Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2008г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.88 от 13 Ноември 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на поне една от целите на мярката:
1. подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура;
2. подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура;
3. подобряване достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
4. подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;
5. подобряване достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г., с изключение на проекти на общини.
(2) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1407/2013) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени след 30 юни 2014 г., с изключение на проекти на общини.
(3) В случаите по ал. 2, за които към 1 юли 2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата за отпускане на финансова помощ, посочени в Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) За целите на ал. 3 Разплащателната агенция (РА) писмено изисква от кандидатите да представят декларация съгласно приложение № 1, както и допълнителни документи, необходими за удостоверяване верността на декларираните данни, в срок 10 дни считано от датата на уведомяването им.
(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи наличие на нови обстоятелства, РА преразглежда заявленията за подпомагане.
(6) Не се сключват договори за отпускане на финансова помощ с кандидати, за които след проверката по ал. 3 и преразглеждането по ал. 5 се установи, че не може да им бъде предоставена помощ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба.
(7) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за:
1. строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже важни социални и икономически ползи;
2. строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
3. строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
4. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки), включително специализиран транспорт;
5. изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
6. инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;
7. изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;
8. изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
9. изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:
а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;
б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;
в) (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", включително специализиран транспорт;
10. изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.
(2) Финансова помощ не се предоставя за:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);
2. инфраструктура за широколентов достъп до интернет;
3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване, с изключение на здравеопазване в центрове за социални услуги, както и в центрове за здравни съвети, предоставящи услуги, базирани на използването на информационни и комуникационни технологии;
4. инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 28, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1, т. 5.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР и до ангажирания бюджет по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случаите на кандидати общини не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) В случаите на предоставяне на финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6 не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.


Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходи по чл. 23, ал. 1, т. 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За всяко подпомагане се кандидатства след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Условието на ал. 3 не се прилага за кандидати общини в случаите, когато за приема на заявления за подпомагане е определен целеви бюджет по чл. 26, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) В случаите по ал. 4 една община може да подаде не повече от едно заявление за подпомагане само по един от целевите бюджети по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) В случаите по ал. 4 една община може да подаде повече от едно заявление за подпомагане по целевите бюджети по чл. 26, ал. 1, т. 7 и 8.
(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) В случаите по ал. 4 една община може да подаде заявление за подпомагане по целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 6, 7 и 8 и при наличие на подаден проект при условията на ал. 5.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер сто процента от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти извън случаите по ал. 1.
(3) Разликата между пълния размер на допустимите разходи по проекта и размера по ал. 2 се осигурява от кандидата.
(4) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 8. (1) Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 10 000 евро.
(2) Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекти, представени от общини, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.
(3) Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, представен от юридическо лице с нестопанска цел или читалище, е левовата равностойност на 500 000 евро.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Финансовата помощ за ползвател - юридическо лице с нестопанска цел или читалище, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години (годината на плащане и две предходни години, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 1, когато финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро).
(2) Финансовата помощ за един ползвател - юридическо лице с нестопанска цел или читалище, за проекти в сектор "сухопътен транспорт" не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години (годината на плащане и две предходни години).
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Максималният размер на финансовата помощ не трябва да надвишава размера по ал. 1 и 2 за кандидатите и/или ползвателите юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) Една община може да бъде подпомогната за проекти, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 10 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР, с изключение на инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 9, буква "в" или за инвестиции, определени в решение на управителния съвет към управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б или за инвестиции, свързани със строителство на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчните води, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2вя.
(2) Една община може да бъде подпомогната за проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 4 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) Една община може да бъде подпомогната за проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в", одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля:
1. 686 452 лв. за център за настаняване от семеен тип;
2. 344 738 лв. за защитено жилище;
3. 344 738 лв. за дневен център;
4. 344 738 лв. за център за социална рехабилитация и интеграция.


Чл. 11. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 14, ал. 1, т. 6 и 7.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или 9, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса и натрупаните лихви върху изплатеното авансово плащане по съответния договор за отпускане на финансова помощ са възстановени на Разплащателната агенция от ползвателя на помощта.
(12) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г. (*), изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания по всички договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта представя в Разплащателната агенция всяка календарна година в срок най-късно до 31 януари удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз, по която са преведени авансовите плащания. В удостоверението трябва да е посочен точният размер на натрупаната лихва върху всички изплатени авансови плащания към 31 декември на предходната календарна година.
(13) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г. (*)) В случай че има натрупани лихви върху изплатени авансови плащания по договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта възстановява на Разплащателната агенция натрупаните лихви всяка календарна година най-късно до 31 януари на следващата календарна година и в срок до 5 дни от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане.
(14) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че ползвателят на помощта не представи удостоверение от обслужващата банка съгласно изискванията на ал. 12 и не възстанови натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 13, Разплащателната агенция предприема необходимите действия за събирането им в съответствие с чл. 27, ал. 3 и 5, изречение първо от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).


Чл. 13. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта, в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за периода на изпълнение на проекта за всички останали ползватели на помощта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена от Разплащателната агенция обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Общият размер на авансовото и междинните плащания за един проект не може да надвишава 70 % от общата стойност на одобрената финансова помощ по проекта.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 14. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) общини, посочени в приложение № 1а, за дейностите по чл. 4, ал. 1, с изключение на т. 9, буква "а" и буква "в";
2. общини, посочени в приложение № 2, за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3;
3. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) общини, посочени в приложение № 2а, за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в";
4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) общини, посочени в приложение № 2б, за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б;
5. (нова - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) общини, посочени в приложение № 2в, за инвестиции, свързани със строителство на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчните води;
6. (предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8, 9, буква "а" и буква "б" и 10;
7. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5, 6, 7, 8, 9, буква "а" и буква "б" и 10.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) Кандидатите по ал. 1, т. 6 и 7 се подпомагат при следните условия:
1. да имат седалище на територията на община от приложение № 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) дейностите по проекта да се изпълняват на територията на община от приложение № 1а;
3. основният предмет на дейност на ЮЛНЦ да е свързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развиват.
(3) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини;
3. не са в производство по ликвидация, с изключение на общини;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общини.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ, в случай че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта и член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 и 5 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 4, 5 и 6.
(8) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 1а.
(2) Подпомагат се проекти за инвестиции за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3, които се осъществяват на територията на населените места, посочени в приложение № 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) Подпомагат се проекти за инвестиции за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в", които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2а.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Подпомагат се проекти за инвестиции, определени в решение на управителния съвет към управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) Подпомагат се проекти за инвестиции, свързани със строителство на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчните води, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2в.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) Проектите се подпомагат ако дейностите съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) Проектите се подпомагат, ако дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.
(8) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) Подпомагат се проекти за изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии, включително създаването на мобилни такива, само при наличие на доказана възможност за достъп до широколентов интернет или е разработен план за осигуряване на адекватен достъп до интернет услуги.


Чл. 16. (1) Инвестиционните проекти за строителство на нова В и К мрежа следва да бъдат одобрени от общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и да са съгласувани със съответното В и К дружество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) При проекти за реконструкция и/или изграждане на ВиК мрежа инвестиционният проект може да включва и възстановяване на пътната/уличната настилка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Не се предоставя финансова помощ за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на канализационни системи и съоръжения, които не отговарят на изискванията на чл. 127 от Закона за водите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Проекти за разширяване на съществуващата водоснабдителна и/или канализационна система се подпомагат при условие, че разширяването не надвишава 10 % от линейната дължина на съответната съществуваща система на населеното място.


Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) Проектите за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1, с изключение строителството на нов път, трябва да са за общински пътища, указани в Решение № 236/13.04.2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване списък на общинските пътища изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1117 от 2012 г.


Чл. 18. (1) Проектите за дейности, касаещи строителството на нови пътища, се подпомагат при условие, че кандидатът представи предпроектно проучване, придружено с анализ на икономическите и социалните ползи, който е одобрен с протокол и решение на ОЕСУТ.
(2) При проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 в случаите на когенерация (комбинирано производство на топло- и електроенергия) капацитетът на инсталацията се базира на потребната (необходимата) полезна топлина на сградите (съгласно Директива 2004/8/ЕС).


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) (1) Проектите за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" се подпомагат при условие, че:
1. отговарят на изискванията на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България";
2. отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.);
3. Държавната агенция за закрила на детето е съгласувала заданието за проектиране, техническия или работния проект и техническите спецификации на оборудването и обзавеждането.
4. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.)
(2) Техническият или работният проект и техническите спецификации на оборудването и обзавеждането, включени в проекта, трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца (ДВ, бр. 102 от 2003 г.).
(3) Проекти, включващи изграждане на площадки за игра, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).
(4) При изграждане на център за настаняване от семеен тип строително-монтажните работи трябва да са само за ново строителство.
(5) Не се допуска изграждане на център за настаняване от семеен тип до друг център за настаняване от семеен тип с изключение на случаите, когато Държавната агенция за закрила на детето е дала положително становище за изграждането на най-много до два центъра за настаняване от семеен тип един до друг.
(6) В случаите, когато в приложение № 2а е предвидено в една община да се изгради повече от един център за настаняване от семеен тип или центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище, кандидатът трябва да включи всички инвестиции в един проект.


Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Проектите се изпълняват на имоти - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът трябва да представи:
1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) Проектите за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" се изпълняват на имоти - собственост на кандидата.


Чл. 20. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, които:
1. имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда;
2. не отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;
3. са за изграждане или подобряване на отклонения на уличната водоснабдителна и канализационна мрежа, собственост на частни лица;
4. са за разширяване на ВиК мрежи, когато не е доказан достатъчен дебит на водоизточниците.
(2) Не се предоставя финансова помощ за реализиране на проект съгласно чл. 4, ал. 1, при условие че реализацията на проекта няма да доведе до използване на обекта по предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта, и до въвеждане на обекта в експлоатация, в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Не се предоставя финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 6 и 9 за институции, извършващи социални услуги, които подлежат на закриване съгласно Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България". Разплащателната агенция осъществява проверката служебно.


Чл. 21. (1) Всички проекти, включващи строително-монтажни или ремонтни работи, към момента на кандидатстването трябва да се придружават от:
1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда или обновява, в случаите, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен проект съгласно ЗУТ;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) технически/работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
3. подробни количествени сметки за строително-монтажните работи (СМР);
4. разрешение за строеж (когато се изисква съгласно ЗУТ).
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) Проекти за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 4 или за инвестиции, свързани със строителство на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчните води, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2в, или за инвестиции, определени в решение на управителния съвет към управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б, към момента на кандидатстването може да се придружават от идеен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Всички проекти, включващи дейности, свързани с доставка на оборудване, обзавеждане, машини и съоръжения и транспортни средства, се придружават от технически спецификации.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Всички дейности по проектите, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността съгласно българското законодателство, се подпомагат, в случай че ползвателя е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.


Чл. 22. Един проект може да включва различни допустими дейности, посочени в чл. 4, ал. 1, в т. ч. за различни населени места на общината.

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 23. (1) Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:
1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;
б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква "а";
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на нови машини, съоръжения, обзавеждане и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на книги, аудио- и видеоматериали до пазарната им стойност, ако са част от инвестиция за предоставяне на нова услуга, включително чрез финансов лизинг;
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) разходи за закупуване на превозни средства до пазарната им стойност за осигуряване на услугите за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 7, 9 и 10, включително чрез финансов лизинг;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен проект, само в случаите на чл. 21, ал. 2 и/или работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, авторски надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активи по ал. 1, т. 2, 3 и 4 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Консултациите, включени в ал. 1, т. 5, включват изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на основателността на предложените разходи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите по ал. 4 и 5 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Оферентите и изпълнителите в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случаите по ал. 4 и 5 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 3а. В случаите по ал. 4, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.
(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Списък с разходите по ал. 5, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.
(10) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Редът на ал. 4 и 5 не се прилага за кандидати, които са възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(11) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За предварителни разходи по ал. 1, т. 5, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(12) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите на кандидати, които са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с референтни цени или от оценяваща комисия, съставена по реда на ал. 6, за разходите, за които няма определени референтни цени.
(13) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Допустими са общи разходи по ал. 1, т. 5, които не превишават 12 % от стойността на разходите по ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2, 3 и 4, като разходите по ал. 3 не могат да надхвърлят 3 % от разходите по ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2, 3 и 4.


Чл. 24. Недопустими са разходите за:
1. закупуване или наем на земя и сгради;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) лизинг, с изключение на финансов лизинг;
3. оперативни разходи, включително за поддръжка (текущ ремонт), наем и застраховка;
4. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
5. принос в натура;
6. обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;
7. закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
9. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) по чл. 23, ал. 1, т. 5, направени по-рано 1 януари 2007 г.;
10. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил условията и реда на чл. 23, ал. 4 и 5;
11. плащания в брой;
12. инвестиции за обикновена подмяна;
13. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) лихви и комисионни, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
14. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане (включително и компютърен софтуер, специализирана техника, книги, аудио- и видеоматериали) и превозни средства чрез финансов лизинг, когато не са спазени условията на чл. 23, ал. 2;
15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
16. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) изработване на информационни табели или билбордове със стойност, надвишаваща 15 000 лв.;
17. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) инвестиции, за които са установени, че са кандидатствали или помощта е получена от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР;
18. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 4 и/или 5;
19. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) натрупани лихви върху изплатени авансови плащания.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 25. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 27 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;
2. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. Заповедта съдържа информация за началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и за бюджета на мярката за съответния период. Със заповедта може да бъде определен и целеви бюджет само за:
1. инвестиции, свързани с изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива и изграждане или подобряване на центрове за социални услуги по чл. 4, ал. 1, т. 9, букви "а" и "б";
2. инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
3. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове, строителството на нови пътища и реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни и/или канализационни системи и съоръжения;
4. общини, посочени в приложение № 2б, за инвестиции, определени в решение на управителния съвет към управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б;
5. инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за социални услуги за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", включително специализиран транспорт;
6. инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове;
7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) общини, посочени в приложение № 2в, за инвестиции, свързани със строителство на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчните води;
8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) инвестиции за изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки), включително специализиран транспорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане се публикува съобщение най-малко 10 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ) и областните дирекции "Земеделие" на МЗХ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане се публикува съобщение най-малко 10 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 УПДФЗ и областните дирекции "Земеделие".

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) Кандидатите за финансово подпомагане подават в областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец (приложение № 4) и прилагат документите, указани в него. Количествено-стойностните сметки се представят на хартиен и електронен носител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) В случаите по ал. 3 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите най-късно в срок по чл. 28, ал. 4, като отбелязва мотивите и забележките си.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по-късно от три месеца от крайната дата за прием на заявления за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) може чрез длъжностно лице от РА да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на кандидата, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че кандидатът, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане длъжностно лице от РА задължително извършва посещението на място по ал. 1, т. 3.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) критериите за оценка, посочени в приложение № 5 или приложение № 5а за проекти за инвестиции, определени в решение на управителния съвет към управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б или критериите, посочени в приложение № 5б, за проекти за инвестиции, свързани със строителство на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчните води, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2в.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случай на нередовност или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти по ал. 1, т. 1 и т. 3 Разплащателната агенция уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването трябва да представи изисканите му документи.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 23, ал. 6, който се удостоверява с акта за нейното създаване, и до датата на вземане на решение за оценка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите по ал. 5 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаване на срока по ал. 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередности.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) При изричен отказ на кандидата РА прекратява процедурата по разглеждане на заявлението за подпомагане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 7 или 8 кандидатът може да кандидатства отново с нов проект по реда на наредбата.
(10) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случай на оттегляне на заявление за подпомагане от страна на кандидата Разплащателната агенция окончателно прекратява преразглеждането на проекта. Кандидатът може да подаде заявление за същата инвестиция в следващия период на прием.


Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29, доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Проектите се разглеждат от експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност има консултативни функции и изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Функциите на ЕКОП се определят в правила за работа, които се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР съгласувано с ДФЗ - РА.
(5) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Всеки член на ЕКОП подписва декларация за следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) няма интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия;
3. не е в йерархическа зависимост от кандидат за подпомагане;
4. не е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за разглеждане от съответната комисия.


Чл. 30. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по чл. 28, ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) несъответствие с условията и критериите по чл. 28, ал. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 28, ал. 4;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 8, ал. 1 или надхвърли максималния размер в случаите по чл. 9, ал. 3;
6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 4 и/или 5, както и непредставяне на документите по чл. 30а, ал. 1;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) намаления на размера на финансовата помощ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 1407/2013, както и при непредставяне на документите по чл. 3, ал. 4 в указания срок.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) (1) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква в срока по чл. 14, ал. 6, т. 2 от кандидата да представи:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) свидетелство за съдимост от представляващия кандидата и член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му, само за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ;
3. декларация съгласно чл. 14, ал. 6, т. 2.
(2) В случаите на кандидати общини не се прилага ал. 1.


Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато сумата на исканата финансова помощ от предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в заповедта по чл. 26, ал. 1, заявленията за подпомагане, класирани съгласно критериите за оценка по чл. 28, ал. 3, т. 2, се одобряват в низходящ ред до размера на наличния бюджет, а останалите отпадат и не подлежат на подпомагане за същия период за прием на заявления.
(1а) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Кандидатите с отпаднали заявления за подпомагане по ал. 1 могат да кандидатстват отново със същия проект по общия ред на наредбата.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срок 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 33. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 34. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 11, 12 и 13.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по утвърдения от изпълнителния директор на РА образец в областните дирекции на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 6.
(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 12, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за авансово плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 3 от раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:" съгласно приложение № 6 или банкова гаранция.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) В срок 70 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(9) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 12.11.2013 г.) В случаите, когато е сключен договор за отпускане на финансова помощ за целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 4, 7 или 8 и към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект, РА изплаща авансово плащане, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) 12 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта в срока по ал. 8;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) до 38 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта, след сключване на договор по процедурата за избор на изпълнител за изготвянето на работен/технически проект и сключване на допълнително споразумение по договора за отпускане на финансовата помощ.
(10) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) Сборът от размера на авансовото плащане по ал. 9, т. 1 и 2 не трябва да надхвърля 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция, в областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 6, а ползвателите на помощта читалища и ЮЛНЦ прилагат и декларация за минимална помощ по образец съгласно приложение № 6а за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*), изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г. (**)) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 13 ноември 2015 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Общини, ползватели на помощта, заявили възможността да се възползват от получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно ПМС № 59 от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (ДВ, бр. 22 от 2011 г.), подават заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г. след проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) В случаите по ал. 3 към заявката за окончателно плащане се представят проформа фактура, удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания и не се представят документите по т. 16, 17 и 18 от подраздел "Общи документи:", раздел III "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за окончателно плащане" от приложение № 6 за разходите, които не са реално извършени.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В срок 10 дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта общините, подали заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г., представят в РА документите по т. 16 от подраздел "Общи документи:", раздел III "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за окончателно плащане" от приложение № 6, и в случай на необходимост коригирано инициирано бюджетно нареждане по т. 31 от подраздел "Общи документи" от раздел "III. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за окончателно плащане" от приложение № 6, в съответствие с одобрения окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите по чл. 36, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 36, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срок не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по късно от три месеца от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти по чл. 36, ал. 1 Централното управление на Разплащателната агенция уведомява писмено ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването трябва да представи изисканите му документи.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА и до датата на вземане на решение за оценка;
4. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на приложение № 1, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.
(4) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Проверките на място се извършват в присъствието на ползвателя или упълномощен негов представител или служител.
(5) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) При приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на ползвателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Копие от протокола по ал. 5 се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ, за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.


Чл. 40. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 38, ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) приложи правилото на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011;
5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) се налага корекция на размера на финансовата помощ във връзка с прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30 юни 2014 г.;
6. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) е наложена финансова корекция, определена по ПМС № 134 от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (ДВ, бр. 53 от 2010 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) установи обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 4 и/или 5;
8. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) установи, че по договор за обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта е налице неточно изпълнение от страна на избрания изпълнител и в договора е уговорена неустойка.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) В случаите по ал. 1, т. 8 намалението на финансовата помощ е до размера на неустойката, която е дължима от избрания изпълнител.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., (*)) Одобреният проект се изпълнява в срок до 30 месеца, считано от:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*), изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г. (**)) Крайният срок по ал. 1 за изпълнение на одобрения проект не може да е с продължителност след 13 ноември 2015 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Ползватели на помощта, които са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за отпускане на финансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 23, ал. 1, т. 5, за които при подаване на заявлението за подпомагане представя заверено от възложителя копие от документацията от проведената процедура по ЗОП.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г. (*), изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 23, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 в проекта е до 24 април 2015 г. Ползвателят на помощта уведомява Разплащателната агенция за публикуване на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г. (*), изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) За проекти, по които са били сключени договори за отпускане на финансова помощ въз основа на представен идеен или технически проект, срокът за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 23, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 в проекта е до 30 април 2015 г. Ползвателят на помощта уведомява Разплащателната агенция за публикуване на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(6) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителни проверки и последващ контрол.
(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Указанията, дадени от Разплащателната агенция при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта, са задължителни за ползвателя на помощта.
(8) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителните проверки по ал. 6 в срок до 20 дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.
(9) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г. (*), предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 6 в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител.
(10) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Срокът по ал. 8 и 9 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 8 или 9.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., нов - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) (1) В случай, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект, кандидатът представя за съгласуване в РА изготвения работен/технически проект.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разплащателната агенция може да преценява обосноваността на разходите на представения по ал. 1 работен/технически проект чрез съпоставяне с референтни цени или с оценяваща комисия, съставена по чл. 23, ал. 6.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ в РА. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до срока по чл. 41, ал. 1.
(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или отхвърля исканата промяна.


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) В случай че окончателната стойност на финансовата помощ за всяка от одобрените дейности по проекта е по-малка от първоначално одобрената и по проекта е извършено авансово плащане, ползвателят на помощта възстановява разликата между размера на изплатеното авансово плащане и допустимия съгласно чл. 12, ал. 1 размер на авансовото плащане в срок до 10 дни от сключване на допълнителното споразумение към договора за отпускане на финансова помощ, с което е определена окончателната стойност на помощта за съответната дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че ползвателят на помощта не изпълни задължението си в срока по ал. 1, Разплащателната агенция предприема необходимите действия за събирането на дължимата сума в съответствие с чл. 27, ал. 3 и 5, изречение второ от ЗПЗП ведно със законната лихва върху сумата.


Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разплащателната агенция едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансова помощ, когато ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по чл. 41, ал. 4 или 5.


Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Изпълнителният директор на РА може да изменя условията, свързани с осигуряването на бюджет за финансиране на проекта в договорите за отпускане на финансова помощ, сключени по приемите, обявени през календарната 2013 г. Измененията са допустими в рамките на средствата и ангажирания бюджет по чл. 5, ал. 1.


Чл. 44. (1) Ползвателят е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят е длъжен да организира подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор (проект, дейност).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Ползвателят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят е длъжен:
1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) да използва подобрените/реконструирани/изградени въз основа на одобрения проект активи по предназначение, а за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" да се използват съгласно одобрената и направените промени в Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България";
2. да не прехвърля собствеността върху активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагането, под каквато и да е форма, с изключение на случаите на инвестиция по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 или когато това се изисква по закон;
4. да не променя местоположението на подпомогнатата дейност;
5. да не преустановява подпомогнатата дейност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Изискването по ал. 1, т. 1, 2 и 3 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Изискването на ал. 1, т. 3 не се прилага за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 4, 6, 7, 8, 9 и 10, за който в заявлението за подпомагане е обосновано, че обичайното им предназначение е свързано с преотстъпване на ползването им на трети лица, с изключение на случаите за предоставяне на актива - предмет на инвестицията, на трети лица за извършване на услуги с този актив.


Чл. 46. (1) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 45, ал. 1, като са длъжни ежегодно да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:
1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета ползвателят е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 47. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение условията по договора за отпускане на финансова помощ, процедурите по ЗОП, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползвателите на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването и наблюдението


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) В случаите по ал. 1 РА определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от ползвателя на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнение зависи от времето, през което траят последиците, или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на настоящата наредба;
2. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на настоящата наредба;
3. ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. ползвателят на помощта не използва придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение;
5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички разходи по чл. 23, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 за дейности по проекта в срока по чл. 41, ал. 4 или 5.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите, когато РА установи, до извършване на окончателно плащане, обстоятелства по чл. 14, ал. 4 и/или 5, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 14, ал. 4 и/или 5 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проект, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта заедно със законните лихви върху тях.


Чл. 49. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 44, 46 или 52 РА писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение по ал. 1. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят на помощта не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 50. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 20 и при спазване на условията по този член.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която ползвателят на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 51. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност поне веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР 2007 - 2013 г.:
1. наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект, по който е извършено плащане по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони":
1. пълното регистрирано юридическо наименование в случаите, когато ползвателят на помощта е юридическо лице;
2. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били получени.
(3) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.


Чл. 52. (1) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години от сключване на договора за отпускане на финансова помощ да постави и поддържа на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за финансова помощ с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 50 000 евро - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.
(2) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години от сключване на договора за отпускане на финансова помощ да постави и поддържа на видно място билборд с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за финансова помощ за извършване на инвестиции в областта на инфраструктурата с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 500 000 евро - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.
(3) Табелата или билбордът по ал. 1 и 2 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда.
(5) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват, и образуващи кръг, съгласно приложение № 8.
(6) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1974/2006).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Проект" е заявление за подпомагане, заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
2. "Мярка" е съвкупност от дейности за прилагане на приоритетите на ПРСР.
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите по чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 65/2011.
5. "Дейност" е механизъм по ПРСР, който се осъществява от един или повече ползватели, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.
6. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.
7. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
8. "Принос в натура" се състои в предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
9. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г.
10. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрена и извършена инвестиция.
11. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършени разходи за лихви по заеми.
12. "Предпроектно проучване" е извършването на специално проучване преди започване на инвестиционен проект, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана, дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това.
13. "Инвестиционен проект" е проект по смисъла на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, предназначен за строителството на обекта/ите, включени в проекта.
14. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял.
15. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) "Минимална помощ" е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в Регламент (ЕО) № 1998/2006 и Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност относно минималната помощ в областта на земеделието и рибарството за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори до 30 юни 2014 г., и както е дефинирана в Регламент (ЕС) № 1407/2013 за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ след 30 юни 2014 г.
16. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане или кандидатът е подписал декларацията по чл. 27, ал. 4.
17. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) лица, които съвместно контролират пряко трето лице;
г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
18. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в българското и европейското законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
19. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
20. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота.
21. "Сухопътен транспорт" е предоставяне на услуги за превоз на хора с автомобилен транспорт.
22. "Техническа инфраструктура" е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, далекосъобщенията, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.
23. "Водоснабдителна система" е съвкупност от довеждащи и разпределителни водопроводи и съоръжения, чрез които се извършват добиване на природни води, пречистване и/или обеззаразяване до необходимите качества и доставяне до потребителите.
24. "Канализационна система" е съвкупност от канализационни проводи, колектори и съоръжения, чрез които се извършват отвеждане на отпадъчните води, пречистването им до необходимите качества и заустването им в съответния воден обект.
25. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Текущ ремонт" е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
26. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) "Обособена част от инвестицията" е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
27. "1 е. ж. (еквивалентен жител)" означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК) 60 г кислород.
28. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) "Непредвидени разходи" са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествено-стойностната сметка към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. В случаите на кандидати, които са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, новите строително-монтажни работи следва да бъдат възлагани по реда на чл. 90 ЗОП.
29. "Комбинирано производство (когенерация)" означава едновременно производство в единен процес на топлинна енергия и електрическа и/или механична енергия.
30. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО или посредством извършване на неоправдан разход.
31. (нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) "Основен предмет на дейност" е предметът на дейност на ЮЛНЦ, който е вписан в удостоверението за актуално състояние.
32. (нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) "Уязвими групи от населението" са лица, ненавършили 25 години, или лица до две години след завършване на редовна форма на обучение във висше училище; лица, които в продължение на две години не са упражнявали трудова дейност и не са посещавали образователни институции от системата на народната просвета или висши училища по семейни причини; самотни хора, придобили право на пенсия; безработни без втора професионална квалификация; безработни на възраст над 50 години; продължително безработни; хора с увреждания.
33. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
34. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) "Референтни цени" са цени, ползвани от РА за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции.
35. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
36. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Генериращ приход" е всяка дейност, която включва инвестиция в инфраструктура, чието използване подлежи на такси, заплащани директно от ползвателите, или всяка дейност, която включва продажбата или отдаването под наем на земя, сгради или всяко друго предоставяне на услуги срещу заплащане.
37. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) "Инвестиции по Европейския план за икономическо възстановяване" са инвестиции за строителство, реконструкция или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 78 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2010 Г.)

§ 20. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) За всички кандидати по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 2 с подадени заявления за подпомагане към датата на влизане в сила на тази наредба се прилага следният ред:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Кандидатите със сключени договори за подпомагане и подадени заявления за подпомагане на същите кандидати се разглеждат само в рамките на определения бюджет за съответния период за прием, в който кандидатите са сключили договорите.
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Заявления за подпомагане, подадени в следващ период за прием от кандидати със сключен/и договор/и по предходен/и период/и за прием, се отхвърлят.
3. Кандидатите с отхвърлени заявления по т. 1 и 2 могат да кандидатстват със същите проекти по общия ред на наредбата.


§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 22. За проекти, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция, издадена 2009 г. или 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.


§ 23. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За проектите със сключени договори през 2009 г. срокът по чл. 12, ал. 3 е 12 месеца.


§ 24. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) В срок до 290 дни от влизане в сила на наредбата ползвателите с подадени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане. Към нея се прилагат банкова гаранция или запис на заповед с документите по т. 3 и 4, раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане" от приложение № 6 към чл. 35, ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 30. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 1, т. 2 и § 7, т. 1, буква "г", т. 4, 5 и 6 по отношение на ал. 7 в частта й за изискването оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС и § 23, изменящ приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2 "Списък на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони".


§ 31. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006) § 2, т. 2 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 15 август 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г.)

§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2010 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г.)

§ 27. Параграфи 16, 25 и § 26, т. 1 се прилагат и за ползватели на помощта със сключени договори преди влизане в сила на тази наредба.


§ 28. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 26, т. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2011 Г.)

§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 29. Съгласно чл. 71, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005, § 1, 2, 3 и 4 по отношение на т. 1, § 5 по отношение на т. 1, § 6 и 7 по отношение на т. 2, § 8 по отношение на т. 2, § 25 по отношение на приложение № 2а към чл. 14, ал. 1, т. 3 и § 26 по отношение на т. 1, буква "е" влизат в сила от 28 април 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.09.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 13. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 1, т. 1 от тази наредба се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) В срок до 30 декември 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 1, т. 1 от тази наредба. Към нея ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 4 и 5 прилагат съответните документи по т. 3 от раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:" от приложение № 6, а ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 1, 2 и 3 прилагат съответните документите по т. 3 и 4 от раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:" от приложение № 6.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателите на помощта по чл. 14, ал. 1, т. 4 и 5 прилагат и документите по т. 1, 2, 6, 7, 8 и 9 от раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:" от приложение № 6, а ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 1, 2 и 3 прилагат и документите по т. 1, 2 и 5 от раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:" от приложение № 6.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане до влизането в сила на тази наредба, срокът по чл. 12, ал. 3 се удължава до 30 декември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2012 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 7. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 2 по отношение на т. 1 и § 4.


§ 8. (1) Ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба, които не са открили процедура/и по чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.) до влизането в сила на § 125 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, могат да поискат промяна в договора за отпускане на финансова помощ.
(2) Ползвателите на помощта, сключили допълнително споразумение по ал. 1, представят в РА:
1. изготвения работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, за преценка на обосноваността на разходите по чл. 42, ал. 2, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект;
2. заверено копие от всеки договор за услуга, работа или доставка, обект на инвестицията (с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и описан ДДС), след неговото сключване; доставчиците или изпълнителите по договора трябва да отговарят на изискванията по чл. 23, ал. 7 и да са независими спрямо кандидата съгласно т. 17 от § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата.


§ 9. За подадени заявления за подпомагане до влизане в сила на тази наредба, по които не е сключен договор за отпускане на финансова помощ, и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, кандидатите не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, РА извършва преценка на обосноваността на разходите чрез оценяваща комисия, определена по реда на чл. 23, ал. 6, и след сключването на договора за отпускане на финансовата помощ ползвателят на помощта представя документите по § 8, ал. 2, т. 1 и 2, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект и по § 8, ал. 2, т. 2 - във всички останали случаи.


§ 10. Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП се осъществява по реда на § 122 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 25. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 1, т. 2 по отношение на ал. 6, § 7, § 8, т. 1, § 9, § 11, т. 2, § 17, 18, 21 и 22.


§ 26. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът по чл. 12, ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2013 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 11. (1) Съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Решение № 955 на Министерския съвет от 16 ноември 2012 г. за даване на съгласие изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да одобри заявления за подпомагане и сключи договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мерки 123 "Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти", 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) (Решение № 955 на Министерския съвет от 16 ноември 2012 г.), изпълнителният директор на РА одобрява заявления за подпомагане, сключва договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и изплаща допустимите авансови плащания над бюджета, определен в заповеди № 03-РД/1642 от 17.07.2012 г., № 03-РД/1643 от 17.07.2012 г. и № 03-РД/1644 от 17.07.2012 г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), преди вземане на решение от Европейската комисия за изменение на ПРСР, изпратено чрез информационната система SFC 2007 на 31 юли 2012 г. съгласно условията и реда, предвидени в т. 1, 2, 5 и 6 от Решение № 955 на Министерския съвет от 16 ноември 2012 г.
(2) В договорите по ал. 1 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията и сроковете за изискуемост на финансовата помощ.


§ 12. Съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 11 влиза в сила от 31 юли 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 27.08.2013 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 15. Общини с подадени заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба по целеви бюджети по чл. 26, ал. 1 могат да кандидатстват за подпомагане при условията на § 1, т. 1.


§ 16. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 4.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.11.2013 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 18. Параграф 7 и § 14, т. 3 се прилагат и за ползватели на помощта със сключени договори преди влизане в сила на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 213 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО - ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г.)

§ 8. Крайният срок за представяне в Разплащателната агенция на удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз съгласно § 1, т. 2 по отношение на задължението по чл. 12, ал. 12 за календарната 2013 г., е до 22 август 2014 г.


§ 9. Крайният срок за възстановяване в Разплащателната агенция на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно § 1, т. 2 по отношение на задължението по чл. 12, ал. 13 за календарната 2013 г. е до 5 септември 2014 г.


§ 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 23, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 в проекта съгласно § 4, т. 1 по отношение на чл. 41, ал. 4 е до 24 април 2015 г. за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 23, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 в проекта съгласно § 4, т. 1 по отношение на чл. 41, ал. 5 е до 30 април 2015 г. за ползватели на помощта със сключени въз основа на представен идеен или технически проект договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(3) Крайният срок по ал. 1 или 2 за уведомяване на Разплащателната агенция за публикуване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба е 7 работни дни от датата на публикуването на решението.
(4) В случай че ползвателите на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба не публикуват решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по ал. 1 или 2, Разплащателната агенция едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансовата помощ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 16. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за заявления за подпомагане, подадени след 12 май 2013 г., за които към датата на влизане в сила на тази наредба не е сключен договор за отпускане на финансова помощ.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г.)

§ 18. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова помощ, за които към датата на влизането й в сила не е подадена заявка за окончателно плащане.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 19. (1) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 7, т. 1, буква "а" и т. 3, § 8, т. 1 и 3, § 10, т. 1, § 12, т. 1 и 3, § 13, т. 1 и 3, § 14, т. 1 и 3, § 15, т. 1 и 3, § 16, т. 1 и 3 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 януари 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(2) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 17, т. 1 и т. 3, буква "а" за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 септември 2015 г. и със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за удължени, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 13.11.2015 Г.)

§ 5. (1) Срокът 30 ноември 2015 г. по § 1 и 2 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени през 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 20 ноември 2015 г.
(2) Срокът 13 ноември 2015 г. по § 3 и 4 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 януари 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за удължени, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)


Декларация за минимална помощ

 1.

Подписаният

(трите имена на декларатора)

в качеството си на

(управител/председател/представител/друго)

Наименование на ползвателя на помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

 

2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Седалище и адрес на управление:

 

3.2.

Адрес за кореспонденция:

(Попълва се само ако е различен от адреса на управление по т. 3.1)

 

4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008):

Дейности, които предприятието извършва

(код по КИД-2008)

Относителен дял на нетните приходи от продажби

в % през:

 

 

 

година "Х-1" *

година "Х"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

5.

Отраслова принадлежност на предприятието според основната му дейност по код КИД-2008.

(Изписва се код по КИД-2008 и съответното му наименование)

 

6.

Вид на предприятието:

(Отбележете със знака Х)

голямо

средно

малко

микро-

 

 

 

 

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година "Х":

Собствеността на предприятието е:

Относителен дял от капитала в %:

Държавна

 

Общинска

 

Частна

 

Общо:

100.00

8.

Налице ли е партньорство ** с лице от Република България?

Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са обект на тази декларация.

(В случай че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от партньора/ите.)

ДА

НЕ

8а.

Ако в т. 8 сте посочили "ДА", моля да попълните следната информация за партньора/ите:

 

Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

9.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/разделяне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.)

Ако сте посочили "ДА", моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.

ДА

НЕ

9а.

Декларация за преобразуване

Години

Наименование на лицата, участващи в преобразуването

ЕИК/

БУЛСТАТ

Администратор на помощ (наименование и ЕИК/

БУЛСТАТ)

Разходи, за които е предоставена помощта/цел на помощта
(с думи)

Общ размер на помощта= a+b+c+ d+e

(в левове)

Размер на предоставената минимална
помощ, лв.

в т.ч. за дейност/и

шосеен транспорт

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20081

УОИИ съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012

по Регламент 1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20132

по Регламент (ЕО) 875/2007 и Регламент (ЕС) 717/20143

a

b

c

d

e

Година "Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година
"Х-1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година
"Х-2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

?(a+b+
c+d+e)

?a

?b

?c

?d

?e

10.

 

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви "а" - "г" от Регламент (ЕС) № 1407/2013:

Ако сте посочили "ДА", попълнете следната информация за предприятията, които образуват "едно и също предприятие":

ДА

НЕ

Наименование:

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

През предходните две години (година "Х-1" и година "Х-2") и през текущата година "Х" до датата на декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както и като "едно и също предприятие" съгласно т. 10, следните минимални помощи (получени на територията на Република България***):

Получател/и
(посочва се ЕИК/

БУЛСТАТ)

Администратор на помощта

(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ)

Разходи, за които е получена помощта/цел на помощта

(с думи)

Общ размер на помощта = a+b+c+d+e

(в левове)

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните прагове:

a

b

c

d

e

шосеен транспорт

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/2008

УОИИ съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012

по Регламент 1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/2013

по Регламент (ЕО) 875/2007 и Регламент (ЕС) 717/2014

до левовата равностойност на

100 000 евро

до левовата равностойност на

200 000 евро

 

до левовата равно-стойност на

500 000 евро

до левовата равностойност на

15 000 евро

 

до левовата равностойност на

30 000 евро

 

Година

"Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

?(a+b+

c+d+e)

?a

?b

?c

?d

 

?e

Когато кандидатът не е получил минимални помощи, в таблицата по т. 11 попълва "0".

12.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Регламент (ЕО) № 1998/2006 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

13.

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Регламент (ЕО) № 1998/2006:

ДА

НЕ

13а.

Попълва се при положителен отговор в т. 13.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

14.

Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.):

ДА

НЕ

14а.

Попълва се при положителен отговор в т. 14.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 500 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

15.

Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013 г.):

ДА

НЕ

15а.

Попълва се при положителен отговор в т. 15.

Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 и Регламент (ЕС) № 1535/2007 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

16.

Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите:

ДА

НЕ

16а.

Попълва се при положителен отговор в т. 16.

Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕО) № 875/2007 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 30 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

17.

В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за дейността, за която се кандидатства по мярката:

(Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности)

ДА

НЕ

18.

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова декларация в срок 5 работни дни от датата на промяната.

19.

Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

* Година "Х-1" е годината, предхождаща текущата година - година "Х".

** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).

*** Помощи, получени на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, не са обект на тази декларация.

1 Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ.

2 Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор.

3 Регламент (ЕС) за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите.

 

 

Дaтa: ………………20__ г.                                                                          Декларатор: ………….

 


Приложение № 1а към чл. 14, ал. 1, т. 1

(Предишно Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, т. 1 - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък на общините в селските райони на Република България, които са извън агломерационните ареали
 
1 Алфатар 37 Генерал Тошево
2 Антон 38 Георги Дамяново
3 Антоново 39 Главиница
4 Априлци 40 Годеч
5 Ардино 41 Горна Малина
6 Баните 42 Грамада
7 Банско 43 Гулянци
8 Батак 44 Гурково
9 Белене 45 Гълъбово
10 Белица 46 Гърмен
11 Белоградчик 47 Две могили
12 Берковица 48 Девин
13 Бобов дол 49 Джебел
14 Бобошево 50 Димово
15 Бойница 51 Долна баня
16 Бойчиновци 52 Долни Чифлик
17 Болярово 53 Доспат
18 Борино 54 Драгоман
19 Борован 55 Дряново
20 Борово 56 Дългопол
21 Братя Даскалови 57 Елена
22 Брацигово 58 Елхово
23 Брегово 59 Етрополе
24 Брезник 60 Завет
25 Брезово 61 Земен
26 Брусарци 62 Златарица
27 Бяла 63 Златица
28 Бяла 64 Златоград
29 Велики Преслав 65 Ивайловград
30 Венец 66 Иваново
31 Ветово 67 Искър
32 Ветрино 68 Исперих
33 Вълчедръм 69 Ихтиман
34 Вълчи дол 70 Каварна
35 Върбица 71 Кайнарджа
36 Вършец 72 Калояново
       
       
73 Каолиново 126 Ракитово
74 Кирково 127 Рила
75 Кнежа 128 Роман
76 Ковачевци 129 Рудозем
77 Козлодуй 130 Руен
78 Копривщица 131 Ружинци
79 Костенец 132 Самуил
80 Котел 133 Сапарева баня
81 Кочериново 134 Сатовча
82 Кресна 135 Свиленград
83 Криводол 136 Своге
84 Кричим 137 Симеоновград
85 Крумовград 138 Симитли
86 Крушари 139 Ситово
87 Кубрат 140 Сливница
88 Кула 141 Сливо поле
89 Левски 142 Смядово
90 Лесичево 143 Средец
91 Летница 144 Стамболово
92 Лозница 145 Стражица
93 Луковит 146 Стралджа
94 Лъки 147 Стрелча
95 Любимец 148 Струмяни
96 Мадан 149 Суворово
97 Маджарово 150 Сунгурларе
98 Макреш 151 Сухиндол
99 Малко Търново 152 Съединение
100 Медковец 153 Твърдица
101 Мизия 154 Тервел
102 Минерални бани 155 Тетевен
103 Мирково 156 Тополовград
104 Момчилград 157 Трекляно
105 Мъглиж 158 Трън
106 Невестино 159 Трявна
107 Неделино 160 Тутракан
108 Несебър 161 Угърчин
109 Никола Козлево 162 Хаджидимово
110 Николаево 163 Хайредин
111 Никопол 164 Хисаря
112 Ново село 165 Хитрино
113 Омуртаг 166 Цар Калоян
114 Опака 167 Царево
115 Опан 168 Ценово
116 Оряхово 169 Чавдар
117 Павел баня 170 Челопеч
118 Павликени 171 Чепеларе
119 Перущица 172 Черноочене
120 Пирдоп 173 Чипровци
121 Полски Тръмбеш 174 Чупрене
122 Пордим 175 Шабла
123 Правец 176 Ябланица
124 Приморско 177 Якимово
125 Разлог 178 Якоруда


Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г. (**), изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Списък на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони
 
Област Име на общината Име на ЕКАТТЕ на
по   от селските населеното място населеното
ред   райони   място
    (общо 231)    
1 2 3 4 5
  БЛАГОЕВГРАД      
1   БАНСКО с. Гостун 17381
      с. Кремен 39614
      с. Места 47857
      с. Обидим 53059
      с. Осеново 54136
      с. Филипово 76090
2   БЕЛИЦА с. Бабяк 02107
      с. Горно Краище 77596
      с. Гълъбово 15638
      с. Дагоново 20064
      с. Златарица 14521
      с. Кузьово 40453
      с. Лютово 44762
      с. Орцево 53998
      с. Палатик 59330
      с. Черешово 80649
3   ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ с. Баничан 2600
      с. Борово 05606
      с. Буково 07003
      с. Господинци 17347
      с. Делчево 20585
      с. Добротино 21680
      с. Корница 38666
      с. Лъжница 44416
4   ГЪРМЕН с. Балдево 02381
      с. Гърмен 18366
      с. Г. Дряново 16763
      с. Д. Дряново 22616
      с. Дъбница 24267
      с. Ковачевица 37472
      с. Крушево 40138
      с. Лещен 43606
      с. Марчево 47408
      с. Огняново 53326
      с. Ореше 53727
      с. Осиково 54184
      с. Скребатно 66874
      с. Хвостяне 77222
5   КРЕСНА с. Будилци 06834
      с. Влахи 11569
      с. Горна Брезница 16136
      с. Долна Градешница 22068
      с. Езерец 27098
      с. Ново село 52163
      с. Ощава 54537
      с. Сливница 67369
      с. Стара Кресна 39699
6   ПЕТРИЧ с. Баскалци 02806
      с. Беласица 03294
      с. Богородица 66322
      с. Боровичене 05596
      с. Вишлене 11358
      с. Волно 12036
      с. Габрене 14091
      с. Гега 14581
      с. Генерал Тодоров 58390
      с. Горчево 17302
      с. Гюргево 18472
      с. Долене 21885
      с. Долна Крушица 22143
      с. Долна Рибница 22246
      с. Долно Спанчево 22842
      с. Драгуш 23488
      с. Дрангово 23563
      с. Дреновица 23683
      с. Дреново 23697
      с. Занога 30315
      с. Зойчене 31317
      с. Иваново 32086
      с. Кавракирово 35081
      с. Камена 35688
      с. Капатово 36083
      с. Кладенци 37143
      с. Ключ 37349
      с. Коларово 37989
      с. Кромидово 39935
      с. Крънджилица 40302
      с. Кукурахцево 40508
      с. Кулата 40539
      с. Кърналово 40912
      с. Марикостиново 47189
      с. Марино поле 47247
      с. Мендово 47799
      с. Митино 48458
      с. Михнево 48578
      с. Ново Кономлади 52091
      с. Право бърдо 58061
      с. Рибник 62623
      с. Рупите 49312
      с. Ръждак 63542
      с. Самуилова крепост 65288
      с. Самуилово 65293
      с. Скрът 66901
      с. Старчево 69119
      с. Струмешница 69941
      с. Тонско дабе 72672
      с. Тополница 72744
      с. Чуричени 81791
      с. Чучулигово 81832
      с. Чурилово 81788
      с. Яворница 87134
      с. Яково 87312
7   РАЗЛОГ с. Бачево 02960
      с. Годлево 15326
      с. Горно Драглище 16754
      с. Добърско 21748
      с. Долно Драглище 22602
      с. Елешница 27293
8   САНДАНСКИ гр. Мелник 47754
      с. Белевехчево 03335
      с. Бельово 03784
      с. Бождово 04933
      с. Виногради 11168
      с. Вихрен 11315
      с. Враня 12200
      с. Вълково 12471
      с. Голем Цалим 15549
      с. Голешово 15583
      с. Горна Сушица 16403
      с. Горно Спанчево 16969
      с. Дамяница 20105
      с. Дебрене 20345
      с. Джигурово 20780
      с. Долени 21909
      с. Златолист 31139
      с. Зорница 20910
      с. Калиманци 35362
      с. Катунци 36693
      с. Кашина 36734
      с. Ковачево 37486
      с. Кръстилци 40378
      с. Кърналово 40926
      с. Ладарево 43030
      с. Ласкарево 43150
      с. Лебница 43181
      с. Левуново 43243
      с. Лехово 43503
      с. Лешница 43565
      с. Лиляново 43699
      с. Лозеница 44121
      с. Любовище 44625
      с. Любовка 44639
      с. Малки Цалим 46526
      с. Ново Делчево 52074
      с. Ново Ходжово 52307
      с. Петрово 56174
      с. Пиперица 56352
      с. Пирин 56410
      с. Плоски 56839
      с. Поленица 57176
      с. Рожен 62918
      с. Склаве 66785
      с. Спатово 68223
      с. Стожа 69290
      с. Струма 69938
      с. Сугарево 70189
      с. Хотово 77361
      с. Храсна 77414
      с. Хърсово 77565
      с. Черешница 80618
      с. Яново 87446
9   САТОВЧА с. Боголин 04707
      с. Ваклиново 10046
      с. Годешево 15312
      с. Долен 21868
      с. Жижево 29372
      с. Крибул 39726
      с. Осина 54225
      с. Плетена 56740
      с. Сатовча 65440
      с. Слащен 67270
      с. Туховища 73519
      с. Фъргово 76203
10   СИМИТЛИ с. Брестово 06522
      с. Брежани 06238
      с. Горно Осеново 16870
      с. Градево 17405
      с. Докатичево 21837
      с. Долно Осеново 22753
      с. Железница 29146
      с. Мечкул 48012
      с. Полена 57162
      с. Полето 57203
      с. Ракитна 61978
      с. Сенокос 66247
      с. Сухострел 70370
      с. Сушица 35105
      с. Тросково 73184
      с. Черниче 81013
11   СТРУМЯНИ с. Велющец 10608
      с. Вракуповица 12142
      с. Гореме 16033
      с. Горна Крушица 16273
      с. Горна Рибница 16362
      с. Добри лаки 21467
      с. Драката 23532
      с. Игралище 32322
      с. Илинденци 32665
      с. Каменица 35818
      с. Клепало 37191
      с. Колибите 38056
      с. Кърпелево 40957
      с. Махалата 47473
      с. Никудин 51737
      с. Палат 55227
      с. Раздол 61772
      с. Седелец 65930
      гр. Струмяни 69969
      с. Цапарево 78046
12   ХАДЖИДИМОВО с. Беслен 03976
      с. Блатска 04399
      с. Гайтаниново 14341
      с. Илинден 32648
      с. Копривлен 38532
      с. Лъки 44464
      с. Нова Ловча 51860
      с. Ново Лески 52101
      с. Парил 55467
      с. Петрелик 56109
      с. Садово 65108
      с. Теплен 72268
      с. Тешово 72374
13   ЯКОРУДА с. Аврамово 00059
      с. Бел камен 03561
      с. Бунцево 07822
      с. Конарско 38220
      с. Смолево 32603
      с. Черна Места 81850
      с. Юруково 86101
  БУРГАС      
14   АЙТОС с. Дрянковец 23889
      с. Зетьово 30805
      с. Карагеоргиево 36227
      с. Караново 36381
      с. Лясково 44817
      с. Малка поляна 46440
      с. Мъглен 49477
      с. Пещерско 56321
      с. Пирне 56438
      с. Поляново 57426
      с. Раклиново 62013
      с. Съдиево 70473
      с. Тополица 72727
      с. Черна могила 80813
      с. Черноград 81102
      с. Чукарка 81640
15   КАМЕНО с. Винарско 11096
      с. Вратица 12245
      с. Желязово 29249
      с. Константиново 52279
      с. Кръстина 40381
      с. Ливада 43623
      с. Полски извор 57337
      с. Русокастро 63478
      с. Свобода 65783
      с. Трояново 73211
      с. Тръстиково 73388
      с. Черни връх 80916
16   КАРНОБАТ с. Аспарухово 00775
      с. Венец 10625
      с. Глумче 15182
      с. Деветак 20417
      с. Деветинци 20448
      с. Детелина 02765
      с. Добриново 21508
      с. Драганци 23176
      с. Драгово 23306
      с. Екз. Антимово 27169
      с. Житосвят 29492
      с. Железник 29129
      с. Зимен 30853
      с. Искра 32809
      с. Козаре 37650
      с. Крушово 40230
      с. Крумово Градище 40021
      с. Кликач 37201
      с. Мъдрино 49549
      с. Невестино 51202
      с. Огнен 53312
      с. Раклица 62027
      с. Сан Стефано 65351
      с. Сигмен 66408
      с. Смолник 72080
      с. Соколово 67920
      с. Сърнево 70576
      с. Хаджиите 77089
      с. Черково 80755
      с. Церковски 78416
17   МАЛКО ТЪРНОВО с. Близнак 04412
      с. Бръшлян 06687
      с. Бяла вода 07627
      с. Визица 11051
      с. Граматиково 17693
      с. Евренозово 27022
      с. Заберново 30020
      с. Звездец 30483
      с. Калово 35451
      с. Младежко 48667
      с. Сливарово 67307
      с. Стоилово 69328
18   НЕСЕБЪР гр. Оризаре 53822
      с. Баня 02703
      с. Гюльовца 18469
      с. Емона 27454
      с. Козница 37825
      с. Паницово 55350
      с. Приселци 58431
      с. Раковсково 62102
      с. Тънково 73571
19   ПОМОРИЕ с. Александрово 00271
      с. Бата 02810
      с. Белодол 27440
      с. Габерово 14057
      с. Горица 16064
      с. Гълъбец 18229
      с. Дъбник 24253
      с. Каменар 35691
      с. Козичино 37753
      с. Косовец 38769
      с. Лъка 44425
      с. Медово 47651
      с. Порой 57790
      с. Страцин 69746
20   ПРИМОРСКО с. Веселие 10731
      с. Китен 37023
      с. Н. Паничарево 52129
      с. Писменово 56513
      с. Ясна поляна 87655
21   РУЕН с. Билка 04056
      с. Вишна 11363
      с. Вресово 12303
      с. Добра поляна 21333
      с. Добромир 21614
      с. Дропла 23755
      с. Дъскотна 24699
      с. Дюля 24757
      с. Заимчево 30234
      с. Зайчар 30243
      с. Звезда 30435
      с. Каменяк 35955
      с. Каравельово 36213
      с. Китка 37054
      с. Листец 43880
      с. Люляково 44690
      с. Мрежичко 49254
      с. Планиница 56647
      с. Подгорец 15967
      с. Преображенци 51055
      с. Припек 46930
      с. Просеник 58640
      с. Разбойна 61666
      с. Речица 62548
      с. Рожден 62904
      с. Рудина 63166
      с. Рупча 63375
      с. Ръжица 63598
      с. Сини рид 80296
      с. Скалак 66706
      с. Снежа 67725
      с. Снягово 67767
      с. Соколец 67876
      с. Средна махала 68401
      с. Струя 69990
      с. Топчийско 72864
      с. Трънак 73287
      с. Череша 80563
      с. Шиварово 83154
      с. Ябълчево 87093
      с. Ясеново 87638
22   СОЗОПОЛ с. Атия 63015
      с. Вършило 12975
      с. Габър 14249
      с. Зидарово 30822
      с. Индже войвода 32737
      с. Крушевец 40124
      с. Присад 58400
      с. Равадиново 61042
      с. Равна гора 61114
      с. Росен 63029
23   СРЕДЕЦ с. Белеврен 03349
      с. Белила 03455
      с. Бистрец 04176
      с. Богданово 04621
      с. Варовник 10166
      с. Вълчаново 72059
      с. Голямо Буково 15816
      с. Горно Ябълково 17035
      с. Гранитец 17720
      с. Граничар 17779
      с. Дебелт 20273
      с. Долно Ябълково 22914
      с. Драка 23529
      с. Драчево 23604
      с. Дюлево 24712
      с. Загорци 30168
      с. Зорница 31379
      с. Кирово 36938
      с. Кубадин 40419
      с. Малина 46348
      с. Момина църква 29221
      с. Орлинци 53984
      с. Проход 58712
      с. Пънчево 59015
      с. Радойново 61563
      с. Росеново 63055
      с. Светлина 65560
      с. Синьо Камене 66585
      с. Сливово 67413
      с. Суходол 70322
      с. Тракийци 72967
      с. Факия 76039
24   СУНГУРЛАРЕ с. Бероново 03959
      с. Балабанчево 02322
      с. Босилково 05726
      с. Ведрово 10313
      с. Везенково 10327
      с. Велислав 76056
      с. Горово 17049
      с. Грозден 17909
      с. Дъбовица 83137
      с. Есен 27615
      с. Чубра 81582
      с. Славянци 67115
      с. Терзийско 72299
      с. Черница 81006
      с. Лозарево 44029
      с. Лозица 44149
      с. Климаш 37215
      с. Костен 38889
      с. Вълчин 12591
      с. Завет 30051
      с. Камчия 36004
      с. Каменско 35924
      с. Манолич 47096
      с. Подвис 56959
      с. Прилеп 58325
      с. Пчелин 58857
      с. Садово 65111
      с. Скала 66682
      с. Съединение 70514
25   ЦАРЕВО гр. Ахтопол 00878
      с. Бродилово 06553
      с. Българи 07291
      с. Варвара 10094
      с. Велика 10361
      с. Изгрев 32514
      с. Кондолово 38251
      с. Кости 38947
      с. Лозенец 44094
      с. Резово 62459
      с. Синеморец 66528
      с. Фазаново 76025
  ВАРНА      
26   АВРЕН с. Аврен 00084
      с. Бенковски 03811
      с. Близнаци 04426
      с. Болярци 05311
      с. Добри дол 21419
      с. Дъбравино 24400
      с. Здравец 30627
      с. Казашка река 35208
      с. Китка 37068
      с. Круша 40066
      с. Приселци 58445
      с. Равна гора 61128
      с. Садово 65125
      с. Синдел 66490
      с. Тръстиково 73393
      с. Царевци 70220
      с. Юнак 86057
27   АКСАКОВО с. Ботево 05829
      с. Водица 11702
      с. Въглен 12406
      с. Г. Кантарджиево 14653
      с. Доброглед 21587
      с. Долище 21988
      с. Засмяно 30363
      с. Зорница 31334
      с. Изворско 32490
      с. Кичево 37099
      с. Климентово 37246
      с. Крумово 39983
      с. Куманово 40590
      с. Л. Каравелово 44519
      с. Новаково 51826
      с. Орешак 53691
      с. Осеново 54145
      с. Припек 58373
      с. Радево 61306
      с. Слънчево 67489
      с. Яребична 87518
28   БЕЛОСЛАВ с. Езерово 27125
      с. Разделна 61741
      с. Страшимирово 69763
29   БЯЛА с. Горица 16078
      с. Господиново 17323
      с. Дюлино 24739
      с. Попович 57635
      с. Самотино 65259
30   ВЕТРИНО с. Белоградец 03602
      с. Ветрино 10865
      с. Габърница 14252
      с. Доброплодно 21645
      с. Млада гвардия 48653
      с. Момчилово 49000
      с. Невша 51233
      с. Неофит Рилски 51487
      с. Средно село 68480
      с. Ягнило 87206
31   ВЪЛЧИ ДОЛ с. Бояна 05978
      с. Брестак 06416
      с. Войводино 11836
      с. Г. Киселово 14667
      с. Г. Колево 14670
      с. Добротич 21717
      с. Есеница 27629
      с. Звънец 30555
      с. Изворник 32442
      с. Искър 32860
      с. Калоян 35506
      с. Караманите 36302
      с. Кракра 39373
      с. Метличина 47874
      с. Михалич 48524
      с. Оборище 53093
      с. Радан войвода 61265
      с. Стефан Караджа 69170
      с. Страхил 69701
      с. Червенци 80529
      с. Щипско 84022
32   ДЕВНЯ с. Кипра 36868
      с. Падина 55110
33   ДОЛНИ ЧИФЛИК с. Булаир 07034
      с. Бърдарево 07394
      с. Венелин 10611
      с. Голица 15597
      с. Горен чифлик 16050
      с. Детелина 20701
      с. Кривини 39801
      с. Нова Шипка 51963
      с. Ново Оряхово 52115
      с. Пчелник 58921
      с. Солник 68028
      с. Рудник 63197
      с. Шкорпиловци 83404
      с. Юнец 86088
34   ДЪЛГОПОЛ с. Аспарухово 00789
      с. Арковна 00624
      с. Боряна 05699
      с. Величково 10495
      с. Дебелец 20599
      с. Камен дял 35777
      с. Комунари 38162
      с. Красимир 39551
      с. Лопушна 44294
      с. Медовец 47620
      с. Партизани 55470
      с. Поляците 57457
      с. Сава 65019
      с. Сладка вода 67129
      с. Рояк 63135
35   ПРОВАДИЯ с. Блъсково 04457
      с. Бозвелийско 05102
      с. Бързица 07507
      с. Венчан 10663
      с. Градинарово 17508
      с. Добрина 21484
      с. Житница 29458
      с. Златина 31005
      с. Китен 37037
      с. Комарево 38114
      с. Кривня 39829
      с. Манастир 46975
      с. Неново 51456
      с. Овчага 53182
      с. Петров дол 56143
      с. Равна 61073
      с. Славейково 66963
      с. Снежина 67739
      с. Староселец 69020
      с. Тутраканци 73506
      с. Храброво 77387
      с. Чайка 80073
      с. Черковна 80710
      с. Черноок 81195
36   СУВОРОВО с. Баново 02662
      с. Дръндар 23858
      с. Изгрев 32528
      с. Калиманци 35376
      с. Левски 43222
      с. Николаевка 51584
      с. Просечен 58654
      с. Чернево 80861
  ВЕЛИКО      
  ТЪРНОВО      
37   ЕЛЕНА с. Аплаци 00521
      с. Багалевци 02110
      с. Бадевци 02169
      с. Баевци 02191
      с. Баждари 02213
      с. Балуци 02498
      с. Беброво 03054
      с. Бейковци 03232
      с. Берковци 03945
      с. Блъсковци 04460
      с. Богданско 04652
      с. Бойковци 05164
      с. Босевци 05709
      с. Брезово 06344
      с. Бръчковци 06662
      с. Буйновци 06896
      с. Бялковци 07805
      с. Валето 10063
      с. Велковци 10522
      с. Велювци 10598
      с. Веселина 10745
      с. Високовци 11274
      с. Вълчовци 12615
      с. Вълчовци 12629
      с. Вързилковци 12855
      с. Габрака 14088
      с. Ганев дол 14430
      с. Глоговец 15120
      с. Големани 15391
      с. Горни край 16568
      с. Горни Танчевци 16626
      с. Горска 17083
      с. Граматици 17703
      с. Гърдевци 18335
      с. Давери 20027
      с. Дайновци 20081
      с. Дебели рът 20268
      с. Добревци 21364
      с. Долни Марян 22455
      с. Долни Танчевци 22513
      с. Донковци 22976
      с. Драгановци 23131
      с. Драганосковци 23162
      с. Драгийци 23220
      с. Драгневци 23265
      с. Дрента 23710
      с. Дуковци 24027
      с. Дърлевци 24654
      с. Зеленик 30721
      с. Иванивановци 32055
      с. Игнатовци 32305
      с. Илаков рът 32593
      с. Илиювци 32682
      с. Каменари 35729
      с. Кантари 36052
      с. Караиванци 36275
      с. Карандили 36378
      с. Киревци 36871
      с. Кожлювци 37616
      с. Козя река 37842
      с. Колари 37976
      с. Константин 38337
      с. Косевци 38738
      с. Костел 38861
      с. Котуци 39075
      с. Крилювци 39880
      с. Крумчевци 40035
      с. Лазарци 43061
      с. Лесиче 43342
      с. Майско 46125
      с. Марафелци 47158
      с. Мариновци 47227
      с. Марян 47425
      с. Махалници 47487
      с. Мийковци 48057
      с. Миневци 48283
      с. Мирчовци 48430
      с. Мъртвината 49583
      с. Недялковци 51367
      с. Нешевци 51531
      с. Николовци 51696
      с. Николчовци 51706
      с. Ничовци 51771
      с. Нюшковци 52386
      с. Палици 55261
      с. Папратлива 55442
      с. Пейковци 55693
      с. Петковци 56011
      с. Попрусевци 57738
      с. Попска 57741
      с. Радовци 61515
      с. Райновци 61892
      с. Ралиновци 62133
      с. Раювци 62325
      с. Ребревци 62360
      с. Руховци 63495
      с. Светославци 65632
      с. Средни колиби 68429
      с. Стойчевци 69393
      с. Стояновци 69540
      с. Султани 70216
      с. Събковци 70439
      с. Титевци 72446
      с. Тодювци 72607
      с. Томбето 72641
      с. Топузи 72847
      с. Трънковци 73331
      с. Тумбевци 73448
      с. Тънки рът 73568
      с. Търкашени 73634
      с. Угорялковци 75040
      с. Харваловци 77178
      с. Христовци 77445
      с. Хъневци 77534
      с. Цвеклювци 78269
      с. Чавдарци 80042
      с. Чакали 80100
      с. Червенковци 80515
      с. Черни дял 80978
      с. Шиливери 83168
      с. Шилковци 83171
      с. Шубеци 83452
      с. Яковци 87326
38   ЗЛАТАРИЦА с. Горна Хаджийска 16417
         
      с. Горско ново село 17213
      с. Горско Писарево 17227
      с. Дедина 20506
      с. Дединци 20514
      с. Делова махала 20571
      с. Долно Шивачево 22890
      с. Дуровци 24126
      с. Дълги припек 24548
      с. Калайджии 35273
      с. Новогорци 52057
      с. Овощна 53165
      с. Равново 61217
      с. Разсоха 61830
      с. Резач 62431
      с. Рекичка 62476
      с. Родина 62877
      с. Росно 63118
      с. Сливовица 67395
      с. Средно село 68494
      с. Чешма 81339
      с. Чистово 81428
      с. Чуката 81668
39   ЛЯСКОВЕЦ с. Джулюница 20835
      с. Добри дял 21453
      с. Драгижево 23217
      с. Козаревец 37664
      с. Мерданя 47826
40   ПАВЛИКЕНИ с. Батак 02823
      с. Бутово 07123
      гр. Бяла Черква 07716
      с. Вишовград 11380
      с. Върбовка 12783
      с. Горна Липница 16290
      с. Димча 21138
      с. Долна Липница 22160
      с. Дъскот 24685
      с. Караисен 36289
      с. Лесичери 43356
      с. Михалци 48550
      с. Мусина 49429
      с. Недан 51295
      с. Паскалевец 55508
      с. Патреш 55573
      с. Росица 63080
      с. Сломер 67475
      с. Стамболово 68708
41   ПОЛСКИ с. Вързулица 12869
    ТРЪМБЕШ    
      с. Иванча 32175
      с. Каранци 36405
      с. Климентово 41246
      с. Куцина 40782
      с. Масларево 47439
      с. Обединение 53014
      с. Орловец 53905
      с. Павел 55018
      с. Петко Каравелово 65471
      с. Полски Сеновец 57340
         
      с. Раданово 61279
      с. Стефан Стамболово 17467
      с. Страхилово 69732
42   СТРАЖИЦА с. Асеново 00730
      с. Балканци 02470
      с. Благоево 04282
      с. Бряговица 06731
      с. Виноград 11140
      с. Владислав 11466
      с. Водно 11750
      с. Горски Сеновец 17155
      с. Железарци 29091
      с. Кавлак 35078
      с. Камен 35657
      с. Кесарево 36782
      с. Лозен 44046
      с. Любенци 44567
      с. Мирово 48341
      с. Николаево 51593
      с. Нова Върбовка 51799
      с. Ново градище 52060
      с. Сушица 70408
      с. Теменуга 72237
      с. Царски извор 80203
43   СУХИНДОЛ с. Бяла река 07661
      с. Горско Калугерово 17192
      с. Горско Косово 17208
      с. Коевци 37561
      с. Красно градище 39582
      гр. Сухиндол 70295
  ВИДИН      
44   БЕЛОГРАДЧИК с. Боровица 05582
      с. Вещица 10937
      с. Върба 12632
      с. Гранитово 17734
      с. Граничак 17765
      с. Дъбравка 24431
      с. Крачимир 39606
      с. Ошане 54517
      с. Праужда 58092
      с. Пролазница 58582
      с. Рабиша 61011
      с. Раяновци 62339
      с. Салаш 65173
      с. Сливовник 67400
      с. Стакевци 68655
      с. Струиндол 69910
      с. Чифлик 81459
45   БОЙНИЦА с. Бойница 05195
      с. Бориловец 05428
      с. Градсковски колиби 17614
      с. Каниц 36049
      с. Периловец 55868
      с. Раброво 61039
      с. Халовски колиби 77133
      с. Шипикова махала 83185
      с. Шишенци 83329
46   БРЕГОВО с. Балей 02395
      с. Връв 12317
      с. Гъмзово 18304
      с. Делейна 20568
      с. Калина 35384
      с. Косово 38772
      с. Куделин 40441
      с. Ракитница 63700
      с. Тияновци 72518
47   ГРАМАДА с. Бояново 05997
      с. Бранковци 06121
      с. Водна 11720
      гр. Грамада 17645
      с. Медешевци 47583
      с. Милчина лъка 48266
      с. Срацимирово 68268
      с. Тошевци 72919
48   ДИМОВО с. Бела 03263
      с. Владиченци 11497
      с. Воднянци 11778
      с. Върбовчец 12824
      гр. Димово 21097
      с. Дълго поле 24579
      с. Държаница 24640
      с. Извор 32370
      с. Карбинци 36440
      с. Кладоруб 37188
      с. Костичовци 38995
      с. Лагошевци 43027
      с. Мали Дреновец 46320
      с. Медовница 47648
      с. Орешец 53758
      с. Орешец 14489
      с. Острокапци 54434
      с. Септемврийци 66278
      с. Скомля 66843
      с. Шипот 83239
      с. Яньовец 87477
      с. Ярловица 87549
49   КУЛА с. Големаново 15415
      с. Извор махала 32439
      с. Коста Перчево 38858
      с. Полетковци 57193
      с. Старопатица 69002
      с. Тополовец 72775
      с. Цар Петрово 78224
      с. Чичил 81503
50   МАКРЕШ с. Вълчек 12557
      с. Киреево 36885
      с. Макреш 46245
      с. Подгоре 56980
      с. Раковица 62044
      с. Толовица 72638
      с. Цар Шишманово 83363
51   НОВО СЕЛО с. Винарово 11079
      с. Неговановци 51264
      с. Ново село 52180
      с. Флорентин 76145
      с. Ясен 87583
52   РУЖИНЦИ с. Бело поле 03678
      с. Гюргич 18486
      с. Динково 21193
      с. Дражинци 23515
      с. Дреновец 23672
      с. Плешивец 56753
      с. Роглец 62791
      с. Ружинци 63255
      с. Тополовец 73924
      с. Черно поле 81247
53   ЧУПРЕНЕ с. Бостаните 05788
      с. Върбово 12797
      с. Горни Лом 16571
      с. Долни Лом 22424
      с. Протопопинци 58671
      с. Репляна 62493
      с. Средогрив 68518
      с. Търговище 73612
      с. Чупрене 81757
  ВРАЦА      
54   БОРОВАН с. Добролево 21600
      с. Малорад 46810
      с. Нивянин 51559
      с. Сираково 66617
55   БЯЛА СЛАТИНА с. Алтимир 00401
      с. Буковец 06968
      с. Бърдарски геран 07418
      с. Бъркачево 07538
      с. Враняк 12214
      с. Габаре 14012
      с. Галиче 14406
      с. Драшан 23618
      с. Комарево 38128
      с. Попица 57594
      с. Соколаре 67845
      с. Тлачене 72521
      с. Търнак 73660
56   КОЗЛОДУЙ с. Крива бара 39730
57   КРИВОДОЛ с. Баурене 02912
      с. Ботуня 05894
      с. Галатин 14390
      с. Главаци 15014
      с. Големо Бабино 15494
      с. Градешница 17453
      с. Добруша 21734
      с. Краводер 39236
      с. Лесура 43462
      с. Осен 54064
      с. Пудрия 58788
      с. Ракево 61933
      с. Уровене 75143
      с. Фурен 76193
58   МЕЗДРА с. Боденец 04827
      с. Брусен 06598
      с. Върбешница 12704
      с. Горна Бешовица 16122
      с. Горна Кремена 16256
      с. Долна Кремена 22126
      с. Дърманци 24668
      с. Елисейна 27317
      с. Зверино 30510
      с. Злидол 31190
      с. Игнатица 32281
      с. Кален 35314
      с. Крапец 39483
      с. Крета 39709
      с. Лик 43654
      с. Лютиброд 44745
      с. Лютидол 44759
      с. Моравица 49031
      с. Оселна 54047
      с. Ослен 54256
      Криводол  
      с. Очиндол 54506
      с. Ребърково 62390
      с. Руска Бела 63450
      с. Старо село 69050
      с. Типченица 72432
      с. Цаконица 78015
      с. Царевец 78135
59   МИЗИЯ с. Войводово 11853
      с. Крушовица 40200
      с. Липница 43774
      с. Сараево 65396
      с. Софрониево 68148
60   ОРЯХОВО с. Галово 14427
      с. Горни Вадин 16451
      с. Долни Вадин 22321
      с. Лесковец 43400
      с. Остров 54386
61   РОМАН с. Долна Бешовица 22023
      с. Камено поле 35910
      с. Караш 36436
      с. Кунино 40645
      с. Курново 40693
      с. Марково равнище 47322
      с. Радовене 61488
      с. Синьо бърдо 66576
      с. Средни рът 68432
      с. Стояновци 69554
      с. Струпец 69972
      с. Хубавене 77493
62   ХАЙРЕДИН с. Ботево 05846
      с. Бързина 07497
      с. Манастирище 47010
      с. Михайлово 48492
      с. Рогозен 62815
      с. Хайредин 77102
  ГАБРОВО      
63   ДРЯНОВО с. Балалея 02333
      с. Балванците 02378
      с. Банари 02556
      с. Билкини 04068
      с. Бучуковци 07185
      с. Ганчовец 14458
      с. Геня 14762
      с. Геша 14859
      с. Глушка 15223
      с. Гоздейка 15357
      с. Големи Българени 15463
      с. Горни Върпища 16479
         
      с. Горни Драгойча 16523
      с. Гостилица 17350
      с. Гърня 18397
      с. Денчевци 20660
      с. Джуровци 20907
      с. Длъгня 21261
      с. Добрените 21395
      с. Долни 22352
      Върпища  
      с. Долни 22397
      Драгойча  
      с. Доча 23042
      с. Дурча 24133
      с. Еленците 27276
      с. Зая 30418
      с. Игнатовци 32319
      с. Искра 32812
      с. Каломен 35465
      с. Караиванца 36261
      с. Катранджии 36628
      с. Керека 36751
      с. Косарка 38710
      с. Косилка 38741
      с. Крънча 40316
      с. Кукля 40470
      с. Куманите 40587
      с. Къртипъня 40960
      с. Малки 46485
      Българени  
      с. Маноя 47127
      с. Муця 49463
      с. Нейчовци 51439
      с. Пейна 55703
      с. Петковци 56023
      с. Плачка 56705
      с. Пърша 59152
      с. Раданчето 61296
      с. Радовци 61529
      с. Ритя 62726
      с. Руня 63330
      с. Русиновци 63447
      с. Саласука 65162
      с. Скалско 66768
      с. Славейково 66977
      с. Соколово 67934
      с. Станча 68816
      с. Сухолоевци 70367
      с. Сяровци 70696
      с. Туркинча 73465
      с. Царева ливада 12677
      с. Чуково 81726
      с. Шушня 83555
      с. Янтра 87463
64   СЕВЛИЕВО с. Агатово 00103
      с. Баева ливада 02186
      с. Батошево 02885
      с. Бериево 03914
      с. Боазът 04474
      с. Богатово 04555
      с. Буря 07082
      с. Българи 07301
      с. Валевци 13069
      с. Войнишка 11960
      с. Горна Росица 16376
      с. Градище 17542
      с. Градница 17587
      с. Дамяново 20119
      с. Дебелцово 20287
      с. Дисманица 21227
      с. Добромирка 21628
      с. Дрянът 23995
      с. Душево 24178
      с. Душевски 24181
      колиби  
      с. Дялък 24815
      с. Енев рът 27485
      с. Идилево 32336
      с. Карамичевци 36347
      с. Кастел 36600
      с. Корията 38621
      с. Кормянско 38652
      с. Крамолин 39431
      с. Крушево 40141
      с. Кръвеник 40275
      с. Купен 40659
      с. Ловнидол 43966
      с. Малиново 46382
      с. Малки Вършец 46509
      с. Мариновци 47233
      с. Младен 48670
      с. Млечево 48742
      с. Петко 56037
      Славейков  
      с. Попска 57755
      с. Рогулят 62863
      с. Ряховците 63673
      с. Селище 70799
      с. Сенник 66216
      с. Стоките 69417
      с. Столът 69451
      с. Табашка 72031
      с. Тумбалово 73434
      с. Търхово 73763
      с. Угорелец 75037
      с. Хирево 77253
      с. Шопите 83435
      с. Шумата 83497
65   ТРЯВНА с. Азманите 00117
      с. Армянковци 00641
      с. Бангейци 02563
      с. Бахреци 02943
      с. Белица 03513
      с. Бижовци 04025
      с. Брежниците 06241
      с. Бърдарите 07404
      с. Бърдени 07421
      с. Веленци 10344
      с. Велково 10519
      с. Велчовци 10570
      с. Владовци 11507
      с. Власатили 11541
      с. Войниците 11956
      с. Вълковци 12485
      с. Гайдари 14310
      с. Генчовци 56304
      с. Глутниците 15196
      с. Големи 15480
      Станчовци  
      с. Горни 16506
      Дамяновци  
      с. Горни Маренци 16585
      с. Горни 16609
      Радковци  
      с. Горни Цоневци 16643
      с. Горяни 17316
      с. Даевци 20078
      с. Димиевци 21035
      с. Добревци 21378
      с. Долни 22441
      Маренци  
      с. Долни 22486
      Радковци  
      с. Долни 22527
      Томчевци  
      с. Донкино 22962
      с. Дончовци 22993
      с. Драгневци 23279
      с. Драндарите 23594
      с. Дървари 24606
      с. Дъскарите 24671
      с. Енчовци 27526
      с. Зеленика 30733
      с. Иван Димов 32041
      с. Иринеци 32785
      с. Йововци 34062
      с. Кашенци 36720
      с. Керените 36765
      с. Киселковци 36988
      с. Кисийците 36991
      с. Коевци 37575
      с. Конарско 38234
      с. Койчовци 37890
      с. Колю Ганев 38090
      с. Креслювци 39685
      с. Кръстеняците 40350
      с. Кръстец 40364
      с. Малки 46512
      Станчовци  
      с. Малчовци 46869
      с. Маневци 47072
      с. Маруцековци 47384
      с. Матешовци 47456
      с. Милевци 48177
      с. Миховци 48581
      с. Могилите 48800
      с. Мръзеци 49271
      с. Недялковци 51370
      с. Неновци 51469
      с. Никачковци 51562
      с. Николаево 51603
      с. Ножерите 52355
      с. Носеите 52369
      с. Околиите 53477
      с. Ошаните 54523
      с. Павлевци 55049
      с. Планинци 56678
      гр. Плачковци 56719
      с. Побък 56900
      с. Попгергевци 57546
      с. Попрайковци 57707
      с. Престой 58284
      с. Пържиграх 59104
      с. Радевци 61323
      с. Радино 61409
      с. Радоевци 61546
      с. Раевци 61649
      с. Райнушковци 61916
      с. Ралевци 62120
      с. Рачовци 62267
      с. Рашовите 62308
      с. Руевци 63210
      с. Свирци 65735
      с. Сечен камък 66344
      с. Скорците 66857
      с. Сливово 67427
      с. Стайновци 68624
      с. Станчов хан 68823
      с. Стражата 69609
      с. Стръмци 70007
      с. Тодореците 72535
      с. Томчевци 72669
      с. Урвата 75139
      с. Фъревци 76220
      с. Фъртуни 76234
      с. Христовци 77459
      с. Чакалите 80114
      с. Черновръх 81058
      с. Ябълковци 87081
      с. Явор 87117
  ДОБРИЧ      
66   БАЛЧИК с. Безводица 03174
      с. Бобовец 04515
      с. Брястово 06793
      с. Гурково 18160
      с. Дропла 23769
      с. Дъбрава 24387
      с. Змеево 31245
      с. Карвуна 36453
      с. Кранево 39459
      с. Кремена 39623
      с. Ляхово 44882
      с. Преспа 58270
      с. Рогачево 62788
      с. Сенокос 66250
      с. Соколово 67951
      с. Стражица 69643
      с. Тригорци 73095
      с. Храброво 77390
      с. Царичино 48982
      с. Църква 78639
67   ГЕНЕРАЛ с. Ал. 00360
    ТОШЕВО Стамболийски  
      с. Балканци 02484
      с. Бежаново 03157
      с. Василево 10183
      с. Великово 10422
      с. Вичово 11329
      с. Горица 18575
      с. Градини 17511
      с. Дъбовик 24339
      с. Житен 29444
      с. Зограф 31303
      с. Изворово 32467
      с. Йовково 34045
      с. Калина 35393
      с. Кардам 36467
      с. Конаре 38217
      с. Краище 39284
      с. Красен 39534
      с. Къпиново 40885
      с. Лозница 44179
      с. Люляково 44714
      с. Малина 46351
      с. Огражден 53391
      с. Петлешково 56040
      с. Писарово 56509
      с. Пленимир 56736
      с. Преселенци 58181
      с. Присад 58414
      с. Пчеларово 58832
      с. Равнец 61159
      с. Рогозина 62829
      с. Росен 63046
      с. Росица 63094
      с. Сираково 66620
      с. Сноп 67756
      с. Снягово 67773
      с. Спасово 68196
      с. Средина 68326
      с. Сърнино 70634
      с. Узово 75068
      с. Чернооково 81219
68   ДОБРИЧ-СЕЛСКА с. Алцек 00429
      с. Батово 02871
      с. Бдинци 03040
      с. Бенковски 03860
      с. Богдан 04580
      с. Божурово 05061
      с. Бранище 06104
      с. Ведрина 10307
      с. Владимирово 11421
      с. Воднянци 11781
      с. Вратарите 12231
      с. Врачанци 12262
      с. Генерал 14684
      Колево  
      с. Гешаново 14862
      с. Дебрене 20359
      с. Добрево 21350
      с. Долина 21957
      с. Дончево 22988
      с. Драганово 23128
      с. Дряновец 23933
      с. Енево 27468
      с. Житница 29489
      с. Златия 31067
      с. Камен 35674
      с. Карапелит 36419
      с. Козлодуйци 37808
      с. Котленци 39061
      с. Крагулево 39242
      с. Ловчанци 43997
      с. Ломница 44272
      с. Лясково 43431
      с. Малка 46454
      Смолница  
      с. Медово 47679
      с. Методиево 47901
      с. Миладиновци 48088
      с. Ново Ботево 52038
      с. Овчарово 53210
      с. Одринци 53432
      с. Одърци 53450
      с. Опанец 53597
      с. Орлова могила 53881
      с. Паскалево 55511
      с. Плачидол 56695
      с. Победа 21083
      с. Подслон 57087
      с. Полковник 68103
      Иваново  
      с. Полковник 59402
      Минково  
      с. Полковник 57279
      Свещарово  
      с. Попгригорово 57550
      с. Прилеп 58339
      с. Приморци 58360
      с. Пчелино 58880
      с. Пчелник 58935
      с. Росеново 63063
      с. Самуилово 00374
      с. Свобода 65824
      с. Славеево 66946
      с. Сливенци 70812
      с. Смолница 67622
      с. Соколник 67917
      с. Стефан 69198
      Караджа  
      с. Стефаново 69242
      с. Стожер 69300
      с. Тянево 73818
      с. Фелдфебел 76064
      Денково  
      с. Хитово 77284
      с. Царевец 78152
      с. Черна 80769
69   КАВАРНА с. Белгун 03318
      с. Било 04090
      с. Божурец 05009
      с. Българево 07257
      с. Видно 11003
      с. Вранино 12173
      с. Иречек 32768
      с. Камен бряг 35746
      с. Крупен 40049
      с. Могилище 48828
      с. Нейково 51408
      с. Пор. Чунчево 57861
      с. Раковски 62092
      с. Свети Никола 65543
      с. Селце 66113
      с. Септемврийци 66281
      с. Топола 72693
      с. Травник 72936
      с. Х. Димитър 77044
      с. Челопечене 80340
70   КРУШАРИ с. Абрит 00031
      с. Александрия 00268
      с. Бистрец 04193
      с. Габер 14043
      с. Добрин 21470
      с. Ефр. Бакалово 27656
      с. Загорци 30185
      с. Земенци 30781
      с. Зимница 30884
      с. К. Димитрово 36138
      с. Коритен 38618
      с. Крушари 40097
      с. Лозенец 44104
      с. Огняново 53357
      с. Полк. Дяково 57234
      с. Пор. 57858
      Кърджиево  
      с. Северняк 65906
      с. Северци 65913
      с. Телериг 72196
71   ТЕРВЕЛ с. Ангеларий 00432
      с. Балик 02405
      с. Безмер 03215
      с. Божан 04916
      с. Бонево 05342
      с. Брестница 06464
      с. Войниково 11911
      с. Главанци 14982
      с. Градница 17590
      с. Гуслар 18191
      с. Жегларци 29035
      с. Зърнево 31396
      с. Каблешково 35050
      с. Кладенци 37157
      с. Коларци 38025
      с. Кочмар 39127
      с. Мали извор 46334
      с. Нова Камена 51812
      с. Оногур 53549
      с. Орляк 53953
      с. Полк. Савово 57265
      с. Попгруево 57563
      с. Пр-р Златарски 58685
      с. Сърнец 70617
      с. Честименско 81270
72   ШАБЛА с. Божаново 04927
      с. Ваклино 10032
      с. Горичане 16095
      с. Горун 17275
      с. Граничар 17782
      с. Дуранкулак 24102
      с. Езерец 27108
      с. Захари 30394
      Стояново  
      с. Крапец 39493
      с. Пролез 58596
      с. Смин 67550
      с. Стаевци 68610
      с. Твърдица 72179
      с. Тюленово 73780
      с. Черноморци 81181
  КЪРДЖАЛИ      
73   АРДИНО с. Ахрянско 00864
      с. Аврамово 00062
      с. Башево 02991
      с. Бистроглед 04248
      с. Богатино 07925
      с. Боровица 80176
      с. Брезен 77116
      с. Бял извор 07747
      с. Главник 18544
      с. Голобрад 15607
      с. Горно Прахово 16910
      с. Гърбище 18321
      с. Дедино 24880
      с. Дойранци 21806
      с. Долно 22784
      Прахово  
      с. Дядовци 24788
      с. Еньовче 27543
      с. Жълтуша 29605
      с. Искра 32946
      с. Китница 37085
      с. Кроячево 39952
      с. Латинка 43164
      с. Левци 44896
      с. Ленище 43270
      с. Любино 44584
      с. Мак 46156
      с. Млечино 48756
      с. Мусево 49401
      с. Падина 55124
      с. Паспал 55525
      с. Песнопой 55912
      с. Правдолюб 58013
      с. Рибарци 54260
      с. Родопско 62894
      с. Русалско 63402
      с. Светулка 65646
      с. Седларци 70771
      с. Синчец 66562
      с. Сполука 68240
      с. Срънско 68597
      с. Стар читак 69122
      с. Стояново 69518
      с. Сухово 70319
      с. Теменуга 47809
      с. Търна 73897
      с. Търносливка 73732
      с. Хромица 77487
      с. Червена скала 81921
      с. Чернигово 80964
      с. Чубрика 81596
      с. Ябълковец 87059
74   ДЖЕБЕЛ с. Албанци 00206
      с. Брежана 07939
      с. Воденичарско 11689
      с. Великденче 10389
      с. Вълкович 12468
      с. Генерал 14647
      Гешево  
      с. Добринци 21525
      с. Душинково 24195
      с. Желъдово 29180
      с. Жълти рид 29564
      с. Жълтика 29619
      с. Илийско 32634
      с. Казаците 35184
      с. Каменяне 35972
      с. Козица 37736
      с. Контил 38371
      с. Купците 40676
      с. Лебед 43178
      с. Мишевско 48622
      с. Модрен 68151
      с. Мрежичко 49268
      с. Овчево 53271
      с. Папрат 55436
      с. Плазище 56589
      с. Подвърх 56976
      с. Полянец 57412
      с. Поточе 57947
      с. Припек 58387
      с. Ридино 62654
      с. Рогозари 62801
      с. Рогозче 62846
      с. Рожденско 63714
      с. Рът 63611
      с. Сипец 70809
      с. Скалина 66723
      с. Слънчоглед 67502
      с. Софийци 68120
      с. Телчарка 72211
      с. Търновци 73715
      с. Тютюнче 73804
      с. Устрен 75201
      с. Цвятово 78313
      с. Църквица 78642
      с. Чакалци 80128
      с. Черешка 81935
      с. Щерна 84019
      с. Ямино 87388
75   КИРКОВО с. Априлци 00905
      с. Брегово 07942
      с. Бързея 07483
      с. Вълчанка 13055
      с. Върбен 00120
      с. Върли дол 12886
      с. Горно Кирково 18558
      с. Горно 16821
      Къпиново  
      с. Горски извор 17138
      с. Гривяк 17871
      с. Д. Къпиново 22678
      с. Дедец 20496
      с. Делвино 20554
      с. Джерово 20777
      с. Добромирци 21631
      с. Домище 22928
      с. Дрангово 23577
      с. Дружинци 23803
      с. Дрянова глава 23892
      с. Дюлица 24743
      с. Еровете 27591
      с. Завоя 30106
      с. Загорски 30140
      с. Здравчец 30675
      с. Каялоба 36748
      с. Кирково 36926
      с. Китна 37071
      с. Козлево 37767
      с. Костурино 39013
      с. Кран 39445
      с. Кремен 41174
      с. Крилатица 39877
      с. Кукуряк 40511
      с. Кърчовско 40988
      с. Лозенградци 44080
      с. Малкоч 46680
      с. Медевци 47531
      с. Метличина 47888
      с. Метличка 47891
      с. Могиляне 48845
      с. Мъглене 49480
      с. Нане 51086
      с. Орлица 53878
      с. Островец 54393
      с. Пловка 56808
      с. Подкова 57039
      с. Пресека 58178
      с. Първенци 59054
      с. Първица 59063
      с. Растник 62236
      с. Самодива 65214
      с. Самокитка 65228
      с. Светлен 35016
      с. Секирка 66024
      с. Средско 68577
      с. Старейшино 68895
      с. Старово 68953
      с. Стоманци 69482
      с. Стрижба 69866
      с. Тихомир 72463
      с. Фотиново 76159
      с. Хаджийско 77092
      с. Чавка 80065
      с. Чакаларово 80090
      с. Чичево 81493
      с. Чорбаджийско 81565
      с. Царино 78183
      с. Шопци 83449
      с. Шумнатица 83538
      с. Шишпок 83226
      с. Яковица 87309
      с. Янино 87415
76   КРУМОВГРАД с. Аврен 00093
      с. Бараци 02751
      с. Багрилци 02141
      с. Благун 04306
      с. Бойник 05181
      с. Бук 06906
      с. Бряговец 06728
      с. Вранско 12190
      с. Голяма Чинка 15713
      с. Голямо 15878
      Каменяне  
      с. Горни Юруци 16660
      с. Горна кула 16287
      с. Голям девесил 15727
      с. Гулийка 18071
      с. Долна кула 22157
      с. Дъждовник 24459
      с. Кандилка 36021
      с. Кожухарци 37622
      с. Красино 39565
      с. Къклица 40823
      с. Лещарка 43596
      с. Лимец 43726
      с. Луличка 44344
      с. Малко 46601
      Каменяне  
      с. Гривка 17868
      с. Гулия 18085
      с. Девесилово 20403
      с. Джанка 20732
      с. Полковник 57248
      Желязово  
      с. Сливарка 67297
      с. Странджево 69688
      с. Стражец 81743
      с. Токачка 72610
      с. Малък девесил 46872
      с. Девеселица 20393
      с. Ковил 37558
      с. Доборско 21302
      с. Долно Юруци 22544
      с. Егрек 27036
      с. Едрино 27680
      с. Звънарка 30538
      с. Зиморница 30911
      с. Златолист 31142
      с. Калайджиево 35269
      с. Каменка 35849
      с. Качулка 36717
      с. Котлари 39058
      с. Малка Чинка 46471
      с. Метлика 47860
      с. Морянци 49103
      с. Овчари 53206
      с. Орешари 53713
      с. Орех 54821
      с. Падало 55097
      с. Пашинци 55614
      с. Пелин 55751
      с. Перуника 55899
      с. Подрумче 57062
      с. Поточарка 57933
      с. Поточница 57950
      с. Раличево 62178
      с. Рибино 62617
      с. Рогач 62774
      с. Ручей 63505
      с. Самовила 65190
      с. Сбор 65454
      с. Синигер 66545
      с. Скалак 66716
      с. Сладкодум 67132
      с. Ст. кладенец 70104
      с. Стари Чал 68936
      с. Сърнак 70559
      с. Тинтява 72429
      с. Тополка 72730
      с. Хисар 77267
      с. Храстово 77428
      с. Чал 80145
      с. Черничево 81027
      с. Чернооки 81205
77   МОМЧИЛГРАД с. Ауста 00828
      с. Багрянка 02155
      с. Балабаново 02292
      с. Биволяне 04008
      с. Вряло 12293
      с. Върхари 86030
      с. Горско 17186
      Дюлево  
      с. Груево 17988
      с. Гургулица 18126
      с. Девинци 24966
      с. Друмче 23830
      с. Загорско 30154
      с. Звездел 30452
      с. Каменец 03258
      с. Кос 38697
      с. Кременец 80131
      с. Летовник 43493
      с. Манчево 47144
      с. Момина сълза 48917
      с. Нановица 51097
      с. Обичник 53076
      с. Пиявец 56575
      с. Плешници 56767
      с. Постник 57892
      с. Прогрес 59361
      с. Равен 61063
      с. Садовица 65098
      с. Свобода 65797
      с. Соколино 67882
      с. Сенце 70785
      с. Сярци 70706
      с. Татул 72134
      с. Седларе 65961
      с. Чобанка 81517
      с. Чомаково 81548
      с. Чуково 81734
      с. Птичар 58757
      с. Неофит 51473
      Бозвели  
      с. Джелепско 20755
      с. Карамфил 36350
      с. Конче 38409
      с. Лале 43102
      с. Пазарци 55169
      с. Ралица 62147
      с. Седефче 65944
      с. Синделци 66500
      с. Чайка 80087
      с. Юнаци 86060
78   ЧЕРНООЧЕНЕ с. Водач 11613
      с. Житница 29461
      с. Дядовско 24774
      с. Бели вир 03410
      с. Габрово 14221
      с. Бакалите 02261
      с. Божурци 05086
      с. Бостанци 05791
      с. Бедрово 03132
      с. Безводно 03188
      с. Беснурка 03986
      с. Боровско 05640
      с. Босилица 05712
      с. Бърза река 07472
      с. Вождово 11805
      с. Възел 12423
      с. Верско 10700
      с. Войново 11987
      с. Даскалово 20167
      с. Драганово 23114
      с. Душка 24219
      с. Каняк 36066
      с. Железник 29132
      с. Женда 29252
      с. Йончово 34117
      с. Каблешково 35047
      с. Комунига 38176
      с. Копитник 38491
      с. Курцово 40796
      с. Лясково 44820
      с. Минзухар 48307
      с. Мурга 49326
      с. Новоселище 52153
      с. Небеска 51192
      с. Нови пазар 51994
      с. Ночево 52372
      с. Паничково 55395
      с. Патица 55568
      с. Петелово 55960
      с. Пряпорец 58731
      с. Пчеларово 58829
      с. Русалина 63392
      с. Свободиново 65841
      с. Среднево 68415
      с. Стражница 69657
      с. Соколите 67893
      с. Средска 68566
      с. Черна нива 80830
      с. Черноочене 81236
      с. Ябълчени 87103
      с. Яворово 87165
  КЮСТЕНДИЛ      
79   БОБОВ ДОЛ с. Бабино 02049
      с. Бабинска река 02052
      с. Блато 04371
      с. Голема Фуча 15446
      с. Големо село 15535
      с. Голям 15457
      Върбовник  
      с. Горна Козница 16242
      с. Долистово 21974
      с. Коркина 38635
      с. Локвата 44210
      с. Мала Фуча 46262
      с. Мали 46317
      Върбовник  
      с. Мало село 46824
      с. Мламолово 48711
      с. Новоселяне 52297
      с. Паничарево 55364
      с. Шатрово 83082
80   БОБОШЕВО с. Бадино 02172
      с. Блажиево 04314
      гр. Бобошево 04532
      с. Висока могила 11232
      с. Вуково 12351
      с. Доброво 21565
      с. Каменик 35804
      с. Скрино 66888
      с. Слатино 67252
      с. Сопово 68062
      с. Усойка 75174
      с. Циклово 78495
81   КОЧЕРИНОВО с. Бараково 02748
      с. Боровец 05565
      с. Бураново 07065
      с. Драгодан 23323
      с. Крумово 39997
      с. Мурсалево 49360
      с. Пороминово 57830
      с. Стоб 69261
      с. Фролош 76180
      с. Цървище 78625
82   НЕВЕСТИНО с. Ваксево 10050
      с. Ветрен 10817
      с. 21292
      Длъхчево-Сабляр  
      с. Долна 22112
      Козница  
      с. Друмохар 23827
      с. Еремия 27574
      с. Згурово 30613
      с. Илия 32696
      с. Кадровица 35119
      с. Лиляч 43709
      с. Мърводол 49566
      с. Невестино 51216
      с. Неделкова 51336
      Гращица  
      с. Пастух 55542
      с. Пелатиково 55734
      с. Раково 62058
      с. Рашка 62284
      Гращица  
      с. Смоличано 67619
      с. Страдалово 69571
      с. Тишаново 72494
      с. Църварица 78584
      с. Чеканец 80251
      с. Четирци 81284
83   РИЛА с. Падала 55083
      с. Пастра 55539
      с. Рилски 62685
      манастир  
      с. Смочево 67698
84   САПАРЕВА БАНЯ с. Овчарци 53254
      с. Паничище 59358
      с. Ресилово 62520
      с. Сапарево 65379
85   ТРЕКЛЯНО с. Брест 06392
      с. Бъзовица 07226
      с. Габрешевци 14101
      с. Горни Коритен 16554
      с. Горно Кобиле 16804
      с. Добри дол 21422
      с. Долни Коритен 22410
      с. Долно Кабиле 22650
      с. Драгойчинци 23399
      с. Злогош 31200
      с. Киселица 36960
      с. Косово 38786
      с. Метохия 47929
      с. Побит камък 56887
      с. Средорек 68535
      с. Сушица 70411
      с. Трекляно 73047
      с. Уши 75232
      с. Чешлянци 81325
  ЛОВЕЧ      
86   АПРИЛЦИ с. Велчево 10567
      с. Драшкова 23621
      поляна  
      с. Скандалото 66771
87   ЛЕТНИЦА с. Горско 17244
      Сливово  
      с. Крушуна 40261
      с. Кърпачево 40943
88   ЛУКОВИТ с. Бежаново 03143
      с. Беленци 03373
      с. Дъбен 24236
      с. Карлуково 36511
      с. Петревене 56099
      с. Пещерна 56318
      с. Румянцево 63327
      с. Тодоричене 72552
      с. Торос 43058
      с. Ъглен 85010
89   ТЕТЕВЕН с. Бабинци 07884
      с. Български 07357
      извор  
      с. Васильово 10272
      с. Глогово 15148
      с. Гложене 15165
      с. Голям извор 15758
      с. Градежница 17419
      с. Дивчовото 20996
      с. Малка 46437
      Желязна  
      с. Рибарица 62579
      с. Черни Вит 80902
90   ТРОЯН с. Баба Стана 02018
      с. Балабанско 02302
      с. Балканец 02448
      с. Бели Осъм 03486
      с. Белиш 03558
      с. Борима 05445
      с. Врабево 12108
      с. Габърска 14266
      с. Голяма 15703
      Желязна  
      с. Горно трапе 16986
      с. Гумощник 18109
      с. Дебнево 20300
      с. Добродан 21590
      с. Долна 22188
      Маргатина  
      с. Дрянска 23981
      с. Дълбок дол 24476
      с. Жеравица 29276
      с. Жидов дол 29369
      с. Иваншница 32202
      с. Калейца 35290
      с. Калчевска 35612
      с. Лакарево 43089
      с. Лешко пресои 43534
      с. Ломец 44241
      с. Миленча 48180
      с. Патрешко 55587
      с. Радоевското 61532
      с. Райковска 61858
      с. Селце 66098
      с. Старо село 70500
      с. Стойновското 69387
      с. Стругът 69907
      с. Терзийско 72309
      с. Черни Осъм 80981
      с. Чифлик 81476
      с. Шипково 83212
91   УГЪРЧИН с. Василковска 10197
      махала  
      с. Голец 15552
      с. Драгана 23060
      с. Каленик 35331
      с. Катунец 36662
      с. Киркова 36912
      махала  
      с. Кирчево 36943
      с. Лесидрен 43325
      с. Микре 48060
      с. Орляне 53967
      с. Славщица 67057
      с. Сопот 68076
92   ЯБЛАНИЦА с. Батулци 02909
      с. Брестница 06450
      с. Голяма 15655
      Брестница  
      с. Добревци 21381
      с. Дъбравата 24390
      с. Златна Панега 31098
      с. Малък извор 46886
      с. Орешене 53730
  МОНТАНА      
93   БЕРКОВИЦА с. Балювица 02542
      с. Бистрилица 04203
      с. Бокиловци 05253
      с. Боровци 05654
      с. Бързия 07510
      с. Гаганица 14297
      с. Замфирово 30301
      с. Комарево 38131
      с. Костенци 38933
      с. Котеновци 39044
      с. Лесковец 43414
      с. Мездрея 47723
      с. Песочница 55930
      с. Пърличево 59118
      с. Рашовица 62311
      с. Слатина 67221
      с. Цветкова бара 78286
      с. Черешовица 80635
      с. Ягодово 87237
94   БОЙЧИНОВЦИ с. Бели брег 03383
      с. Бели брод 03397
      гр. Бойчиновци 05236
      с. Владимирово 11418
      с. Громшин 17943
      с. Ерден 27557
      с. Кобиляк 37424
      с. Лехчево 43517
      с. Мадан 46036
      с. Мърчево 49607
      с. Охрид 54496
      с. Палилула 55258
      с. Портитовци 57844
95   БРУСАРЦИ гр. Брусарци 06570
      с. Буковец 06971
      с. Василовци 10255
      с. Дондуково 22945
      с. Дъбова 24298
      махала  
      с. Киселево 36957
      с. Княжева 37397
      махала  
      с. Крива бара 39743
      с. Одоровци 53401
      с. Смирненски 67564
96   ВЪЛЧЕДРЪМ с. Ботево 05852
      с. Бъзовец 07209
      с. Горни Цибър 16639
      с. Долни Цибър 22530
      с. Златия 31053
      с. Игнатово 32295
      с. Мокреш 48859
      с. Разград 61707
      с. Септемврийци 16184
      с. Черни връх 80933
97   ВЪРШЕЦ с. Горна Бела 16119
      речка  
      с. Горно Озирово 16866
      с. Долна Бела 22019
      речка  
      с. Долно 22747
      Озирово  
      с. Драганица 23073
      с. Клисурски 37318
      манастир  
      с. Спанчевци 68179
      с. Стояново 69537
      с. Черкаски 80683
98   ГЕОРГИ с. Видлица 10999
    ДАМЯНОВО    
      с. Гаврил Геново 14283
      с. Георги 14773
      Дамяново  
      с. Главановци 14965
      с. Говежда 15299
      с. Дива Слатина 20941
      с. Дълги дел 24534
      с. Еловица 27348
      с. Каменна Рикса 35871
      с. Копиловци 38488
      с. Меляне 47771
      с. Помеждин 57474
      с. Чемиш 80368
99   ЛОМ с. Добри дол 21436
      с. Долно Линево 22695
      с. Ковачица 37544
      с. Орсоя 53970
      с. Сливата 67310
      с. Сталийска 68672
      махала  
      с. Станево 68758
      с. Трайково 72940
100   МЕДКОВЕЦ с. Аспарухово 00792
      с. Пишурка 56544
      с. Расово 62222
      с. Сливовик 67386
      с. Медковец 47593
101   ЧИПРОВЦИ с. Белимел 03469
      с. Горна 16239
      Ковачица  
      с. Горна Лука 16300
      с. Железна 29115
      с. Мартиново 47353
      с. Митровци 48475
      с. Превала 58116
      с. Равна 61090
      с. Челюстница 80354
      гр. Чипровци 81390
102   ЯКИМОВО с. Долно 22873
      Церовене  
      с. Дългоделци 24551
      с. Комощица 38159
      с. Якимово 87299
  ПАЗАРДЖИК      
103   БАТАК с. Фотиново 76162
104   БЕЛОВО с. Аканджиево 00165
      с. Габровица 14163
      с. Голямо Белово 15802
      с. Дъбравите 24414
      с. Мененкьово 47812
      с. Момина 48903
      клисура  
      с. Сестримо 66319
105   БРАЦИГОВО с. Бяга 07586
      с. Исперихово 32888
      с. Жребичко 29522
      с. Розово 62973
      с. Равногор 61220
      с. Козарско 37705
106   ВЕЛИНГРАД с. Абланица 00881
      с. Алендарова 83421
      с. Биркова 07836
      с. Бозьова 07853
      с. Бутрева 07867
      с. Враненци 12989
      с. Всемирци 12334
      с. Горна Биркова 18513
      с. Горна Дъбева 18527
      с. Грашево 17823
      с. Долна Дъбева 24325
      с. Кандови 36035
      с. Кръстава 41136
      с. Медени 47559
      поляни  
      с. Пашови 55631
      с. Побит камък 59224
      с. Рохлева 63687
      с. Света Петка 65534
      с. Цветино 78272
      с. Чолакова 81863
      с. Юндола 86115
107   ЛЕСИЧОВО с. Динката 21172
      с. Лесичово 43369
      с. Церово 78478
      с. Щърково 84067
      с. Боримечково 05459
      с. Калугерово 35571
      с. Памидово 55275
108   ПАНАГЮРИЩЕ с. Поибрене 57128
      с. Баня 02717
      с. Бъта 07572
      с. Елшица 27406
      с. Оборище 53103
      с. Панагюрски 59375
      колонии  
      с. Попинци 57580
      с. Левски 22681
      с. Сребриново 68271
109   ПЕЩЕРА с. Капитан 36124
      Димитриево  
      с. Радилово 61371
110   СЕПТЕМВРИ с. Бошуля 05949
      с. Ветрен дол 10851
      с. Виноградец 11154
      с. Горно 16732
      Вършило  
      с. Долно 22592
      Вършило  
      с. Злокучене 31214
      с. Карабунар 36172
      с. Лозен 44053
      с. Семчиново 66202
      с. Симеоновец 66439
      с. Славовица 67009
111   СТРЕЛЧА с. Блатница 04368
      с. Дюлево 24726
      с. Свобода 65807
      с. Смилец 67516
  ПЕРНИК      
112   БРЕЗНИК с. Арзан 00610
      с. Бабица 02066
      с. Банище 02614
      с. Бегуновци 03099
      с. Билинци 04042
      с. Брезнишки 06313
      извор  
      с. Брусник 06639
      с. Видрица 11034
      с. Велковци 10548
      с. Гигинци 14893
      с. Гоз 15331
      с. Горна Секирна 16382
      с. Горни Романци 16612
      с. Гърло 18349
      с. Долна Секирна 22263
      с. Долни 22506
      Романци  
      с. Душинци 24205
      с. Завала 30048
      с. Конска 41126
      с. Кошарево 39150
      с. Красава 39517
      с. Кривонос 39855
      с. Муртинци 49374
      с. Непразненци 51490
      с. Ноевци 52324
      с. Озърновци 53463
      с. Ребро 62373
      с. Режанци 17796
      с. Ръжавец 63519
      с. Садовик 65084
      с. Слаковци 67163
      с. Сопица 68059
      с. Станьовци 68833
      с. Ярославци 87579
113   ЗЕМЕН с. Беренде 03887
      с. Блатешница 04340
      с. Враня стена 12228
      с. Габровдол 14146
      с. Горна Врабча 16167
      с. Горна 16170
      Глоговица  
      с. Долна Врабча 22054
      с. Дивля 20972
      с. Еловдол 27320
      с. Жабляно 29012
      гр. Земен 30778
      с. Калотинци 35482
      с. Мурено 49357
      с. Одраница 53415
      с. Падине 55141
      с. Пещера 56280
      с. Раянци 62356
      с. Смиров дол 67595
114   КОВАЧЕВЦИ с. Егълница 27043
      с. Калище 35434
      с. Ковачевци 37513
      с. Косача 38724
      с. Лобош 43918
      с. Ракиловци 61947
      с. Светля 65591
      с. Сирищник 66648
      с. Слатино 67266
      с. Чепино 80385
115   РАДОМИР с. Байкалско 02230
      с. Беланица 03277
      с. Бобораци 04529
      с. Борнарево 05534
      с. Владимир 11404
      с. Горна Диканя 16208
      с. Гълъбник 18263
      с. Дебели лаг 20256
      с. Долна Диканя 22085
      с. Долни Раковец 22490
      с. Драгомирово 23443
      с. Дрен 23649
      с. Друган 24832
      с. Жедна 29060
      с. Житуша 29622
      с. Извор 32384
      с. Касилаг 36566
      с. Кленовик 41232
      с. Кондофрей 38265
      с. Копаница 38460
      с. Кошарите 41251
      с. Негованци 51278
      с. Николаево 51617
      с. Поцърненци 57964
      с. Прибой 58311
      с. Радибош 61354
      с. Старо село 69064
      с. Стефаново 69239
      с. Углярци 75023
      с. Червена 80488
      могила  
      с. Чуковец 81709
116   ТРЪН с. Банкя 02645
      с. Берайнци 03873
      с. Богойна 04697
      с. Бохова 05918
      с. Бусинци 07096
      с. Бутроинци 07137
      с. Велиново 10478
      с. Видрар 11017
      с. Врабча 12139
      с. Вукан 12348
      с. Главановци 14979
      с. Глоговица 15134
      с. Горна Мелна 16331
      с. Горочевци 17077
      с. Докьовци 21854
      с. Долна Мелна 22201
      с. Джинчовци 20818
      с. Дълга лука 24517
      с. Ездимирци 27084
      с. Еловица 27351
      с. Ерул 27601
      с. Забел 30017
      с. Зелениград 30716
      с. Кожинци 37602
      с. Костуринци 39027
      с. Къшле 41040
      с. Лева река 43195
      с. Лешниковци 43551
      с. Ломница 44269
      с. Лялинци 44781
      с. Милкьовци 48249
      с. Милославци 48252
      с. Мракетинци 49182
      с. Мрамор 49196
      с. Насалевци 51130
      с. Неделково 51343
      с. Парамун 55453
      с. Пенкьовци 55814
      с. Проданча 58551
      с. Радово 61501
      с. Рани луг 62205
      с. Реяновци 62565
      с. Слишовци 67458
      с. Стайчовци 68641
      с. Стрезимировци 69777
      с. Студен извор 70086
      с. Туроковци 73479
      с. Филиповци 76114
      с. Цегриловци 78327
      с. Шипковица 83209
      с. Ярловци 87566
  ПЛЕВЕН      
117   БЕЛЕНЕ с. Бяла вода 07630
      с. Деков 20537
      с. Кулина вода 40573
      с. Петокладенци 56085
      с. Татари 72117
118   ГУЛЯНЦИ с. Гиген 14876
      с. Долни Вит 22335
      с. Дъбован 24308
      с. Загражден 30199
      с. Искър 14888
      с. Крета 39712
      с. Ленково 43284
      с. Милковица 48204
      с. Сомовит 68045
      с. Шияково 83394
119   ДОЛНИ ДЪБНИК с. Бъркач 07524
      с. Горни Дъбник 16537
      с. Градина 17470
      с. Крушовица 40213
      с. Петърница 56201
      с. Садовец 65070
120   ДОЛНА с. Байкал 02227
    МИТРОПОЛИЯ    
      с. Биволаре 03993
      с. Божурица 05013
      с. Брегаре 06210
      с. Горна 16354
      Митрополия  
      с. Гостиля 17364
      с. Комарево 38145
      с. Крушовене 40195
      с. Ореховица 53655
      с. Победа 56865
      с. Подем 57025
      с. Рибен 62596
      с. Славовица 67012
      с. Ставерци 68607
121   ИСКЪР с. Долни Луковит 22438
      с. Писарово 56493
      с. Староселци 69095
122   КНЕЖА с. Бреница 06375
      с. Еница 27509
      с. Лазарово 43044
123   ЛЕВСКИ с. Асеновци 00761
      с. Аспарухово 00802
      с. Божурлук 05044
      с. Българене 07274
      с. Варана 10080
      с. Градище 17556
      с. Изгрев 32531
      с. Козар Белене 37647
      с. Малчика 46841
      с. Обнова 53089
      с. Стежерово 69153
      с. Трънчовица 73345
124   НИКОПОЛ с. Асеново 00744
      с. Бацова махала 02957
      с. Въбел 12365
      с. Дебово 20314
      с. Драгаш 23193
      войвода  
      с. Евлогиево 27019
      с. Жернов 29310
      с. Лозица 44152
      с. Любеново 44536
      с. Муселиево 49415
      с. Новачене 51932
      с. Санадиново 65320
      с. Черковица 80697
125   ПОРДИМ с. Борислав 05493
      с. Вълчитрън 12601
      с. Згалево 30590
      с. Каменец 35780
      с. Катерица 36614
      с. Одърне 53446
      с. Тотлебен 72881
126   ЧЕРВЕН БРЯГ с. Бресте 06433
      с. Глава 14934
      с. Горник 16540
      с. Девенци 20383
      с. Лепица 43311
      с. Радомирци 61580
      с. Ракита 61950
      с. Реселец 62503
      с. Рупци 63361
      с. Сухаче 70281
      с. Телиш 72206
      с. Чомаковци 81551
  ПЛОВДИВ      
127   БРЕЗОВО с. Стрелци 69818
      с. Пъдарско 58983
      с. Борец 05356
      гр. Брезово 06361
      с. Върбен 12680
      с. Дрангово 23580
      с. Зелениково 30750
      с. Златосел 31160
      с. Отец Кирилово 54451
      с. Свежен 65526
      с. Сърнегор 70593
      с. Тюркмен 73794
      с. Чехларе 81308
      с. Бабек 02035
      с. Розовец 62966
      с. Чоба 81975
128   КАЛОЯНОВО с. Бегово 03085
      с. Главатар 14996
      с. Горна махала 16328
      с. Долна махала 22191
      с. Дуванлии 24000
      с. Житница 29475
      с. Иван Вазово 32038
      с. Отец Паисиево 54465
      с. Песнопой 55926
      с. Ръжево 63553
      с. Ръжево Конаре 63567
      с. Сухозем 70353
      с. Черноземен 81133
129   КАРЛОВО с. Соколица 67903
      с. Бегунци 03109
      с. Богдан 04563
      с. Васил Левски 10207
      с. Ведраре 10291
      с. Войнягово 12005
      с. Горни Домлян 16513
      с. Домлян 22931
      с. Дъбене 24241
      с. Иганово 32226
      с. Каравелово 36186
      с. Климент 37229
      гр. Клисура 37277
      с. Куртово 40703
      с. Кърнаре 40939
      с. Марино поле 47250
      с. Московец 49117
      с. Мраченик 49240
      с. Певците 55676
      с. Пролом 58616
      с. Столетово 69420
      с. Слатина 67235
      с. Христо Даново 77462
130   КУКЛЕН с. Добралък 21324
      с. Цар Калоян 78207
      с. Яврово 87179
      с. Гълъбово 18277
      с. Руен 63238
131   ЛЪКИ с. Балкан махала 02453
      с. Белица 03530
      с. Борово 05623
      с. Джурково 20883
      с. Дряново 23950
      с. Здравец 31423
      с. Крушово 40244
      с. Лъкавица 44447
      с. Манастир 46989
      с. Четрока 81298
      с. Чуката 81671
      с. Югово 86012
132   МАРИЦА с. Бенковски 03839
      с. Войсил 12019
      с. Граф 17806
      Игнатиево  
      с. Динк 21169
      с. Желязно 29235
      с. Крислово 39918
      с. Костиево 38950
      с. Манолско 47113
      Конаре  
      с. Радиново 61412
      с. Строево 69874
      с. Трилистник 73122
      с. Ясно поле 87669
133   ПЪРВОМАЙ с. Брягово 06745
      с. Буково 56335
      с. Бяла река 07675
      с. Виница 11123
      с. Воден 11627
      с. Добри дол 21440
      с. Драгойново 23385
      с. Дълбок извор 24493
      с. Езерово 27139
      с. Искра 32826
      с. Караджалово 36230
      с. Крушево 40155
      с. Поройна 57806
      с. Православен 58089
      с. Татарево 72093
134   РАКОВСКИ с. Болярино 05270
      с. Момино село 48948
      с. Шишманци 83380
135   РОДОПИ с. Белащица 03304
      с. Бойково 05150
      с. Брестник 06447
      с. Дедово 20523
      с. Злати трап 31036
      с. Извор 32408
      с. Кадиево 35095
      с. Лилково 43671
      с. Оризари 53833
      с. Ситово 66651
      с. Скобелево 66809
      с. Храбрино 77373
      с. Чурен 81774
136   САДОВО с. Ахматово 00847
      с. Богданица 04594
      с. Караджово 36244
      с. Кочево 39102
      с. Милево 48152
      с. Моминко 48965
      с. Поповица 57621
      с. Селци 66127
      с. Чешнегирово 81342
137   СОПОТ с. Анево 00480
138   СТАМБОЛИЙСКИ с. Триводици 73081
139   СЪЕДИНЕНИЕ с. Голям чардак 15970
      с. Любен 44481
      с. Малък чардак 46944
      с. Правище 58058
      с. Царимир 78171
      с. Церетелево 78392
      с. Драгомир 23426
      с. Найден Герово 51069
      с. Неделево 51305
140   ХИСАР с. Красново, 39579
      Красн. бани  
      с. Кръстевич 40333
      с. Мало Крушево 46752
      с. Михилци 48564
      с. Мътеница 49624
      с. Ново 52088
      Железаре  
      с. Паничери 55378
      с. Старо 68967
      Железаре  
      с. Старосел 69016
      с. Черничево 81030
      с. Беловица 03589
  РАЗГРАД      
141   ЗАВЕТ с. Веселец 10714
      с. Иван 32192
      Шишманово  
      с. Прелез 58147
      с. Сушево 70384
142   ИСПЕРИХ с. Белинци 03472
      с. Бърдоква 07452
      с. Вазово 10015
      с. Голям Поровец 15953
      с. Делчево 20609
      с. Драгомъж 24921
      с. Духовец 24150
      с. Йонково 34103
      с. Китанчево 37010
      с. Конево 38296
      с. Къпиновци 40899
      с. Лудогорци 24116
      с. Лъвино 44358
      с. Малък 46913
      Поровец  
      с. Малко Йонково 50512
      с. Печеница 56232
      с. Подайва 56945
      с. Райнино 61875
      с. Свещари 65650
      с. Средоселци 68552
      с. Старо селище 69047
      с. Тодорово 72578
      с. Яким Груево 87285
143   КУБРАТ с. Беловец 03575
      с. Бисерци 04131
      с. Божурово 05058
      с. Горичево 16105
      с. Задруга 30212
      с. Звънарци 30541
      с. Каменово 35897
      с. Медовене 47617
      с. Мъдрево 49518
      с. Равно 61203
      с. Савин 65022
      с. Севар 65886
      с. Сеслав 66295
      с. Тертер 72337
      с. Точилари 72895
      с. Юпер 86091
144   ЛОЗНИЦА с. Бели Лом 24092
      с. Веселина 10759
      с. Гороцвет 17066
      с. Градина 17498
      с. Каменар 35715
      с. Крояч 39949
      с. Ловско 44937
      с. Манастирско 47038
      с. Манастирци 47041
      с. Сейдол 65992
      с. Синя вода 66593
      с. Студенец 70069
      с. Трапище 73002
      с. Тръбач 73262
      с. Чудомир 81619
145   САМУИЛ с. Богданци 04666
      с. Богомилци 04741
      с. Владимировци 11449
      с. Голям извор 15761
      с. Голяма вода 15669
      с. Желязковец 29218
      с. Здравец 30630
      с. Кара Михал 36333
      с. Кривица 39815
      с. Ножарово 52341
      с. Пчелина 58877
      с. Самуил 65276
      с. Хума 77517
      с. Хърсово 77579
146   ЦАР КАЛОЯН с. Костанденец 38830
  РУСЕ      
147   БОРОВО с. Батин 02854
      с. Брестовица 06519
      с. Волово 12067
      с. Горно 16674
      Абланово  
      с. Екзарх Йосиф 27173
      с. Обретеник 53117
148   БЯЛА с. Бистренци 04162
      с. Босилковци 05743
      с. Ботров 05877
      с. Дряновец 23916
      с. Копривец 38529
      с. Лом Черковна 05133
      с. Пейчиново 55720
      с. Пет кладенци 55988
      с. Полско Косово 57368
      с. Стърмен 70130
149   ВЕТОВО с. Кривня 39832
      с. Писанец 56441
      гр. Сеново 66229
150   ДВЕ МОГИЛИ с. Баниска 02587
      с. Батишница 02868
      с. Бъзовец 07212
      с. Каран 36364
      Върбовка  
      с. Кацелово 36703
      с. Могилино 30380
      с. Острица 54362
      с. Пепелина 55837
      с. Помен 57488
      с. Чилнов 81373
      с. Широково 83301
151   ИВАНОВО с. Божичен 04981
      с. Иваново 32095
      с. Кошов 39205
      с. Красен 39520
      с. Мечка 47977
      с. Нисово 51768
      с. Пиргово 56397
      с. Сваленик 65509
      с. Табачка 72028
      с. Тръстеник 73362
      с. Церовец 78433
      с. Червен 80443
152   СЛИВО ПОЛЕ с. Бабово 02083
      с. Борисово 05517
      с. Бръшлен 06673
      с. Голямо 15829
      Враново  
      с. Кошарна 39178
      с. Малко 46560
      Враново  
      с. Стамболово 68713
      с. Ряхово 63668
      с. Черешово 80652
      с. Юделник 86026
153   ЦЕНОВО с. Белцов 03745
      с. Беляново 03808
      с. Джулюница 20849
      с. Долна 22277
      Студена  
      с. Караманово 36316
      с. Кривина 39788
      с. Новград 51977
      с. Пиперково 56366
      с. Ценово 78361
  СИЛИСТРА      
154   АЛФАТАР с. Алеково 00240
      гр. Алфатар 00415
      с. Бистра 04145
      с. Васил Левски 10210
      с. Кутловица 40751
      с. Цар Асен 78063
      с. Чуковец 81712
155   ГЛАВИНИЦА с. Бащино 03017
      с. Богданци 04670
      с. Вълкан 12440
      гр. Главиница 15031
      с. Дичево 21230
      с. Долно Ряхово 22798
      с. Зарица 31406
      с. Зафирово 30377
      с. Звенимир 30507
      с. Зебил 30689
      с. Калугерене 35554
      с. Коларово 37993
      с. Косара 38707
      с. Листец 43894
      с. Малък 46927
      Преславец  
      с. Ножарево 52338
      с. Осен 54078
      с. Падина 55138
      с. Подлес 57056
      с. Сокол 67828
      с. Стефан 69184
      Караджа  
      с. Суходол 70336
      с. Черногор 81075
156   ДУЛОВО с. Боил 05124
      с. Водно 11764
      с. Вокил 12022
      с. Върбино 12721
      с. Грънчарово 18018
      с. Долец 21926
      с. Златоклас 31125
      с. Козяк 37839
      с. Колобър 38073
      с. Межден 47696
      с. Овен 53148
      с. Окорш 53494
      с. Орешене 53744
      с. Паисиево 55186
      с. Полковник 57296
      Таслаково  
      с. Поройно 57813
      с. Правда 57995
      с. Прохлада 58709
      с. Раздел 61724
      с. Руйно 63286
      с. Секулово 66038
      с. Скала 66696
      с. Черковна 80738
      с. Чернолик 81150
      с. Яребица 87504
157   КАЙНАРДЖА с. Войново 11990
      с. Голеш 15566
      с. Господиново 17333
      с. Давидово 20047
      с. Добруджанка 21720
      с. Зарник 30346
      с. Кайнарджа 35242
      с. Каменци 35938
      с. Краново 39462
      с. Полковник 57306
      Чолаково  
      с. Попрусаново 57724
      с. Посев 57889
      с. Светослав 65615
      с. Средище 68357
      с. Стрелково 69804
158   СИТОВО с. Босна 05757
      с. Гарван 14547
      с. Добротица 21693
      с. Ирник 32799
      с. Искра 32839
      с. Любен 44495
      с. Нова Попина 51901
      с. Поляна 57385
      с. Попина 57577
      с. Ситово 66665
      с. Слатина 67249
      с. Ястребна 87694
159   ТУТРАКАН с. Антимово 00494
      с. Белица 03527
      с. Бреница 06389
      с. Варненци 10149
      с. Дунавец 24044
      с. Нова Черна 51956
      с. Пожарево 57090
      с. Преславци 58253
      с. Старо село 69078
      с. Сяново 70682
      с. Търновци 73729
      с. Цар Самуил 78238
      с. Царев дол 78118
      с. Шуменци 83524
  СЛИВЕН      
160   КОТЕЛ с. Боринци 05480
      с. Братан 06135
      с. Дъбова 24270
      с. Жеравна 29283
      с. Катунище 36681
      с. Кипилово 36854
      с. Малко село 46646
      с. Медвен 47528
      с. Мокрен 00045
      с. Нейково 51398
      с. Орлово 53919
      с. Остра могила 54300
      с. Пъдарево 58966
      с. Седларово 65958
      с. Соколарци 67859
      с. Стрелци 69821
      с. Тича 72480
      с. Топузево 72833
      с. Филаретово 76073
161   НОВА ЗАГОРА с. Асеновец 00713
      с. Баня 02734
      с. Богданово 04635
      с. Брястово 06788
      с. Бял кладенец 07778
      с. Графитово 17810
      с. Дядово 24760
      с. Езеро 27111
      с. Еленово 27245
      с. Загорци 30171
      с. Каменово 35907
      с. Караново 36395
      с. Коньово 38426
      с. Кортен 38683
      с. Крива круша 39757
      с. Любенец 44505
      с. Любенова 44522
      махала  
      с. Млекарево 48725
      с. Научене 51161
      с. Новоселец 52146
      с. Омарчево 53518
      с. Пет могили 56068
      с. Питово 56527
      с. Полско 57371
      падарево  
      с. Прохорово 58726
      с. Радево 61310
      с. Радецки 61340
      с. Сабрано 70456
      с. Сокол 67831
      с. Стоил войвода 69314
      с. Съдиево 70487
      с. Съдийско поле 70490
      с. Ценино 78344
162   ТВЪРДИЦА с. Бяла паланка 07644
      с. Боров дол 05551
      с. Жълти бряг 29533
      с. Близнец 04443
      с. Червенаково 80474
      с. Оризари 53847
      с. Сборище 65499
      с. Сърцево 70679
  СМОЛЯН      
163   БАНИТЕ с. Босилково 05737
      с. Баните 44402
      с. Вишнево 11377
      с. Гълъбово 00850
      с. Вълчан дол 12526
      с. Глогино 15117
      с. Давидково 20033
      с. Две тополи 20198
      с. Дебеляново 20290
      с. Дрянка 23875
      с. Загражден 30209
      с. Кръстатица 40326
      с. Малка Арда 46406
      с. Малко 46629
      Крушево  
      с. Оряховец 54002
      с. Планинско 59313
      с. Рибен дол 62606
      с. Сливка 67355
      с. Стърница 70158
      с. Траве 72922
164   БОРИНО с. Буйново 06879
      с. Кожари 37592
      с. Чала 80159
      с. Ягодина 87223
165   ДЕВИН с. Беден 03112
      с. Брезе 06269
      с. Водни пад 11733
      с. Грохотно 17957
      с. Гьоврен 18424
      с. Жребево 29502
      с. Кестен 36796
      с. Лясково 44848
      с. Михалково 48547
      с. Осиково 54198
      с. Селча 66130
      с. Стоманево 69465
      с. Тешел 72360
      с. Триград 73105
      с. Чуреково 81815
166   ДОСПАТ с. Бръщен 06700
      с. Барутин 02779
      с. Змеица 31259
      с. Късак 41006
      с. Любча 44642
      с. Црънча 78567
      с. Чавдар 80025
167   ЗЛАТОГРАД с. Аламовци 00196
      с. Долен 21871
      с. Ерма река 27588
      с. Кушла 40806
      с. Мързян 49575
      с. Пресока 59344
      с. Страшимир 69759
      с. Фабрика 76011
      с. Цацаровци 78241
168   МАДАН с. Арпаджик 00669
      с. Борика 05387
      с. Бориново 05476
      с. Боровина 05579
      с. Буково 07017
      с. Вехтино 10910
      с. Враненци 12187
      с. Върба 12655
      с. Въргов дол 12841
      с. Гарабина 14115
      с. Галище 14413
      с. Дирало 21213
      с. Долие 21943
      с. Касапско 36556
      с. Кориите 38594
      с. Крайна 39311
      с. Крушев дол 40110
      с. Купен 40662
      с. Леска 43387
      с. Лещак 43582
      с. Ливаде 43637
      с. Ловци 43983
      с. Миле 48146
      с. Митовска 48461
      с. Мъглища 49504
      с. Петров дол 56157
      с. Печинско 56246
      с. Планинци 56681
      с. Равнил 61162
      с. Равнища 61176
      с. Рустан 63481
      с. Букова поляна 06937
      с. Високите 11260
      с. Върбина 12718
      с. Равно нивище 61234
      с. Средногорци 68451
      с. Стайчин дол 68638
      с. Студена 70041
      с. Тънкото 73599
      с. Уручовци 75157
      с. Цирка 78505
      с. Чурка 81801
      с. Шаренска 83048
169   НЕДЕЛИНО с. Бурево 07911
      с. Върли дол 12896
      с. Върлино 12927
      с. Гърнати 18374
      с. Диманово 21004
      с. Дуня 24952
      с. Еленка 41157
      с. Изгрев 32559
      с. Козарка 37695
      с. Кочани 39092
      с. Крайна 41277
      с. Кундево 40628
      с. Оградна 53388
      с. Средец 68309
      с. Тънка бара 73883
170   РУДОЗЕМ с. Боево 04861
      с. Борие 05365
      с. Бреза 06255
      с. Бърчево 07569
      с. Бяла река 07689
      с. Витина 11301
      с. Вокова лъка 11870
      с. Грамаде 17676
      с. Добрева 21347
      череша  
      с. Дъбова 24284
      с. Елховец 27365
      с. Иваново 32929
      с. Кокорци 37959
      с. Коритата 38604
      с. Мочуре 49165
      с. Оглед 53309
      с. Пловдивци 56798
      с. Поляна 57399
      с. Равнината 61193
      с. Рибница 62637
      с. Сопотот 68093
171   ЧЕПЕЛАРЕ с. Проглед 58517
      с. Богутево 04801
      с. Дряновец 23929
      с. Зоринца 31351
      с. Забърдо 30034
      с. Острица 54376
      с. Хвойна 77219
      с. Павелско 55035
      с. Орехово 53669
      с. Студенец 70072
      с. Малево 46286
      с. Лилеково 43668
  ОБЛАСТ      
  СОФИЯ      
172   АНТОН с. Антон 00504
173   БОЖУРИЩЕ с. Гурмазово 18174
      с. Делян 20626
      с. Златуша 31187
      с. Мала Раковица 46259
      с. Пожарево 57100
      с. Пролеша 58606
      с. Росоман 63121
      с. Хераково 77246
      с. Храбърско 77400
174   БОТЕВГРАД с. Боженица 04950
      с. Гурково 18143
      с. Елов дол 27334
      с. Краево 39267
      с. Липница 43788
      с. Литаково 43904
      с. Новачене 51946
      с. Радотина 61594
      с. Рашково 62298
      с. Скравена 66860
175   ГОДЕЧ с. Бракьовци 06050
      Букоровци 07020
      с. Бърля 07555
      с. Връдловци 12320
      с. Върбница 12770
      с. Гинци 14903
      с. Голеш 15572
      с. Губеш 18037
      с. Каленовци 35345
      с. Комщица 38186
      с. Лопушня 44300
      с. Мургаш 49334
      с. Равна 61100
      с. Разбоище 61652
      с. Ропот 63001
      с. Смолча 67641
      с. Станинци 68775
      с. Туден 73417
      с. Шума 83466
176   ГОРНА МАЛИНА с. Априлово 00549
      с. Байлово 02258
      с. Белопопци 03705
      с. Гайтанево 14338
      с. Горна Малина 16314
      с. Горно Камарци 16794
      с. Долна Малина 22174
      с. Долно 22647
      Камарци  
      с. Макоцево 46231
      с. Негушево 51281
      с. Осоица 54287
      с. Саранци 65419
      с. Стъргел 70127
      с. Чеканчево 80282
177   ДРАГОМАН с. Беренде 03890
      с. Беренде извор 03900
      с. Василовци 10269
      с. Вишан 11332
      с. Владиславци 11483
      с. Габер 14034
      с. Големо 15518
      Малово  
      с. Горно село 16938
      с. Грълска 18006
      падина  
      с. Долна Невля 22229
      с. Долно Ново 22722
      село  
      с. Драгоил 23354
      с. Дреатин 23635
      с. Калотина 35479
      с. Камбелевци 35630
      с. Круша 40070
      с. Летница 43484
      с. Липинци 43757
      с. Мало Малово 46766
      с. Начево 51189
      с. Неделище 51322
      с. Несла 51514
      с. Ново бърдо 52043
      с. Прекръсте 58133
      с. Раяновци 62342
      с. Табан 72014
      с. Цацаровци 78255
      с. Цръклевци 78553
      с. Чеканец 80265
      с. Чепърлинци 80426
      с. Чорул 81579
      с. Чуковезер 81699
      с. Ялботина 87343
178   ЕЛИН ПЕЛИН с. Богданлия 04604
      с. Габра 14074
      с. Голема 15432
      Раковица  
      с. Григорево 17885
      с. Доганово 21779
      с. Елешница 34120
      с. Караполци 36422
      с. Крушовица 40227
      с. Лесново 43445
      с. Мусачево 49388
      с. Огняново 53343
      с. Петково 56006
      с. Потоп 57921
      с. Равно поле 61248
      с. Столник 69448
      с. Чурек 81760
179   ЕТРОПОЛЕ с. Бойковец 05147
      с. Брусен 06608
      с. Горунака 17289
      с. Лопян 44313
      с. Лъга 44389
      с. Малки Искър 49641
      с. Оселна 54050
      с. Рибарица 62582
      с. Ямна 87391
180   ЗЛАТИЦА с. Карлиево 36484
      с. Петрич 56137
      с. Църквище 78669
181   ИХТИМАН с. Бальовци 02539
      с. Бачовци 02689
      с. Белица 07960
      с. Боерица 04892
      с. Богдановци 04649
      с. Борика 05390
      с. Бузяковци 06851
      с. Бърдо 07435
      с. Вакарел 10029
      с. Венковец 10656
      с. Веринско 10690
      с. Джамузовци 20729
      с. Живково 29338
      с. Костадинкино 41191
      с. Любница 44611
      с. Мечковци 48009
      с. Мирово 48369
      с. Мухово 49450
      с. Нейкьовец 51411
      с. Пановци 55405
      с. Пауново 55600
      с. Полянци 57443
      с. Поповци 57683
      с. Ръжана 63522
      с. Селянин 66144
      с. Стамболово 4830
      с. Черньово 81253
182   КОСТЕНЕЦ с. Подгорие 56993
      с. Голак 15374
      с. Горна 18561
      Василица  
      с. Долна 24894
      Василица  
      гр. Момин 50245
      проход  
      с. Пчелин 58863
      с. Очуша 54554
183   КОСТИНБРОД с. Безден 03191
      с. Богьовци 04813
      с. Бучин проход 07171
      с. Голяновци 15984
      с. Градец 17449
      с. Драговищица 23296
      с. Дреново 23707
      с. Дръмша 23844
      с. Опицвет 53607
      с. Понор 57529
      с. Царичина 78197
      с. Чибаовци 81356
184   МИРКОВО с. Бенковски 03842
      с. Брестака 06421
      с. Буново 07051
      с. Илинден 32651
      с. Каменица 35821
      с. Мирково 48324
      с. Плъзище 56842
      с. Преспа 58267
      с. Смолско 67636
      с. Хвърчил 77236
      с. Черковище 80707
185   ПИРДОП с. Душанци 24164
186   ПРАВЕЦ с. Видраре 11020
      с. Джурово 20897
      с. Калугерово 35585
      с. Манаселска 46961
      река