РА със заповед се произнася за подпомагане или мотивирано отказва подпомагане на кандидатите по чл. 12, ал. 1.
(3) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансова помощ.
(4) Договорът по ал. 3 се сключва за период 5 години за организациите по чл. 11, ал. 1 и за целия остатък от 5-годишния период, считан от датата на признаването, за организациите по чл. 12, ал. 1 и урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(5) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране по реда на тази наредба.


Чл. 29. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 30. (1) За изплащане на финансовата помощ организацията подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната регионална разплащателна агенция (РРА) по седалище на организацията и прилага документите съгласно приложение № 7.
(2) Заявката за плащане се подава ежегодно до един месец от изтичане на съответната година, считано от датата на признаване на организацията.
(3) В случаите на чл. 6, ал. 2, когато организацията е сключила договор за отпускане на финансова помощ с обратна сила, заявката за плащане за предходен период се подава в срок до един месец от датата на сключване на този договор.


Чл. 31. (1) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите по чл. 30, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 30, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 32. (1) В срок до четири месеца от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи с условията на договора за отпускане на финансова помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА писмено уведомява организацията, която в срок 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи включително документи, извън посочените в приложение № 7.
(3) Срокът по ал. 2 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 33. (1) Годишните плащания се изчисляват въз основа на стойността на годишната пазарна продукция, изчислена в съответствие с правилата на чл. 8 и доказана със:
1. писмен договор за покупка от организацията на производители на продукцията на нейните членове и съответните платежни документи между организацията и нейните членове и между организацията и търговския партньор
и/или
2. писмен договор, сключен между организацията на производителите и нейните членове за възлагане на реализацията на определено количество от продукцията им по определена цена.
(2) Годишните плащания не могат да надхвърлят определения размер за всяка поредна година от 5-годишния период, определени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 34. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащане на част или цялата помощ за съответната година, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 32, ал. 2;
4. са изпълнени условията по чл. 35, ал. 4.
(2) При отказ за изплащане на финансовата помощ организацията не може да подаде друга заявка за искане на плащане за същата година.

Раздел II.
Условия за изпълнение на проекта и контрол


Чл. 35. (1) При подаване на документите за плащане на финансовата помощ от организацията изпълнителният директор на РА следи за съответствие с условията на признаване:
а) по реда на тази наредба за организации на производители по чл. 11, ал. 1;
б) по реда на Наредба № 21 от 2001 г., Наредба № 23 от 2001 г. или Наредба № 24 от 2001 г. за организации по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2;
(2) В случай че в рамките на петгодишния период за подпомагане от датата на признаване на организацията се установи, че тя не отговаря на условията за признаване, изпълнителният директор на РА дава едногодишен срок за постигане на съответствие с тях, считан от установяване на несъответствието.
(3) В случай че организацията постигне съответствие с условията за признаване в срока по ал. 2, тя има право на следващи годишни плащания.
(4) В случай че организацията не постигне съответствие с условията за признаване в посочения в ал. 2 срок, тя губи правото си на подпомагане до края на 5-годишния срок, считан от датата на нейното признаване.
(5) Изпълнителният директор на РА издава заповед, с която отменя заповедта, с която е постановил признаване и подпомагане на организации на производители по реда на тази наредба, при:
1. прекратяване на юридическото лице на организацията или обявяването й в несъстоятелност;
2. установяване, че признаването й е извършено въз основа на невярна информация;
3. закононарушение, извършено във връзка с признаването на организацията;
4. в случаите по ал. 4.
(6) Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на РА издава заповед за отмяна на заповедта за признаването на организации на производители, признати по реда на Наредба № 21 от 2001 г. или Наредба № 23 от 2001 г., при:
1. прекратяване на юридическото лице на организацията или обявяването й в несъстоятелност;
2. установяване, че признаването й е извършено въз основа на невярна информация;
3. закононарушение, извършено във връзка с признаването на организацията;
4. в случаите по ал. 4.
(7) Заповедите за отмяна на признаването по ал. 5 и 6 подлежат на вписване от РА в регистъра на признатите организации на производители в 14-дневен срок.


Чл. 36. Отказът за признаване и отмяната на признаването на организацията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 30 от 2006 г.).


Чл. 37. (1) Организацията е длъжна да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности по реда на тази наредба, отделно в счетоводната си система или като използват счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Организацията е длъжна да съхранява всички документи, свързани с дейността й, до 3 години от подаване на заявката за последното плащане.


Чл. 38. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация, свързана с осъществяването на дейността, подпомагана по мярката.
(2) Контролът за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с дейността на организацията, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата на Република България, Европейската комисия и Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат организациите на производители, както и техните членове.
(4) Тези проверки могат да се извършват не по-късно от 3 години от подаване на заявката за последното плащане.
(5) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване, или наблюдение на ПРСР, организацията поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.


Чл. 39. (1) Организацията възстановява изплатената й финансова помощ заедно със законната лихва върху нея от датата на изплащането до деня на възстановяването, когато:
1. се установи, че признаването е извършено въз основа на невярна информация;
2. се установи наличието на закононарушение, извършено във връзка с признаването на организацията на производители.
(2) Когато действителната стойност на годишната пазарна продукция е по-малка от използваната при изчисляването на помощта, надвзетата част от помощта се възстановява заедно със законната лихва върху нея от датата на изплащането й.


Чл. 40. (1) Разплащателната агенция води регистър на:
1. организации на производители, признати и подпомогнати по реда на тази наредба;
2. организации на производители, признати по реда на Наредба № 21 от 2001 г. и Наредба № 23 от 2001 г.
(2) Министерство на земеделието и храните предава водения регистър на признатите организации на РА в срок до 3 месеца от влизане в сила на тази наредба.
(3) Разплащателната агенция проверява признатите организации, които не са сключили договор за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба, или организации, за които е изтекъл 5-годишният срок на подпомагане за изпълнение на условията за признаване на годишна база.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 41. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект по мярка "Създаване на организации на производители" от ПРСР:
1. наименование на ползвателя на помощта;
2. седалище на организацията - адрес и телефон;
3. вид селскостопанска продукция, за която е призната и подпомагана;
4. общ размер на одобрената финансова помощ на организацията.
(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект, по който е извършено плащане по мярка "Създаване на организации на производители" от ПРСР:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. общината, в която ползвателят на помощта е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя за съответната финансова година, която включва както вноски на общността, така и национални вноски;.
4. вида на подпомаганите дейности;
5. валутата, в която тези суми са били получени.
(3) Данните на ползвателя се публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г. и Българско специално издание: глава 03 том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Административна проверка" е проверка съгласно условията и разпоредбите по чл. 26 от Регламент на Комисията 1975/2006.
2. "Актуализиран план за развитие" е този, който съдържа актуални данни към момента на подаване на заявка за плащане.
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) "Биологично производство на земеделски продукти" е производство на земеделски продукти, което отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007.
4. "Година на подпомагане" е всяка една от петте години, считано от датата на признаване на организацията, за която тя има право да получава финансова помощ.
5. "Земеделски продукти" са непреработени растителни и животински продукти.
6. "Конвенционално производство" е производство по смисъла на Наредба № 22 от 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.).
7. "Мярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР.
8. "Ползвател на помощта" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.
9. "Проект" е заявление за признаване и подпомагане или заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи.
10. "Пряка производствена дейност" е всяка дейност, свързана с отглеждането на растения и/или животни с цел продажба или други производства, с изключение на преработката на растителната и животинската продукция, за която организацията е призната.
11. Сектор "Зърнено-бобови култури" включва фасул, соя, грах, леща, нахут, бакла, лупина, фий, бучрак, секирче и др., включително за посев.
12. Сектор "Зърнено-житни култури" включва обикновена (мека) пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, царевица и сладка царевица, просо, сорго, ориз и др., включително за посев.
13. Сектор "Мед" включва пчелен мед, пчелен восък, цветен пчелен прашец, прополис (пчелен клей), пчелно млечице и пчелна отрова.
14. Сектор "Медицински и етеричномаслени култури" включва маслодайна роза, лавандула, лайка, невен, мента, маточина, мащерка, анасон, ким, кимион, кориандър, резене, валериана, риган, розмарин, босилек и др. етеричномаслени, включително за посев.
15. Сектор "Месо" включва меса от птици (петли, кокошки, патици, гъски, пуйки, токачки, щрауси, пъдпъдъци), субпродукти от птици (карантии, вкл. черен дроб от гъски или от патици) и мазнини от птици; месо от прасета, карантии от прасета, сланина, мазнини от свине, вкл.свинска мас; месо, карантии и мазнини от овце и кози; меса, карантии, брашно и прахове, годни за консумация от меса и карантии и мазнини от едър рогат добитък (говеждо и телешко).
16. Сектор "Технически култури" включва кореноплодни (цвекло, захарно цвекло, кръмно цвекло, цикория, брюква/жълта ряпа и др.), маслодайни (слънчоглед, рапица, соя, фъстъци, лен, рицин, орех, сусам, мак и др.), влакнодайни (памук, лен и коноп), тютюн и др. индустриални култури, включително за посев.
17. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на проверка на документите към заявлението за признаване и подпомагане или заявлението за подпомагане.
18. "Частичен отказ за финансова помощ" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в настоящата наредба, както и в националното и европейското законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
19. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Юридическите лица, които са подали заявление за признаване по реда на Наредба № 21 от 2001 г. или Наредба 23 от 2001 г. преди влизане в сила на тази наредба, се признават съгласно изискванията на съответната наредба.


§ 3. Член 2 и глава втора от Наредба № 21 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2002 г., бр. 110 от 2002 г., бр. 19 от 2005 г.), и чл. 2 и глава втора от Наредба № 23 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (ДВ, бр. 69 от 2001 г.) се прилагат за организации на производители, признати по съответния ред и подпомагани по реда на тази наредба, за периода на подпомагането им.


§ 4. Отменят се Наредба № 21 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 36 и 110 от 2002 г., бр. 19 от 2005 г.) и Наредба № 23 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (ДВ, бр. 69 от 2001 г.).


§ 5. Тази наредба се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., бр. 16 от 2008 г.).


§ 6. Началната дата на първия прием на заявления за признаване и подпомагане и на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.


§ 7. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 27 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2012 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.)


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
 
  Попълва се от експерта в ОРА
  Идентификационен № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
  Дата на подаване:____/____/________
  Печат на ОРА
   
  ДО
  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
  РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА ЗА ОТПУСКАНЕ
НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 

За попълване от кандидата

Кандидатът е: Кооперация 0 Събирателно дружество 0 ООД 0
Фирма и седалище: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ № :___________
Договор за отпускане на финансова помощ №: .................................................... от дата ....................................................................................................................................................................................
А) Кандидатствам за следното изменение на договора:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Б) Прилагам следните документи:
1. Актуализиран план за развитие (по образец) за остатъка от 5-годишния период, считан от датата на признаване 0 Да
2. Копие от документ за самоличност на представляващия юридическото лице 0 Да
3. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от кандидата 0 Да
4. Решение на компетентния орган на юридическото лице за изменение на договора по ПРСР 0 Да
5. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане 0 Да
6. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.)  
7. Списък на членовете на организацията и техния ЕГН, ЕИК или БУЛСТАТ, заедно с копие от личните им карти, както и регистрационните и анкетните карти за регистрация по реда на Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, на всеки един от тях 0 Да
8. Декларации по образец от членовете, че членуват само в една организация на производители за съответната продукция и (не) са получавали помощ за създаване на организации на производители като членове на друга организация за същата продукция 0 Да
9. Копие от устройствен акт на юридическото лице 0 Да
10. Копие от вътрешния правилник за дейността на организацията 0 Да
11. Договори между членовете и организацията за реализация на продукцията 0 Да
12. За всеки член на организация на производители на биологично произведени продукти - 0 Да
  Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно със копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че съответният член на организацията е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични  
 
В.1) Организацията на производителите кандидатства за следния актуализиран размер на помощта по години (за организациите по чл. 11 и чл. 12, ал. 1, т. 1):
Стойност Стойност на Поредна година % на Размер на Одобрен
на годишна прогнозната   помощта помощта размер на
пазарна годишна     (лв.) помощта
продукция пазарна       (лв.)
  продукция(*)       (попълва се
  (лв.)       служебно)
1. 0 до 1 000 000   Втора година 0 5 %    
евро (1 955 830 лв.)   Трета година 0 4 %    
    Четвърта година 0 3 %    
    Пета година 0 2 %    
2. 0 над 1 000 000   Втора година 0 2,5 %    
евро (1 955 830 лв.)   Трета година 0 2,0 %    
    Четвърта година 0 1,5 %    
    Пета година 0 1,5 %    
           
Финансови средства по години Втора година      
(сбор от 1+2) Трета година      
  Четвърта година      
  Пета година      
(* Колоната се попълва с данните за всяка от петте години, изчислени в таблица 12 "Производствена и търговска програма за продукцията на членовете" от плана за развитие)
 
В.2) Организацията на производителите кандидатства за следния размер на помощта по години (за организациите по чл. 12, ал. 1, т. 2):
Стойност на Поредна Размер на Максимален Одобрен размер
прогнозната година помощта размер на на помощта
годишна пазарна   (лв.) помощта (лв.)
продукция(*)     (лв.) (попълва се
(лв.)       служебно)
  Първа година   68 454,05  
  Втора година   58 674,90  
  Трета година   48 895,75  
  Четвърта година   39 116,00  
  Пета година   29 336,00  
(* Колоната се попълва с данните за всяка от петте години, изчислени в таблица 12 "Производствена и търговска програма за продукцията на членовете" от плана за развитие)
 
Г) В качеството си на представител на организацията аз, долуподписаният, декларирам, че:
1. Организацията на производителите не е подпомагана за създаването си по друга европейска или национална програма.
2. Представляваната организация на производители няма изискуеми задължения към РА към датата на кандидатстване.
3. Запознат съм с изискването организацията да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
Запознат съм с наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за представяне на неверни данни.
 
Дата: ............... Представител на организацията:
  (подпис, печат)
   


Приложение № 1а към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ (1)
по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
Долуподписаният/ата
_______________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ___________________, притежаващ лична карта № _______________,
издадена на ___________________ от МВР - гр. ______________________ ,

(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес:__________________________________________________________,
(постоянен адрес)
в качеството си на ______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ______________________________________________________, вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен
индентификационен код _______________________, № ________________,
със седалище _____________ и адрес на управление ___________________,
тел.: ____________________________________, факс: __________________,
ЕИК ____________________ - кандидат/ползвател на помощ по мярка 142 "Създаване на организации на производители":
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
   
...................... 20....... г. Декларатор:

_________________
(1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя юридическо лице и от съдружниците физически лица и членовете на управителния орган, прокуриста или търговския пълномощник на юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.


Приложение № 2 към чл. 19, ал. 1 и 2


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Мярка "Създаване на организации на производители"
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................…....................
(име на кандидата)
 
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни данни.
 

Подпис и печат:

..............................

Забележка:
1. Кандидатът подписва собственоръчно, подпечатва и номерира всяка страница от плана за развитие.
2. В приложените в плана за развитие таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от спецификата на дейността, за която се кандидатства.
Попълва се в случай, че бизнес планът е изготвен от НССЗ:
Планът за развитие е изготвен със съдействието на НССЗ гр. ............................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, изготвил плана за развитие:
...................................................................................................................

Печат на НССЗ

I. Обща информация
Име и правно организационна форма на фирмата  
Седалище (населено място, община, област)  
Брой на членовете  
Видове земеделски продукти (растителни и животински), с които членовете участват в организацията  
Обща обработваема площ, с която членовете участват в организацията (дка)  
Вид на отглежданите животни, с които членовете участват в организацията  
Брой на отглежданите животни / пчелните семейства, с които членовете участват в организацията  
Начин на производство (конвенционално / органично земеделие)  
 
II. Настоящо състояние на кандидата/организацията
1. Земя на членовете (за растениевъдство)
Таблица 1.А. Налична земя по видове култури, с която всеки член участва в организацията
Член на Вид Регистрационен № на Местонахож- Обработвана
  организацията култура номер на земеделския имота дение (област, площ
      производител   община, насе- (дка)
      (ЗП) по Наредба № 3   лено място)  
Конвенционално производство
             
             
          ОБЩО:  
Биологично производство
             
             
          ОБЩО:  
Забележка: За всяка култура информацията се записва на отделен ред и се отбелязва само тази част от площта на имота, с която земеделският производител участва в организацията.
 
Таблица 1.Б. Налична земя по видове култури общо за цялата организация
Вид култура Обработвана площ (дка)
Конвенционално производство
     
     
  ОБЩО:  
Биологично производство
     
     
  ОБЩО:  
 
2. Животни на членовете (за животновъдство)
 
Таблица 2. А. Налични животни по видове за всеки член на организацията
Име на член Вид животни Брой № на животно- Местонахождение
  и регистрационен или пчелни   въдния обект (област, община,
  номер на земеделския семейства   (ако подлежи населено място)
  производител (ЗП)     на регистрация)  
  по Наредба № 3        
 
 
 
Забележка: За всеки вид животно информацията се записва на отделен ред и се отбелязват само тези животни, с които земеделският производител участва в организацията.
 
Таблица 2.Б. Налични животни по видове общо за цялата организация
Вид животни / Брой
  пчелни семейства  
     
     
 

ОБЩО:

 
 
3. Сгради
 
Таблица 3. Описание на наличните сгради, които ползва организацията
Вид РЗП, м2 Брой Състояние Основание за ползване (собственост, наем, др.)
 
 
 
4. Машини, съоръжения и оборудване
 
Таблица 4. Описание на наличните машини, съоръжения и оборудване, които ползва организацията
Вид Капацитет/ Брой Състояние Основание за
    производителност     ползване
 
 
 
5. Транспортни средства
 
Таблица 5. Описание на наличните транспортни средства, които ползва организацията
Вид Капацитет Брой Състояние Основание за ползване
 
 
 
 
6. Работна сила
 
Таблица 6. Работна сила, заета в организацията
Вид на персонала Брой Заетост
(управленски, административен,   (месеца годишно)
производствен)    
     
     
     

ОБЩ БРОЙ:

   
 
7. Информация за биологичните производители
Име Име на № на № на сертификационното
  на земеделския контролиращото договора писмо или сертификат за
  производител лице за контрол биологичен продукт
        (при наличие на такъв)
 
 
 
 
8. Друга информация (ако е приложимо)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
III. Насоки за развитие на организацията
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
1. Цел на кандидата/организацията
 
Таблица 8. Цели на организацията до края на петата година
Вид Количество, мярка, индикация
Цели на организацията
1    
2    
...    
................
   
Примерни цели за попълване на горната таблица:
Увеличаване на броя на членовете
.......................................................................................................................
  ( бр. )
Преминаване от конвенционално към биологично земеделие
.......................................................................................................................
  (да/не, за кои продукти, количество)
Увеличаване на обработваемата площ на членовете
.....................................................................................................................
  (ха)
Увеличаване на видовете култури, произвеждани от членовете
.....................................................................................................................
  (нови видове)
Увеличаване броя на животните, отглеждани от членовете, чрез ...............
закупуване (бр. )
Увеличаване броя на животните, отглеждани от членовете, чрез ...............
собствена развъдна дейност (бр. )
Подобряване на сградния фонд чрез строителство,
.....................................................................................................................
реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на организацията (видове и бр. сгради)
Подобряване механизацията чрез закупуване на селскостопанска
.....................................................................................................................
техника, машини, съоръжения и оборудване за подпомагане на (видове и бр. машини)
земеделската дейност на членовете  
Подпомагане на членовете за придобиването на професионална ...............
квалификация в областта на земеделието (да/не, за кои членове)
Намерение за реализиране на проект/и в рамките на ПРСР ...............
  (вид на проекта)
Подпомагане на членовете да отглеждат други култури или да ...............
стартират нови икономически дейности - само за организации на тютюнопроизводители (вид на дейностите)
 
2. Дейности и инвестиции
 
Таблица 9. Подробно описание на дейностите/инвестициите, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане
Инвестиция / дейност Единична Обща Начин за извършване
  цена, лв. стойност, лв.  
вид к-во мярка     собствени реализация
          средства, на проект
          субсидия, по мярка
          кредит, 121 или 123
          други  
I година
             
             
             
II година
             
             
             
III година
             
             
             
IV година
             
             
             
V година
             
             
             
 
3. Производствена програма на членовете на организацията
Описание на обстоятелствата, които водят до увеличение на стойността на годишната пазарна продукция на организацията (попълва се при актуализиране на плана за развитие):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
3.1. Растениевъдство
Таблица 10А. Растениевъдство (само на база настоящи членове на организацията и размер на земята)
Вид култура Площ към момента на кандидатстване (дка)
1    
     
  Общо:  
2    
     
  Общо:  
...    
   
  Общо:  
  Общо за всички култури:  
 
Таблица 10Б. Растениевъдство (включително и на база планирани нови членове на организацията и увеличаване на размера на земята)
Култура I година II година III година IV година V година
  Вид дка дка дка дка дка
1            
             
  Общо          
2            
             
  Общо          
...            
           
  Общо          
Общо за всички култури          
 
Планирани нови членове и размер на тяхната земя по години:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Увеличаване на обработваемата земя (закупуване, аренда, наем и др.) на настоящите членове:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
3.2. Животновъдство
 
Таблица 11А. Животновъдство (само на база настоящи членове на организацията)
Вид животни Брой животни към момента на кандидатстване
1    
     
  Общо:  
2    
     
  Общо:  
...    
   
  Общо:  
 
Таблица 11Б. Животновъдство (включително и на база планирани нови членове на организацията и увеличаване на броя на животните)
Животни I година II година III година IV година V година
  вид брой брой брой брой брой
1            
             
  Общо          
2            
             
  Общо          
...            
           
  Общо          
 
Планирани нови членове и брой животни по години:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Увеличаване на броя животни (закупуване и естествен прираст) на настоящите членове:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
За организациите на тютюнопроизводителите се изброява производството на другите земеделски продукти или новите икономически дейности, които техните членове ще извършват:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Таблица 12. Производствена и търговска програма за продукцията на членовете
 
Вид на Коли- Мерна Количество на Средна цена за Приходи от продажби
продукцията чество единица продукцията единица продукция на продукция
        (лв.) (лв.)
      за за мест- за за мест- за за мест-
      износ ния пазар износ* ния пазар износ* ния пазар
Предходна година/
Конвенционална продукция
                 
                 
Биологична продукция
                 
                 
          Общо      
I година
Конвенционална продукция
                 
                 
Биологична продукция
                 
                 
          Общо      
II година
Конвенционална продукция
                 
                 
Биологична продукция
                 
                 
          Общо      
III година
Конвенционална продукция
                 
                 
Биологична продукция
                 
                 
          Общо      
IV година
Конвенционална продукция
                 
                 
Биологична продукция
                 
                 
          Общо      
V година
Конвенционална продукция
                 
                 
Биологична продукция
                 
                 
          Общо      
* Посочва се валутният курс, на базата на който е калкулирана продукцията за износ.
 
Обосновка на прогнозните цени (начин на формиране, източници):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 


Приложение № 3 към чл. 23, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.)


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
 
  Попълва се от експерта в ОРА
  Идентификационен № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
  Дата на подаване:____/____/________
  Печат на ОРА
   
  ДО
  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
  РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 

За попълване от кандидата

Кандидатът е: Кооперация 0 Събирателно дружество 0 ООД 0
Фирма и седалище:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ф. дело №: _____________________/ дата: _________________ по опис на: __________________________ съд
Том: ______ Регистър: ______ Страница: ______ Партида: ______ БУЛСТАТ №: _________________________
Данни за представителя на фирмата:
Име: _________________________ Презиме: ______________________ Фамилия: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лична карта №: __________________________ издадена от: _______________________ на: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЕГН: _________________________ тел: _________________ факс: _________________ e-mail __________________
Адрес на управление:
село/град: _________________________ пощ. код: _________ област: ______________ община: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
улица №: _________________________________________________________ , бл. _______ , вх. _______ , ап._______________________________________________________________________________________________________________________________
тел: ____________________________ факс: ____________________________ e-mail ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция (в случай че е различен от адреса на управление):
село/град: __________________________ пощ. код: _________ област: ____________ община: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Улица №: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Данни за банков превод на финансова помощ:
IBAN: _________________________________________ BIC: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Банка, клон: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
За попълване от упълномощено лице (в случай че заявлението се подава от упълномощено лице)
Име: _________________________ Презиме: ________________________ Фамилия: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лична карта №: __________________________ издадена от: _________________________ на: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЕГН: ____________________________________________
Пълномощно №:____________________________________________ /дата: ____________________________
 
А) Кандидатствам за подпомагане по тази мярка за ............................. път
 
Б) Прилагам следните документи:
Документи за кандидатстване за признаване и одобрение за подпомагане за 5-годишен период:
1. План за развитие (по образец) за 5-годишен период 0 Да
2. Копие от документ за самоличност на представляващия юридическото лице 0 Да
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата 0 Да
4. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР 0 Да
5. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане 0 Да
6. Списък на членовете на организацията и техния ЕГН, ЕИК или БУЛСТАТ заедно с копие от личните им карти, както и регистрационните и анкетните карти за регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, на всеки един от тях 0 Да
7. Декларации по образец от членовете, че членуват само в една организация на производители за съответната продукция и (не) са получавали помощ за създаване на организации на производители като членове на друга организация за същата продукция 0 Да
8. Копие от устройствен акт на юридическото лице 0 Да
9. Копие от вътрешния правилник за дейността на организацията 0 Да
10. Договори между членовете и организацията за реализация на продукцията 0 Да
11. За всеки член на организация на производители на биологично произведени продукти - 0 Да
  Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС заедно със копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че съответния член на организацията е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични  
12. Декларация към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 (посочена в приложение № 1а към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2) 0 Да
13. Декларация за нередности (посочена в раздел Д) 0 Да
14. Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия 0 Да
 
В) Организацията на производителите кандидатства за следния размер на помощта по години:
Стойност Стойност на Поредна година % на Размер на Одобрен
на годишна прогнозната   помощта помощта размер на
пазарна годишна     (лв.) помощта
продукция пазарна       (лв.)
  продукция(*)       (попълва се
  (лв.)       служебно)
1. 0 до 1 000 000   Първа година 0 5 %    
евро (1 955 830 лв.)   Втора година 0 5 %    
    Трета година 0 4 %    
    Четвърта година 0 3 %    
    Пета година 0 2 %    
2. 0 над 1 000 000   Първа година 0 2,5 %    
евро (1 955 830 лв.)   Втора година 0 2,5 %    
    Трета година 0 2,0 %    
    Четвърта година 0 1,5 %    
    Пета година 0 1,5 %    
           
Финансови средства по години Първа година      
(сбор от 1+2) Втора година      
  Трета година      
  Четвърта година      
  Пета година      
* Колоната се попълва с данните за всяка от петте години, изчислени в табл. 12 "Производствена и търговска програма за продукцията на членовете", от плана за развитие.
 
Г) В качеството си на представител на организацията аз, долуподписаният, декларирам, че:
1. Организацията на производителите не е подпомагана за създаването си по друга европейска или национална програма.
2. Представляваната организация на производители няма изискуеми задължения към РА към датата на кандидатстване.
3. Запознат съм с изискването организацията да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
4. Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 41 на тази наредба, Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008, както и че те могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.
 
Д) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ (1)
Долуподписаният/ата
_______________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ___________________, притежаващ лична карта № _______________,
издадена на ___________________ от МВР - гр. ______________________ ,

(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес:__________________________________________________________,
(постоянен адрес)
в качеството си на __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ______________________________________________________, вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен
индентификационен код _______________________, № ________________,
със седалище _____________ и адрес на управление ___________________,
тел.: ____________________________________, факс: __________________,
ЕИК ____________________ - кандидат по мярка 142 "Създаване на организации на производители", декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно:
Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органа:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един за деклариращия и за РА.
Дата: ...........
Подпис на деклариращия: ..........................................................................................................................
(1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя юридическо лице и от съдружниците физически лица и членовете на управителния орган, прокуриста или търговския пълномощник на юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.
 
Запознат съм с наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за представяне на неверни данни.
 
Дата: ............... Представител на организацията:
  (подпис, печат)
   

(Попълва се, в случай че заявлението е изготвено от НССЗ)

Заявлението е изготвено със съдействието на НССЗ гр. ............................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, изготвил заявлението:
..........................................................................................................

Печат на НССЗ

 


Приложение № 4 към чл. 23, ал. 1


Форма за наблюдение и оценка на проектите
по мярка 142 "Създаване на организации на производители"
 
(П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о)
УИН
УРН

Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата:

 
1. Място на регистрация
(Моля, отбележете ЕКАТТЕ на населеното място по регистрация)
ЕКАТТЕ: ...................................................
2. Предоставени консултантски услуги за изготвяне на плана за развитие и проектната документация
(Моля, отбележете с x и v)
2.а. Използвани са услуги на НССЗ по реда на Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда 0
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и кон-  
султиране в земеделието в България и Румъния"  
2.б. Използвани са платени консултантски и съветнически услуги извън НССЗ 0
2.в. Кандидатът е изготвил плана за развитие и проектната документация самостоятелно, без да 0
използва платени и/или безплатни консултантски и съветнически услуги  
3. Сектори-производства, в които функционира ОП
(Моля, отбележете културите и/или видове животни, чиято продукция се реализира с посредничеството на/пряко от ОП към годината на кандидатстване)
Растениевъдство Животновъдство
  животно/птица индикация (x/v)
    за месо за мляко
Култура
.............................................
Вид домашно
.........................................................................
0 0
    животно/птица/      
    пчелно семейство      
Култура
............................................
Вид домашно
.........................................................................
0 0
    животно/птица/      
    пчелно семейство      
4. Оборот на продукцията, реализирана чрез организацията (тона/год. и лв.)
(Моля, попълнете оборотите, реализирани чрез ОП, на съответно посочените култури и/или видове животни към годината на кандидатстване; както и за всяка от годините, през които ОП получава подкрепа)
  1-ва година 2-ра година 3-та година 4-та година 5-а година
Продукция тона/ лв. тона/ лв. тона/ лв. тона/ лв. тона/ лв.  
  година   година   година   година   година    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Зърнено-житни култури,                      
от които                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пшеница
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ечемик
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Царевица за зърно
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Овес
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ръж и тритикале
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ориз
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други зърнено-житни култури
Зърнено-бобови култури,
от които
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фасул
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соя
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Грах
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Леща
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фий
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други зърнено-бобови култури
Технически култури,
от които
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кореноплодни технически култури  

от които

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Захарно цвекло

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Други

 
Маслодайни култури  

от които

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Слънчоглед

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рапица

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фъстъци

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Други

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влакнодайни култури  

от които

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Памук

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лен влакнодаен

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Коноп

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Други влакнодайни

 

култури

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тютюн  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други технически култури
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Картофи  
Етеричномаслени и медицински  
(лекарствени) култури,  
от които  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маслодайна роза
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мента
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лавандула
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маточина
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Резене
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кориандър
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валериана
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лайка
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други етеричномаслени и медицински
култури
Винени лозя  
Производство на мляко,  
от което  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производство на краве мляко
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производство на биволско мляко
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производство на овче мляко
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производство на козе мляко
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производство на месо,  
от което  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Говеждо месо, вкл. телешко
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биволско месо, вкл. от малачета
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конско месо
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свинско месо
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Овче месо, вкл. агнешко и шилешко
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Козе месо, вкл. от ярета
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заешко месо
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Птиче месо
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Друго месо
Пчелен мед  
Биологично производство,  
от което  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Растениевъдство
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Животновъдство
Други  
 
5. Брой членове на ОП, излезли на пазара
Брой членове по размер Продаващи чрез ОП
  100 % от >= 75 % от >= 50 % от < 50 % от
  продукцията продукцията продукцията продукцията
Брой <1 и.е.        
1 и.е. < брой <4 и.е.        
Брой > 4 и.е.        
  Ползващи земеделска земя
  до 1,0 ха 1,00 до 5,00 до 10,00 до над
    5,00 ха 10,00 ха 50,00 ха 50,00 ха
Брой членове на ОП          
Използвана обща площ от съответната група членове          
 
6. Брой животни на членовете на организацията (само за видовете животни, използвани за производството на продукция, реализирана чрез организацията)
Животни Код Брой животни/ Брой
    птици членове
1 2 3 4
Крави за мляко, 1    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 10 крави (вкл.)

1.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 11 до 30 крави (вкл.)

1.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 30 крави

1.3    
Биволици за мляко, 2    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 10 биволици (вкл.)

2.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 11 до 30 биволици (вкл.)

2.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 30 биволици

2.3    
Овце за мляко, 3    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 20 овце (вкл.)

3.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 21 до 50 овце (вкл.)

3.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 50 овце

3.3    
Кози за мляко, 4    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 20 кози (вкл.)

4.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 21 до 50 кози (вкл.)

4.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 50 кози

4.3    
Говеда (крави и биволи) за месо, вкл. телета и малачета за угояване, 5    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 10 (вкл.) говеда за месо, вкл. телета и малачета за угояване

5.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 11 до 30 (вкл.) говеда за месо, вкл. телета и малачета за угояване

5.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 30 говеда за месо, вкл. телета и малачета за угояване

5.3    
Овце и кози за месо, вкл. агнета и ярета за угояване, 6    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 20 (вкл.) говеда за месо, вкл. телета и малачета за угояване

6.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 21 до 50 (вкл.) говеда за месо, вкл. телета и малачета за угояване

6.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 50 говеда за месо, вкл. телета и малачета за угояване

6.3    
Свине за угояване, вкл. прасенца до 20 кг, 7    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 50 (вкл.) свине за угояване, вкл. прасенца до 20 кг

7.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 51 до 100 (вкл.) свине за угояване, вкл. прасенца до 20 кг

7.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 100 свине за угояване, вкл. прасенца до 20 кг

7.3    
Зайкини-майки, 8    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 50 зайкини-майки (вкл.)

8.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 51 до 100 (вкл.) зайкини-майки (вкл.)

8.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 100 зайкини-майки

8.3    
Коне за месо, 9    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 20 коне за месо (вкл.)

9.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 21 до 50 коне за месо (вкл.)

9.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 50 коне за месо

9.3    
Бройлери, 10    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 1000 бройлера (вкл.)

10.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 1001 до 5000 бройлера (вкл.)

10.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 5000 бройлера

10.3    
Други птици (без бройлери), 11    
от които      
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

до 500 птици (вкл.)

11.1    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

от 501 до 2500 птици (вкл.)

11.2    
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------

над 2500 птици

11.3    
   
Дата: ............... Представител на организацията:
  (подпис, печат)
Попълва се, в случай че формата за наблюдение и оценка е изготвена от НССЗ:
Формата е изготвена със съдействието на НССЗ гр. ..........................................................................................................................................................................................................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, изготвил формата за заявление и оценка:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Печат на НССЗ

 


Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 и 2


ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 
Долуподписаният (ата) ...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ...................................... , издадена от ............................................... на ......................................................................................................................................................................
ЕГН ..................................................... , адрес: ....................................................................................................................................................................................................................
в качеството си на член на организацията на производители
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование и седалище на фирмата)
на следните видове продукти: .............................................................................................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ:
Индикация

x/v

Членувам само в една организация на производители на посочените видове продукция v
Не съм получавал финансова помощ за създаване на организация на производители като 0
член на друга организация на производители за същата продукция и същия начин на
производство (конвенционален или биологичен)
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране v
на неверни данни  
   
дата ..............................................................................................................................................
Декларатор .....................................................................................................................................
гр. ..............................................................................................................................................

подпис

 

(печат)Приложение № 6 към чл. 23, ал. 2


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
 
  Попълва се от експерта в ОРА
  Идентификационен № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
  Дата на подаване:____/____/________
  Печат на ОРА
   
  ДО
  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
  РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ ТАЗИ НАРЕДБА
 

За попълване от кандидата

Кандидатът е: Кооперация 0 Събирателно дружество 0 ООД 0
Фирма и седалище:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ф. дело №: _____________________/ дата: _________________ по опис на: __________________________ съд
Том: ______ Регистър: ______ Страница: ______ Партида: ______ БУЛСТАТ №: _________________________
Данни за представителя на фирмата:
Име: _________________________ Презиме: ______________________ Фамилия: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лична карта №: __________________________ издадена от: _______________________ на: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЕГН: _________________________ тел: _________________ факс: _________________ e-mail _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес на управление:
село/град: _________________________ пощ. код: _________ област: ______________ община: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
улица №: _________________________________________________________ , бл. _______ , вх. _______ , ап._______________________________________________________________________________________________________________________________
тел: ____________________________ факс: ____________________________ e-mail ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция (в случай че е различен от адреса на управление):
село/град: __________________________ пощ. код: _________ област: ____________ община: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Улица №: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Данни за банков превод на финансова помощ:
IBAN: _________________________________________ BIC: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Банка, клон: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
За попълване от упълномощено лице (в случай че заявлението се подава от упълномощено лице)
Име: _________________________ Презиме: ________________________ Фамилия: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лична карта №: __________________________ издадена от: _________________________ на: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЕГН: ____________________________________________
Пълномощно №:____________________________________________ /дата: ____________________________
 
А) Организацията е призната на ................. (дата). Кандидатствам за подпомагане за ................................. поредна година от датата на признаване.
Имам сключен договор по Програма САПАРД № ............/............ (дата) Да 0 Не 0
 
Б) Прилагам следните документи:
1. План за развитие (по образец) за остатъка от 5-годишния период считан от датата на признаване на организацията 0 Да
2. Копие от документ за самоличност на представляващия юридическото лице 0 Да
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата 0 Да
4. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР 0 Да
5. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане 0 Да
6. Списък на членовете на организацията и техния ЕГН или БУЛСТАТ заедно с копие от личните им карти, както и регистрационните и анкетните карти за регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, на всеки един от тях (тютюнопроизводителите, които не са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., вместо регистрационни и анкетни карти представят документ № 15) 0 Да
7. Декларации по образец от членовете, че членуват само в една организация на производители за съответната продукция и (не) са получавали помощ за създаване на организации на производители като членове на друга организация за същата продукция 0 Да
8. Копие от устройствен акт на юридическото лице 0 Да
9. Копие от вътрешния правилник за дейността на организацията 0 Да
10. Договори между членовете и организацията за реализация на продукцията 0 Да
11. Копие от удостоверение за признаване 0 Да
12. Копие от документи за реализирана продукция през предходната година, в случай чеорганизацията е призната по този критерий 0 Да
13. Копия от удостоверения за регистрация по чл. 6 на Закона за тютюна и тютюневите изделия на членовете на организацията, в случай че кандидатства организация на тютюнопроизводители, чиито членове не са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители 0 Да
 
В.1) Организацията на производителите кандидатства за следния размер на помощта по години (за организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1):
Стойност Стойност на Поредна година % на Размер на Одобрен
на годишна прогнозната   помощта помощта размер на
пазарна годишна     (лв.) помощта
продукция пазарна       (лв.)
  продукция(*)       (попълва се
  (лв.)       служебно)
1. 0 до 1 000 000   Първа година 0 5 %    
евро (1 955 830 лв.)   Втора година 0 5 %    
    Трета година 0 4 %    
    Четвърта година 0 3 %    
    Пета година 0 2 %    
2. 0 над 1 000 000   Първа година 0 2,5 %    
евро (1 955 830 лв.)   Втора година 0 2,5 %    
    Трета година 0 2,0 %    
    Четвърта година 0 1,5 %    
    Пета година 0 1,5 %    
           
Финансови средства по години Първа година      
(сбор от 1+2) Втора година      
  Трета година      
  Четвърта година      
  Пета година      
* Колоната се попълва с данните за всяка от петте години, изчислени в табл. 12 "Производствена и търговска програма за продукцията на членовете", от плана за развитие.
 
В.2) Организацията на производителите кандидатства за следния размер на помощта по години (за организациите по чл. 12, ал. 1, т. 2):
Стойност на Поредна Размер на Максимален Одобрен размер
прогнозната годишна година помощта размер на на помощта (лв.)
пазарна продукция*   (лв.) помощта (попълва се служебно)
(лв.)     (лв.)  
  Първа година   68 454,05  
  Втора година   58 674,90  
  Трета година   48 895,75  
  Четвърта година   39 116,00  
  Пета година   29 336,00  
* Колоната се попълва с данните за всяка от петте години, изчислени в табл. 12 "Производствена и търговска програма за продукцията на членовете", от плана за развитие.
 
Г) В качеството си на представител на организацията аз, долуподписаният, декларирам, че:
1. Организацията на производителите не е подпомагана за създаване по друга европейска или национална програма.
2. Представляваната организация на производители няма изискуеми задължения към РА към датата на кандидатстване.
3. Запознат съм с изискването организацията да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
4. Представляваната от мен организация на производители няма господстващо положение на пазара съгласно чл. 17 от Закона за защита на конкуренцията.
5. Запознат съм с изискването при приемане на нови членове те да са само физически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
6. Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 41 на тази наредба, Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008, както и че те могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.
 
Запознат съм с наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за представяне на неверни данни.
 
Дата: ............... Представител на организацията:
  (подпис, печат)
   
(Попълва се, в случай че заявлението е изготвено от НССЗ)
Заявлението е изготвено със съдействието на НССЗ гр. ............................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, изготвил заявлението:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Печат на НССЗ

 


Приложение № 7 към чл. 30, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.)

Списък на документите за кандидатстване за изплащане на финансова помощ

Общи документи
1. Заявка за плащане, включително форма за наблюдение и оценка на проектите (по образец)
2. Устройствен акт (устав, дружествен договор) на организацията
3. Декларации по образец от членовете, че членуват само в една организация на производители за съответната продукция и (не) са получавали помощ за създаване на организации на производители като членове на друга организация за същата продукция
4. Договори между членовете и организацията за реализация на продукцията
5. Копие от договора с РА за одобряване организацията за подпомагане
6. Копие от вътрешния правилник на организацията на производителите
7. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават от представляващия организацията на производителите/решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване
8. Копие от личната карта на лицето, което подава документите
9. Удостоверение от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към Националната агенция за приходите, издадено не по-рано от месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката за плащане.
10. Таблица, попълнена на база анкетни карти от членовете на организацията на производителите съгласно Наредба № 3 от 1999 г., съдържаща обобщена информация за размера на обработваемата земеделска земя и добива на земеделски култури и/или броя на отглеждани животни, и/или количеството животинска продукция;
11. Копие на актуални регистрационни и анкетни карти на членовете на организацията съгласно Наредба № 3 от 1999 г., издадени от областните дирекции на МЗХ
12. Счетоводен баланс за период 12 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ с РА, подписан и подпечатан от главния счетоводител и оторизирания представител на организацията на производителите
13. ОПР за период 12 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ с РА, подписан и подпечатан от главния счетоводител и оторизирания представител на организацията на производителите
14. Оборотна ведомост на аналитично ниво за период 12 месеца от датата на подписване на договора за финансова помощ, подписан и подпечатан от главния счетоводител и оторизирания представител на организацията на производителите
15. Аналитична справка на сметка 702 (счетоводни записвания, водени отделно за организацията) за период 12 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на финансовата помощ
16. Разбивка на произвежданата продукция по вид стоки и продадено количество на член от организацията (формуляр, приложен към заявката за плащане)
17. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя/представляващия ползвателя на помощта юридическо лице и членовете на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта

Специфични документи за реализирана продукция с посредничеството на организацията
1. Фактури и/или протоколи за продукция, доставена от членовете на организацията на производителите на трети лица с посредничеството на организацията за период 12 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ
2. Опис на фактури и/или протоколи за продукция, доставена от членовете на организацията на производителите на трети лица с посредничеството на организацията за период 12 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ

Специфични документи за реализирана продукция пряко от организацията
1. Първични счетоводни документи (фактури) и протоколи за продукция , удостоверяващи размера на реализираната пряко от организацията продукция на членове за период 12 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ
2.Опис на първичните счетоводни документи (фактури), удостоверяващи размера на годишно реализираната пряко от организацията продукция (формуляр, приложен към заявката) за период 12 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти