Logo Събота, 24 Юли


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 24 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.88 от 13 Ноември 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г., с изключение на проекти на общини.
(2) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1407/2013) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени след 30 юни 2014 г., с изключение на проекти на общини.
(3) В случаите по ал. 2, за които към 1 юли 2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата за отпускане на финансова помощ, посочени в Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) За целите на ал. 3 Разплащателната агенция (РА) писмено изисква от кандидатите да представят декларация съгласно приложение № 1, както и допълнителни документи, необходими за удостоверяване верността на декларираните данни, в срок 10 дни считано от датата на уведомяването им.
(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи наличие на нови обстоятелства, РА преразглежда заявленията за подпомагане.
(6) Не се сключват договори за отпускане на финансова помощ с кандидати, за които след проверката по ал. 3 и преразглеждането по ал. 5 се установи, че не може да им бъде предоставена помощ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба.
(7) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване условията и реда на законодателството.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Допустими дейности


Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за дейности, изпълнявани само на територията на населените места:
1. рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения;
2. реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
3. реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
4. ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;
5. реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;
6. изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя за реконструкция (рехабилитация), ремонт на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).
(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 26, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 21, ал. 1, т. 4.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР и до ангажирания бюджет по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случаите на предоставяне на финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 4, 5 и 6 не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случаите на кандидати общини не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.


Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или бюджета на Европейския съюз.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходи по чл. 21, ал. 1, т. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) За всяко подпомагане се кандидатства след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Условието на ал. 3 не се прилага за кандидати общини, които могат да кандидатстват за подпомагане, като подадат най-много до едно заявление за подпомагане в съответния период на прием на заявления за подпомагане.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, читалища или местни поделения на вероизповедания, които не генерират приходи и са в обществен интерес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти извън случаите по ал. 1.
(3) Когато кандидатите са граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, финансовата помощ е в размер 50 % от общата стойност на допустимите разходи и при спазване на чл. 9.
(4) Разликата между пълния размер на допустимите разходи и размера по ал. 2 и 3 се осигурява от кандидата.
(5) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 8. (1) Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро.
(2) Максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от общини, е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
(3) Максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от читалища, местни поделения на вероизповедания, както и от юридически лица с нестопанска цел, граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, е левовата равностойност на 500 000 евро.


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Финансовата помощ за читалища, юридически лица с нестопанска цел, местни поделения на вероизповедания, граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 1, когато финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро.
(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Максималният размер на финансовата помощ не трябва да надвишава размера по ал. 1 за кандидатите и/или ползвателите юридически лица с нестопанска цел регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).


Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Една община може да бъде подпомогната за проекти, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на одобрените разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за периода на ПРСР, с изключение на инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в приложение № 1б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 1б.

Чл. 11. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово и/или междинно плащане се извършват, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 14, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от който се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или 9, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса и натрупаните лихви върху изплатеното авансово плащане по съответния договор за отпускане на финансова помощ са възстановени на РА от ползвателя на помощта.
(12) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г. (*), изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания по всички договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта представя в РА всяка календарна година в срок най-късно до 31 януари удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз, по която са преведени авансовите плащания. В удостоверението трябва да е посочен точният размер на натрупаната лихва върху всички изплатени авансови плащания към 31 декември на предходната календарна година.
(13) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г. (*)) В случай че има натрупани лихви върху изплатени авансови плащания по договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта възстановява на РА натрупаните лихви всяка календарна година най-късно до 31 януари на следващата календарна година и в срок до 5 дни от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане.
(14) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., доп.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че ползвателят на помощта не представи удостоверение от обслужващата банка съгласно изискванията на ал. 12 и не възстанови натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 13, РА предприема необходимите действия за събирането им в съответствие с чл. 27, ал. 3 и 5, изречение първо от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).


Чл. 13. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за периода на изпълнение на проекта във всички останали случаи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена от Разплащателната агенция обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Общият размер на авансовото и междинните плащания за един проект не може да надвишава 70% от общата стойност на одобрената финансова помощ по проекта.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 14. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) общини, посочени в приложение № 1а - за дейности, указани в чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6;
2. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) общини, посочени в приложение № 1б - за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в приложение № 1б;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) читалища, регистрирани по Закона за народните читалища - за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2;
4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон - за дейности чл. 4, ал. 1, т. 3;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за обновяване на населеното място в общините от приложение № 1а - за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 4;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Кандидатите за подпомагане по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 се подпомагат, при условие че:
1. имат седалище на територията на община от приложение № 2;
2. (изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) дейностите по проекта се извършват на територията на общини от приложение № 1а;
3. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) местните поделения на вероизповедания имат седалище в общините от приложение № 1а.
4. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)
(3) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини;
3. не са в производство по ликвидация, с изключение на общини;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общини.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта, съдружниците в гражданско дружество или техни законни или упълномощени представители попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта - юридическо лице, и член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане; или
2. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта - гражданско дружество, и съдружник - физическо лице, член/ове на управителния орган, прокурист или търговски пълномощник на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
3. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 и 5 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение 2а;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация съгласно приложение 2а за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 4, 5 и 6.
(8) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (1) (Изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на населените места в общините от приложение № 1а.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Подпомагат се проекти за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в приложение № 1б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 1б.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Проектите се подпомагат, ако дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет.


Чл. 16. (1) (Отм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Когато е предоставена финансова помощ за изготвяне на интегриран план за обновяване на населеното място по реда на тази наредба, всеки следващ инвестиционен проект се подпомага при условие, че е съобразен с параметрите, заложени в този план.


Чл. 17. (1) Проектите се изпълняват на имоти - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът представя:
1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.
(2) Проекти на граждански сдружения на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради и външни прилежащи пространства, се изпълняват на имоти - собственост на членовете на сдружението.


Чл. 18. Не се подпомагат проекти, които имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда и при условие, че реализацията на проекта няма да доведе до използване на обекта по предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта, и до въвеждане на обекта в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите актове за неговото прилагане.


Чл. 19. (1) Всички проекти, включващи строително-монтажни или ремонтни работи, към момента на кандидатстването трябва да се придружават от:
1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда или обновява, в случаите, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен проект съгласно ЗУТ;
2. идеен или технически/работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
3. подробни количествено-стойностни сметки за строително-монтажни работи (СМР);
4. разрешение за строеж (когато се изисква съгласно ЗУТ).
(2) Всички проекти, включващи дейности, свързани с доставки на съоръжения, се придружават от технически спецификации.


Чл. 20. Един проект може да включва различни допустими дейности, посочени в чл. 4, ал. 1, за различни населени места на общината.

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 21. (1) Допустими за финансово подпомагане са разходите:
1. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) за реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост, в т.ч. паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях; изграждане, реконструкция или ремонт на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление; реконструкция, реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение, консервационно-реставрационни работи на обществени сгради, които са със статут на недвижима културна ценност и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;
б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква "а";
2. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) за закупуване на съоръжения (до пазарната им стойност), включително чрез финансов лизинг;
3. за изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място;
4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) общите разходи, свързани с консултации, за архитекти и инженери, в т.ч. разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват съгласно Наредба № 4 от 2001 г., за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, авторски надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна/и табела/и или билборд/ове.
(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активи по ал. 1, т. 2 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Консултациите, включени в ал. 1, т. 4, включват изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на основателността на предложените разходи.
(5) (Отм., нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици."
(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите по ал. 4 и 5 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област.
(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Оферентите и изпълнителите в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) В случаите по ал. 4 и 5 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 2б. В случаите по ал. 4, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.
(9) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Списък с разходите по ал. 5, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.
(10) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Редът на ал. 4 и 5 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(11) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За предварителни разходи по ал. 1, т. 4, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(12) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите на кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с референтни цени или от оценяваща комисия, съставена по реда на ал. 6, за разходите, за които няма определени референтни цени.
(13) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Допустими са общи разходи по ал. 1, т. 4, които не превишават 12% от сумата на допустимите разходи по ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, като разходите по ал. 3 не могат да надхвърлят 3% от разходите по ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2.


Чл. 22. Недопустими разходи са:
1. за закупуване или наем на земя и сгради;
2. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) за лизинг, с изключение на финансов лизинг;
3. оперативните, включително за поддръжка (текущ ремонт) и застраховка;
4. за банкови такси, за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
5. за принос в натура;
6. за обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;
7. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) по чл. 21, ал. 1, т. 4, направени по-рано от 1 януари 2007 г.;
9. за доставка на оборудване, обзавеждане на сгради;
10. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) доставка или услуга или част от доставка/услуга, за която кандидатът не е изпълнил условията и реда на чл. 21, ал. 4 и 5;
11. за закупуване и доставка на съоръжения втора употреба;
12. за плащания в брой;
13. за инвестиции за обикновена подмяна;
14. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг;
15. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) закупуване на нови съоръжения чрез финансов лизинг, когато не са спазени условията на чл. 21, ал. 2;
16. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
17. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) за изработване на информационни табели или билбордове със стойност, надвишаваща 15 000 лв.;
18. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) инвестиции, за които са установени, че са кандидатствали или помощта е получена от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР;
19. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) за които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 4 и/или 5;
20. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) натрупани лихви върху изплатени авансови плащания.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Начин за кандидатстване


Чл. 23. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 25 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 33 и 34 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;
2. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. Заповедта съдържа информация за началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и за бюджета на мярката за съответния период. Със заповедта може да бъде определен и целеви бюджет само за общини, посочени в приложение № 1б, за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в приложение № 1б.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане се публикува съобщение най-малко 10 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ) и областните дирекции "Земеделие" на МЗХ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане се публикува съобщение най-малко 10 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 УПДФЗ и областните дирекции "Земеделие".

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Кандидатите за финансово подпомагане подават в областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец (приложение № 3) и прилагат документите, указани в него. Количествено-стойностните сметки се представят на хартиен и електронен носител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) В случаите по ал. 3 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите най-късно в срок по чл. 26, ал. 4, като отбелязва мотивите и забележките си.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи - в срок не по-късно от три месеца от крайната дата за прием на заявления за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане;
3. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) може чрез длъжностно лице от РА да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на кандидата, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че кандидатът, упълномощен негов представител или служител не е присъствал при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място, кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане длъжностно лице от РА задължително извършва посещение на място по ал. 1, т. 3.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) критериите за оценка, посочени в приложение № 4 или приложение № 4а за проекти за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в приложение № 1a, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 1a.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случай на нередовност или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти по ал. 1, т. 1 и т. 3 Разплащателната агенция уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването трябва да представи изисканите му документи.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 21, ал. 6, който се удостоверява с акта за нейното създаване и до датата на вземане на решение за оценка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите по ал. 5 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаване на срока по ал. 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередности.
(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) При изричен отказ на кандидата РА прекратява процедурата по разглеждане на заявлението за подпомагане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 7 или 8 кандидатът може да кандидатства отново с нов проект по реда на наредбата.


Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Проектите се разглеждат от експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност има консултативни функции и изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Функциите на ЕКОП се определят в правила за работа, които се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 1а - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР съгласувано с ДФЗ - РА.
(5) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишна ал. 1б - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Всеки член на ЕКОП подписва декларация за следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) няма интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия;
3. не е в йерархическа зависимост от кандидат за подпомагане;
4. не е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за разглеждане от съответната комисия.
(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отказ на заявлението за подпомагане.


Чл. 28. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 26, ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) несъответствие с условията и критериите по чл. 26, ал. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 26, ал. 4;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 8, ал. 1 или надхвърли максималния размер в случаите по чл. 9, ал. 2;
6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 4 и/или 5, както и непредставяне на документите по чл. 28а, ал. 1;
7. (нова- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) намаления на размера на финансовата помощ в съответствие с изискванията на Регламент 1407/2013, както и при непредставяне на документите по чл. 3, ал. 4 в указания срок.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) (1) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква в срока по чл. 14, ал. 6, т. 2 от кандидата да представи:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) свидетелство за съдимост от представляващия кандидата, юридическо лице и член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, или от представляващия кандидата - гражданско дружество, съдружник - физическо лице, и член/ове на управителния орган на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник; свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му;
2. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът или юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, не е обявено в процедура по несъстоятелност и/или ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
3. декларация съгласно чл. 14, ал. 6, т. 2.
(2) В случаите на кандидати общини не се прилага ал. 1.


Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в заповедта по чл. 24, ал. 1, заявленията за подпомагане, класирани съгласно критериите за оценка по чл. 26, ал. 3, т. 2, се одобряват в низходящ ред до размера на наличния бюджет, а останалите отпадат и не подлежат на подпомагане за същия период за прием на заявления.
(1а) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Кандидатите с отпаднали заявления за подпомагане по ал. 1 могат да кандидатстват отново със същия проект по общия ред на наредбата.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срок 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 31. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 32. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 11, 12 и 13.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в областните дирекции на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 5.
(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 12, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 3 от раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:" съгласно приложение № 5 или банкова гаранция.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) В срок до 70 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г., доп.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по утвърдения от изпълнителния директор на РА образец в областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 5, а ползвателите на помощта - читалища, местни поделения на вероизповеданията, граждански дружества на физически и/или юридически лица или ЮЛНЦ, прилагат и декларация за минимална помощ по образец съгласно приложение № 5a, за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*), изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г. (**)) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията не по-късно от 13 ноември 2015 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Общини, ползватели на помощта, заявили възможността да се възползват от получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно ПМС № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (ДВ, бр. 22 от 2011 г.), подават заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. след проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) В случаите по ал. 3 към заявката за окончателно плащане се представят проформа фактура, удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания и не се представят документите по т. 16, 17 и 18 от подраздел "Общи документи:", раздел III. "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за окончателно плащане" от приложение № 5, за разходите, които не са реално извършени.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. и доп.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В срок десет дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта общините, подали заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г., представят в РА документите по т. 16 от подраздел "Общи документи:", раздел III. "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за окончателно плащане" от приложение № 5, и в случай на необходимост коригирано инициирано бюджетно платежно нареждане по т. 30 от подраздел "Общи документи" от раздел "III. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за окончателно плащане" от приложение № 5 в съответствие с одобрения окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите по чл. 34, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 34, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срок не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи - в срок не по-късно от три месеца от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти по чл. 34, ал. 1 Централното управление на Разплащателната агенция уведомява писмено ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването трябва да представи изисканите му документи.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА и до датата на вземане на решение за оценка;
4. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.
(4) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.) Проверките на място се извършват в присъствието на ползвателя или пълномощен негов представител или служител.
(5) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) При приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на ползвателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации.
(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Копие от протокола по ал. 5 се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място.
(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО по отношение на минималната помощ, за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.


Чл. 38. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 36, ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) приложи правилото на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011;
5. (доп.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО)№ 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО по отношение на минималната помощ за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30 юни 2014 г.;
6. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) е наложена финансова корекция, определена по ПМС № 134 от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (ДВ, бр. 53 от 2010 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) установи обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 4 и/или 5;
8. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) установи, че по договор за обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта е налице неточно изпълнение от страна на избрания изпълнител и в договора е уговорена неустойка.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) В случаите по ал. 1, т. 8 намалението на финансовата помощ е до размера на неустойката, която е дължима от избрания изпълнител.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г. (*)) Одобреният проект се изпълнява в срок до 30 месеца, считано от:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*), изм. - ДВ, бр. 88 от 2015 г., в сила от 13.11.2015 г. (**)) Крайният срок по ал. 1 за изпълнение на одобрения проект не може да е с продължителност след 13 ноември 2015 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за отпускане на финансова помощ, с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 21, ал. 1, т. 4, за които при подаване на заявлението за подпомагане представя заверено от възложителя копие от документацията от проведената процедура по ЗОП.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г. (*), изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2 и 3 в проекта е до 24 април 2015 г. Ползвателят на помощта уведомява Разплащателната агенция за публикуване на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г. (*), изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) За проекти, по които са били сключени договори за отпускане на финансова помощ въз основа на представен идеен или технически проект, срокът за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2 и 3 в проекта е до 30 април 2015 г. Ползвателят на помощта уведомява Разплащателната агенция за публикуване на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(6) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителни проверки и последващ контрол.
(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Указанията, дадени от Разплащателната агенция при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта, са задължителни за ползвателя на помощта.
(8) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителните проверки по ал. 6 в срок до 20 дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.
(9) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г. (*), предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 6 в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител.
(10) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Срокът по ал. 8 и 9 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 8 и 9.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., нов - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) (1) В случай, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект, кандидатът представя за съгласуване в РА изготвения работен/технически проект.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разплащателна агенция може да преценява обосноваността на разходите на представения по ал. 1 работен/технически проект чрез съпоставяне с референтни цени или с оценяваща комисия, съставена по чл. 21, ал. 6.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ в РА. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до срока по чл. 39, ал. 1.
(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или отхвърля исканата промяна.


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) (1) В случай че окончателната стойност на финансовата помощ за всяка от одобрените дейности по проекта е по-малка от първоначално одобрената и по проекта е извършено авансово плащане, ползвателят на помощта възстановява разликата между размера на изплатеното авансово плащане и допустимия съгласно чл. 12, ал. 1 размер на авансовото плащане в срок до 10 дни от сключване на допълнителното споразумение към договора за отпускане на финансова помощ, с което е определена окончателната стойност на помощта за съответната дейност.
(2) (Изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че ползвателят на помощта не изпълни задължението си в срока по ал. 1, РА предприема необходимите действия за събирането на дължимата сума в съответствие с чл. 27, ал. 3 и 5, изречение второ от ЗПЗП ведно със законната лихва върху сумата.


Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Разплащателната агенция едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансова помощ, когато ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по чл. 39, ал. 4 или 5.


Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Изпълнителният директор на РА може да изменя условията, свързани с осигуряването на бюджет за финансиране на проекта в договорите за отпускане на финансова помощ, сключени по приемите, обявени през календарната 2013 г. Измененията са допустими в рамките на средствата и ангажирания бюджет по чл. 5, ал. 1.


Чл. 42. (1) Ползвателят е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят е длъжен да организира подробна счетоводна отчетност, достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор (проект, дейност).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Ползвателят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на подпомогнатата дейност;
4. да не преустановява подпомогнатата дейност;
5. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) да не изгражда подземна техническа инфраструктура или да реконструира съществуващата подземна техническа инфраструктура при реконструкция и/или изграждане на улична мрежа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат при подмяната на съоръжения с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото съоръжение се осъществява след одобрение на РА.
(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Изискването на ал. 1, т. 2 да не преотстъпва ползването на актива не се прилага за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5 в случаите, когато в заявлението за подпомагане е обосновано, че обичайното предназначение на актива е свързано с преотстъпване на ползването му на трети лица.


Чл. 44. (1) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 43, ал. 1, като са длъжни ежегодно да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:
1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета ползвателят е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 45. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ, процедурите по ЗОП, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползвателите на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) Ако МЗХ или Европейската комисия извършва наблюдение и оценка по изпълнение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на нея и/или на упълномощените от нея лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) В случаите по ал. 1 РА определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от ползвателя на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнение зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
2. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
3. ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. ползвателят на помощта не използва придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение;
5. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички разходи по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от проекта в срока по чл. 39, ал. 4 или 5.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите, когато РА установи до извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 14, ал. 4 и/или 5, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 14, ал. 4 и/или 5 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проект, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта заедно със законните лихви върху тях.


Чл. 47. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 42, 44 или 50 РА писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 48. (1) Страните по договора за отпускане на финансова помощ не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства.
(2) Разплащателната агенция се отказва частично или изцяло от възстановяване на получената помощ от ползвателя при възникване на форсмажорните обстоятелства, уредени в чл. 47 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1974/2006), при условията на същия член.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 49. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007 - 2013 г.:
1. наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект, по който е извършено плащане по мярка "Обновяване и развитие на населените места":
1. пълното регистрирано юридическо наименование в случаите, когато ползвателят на помощта е юридическо лице или гражданско дружество;
2. пълното регистрирано наименование на гражданското дружество или приетото официално наименование в случаите, когато получателите са сдружения на физически и/или юридически лица без собствена юридическа правосубектност;
3. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
4. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на общността, така и национални вноски;
5. вида на подпомаганите дейности;
6. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
7. валутата, в която тези суми са били получени.
(3) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.


Чл. 50. (1) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години от сключване на договора за отпускане на финансова помощ да постави и поддържа на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за финансова помощ с обща стойност на проекта над левовата равностойност на EUR 50 000 - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.
(2) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години от сключване на договора за отпускане на финансова помощ да постави и поддържа на видно място билборд с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за финансова помощ за извършване на инвестиции в областта на инфраструктурата с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 500 000 евро - на мястото/ местата, където се извършва инвестицията.
(3) Табелата или билбордът по ал. 1 и 2 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда.
(5) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуват кръг, съгласно приложение № 7.
(6) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1974/2006).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Проект" е заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
2. "Мярка" е съвкупност от дейности за прилагане на приоритетите на ПРСР.
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 65/2011.
5. "Дейност" е механизъм по ПРСР, който се осъществява от един или повече ползватели предвид постигането на поставените цели в ПРСР.
6. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.
7. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
8. "Принос в натура" се състои в предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
9. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕК) № 1974/2006.
10. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрена и извършена инвестиция.
11. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършени разходи за лихви по заеми.
12. "Предпроектно проучване" е извършването на специално проучване преди започване на инвестиционен проект, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана, дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това.
13. "Инвестиционен проект" е проект, по смисъла на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, предназначен за строителството на обекта/ите, включени в проекта.
14. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял.
15. (доп.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) "Минимална помощ" е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в Регламент (ЕО) № 1998/2006 и Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност относно минималната помощ в областта на земеделието и рибарството за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори до 30 юни 2014 г., и както е дефинирана в Регламент (ЕС) № 1407/2013 за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ след 30 юни 2014 г.
16. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане или кандидатът е подписал декларацията по чл. 25, ал. 4.
17. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) лица, които съвместно контролират пряко трето лице;
г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
18. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в българското и европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
19. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
20. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота.
21. "Терен" е част от земната повърхност, за която с инвестиционен проект се предвиждат дейности по устройство - застрояване, озеленяване и благоустрояване.
22. "Реконструкция на улица" е дейност по разширяването и модернизирането на съществуващите материални активи, която включва цялостно преустройство на пътя и пътните съоръжения при запазване на основното направление на съществуващото трасе.
23. "Ремонт на улица" е дейност по възстановяването или подобряването на транспортно-експлоатационните качества на улиците и привеждането им в съответствие с изискванията на движението.
24. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Текущ ремонт" е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
25. "Фасада" е външна ограждаща стена на сграда, която стъпва на терена.
26. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Територия на населено място" е селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището.
27. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) "Интегриран план за обновяване на населеното място" е план за физическото обновление на селищната среда, който включва и елементи, свързани с подобряване на средата на живот съобразно местните характеристики и специфичните особености на конкретните населени места.
28. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) "Обособена част от инвестицията" е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
29. (изм.- ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) "Непредвидени разходи" са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествено-стойностната сметка към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане целите на проекта. В случаите на кандидати, които са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, новите строително-монтажни работи следва да бъдат възлагани по реда на чл. 90 ЗОП.
30. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
31. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
32. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) "Референтни цени" са цени, ползвани от РА за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции.
33. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
34. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Генериращ приход" е всяка дейност, която включва инвестиция в инфраструктура, чието използване подлежи на такси, заплащани директно от ползвателите, или всяка дейност, която включва продажбата или отдаването под наем на земя, сгради или всяко друго предоставяне на услуги срещу заплащане.
35. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) "Реставрация на сгради с религиозно значение" е системен процес от дейности, които целят предотвратяване на разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на тяхното възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им и без промяна на предназначението им.
36. (нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) "Сгради с религиозно значение" са сгради със своеобразната религиозна символика в архитектурното оформление, чието предназначение е в тях да се извършват богослужение, религиозни обреди, церемонии, ритуали или верско обучение за вероизповедание, признато по чл. 10 или регистрирано по чл. 15 от Закона за вероизповеданията.
37. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Вертикална планировка" е реконструкция и ремонт на съществуващия терен в зависимост от неговите дадености, за да се осигури правилното водоотвеждане, терасиране, изграждане на подходи към сгради, стъпала и подпорни зидове, както и огради, ако е необходимо.
38. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) "Техническа спецификация" е документ, в който се определят изисквания към характеристики на стоката, услугата или строителството.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава въз основа на § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г. и бр. 16 от 2008 г.).

§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 78 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2010 Г.)

§ 18. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) За всички кандидати по чл. 14, ал. 1, т. 1 с подадени заявления за подпомагане към датата на влизане в сила на тази наредба се прилага следният ред:
1. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Кандидатите със сключени договори за подпомагане и подадени заявления за подпомагане на същите кандидати се разглеждат само в рамките на определения бюджет за съответния период за прием, в който кандидатите са сключили договорите.
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) Заявления за подпомагане, подадени в следващ период за прием от кандидати със сключен/и договор/и по предходен/и период/и за прием, се отхвърлят.

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 20. За проекти, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция, издадена 2009 г. или 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

§ 21. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За проектите със сключени договори през 2009 г. срокът по чл. 12, ал. 3 е 12 месеца.

§ 22. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) В срок до 290 дни от влизане в сила на наредбата ползвателите с подадени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане. Към нея се прилагат банкова гаранция или запис на заповед с документите по т. 3 и 4, раздел I. "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане" от приложение № 5 към чл. 33, ал. 1.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 29. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 1, т. 2, § 6, т. 1, § 7, т. 1, буква "в", т. 4, 5 и 6 по отношение на ал. 7 в частта и за изискването оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС и § 8 по отношение на т. 17.


§ 30. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006), § 2, т. 2 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 12 август 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2010 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г.)

§ 27. Параграфи 16, 25 и § 26, т. 1 се прилагат и за ползватели на помощта със сключени договори преди влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2011 Г.)

§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.09.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 14. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 1, т. 1 от тази наредба се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) В срок до 30 декември 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 1, т. 1 от тази наредба. Към нея ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 прилагат съответните документите по т. 3 от раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:" от приложение № 5, а ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 1 прилагат съответните документите по т. 3 и 4 от раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:" от приложение № 5.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта по чл. 14, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 прилага и документите по т. 1, 2, 6, 7, 8 и 9 от раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:" от приложение № 5, а ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 1 прилагат и документите по т. 1, 2 и 5 от раздел I "Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:" от приложение № 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане до влизането в сила на тази наредба, срокът по чл. 12, ал. 3 се удължава до 30 декември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.04.20112 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 6. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 2, т. 1.


§ 7. (1) Ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба, които не са открили процедура/и по чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.) до влизането в сила на § 125 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, могат да поискат промяна в договора за отпускане на финансова помощ.
(2) Ползвателите на помощта, сключили допълнително споразумение по ал. 1, представят в РА:
1. изготвения работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, за преценка на обосноваността на разходите по чл. 40, ал. 2, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект;
2. заверено копие от всеки договор за услуга, работа или доставка - обект на инвестицията (с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и описан ДДС), след неговото сключване; доставчиците или изпълнителите по договора трябва да отговарят на изискванията по чл. 21, ал. 7 и да са независими спрямо кандидата съгласно т. 17 от § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата.

§ 8. За подадени заявления за подпомагане до влизане в сила на тази наредба, по които не е сключен договор за отпускане на финансова помощ, и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, кандидатите не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, РА извършва преценка на обосноваността на разходите чрез оценяваща комисия, определена по реда на чл. 21, ал. 6, и след сключването на договора за отпускане на финансовата помощ ползвателят на помощта представя документите по § 7, ал. 2, т. 1 и 2, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект, и по § 7, ал. 2, т. 2 - във всички останали случаи.

§ 9. Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП се осъществява по реда на § 122 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 20. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 8, § 10 по отношение на т. 2 и § 17.


§ 21. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът по чл. 12, ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2013 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 10. (В сила от 31.07.2012 г.) (1) Съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Решение № 955 на Министерския съвет от 16 ноември 2012 г. за даване на съгласие изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да одобри заявления за подпомагане и сключи договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мерки 123 "Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти", 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) (Решение № 955 на Министерския съвет от 16 ноември 2012 г.), изпълнителният директор на РА одобрява заявления за подпомагане, сключва договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и изплаща допустимите авансови плащания над бюджета, определен в Заповед № 03-РД/916 от 15.05.2012 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), преди вземане на решение от Европейската комисия за изменение на ПРСР, изпратено чрез информационната система SFC 2007 на 31 юли 2012 г. съгласно условията и реда, предвидени в т. 1, 3, 5 и 6 от Решение № 955 на Министерския съвет от 16 ноември 2012 г.
(2) В договорите по ал. 1 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията и сроковете за изискуемост на финансовата помощ.

§ 11. Съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 10 влиза в сила от 31 юли 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 27.08.2013 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 9. Крайният срок за представяне в РА на удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз съгласно § 1, т. 2 по отношение на задължението по чл. 12, ал. 12 за календарната 2013 г., е до 15 август 2014 г.

§ 10. Крайният срок за възстановяване в РА на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно § 1, т. 2 по отношение на задължението по чл. 12, ал. 13 за календарната 2013 г. е до 29 август 2014 г.

§ 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2 и 3 в проекта съгласно § 4, т. 1 по отношение на чл. 39, ал. 4 е до 24 април 2015 г. за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2 и 3 в проекта съгласно § 4, т. 1 по отношение на чл. 39, ал. 5 е до 30 април 2015 г. за ползватели на помощта със сключени въз основа на представен идеен или технически проект договори за отпускане на финансова помощ преди влизането и в сила.
(3) Крайният срок по ал. 1 или 2 за уведомяване на Разплащателната агенция за публикуване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба е 7 работни дни от датата на публикуването на решението.
(4) В случай че ползвателите на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба не публикуват решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по ал. 1 или 2, Разплащателната агенция едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансовата помощ.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 16. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за заявления за подпомагане, подадени след 12 май 2013 г., за които към датата на влизане в сила на тази наредба не е сключен договор за отпускане на финансова помощ.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г.)

§ 19. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова помощ, за които към датата на влизането и в сила не е подадена заявка за окончателно плащане.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 19. (1) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 7, т. 1, буква "а" и т. 3, § 8, т. 1 и 3, § 10, т. 1, § 12, т. 1 и 3, § 13, т. 1 и 3, § 14, т. 1 и 3, § 15, т. 1 и 3, § 16, т. 1 и 3 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 януари 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(2) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 17, т. 1 и т. 3, буква "а" за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 септември 2015 г. и със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за удължени, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 13.11.2015 Г.)

§ 5. (1) Срокът 30 ноември 2015 г. по § 1 и 2 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени през 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 20 ноември 2015 г.
(2) Срокът 13 ноември 2015 г. по § 3 и 4 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 януари 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за удължени, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

 

Декларация за минимална помощ

 

 1.

Подписаният

 

 

(трите имена на декларатора)

 

в качеството си на

 

 

(управител/председател/представител/друго)

 

Наименование на ползвателя на помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"

 

 

2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Седалище и адрес на управление:

 

 

3.2.

Адрес за кореспонденция:

(Попълва се само ако е различен от адреса на управление по т. 3.1)

 

 

4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008):

 

Дейности, които предприятието извършва

(код по КИД-2008)

Относителен дял на нетните приходи от продажби

в % през:

 

 

година "Х-1" *

година "Х"

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

5.

Отраслова принадлежност на предприятието според основната му дейност по код КИД-2008.

(Изписва се код по КИД-2008 и съответното му наименование)

 

 

6.

Вид на предприятието:

(Отбележете със знака Х.)

голямо

средно

малко

микро-

 

 

 

 

 

 

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година "Х":

 

Собствеността на предприятието е:

Относителен дял от капитала в %:

 

Държавна

 

 

Общинска

 

 

Частна

 

 

Общо:

100.00

 

8.

Налице ли е партньорство ** с лице от Република България?

Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са обект на тази декларация.

( В случай че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от партньора/ите.)

ДА

НЕ

 

8а.

Ако в т. 8 сте посочили "ДА", моля да попълните следната информация за партньора/ите:

 

 

Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

9.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/разделяне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.)

Ако сте посочили "ДА", моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.

ДА

НЕ

9а.

Декларация за преобразуване

Години

Наимено-

вание на

лицата, участващи

в преобра-

зуването

ЕИК/

БУЛСТАТ

Админи-

стратор на помощ

(наиме-

нование и ЕИК/

БУЛСТАТ)

Разходи, за които е предоста-

вена

помощта/

цел на помощта

(с думи)

Общ размер на помощта

 = a+b+c

+d+e

(в ле-

вове)

Размер на предоставената минимална помощ, лв.

в т.ч. за дейност/и

шо-

сеен транс-

порт

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20081

УОИИ съгласно Регламент (ЕС) 360/20122

по Регламент 1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20133

по Регламент (ЕО) 875/2007 и Регламент (ЕС) 717/20144

a

b

c

d

e

Година

"Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

? (a+b+

c+d+e)

? a

? b

? c

? d

? e

10.

 

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви "а" - "г" от Регламент (ЕС) № 1407/2013:

Ако сте посочили "ДА", попълнете следната информация за предприятията, които образуват "едно и също предприятие":

ДА

НЕ

Наименование:

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

През предходните две години (година "Х-1" и година "Х-2") и през текущата година "Х" до датата на декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както и като "едно и също предприятие" съгласно т. 10 следните минимални помощи (получени на територията на Република България***):

Получател/и

(посочва се

ЕИК/

БУЛСТАТ)

Админи-

стратор на помощта

(наимено-

вание и

ЕИК/

БУЛСТАТ)

Разходи,

за които

е полу-

чена помощта/

цел на помощта

(с думи)

Общ

размер

на по-

мощта

= a+b+

c+d+e

(в ле-

вове)

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните прагове:

a

b

c

d

e

шосеен

транс-

порт

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20085

УОИИ съгласно Регламент (ЕС) 360/20126

по Регламент 1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20137

по Регламент (ЕО) 875/2007 и Регламент (ЕС) 717/20148

до лево-

вата равно-

стойност на

100 000 евро

до лево-

вата

равно-

стойност

на

200 000 евро

 

до лево-

вата

равно-

стойност на

500 000 евро

до лево-

вата

равно-

стойност

на

15 000 евро

 

до лево-

вата

равно-

стойност

на

30 000 евро

Година

"Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

? (a+b+

c+d+e)

? a

? b

? c

? d

? e

 

Когато кандидатът не е получил минимални помощи, в таблицата по т. 11 попълва "0"

12.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")9:

ДА

НЕ

13.

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) № 1407/201310:

ДА

НЕ

13а.

Попълва се при положителен отговор т. 13.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

14.

Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.):

ДА

НЕ

14а.

Попълва се при положителен отговор в т. 14.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 500 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

15.

Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013 г.):

ДА

НЕ

15а.

Попълва се при положителен отговор в т. 15.

Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")11:

ДА

НЕ

Неприложимо

16.

Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите:

ДА

НЕ

Когато кандидатът не е получил минимални помощи, в таблицата по т. 11 попълва "0"

12.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")9:

ДА

НЕ

13.

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) № 1407/201310:

ДА

НЕ

13а.

Попълва се при положителен отговор т. 13.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

14.

Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.):

ДА

НЕ

14а.

Попълва се при положителен отговор в т. 14.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 500 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

15.

Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013 г.):

ДА

НЕ

15а.

Попълва се при положителен отговор в т. 15.

Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")11:

ДА

НЕ

Неприложимо

16.

Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите:

ДА

НЕ

                                                                                   

 

* Година "Х-1" е годината, предхождаща текущата година - година "Х".

** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).

*** Помощи, получени на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, не са обект на тази декларация.

 

1 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

2 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).

3 Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

4 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

5 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

6 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).

7 Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

8 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

9 Съгласно на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

10 Съгласно на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

11 Съгласно Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

12 Съгласно Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.)

 

Дaтa: ..................20__ г.                                                                                                                                                   Декларатор: ......................

 Приложение № 1а към чл. 14, ал. 1, т. 1

(Предишно Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, т. 1 - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък на общините от селските райони, които не са включени в агломерационните ареали
 
1 Алфатар 90 Лесичево
2 Антон 91 Летница
3 Антоново 92 Лозница
4 Априлци 93 Луковит
5 Ардино 94 Лъки
6 Баните 95 Любимец
7 Банско 96 Мадан
8 Батак 97 Маджарово
9 Белене 98 Макреш
10 Белица 99 Малко Търново
11 Белоградчик 100 Медковец
12 Берковица 101 Мизия
13 Бобов дол 102 Минерални бани
14 Бобошево 103 Мирково
15 Бойница 104 Момчилград
16 Бойчиновци 105 Мъглиж
17 Болярово 106 Невестино
18 Борино 107 Неделино
19 Борован 108 Несебър
20 Борово 109 Никола Козлево
21 Братя Даскалови 110 Николаево
22 Брацигово 111 Никопол
23 Брегово 112 Ново село
24 Брезник 113 Омуртаг
25 Брезово 114 Опака
26 Брусарци 115 Опан
27 Бяла 116 Оряхово
28 Бяла 117 Павел баня
29 Велики Преслав 118 Павликени
30 Венец 119 Перущица
31 Ветово 120 Пирдоп
32 Ветрино 121 Полски Тръмбеш
33 Вълчедръм 122 Пордим
34 Вълчи дол 123 Правец
35 Върбица 124 Приморско
36 Вършец 125 Разлог
37 Генерал Тошево 126 Ракитово
38 Георги Дамяново 127 Рила
39 Главиница 128 Роман
40 Годеч 129 Рудозем
41 Горна Малина 130 Руен
42 Грамада 131 Ружинци
43 Гулянци 132 Самуил
44 Гурково 133 Сапарева баня
45 Гълъбово 134 Сатовча
46 Гърмен 135 Свиленград
47 Две могили 136 Своге
48 Девин 137 Симеоновград
49 Джебел 138 Симитли
50 Димово 139 Ситово
51 Долна баня 140 Сливница
52 Долни чифлик 141 Сливо поле
53 Доспат 142 Смядово
54 Драгоман 143 Средец
55 Дряново 144 Стамболово
56 Дългопол 145 Стражица
57 Елена 146 Стралджа
58 Елхово 147 Стрелча
59 Етрополе 148 Струмяни
60 Завет 149 Суворово
61 Земен 150 Сунгурларе
62 Златарица 151 Сухиндол
63 Златица 152 Съединение
64 Златоград 153 Твърдица
65 Ивайловград 154 Тервел
66 Иваново 155 Тетевен
67 Искър 156 Тополовград
68 Исперих 157 Трекляно
69 Ихтиман 158 Трън
70 Каварна 159 Трявна
71 Кайнарджа 160 Тутракан
72 Калояново 161 Угърчин
73 Каолиново 162 Хаджидимово
74 Кирково 163 Хайредин
75 Кнежа 164 Хисаря
76 Ковачевци 165 Хитрино
77 Козлодуй 166 Цар Калоян
78 Копривщица 167 Царево
79 Костенец 168 Ценово
80 Котел 169 Чавдар
81 Кочериново 170 Челопеч
82 Кресна 171 Чепеларе
83 Криводол 172 Черноочене
84 Кричим 173 Чипровци
85 Крумовград 174 Чупрене
86 Крушари 175 Шабла
87 Кубрат 176 Ябланица
88 Кула 177 Якимово
89 Левски 178 Якоруда
       


Приложение № 1б към чл. 14, ал. 1, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишно Приложение № 1а към чл. 14, ал. 1, т. 2 - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)


  Област Община Допустими инвестиции за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5
  Хасково    
1.   Симеоновград чл. 4, ал. 1, т. 5
2.   Тополовград чл. 4, ал. 1, т. 5
3.   Свиленград чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5
4.   Любимец чл. 4, ал. 1, т. 5
5.   Минерални бани чл. 4, ал. 1, т. 5


Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2, т. 1


Списък на общините от селските райони
 
Област Общини
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
   


Приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2

(Ново - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ (1)
по чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/ата _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________, притежаващ лична карта № _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
издадена на ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата на издаване)

от МВР - гр. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(място на издаване)

адрес:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(постоянен адрес)

в качеството си на ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код ________________, № ________________________, със седалище _________________________________________________________
и адрес на управление ______________________________________________________, тел.: ___________________________________, факс: _____________________________, БУЛСТАТ ______________________ - кандидат/ползвател на помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места":
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
...................... 20....... г. Декларатор:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя - юридическо лице, и от представляващия кандидата/ползвателя - гражданско дружество, съдружниците - физически лица, и членовете на управителния орган, прокуриста или търговския пълномощник на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица от техния представител в съответния управителен орган.


Приложение № 2б към чл. 21, ал. 8

(Ново - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., предишно Приложение № 2а към чл. 21, ал. 8 - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.)


   
  (Дата)
   
   
(Име и адрес на кандидата)  
   
   
  (Име и адрес на оферента)
 
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
 
Бихме искали да ни представите оферта за:
 
 
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване
3. Цена, включваща и ДДС
4. Валидност на офертата
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или доставена лично.
 
Подпис ..................................
(печат) (име на кандидата)
 


Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)


 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО МЯРКА 322 "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА"
 

Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ

   
.....................................................................................................
...................................................................................................
(Печат от областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ)
Идентификационен № Дата/час/минута  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  
Наименование на кандидата:  
Община и ЕКАТТЕ на населеното/ите място/ места, където ще се реализира проектът:  
Наименование на проекта:  
I. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
ОСНОВНИ ДАННИ  
Име на кандидата:  
Юридически статут  
Номер и дата на решението, с което е създадена организацията:  
Единен идентификационен код към Агенцията по вписванията /БУЛСТАТ  
Фирмено дело №  
От дата:  
Районен съд:  
Том:  
Регистър:  
Страница:  
Партиден №  
Номер по ДДС  
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА  
IBAN  
BIC код  
Име на банката  
Адрес на банката  
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
Телефонен номер:  
Мобилен телефонен номер:  
Номер на факс:  
Електронен адрес:  
Интернет страница:  
УПРАВИТЕЛ/КМЕТ  
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай, че документите се подават от упълномощено лице)
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Пълномощно №:  
Дата:  
Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по мярка 322.    
Подпомаган съм по мярка 322 0 Да 0 Не
Брой на финансовите подпомагания: _________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Стойност на първото финансово подпомагане: .....................................................................................................................................................................................................................................
Евро
за проект с идентификационен № .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на второто финансово подпомагане: Евро
за проект с идентификационен № .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на третото финансово подпомагане: Евро
за проект с идентификационен № .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на четвъртото финансово подпомагане: Евро
за проект с идентификационен № .........................................................................................................................................................................................................................................................................
ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента: Евро
Кандидатствам по заповед за започване на приема на заявления за подпомагане на изпълнителния директор на РА № .................. от ................ г.  
     
Кандидатствам за междинно плащане по мярка 322 0 Да 0 Не
     
Обособени части от инвестицията за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от едно/две** междинно плащане)
    (левове)
Обособена част от инвестицията Подробно описание на дейността/актива Стойност
А Б В
1    
2    
 

Общо

 
*Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в две обособени части от инвестицията, като първата от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона Б; стойността на активите в колона В; за "Общо" в колона В сумата на всички необходими средства.
**Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за периода на изпълнение на проекта за всички останали ползватели на помощта.
В случай че не се кандидатства за междинно плащане, тази таблица не се попълва.
 
ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
Общи документи
1. Заявление за подпомагане (по образец) 0
2. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.)  
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата или заповед на кмета 0
4. Копие от решение на Общинската избирателна комисия 0
5. Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ или местното поделение на вероизповеданието за кандидатстване по ПРСР 2007 - 2013 г. 0
6. Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор (не се изисква от кандидати общини) 0
7. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (не се изисква от кандидати общини и граждански дружества) 0
8. Копие от регистрация по БУЛСТАТ 0
9. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът и юридическото лице - съдружник в гражданско дружество, нямат просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата (не се изисква от кандидати общини) 0
10. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)  
11. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)  
12. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.)  
13. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие 0
14. Счетоводен баланс за последния отчетен период (не се изисква от кандидати общини) 0
15. Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период заедно със справка за приходите и разходите по видове икономически дейности (не се изисква от кандидати общини) 0
16. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за последния отчетен период (не се изисква от кандидати общини) 0
17. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена или инвентарна книга 0
18. Копие от документ за собственост и/или ползване, договор за наем на сградите/помещенията/земята, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират съоръженията, за закупуване и/или инсталиране на нови съоръжения и/или обновяване на сградите и/или помещенията, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем той трябва да бъде в сила най-малко 6 години след датата на кандидатстване. (При кандидат гражданско дружество документите в точката се представят от всеки съдружник за съответния недвижим имот) 0
19. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда 0
20. Копие от одобрен идеен и/или технически/работен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община, заедно с документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват строително-монтажните работи, или учредено право на строеж за срок не по-малък от 6 години след датата на кандидатстване (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията) 0
21. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията) 0
22. Кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, в случаите по чл. 21, ал. 4 - най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с включен ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2б. Кандидатите посочват избрания оферент 0
23. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, в случаите по чл. 21, ал. 5 - една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорени с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с включен ДДС. Офертата се издава не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружава от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2б. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС 0
24. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, в случаите по чл. 21, ал. 4 - обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена 0
25. Копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта (при кандидатстване за финансиране на тези услуги), когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане 0
26. Копия от разписки и/или фактури за услуги, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, в случаите, когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане 0
27. Количествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен носител. 0
28. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (за кандидати юридически лица с нестопанска цел). 0
29. Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 21, ал. 1, т. 4, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП). 0
30. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС. Доставчиците или изпълнителите по договорите следва да бъдат регистрирани за местни лица в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а за чуждестранни лица - следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. 0
31. Декларация към чл. 14, ал. 6, т. 1 (посочена в приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2) (не се изисква от кандидати общини). 0
32. Декларация за нередности. 0
     
ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ МЕСТНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРПОИЗПОВЕДАНИЯТА, ПРИЗНАТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
Общи документи
1. Заявление за подпомагане (по образец). 0
2. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.)  
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават от представляващия. 0
4. Решение на компетентния орган на местното поделение на вероизповеданието за кандидатстване по ПРСР 2007 - 2013 г. (съгласно неговия устав). 0
5. Заповед, протокол за избор или решение, издадени или утвърдени от компетентния орган съгласно устава на БПЦ, които да доказват легитимността на настоятелството. 0
6. Заверено копие на устава на БПЦ (от кандидата). 0
7. Удостоверение за представителна власт, издадено от съответната митрополия не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. 0
8. Копие от регистрация по БУЛСТАТ. 0
9. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата. 0
10. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.)
11. Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие. 0
12. Справка за имуществото на местното поделение на БПЦ, заверена от съответното епархийско управление, издадена по образец, одобрен от Светия Синод, съгласуван с МЗХ и РА. 0
13. Копие от документ за собственост и/или ползване, договор за наем на сградите/помещенията/земята, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират съоръженията, за закупуване и/или инсталиране на нови съоръжения и/или обновяване на сградите и/или помещенията, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем той трябва да бъде в сила най-малко 6 години след датата на кандидатстване. 0
14. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда. 0
15. Копие от одобрен идеен и/или технически/работен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община, заедно с документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват строително-монтажните работи, или учредено право на строеж за срок не по-малък от 6 години след датата на кандидатстване (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). 0
16. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). 0
17. В случаите по чл. 21, ал. 4 - най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с включен ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2б. Кандидатите посочват избрания оферент. 0
18. В случаите по чл. 21, ал. 5 - една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорени с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с включен ДДС. Офертата се издава не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружава от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2б. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС. 0
19. В случаите по чл. 21, ал. 4 - обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най ниска цена. 0
20. Копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане), както и обосновка за избора на изпълнител. 0
21. Копия от разписки и/или фактури за услуги, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, в случаите, когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане. 0
22. Количествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен носител. 0
23. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.)
24. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС. Доставчиците или изпълнителите по договорите трябва да бъдат регистрирани за местни лица в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а за - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. 0
25. Декларация към чл. 14, ал. 6, т. 1 (посочена в приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2). 0
26. Декларация за нередности. 0
     
  Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5:  
1. Декларация, че в срок до 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ няма да изгражда подземна техническа инфраструктура или да реконструира съществуващата подземна техническа инфраструктура при реконструкция или строителство на улица/и (попълва се само за проекти, включващи реконструкция или строителство на улица/и) 0
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)
     
  Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 2:  
1. Решение на общински съвет за обявяване на сградата, обект на кандидатстване за сграда с местно историческо и културно значение или Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност с категория "местно значение" 0
2. Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за недвижимите културни ценности) 0
     
  Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 3:  
1. Удостоверение от съответния окръжен съд за вписване на местно поделение на вероизповеданието, регистрирано по чл. 20 от Закона за вероизповеданията, с изключение на местни поделения на вероизповеданията, признати за юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията (представя се от кандидати местно поделение на вероизповеданието, регистрирано по чл. 20 от Закона за вероизповеданията) 0
2. Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за недвижимите културни ценности) 0
     
  Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 4:  
1. Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за недвижимите културни ценности) 0
 
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в посочения ред.
 
Кандидатствам за сума от _______________________________ лева
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустими инвестиции)
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния кодекс.
_____________________________________________________________________________
дата/име/подпис на кандидата/печат
 
II. ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КАНДИДАТА
 
2.1. Опит в изпълнението на други проекти, свързани с дейността на организацията през последните три години
  Европейски Програма за Други Банкови кредити
  програми/ развитие на донорски и кредити от други
  проекти селските програми/ финансови
    райони проекти институции
Вид дейност/проект
Година
Сума
Източник на финансиране
Роля на организацията
Постигнати резултати
2.2. Кратко описание на организационната структура и капацитета за подготовка и управление на проекти на кандидата за подпомагане
2.3. Описание на ресурсите (площ, население, наличие на обучителни, културни и социални заведения, икономика) на територията на общината, където ще се реализира проектът
 
III. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
1.1. Местонахождение на инвестицията
Област/и, община, град/градове, село/села
1.2. Цели на проекта (общи и конкретна)
Кратко описание на общата цел и конкретните цели на проекта
1.3. Обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите на програмата
Моля, посочете следната информация:
1.3.1. Съответствие на проекта с целите и приоритетите на програмата.
1.3.2. Определете наличните нужди и ограничения в районите, които засяга проектът
1.3.3. Опишете целевите групи, към които е насочен проектът
1.3.4. Избройте причините за избора на целева група (и) и определянето на нуждите и (им). По какъв начин проектът допринася за удовлетворяване на нуждите на целевата група (и)?
1.3.5. Свързан ли е проектът с основната дейност на кандидата или с друга допълнителна дейност?
1.4. Допълняемост на проекта с предишни изпълнявани дейности
Предишни договори (проекти)
Подавали ли сте до момента същото или подобно по съдържание предложение по 0 да 0 не
някоя друга програма на Общността?    
Ако ДА, моля дайте следните подробности, като посочите основните разлики и допълняемост между настоящото предложение и предишните:
Име на Вид на Година Получена и Финансов Разлики Допълняемост
програмата дейностите   договорена източник    
      безвъзмездна      
      помощ (евро)      
             
Получавали ли сте през последните 3 години безвъзмездни помощи от ЕО, договори 0 да 0 не
или заеми директно от европейски институции или агенции?    
Ако ДА, моля дайте следните подробности, като посочите основните разлики и допълняемост между настоящото предложение и предишните:
Име на програмата Вид на дейността Година Сума (евро) Разлики Допълняемост
           
1.5. Стойност на проекта
Размер на финансовата помощ Размер на субсидията Размер на собственото участие
Общо СУМА % СУМА %
  ЛВ.   ЛВ.  
1.6. Описание на дейностите
1.6.1. Обособени части от инвестицията и дейности по изпълнението на проекта
Вид на инвестицията Описание и обосновка на дейности
Изграждане и/или подобряване на недвижима собственост  
1. Строителство на недвижима собственост  
2. Подобряване на недвижима собственост  
3. Друго  
   
Закупуване на съоръжения  
   
   
   
   
Общи разходи, свързани с инвестицията  
1. Консултантски услуги А. Предварителни  
  Б. След сключване на договора  
2. Проектиране А. Предварителни  
  Б. След сключване на договора  
3. Предпроектни проучвания А. Предварителни  
  Б. След сключване на договора  
4. Строителен надзор А. След сключване на договора  
5. Осигуряване на информи- А. След сключване на договора  
раност за проекта    
6. Други А. Предварителни  
  Б. След сключване на договора  
1.7. Продължителност и план за действие
Планираните дейности следва да бъдат описани достатъчно подробно по-горе в т. 1.6, за да се предостави обобщение на подготовката и въвеждането на всяка една от дейностите!
Срок за изпълнение на проекта Брой месеци
Планирано начало на изпълнение на проекта Месец/година
Планиран край на изпълнение на проекта Месец/година
Моля посочете в таблицата кога предвиждате стартирането на тръжните процедури или опишете процедурата за избор на изпълнител!
1.7.1.
Година N година N+1 N+2 Отговорен
(определете 200... 200... 200... за провеждане
година N)       на процедурите
Тримесечие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
Търг 1                          
Търг 2                          
Търг 3                          
Търг 4                          
1 = Проектиране 2 = Строителен надзор 3 = Строителство 4 = Доставка
Забележка. За определяне на реалистични срокове за процедурите моля да се използват сроковете, заложени в ЗОП за проекти за общините. За юридически лица с нестопанска цел и читалища моля опишете сроковете на процедурата за избор на изпълнители в случаите, когато същите не се явяват възложители по смисъла на ЗОП.
Моля посочете в таблицата кога предвиждате стартирането и изпълнението на всяка една от дейностите по т. 1.6!
Година N      
  Полугодие 1 Полугодие 2  
Дейност 1 Месец 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Отговорно лице
  1                       (кандидатстваща
                          организация или
                          партньори)
Начало на дейност 1 (заглавие)                          
Изпълнение на дейност 1 (заглавие)                          
Начало на дейност 2 (заглавие)                          
Т.н.                          
                           
                           
Година N + 1      
  Полугодие 1 Полугодие 2  
Дейност 2 Месец 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Отговорно лице
  1                       (кандидатстваща
                          организация или
                          партньори)
Начало на дейност 1 (заглавие)                          
Изпълнение на дейност 1 (заглавие)                          
Начало на дейност 2 (заглавие)                          
Т.н.                          
                           
                           
Година N + 2      
  Полугодие 1 Полугодие 2  
Дейност 3 Месец 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Отговорно лице
  1                       (кандидатстваща
                          организация или
                          партньори)
Начало на дейност 1 (заглавие)                          
Изпълнение на дейност 1 (заглавие)                          
Начало на дейност 2 (заглавие)                          
Т.н.                          
                           
                           
2. Описание на очакваните резултати от изпълнението на проекта
Планирани дейности Планирани
по т. 1.6 резултати
   
   
   
   
   
   
   
   
3. Аргументация за устойчивостта на резултатите от проекта
3.1. Финансов аспект - как ще се финансират дейностите след приключване на безвъзмездното финансиране?
3.2. Институционален аспект - ще продължат ли да съществуват структурите, от които зависи осъществяването на дейностите по проекта, след неговото приключване?
3.3. Как ще се управляват дейностите 5 години след реализиране на проекта?
4. Бюджет на проекта
Таблица за допустимите инвестиции
Идентификационен №: ......................................................
Вид на Марка, Коли- Единична Обща Обща Междинно Допустими Одобрено Одобрена
  инвести- модел чество цена сума сума плащане инвестиции междинно сума
  цията     без ДДС без ДДС с ДДС     плащане (лв.)
        (лв.) (лв.) (лв.)        
1 2 3 4 5 6 7 да не да не да не 11
                           
                           
                           
А Сума на инвестицията:                  
                     
Б Общи разходи, в т.ч. консултации                  
Б1 Разходи за консултации                  
                     
В Обща сума на инвестицията (А+Б)                  
Забележка. Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС.
Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата/име/подпис на кандидата/печат
 
 
(доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Държавен фонд "Земеделие" е администратор на лични данни съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214. Държавен фонд "Земеделие" събира и обработва лични данни за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР. Предоставените лични данни на Държавен фонд "Земеделие" за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие на изрично съгласие или в случаите, когато е предвидено в нормативен акт. Кандидатите или ползвателите на помощта по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР представят доброволно на Държавен фонд "Земеделие" следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, електронна поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с прилагането, контрола и мониторинга по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР. В случай на упълномощаване Държавен фонд "Земеделие" обработва следните категории лични данни на упълномощеното лице: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни). Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от Държавен фонд "Земеделие", и право на коригиране на същите по реда и условията на Закона за защита на личните данни. Непредоставянето на лични данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията на чл. 26, ал. 7.
 
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че:
1. Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" 0
2. Нямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие" 0
3. Нямам изискуеми публични задължения към държавата (не се попълва от кандидати общини) 0
4. Не съм подпомаган/одобрен за финансиране по други програми за същата инвестиция 0
5. Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по проекта 0
6. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис 0
7. Няма да извършвам разпоредителни сделки с инвестицията, подпомогната от ПРСР, в продължение на пет години от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ 0
8. Декларирам, че изпълнението на проекта ще доведе до пускане на обекта в експлоатация, подпомаган по реда на тази наредба 0
8а. Декларирам, че активът, за подобряването на който кандидатствам, е придобит през ...... г. 0
8б. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Декларирам, че инвестицията/инвестициите за дейността/дейностите, посочена/и в приложение № 1б, за която/които кандидатствам, са пострадали от наводнението в област Хасково през месец февруари 2012 г. (само за общини, посочени в приложение № 1б, и за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР). 0
9. Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от служители на Разплащателната агенция, Министерството на земеделието и храните и упълномощени представители на Европейската комисия 0
10. Предварителните разходи по чл. 21, ал. 1, т. 4, направени преди сключване на договора за подпомагане, са осъществени при спазване на Закона за обществени поръчки или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (само за общините) 0
11. Съм съгласен/съгласна моите данни да бъдат публикувани в съответствие с Регламенти (ЕО) № 1290/2005 и 259/2008 и че могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общността и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общността 0
12. Декларирам, че проектът, с който кандидатствам, не генерира приходи и е в обществен интерес (не се попълва за проекти, подадени от кандидати общини, и за проекти по чл. 7, ал. 2). 0
13. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи 0
Кандидатът е длъжен да отбележи декларираните обстоятелства с отметка в съответното поле
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата/име/подпис на кандидата/печат
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че представляваната от мен организация:
 
1. Не е получила държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.) 0
2. Е получила през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване) .....................................лв. 0
  ....................................................................................(словом), както следва:  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  За сектор "сухопътен транспорт":  
  ....................... лв. ..................................................(словом), както следва:  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
  ........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година  
Моля, отбележете в квадратчетата вярното. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната помощ и видът на разходите.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата/име/подпис на кандидата/печат
 
5. Формуляр за наблюдение изпълнението на дейностите по проекта по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места". Моля попълвайте информацията във формата, следвайки указанията.
Кандидатът е длъжен да попълни исканата информация в посочените по-долу полета.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о)
УРН: ......................................................................
УИН: ......................................................................
 
1. Вид на кандидата
(Моля оградете подходящия номер)
  Код
Община 1
Юридическо лице с нестопанска цел 2
Гражданско сдружение 3
Местен клон на вероизповедание 4
Читалище 5
 
2. Участие на кандидата по Програма САПАРД
(Моля, отбележете участието си в Програма САПАРД:)
ДА 1 № на договора
НЕ 2  
 
3. Физически показатели на проекта (O.322), R.10
Тип инвестиции м.е. - - Стойност* Обхванати населени места
      общо субсидия ЕКАТТЕ
0 Улици км нови     1. ..........................
    съществуващи     2. ..........................
          3. ..........................
          4. ..........................
0 Частни сгради бр. нови     1. ..........................
  км съществуващи     2. ..........................
          3. ..........................
          4. ..........................
0 Площади и тротоари кв.м нови     1. ..........................
    съществуващи     2. ..........................
          3. ..........................
          4. ..........................
0 Осветление бр. тела нови     1. ..........................
    съществуващи     2. ..........................
0 Паркове и зелени брой нови     1. ..........................
площи   съществуващи     2. ..........................
  кв. м       3. ..........................
          4. ..........................
0 Детски площадки и бр. нови     1. ..........................
съоръжения   съществуващи     2. ..........................
          3. ..........................
          4. ..........................
0 Обществени сгради, бр. нови     1. ..........................
в т. ч.   съществуващи     2. ..........................
- читалища,         3. ..........................
- сгради - паметници         4. ..........................
на културата          
- религиозни сгради          
0 Енергий- Брой брой нови     1. ..........................
на ефек- сгради   съществуващи     2. ..........................
тивност Спестена kWh       3. ..........................
  енергия за ото-         4. ..........................
  пление          
4. Резултати от инвестицията: O.322; R.10
  Постоянни работни Население, Километри или брой новоизградена
  места което се или възстановена инфраструктура,
  (среден списъчен възползва от сгради или съоръжения и инсталации
  брой)(1) обектите  
    Брой  
  - - R.10  
  запазени нови общо в селата рехабилитирани новоизградени
0 Улици            
0 Площади и тротоари            
0 Осветление            
0 Паркове и зелени площи            
0 Детски площадки и съоръжения            
0 Обществени сгради,            
в т.ч.            
- читалища            
- сгради - паметници на културата            
- сгради с религиозно значение            
0 Енергийна ефективност            
0 Интегрирани планове за обновяване на населеното място            

ОБЩО

           
(1) Определение: Средният списъчен брой се определя по метода на средната величина.
а) Средният списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни), като полученият брой се разделя на броя на календарните дни през отчетния месец (30 или 31 или за месец февруари 28 или 29 дни).
б) Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият брой се дели на 12.
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ (1)
по чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/ата _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________, притежаващ лична карта № _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
издадена на ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата на издаване)

от МВР - гр. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(място на издаване)

адрес:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(постоянен адрес)

в качеството си на ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код ________________, № ________________________, със седалище _________________________________________________________
и адрес на управление ______________________________________________________, тел.: ___________________________________, факс: _____________________________, БУЛСТАТ ______________________ - кандидат по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно:
Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности.
- Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка.
- Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
- Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и до ръководителя на Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един за деклариращия и за РА.
 
Дата: .............
Подпис на деклариращия: ............................................................................................
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя - юридическо лице, и от представляващия кандидата/ползвателя - гражданско дружество, съдружниците - физически лица, и членовете на управителния орган, прокуриста или търговския пълномощник на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.


Приложение № 4 към чл. 26, ал. 3, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., предишно Приложение № 4 към чл. 26, ал. 2, т. 2 - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.)


Критерии за оценка на проектни предложения
 
Критерии за оценка Точки
Проектът ще се изпълнява в населено място с население между 500 и 5000 жители 40
Проектът ще се изпълнява в община с население до 10 000 жители 10
Юридически лица с нестопанска цел, които са регистрирани в общините, където ще се извършват дейностите по проекта 10
Проектът е предложен от кандидат, който не е бил подпомаган по сходни дейности от ЕС 30
Заявлението за кандидатстване съдържа технически/работен проект на инвестицията 10
Всичко 100
   


Приложение № 4a към чл. 26, ал. 3, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Критерии за оценка на проекти за инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5, посочени в приложение № 1a, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 1a
 
Критерии Точки
1. Размер на щетите на територията на населените места, в които ще се изпълнява проектът:  
* До 1 000 000 лева 10
* От 1 000 001 лева до 2 000 000 лева 15
* От 2 000 001 лева до 3 000 000 лева 20
* Над 3 000 001 лева 30
2. Общ брой на жителите на територията на населените места, в които ще се изпълняват инвестициите (по данни от НСИ към 31 декември 2011 г.):  
* До 10 000 жители 10
* Над 10 001 жители 15
Всичко: 100


Приложение № 5 към чл. 33, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Документи, подавани при кандидатстване за плащане:

I. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане:

1. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.)
2. Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета в случай, че документите не се подават лично от ползвателя на помощта.
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Банкова гаранция или запис на заповед или при поръчителство - удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им - оригинал или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителството и др.) и тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие.
4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.) Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед по чл. 12, ал. 9.
5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Договор за откриване и водене на специална отделна банкова сметка за средства от Европейския съюз, сключен между ползвателите общини и търговска банка.
6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта - юридическо лице, и членовете на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост се представя и от представляващия ползвателя на помощта - гражданско дружество, съдружник - физическо лице, и член/ове на управителния орган на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта. (Не се представя от общини)
7. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта и юридическото лице - съдружник в гражданско дружество, нямат просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта. (Не се представя от общини)
8. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта или юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, не са обявени в процедура по несъстоятелност и/или ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие. (Не се представя от общини)
9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2). (Не се представя от общини)
10. (нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Решение за сключване на договор за поръчителство на съвета на директорите, едноличния собственик на капитала или управителния съвет в зависимост от системата на управление на акционерното дружество, което е поръчител.
11. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Проект на договор за поръчителство (представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово плащане да бъде поръчителство).

II. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за междинно плащане:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта или юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, не са обявени в процедура по несъстоятелност и/или ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие. (Не се представя от общини.)
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.)
6. Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета в случай, че документите не се подават лично от кандидата (ползвател на помощта).
7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта и юридическото лице - съдружник в гражданско дружество, нямат просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта. (Не се представя от общини)
8. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Декларация по образец (в случай, че ползвателят няма регистрация по ЗДДС), че ползвателят няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР.
9. Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.
10. Платежно нареждане или друг документ, доказващ плащане от страна на ползвателя, прикрепен към всяка фактура.
11. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта.
12. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Договор за строителство/доставка/услуга между ползвателя и изпълнителя с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен носител. В договорите се описва ДДС.
13. Декларация от всеки доставчик, че активите - предмет на инвестиция, не са втора употреба.
14. Декларация от ползвателя за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).
15. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Приемо-предавателен протокол на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и доставчика, с детайлно описание на техническите характеристики на активите - предмет на инвестицията.
16. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
17. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта - юридическо лице, и членовете на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост се представя и от представляващия ползвателя на помощта - гражданско дружество, съдружник - физическо лице, и член/ове на управителния орган на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта. (Не се представя от общини)
18. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2) (Не се представя от общини)
19. (нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строително-монтажни дейности (когато е приложимо).
20. (нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка (когато е приложимо вариационна заповед), книга на обекта, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителя (когато е приложимо).
21. (нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Застрахователна полица на предмета на обособената част от инвестицията в полза на РА, покриваща рисковете, описани в договора между кандидата и РА, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с подробен опис на застрахованото имущество.
22. (нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружена от пълно дневно банково извлечение.
23. (нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 ЗМСП (за ползватели на помощта ЮЛНЦ).
24. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Удостоверение от обслужващата банка съгласно чл. 12, ал. 12.
25. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Декларация за минимална помощ по образец съгласно приложение № 5a за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г. (само за ползвателите на помощта - читалища, местни поделения на вероизповеданията, граждански дружества на физически и/или юридически лица или ЮЛНЦ).

III. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за окончателно плащане:

Общи документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта или юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, не са обявени в процедура по несъстоятелност и/или ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие. (Не се представя от общини)
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.)
6. Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета в случай, че документите не се подават лично от кандидата (ползвател на помощта) или заповед на кмета.
7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта и юридическото лице - съдружник в гражданско дружество, нямат просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта. (Не се представя от общини)
8. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (не се представя от общини и местни поделения на вероизповеданията).
9. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Счетоводен баланс към датата на подаване на заявката съгласно ЗС (не се представя от общини и местни поделения на вероизповеданията).
10. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (не се изисква от кандидати общини и местни поделения на вероизповеданията).
11. Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявката съгласно ЗС (не се изисква от кандидати общини и местни поделения на вероизповеданията).
12. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (не се изисква от кандидати общини и местни поделения на вероизповеданията).
13. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (не се изисква от кандидати общини и местни поделения на вероизповеданията).
14. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя, доказваща заприхождаването на финансирания актив.
15. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Декларация по образец (в случай, че ползвателят няма регистрация по ЗДДС), че ползвателят няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР.
16. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи (не се представят в случаите по чл. 34, ал. 4).
17. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Платежно нареждане или друг документ, доказващ плащане от страна на ползвателя, прикрепен към всяка фактура (не се представят в случаите по чл. 34, ал. 4).
18. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта (не се представя в случаите по чл. 34, ал. 4).
19. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на РА, покриваща рисковете, описани в договора между кандидата и РА, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с подробен опис на застрахованото имущество.
20. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружена от пълно дневно банково извлечение.
21. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Договор за строителство/доставка/услуга между ползвателя и изпълнителя с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин на доставка, ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен носител. В договорите се описва ДДС.
22. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Приемно-предавателен протокол, подписан от ползвателя на помощта и доставчика, с детайлно описание на техническите характеристики на активите - предмет на инвестицията (предоставя се на хартиен и на електронен носител).
23. Декларация от всеки доставчик, че активите - предмет на инвестиция, не са втора употреба.
24. Декларация от ползвателя за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).
25. (отм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.)
26. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
27. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.) Свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта - юридическо лице, и членовете на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост се представя и от представляващия ползвателя на помощта - гражданско дружество, съдружник - физическо лице, и член/ове на управителния орган на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие заверено от ползвателя на помощта. (Не се представя от общини)
28. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2). (Не се представя от общини)
29. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Проформа фактура (представя се в случаите по чл. 34, ал. 4).
30. (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания (представя се в случаите по чл. 34, ал. 4).
31. (нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. (представя се в случаите по чл. 34, ал. 4).
32. (нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строително-монтажни дейности (когато е приложимо).
33. (нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка (когато е приложимо вариационна заповед), книга на обекта, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителя (когато е приложимо).
34. (нова - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 ЗМСП (за ползватели на помощта ЮЛНЦ).
35. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Удостоверение от обслужващата банка съгласно чл. 12, ал. 12.
36. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Декларация за минимална помощ по образец съгласно приложение № 5a за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г. (само за ползвателите на помощта - читалища, местни поделения на вероизповеданията, граждански дружества на физически и/или юридически лица или ЮЛНЦ).

Специфични документи по видове дейности:
(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г.)

I. Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях:
1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен контрол - за строежи първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ; удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж - за строежи от четвърта и пета категория; приемо-предавателен протокол, който да е на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и изпълнителя, за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи - за строежи шеста категория.
6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (образец № 2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на инвестицията).
7. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо) за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
8. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. и други случаи (образец № 11 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо) за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.

II. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление:
1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен контрол - за строежи първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ; удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж - за строежи от четвърта и пета категория; приемо-предавателен протокол, който да е на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и изпълнителя, за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи - за строежи шеста категория.
6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (образец № 2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на инвестицията).
7. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо) за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
8. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. и други случаи (образец № 11 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо) за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.

III. Реконструкция/ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение, сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка:
1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен контрол - за строежи първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ; удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж - за строежи от четвърта и пета категория; приемо-предавателен протокол, който да е на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и изпълнителя, за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи - за строежи шеста категория.
6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (образец № 2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на инвестицията).
7. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо) за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
8. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. и други случаи (образец № 11 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо) за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.

IV. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка:
1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2013 г., в сила от 08.01.2013 г.) Разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен контрол - за строежи първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ; удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж - за строежи от четвърта и пета категория; приемо-предавателен протокол, който да е на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и изпълнителя, за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи - за строежи шеста категория.
6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (образец № 2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на инвестицията).
7. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).
8. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. и други случаи (образец № 11 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо) за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.

V. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място:
1. Заповед за одобрение на плана от кмета на съответната община.
2. Становище от ОЕСУТ.


Приложение № 5а към чл. 34, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г.)


Декларация за минимална помощ
Долуподписаният/ата .....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................................................................................................................................................................................................................
притежаващ лична карта № ....................................................................................................................................................................................................
издадена на ...................................................................................................................................................................................................................
(дата на издаване)
от МВР - гр. ...................................................................................................................................................................................................................
(място на издаване)
адрес: ............................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ...............................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на окръжен съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код ...................
№ ...............................................................................................................................................................................................................................
със седалище ...................................................................................................................................................................................................................
и адрес на управление ..........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
тел.: ...................., факс: ............................., БУЛСТАТ ....................................................-
ползвател на помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места":
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
А. Общата сума на получената минимална помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ от представляваното от мен читалище, местно поделение на вероизповеданията, граждански дружества на физически и/или юридически лица или ЮЛНЦ през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране заедно с помощта за дейностите по проекта не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и на 100 000 евро за предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл "Сухопътен транспорт".
В случай че представляваното от Вас читалище, местно поделение на вероизповеданията, граждански дружества на физически и/или юридически лица или ЮЛНЦ е получавало минимална помощ извън помощта по настоящия проект, моля попълнете таблицата:
 
Година на предоставяне на помощта (*) Орган, предоставил помощта Разходи (1), за които е предоставена помощта Размер на помощта (в лв.)
       
       
       
       
Общо:      
(*) Помощта се счита за получена от датата на сключване на договор за предоставянето и или от датата на издаване на друг документ, който дава на лицето право да я получи.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Посочва се конкретният вид услуга, актив и др.
 
 
Б. Предприятие партньор/свързано предприятие:  
1. Не е получило държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.)  
2. Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване)  
  ........................ лв. .......................... (словом), както следва:  
  ........................ лв. ........................... (словом) за .............. година  
  ........................ лв. .......................... (словом) за .............. година  
  ........................ лв. .......................... (словом) за .............. година  
  За сектор "Сухопътен транспорт":  
  ....................... лв. ........................... (словом), както следва:  
  ........................ лв. .......................... (словом) за .............. година  
  ........................ лв. .......................... (словом) за .............. година  
Вярната информация се зачертава. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната помощ и видът на разходите.
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния кодекс.
   
Дата: .........................................................................................................
Подпис: ........................................................................................................
   


Приложение № 6 към чл. 40, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 09.02.2010 г.)


Приложение № 7 към чл. 50, ал. 5

Технически правила за изобразяване на знамето на Европейския съюз
1. Знаме на Европейския съюз
- Символно описание
На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като числото 12 е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства под европейския флаг.
- Хералдическо описание
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.
- Геометрично описание


Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина/размах е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове


Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните
РЕФЛЕКС цветове:
  Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на правоъгълника;
Жълто ПАНТОН Жълто ПАНТОН за звездите.
  Международната гама цветове
  ПАНТОН е много разпространена и леснодостъпна даже за непрофесионалисти.
  Четирицветен процес/технология
  Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 % "Процес Жълто". Смесването на 100 % "Процес Циан" с 80 % "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".
  Интернет
  В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)
   

- В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).


Ако имате наличен само син цвят (той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се), използвайте го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в негатив - бяло, а полето/фонът - 100 % синьо.


- В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или, във всеки случай, такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като широчината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника.


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет адрес:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти