Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от министъра на външните работи

Обн. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тази наредба определя условията и реда за организиране и провеждане от Дипломатическия институт към министъра на външните работи, наричан по-нататък "Института", на обучение за повишаване на професионалната квалификация на служителите на Министерството на външните работи и на служителите в други бюджетни организации, включително курсове по чуждоезиково обучение.
(2) Наредбата определя и условията и реда, при които Институтът подготвя, осигурява и провежда курсове по дипломатическо обучение за служители на чуждестранни дипломатически служби и чуждестранни държавни администрации.

Глава втора.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Раздел I.
Курсове и обучение

Чл. 2. (1) Институтът организира и провежда различни видове обучение за повишаване на професионалната квалификация на служителите на Министерството на външните работи при годишна програма, включваща:
1. основен дипломатически курс;
2. основен дипломатически курс за общата администрация;
3. специализиран дипломатически курс за дипломатически служители;
4. курс по консулска дипломация;
5. други курсове и обучение по одобрен от министъра на външните работи ежегоден план.
(2) Директорът на Института одобрява за участие в курсовете по тази глава и други лица, като определя такса.
(3) Институтът издава сертификати на обучаващите се за успешно завършените курсове.

Раздел II.
Основен дипломатически курс


Чл. 3. (1) Институтът организира и провежда основен курс по дипломация за служители без дипломатически ранг от специализираната администрация с цел да задълбочи разбирането им за актуалните тенденции в международните отношения и политика и тяхното влияние върху българската външна политика, както и да повиши и задълбочи личните им и професионални умения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Общата продължителност на курса е до дванадесет седмици с хорариум до 300 часа.
(3) Курсът се провежда един път в годината с откъсване от работа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Продължителността на курса, хорариумът, основните модули в курса, учебната програма и стандарти и броят на участниците се определят за всеки курс от директора на института.


Чл. 4. (1) Институтът изпраща до дирекциите от специализираната администрация на Министерството на външните работи съобщение за провеждането на курса по чл. 3, като посочва и срок за подаване на молби за участие.
(2) Съобщението по ал. 1 се публикува на вътрешната електронна страница на Министерството на външните работи.


Чл. 5. (1) В срока по чл. 4, ал. 1 служители, отговарящи на условието по чл. 3, подават молба за участие до директора на дирекция "Човешки ресурси" на Министерството на външните работи с копие до директора на Института, в която посочват:
1. трите имена и длъжността;
2. дирекцията, в която работи служителят;
3. телефон за връзка и електронен адрес.
(2) Молбата по ал. 1 се съпровожда от становище на директора на дирекцията, в която работи служителят.
(3) Молба, която не отговаря на изискванията по ал. 1 и 2, не се разглежда.


Чл. 6. В 7-дневен срок от изтичане на срока по чл. 4, ал. 1 директорът на дирекция "Човешки ресурси" представя списък на директора на Института с лицата, одобрени за участие в курса.


Чл. 7. Директорът на Института утвърждава списък на лицата за участие в основния дипломатически курс.


Чл. 8. В хода на курса всеки участник получава текуща оценка от Института, която се формира на базата на следните компоненти:
1. посещаемост в курса;
2. активност по време на лекции и интерактивни форми на обучение;
3. резултати на тестове и други писмени форми;
4. мотивация, комуникативни умения, работа в екип и аналитични способности.


Чл. 9. (1) Курсът завършва с изпит пред комисия, назначена от министъра на външните работи.
(2) Изпитът се състои в устна защита на експертен доклад, изготвен по време на курса, и завършва с оценка.
(3) Крайната оценка на участниците се формира като средноаритметична от оценките по чл. 8 и по ал. 2.
(4) За успешно завършил курса се счита участник с крайна оценка не по-ниска от 4,50.

Раздел III.
Основен дипломатически курс за служители от общата администрация


Чл. 10. (1) Институтът организира и провежда основен курс по дипломация за служители от общата администрация, чиято цел е да запознае служителите с актуалните тенденции в международните отношения и политика и тяхното влияние върху българската външна политика.
(2) Общата продължителност на курса е един месец със среден хорариум 80 часа.
(3) Курсът се провежда един път в годината с откъсване от работа.
(4) Основните модули в курса, учебната програма и стандарти и броят на участниците се определят за всеки курс от директора на Института.


Чл. 11. (1) Институтът изпраща до дирекциите от общата администрация на Министерството на външните работи съобщение за провеждането на основния дипломатически курс за общата администрация, като посочва и срок, в който следва да бъдат подадени молбите за участие.
(2) Съобщението по ал. 1 се публикува във вътрешната електронна страница на Министерството на външните работи.


Чл. 12. (1) В срока по чл. 11 кандидатите подават молба за участие в курса до директора на дирекция "Човешки ресурси" с копие до директора на Института, в която посочват:
1. трите имена и длъжността;
2. дирекцията, в която работи служителят;
3. телефон за връзка и електронен адрес.
(2) Молбата по ал. 1 се съпровожда със становище на директора на дирекцията, в която работи служителят.
(3) Молба, която не отговаря на изискванията по ал. 1 и 2, не се разглежда.


Чл. 13. В 7-дневен срок от изтичане на срока по чл. 11 директорът на дирекция "Човешки ресурси" предоставя на директора на Института списък с одобрените за участие в курса служители.


Чл. 14. В хода на курса всеки участник получава текуща оценка от Института, която се формира на базата на следните компоненти:
1. посещаемост в курса;
2. активност по време на лекции и интерактивни форми на обучение;
3. резултати на тестове и други писмени форми;
4. мотивация, комуникативни умения, работата в екип.


Чл. 15. За успешно завършил курса се счита участник, чиято текуща оценка е не по-ниска от 4,00.

Раздел IV.
Специализиран дипломатически курс за дипломатически служители


Чл. 16. (1) Курсът за дипломатически служители, наричан по-нататък "специализиран дипломатически курс", се провежда в отделни краткосрочни тематични модули.
(2) Основните модули в курса, учебната програма, формата на обучение и броят на участниците се определят за всеки курс от директора на Института.


Чл. 17. В курса участват служители на Министерството на външните работи, които отговарят на следните изисквания:
1. притежават дипломатически ранг не по-нисък от "втори секретар";
2. притежават ниво владеене на съответния за избрания модул чужд език.


Чл. 18. (1) Институтът изпраща до всички дирекции на Министерството на външните работи съобщение за провеждането на специализирания дипломатически курс, като посочва и информация за отделните модули, включени в курса.
(2) В съобщението по ал. 1 се определя и срок, в който следва да бъдат подадени молбите за участие.


Чл. 19. (1) В срока по чл. 18, ал. 2 служители, отговарящи на изискванията по чл. 17, подават молба за участие в курса до директора на дирекция "Човешки ресурси" с копие до директора на Института, в която се посочват:
1. трите имена и длъжността;
2. дирекцията, в която работи служителят;
3. телефон за връзка и електронен адрес.
(2) Молбата по ал. 1 се съпровожда от становище на директора на дирекцията, в която работи служителят.
(3) Молба, която не отговаря на изискванията по ал. 1 и 2, не се разглежда.
(4) Директорът на дирекция "Човешки ресурси" представя на директора на Института списък на служителите, одобрени за участие в курса.


Чл. 20. Директорът на Института утвърждава списък на участниците в специализирания дипломатически курс.

Раздел V.
Курс по консулска дипломация


Чл. 21. (1) Два пъти годишно (пролет и есен) Институтът организира и провежда курс по "Консулска дипломация".
(2) Основните модули в курса, учебната програма, формите на обучение и броят на участниците се определят за всеки курс от директора на Института.


Чл. 22. Институтът изпраща до всички дирекции на Министерството на външните работи съобщение за провеждането на курс по "Консулска дипломация", като определя срок, в който следва да бъдат подадени молбите за участие.


Чл. 23. (1) В срока по чл. 22 служителите на Министерството на външните работи подават молба за участие до директора на дирекция "Човешки ресурси" с копие до директора на Института, в която се посочват:
1. трите имена и длъжност;
2. дирекцията, в която работи служителят;
3. телефон за връзка и електронен адрес.
(2) Молбата по ал. 1 се съпровожда от становище на директора на дирекцията, в която работи служителят.
(3) Молба, която не отговаря на изискванията по ал. 1 и 2, не се разглежда.
(4) Директорът на дирекция "Човешки ресурси" изпраща на директора на Института списък на одобрените за участие в курса служители.


Чл. 24. Директорът на Института утвърждава списък на участниците в курса по "Консулска дипломация".

Глава трета.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ В ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел I.
Курсове за служители на други бюджетни организации


Чл. 25. (1) Институтът провежда специализирано дипломатическо обучение за повишаване професионалната квалификация и на служители в други бюджетни организации.
(2) Директорът на Института определя такси за участие в курсовете по тази глава.
(3) Годишната програма за обучение на Института за повишаване на професионалната квалификация на служители в други бюджетни организации включва:
1. курс по военна дипломация;
2. курс по дипломация за служители на държавната администрация.
(4) Служители на бюджетни организации могат да участват в курсовете по глава втора, раздел пети.
(5) Институтът издава сертификати на обучаващите се за успешно завършените курсове.

Раздел II.
Курс по военна дипломация


Чл. 26. (1) Институтът съвместно с Военната академия "Г. С. Раковски" организира курс по военна дипломация.
(2) Обучението е с продължителност 1 месец с откъсване от работа.


Чл. 27. В курса участват офицери от средното равнище на военната йерархия, както и цивилни лица.


Чл. 28. Директорът на Института утвърждава списъка на участниците в курса.

Раздел III.
Курсове по дипломация за служители на държавната администрация


Чл. 29. (1) Институтът провежда курсове за представители на държавната администрация за повишаване на тяхната външнополитическа компетентност.
(2) Учебната програма и форми на обучение, броят на участниците, а при необходимост и допълнителни изисквания за участие се определят за всеки курс от директора на Института.


Чл. 30. Институтът изпраща съобщение за предстоящо провеждане на курс по чл. 29 до ръководители на държавни ведомства.


Чл. 31. Директорът на Института утвърждава списъка на участниците в курса.

Глава четвърта.
ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ


Чл. 32. (1) Институтът ежегодно провежда курсове (за начинаещи и за напреднали) по чуждоезиково обучение за служителите на Министерството на външните работи самостоятелно или съвместно с български и чуждестранни езикови школи.
(2) Учебната година започва през септември и приключва през юни следващата година.


Чл. 33. (1) Ежегодно не по-късно от 15 септември Институтът изпраща до всички дирекции на Министерството на външните работи информация относно предстоящите чуждоезикови обучения, като определя и срок за подаване на молби за участие в обученията.
(2) Информацията се публикува на вътрешната електронна страница на Министерството на външните работи.


Чл. 34. В срока, определен от Института в съобщението по чл. 33, ал. 1, служителите, желаещи да посещават езиков курс, подават молба, със съгласие на директора на дирекцията, в която работят, до директора на дирекция "Човешки ресурси" с копие до директора на Института, в която посочват:
1. трите имена и длъжността си;
2. дирекцията, в която работят;
3. телефон за връзка и електронен адрес;
4. езиковия курс, в който желаят да участват;
5. ниво на владеене на езика.


Чл. 35. Участниците в езиковите курсове сключват договор с Института, с който поемат задължение да посещават редовно учебните занятия и да се явяват на изпити за съответното езиково ниво.


Чл. 36. Не се допуска участие в повече от два чуждоезикови курса едновременно.


Чл. 37. Чуждоезиковото обучение се осъществява по разработени от Института самостоятелно или съвместно със съответната езикова школа учебни стандарти и планове.


Чл. 38. След приключване на обучението Институтът самостоятелно или съвместно със съответната езикова школа издава на всеки успешно приключил обучението курсист сертификат.

Глава пета.
ПОДГОТОВКА, ОСИГУРЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СЛУЖБИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДЪРЖАВНИ АДМИНИСТРАЦИИ


Чл. 39. (1) Институтът подготвя, организира и провежда дипломатическо обучение за служители на чуждестранни дипломатически служби и чуждестранни държавни администрации.
(2) Обучението по ал. 1 се провежда след съгласуване на изискванията за участие, условията и сроковете за кандидатстване с министерствата на външните работи на съответните държави.


Чл. 40. Институтът организира и провежда курсове по български език и култура за чуждестранни дипломати.


Чл. 41. Институтът разработва специфични форми на обучение по чл. 39 и 40.


Чл. 42. Институтът издава сертификати на завършилите обученията по чл. 39 и курсовете по чл. 40.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Служители на Министерството на външните работи участват в курсовете по глава трета, раздел втори без заплащане на такса.


§ 2. На основание чл. 81, ал. 4 от Закона за дипломатическата служба служителите на Дипломатическия институт могат да участват в курсовете по тази наредба по преценка на директора на Института.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 82, т. 2 и 3 от Закона за дипломатическата служба.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти