Logo Сряда, 2 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКАТА ПРИ ПРЕВИШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА

В сила от 05.08.2008 г.
Приета с ПМС № 187 от 28.07.2008 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се урежда редът за:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) плащане на вноската при превишение на националната млечна квота от одобрените изкупвачи на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) плащане на вноската при превишение на националната млечна квота от производителите на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота за директни продажби, на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;
3. плащане на вноската при превишение на националната млечна квота от производителите на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота за доставки, на одобрените изкупвачи;
4. разпределение на остатъка от вноската след изплащане задължението на Република България към Европейския фонд за гарантиране в земеделието.

Глава втора.

Раздел I.
Плащане на вноската от одобрените изкупвачи

Чл. 2. (1) Одобрените изкупвачи подават до 10-о число на следващия месец на хартиен носител и в електронен вид (електронна поща или оптичен носител) месечна справка за изкупените количества краве мляко от всеки производител в килограми и тяхната масленост в гр/кг по реда на чл. 37 от Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота (ДВ, бр. 108 от 2007 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) На базата на справките по ал. 1 Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) регистрира всяко превишение на индивидуална млечна квота за доставки и изпраща уведомително писмо до одобрения изкупвач, с когото превишилият индивидуалната си млечна квота производител има сключен договор за доставка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Когато изпълнението на националната млечна квота за доставки достигне 90 на сто, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща уведомително писмо за започване на авансово събиране на вноската до одобрения изкупвач, с когото превишилите индивидуалната си млечна квота производители имат сключен договор за доставка.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Уведомителното писмо указва размера на превишението на индивидуалната млечна квота за доставки на съответния производител и размера на дължимата авансова вноска за превишението.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Одобреният изкупвач е длъжен да внесе дължимата авансова вноска по сметката на ДФЗ - РА в 30-дневен срок от уведомяването.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Забранява се авансово удържане на вноска от изкупвачите преди получаване на уведомителното писмо по ал. 3.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) След крайния срок за подаване на годишните декларации по чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ, L 94 от 31 март 2004 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 595/2004", най-късно до 1 юли ДФЗ - РА извършва окончателно изчисляване на доставеното и декларираното през предходния квотен период краве мляко.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция изчислява изпълнението на националната млечна квота за доставки, като към декларираните по чл. 8 от Регламент (ЕО) № 595/2004 количества се добавят всички количества от неизпълнени индивидуални млечни квоти за доставки и свободните количества в националния млечен резерв за доставки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В случай на превишение на националната млечна квота за доставки в срок до 31 юли ДФЗ - РА определя размера на вноската, дължима от одобрените изкупвачи, които са сключили договори за доставка с производители, превишили индивидуалната си млечна квота след изчислението по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Размерът на вноската се определя с акт на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" по реда на чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Одобреният изкупвач внася дължимата вноска, намалена с направените авансови плащания, в срок до 1 октомври на следващия квотен период по сметката на ДФЗ - РА.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Ако одобреният изкупвач не внесе дължимата сума в срока по чл. 4, тя се събира по реда на ДОПК от Националната агенция за приходите.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При неизпълнение на задължения по този раздел одобрението на изкупвачите се отнема на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Раздел II.
Плащане на вноската от производителите на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота за директни продажби


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) След крайния срок за подаване на годишните декларации по чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004 най-късно до 1 юли ДФЗ - РА извършва окончателно изчисляване на продаденото и декларираното през предходния квотен период краве мляко.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция изчислява изпълнението на националната млечна квота за директни продажби, като към декларираните по чл. 11 от Регламент (ЕО) № 595/2004 количества се добавят всички количества от неизпълнени индивидуални млечни квоти за директни продажби и свободните количества в националния млечен резерв за директни продажби.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Когато по реда на ал. 2 се констатира превишение на националната млечна квота за директни продажби за изминалия квотен период, в срок до 31 юли ДФЗ - РА определя размера на вноската, дължима от производителите, превишили индивидуалната си млечна квота за директни продажби.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Размерът на вноската се определя с акт за установяване на публично държавно вземане, издаден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", по реда на чл. 166, ал. 2 ДОПК.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Производителите на краве мляко, превишили индивидуалната си млечна квота за директни продажби, внасят дължимата вноска по сметка на ДФЗ - РА в срок до 1 октомври след изтичане на квотния период, за който се дължи вноската.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Невнесените в срока по чл. 8 вноски се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от Националната агенция за приходите.

Раздел III.
Плащане на вноската от производителите на одобрените изкупвачи


Чл. 10. Одобрените изкупвачи са длъжни при всяка доставка да следят и да уведомяват писмено производителите на краве мляко, с които имат сключен договор за доставка, за количеството мляко, превишаващо индивидуалната им млечна квота.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При превишаване на индивидуалната млечна квота и получено уведомително писмо от ДФЗ - РА, за започване на авансово удържане на вноската одобреният изкупвач удържа авансово 0,5443 лв. на килограм от цената на млякото при всяка доставка от съответния производител.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Когато по реда на чл. 3, ал. 2 от наредбата се установи, че няма превишение на националната млечна квота за доставки, ДФЗ - РА възстановява авансово платените вноски на одобрените изкупвачи до 1 април на следващия квотен период.
(2) След постъпване на сумите по ал. 1 по банковите сметки на изкупвачите те са длъжни в 7-дневен срок да възстановят всички авансово удържани суми на съответните производители, от които са събрани.


Чл. 13. При неизпълнение на задължения по този раздел одобрението на изкупвачите се отнема на основание чл. 52, ал. 2 ЗПООПЗПЕС.

Глава трета.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСТАТЪКА ОТ ВНОСКАТА СЛЕД ИЗПЛАЩАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Когато по реда на чл. 3, ал. 3 ДФЗ - РА установи, че има превишение на националната млечна квота и сумата от събраните вноски на производителите надвишава дължимата вноска, ДФЗ - РА определя размера на остатъка за всеки от тях в зависимост от размера, с който съответният производител е надвишил индивидуалната си млечна квота.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция публикува на официалната си интернет страница списък с имената на производителите и сумите, които ще им бъдат възстановени, съгласно заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В срок до 1 април на следващия квотен период ДФЗ - РА, разпределя и депозира по банковите сметки изчислената по ал. 1 сума между изкупвачите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В 7-дневен срок от датата на постъпване на сумата по банковите сметки по ал. 3 изкупвачите се задължават да възстановят остатъка на производителите, от които той е събран.
(5) При неизпълнение на задължения по ал. 3 одобрението на изкупвачите се отнема на основание чл. 52, ал. 2 ЗПООПЗПЕС.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Когато по реда на чл. 7, ал. 3 ДФЗ - РА установи, че има превишение на националната млечна квота и сумата от събраните вноски на производителите с квота за директни продажби надвишава дължимата вноска за превишение на националната млечна квота, ДФЗ - РА определя размера на остатъка за всеки производител в зависимост от размера, с който съответният производител е надвишил индивидуалната си млечна квота.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В срок до 1 април на следващия квотен период ДФЗ - РА възстановява по банков път изчисления по реда на ал. 1 остатък на производителите, от които е събран.


Чл. 16. Когато сумата в размер на 1 на сто от вноската за превишение на националната млечна квота, която не се внася в Европейския фонд за гарантиране в земеделието съгласно чл. 16а от Регламент (ЕО) № 595/2004, надвишава сумата, необходима за покриване на случаите на несъстоятелност или обективна невъзможност на производител да плати дължимата вноска, остатъкът се разпределя по реда на чл. 14 и 15.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Уведомяванията по наредбата се извършват по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКАТА ПРИ ПРЕВИШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2014 Г.)

§ 11. Навсякъде в наредбата думите "Разплащателна агенция" се заменят с "Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция" и абревиатурата "РА" се заменя с "ДФЗ - РА".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти