Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 14 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 05.08.2008 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 16 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката:
1. подобряване на човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и усъвършенстване на уменията;
2. осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси, включително изискванията за кръстосаното съответствие, възобновяемите източници на енергия и биологичното производство.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. Допустимите дейности за обучение са курсове и информационни дейности.


Чл. 4. (1) Финансовата помощ се предоставя на организации, които провеждат курсове и информационни дейности и се определят като обучаващи организации за целите на тази наредба.
(2) Не се предоставя финансова помощ за курсове за инструкция или обучение, които:
1. са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие и горско стопанство за средни или висши училища;
2. не са свързани със земеделието и горите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Обучаващите организации разработват проекти за обучение и кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярката.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Организациите по ал. 1, които се явяват възложители по чл. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


Чл. 5. (1) Курсовете по чл. 3 трябва да бъдат:
1. дългосрочни - с продължителност 150 часа, и/или
2. краткосрочни - с продължителност 30 часа.
(2) Във всеки курс трябва да бъде предвидена най-малко една учебна група, с минимален брой от 7 обучаеми и максимален брой от 30 обучаеми, които се обучават по едно и също време и място по учебна програма на даден курс.
(3) Във всеки курс трябва да бъде предвидено провеждане на практическо обучение от най-малко 10 % от общия брой на часовете.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) (1) Информационните дейности могат да бъдат от следния вид:
1. семинар, в програмата на който е предвидено само теоретично обучение в зала или комбинация от теоретично обучение в зала и демонстрация на място на нова технология, нова техника или друг вид иновация в земеделието/горите, проведен при следните условия:
а) минималният брой учебни часа по една учебна програма може да бъде 6 часа;
б) максималният брой учебни часа по една учебна програма може да бъде 18 часа;
в) минималният брой обучаеми в един семинар може да бъде 10 лица;
г) максималният брой обучаеми в един семинар може да бъде 60 лица;
2. информационна сесия, която е поредица от семинари по една и съща тема, проведени при следните условия:
а) всеки семинар се провежда в различни населени места или в едно населено място, но в различни времеви периоди;
б) всеки семинар трябва да отговаря на реда и условията по т. 1;
3. работна среща е обучение, което трябва да отговаря на условията и реда по т. 1, като в учебната програма е предвидено и участие на обучаемите чрез представяне на добри производствени практики от собствените им стопанства.
(2) Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на брошури.


Чл. 7. (1) За всеки курс или информационна дейност се обосновава тема и се представя подробна учебна програма.
(2) Всички курсове и информационни дейности трябва да са свързани с една или няколко от основните теми съгласно приложение № 1.
(3) Информационните дейности по теми от приложение № 1, т. 9 са с продължителност 18 часа и включват всички подтеми към т. 9.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.


Чл. 9. Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи.


Чл. 10. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същите дейности кандидатът е подпомаган по други програми.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 22, ал. 1, т. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидатите/ползвателите на помощта, за които се установи изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.


Чл. 11. (1) Размерът на финансовата помощ за обучението на едно лице се формира на база брой обучавани в една дейност и допустими разходи по чл. 22, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е:
1. 3422 лв. за обучение чрез курсове от 150 часа;
2. 684 лв. за обучение чрез курсове от 30 часа;
3. 410 лв. за обучение чрез информационни дейности.


Чл. 12. (1) Плащанията по проект могат да бъдат междинни и окончателни.
(2) Междинни плащания се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от Разплащателната агенция (РА).


Чл. 13. (1) Междинните плащания са допустими само за проекти за обучение чрез повече от един курс или повече от една информационна дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Междинните плащания са допустими за завършени курс или курсове или завършени информационна дейност или информационни дейности, при условие че размерът на всяко междинно плащане надвишава 15 640 лв.
(3) Последното междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на дейностите, включени в договора за отпускане на финансова помощ.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите за подпомагане


Чл. 14. (1) За обучение чрез курсове и информационни дейности се финансират обучаващи организации, които са:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) институции в системата на професионалното образование и обучение по чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение, които провеждат обучение по една или повече от професиите и специалностите, съгласно приложение № 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) висши училища, които провеждат обучение по едно или повече професионални направления, съгласно приложение № 3.
(2) Право на финансова помощ за обучение само чрез информационни дейности се предоставя на:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на които в основния предмет на дейност в устава или учредителния акт е включено обучение и/или повишаване на квалификацията и/или консултации и/или информационна дейност в сектори, които попадат в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или управлението на земите и/или околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) научни институти, които осъществяват научни, приложни и обслужващи дейности в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или управлението на земите и/или околната среда.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Кандидатите по предходните алинеи трябва да имат ресурсно осигуряване - материални и човешки ресурси, с които да гарантират качествено провеждане на теоретичното и/или практическото обучение за съответния курс или информационна дейност.


Чл. 15. (1) Кандидатите по чл. 14 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
2. не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
5. едноличните търговци, юридическите лица - търговци, и кооперациите са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(2) Изискванията по т. 2 и 3 се отнасят за еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 16. Подпомагат се дейности за обучение по проекти, които се осъществят на територията на Република България.


Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 5 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Общата продължителност на всички дейности по един проект не може да надхвърля 24 месеца.
(2) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., нова - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) В случаите, когато организациите по чл. 4, ал. 1 са възложители по чл. 7 ЗОП, общата продължителност на всички дейности по един проект не може да надхвърля 24 месеца считано от датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта.


Чл. 18. Всеки проект може да се отнася само за обучение чрез един или повече курсове или само за обучение чрез една или повече информационни дейности.


Чл. 19. Проектът за обучение съдържа:
1. учебна програма за всеки курс или информационна дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) бюджет на планираните разходи по образец съгласно приложение № 4. Бюджетът се представя на хартиен и електронен носител във формат "xls", като всички разходи в него трябва да бъдат обосновани в приложение свободен формат;
3. график на планираните курсове и информационни дейности по образец съгласно приложение № 5, за всеки курс/информационна дейност и общ за целия проект.


Чл. 20. (1) Учебната програма за обучение по чл. 19, т. 1 има следната структура:
1. обосновка за провеждането на курса/информационната дейност, структурирана, както следва:
а) кратък анализ на необходимостта от обучение по формулираната тема;
б) цел и задачи на обучението;
в) съответствие на обучението с целите и основните теми на мярката;
г) планиран регион или региони и обосновка на избора;
д) планиран брой обучаеми и планиран брой учебни групи;
2. учебно съдържание, структурирано, както следва:
а) списък на подтемите с брой часове за всяка подтема, съответно брой часове за теория и практика или брой часове само за теория;
б) групиране на подтемите в модули;
в) кратко описание на очакваните нови знания и получаване на умения по подтеми или модули;
3. обяснителни и методически бележки, структурирани, както следва:
а) описание на методите на работа за теоретично и практическо обучение и съотношението на практика към теория;
б) описание на материалната база за теоретично обучение и осигуреността с дидактически материали;
в) обезпеченост на обучението с аудио-визуални технически средства;
г) описание на методите и формите за контрол и начин за проверка на знанията;
д) предвиждани учебни помагала - учебници, ръководства, албуми, др.;
4. списък на лекторите, които ще провеждат обучението, като за всеки лектор се посочват:
а) подтемите и броят часове, по които е ангажиран;
б) (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) специфичен професионален опит в провеждане на обучение в областта на земеделието или горите и/или висше образование в областта, и/или научна степен и/или научно звание в областта, в която ще се провежда обучението;
5. описание на базите за практическо обучение за дейностите, за които е приложимо, съгласно определенията по чл. 5 и 6 и обосновка на избора с методите на работа, описани в т. 3, буква "а".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Към учебната програма се прилагат:
1. професионални автобиографии на лекторите и копия на документи, доказващи завършено висше образование, придобита научна степен или научно звание или други официални документи за доказване на професионален опит в областта на темите от учебната програма, по които са ангажирани като преподаватели;
2. за всяка база за практическо обучение - подробно представяне на капацитет (брой животни, площ и/или други параметри), основни производствени процеси, механизация или оборудване, с което ще се провежда практическото обучение или ще се извършва демонстрация; в случай на използване на собствена база се представя документ за собственост;
3. декларации от преподавателите по образец съгласно приложение № 5а.
(3) В учебната програма на курсовете се включват следните задължителни подтеми:
1. базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите - минимум 6 часа;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) при обучение в сектор растениевъдство - "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители" - минимум 2 часа, и "Правила за добра земеделска практика съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)" - минимум 2 часа;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) при обучение в сектор животновъдство - "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители" - минимум 2 часа; "Правила за добра земеделска практика съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)" - минимум 2 часа, и "Хигиена и хуманно отношение към животните" - минимум 2 часа.
(4) В учебната програма на дългосрочните курсове в областта на растениевъдството/животновъдството се включва задължително модул от минимум 30 часа обучение по управление на земеделско стопанство.
(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Лекторите, които провеждат обучението чрез курсове и информационни дейности, трябва да имат специфичен професионален опит в провеждане на обучение в областта на земеделието или горите и/или висше образование в областта, и/или научна степен, и/или научно звание.
(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Броят на учебните дни се определя в зависимост от вида и продължителността на конкретното обучение при минимален брой 6 учебни часа на ден.


Чл. 21. В обучението чрез курсове и информационни дейности се обучават физически лица, които отговарят на едно от следните условия:
1. земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) управител на юридическо лице/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
3. физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд;
4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) управител/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице/едноличен търговец, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд;
5. (нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.).

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) (1) Допустими за финансова помощ са следните разходи за всеки курс/информационна дейност:
1. предварителни разходи за разработване на учебната програма;
2. преки разходи за провеждане на обучението, които включват:
а) възнаграждения за преподавателите с включени осигурителни вноски, задължителни с нормативен акт, в размер не повече от 32 лв. на час;
б) пътни за преподавателите в размер не повече от 18 лв. на 100 км или в размер не повече от 250 лв. на 100 км за "организиран превоз" или в размер на стойността на представен разходооправдателен документ за използван обществен транспорт;
в) пълен или полупансион или дневни разходи за преподавателите в размер не повече от 39 лв.;
г) нощувки за преподавателите в размер не повече от 58 лв. или при заявяване използването на собствена/наета за обичайната дейност леглова база - в размер не повече от 10 лв.; броят на нощувките се определя в зависимост от дните, в които ще бъде ангажиран съответният преподавател, и при спазване изискването на чл. 20, ал. 6;
д) наем на учебни помещения (вкл. дидактически материали и оборудване) или в случаите на заявяване използването на собствена/наета за обичайната дейност учебна база - разходи за едно учебно място на ден в размер не повече от 1,20 лв. за учебно място, като броят на учебните места е съгласно планирания брой обучаеми в учебна група или курс или семинар или информационна сесия и при спазване изискването на чл. 20, ал. 6;
е) осигуряване на учебни материали, свързани с обучението, които могат да бъдат: канцеларски материали, разходи за копиране на учебни материали по учебната програма на конкретния курс или информационна дейност, както и до един брой учебно помагало на обучаем от вида на справочната учебна литература (наръчник, справочник, албум или агрокалендар);
ж) разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката на информационната дейност, само в случаите по чл. 6, ал. 2;
з) пътни за обучаваните в размер не повече от 18 лв. на 100 км или в размер не повече от 250 лв. на 100 км за "организиран превоз" или в размер на стойността на представен разходооправдателен документ за използван обществен транспорт;
и) пълен или полупансион за обучаваните в размер не повече от 39 лв.;
к) нощувки за обучаваните в размер не повече от 58 лв. или при заявяване използването на собствена/наета за обичайната дейност леглова база - в размер не повече от 10 лв. за нощувка; броят на нощувките се определя в зависимост от планирания брой обучаеми в учебна група или курс или семинар или информационна сесия, съответната продължителност на дадено обучение и при спазване изискването на чл. 20, ал. 6;
л) разходи за работно облекло в случай на провеждане на практическо обучение чрез курсове, с изключение на практическо обучение, провеждано в зала;
3. административни разходи за организация и управление на обучението, които могат да бъдат:
а) разходи за доставка на телефонни услуги в размер не повече от 30 лв. на месец;
б) разходи за доставка на интернет услуги в размер не повече от 30 лв. на месец;
в) разходи за възнаграждение на екипа, организиращ и администриращ учебния процес и отчетността на документите, свързани с обучението;
г) разходи за нощувки на екипа, организиращ и администриращ учебния процес и отчетността на документите, свързани с обучението, в размер не повече от 58 лв. или при заявяване използването на собствена/наета за обичайната дейност леглова база - в размер не повече от 10 лв. за нощувка; броят на нощувките се определя в зависимост от дните, в които ще бъде ангажирано лицето в администрирането на съответното обучение, както и при спазване изискването на чл. 20, ал. 6;
д) разходи за пълен или полупансион или дневни разходи на екипа, организиращ и администриращ учебния процес и отчетността на документите, свързани с обучението, в размер не повече от 39 лв.;
е) пътни за екипа, организиращ и администриращ учебния процес и отчетността на документите, свързани с обучението, в размер не повече от 18 лв. на 100 км или в размер не повече от 250 лв. на 100 км при "организиран превоз" или в размер на стойността на представен разходооправдателен документ за използван обществен транспорт;
ж) пощенски разходи.
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 се извършват не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и не могат да надвишават 5 % от стойността на разходите по т. 2.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2, буква "ж" не могат да надвишават 10 % от останалите допустими преки разходи по ал. 1, т. 2.
(4) Разходите по ал. 1, т. 3 са на стойност до 20 % от общата стойност на одобрените преки разходи по ал. 1, т. 2.
(5) В случай че са представени разходооправдателни документи за използван обществен транспорт, то за тях не се прилага ограничението по чл. 22, ал. 1, т. 2, букви "б" и "з" и т. 3, буква "е".
(6) Разходи за невъзстановим данък върху добавената стойност.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Недопустими за финансова помощ са разходите за:
1. закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства;
2. закупуване на земя и сгради;
3. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
4. плащания в брой, с изключение на транспортни разходи за гориво, билети за обществен транспорт и дневни разходи, изплатени по заповеди за командировка на лицата по граждански договори;
5. издаване на брошури, които не съответстват на изискванията на чл. 49;
6. вода, топло- и електроенергия;
7. закупуване на учебници, учебни помагала или учебна литература, издадени за целите на обучението в професионални гимназии или висши училища;
8. дейности, за които е установено изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
9. разходи за осигурителни вноски и застраховки на преподавателите и на екипа, администриращ учебния процес и отчетността на документите, свързани с обучението, които не са задължителни с нормативен акт;
10. закупуване и/или създаване на софтуер;
11. обучавани лица, които са преминали обучение по същата тема в обучаваща организация, финансирана по ПРСР за периода 2007 - 2013 г.;
12. полупансион в размер, по-голям от определения лимит, в размер не повече от 39 лв. и над относителния дял на формиращите го компоненти: закуска - до 30 %, обяд - до 35 %, и вечеря - до 35 %;
13. "организиран превоз" на преподавателите, обучаваните и екипа до базата за теоретично или практическо обучение, предоставени от лица, които не притежават лиценз за превоз на пътници;
14. дневни за преподаватели и членовете на екипа в случаите, когато учебните занятия се провеждат в същото населено място, където е постоянният/настоящият адрес на преподавателите/членовете на екипа;
15. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) нощувки за преподаватели и членовете на екипа в случаите, когато учебните занятия се провеждат в същото населено място, където е постоянният/настоящият адрес на преподавателите и членовете на екипа.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 24. Документите за кандидатстване по чл. 26, ал. 1 за одобрение за подпомагане и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 37 отговарят на следните изисквания:
1. представят се в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;
2. подават се лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
3. представят се на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Разплащателната агенция изготвя и публикува в два национални ежедневника и на интернет страниците на ПРСР и на РА обяви за започване приема на заявления за подпомагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Обявите по ал. 1 съдържат условията, сроковете за кандидатстване, видовете курсове и информационни дейности, темите, обучаемите, регионите, както и бюджета на мярката за съответния период на прием.
(3) В срока на обявата по ал. 1 една обучаваща организация може да подаде само един проект за обучение чрез курсове и/или един проект за обучение чрез информационни дейности.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) При вземане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема в два национални ежедневника и на електронните страници на ПРСР и РА.

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявленията за подпомагане


Чл. 26. (1) Кандидатите за подпомагане подават в сроковете по чл. 25, ал. 1 в Централното управление (ЦУ) на РА заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 6, включващо форма за наблюдение и оценка по образец съгласно приложение № 7 и документите съгласно приложение № 8.
(2) Централното управление на РА извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РА връща документите заедно с писмено изложение за липсите и нередовностите.
(4) След отстраняване на нередовностите и/или допълване с липсващите документи кандидатът има право да подаде заявлението за подпомагане отново в обявения по чл. 25, ал. 1 срок.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) В срок до три месеца от крайната дата на съответния период на прием на проекти РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.
(2) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
2. критериите за оценка, посочени в приложение № 9.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА с мотивирано писмо уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 8, които са свързани с извършване на подпомаганите дейности.
(4) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на констатираните нередовности и/или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 3, РА отказва финансиране или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередности.
(6) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) При изричен отказ на кандидата РА прекратява процедурата по разглеждане на заявлението за подпомагане.
(7) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 5 или 6 кандидатът може да кандидатства отново с нов проект по реда на наредбата.


Чл. 28. (1) Проектите с положителен резултат от извършените проверки по чл. 27, ал. 1, т. 1 се класират от комисия за оценка, която включва представители на Министерството на земеделието и храните, РА и независими експерти в областта на земеделието и горите по основните теми за обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Списъкът на експертите, които да се включват като членове на комисията по ал. 1, се одобрява от министъра на земеделието и храните по предложение на управителния съвет към управляващия орган на ПРСР в министерство на земеделието и храните.
(3) Оценяването на проектите се извършва на сесии по оценка на проектите, които се провеждат в срока по чл. 27, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) За всяка сесия със заповед на изпълнителния директор на РА се определя списък на проектите за оценяване и състав на комисията за оценка, включваща членове от одобрения списък по ал. 2, при спазване изискването за липса на конфликт на интереси.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Всеки член на комисията за оценка подписва декларация за липса на конфликт на интереси за следните обстоятелства, че:
1. няма интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
2. не е свързано лице с друг член на комисията или кандидат за подпомагане, чиито проект се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднини по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
3. не е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;
4. не е получил дарение от кандидат за подпомагане;
5. не е участвал в процеса по подготовка и разработване на проекта за подпомагане, включено за разглеждане от съответната комисия;
6. не е включен като изпълнител/член на екип на изпълнител за дейности по проект, разглеждан от съответната комисия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) В случай на конфликт на интереси съответният член на Комисията за оценка не участва в тези заседания на Комисията, на които се разглежда/т подаден/и проект/и, за който/които има наличие на подобен конфликт.
(7) Комисията за оценка оценява всяка дейност съгласно критериите, посочени в приложение № 9, и определя обща оценка на всеки проект като средноаритметична стойност от оценките на всички дейности в проекта.
(8) Окончателното класиране по низходящ ред на всички подадени по една обява проекти се извършва от РА след приключване на сесиите по оценката на проекти в срока по чл. 27, ал. 1.
(9) За класираните по ал. 8 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 29. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 27, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията и критериите по чл. 27, ал. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 27, ал. 3;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. надвишаване на максимално допустимата помощ по чл. 11, ал. 2;
6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) наложена на ползвателя на помощта финансова корекция, определена по Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (ДВ, бр. 53 от 2010 г.).
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същите дейности при следваща обява по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същите дейности при следваща обява по реда на тази наредба.


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същите дейности по реда на тази наредба.


Чл. 31. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.


Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца считано от:
1. датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 ЗОП;
2. датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП.
(2) Крайният срок по ал. 1 за изпълнение на одобрения проект не може да е с продължителност след 15 юли 2015 г.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) След сключване на договора за отпускане на финансова помощ на електронните страници на ПРСР и на РА, както и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане, областните дирекции "Земеделие" и общинските служби по земеделие на МЗХ се публикува, респективно поставя следната информация:
1. обучаваща организация, адрес и телефони за връзка;
2. теми и брой часове на курсовете/информационните дейности;
3. място на провеждане на курсовете/информационните дейности;
4. срок за набиране на обучаеми за всеки курс/информационна дейност;
5. адрес за подаване или изпращане по пощата на заявление за включване в обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Министерството на земеделието и храните, включително чрез областните дирекции "Земеделие" и общинските служби по земеделие и областните дирекции на фонда - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", предоставя за попълване на лицата по чл. 21 заявления за включване в обучение по образец съгласно приложение № 10.


Чл. 34. (1) Лицата, желаещи да бъдат включени в обучение и отговарящи на изискването по чл. 21, подават или изпращат по пощата на обявения адрес и в срок попълнено заявление за включване в обучение.
(2) Към попълненото заявление за включване в обучение се прилага и копие на документите, доказващи обстоятелствата по чл. 21, съгласно приложение № 11, заверени с "Вярно с оригинала" от лицата по чл. 21.
(3) Лицата по чл. 21 се класират от обучаващите институции по реда на подаване на заявленията за включване в обучение, като се спазват предимства в следния ред:
1. лица с одобрени проекти по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по ПРСР;
2. лица с одобрени проекти по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" по ПРСР.
(4) Одобрените ползватели на помощ по мярка "Агроекологични плащания" по ПРСР се записват с предимство в специфичните информационни дейности по чл. 7, ал. 3.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) В срок не по-малко от един месец преди започване на всеки курс или информационна дейност ползвателят на помощта писмено уведомява Централното управление на РА за началната и крайната дата, и за мястото на провеждане на обучението.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Служителите от РА и/или Министерството на земеделието и храните имат право да извършват проверки на място по време на провеждане на обучението.
(2) Проверките на място се извършват без предизвестие. В случай че ползвателят на помощта или неговият представител възпрепятства извършване на проверка на място, сключеният договор за отпускане на финансова помощ се прекратява.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Проверката по ал. 1 се извършва в присъствието на преподавателя, който провежда обучението, и на ползвателя на помощта или упълномощен негов представител. В случай че ползвателят на помощта или упълномощен негов представител не е открит при проверката на място, тя се извършва в присъствието само на преподавателя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) При приключване на проверката на място служителят на РА и/или на Министерството на земеделието и храните представя протокола с резултатите от проверката за подпис на преподавателя и/или на ползвателя на помощта или упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации.
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Копие от протокола по ал. 4 се предоставя на преподавателя и/или на ползвателя на помощта или упълномощен негов представител веднага след приключване на проверката на място.
(6) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) В случай че ползвателят на помощта или упълномощен негов представител не е присъствал при извършване на проверката на място, РА уведомява ползвателя, като му изпраща копие от протокола.
(7) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) За изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, заедно с форма за наблюдение и оценка по образец съгласно приложение № 12 в Областната дирекция - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" (ОДФ - РРА - РА) по седалището на ползвателя на помощта съгласно акта за конституирането му като правен субект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) При подаване на заявката за плащане ползвателят на помощта прилага документи съгласно приложение № 13, приложение № 13а, приложение № 13б и отчет за извършено обучение за всеки курс или информационна дейност по образец съгласно приложение № 14.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Областната дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" извършва преглед на документите по чл. 37 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОДФ - РРА - РА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 13, ал. 3 в случаите на междинно плащане, съответно чл. 40, ал. 2 в случаите на окончателно плащане, отново да подаде заявка за плащане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) След приемане на документите за плащане на заявката за плащане се поставя уникален идентификационен номер, който се предоставя и на ползвателя на помощта.


Чл. 39. (1) В срок до три месеца от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения проект и извършените разходи;
3. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Централното управление на РА писмено уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 13.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на констатираните нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) В случаите на междинни плащания при спазване на изискванията по чл. 13 ползвателят на помощта подава заявка за плащане след приключване на курс/курсове или информационна дейност/и съгласно договора за отпускане на финансова помощ и прилага документите по чл. 37.
(2) В случай на окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка не по-късно от един месец след приключване на срока на договора за отпускане на финансова помощ и прилага документите по чл. 37.


Чл. 41. Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи.

Раздел II.
Условия за изпълнението на проекта и контрол


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) (1) Ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(2) Разплащателната агенция осъществява предварителен контрол върху процедурите за обществени поръчки съгласно Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.) и утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителен и/или последващ контрол.


Чл. 42. (1) Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора, но не по-късно от един месец преди датата, на която промяната трябва да влезе в сила. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценка на основателността на искането.
(2) Не се допускат искания за изменение и допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, които:
1. засягат основната цел на дейността;
2. водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. водят до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) В срок до един месец от подаване на искането за промяна РА приема или отхвърля исканата промяна.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Алинея 2, т. 3 не се прилага за искания за увеличение размера на договорената финансова помощ по заявления за подпомагане, подадени преди 1.12.2010 г., със стойността на разходите за невъзстановим данък върху добавената стойност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Алинея 4 се прилага и за бенефициенти, които не са посочили в заявленията за подпомагане разход за невъзстановим данък върху добавената стойност. Ползвателят на помощта може да подаде искане, като прилага към него таблица 3 към приложение № 1 от сключения договор за отпускане на финансова помощ с посочени разходи за данък върху добавената стойност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Исканията по ал. 4 и 5 се подават в срок до 30.09.2012 г., като за тях се прилагат правилата на ал. 3.


Чл. 43. (1) При изпълнение на дейностите за обучение ползвателят на помощта се задължава:
1. да води регистър на получените заявления за включване в обучение за всеки курс или информационна дейност;
2. да включва в курсовете и информационните дейности като обучаеми само лица, които отговарят на условията по чл. 21;
3. да класира получените в срок заявления за включване в обучение съгласно условията на чл. 34, ал. 3 и 4 и да изготвя списъци на включените в обучението по курсове и информационни дейности с посочване на входящите номера от регистъра по т. 1;
4. да води дневник на присъстващите по време на обучението по образец съгласно приложение № 15;
5. да издава удостоверение за завършено обучение чрез курс по образец съгласно приложение № 16, в което се включва справка за изучаваните задължителни подтеми/модули и брой часове, съгласно условията по чл. 20, ал. 3 и 4 или удостоверение за участие в информационна дейност по образец съгласно приложение № 17;
6. да води регистрационна книга на завършилите обучение по мярката с номерата на издадените удостоверения по образец съгласно приложение № 18;
7. да изисква от обучаваните да попълнят декларация за преминало обучение по образец съгласно приложение № 19.
(2) При неизпълнение на задължение по ал. 1, т. 1 до т. 4 санкцията е в размер максимално допустимата помощ за обучението на едно лице съгласно чл. 11, ал. 2 и се налага за всяко лице, за което е установено неизпълнението.


Чл. 44. (1) Ползвателят на помощта се задължава да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система, като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят на помощта се задължава да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 45. (1) Ползвателят на помощта се задължава да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганите дейности.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ, процедурите по ЗОП, както и на документите, свързани с подпомаганите дейности, може да бъде извършван от представители на РА, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 1 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) В случаите, когато Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.


Чл. 46. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) В случаите по ал. 1 РА определя размера на намалението на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението.
(3) Разплащателната агенция може да поиска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) ползвателят на помощта е представил декларация и/или документ с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
2. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба.


Чл. 47. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 45 РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 48. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР:
1. наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект, по който е извършено плащане по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. общината, в която ползвателят е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя за съответната финансова година, която включва както вноски на общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. валутата, в която тези суми са били получени.
(3) Данните на ползвателя могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г. и Българско специално издание: глава 03 том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) В случаите на изготвяне на брошури по чл. 6, ал. 2 ползвателят на помощта се задължава да поставя на заглавната страница на брошурите информация за мярката, по която се подпомага, знамето на Европейския съюз, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
(2) Знамето на Европейския съюз се изобразява с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуват кръг съгласно приложение № 20.
(3) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03 том 80).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на ПРСР.
2. "Проект" е заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи.
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите по чл. 11 и чл. 24 от Регламент (ЕС) 65/2011.
4. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.
5. "Час" е учебен час с продължителност от 45 минути.
6. "Пълен пансион" е осигуряване на закуска, обяд и вечеря.
7. "Брошура" е печатно издание с обем до 20 страници.
8. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане и приемане на заявлението.
9. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
10. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрения за финансова помощ проект.
11. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в цялото българско и европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
12. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
13. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
14. (нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) "Полупансион" е осигуряване на закуска и/или обяд и/или вечеря с относителен дял на отделните компоненти, както следва: закуска - до 30 %, обяд - до 35 %, и вечеря - до 35 %, от определения лимит в размер на не повече от 39 лв.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г. и бр. 16 от 2008 г.).


§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2010 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 32. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006) § 4 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 5 август 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.


§ 33. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 6.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г.)

§ 15. Разпоредбите на § 11 и 12 влизат в сила от 1 февруари 2011 г.


§ 16. Заявленията за подпомагане, които са подадени от висши училища до 30 ноември 2010 г., се одобряват съгласно Списък на специалностите за институциите по чл. 14, ал. 1, т. 2 от приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, т. 2 или съгласно Списък на професионалните направления за институциите по чл. 14, ал. 1, т. 2 от приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, т. 2.


§ 17. Организациите по чл. 4, ал. 1, които са възложители по чл. 7 ЗОП, могат да подадат до Централното управление на РА искане за промяна на срока за изпълнение на проекта съгласно чл. 17, ал. 2 и обявения времеви график съгласно чл. 32, ал. 1 в срок до един месец от влизане в сила на наредбата.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2012 Г.)

§ 24. Навсякъде в наредбата думите "разплащателна агенция (ОРА)" и "ОРА" се заменят съответно с "Дирекция на Държавен фонд "Земеделие" и "Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие".

(Бел. ред. Сиела Норма) Замяната не е извършена поради липса на срещания на посочените думи в текста на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2012 Г.)

§ 25. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.05.2013 Г.)

§ 7. В срок до два месеца от влизане в сила на наредбата организациите по чл. 4, ал. 1 на Наредба № 23 от 2008 г., които са възложители по чл. 7 ЗОП, могат да подадат до Централното управление на РА искане за промяна на срока за изпълнение на проекта съгласно чл. 17, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 на Наредба № 23 от 2008 г. Искането за промяна на срока за изпълнение на проекта може да бъде подадено в рамките на срока на договора.


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

Основни теми, по които може да се провежда обучение
1. Технически (нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.) в областта на:
1.1. растениевъдството;
1.2. животновъдството;
1.3. лесовъдството.
2. Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.) в областта на:
2.1. растениевъдството;
2.2. животновъдството;
2.3. лесовъдството.
3. Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство и горите към подходящи потребители) в областта на:
3.1. растениевъдството;
3.2. животновъдството;
3.3. лесовъдството.
4. Информационни технологии (работа със софтуер и приложения, средства за комуникации и информация и др.) в областта на:
4.1. растениевъдството;
4.2. животновъдството;
4.3. лесовъдството.
5. Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите (замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, биоразнообразие и др.).
6. Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на управление на стопанствата, съвместимо с поддържането и подобряването на ландшафта, др.) в областта на:
6.1. растениевъдството;
6.2. животновъдството;
6.3. лесовъдството;
6.4. специфичните мерки и дейности в обхвата на екологична мрежа Натура 2000;
6.5. производството на енергия от възобновяеми енергийни източници чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса (енергия от биомаса).
7. Повишаване на основните знания за агроекологичната мярка на национално/регионално ниво, различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях.
8. Специфични допълнителни програми за обучение за отделни агроекологични пакети по мярка 214.
9. Тема за основна агроекологична информационна дейност по мярка 214 "Агроекологични плащания", включваща следните подтеми:
9.1. повишаване на знанията за основните изисквания в областта на опазване на околната среда (почви, води, промени в климата, биоразнообразие и др.);
9.2. допълнителна информация за агроекологичните схеми, които ползвателите на помощ избират, насочена към подобряване на уменията и капацитета на фермерите за изпълнение на определени пакети, както и тяхното разбиране за съотносимите изисквания за управление и други задължения по схемите;
9.3. представяне пред фермерите на информация за мониторинга на резултатите от прилагането на избраните от тях агроекологични дейности.


Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)


Списък на професиите и специалностите съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение за институциите по чл. 14, ал. 1, т. 1
 
Наименование на професията Наименование и код на специалността
Икономист Земеделско стопанство - 3451103
Техник-растениевъд Полевъдство - 6210101
  Зеленчукопроизводство - 6210102
  Трайни насаждения - 6210103
  Селекция и семепроизводство - 6210104
  Тютюнопроизводство - 6210105
  Гъбопроизводство - 6210106
  Растителна защита и агрохимия - 6210107
Техник в лозаровинарството Лозаровинарство - 6210201
Растениевъд Растениевъдство - 6210301
Техник-животновъд Говедовъдство - 6210401
  Овцевъдство - 6210402
  Свиневъдство - 6210403
  Птицевъдство - 6210404
  Зайцевъдство - 6210405
  Пчеларство и бубарство - 6210406
  Коневъдство и конна езда - 6210407
Животновъд Животновъдство - 6210501
Фермер Земеделец - 6210601
  Производител на селско-стопанска продукция - 6210602
Работник в растениевъдството Зеленчукопроизводство - 6211101
  Трайни насаждения - 6211102
  Тютюнопроизводство - 6211103
  Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури - 6211104
Работник в животновъдството Говедовъдство и биволовъдство - 6211201
  Овцевъдство и козевъдство - 6211202
  Свиневъдство - 6211203
  Птицевъдство - 6211204
  Зайцевъдство - 6211205
  Пчеларство - 6211206
  Бубарство - 6211207
Кинолог Отглеждане на кучета - 6211301
  Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучетата - 6211301
Техник на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство - 6210701
Монтьор на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство - 6210801
Лозаровинар Лозаровинарство - 6210901
Техник-лесовъд Горско и ловно стопанство - 6230101
  Горско стопанство и дърводобив - 6230102
Техник-механизатор Механизация на горското стопанство - 6230301
Механизатор на горска техника Механизация на горското стопанство - 6230301
Лесовъд Горско стопанство - 6230401
Работник в горското стопанство Лесокултурни дейности - 6230601
  Дърводобив - 6230602
Ветеринарен техник Ветеринарен техник - 6400101
  Ветеринарен лаборант - 6400201


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.)

Списък на професионалните направления за институциите по чл. 14, ал. 1, т. 2

1. Растениевъдство
2. Растителна защита
3. Животновъдство
4. Ветеринарна медицина
5. Горско стопанство
6. Науки за земята
7. Икономика.


Приложение № 4 към чл. 19, т. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)


Проектобюджет на курс/информационна дейност (1)
 
 
    Разходи (2), Единица Брой Единична Единична Общо Общо
    вид мярка един- цена цена с разходи разходи
        ици без ДДС, ДДС (3), без ДДС, с ДДС (3),
          лв. лв. лв. лв.
1 2 3 4 5 6 7 (3) 8 9 (3)
A 1. Разходи за възнаграждения На час          
    за преподаватели            
  1.1.              
  1.2.              
  1.3.              
  2. Разходи за пътни на            
    преподавателите            
  2.1.              
  2.2.              
  2.3.              
  3. Разходи за пълен пансион На ден          
    или дневни на препода-            
    вателите            
  3.1.              
  3.2.              
  3.3.              
  4. Разходи за нощувки на На ден          
    преподавателите            
  4.1.              
  4.2.              
  4.3.              
  5. Разходи за наем На /курс/информа-          
      ционна дейност          
  5.1.              
  5.2.              
  5.3.              
  6. Разходи за осигуряване на            
    материали, свързани с            
    обучението            
  6.1.              
  6.2.              
  6.3.              
  7. Разходи за пътни на            
    обучаваните            
  7.1.              
  7.2.              
  7.3.              
  8. Разходи за пълен пансион на            
    обучаваните На ден          
  8.1.              
  8.2.              
  8.3.              
  9. Разходи за нощувки на На ден          
    обучаваните            
  9.1.              
  9.2.              
  9.3.              
Б 10. Разходи за издаване на бро-            
    шури, съобразени с обоснов-            
    ката на информационната            
    дейност            
  10.1.              
  10.2.              
  10.3.              
В Общо "Преки разходи" (А+Б)            
Г 11. Административни разходи за организация и управление на обучението - до 20 % от преките разходи На курс/ информа- ционна дейност          
  11.1.              
  11.2.              
  11.3.              
Д 12. Предварителни разходи за разработване на учебната програма
Е Общо разходи (В+Г+Д)
Ж Разходи за обучението на едно лице, лв. (Е/планиран брой обучаеми )
(1) Проектобюджетът се изготвя за всеки курс/информационна дейност по проекта и следва да покрива всички допустими разходи за съответното обучение. Всички пера трябва да бъдат подробно представени, като при необходимост се изтриват редове или се добавят допълнителни редове, без това да оказва влияние върху последователността и структурата по образец.
(2) Ограниченията за различните видове разходи са определени в чл. 22 от наредбата.
(3) Невъзстановимият ДДС е допустим разход и следва да бъде предвиден при желание да бъде финансиран. В този случай се попълват колони 7 и 9 от таблицата.
(4) Проектобюджетът се представя на хартиен и електронен носител във формат "exl", като всички предвидени разходи в него трябва да бъдат обосновани по позиции и единични цени в допълнително приложение свободен формат.
Общ проектобюджет на проекта (1)
 
    Разходи (2), вид Общо разходи Общо разходи
      без ДДС, лв. с ДДС (3), лв.
1 2 3 4 5 (3)
A 1. Разходи за възнаграждения за преподаватели (хонорари)    
  2. Разходи за пътни на преподавателите    
  3. Разходи за пълен пансион или дневни на преподавателите    
  4. Разходи за нощувки на преподавателите    
  5. Разходи за наем    
  6. Разходи за осигуряване на материали, свързани с    
    обучението    
  7. Разходи за пътни на обучаваните    
  8. Разходи за пълен пансион на обучаваните    
  9. Разходи за нощувки на обучаваните    
Б 10. Разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката    
    на информационната дейност    
В Общо "Преки разходи" (А+Б)    
Г 11. Административни разходи за организация и управление на    
    обучението - до 20 % от преките разходи    
Д 12. Предварителни разходи за разработване на учебните    
    програми    
Е Общо разходи (В+Г+Д)    
         
(1) Общият проектобюджет се изготвя въз основа на сумата от предвидените разходи за всеки курс/информационна дейност по проекта.
(2) Ограниченията за различните видове разходи са определени в чл. 22 на наредбата.
(3) Невъзстановимият ДДС е допустим разход и следва да бъде предвиден при желание да бъде финансиран. В този случай се попълва колона 5 от таблицата.
(4) Общият проектобюджет се представя на хартиен и електронен носител във формат "exl", като всички предвидени разходи в него трябва да бъдат обосновани в допълнително приложение свободен формат.


Приложение № 5 към чл. 19, т. 3


График на планираното обучение
 
  Тема на курса/информационната дейност Място на Препода-
    провеждане вател
  подтема часове, подтема часове, на обучението  
  (теория) бр. (практика) бр.    
1 2 3 4 5 6 7
Модул 1            
(когато е приложимо)            
Първи ден            
Втори ден            
Трети ден            
Четвърти ден            
т.н.            
Модул 2            
(когато е приложимо)            
Първи ден            
Втори ден            
Трети ден            
Четвърти ден            
т.н.            


Приложение № 5а към чл. 20, ал. 2, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ
 
По мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР за периода 2007 - 2013 г.
Долуподписаният/ата ...........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Заявявам своето съгласие за участие като преподавател по тема, подтема:
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
(изписват се наименованията на темите, подтемите съгласно представената учебна програма)
За .............................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
(изписва се наименовието на обучаващата организация)
 
Дата: ..................................................................................................................
Декларатор: ..........................................................................................................
гр. ....................................................................................................................
(подпис)
   


Приложение № 6 към чл. 26, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Мярка 111 "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ"
За служебно ползване    
(Попълва се от експерт РА)    
.......................................................................................................
.......................................................................................................
 
Идентификационен № Дата/час/минута Печат
Секция А   Попълва се от кандидата
Обучаваща институция: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лицензия/акт за акредитация/ Заповед № : __________________/ дата: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: село/ град: ______________ Пощ.код: ________Област:______________________________________________
Община:__________________ улица: ___________________________________________________№ : _________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: ______________________ Факс: ________________________E-mail:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IBAN: ____________________________________________ BIC код ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Име и адрес на банката: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Представляващ: Име: ______________________ Фамилия: _____________________ Презиме:________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лична карта № : _______________________ издадена от: ____________________________ на: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
ЕГН: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Секция Б Попълва се от кандидата
Юридическо лице: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фирмено дело № : _________________/ дата:_________________________ _по описа на:____________________съд
Том:_________________ Регистър:_____________ Страница:_________________ Партида:_____________________
БУЛСТАТ/ЕИК № :_______________________ Данъчен № :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Седалище:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес на управление: село/ град: ________________ Пощ.код:__________ Област:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Община:__________________ улица:______________________________________________№ : ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________ Факс: _____________________ E-mail:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IBAN: ____________________________________________ BIC код: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Име и адрес на банката: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Управител: Име: _____________________ Фамилия: __________________ Презиме:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лична карта № : _______________ издадена от: ____________________________на: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЕГН: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Секция В Попълва се от упълномощеното лице
Име: _____________________ Фамилия: __________________________ Презиме: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лична карта № : _______________ издадена от: ____________________________на:______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЕГН: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълномощно № : _________________/ дата: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Секция Г
Кандидатствам за ................................................ пореден път за подпомагане по мярка 111
 
Секция Д
Кандидатствам за организиране на:  
1. Дългосрочни курсове от 150 часа 0
Брой .................................................................................................................................................
 
2. Краткосрочни курсове от 30 часа 0
Брой .................................................................................................................................................
 
3. Информационни дейности 0
Брой .................................................................................................................................................
 
Вид .......................................................................................................................................................
 
Секция Е Попълва се в случай на кандидатстване за организиране
  на курс. Попълва се за всеки един курс по проекта
А. Тема на курса: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Б. Темата на курса е част от следната тема:  
1. Технически (нови технологии, въвеждане на иновационни практики и др.) 0
1.1. Сектор Растениевъдство 0
1.2. Сектор Животновъдство 0
1.3. Сектор Лесовъдство 0
2. Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.) 0
2.1. Сектор Растениевъдство 0
2.2. Сектор Животновъдство 0
2.3. Сектор Лесовъдство 0
3. Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно- 0
приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство и горите до  
подходящи ползватели) в областта на:  
3.1. Сектор Растениевъдство 0
3.2. Сектор Животновъдство 0
3.3. Сектор Лесовъдство 0
4. Информационни технологии (работа с компютър, средства за комуникации и 0
информация и др.)  
4.1. Сектор Растениевъдство 0
4.2. Сектор Животновъдство 0
4.3. Сектор Лесовъдство 0
5. Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието 0
(замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата,  
биоразнообразие и др.)  
6. Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското 0
законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на  
управление, съвместими с поддържането и подобряването на ландшафта,  
и др.). в областта на:  
6.1. Сектор Растениевъдство 0
6.2. Сектор Животновъдство 0
6.3. Сектор Лесовъдство 0
6.4. Специфични мерки и дейности в обхвата на екологична мрежа Натура 2000 0
6.5. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници чрез преработка на 0
растителна и животинска първична и вторична биомаса (енергия от биомаса)  
7. Повишаване на основните знания за агроекологичната мярка на национално/ 0
регионално ниво, различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях  
8. Специфични допълнителни програми за обучение за отделните 0
агроекологични пакети по мярка 214 "Агроекологични плащания"  
В. Брой часове в рамките на курса ............................................................................................................................................................................................................
 
   
Г. Брой учебни групи в курса (при повече от една група се номерират и се посочва населеното място за всяка учебна група или начало в общия график за всяка учебна група при условие на едно и също населено място) .................
Д. Планиран брой обучаеми в група (за всяка група) ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Е. Планиран общ брой обучаеми ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ж. Място на провеждане ( по учебни групи):
- на теоретичното обучение ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
- на практическото обучение ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
З. Срок за набиране на заявления за включване в обучение...........................................брой дни след публикуване на информация за курса в случай на сключен договор с РА
И. Адрес за подаване на заявления за включване в обучение
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Й. Телефон за връзка с кандидатите за включване в обучение ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Секция Ж Попълва се в случай на кандидатстване за организиране на
  информационна дейност. Попълва се за всяка една дейност по проекта
А. Вид на информационната дейност ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Б. Тема на информационната дейност ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
В. Темата на информационната дейност е част от следната тема:
 
1. Технически (нови технологии, въвеждане на иновационни практики и др.) 0
1.1. Сектор Растениевъдство 0
1.2. Сектор Животновъдство 0
1.3. Сектор Лесовъдство 0
2. Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.) 0
2.1. Сектор Растениевъдство 0
2.2. Сектор Животновъдство 0
2.3. Сектор Лесовъдство 0
3. Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно- 0
приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство и горите до  
подходящи ползватели) в областта на:  
3.1. Сектор Растениевъдство 0
3.2. Сектор Животновъдство 0
3.3. Сектор Лесовъдство 0
4. Информационни технологии (работа с компютър, средства за комуникации и 0
информация и др.)  
4.1. Сектор Растениевъдство 0
4.2. Сектор Животновъдство 0
4.3. Сектор Лесовъдство 0
5. Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието 0
(замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата,  
биоразнообразие и др.)  
6. Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското 0
законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на  
управление, съвместими с поддържането и подобряването на ландшафта,  
и др.). в областта на:  
6.1. Сектор Растениевъдство 0
6.2. Сектор Животновъдство 0
6.3. Сектор Лесовъдство 0
6.4. Специфични мерки и дейности в обхвата на екологична мрежа Натура 2000 0
6.5. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници чрез преработка на 0
растителна и животинска първична и вторична биомаса (енергия от биомаса)  
7. Повишаване на основните знания за агроекологичната мярка на национално/ 0
регионално ниво, различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях  
8. Специфични допълнителни програми за обучение за отделните 0
агроекологични пакети по мярка 214 "Агроекологични плащания"  
9. Основна агроекологична информационна дейност по 0
мярка 214 "Агроекологични плащания"  
Г. Брой часове в рамките на информационната дейност ................................................................................................................................................................................................................................................................
Д. Брой семинари в случаите на информационната сесия ................................................................................................................................................................................................................................................................
Е. Планиран брой обучаеми в информационна дейност ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Ж. Планиран общ брой обучаеми (в случаите на информационната сесия) ..............................................................................................................................................................................................................................................
З. Място на провеждане:
- на теоретичното обучение ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
- на практическото обучение (когато е предвидено) ...................................................................................................................................................................................................................................................................
В случаите на информационна сесия (по семинари)
- на теоретичното обучение ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
- на практическото обучение (когато е предвидено) ...................................................................................................................................................................................................................................................................
И. Срок за набиране на заявления за включване в обучение...........................................брой дни след публикуване на информация за информационната дейност в случай на сключен договор с РА
Й. Адрес за подаване на заявления за включване в обучение ..........................................................................................................................................................................................................................................................
К. Телефон за връзка с кандидатите за включване в обучение ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Секция З
Списък на изискваните документи:
1. Копие от документ за самоличност на представляващия кандидата; 0 Да
2. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай че документите не се 0 Да
  подават лично от кандидата  
3. Копие от трудов договор на представляващия кандидата (за професионални училища, 0 Да
  професионални гимназии, професионални колежи, висши училища и научни институти)  
4. Копие от заповед на министъра на образованието, младежта и науката, придружена от справка от 0 Да
  регионалния инспекторат на МОМН за професионалното направление, професиите и  
  специалностите, по които кандидатът обучава (за професионални училища, профе-  
  сионални гимназии и професионални колежи)  
5. Копие на лицензия на център за професионално обучение, издадена от НАПОО 0 Да
  (за центрове за професионално обучение)  
6. Копие от решение на Народното събрание, придружено от справка за акредитираните 0 Да
  професионални направления, и документ, издаден от Националната агенция за оценяване и акредитация  
  (НАОА), доказващ акредитация по посочените професионални направления (за кандидати, акредити-  
  рани по Закона за висшето образование)  
7. Копие от правилник за устройството и дейността на научния институт или на по-висшата 0 Да
  научна организация, към която институтът се числи като юридическо лице, и документ  
  за правосубектност на научния институт (за научни институти) 0 Да
8. Копие от устройствен акт, устав или дружествен договор (за юридически лица по Тър- 0 Да
  говския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска  
  цел (ЮЛ по ТЗ, ЗК и ЗЮЛНЦ)  
9. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ 0 Да
  датата на подаване на заявлението за подпомагане (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ)  
10. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на НАП не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението за подпомагане 0 Да
11. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.)  
12. Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за възлагане на обществени поръчки (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 ЗОП) 0 Да
13. Учебна програма за всеки курс или информационна дейност (*) 0 Да
14. Проектобюджет (по образец) за всеки курс/информационна дейност по проекта и общ 0 Да
  за целия проект  
15. График за провеждане на планираните дейности (по образец) за всеки курс/информа- 0 Да
  ционна дейност по проекта и общ за целия проект (*)  
16. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че 0 Да
  кандидатът е регистриран по ЗДДС  
17. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Копие от документи за собственост или документ за предоставено право на ползване за обучителната дейност на организацията, доказващи наличието на материално-техническа и/или леглова база 0 Да
17а. (нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Копие от документи за наем или други документи, доказващи правото на ползване на материално-техническа база, в която ще се проведе теоретичното и/или практическото обучение за периода на провеждането на курса/информационната дейност 0 Да
18. Копие от разписки и/или фактури и договори, доказващи извършените допустими 0 Да
  разходи преди одобрението на проекта (изисква се в случаите, когато са извършени  
  допустими разходи преди одобрението на проекта)  
(*) Забележка. Документи 13, 14 и 15 се представят и на електронен носител.
ВАЖНО: Моля при подаването им документите да бъдат подредени в посочения ред.
Секция И
Декларации
Декларирам че:
1. Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка "Профе- 0 Да
  сионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания"  
2. Курсовете/информационните дейности, за финансиране на които кандидатствам, не 0 Да
  са част от редовните учебни програми или системи за обучение по земеделие и  
  горско стопанство на средните и висшите училища в Република България  
3. Не получавам финансиране по други програми за дейностите по проекта 0 Да
4. Нямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие" 0 Да
5. Нямам изискуеми публични задължения към държавата 0 Да
6. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удосто- 0 Да
  веряват действителното правно положение относно третираните факти и обстоя-  
  телства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис  
7. Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат про- 0 Да
  верени на място от служители на Разплащателната агенция и упълномощени  
  представители на Европейската комисия  
8. Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите 0 Да
  на чл. 48, ал. 3 на тази наредба, Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО)  
  № 259/2008, както и че те могат да бъдат обработени от органите за финансов  
  контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел  
  защита на финансовите интереси на Общностите  
9. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от 0 Да
  мен неверни данни и документи  
Кандидатствам за сума ....................................... лева.
(Сумата следва да бъде равна на тази от ред Г в таблицата за допустими разходи)
__________________________________
дата/име/подпис на кандидата/печат
Таблица за допустимите разходи
Идентификационен №: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тема на курс/информационна дейност Обща сума Обща сума Допустим Одобрена
    без ДДС с ДДС разход сума
    (лв.) (*) (лв.) (*)    
1 2 3 4 да не 5
1            
А1 Преки разходи          
Б1 Административни разходи за организация и          
  управление          
В1 Разходи за изготвяне на програма за обучение          
Г1 Обща стойност на разходите за курса/инфор-          
  мационната дейност (А1+Б1+В1)          
2            
А2 Преки разходи          
Б2 Административни разходи за организация и          
  управление          
В2 Разходи за изготвяне на програма за обучение          
Г2 Обща стойност на разходите за курса/          
  информационната дейност (А2+Б2+В2)          
             
A Общо преки разходи по проекта (А1+А2+ ...…Аn)          
             
Б Общо административни разходи за организация          
  и управление (Б1+Б2+ ... Бn)          
             
В Общо разходи за изготвяне на програми за          
  обучение (В1+В2+ ... Вn)          
             
Г Обща стойност на разходите по проекта          
  (А+Б+В)          
  Попълва се, в случай че кандидатът желае          
  междинно плащане          
Първо Тема на курс/информационна  
междинно дейност:  
плащане    
Второ Тема на курс/информационна  
междинно дейност:  
плащане    
Попълва се ред за всяко следващо предвиждано междинно плащане
(*) Попълва се колона 3 или 4 в зависимост от стойността, за която се кандидатства. Невъзстановимият ДДС е допустим разход и следва да бъде предвиден при желание да бъде финансиран. В този случай се попълва колона 4.
Забележка. Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.
.........................................................................
дата/име/подпис на кандидата/печат


Приложение № 7 към чл. 26, ал. 1


Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" на Програмата за развитие на селските райони
(част първа)
 
(Попълва се служебно)
УРН
УИН
Информацията по-долу се попълва от кандидата.
 
1. Вид на кандидата за подпомагане по мярката:
(Моля, отбележете подходящата категория.)
0 - център за професионално обучение
0 - професионална гимназия
0 - професионален колеж
0 - висше училище
0 - научен институт
0 - ЮЛ по ЗЮЛНЦ
2. Място на регистрация на кандидата за подпомагане по мярката:
(Моля, отбележете ЕКАТТЕ на населеното място.)
ЕКАТТЕ (http://www.nsi.bg/EKATTE/Oblasti.htm) : ................................................................................................................................................................................................................................................
3. Цели на проекта
(С един проект можете да кандидатствате или за обучение чрез курсове, или за обучение чрез информационни дейности. Моля, отбележете.)
Провеждане на обучение:
А) 0 чрез курсове
Б) 0 чрез информационни дейности
4. Дейности, за които се кандидатства за подпомагане
(моля, отбележете по една от формите и темите на обучение по дейности, за които кандидатствате, по населени места за всяка дейност, описана в секция Е или секция Ж от заявлението за подпомагане, като определите посочената основна тема в заявлението към една от темите в колона 3.)
Номер дейност Форма на обучение Тема на обучение В сектор Населени места
Дейност 1 0 дългосрочен курс 0 Икономически 0 Селско стопанство:  
  0 краткосрочен курс познания и умения 0 - растениевъдство
ЕКАТТЕ 1. ....................................
  или 0 Нови информационни 0 - животновъдство
ЕКАТТЕ 2. ....................................
  0 семинар технологии 0 Горско стопанство
ЕКАТТЕ 3. ....................................
  0 информационна 0 Технически познания    
  сесия и умения    
  0 работна среща 0 Опазване на околната    
    среда в земеделието    
    0 Устойчиво управление    
    на природните ресурси в    
    съответствие с европей-    
    ското законодателство    
Дейност 2 0 дългосрочен курс 0 Икономически 0 Селско стопанство:
ЕКАТТЕ 1. ....................................
  0 краткосрочен курс познания и умения 0 - растениевъдство
ЕКАТТЕ 2. ....................................
  или 0 Нови информационни 0 - животновъдство
ЕКАТТЕ 3. ....................................
  0 семинар технологии 0 Горско стопанство  
  0 информационна 0 Технически    
  сесия познания и умения    
  0 работна среща 0 Опазване на околната    
    среда в земеделието    
    0 Устойчиво управление    
    на природните ресурси в    
    съответствие с европей-    
    ското законодателство    
Дейност 3 0 дългосрочен курс 0 Икономически 0 Селско стопанство:
ЕКАТТЕ 1. ....................................
  0 краткосрочен курс познания и умения 0 - растениевъдство
ЕКАТТЕ 2. ....................................
  или 0 Нови информационни 0 - животновъдство
ЕКАТТЕ 3. ....................................
  0 семинар технологии 0 Горско стопанство  
  0 информационна сесия 0 Технически познания    
  0 работна среща и умения    
    0 Опазване на околната    
    среда в земеделието    
    0 Устойчиво управление    
    на природните ресурси в    
    съответствие с европей-    
    ското законодателство    
4А. Планирани измерими резултати от проекта по дейности
(Точката е продължение на таблицата в т. 4. За всяка от дейностите моля, попълнете общия планиран брой на обучените и предоставените часове и дни обучение (един ден обучение = 8 учебни часа). За всяка от дейностите, попълнете планирания брой брошури, ако са допустими за подкрепа по мярката.)
Номер дейност Планирани
  Брой обучаеми Брой учебни часове Брой учебни дни Брой брошури
Дейност 1
..........................................................
.........................................................
.........................................................
Тираж брошури.........................................................
        (ако е приложимо)
Дейност 2
..........................................................
.........................................................
.........................................................
Тираж брошури.........................................................
        (ако е приложимо)
Дейност 3
..........................................................
.........................................................
.........................................................
Тираж брошури.........................................................
        (ако е приложимо)
ОБЩО
..........................................................
.........................................................
.........................................................
Тираж брошури.........................................................
        (ако е приложимо)
 
.......................................................................
дата/име/подпис на кандидата/печат


Приложение № 8 към чл. 26, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)

Документи при подаване на заявление за подпомагане

1. Заявление за подпомагане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец);
2. Копие от документ за самоличност на представляващия кандидата;
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата;
4. Копие от трудов договор на представляващия кандидата (за професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, висши училища и научни институти);
5. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Копие от заповед на министъра на образованието, младежта и науката, придружена от справка от регионалния инспекторат на МОМН за професионалното направление, професиите и специалностите, по които кандидатът обучава (за професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи);
6. Копие на лицензия на център за професионално обучение, издаден от НАПОО (за центрове за професионално обучение);
7. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Копие от решение на Народното събрание, придружено от справка за акредитираните професионални направления, и документ, издаден от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), доказващ акредитация по посочените професионални направления (за кандидати, акредитирани по Закона за висшето образование);
8. Копие от правилник за устройството и дейността на научния институт или на по-висшата научна организация, към която институтът се числи като юридическо лице, и документ за правосубектност на научния институт (за научни институти);
9. Копие от устройствен акт, устав или дружествен договор (за юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛ по ТЗ, ЗК и ЗЮЛНЦ);
10. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението за подпомагане (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ);
11. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на НАП не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане;
12. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.)
13. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за възлагане на обществени поръчки (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 ЗОП);
14. Учебна програма за всеки курс или информационна дейност (*);
15. *Проектобюджет (по образец) за всеки курс/информационна дейност по проекта и общ за целия проект;
16. График за провеждане на планираните дейности (по образец) за всеки курс/информационна дейност по проекта и общ за целия проект (*);
17. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС;
18. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Копие от документи за собственост или документ за предоставено право на ползване за обичайната дейност на организацията, доказващи наличието на материално-техническа и/или леглова база;
18а. (нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Копие от документи за наем или други документи, доказващи правото на ползване на материално-техническа база, в която ще се проведе теоретичното и/или практическото обучение за периода на провеждането на курса/информационната дейност;
19. Копие от разписки и/или фактури и договори, доказващи извършените допустими разходи преди одобрението на проекта (изисква се в случаите, когато са извършени допустими разходи преди одобрението на проекта);
20. (нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Удостоверение, издадено от съответния окръжен съд, че кандидатът не е в производство по ликвидация, не е в открито производство по несъстоятелност или не е обявен в несъстоятелност, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението за подпомагане (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ).

(*) Документите се представят и на електронен носител.


Приложение № 9 към чл. 27, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.)


Критерии за оценяване на дейностите за обучение
 
Предмет на оценяване Критерий Максимален
    брой точки
Обосновка и учебно съдържание Приложимост и качество на учебната програма 40
Преподавателски състав Професионален опит на предложените преподаватели 30
Материална база за теоретично и практическо обучение Съответствие на условията и оборудването на 20
  изискванията за обучение  
Проектобюджет Финансови условия на предложението 10
     
  Максимален брой точки - 100.  
     


Приложение № 10 към чл. 34, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 
МЯРКА 111 "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ"
 
Входящ номер/дата:
(Попълва се от обучаващата организация)
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за включване в курс/ информационна дейност
от
 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Желая да участвам в:
Курс по: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се темата на курса, брой часове)
Информационна дейност: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се видът информационна дейност, тема)
Организиран от: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се името на обучаващата организация)
 
Желая да бъда включен в обучението в качеството си на:
- Земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване 0
  и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.)  
- Управител или нает с трудов договор в юридическо лице, регистрирано като земеделски 0
  производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на  
  регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.)  
- Физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд 0
- Управител или нает с трудов договор в юридическо лице, което е собственик/съсобст- 0
  веник или ползвател на гори и/или земи от горския фонд  
- Одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 0
Като доказателство за посоченото прилагам:
- Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и под- 0
  държане на регистър на земеделските производители ( ДВ, бр. 10 от 1999 г.),  
  заверено от ОД "Земеделие"  
- Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение за вписване в търговския 0
  регистър на юридическото лице и копие от регистрационна карта на юридическото лице  
  по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските  
  производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) заверено от ОД "Земеделие"  
- Служебна бележка от юридическото лице, удостоверяваща, че лицето е наето с трудов 0
  договор; копие от регистрационна карта на юридическото лице по реда на Наредба № 3  
  от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители  
  (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД "Земеделие"; удостоверение за актуално  
  състояние на юридическото лице/актуално удостоверение за вписване в търговския  
  регистър  
- Нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото на собственост или 0
  ползване на гора  
- Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение за вписване в търговския 0
  регистър на юридическото лице и нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ  
  правото на собственост или ползване на гора на юридическото лице  
- Служебна бележка от юридическото лице, удостоверяваща, че лицето е наето с трудов 0
  договор; нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото на собст-  
  веност или ползване на гора на юридическото лице; удостоверение за актуално състоя-  
  ние/актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице  
- Копие от уведомително писмо от РА за одобрение на ползвателя на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 0
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за целите на проекта - при подбора на обучаеми, при отчетността и оценката на финансирания проект.
ЕГН:  
Лична карта: (номер, дата на издаване)  
Възраст:  
Пол: 0 Мъж
  0 Жена
Адрес:  
(п.к.; град/село, община, област, ул., № , бл., вх., ет., ап.)  
Тел: (код, номер)  
GSM:  
Идентификационен номер на одобрено заявление за подпомагане по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" (при наличие на такова)  
Идентификационен номер на одобрено заявление за подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" (при наличие на такова)  
Идентификационен номер на одобрено заявление за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания" (при наличие на такова)  
Подмярка:  
Образование: 0 завършен ....... клас
  0 основно
  0 средно
  0 висше
Преминати обучения по Програма за развитие на селските райони  
2007 - 2013 г. (при наличие на такова)  
Записва се темата на курса/информационната дейност, брой часове, период на провеждане, обучаваща организация  
 
Декларирам, че към момента на кандидатстване за включване в настоящия курс/информационна дейност не съм преминал/а обучение по същата тема в обучаваща организация, финансирана по ПРСР за периода 2007 - 2013 г. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи.
 
Дата: Подпис:
   


Приложение № 11 към чл. 34, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)

Списък на документите, доказващи обстоятелствата по чл. 21 към заявление за включване в обучение

1. В случаите по чл. 21, т. 1 (земеделски производител):
1.1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД "Земеделие".
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) В случаите по чл. 21, т. 2 (управител в юридическо лице/едноличен търговец, регистриран като земеделски производител):
2.1. Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице.
2.2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Копие от регистрационна карта на юридическото лице по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД "Земеделие".
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) В случаите по чл. 21, т. 2 (нает с трудов договор от юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител):
3.1. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Служебна бележка от юридическото или едноличния търговец или физическото лице, удостоверяваща, че лицето е наето с трудов договор.
3.2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Копие от регистрационна карта на юридическото или едноличния търговец или физическото лице по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД "Земеделие".
3.3. Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице.
4. В случаите по чл. 21, т. 3 (физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд):
4.1. Нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото на собственост или ползване на гора.
5. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) В случаите по чл. 21, т. 4 (управител в юридическо лице или едноличен търговец, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд):
5.1. Нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото на собственост или ползване на гора на юридическото лице.
5.2. Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице.
6. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) В случаите по чл. 21, т. 4 (нает с трудов договор в юридическо лице или едноличен търговец, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд):
6.1. Служебна бележка от юридическото лице, удостоверяваща, че лицето е наето с трудов договор.
6.2. Нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото на собственост или ползване на гора на юридическото лице.
6.3. Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице.
7. В случаите по чл. 21, т. 5 (одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.) - копие от уведомително писмо от РА за одобрение на ползвателя на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Приложение № 12 към чл. 37, ал. 1


Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" на Програмата за развитие на селските райони
(част втора към заявката за плащане)
(Попълва се служебно)
УРН
УИН
Информацията по-долу се попълва от кандидата.
 
Допълнителни данни в процеса на изпълнение на дейностите по проекта
(При осъществяването на дейностите ще поддържате база данни на обучаемите във формата, посочен в приложение № 1 към този документ. Заедно с всяка заявка за плащане трябва да представите (на хартиен носител и в електронен вариант - Excel ) следните таблици, показващи реалните резултати при изпълнение на планираните дейности)
 
Таблица И1(2). Разпределение на дните обучение/информационни дейности по пол и възраст на участниците и заетостта на участниците в сектори селско стопанство или горско стопанство
Дейност Брой участници в обучението   Брой на полу-
  Мъже<40 г. Мъже>40 г. Общо Жени<40 г. Жени>40 г. Общо Общо чените дни
  с.с. г.с. с.с. г.с. с.с. г.с. с.с. г.с. с.с. г.с. с.с. г.с. с.с. г.с. обучение
Дейност 1                              
Дейност 2                              
Дейност 3                              
Общо                              
(2) "И" = "в изпълнение" на проекта по М 111.

Таблица И2. Разпределение на обучаемите, едновременно участващи като ползватели на помощ по мерки 112, 141, 214 на ПРСР
Дейност Брой участници в обучението - ползвател на помощ  
  по мерки 112, 141, 214 на ПРСР Общо
  само с едно одобрено с повече от едно одобрено  
  заявление за подпомагане заявление за подпомагане  
  112 141 214 общо 112 + 214 141+214 общо  
Дейност 1                
Дейност 2                
Дейност 3                
Общо                

Таблица М И3. Брой на успешно завършилите обучение в сферата на селското и горското стопанство, получили сертификат или степен
  Брой на заетите в селското или горското стопанство, Общо
  успешно завършили обучение  
  Мъже<40 г. Мъже>40 г. Общо Жени<40 г. Жени>40 г. Общо  
  с.с. г.с. с.с. г.с. с.с. г.с. с.с. г.с. с.с. г.с. с.с. г.с. с.с. г.с.
Получили сертификат за обучение за първи път по мярка 111                            
Получили сертификат за обучение втори път по мярка 111                            
Получили сертификат за обучение по мярка 111 повече от два пъти                            
Общо                            
Обхват на информацията в базата данни за обучаемите
 
Обучаеми (1) ЕГН Адрес (2) Тел/ Въз- Пол (3) Образо- Работи Обу- Полу- Успешно Одобрено Одобрено Одобрено По-
      GSM раст   вание (4) за сто- чаем чил (7) завършил/ заявле- заявле- заявле- редно
              панство (5) по (6) часо- Получил ние за ние за ние (11) за учас-
                  ве/дни серти- подпома- подпома- подпома- тие (12)
                  обу- фикат (8) гане (9) гане (10) гане в
                  чение   по М112 по М141 по М214 М111
1  
.................
                         
2  
.................
                         
3  
...............
                         
4  
...............
                         
5  
................
                         
6  
.................
                         
7  
................
                         
8  
.................
                         
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
(1) - трите имена на обучаемите
(2) - п.к.; град/село, община; ул., № , бл., вх., ет., ап.
(3) - моля, отбележете: "М" или "Ж"
(4) - моля, отбележете: "няма завършено" или "основно", или "средно", или "висше"
(5) - моля, отбележете според преобладаващата заетост: "растениевъдство" или "животновъдство", или "горско стопанство"
(6) - моля, отбележете дейността по проекта, по която е обучаем: "Дейност 1" или "Дейност 2", или "Дейност 3", или т. н.
(7) - моля, отбележете "ч... (число)" за броя на часовете или "д... (число)" за броя на дните
(8) , (9), (10), (11) - моля , отбележете: "да" или "не"
(12) - моля, отбележете числото на поредното участие като обучаем по мярката
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
дата/име/подпис на ползвателя/печат


Приложение № 13 към чл. 37, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)

Документи при подаване на заявка за плащане
1. Заявка за плащане (по образец), придружена от попълнена форма за наблюдение и оценка.
2. Таблица за разходите (по образец), неразделна част от заявката за плащане.
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявката за плащане (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ).
4. Нотариално заверено изрично пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице, и копие на документ за самоличност на упълномощеното лице.
5. Решение на управителен съвет за назначаване на упълномощено лице/ за бюджетна организация - акта, с който й е назначен представляващ.
6. Документ за самоличност на представляващия юридическо лице / ЮЛНЦ или държавно учреждение.
7. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на НАП не по-рано от един месец от датата на подаване на заявката за плащане.
8. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)
11а. (нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Оборотна ведомост за балансови сметки (подсметки с подходящи номера, отразяващи разходите за финансиране по подпомаганите дейности).
12. Удостоверение за регистрация по ЗДДС или декларация по образец (в случай, че ползвателят на помощта няма регистрация по ЗДДС), че ползвателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани от ПРСР (2007 - 2013).
13. Удостоверения за завършено обучение чрез курс (по образец) или удостоверения за участие в информационна дейност (по образец).
14. Регистрационна книга на завършилите обучение по мярката с номерата на издадените удостоверения (по образец). Регистрационната книга да бъде представена на хартиен носител и в електронен вариант - Excel (без изискването за подпис на получилия удостоверението).
15. Декларации за преминало обучение (по образец), попълнени и подписани от лицата, завършили съответното обучение/ информационна дейност (за всяка дейност, включена в заявката за плащане).
16. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Разходооправдателни документи - фактури, граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, договори за наем и други документи, доказващи извършените разходи.
16а. (нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Рекапитулацията за извършените разходи за възнаграждения и осигурителни вноски (лични вноски и вноски за сметка на работодателя) по граждански договори - представя се във вид на справка, заверена от счетоводителя и ръководителя на получателя на помощта.
17. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Платежно нареждане, което да доказва плащане от страна на ползвателя на помощта.
18. Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта.
19. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Снимков материал, удостоверяващ проведеното теоретично и практично обучение, който може да се представи и на електронен носител.
20. Екземпляр от брошура за всеки вид (в случаите на извършени разходи за издаване на брошури).
21. (нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Удостоверение, издадено от съответния окръжен съд, че ползвателят не е в производство по ликвидация, не е в открито производство по несъстоятелност или не е обявен в несъстоятелност, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявката за плащане (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ).
22. (нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Разходооправдателни документи за изплатени пътни на преподавателите, обучаваните и екипа - разходни касови ордери/платежно нареждане с банково извлечение, ведно с Декларация (приложение № 13а по образец) с опис на документите, въз основа на които е извършено плащането (в случай на заявяване на такива разходи).
23. (нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Разходооправдателни документи за доказване използването на собствена учебна база - Дневник на присъстващите (приложение № 15 по образец) (в случай на заявяване на такива разходи).
24. (нова - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.) Разходооправдателни документи за доказване използването на собствена леглова база - Декларация за използване на собствена леглова база (приложение № 13б по образец) ведно с приложение към нея (в случай на заявяване на такива разходи).


Приложение № 13а към чл. 37, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ
с опис на документите, въз основа на които е извършено плащането на пътни на преподавателите, обучаваните, екипа
 
Аз, долуподписаният (та) .....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л.к. № ..............., издадена от ......... на .................................................................................,
ЕГН ........................., адрес: ...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
в качеството си на ...........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
(представляващ ползвателя на помощта по договор №....... с ДФЗ)
на .............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на организацията)
с ЕИК ....................................................................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че представляваната от мен организация е изплатила пътни на преподавателите, обучаваните, екипа на база представени разходооправдателни документи (фактури за гориво с фискален бон, билети), описани в приложението, неразделна част от тази декларация.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
 
Дата: ..................................................................................................................
Декларатор: ..........................................................................................................
гр. ....................................................................................................................
(подпис)
   
ПРИЛОЖЕНИЕ
към декларация с опис на документите, въз основа на които е извършено плащането на пътни на преподавателите, обучаваните, екипа
 
  Трите имена ЕГН Фактура/ билет № Фактура/ билет, дата Стойност по фактура/ билет Разходен касов ордер (РКО), номер и дата Стойност на изплатените разходи по РКО
Пътни на              
препода-              
вателите              
               
               
            Общо  
Пътни на              
обучаваните              
               
               
               
            Общо  
Пътни на              
екипа              
               
               
               
            Общо  
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
 
Дата: ........................
Декларатор: ...............................................................................................................................
гр. ............................ (подпис)
   


Приложение № 13б към чл. 37, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ
за използване на собствена/наета за обичайната дейност леглова база
 
Аз, долуподписаният (та) ........................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
с л.к. № ....................................., издадена от ............................................. на .......................,
ЕГН ..................................................., адрес: ........................................................................................................................................................................
............,
в качеството си на ...........................................................................................................................................................................................................................
(представляващ ползвателя на помощта по Договор №...... с ДФЗ)
на .............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на организацията)
с ЕИК ....................................................................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че в собствената/наетата за обичайната дейност леглова база на представляваната от мен организация са реализирани действително нощувките от лицата, описани в приложението, неразделна част от тази декларация.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
 
Дата: ..................................................................................................................
Декларатор: ..........................................................................................................
гр. ....................................................................................................................
(подпис)
   
ПРИЛОЖЕНИЕ
към декларация за използване на собствена/наета за обичайната дейност леглова база
 
  Трите имена ЕГН * Реализирани нощувки за периода Общо нощувки (бр.) **Цена на нощувка (лв.) Обща сума (лв.) Подпис на нощувалия
     
от ...........................................
       
     
до ...........................................
       
Нощувки              
на препода-              
вателите              
               
               
          Общо    
Нощувки на              
обучаваните              
               
               
               
          Общо    
Нощувки              
на екипа              
               
               
               
          Общо    
*В случай че съответните реализирани нощувки са с прекъсване, посочват се всички периоди (от дата до дата, и т.н.).
**Разходите, посочени в колона цена, не могат да надвишават одобрените по Договор с ДФЗ и нормативно определения лимит при използване на собствена/наета за обичайната дейност леглова база.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
 
Дата: ........................
Декларатор: ..............................................................................................................................................
гр. ............................ (подпис)
   


Приложение № 14 към чл. 37, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г., в сила от 16.10.2012 г.)


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 
МЯРКА 111 "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ"
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ
 
УРН на ползвателя на помощта: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Уникален идентификационен № на проекта: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Обучаваща организация: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Тема на курс/ информационна дейност: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Място и период на провеждане на курса по учебни групи: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Място и период на провеждане на информационната дейност: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Лектори на курса/ информационната дейност:
Общ хорариум: Теория -  
  Практика -  
 
А: Съдържание на проведеното обучение
 
Дата Теория Практика
  наименование подтема лектор хорариум наименование подтема преподавател хорариум място на провеждане
               
               
 
Б. Списък на курсистите, преминали обучение от__/__/__/__/__/__/ г. до __/__/__/__/__/__/ г.
 
Име на обучаемия Брой присъствени часове Брой часове отсъствия Подпис на
        обученото лице
         
         
   
Дата: ............................... Ръководител на обучаващата организация:
 
................................................................................................................
  (име, подпис, печат)
   


Приложение № 15 към чл. 43, ал. 1, т. 4


Дневник на присъстващите
 
По одобрен проект с идентификационен номер ................................................................................................................................................................................................................................................
и договор № ............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Тема на курса / информационната дейност
 
Дата
Подтема (теория) Часове, бр. Подтема (практика) Часове, бр.
Име на преподавател     Подпис
Име на присъстващите      
       
       
       
       
Дата      
Подтема (теория) Часове, бр. Подтема (практика) Часове, бр.
Име на преподавател     Подпис
Име на присъстващите      
       
       
       
       
       


Приложение № 16 към чл. 43, ал. 1, т. 5


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 
МЯРКА 111 "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ"
 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ ......................./.............. г.
 
По одобрен проект с идентификационен номер .............................................................................................................................................................................................................................................................
и договор № .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Настоящото се издава на ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Лична карта № ................................,…изд. на ............................... от ............................... ЕГН .............................................................................................................................................................
 
за успешно завършен курс на обучение
брой часове........................................
на тема ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
проведен от .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(обучаваща организация)
 
в периода от ....................................... до .............................................
(дата/месец/година) (дата/месец/година)
 
Справка за изучаваните задължителни подтеми/модули и брой часове
 
1. ..............................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................
(подтема/модул) (брой часове)
2. ..............................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................
(подтема/модул) (брой часове)
3. ..............................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................
(подтема/модул) (брой часове)
4. ..............................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................
(подтема/модул) (брой часове)
5. ..............................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................
(подтема/модул) (брой часове)
 
Ръководител на обучаващата организация ................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) ...........................................

(подпис и печат)

Дата: ..............................


Приложение № 17 към чл. 43, ал. 1, т. 5


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 
МЯРКА 111 "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ"
 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ ......................./.............. г.
 
По одобрен проект с идентификационен номер .............................................................................................................................................................................................................................................................
и договор № .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Настоящото се издава на ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Лична карта № ................................,…изд. на ............................... от ............................... ЕГН .............................................................................................................................................................
 
за участие в информационна дейност
.......................................................................................... брой часове ........................................................................................................................................................................................
(семинар, работна среща)
на тема ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
проведена от ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(обучаваща организация)
в периода от ............................................................ до ............................................................
(дата/месец/година) (дата/месец/година)
 
Ръководител на обучаващата организация ................................................................................................................................................................................................................................................................

(име ,презиме, фамилия)

Дата: .............................. ..........................................................................................................................................................

(подпис и печат)

 


Приложение № 18 към чл. 43, ал. 1, т. 6


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 
МЯРКА 111 "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ"
 
Регистрационна книга на завършилите обучение
 
По одобрен проект с идентификационен номер .............................................................................................................................................................................................................................................................
и договор № .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Удостоверение Дата Тип дейност Тема Име, презиме, ЕГН Лична Адрес Подпис на
    (курс/инфор-   фамилия   карта, №   получилия
      мационна           удостове-
      дейност)           рението
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                   


Приложение № 19 към чл. 43, ал. 1, т. 7

(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.)


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 
МЯРКА 111 "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ"
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
ЗА ПРЕМИНАЛО ОБУЧЕНИЕ ПО МЯРКА 111
 
Долуподписаният (ата) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ........................................, издадена от .................................................. на ..................................................,
ЕГН ........................................, адрес: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Тел: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 

Взех участие във:

- Курс на обучение от 150 часа 0
- Курс на обучение от 30 часа 0
- Информационна дейност 0
 
На тема ..........................................................................................................................................................................,
(посочва се темата на курса/информационната дейност)
Проведен от .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(обучаваща организация)
По одобрен проект с идентификационен номер .............................................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се идентификационният номер на проекта)

 
Взех участие в обучението в качеството си на:
- Физическо лице, регистрирано като земеделски производител по Наредба № 3 от 1999 г. (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) 0
- Управител на юридическо лице, регистрирано като земеделски производител 0
- Нает с договор в юридическо лице, регистрирано като земеделски производител по Наредба № 3 от 1999 г. (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) 0
- Физическо лице, собственик на гора 0
- Управител на юридическо лице, собственик или ползвател на гори 0
- Нает в юридическо лице, собственик или ползвател на гори 0
- Одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 0
 
Включен съм с предимство в обучението:
- Не 0
- Да 0
Имам одобрено заявление за подпомагане по мярка:
- "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР 2007 - 2013 г. 0
- "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР 2007 - 2013 г. 0
- "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г. 0
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи.
 
дата: ................................ Декларатор: ............................
гр. ....................................

(подпис)

   


Приложение № 20 към чл. 49, ал. 2

Формат на изображението на знамето на Европейския съюз

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Знаме на Европейския съюз

- Символно описание
На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като числото 12 е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства под европейския флаг.

- Хералдическо описание
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.

- Геометрично описание


Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина/размах е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове

Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните
РЕФЛЕКС цветове:
  Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на правоъгълника;
Жълто ПАНТОН Жълто ПАНТОН за звездите.
  Международната гама цветове
  ПАНТОН е много разпространена и леснодостъпна даже за непрофесионалисти.
  Четирицветен процес/технология
  Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 % "Процес Жълто". Смесването на 100 % "Процес Циан" с 80 % "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".
  Интернет
  В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)

- В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).


Ако имате наличен само син цвят (той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се), използвайте го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в негатив - бяло, а полето/фонът - 100 % синьо.


- В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или във всеки случай такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като широчината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника.


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет адрес:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти