Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

В сила от 12.08.2008 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите;
2. изискванията за вземане и изпитване на почвени проби за определяне съдържанието на вредни вещества.

Глава втора.
ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПК), МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ (МДК), ИНТЕРВЕНЦИОННИ КОНЦЕНТРАЦИИ (ИК) ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ (ТММ) И УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ (УОЗ) И НЕФТОПРОДУКТИ В ПОЧВИТЕ

Чл. 2. Нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите са определени въз основа на оценка на риска за околната среда и човешкото здраве в три нива:
1. предохранителни концентрации;
2. максимално допустими концентрации;
3. интервенционни концентрации.


Чл. 3. Съдържанията по чл. 2 на тежки метали и металоиди са определени като концентрации, посочени в приложение № 1, табл. 1 - 3, като се отчитат типът земеползване, обектите на опазване, механичният състав и рН (Н2О) на почвите.


Чл. 4. Съдържанията по чл. 2 на устойчиви органични замърсители и нефтопродукти са определени като концентрации, посочени в приложение № 2, без да се отчита типът земеползване, обектите на опазване, механичният състав и рН (Н2О) на почвите.

Глава трета.
ВЗЕМАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ


Чл. 5. (1) За определяне съдържанието на вредни вещества в почвите се вземат и изпитват почвени проби по методи съгласно български или международни стандарти, а ако няма такива - по валидирани вътрешноведомствени методи.
(2) Вземането и изпитването на почвени проби се извършва от акредитирани лаборатории.
(3) Задължителната дълбочина за вземане на почвени проби е посочена в приложение № 3.
(4) Използваните методи за изпитване гарантират граница на откриване за съответното вредно вещество с един порядък по-ниска от нормите по чл. 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1 "Вредни вещества" са изброените в приложенията метали, металоиди и органични вещества.
2. "Предохранителна концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която не води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.
3. "Максимално допустима концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която при определени условия води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.
4. "Интервенционна концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.
6. "Обекти на опазване" са човекът, почвите и подземните води.
7. "Тип земеползване" е предназначението на териториите, определено с устройствените схеми и планове.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за почвите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.).


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 1979 г. за норми относно допустими съдържания на вредни вещества в почвата (обн., ДВ, бр. 36 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 5 от 1996 г., бр. 54 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г.; доп., бр. 39 от 2002 г.).


§ 4. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него лица.


§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 3


Норми за предохранителни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите
(определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia)
 
Таблица 1
Почва Тежки метали и металоиди
  арсен кадмий мед хром никел олово цинк живак кобалт
  As Cd Cu Cr Ni Pb Zn Hg Co
Фонови концентрации
Стандартна почва с                  
рН (H2O) <= 6,0 10 0,4 34 65 46 26 88 0,03 20
Предохранителни концентрации
1. Глинесто-песъчливи и                  
песъчливи почви 15 0,6 50 90 60 40 110 0,05 30
2. Песъчливо-глинести 15 0,6 60 110 65 45 160 0,07 35
3. Глинести почви 20 1,0 70 130 70 50 180 0,08 40
4. Почви с повишено природно съдържание на ТММ Установяват се, ако е необходимо, на базата на локални фонови стойности.
Забележки:
1. При рН < 6,0 предохранителните стойности за почвите с песъчливо-глинест механичен състав се прилагат за глинести почви, а стойностите за глинесто-песъчливите и песъчливите почви - за почвите с песъчлив глинест механичен състав.
2. За олово границата на рН е < 5,0.

Норми за максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите на обработваеми земи и постоянни тревни площи (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia)
 
Таблица 2
    Максимално допустими концентрации Интервенционни
    обработваеми постоянни коефициент концентрации
ТММ рН (H2O)(1) земи тревни на корекция -  
      площи КК(2)  
1 2 3 4 5 6
Арсен (As)   25 30 1,2 90
Кадмий (Cd) <6,0 1,5 2,0    
  6,0 - 7,4 2,0 2,5 1,3 12
  >7,4 3,0 3,5    
Мед (Cu) <6,0 80 80    
  6,0 - 7,4 150 140 1,2 500
  >7,4 300 200    
Хром (Cr)   200 250 1,2 550
Никел (Ni) <6,0 90 70    
  6,0 - 7,4 110 80 1,2 300
  >7,4 150 110    
Олово (Pb) <6,0 60 90    
  6,0 - 7,4 100 130 1,3 500
  >7,4 120 150    
Живак (Hg)   1,5 1,5 1,2 10
Цинк (Zn) <6,0 200 220    
  6,0 - 7,4 320 390 1,3 900
  >7,4 400 450    
Забележки:
(1) рН, определено при съотношение почва : вода 1:5 и време на взаимодействие с вода 5 h.
(2) КК - коефициент за корекция се прилага за почви със съдържание на физична глина (частици < 0,01 mm) > 60 % в орния хоризонт (дълбочина 0 - 20 cm) и/или хоризонт А (0 - 10 cm) на необработваеми земи чрез умножаване на стойностите на максимално допустими концентрации за обработваеми земи и постоянни тревни площи с КК. Данните за съдържание на физична глина се вземат от почвени карти и очерци или чрез изпитване на място.
 
Норми за максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите на населени места, паркове, спортни площадки и индустриални/производствени терени (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia)
 
Таблица 3
  Населени места, паркове, спортни площадки Индустриални/
ТММ   производствени терени
  МДК ИК МДК ИК
Арсен (As) 25 50 40 120
Кадмий (Cd) 8 12 10 40
Мед (Cu) 300 500 500 1000
Хром (Cr) 200 550 300 600
Никел (Ni) 100 300 250 700
Олово (Pb) 200 500 500 1000
Живак (Hg) 8 10 10 40
Цинк (Zn) 400 900 600 1500
         


Приложение № 2 към чл. 4

Норми за предохранителни концентрации, максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за устойчиви органични замърсители и нефтопродукти в почвите (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва)
 
Наименование Справочни ПК МДК ИК
    фонови      
    стойности      
  I. Полициклични ароматни въглеводороди        
1 РАН16(сума) 0,150 0,40 4,0 40
2 Нафтален 0,022 0,02 0,1 -
3 Аценафтен/ACE 0,010 0,03 0,2 -
4 Аценафтилен/ACY 0,003 0,03 0,2 -
5 Флуорен/FLU* 0,010 0,03 0,3 -
6 Фенантрен/PHE 0,015 0,045 0,4 -
7 Антрацен/ANT 0,005 0,050 0,5 -
8 Флуорантен/FLA 0,015 0,020 0,1 -
9 Пирен/PYR 0,008 0,020 0,2 -
10 Бенз[a]антрацен/BaA 0,003 0,020 0,2 -
11 Хризен/CHR 0,008 0,020 0,2 -
12 Бензо[b]флуорантен/BbF + 0,016 0,020 0,2 -
  Бензо[j]флуорантен/BjF +        
  Бензо[k]флуорантен/BkF        
13 Бензо[a]пирен/BаP 0,005 0,015 0,1 -
14 Бензо[e]пирен/BeP 0,008 0,020 0,15 -
15 Индено[1,2,3-cd]пирен/IND 0,011 0,020 0,2 -
16 Дибенз[ah]антрацен/DbahA 0,002 0,020 0,1 -
17 Бензо[ghi]пирилен/BghiP 0,004 0,020 0,1 -
  II. Полихлорирани бифенили        
18 РСВ6(сума) 0,005 0,02 0,2 1
19 2,4,4'-трихлорбифенил РСВ-28 0,001 0,001 0,01  
20 2,2',5,5'-тетрахлорбифенил PCB-52 0,001 0,001 0,01 -
21 2,2',4,5,5'-пентахлорбифенил PCB-101 0,001 0,004 0,01 -
22 2,2',4,4',5'-хексахлорбифенил PCB-138 0,001 0,004 0,04 -
23 2,2',4,4',5,5',- хексахлорбифенил PCB-153 0,001 0,004 0,04 -
24 2,2',3,4,4',5,5',-хептахлорбифенил PCB-180 0,000 0,004 0,04 -
  III. Органохлорни пестициди        
25 Хексахлорбензен - 0,025 0,25 10
26 алфа-бета-гама (**)-Хексахлорциклохексан - 0,001 0,01 2
27 DDX (сума DDT, DDD и DDE) -      
  DDX (сума DDT, DDD и DDE)   0,3 1,5 4
28 2,4' и 4,4'- Дихлордифенилдихлоретилен - 0,1 0,5 -
  /-o,p'-и p,p'-DDE/        
29 2,4' и 4,4'-Дихлордифенил-2,2- - 0,1 0,5 -
  дихлоретан /o,p'-и p,p'-DDD/        
30 2,4' и 4,4'-Дихлордифенил-2,2,2- - 0,1 0,5 -
  трихлоретан /o,p' и p,p'-DDT/        
31 IV. Нефтопродукти - 100 300 1200
          (5000)*
Забележки.
(*) Стойността се отнася за индустриални/производствени терени.
(**) a, b, g


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 3


Дълбочина на пробовземане на почвени проби според типовете земеползване
 
Тип земеползване Дълбочина на
  пробовземане
  (cm)
Населени места  
Паркове 0 - 10
Спортни площадки 10 - 40
Индустриални/ 0 - 10
производствени терени 10 - 40
Обработваеми земи 0 - 20
  20 - 40
Постоянни тревни площи 0 - 10
  10 - 40


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти