Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 23 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЗНАВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕГИСТРАЦИОННИТЕ НОМЕРА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ТЕХНИТЕ ЗАВИСИМИ ЛИЦА

В сила от 12.08.2008 г.
Издадена от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът, при които се признават на територията на Република България военните, националните или международните свидетелства за управление и регистрационните номера на моторните превозни средства на съюзническите и/или чуждите въоръжени сили и техните зависими лица.

Чл. 2. Притежателите на военните, националните или международните свидетелства за управление на моторно превозно средство от съюзническите и чуждите въоръжени сили, преминаващи през и пребиваващи на територията на Република България, спазват законодателството на Република България и установения от компетентните органи режим на придвижване и преминаване през и пребиваване на територията на Република България.

Раздел II.
Валидност на военните, националните или международните свидетелства за управление на моторно превозно средство и регистрационните номера на моторните превозни средства


Чл. 3. Военните, националните или международните свидетелства за управление на моторно превозно средство, притежавани от членовете на съюзническите и/или чуждите въоръжени сили и техните зависими лица, се признават на територията на Република България за категорията, за която са издадени, в следните случаи:
1. държавата, в която е издадено, е страна по Конвенцията за движението по пътищата и свидетелството отговаря на изискванията на приложение № 6 към конвенцията;
2. държавата, в която е издадено, е страна по Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили при условията на чл. IV, буква "а" от него;
3. свидетелството е издадено от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария или държава - страна по споразумението между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили;
4. свидетелството отговаря на изискванията на приложение № 7 към Конвенцията за движението по пътищата;
5. свидетелството е придружено от легализиран превод на български език.


Чл. 4. (1) Регистрационните номера на моторните превозни средства на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили, на техния личен състав и зависими лица се признават за валидни на територията на Република България, ако отговарят на следните изисквания:
1. състоят се от комбинация от цифри и/или букви - по образец, въведен за използване в държавата, чиито войски преминават през или пребивават на територията на Република България;
2. табелите с регистрационните номера са монтирани на моторните превозни средства на местата, определени от производителя;
3. табелите с регистрационните номера са монтирани на моторните превозни средства, така че да осигуряват тяхната добра видимост и осветеност през тъмната част от денонощието;
4. табелите с регистрационните номера са монтирани на моторните превозни средства по начин, който не позволява нерегламентираното им демонтиране;
5. при монтирането на табелите с регистрационните номера не са нарушени формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.
(2) В допълнение на табелите с регистрационните номера по ал. 1 могат да се поставят допълнителни знаци, символи и надписи, както следва:
1. отличителният символ за националност за маркиране на военни машини - по образец, въведен за използване в изпращащата държава;
2. отличителният символ за маркиране на машините на висшите офицери - по образец, въведен за използване в изпращащата държава;
3. тактическа маркировка за обозначаване в рамките на военната част - по образец, утвърден със заповед на съответния командир;
4. специална маркировка за машини, превозващи опасни товари, машини на военната полиция и пътното движение, машини на медицинските служби, машини за унищожаване на експлозиви и машини с предимство - по образци съгласно действащите национални регламентиращи документи на изпращащата държава и/или международните споразумения.

Раздел III.
Изисквания към притежателите на военните, националните или международните свидетелства за управление на моторно превозно средство


Чл. 5. Притежателите на военните, националните или международните свидетелства за управление на моторно превозно средство при управление на моторни превозни средства по пътищата от републиканската пътна мрежа са длъжни да спазват правилата за пътно движение в Република България при преминаване през и пребиваване на територията на Република България.


Чл. 6. (1) В случаите, когато държава предоставя за използване на друга държава превозно средство и/или водач при преминаване през или пребиваване на територията на Република България, следва:
1. водачите да са завършили обучение за запознаването със съответните служебни моторни превозни средства, които им е възложено да управляват, за което им е издаден сертификат за правоспособност съгласно приложението;
2. водачите да представят военно, национално или международно свидетелство за управление, придружено от сертификат за правоспособност за съответния тип, марка и модел на управляваното от тях служебно моторно превозно средство, при преминаване през или пребиваване на територията на Република България.
(2) Сертификатът за правоспособност следва да е придружен от легализиран превод на български език.
(3) Сертификатът за правоспособност трябва да е издаден от компетентните военни органи на изпращащата държава, чиито войски преминават през или пребивават на територията на Република България.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.


§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 6, ал. 1, т. 1


Сертификат за правоспособност
 
на
 
Тип: Марка: Модел:
Информация за водача:    
Номер: Чин: Фамилия:
Част:    
е изпълнил следните цели на обучение на посочените дати:
Номер на Предмет Име Дата
целта на   на на
обучение   оценяващия изпита
1 Информация, изисквана от водача на ППС    
2 Идентификация на компонентите на ППС    
3 Извършвани проверки преди, по време и след използване на ППС    
4 Управление на ППС по обществени пътища    
5 Управление на ППС по междуградската пътна мрежа    
6 Маневриране с ППС по подавани сигнали за управление на машините
Водачът може да управлява ППС без надзор по задачи, за които има пълномощие.
Подпис на водача:  
  (печат на частта)
Подпис на офицера, издал разрешителното: ________. ___________. 20____г.
  (дата)
   
(звание и фамилия на офицера, издал разрешителното)  
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти