Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите по мярката:
1. увеличаване на лесистостта в равнинните райони;
2. намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация;
3. подобряване на водния баланс в подкрепените територии.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции, извършвани върху всички неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи във:
1. общини с лесистост по-малко от 60 % (приложение № 1), или
2. райони с висок и среден риск от ерозия (приложение № 2).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансова помощ се предоставя за създаване на горски култури, включващи следните дейности:
1. създаване на горски култури, което включва:
а) изготвяне на технологичен план за залесяване;
б) почвоподготовка;
в) транспорт и временно съхранение на посадъчния материал;
г) закупуване на посадъчен материал;
д) разходи за труд при залесяване;
е) ограждане на залесената територия;
2. поддържане на създадените горски култури, което включва:
а) попълване (презасяване или презасаждане);
б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Разходите за поддържане са допустими за подпомагане само при залесяване на изоставена земеделска земя за горски култури, създадени по ал. 2, т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) При залесяване с дървесни видове с турнус на сеч до 14 години са допустими само разходите по ал. 2, т. 1.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Недопустими за подпомагане са залесяването на пасища и ливади и дейности, свързани със засаждане и отглеждане на коледни дръвчета, както и самостоятелни дейности по ал. 2, т. 1 и 2.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Залесявания в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 са допустими за подпомагане само ако са предвидени в плана за управление на съответното място.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за изготвяне на технологичен план за залесяване по ал. 2, т. 1, буква "а".
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В технологичния план за залесяване изрично трябва да бъде посочено, че:
1. се предвижда използването само на дървесни видове според типа на месторастенето, а когато площите са разположени от 0 до 700 метра надморска височина, да се посочи, че дървесни видове ще са и с ниска степен на опасност от пожари;
2. се дава приоритет на местните дървесни видове;
3. когато се налага смесване на дървесните видове, то трябва да е поясно;
4. всяко възникнало несъответствие между типа на месторастенето и ниската степен на опасност от пожар по т. 1 трябва да бъде подробно описано и обоснован изборът на дървесен вид за залесяване.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) При планиране и изпълнение на дейностите по чл. 3 кандидатите се ръководят от изискванията на:
1. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Закона за горите и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане;
2. Закона за биологичното разнообразие;
3. Закона за опазване на околната среда;
4. Закона за защитените територии;
5. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
6. Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 49 от 2005 г.).
7. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установено изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ не може да надхвърля:
1. сто процента от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община от селски район съгласно приложение № 3;
2. осемдесет процента от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на изискванията по т. 1, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват, се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;
3. седемдесет процента от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на условията по т. 1 и 2.
(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.
(3) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за инвестицията кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 1, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по нов проект след подаване на заявление за окончателно плащане за създаване на културата по предишен проект, одобрен за подпомагане при условията и по реда на тази наредба, с изключение на общините и държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите.


Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 1200 евро.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 9. (1) Размерът на допустимите разходи по чл. 3, ал. 2, т. 1 не може да надхвърля следните стойности:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) за иглолистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 2835 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 2900 евро/ха;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) за широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 5171 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 5246 евро/ха;
3. за смесени култури размерът на допустимите разходи ще се определя въз основа на разходите по т. 1 и 2 според процента на смесване.
(2) Размерът на допустимите разходи по чл. 3, ал. 2, т. 2 не може да надхвърля:
1. за презасяване или презасаждане на загубените след залесяването фиданки (по веднъж за първата, втората и третата година след създаването) разходите за всяка година не могат да надвишават 10 на сто от разходите за създаване;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) за отглеждане през 5-годишния период след създаването - до левовата равностойност на 102 евро/ха за всяко отглеждане по смисъла на § 1, т. 39, извършвано, както следва:
а) до три пъти годишно за първите две години след първоначалното залесяване;
б) до два пъти годишно за третата година след първоначалното залесяване;
в) до един път годишно за четвъртата и петата година след първоначалното залесяване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) В максимално допустимия размер на инвестиционните разходи по ал. 1 се включват и предварителните разходи по чл. 3, ал. 7.


Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за разходи по чл. 3, ал. 2, т. 1.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на поисканото авансово плащане;
8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на поисканото авансово плащане.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Разплащателна агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или 9, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса и натрупаните лихви върху изплатеното авансово плащане по съответния договор за отпускане на финансова помощ са възстановени на РА от ползвателя на помощта.
(12) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания по всички договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта представя в РА всяка календарна година в срок най-късно до 31 януари удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз, по която са преведени авансовите плащания. В удостоверението трябва да е посочен точният размер на натрупаната лихва върху всички изплатени авансови плащания към 31 декември на предходната календарна година.
(13) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че има натрупани лихви върху изплатени авансови плащания по договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта възстановява на РА натрупаните лихви всяка календарна година най-късно до 31 януари на следващата календарна година и в срок до 5 дни от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане.
(14) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че ползвателят на помощта не представи удостоверение от обслужващата банка съгласно изискванията на ал. 12 и не възстанови натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 13, РА предприема необходимите действия за събирането им в съответствие с чл. 27, ал. 3 и ал. 5, изречение първо от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Междинното плащане е допустимо само за одобрена от РА обособена част от инвестицията по чл. 3, ал. 2, т. 1, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.
(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане при условията и по реда на тази наредба могат да кандидатстват:
1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;
2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;
3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, дирекции на национални паркове (ДНП) и учебно-опитни горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Едноличните търговци и юридическите лица по ал. 1, т. 1, с изключение на регистрираните или признатите по Закона за вероизповеданията, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Кандидатите по ал. 1, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане, след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Кандидатите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат "xls".
(6) Допустимите кандидати са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка от допустимите за подпомагане дейности.


Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Лицата по чл. 13, ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини, държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, ДНП и юридически лица, регистрирани или признати по Закона за вероизповеданията;
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани или признати по Закона за вероизповеданията;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общините.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26.10.2012 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 3а;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация съгласно приложение № 3а за всички останали обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 2, 3 и 4.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (1) Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.
(2) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 проектите се изпълняват върху имоти, собственост на кандидата.
(3) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 3 проектите се изпълняват върху имоти, управлявани от кандидата.
(4) Проектите на кандидати по чл. 13, ал. 1, т. 2 са допустими за подпомагане, в случай че предвижданите дейности съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, приет с решение на общинския съвет.
(5) За създаване на горски култури се използват само дървесни видове според типа на месторастенето, а от тях се дава предпочитание на местните видове.


Чл. 16. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.
(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 17. (1) При условията и по реда на тази наредба допустими за съфинансиране са:
1. действително извършените и платени разходи за стоки/услуги през периода на извършване на дейността;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) предварителните разходи по чл. 3, ал. 7, които не надвишават 10 % от стойността на допустимите разходи за създаване на насаждението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Разходите по чл. 3, ал. 7 са допустими, в случай че са извършени не по-рано от 1 януари 2007 г..
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) За разходи по чл. 3, ал. 2, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на основателността на предложените разходи. Оферентите за дейностите по чл. 3, ал. 2 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите по ал. 3 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Оферентите по ал. 3 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) В случаите по ал. 3 кандидатът получава оферти, като изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 7 най-малко до трима оференти. В случаите, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Редът на ал. 3 и 8 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) За разходи по чл. 3, ал. 2, чиято стойност възлиза на по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или изпълнители.
(9) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) За предварителни разходи по чл. 3, ал. 7, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(10) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случаите на кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, обосноваността на разхода може да се преценява от оценяваща комисия, съставена по реда на ал. 4.
(11) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Редът по ал. 10 не се прилага за допустими разходи, при които е определен максимално допустимият им размер съгласно чл. 9, ал. 1 и 2.


Чл. 18. Финансова помощ не се предоставя за разходи за:
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. закупуване на земя и сгради;
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) лизинг, с изключение на финансов лизинг;
5. разходи за наеми и застраховка;
6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
7. принос в натура;
8. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил условията и реда на чл. 17, ал. 3;
9. закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;
10. плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии;
11. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
12. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2 и/или 3;
14. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) натрупани лихви върху изплатени авансови плащания.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 19. Документите за кандидатстване по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 3 за одобрение за подпомагане и документите по чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1 и чл. 33, ал. 2 за плащане на финансовата помощ трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;
2. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно, а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или със заповед от кмета на общината;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. Заповедта съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния период на прием.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ), и областните дирекции "Земеделие".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 УПДФЗ, и областните дирекции "Земеделие".

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Кандидатите за финансово подпомагане подават в областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 4 и прилагат документите съгласно приложение № 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случаите по ал. 3 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите най-късно в срок по чл. 22, ал. 3, като отбелязва мотивите и забележките си.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане до два месеца от крайната дата за прием на заявления за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, на заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане;
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) може чрез длъжностно лице от РА да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на лицето по буква "а", който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е присъствал при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директора на РА.
(2) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
2. критериите за оценка, посочени в приложение № 6 в случаите на недостатъчен бюджет.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай на нередовност или липса на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти по ал. 1, т. 1 РА с мотивирано писмо уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 5, но свързани с извършването на подпомаганите дейности.
(4) Срокът по ал. 1 се удължава:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 17, ал. 4, който се удостоверява с акта за нейното създаване и до датата на вземане на решение за оценка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите по ал. 4 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването на срока по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 3, РА отказва финансиране или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередности.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изричен отказ на кандидата РА прекратява процедурата по разглеждане на заявлението за подпомагане.
(8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 6 или 7 кандидатът може да кандидатства отново с нов проект по реда на наредбата.


Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Проектите се разглеждат от Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Функциите на ЕКОП се определят в правила за работа, които се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП неин член не участва в заседанието при обсъждане на конкретно заявление за подпомагане, в случай че:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявлението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 - 4.


Чл. 24. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 22, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията по чл. 22, ал. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 22, ал. 3;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 8;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 2 и/или 3, както и непредставяне на документите по чл. 24а, ал. 1.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква в срок по чл. 14, ал. 4, т. 2 от кандидата да представи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) свидетелство за съдимост от кандидата - физическо лице, или представляващия кандидата по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличния търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващия такава длъжност, включително прокуриста или търговския пълномощник, издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му, само за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в Търговския регистър или регистър БУЛСТАТ;
3. декларация съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2.
(2) Кандидати, юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията, не представят документа по ал. 1, т. 2.
(3) В случаите на кандидати общини не се прилага ал. 1.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в заповедта по чл. 20, ал. 1, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по чл. 22, ал. 2, т. 2 и се одобряват в низходящ ред до размера, определен в заповедта.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 27. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 01.08.2008 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.)

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 29. (1) Финансовата помощ по чл. 3, ал. 2, т. 1 се изплаща след извършване на цялата инвестиция, а по чл. 3, ал. 2, т. 2 - след извършване на дейностите по поддръжка за всяка година.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 10, 11 и 12.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно приложение № 8.
(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 11, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 4 съгласно приложение № 8 или банкова гаранция.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В срок до 70 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 9.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Заявка за окончателно плащане за дейностите по чл. 3, ал. 2, т. 1 се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 октомври 2015 г.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Заявка за плащане за дейностите по чл. 3, ал. 2, т. 2 се подава всяка година след извършването им, но не по-късно от един месец от изтичане на срока по чл. 36, ал. 1, т. 2 и 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Общини, ползватели на помощта, заявили възможността да се възползват от получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно ПМС № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г.; изм. бр. 91 от 2011 г.) (ПМС № 59 от 11 март 2011 г.), подават заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г., след проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случаите по ал. 4 към заявката за окончателно плащане се представят проформа фактура, удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания и не се представят документите по т. 19, 20 и 21 от раздел "Общи документи:" от приложение № 9 за разходите, които не са реално извършени.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В срок десет дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта общините, подали заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г., представят в РА документите по т. 19 от раздел "Общи документи:" от приложение № 9, и в случай на необходимост коригирано инициирано бюджетно платежно нареждане по т. 28 от раздел "Общи документи" от приложение № 9 в съответствие с одобрения окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите по чл. 31, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 31, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане до два месеца от получаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на документите, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, която:
а) се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на кандидата, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е присъствал при извършване на проверката на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти Централното управление на РА с мотивирано писмо уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 9.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА и до датата на вземане на решение за оценка;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) В срок до 10 ноември 2015 г. ползвателите на финансова помощ са длъжни да представят в РА карнет за есенна инвентаризация на създадените горски култури. При непредставянето му в посочения срок РА предприема действия за принудително събиране на изплатената финансова помощ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Разплащателната агенция може да откаже или да намали изплатената финансова помощ след преизчисление според процента на прихващане, посочен в карнета за есенна инвентаризация, и по методология съгласно приложение № 10.


Чл. 35. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 33, ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) е наложена на ползвателя на помощта финансова корекция, определена по Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) установи обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 2 и/или 3;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) установи, че по договор за обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта е налице неточно изпълнение от страна на избрания изпълнител и в договора е уговорена неустойка.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случаите по ал. 1, т. 7 намалението на финансовата помощ е до размера на неустойката, която е дължима от избрания изпълнител.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 36. (1) Планираната продължителност за изпълнение на дейностите не може да надхвърля:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 24 месеца;
2. по чл. 3, ал. 2, т. 2, буква "а" - 12 месеца за всяка една от следващите 3 календарни години;
3. по чл. 3, ал. 2, т. 2, буква "б" - 12 месеца за всяка една от следващите 5 календарни години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Срокът по ал. 1, т. 1 започва да тече от:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(3) За първата година срокът по ал. 1, т. 2 и 3 започва да тече от датата на подаване на заявка за плащане по чл. 31, ал. 2, а за следващите години - от датата на подаване на заявка за плащане по чл. 31, ал. 3 за предходната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за отпускане на финансова помощ, с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 3, ал. 7, за които при подаване на заявлението за подпомагане се представя заверено от възложителя копие от документацията от проведената процедура по ЗОП.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 в проекта е до 24 април 2015 г. Ползвателят на помощта уведомява РА за публикуване на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителни проверки и последващ контрол.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Указанията, дадени от РА при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта, са задължителни за ползвателя на помощта.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителните проверки по ал. 6 в срок до 20 дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.
(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателна агенция извършва последващ контрол по ал. 6 в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител.
(10) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Срокът по ал. 8 и 9 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 8 или 9.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до сроковете по чл. 36.
(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или мотивирано отхвърля исканата промяна.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) В случай че окончателната стойност на финансовата помощ за всяка от одобрените дейности по проекта е по-малка от първоначално одобрената и по проекта е извършено авансово плащане, ползвателят на помощта възстановява разликата между размера на изплатеното авансово плащане и допустимия съгласно чл. 11, ал. 1 размер на авансовото плащане в срок до 10 дни от сключване на допълнителното споразумение към договора за отпускане на финансова помощ, с което е определена окончателната стойност на помощта за съответната дейност.
(2) В случай че ползвателят на помощта не изпълни задължението си в срока по ал. 1, РА предприема необходимите действия за събирането на дължимата сума в съответствие с чл. 27, ал. 3 и ал. 5, изречение второ от ЗПЗП ведно със законната лихва върху сумата.

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансова помощ, когато ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по чл. 36, ал. 5.

Чл. 38. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) За проекти, включващи поддръжка на горски култури, ползвателят е длъжен да спазва условията, посочени в ал. 2, за период от сключване на договора за финансово подпомагане до последното плащане за поддръжка, но не по-малко от 5 години.


Чл. 39. (1) За срок 5 години след сключване на договора за финансово подпомагане ползвателят на помощта е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) да не прехвърля правото на собственост и/или да не преотстъпва правото на ползване върху активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство.
(2) За проекти, включващи поддръжка на горски култури, ползвателят е длъжен да спазва условията, посочени в ал. 1, за период от сключване на договора за финансово подпомагане до последното плащане за поддръжка, но не по-малко от 5 години.


Чл. 40. (1) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, срещу рискове, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 39, като са длъжни ежегодно да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:
1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 41. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Контрол за изпълнение условията по договора, процедурите по ЗОП, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) Проверките могат да се извършват не по-късно от 5 години след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(5) В случаите, когато МЗХ или ЕК извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.


Чл. 42. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ до 5 години след сключване на договора за отпускане на помощта, РА може да:
1. намали размера на подпомагане;
2. поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законните лихви върху тях;
3. прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 РА определя размера на намалението на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 РА може да поиска връщането на вече платени суми, когато ползвателят:
1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) не е изпълнил своите задължения, представил е декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на настоящата наредба;
2. е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на настоящата наредба;
3. е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 за дейности по проекта в срока по чл. 36, ал. 5.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато РА установи до извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проект, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта заедно със законните лихви върху тях.


Чл. 43. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 38, 40 или 46 РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение по ал. 1. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят на помощта не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Страните по договора по чл. 26, ал. 2 не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла и при спазване на условията на § 1, т. 19.
(2) Ползвателят на помощта, или упълномощено от него лице, е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която ползвателят на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта юридически лица по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи":
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране, отпусната от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били получени.
(3) Данните на ползвателя могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008 и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.


Чл. 46. (1) Ползвателят на помощта се задължава да постави на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане с обща стойност на проекта над левовата равностойност на EUR 50 000 - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.
(2) Табелата по ал. 1 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
(3) Информацията по ал. 1 заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда.
(4) Знамето на ЕС се изобразява върху табела с правоъгълна форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват, и образуващи кръг, съгласно приложение № 11.
(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане на приоритетите на ПРСР.
2. "Дейност" е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече ползватели на помощ, предвид постигането на поставените в ПРСР цели.
3. "Проект" е заявление за подпомагане, заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
4. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял.
5. "Ден" е календарен ден, освен ако не е казано друго.
6. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по програмата за развитие на селските райони.
7. "Обществен разход/вложение" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедури за възлагане на договори за обществени работи, за обществени доставки и за обществени услуги (2), ще се разглежда като обществен дял.
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите по чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
9. "Принос в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания в брой, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
10. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане.
11. "Материални и нематериални активи" са понятия по смисъла на Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ (ОВ L 302, 01.11.2006 г.).
12. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в настоящата наредба, както и в цялото българско и европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
13. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.
14. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
15. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
16. "ЕО" е Европейската общност.
17. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружниците;
в) лицата, които съвместно контролират пряко трето лице;
г) лицата, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
18. "Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
19. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя;
в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота.
20. "Необлагодетелствани райони" са райони съгласно Наредбата за критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС № 30 от 2008 г., ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
21. "Маргинализация" е отдалечаване на собствениците от притежаваните от тях земи, водещо до изоставяне на земите и деградация.
22. "Воден баланс" е съотношение между валежите, оттока, изпарението и филтрацията, характеризиращо количественото състояние на водите по речни басейни или по водни обекти.
23. "Подкрепени територии" са площите, върху които се осъществява определен проект.
24. "Неземеделските земи" са изоставените земеделски земи (земеделски земи, които не са използвани за земеделие повече от 3 години преди залесяването) и/или голини от горския фонд (земи от горския фонд, които не са били гора поне 15 години преди залесяването им).
25. "Лесистост" е процентното покритие с гори на определена площ - страна, район, землище или други структурни единици.
26. "Гора" - за целите на тази мярка означава земна площ, която се простира върху повече от 0,5 хектара с дървета на височина над 5 м и със склопеност над 10 процента, или дървета, които могат да достигнат тези прагови стойности in situ. Тук не се включва земна площ, която е с преобладаващо земеделско или градско ползване.
Включват се и зони в процес на презалесяване, които все още не са достигнали, но се очаква да достигнат склопеност от 10 процента и височина на дърветата 5 м, както и зони временно на дънери в резултат от човешка дейност или природни бедствия, за които се очаква да се възстановят.
Горите включват горски пътища, противопожарни просеки и други малки открити площи, гори в национални паркове, природни резервати и други защитени зони, като тези от специален научен, исторически, културен или духовен интерес.
Горите включват дървета, служещи за прегради срещу вятър, полезащитни пояси и коридори от дървета с площ над 0,5 хектара и широчина над 20 м.
Групи дървета, част от земеделското производство, като например овощни насаждения и агро-лесовъдните системи, се изключват от дефиницията за "гори". Дърветата в градските паркове и градини също се изключват от тази дефиниция.
27. "Посадъчен материал" са резници, присадници, отводки и фиданки (произведени от семена, части от растения и издънки или естествен подраст), използвани за залесяване.
28. "Горски култури" са гори, създадени или възобновени по изкуствен начин чрез засаждане на фиданки или сеене на семена.
29. "Иглолистна култура" е изкуствено създадена гора чрез залесяване на фиданки от иглолистни видове или с тяхното преобладание повече от 8/10.
30. "Широколистна култура" е изкуствено създадена гора чрез залесяване на фиданки или сеене на семена от широколистни видове или с тяхното преобладание повече от 8/10.
31. "Смесена култура" е изкуствено създадена гора чрез залесяване на фиданки, сеене на семена или комбинирано от иглолистни и широколистни видове, в състава на която участват поне два вида, от които нито един не превишава 8/10 участие.
32. "Залесяване" е горскостопанско мероприятие за създаване на нови горски култури от дървесни видове за подпомагане на естествените възобновителни процеси. Състои се в засаждане на фиданки или посев на семена по определени в технологичния план за залесяване технология, сезон, схема и гъстоти.
33. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) "Технологичен план за залесяване" е план за залесяване на конкретен обект - подотдел или част от него, земеделски (горски) имот или част от него, изготвен и одобрен съгласно изискванията на Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране (ДВ, бр. 16 от 2013 г.).
34. "Създаване на горски култури" е извършване на определен вид лесовъдски дейности в технологична последователност, чиято крайна цел е създаване на гора по изкуствен път.
35. "Тип месторастене" е земя с еднообразни условия за развитието на горската растителност. Въз основа на проведени релефни, климатични, геоложки, почвени и флористични проучвания месторастенето се определя съгласно "Класификационната схема на типовете горски месторастения в НРБ" (издание на Министерството на горите и горската промишленост, 1983 г.).
36. "Временно съхранение на посадъчния материал" е съхранение на семената и/или фиданките от закупуването им до засаждането (засяването) с цел запазване на посадъчните и посевните им качества. Извършва се в хладилни помещения или в траншеи, направени на подходящо място на залесителния обект.
37. "Почистване на площта за залесяване" е изсичане на пречеща на залесяването естествена растителност и при необходимост нейното събиране, изнасяне или изгаряне.
38. "Подготовка на почвата за залесяване" е ръчна или механизирана обработка на почвата предварително или непосредствено преди залесяването съгласно изискванията на технологичния план за залесяване.
39. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Отглеждане на култури" е лесовъдска дейност, чието извършване цели да се създадат оптимални условия за растеж и развитие на културата. Извършва се в междуредията и в редовете. Отгледните грижи в редовете може да се осъществяват чрез: мулчиране, окосяване и окопаване на реда с цел премахване на тревата и плевелната растителност. Отгледните грижи в междуредията се осъществяват по следните начини: изораване, култивиране, брануване, окосяване или отесване на тревата и плевелната растителност, изсичане и изрязване или пречупване на конкурентната дървесна и храстова растителност, премахване на плевелната растителност с химични средства и др.
40. "Ограждане" е мероприятие за предпазване на залесената площ от достъпа на хора и животни чрез изграждане на трайна или временна ограда.
41. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) "Попълване" е презасаждане или презасяване на загинали или унищожени фиданки и семена. Извършва се при наличие на условията и изискванията на Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.
42. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
43. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
44. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г.).


§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2009 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 3, т. 2 и § 5, които влизат в сила от 1.VIII.2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2010 Г.)

§ 36. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 37. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО) № 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.


§ 38. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 9 по отношение на чл. 13, ал. 5 и § 10 по отношение на чл. 17, ал. 3.


§ 39. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006), § 3, по отношение на чл. 5, ал. 2 и § 5 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 29 юли 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 Г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 30. За подадени заявления за подпомагане, за които не е издадена заповед на изпълнителния директор на РА за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба, при издаването на заповедта по чл. 26, ал. 1 се прилагат условията и редът на глава втора "Условия за предоставяне на финансовата помощ" и глава трета "Ред за кандидатстване", които са били в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане.


§ 31. Параграфи 3 и 13 от наредбата се прилагат за подадени заявления за подпомагане, за които не е издадена заповед на изпълнителния директор на РА за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.


§ 32. Параграф 20, § 16, т. 3 и § 35, т. 1 се прилагат и за ползватели на помощта със сключени договори преди влизане в сила на тази наредба.


§ 33. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 4, т. 1 от наредбата се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.
(2) В срок до 30 април 2012 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 4, т. 1 от тази наредба. Към нея ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3 прилагат съответните документи по т. 4 от приложение № 8, а ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 2 прилагат съответните документи по т. 4 и 5 от приложение № 8.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3 прилага и документите по т. 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 от приложение № 8, а ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 2 прилагат и документите по т. 1, 2, 3 и 6 от приложение № 8.
(4) За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане до влизането в сила на наредбата, срокът по чл. 11, ал. 3 се удължава до 30 април 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 14. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 3 и § 5 по отношение на т. 1.


§ 15. (1) Ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба, които не са открили процедура/и по чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.) до влизането в сила на § 125 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, могат да поискат промяна в договора за отпускане на финансова помощ.
(2) Ползвателите на помощта, сключили допълнително споразумение по ал. 1, представят в РА заверено копие от всеки договор за услуга, работа или доставка - обект на инвестицията (с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и описан ДДС), след неговото сключване. Доставчиците или изпълнителите по договора трябва да отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 5 и да са независими спрямо кандидата съгласно т. 17 от § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата.


§ 16. За подадени заявления за подпомагане до влизане в сила на тази наредба, по които не е сключен договор за отпускане на финансова помощ, и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, кандидатите не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, РА извършва преценка на обосноваността на разходите чрез оценяваща комисия, определена по реда на чл. 17, ал. 4, и след сключването на договора за отпускане на финансовата помощ ползвателят на помощта представя документите по § 15, ал. 2.


§ 17. Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП се осъществява по реда на § 122 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.


§ 18. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът по чл. 11, ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 19. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 1, 2, 3 и 4 по отношение на т. 1, § 13 по отношение на т. 3, буква "в", § 14 по отношение на т. 3, § 16 по отношение на т. 1, буква "б" и т. 2 и § 17.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН.- ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г., ДОП. - ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2015 Г.)

§ 14. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова помощ, за които към датата на влизането й в сила не е подадена заявка за окончателно плащане.

§ 14а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Тази наредба се прилага и за заявки за окончателно плащане, подадени преди влизане в сила на наредбата, за които финансовата помощ все още не е изплатена.

§ 15. Крайният срок за представяне в РА на удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз съгласно § 1, т. 2 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 12 за календарната 2014 г., е до 3 април 2015 г.

§ 16. Крайният срок за възстановяване в РА на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно § 1, т. 2 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 13 за календарната 2014 г. е до 30 април 2015 г.

§ 17. (1) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 в проекта, съгласно § 6, т. 1, по отношение на чл. 36, ал. 5 е до 24 април 2015 г. за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(2) Крайният срок по ал. 1 за уведомяване на РА за публикуване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба е 7 работни дни от датата на публикуването на решението.
(3) В случай че ползвателите на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба не публикуват решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по ал. 1, РА едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансовата помощ.

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2015 Г.)

§ 4. Тази наредба се прилага и за заявки за окончателно плащане, подадени преди влизане в сила на наредбата, за които финансовата помощ все още не е изплатена.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1


Списък на общините с лесистост, по-малка от 60 %
Област Община
1 2
Лесистост до 60 %
Благоевград Разлог, Сандански, Сатовча, Струмяни
Бургас Несебър, Руен
Варна Бяла, Долни чифлик
Велико Търново Елена
Видин Белоградчик, Чупрене
Габрово Трявна
Кърджали Ардино, Крумовград, Черноочене
Кюстендил Невестино, Рила, Сапарева баня
Ловеч Троян
Монтана Вършец, Георги Дамяново, Чипровци
Пазарджик Брацигово, Панагюрище, Пещера
Перник Земен, Трън
Пловдив Карлово, Кричим
Стара Загора Мъглиж
София Ботевград, Долна баня, Ихтиман,
  Копривщица, Костенец, Мирково,
  Пирдоп, Самоков, Своге, Челопеч
Хасково Ивайловград
Шумен Върбица, Смядово
Лесистост до 50 %
Благоевград Благоевград, Петрич, Хаджидимово
Бургас Созопол, Сунгурларе
Варна Дългопол
Велико Търново Златарица
Габрово Габрово
Кърджали Кърджали, Момчилград
Кюстендил Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Трекляно
Ловеч Априлци, Угърчин
Монтана Берковица
Пловдив Асеновград, Родопи, Сопот
Силистра Алфатар
Сливен Сливен
Стара Загора Казанлък, Николаево
София Годеч, Горна Малина, Правец
Хасково Минерални бани, Стамболово
Лесистост до 40 %
Бургас Средец
Варна Аврен
Видин Макреш
Враца Мездра, Роман
Габрово Дряново, Севлиево
Пазарджик Лесичово, Септември, Стрелча
Перник Ковачевци, Перник
Пловдив Брезово, Перущица, Хисаря
Разград Завет
София Драгоман, Елин Пелин
София-град Столична
Търговище Антоново
Хасково Любимец, Тополовград
Шумен Велики Преслав, Венец, Никола Козлево
Лесистост до 30 %
Бургас Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Поморие
Варна Аксаково, Белослав, Варна, Ветрино,
  Вълчи дол, Девня, Провадия, Суворово
Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица,
  Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов,
  Стражица, Сухиндол
Видин Бойница, Брегово, Видин, Грамада,
  Димово, Кула, Ново село, Ружинци
Враца Бяла Слатина, Борован, Враца, Козлодуй,
  Криводол, Мизия, Оряхово, Хайредин
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич,
  Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кюстендил Бобов дол, Дупница
Ловеч Летница, Ловеч, Луковит, Ябланица
Монтана Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм,
  Лом, Медковец, Монтана, Якимово
Пазарджик Пазарджик
Перник Брезник, Радомир
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия,
  Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски,
  Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
Пловдив Калояново, Марица, Пловдив,
  Първомай, Раковски, Садово,
  Стамболийски, Съединение
Разград Исперих, Кубрат, Лозница, Разград,
  Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили,
  Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово
Силистра Главиница, Дулово, Кайнарджа,
  Силистра, Ситово, Тутракан
Сливен Нова Загора
София Антон, Божурище, Костинброд, Сливница
Стара Загора Братя Даскалови, Гълъбово,
  Раднево, Опан, Стара Загора, Чирпан
Търговище Попово, Омуртаг, Опака, Търговище
Хасково Димитровград, Свиленград,
  Симеоновград, Харманли, Хасково
Шумен Каолиново, Каспичан, Нови пазар,
  Хитрино, Шумен
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа,
  Тунджа, Ямбол


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2


Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси
 
Област Община
  Висок риск Среден риск
1 2 3
Благоевград Белица, Гърмен, Кресна, Сатовча, Банско, Благоевград, Гоце Делчев,
  Струмяни Петрич, Разлог, Сандански, Симитли,
    Хаджидимово
Бургас Айтос, Камено, Руен, Средец, Сунгурларе Бургас, Карнобат, Малко Търново,
    Царево, Несебър, Поморие, Приморско,
    Созопол
Варна Аврен, Аксаково, Вертино, Вълчи дол Белослав, Бяла, Девня, Долни чифлик,
    Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Павликени, Стражица Велико Търново, Горна Оряховица,
    Златарица, Полски Тръмбеш, Свищов,
    Сухиндол
Видин Бойница, Грамада, Ружинци Белоградчик, Видин, Димово, Кула, Чупрене
Враца Борован, Мездра, Хайредин Враца, Криводол, Роман
Габрово Дряново, Трявна Габрово, Севлиево
Добрич Балчик, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Момчилград, Крумовград, Кърджали
  Черноочене  
Кюстендил Бобошево, Невестино, Сапарева баня, Бобов дол, Кочериново, Кюстендил,
  Трекляно Рила, Дупница
Ловеч Априлци, Троян, Ябланица Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин
Монтана Берковица, Бойчиновци, Вълчедръм, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново,
  Якимово Медковец, Монтана, Чипровци
Пазарджик Велинград, Панагюрище Лесичово, Пещера, Стрелча
Перник Ковачевци, Трън Брезник, Земен, Перник, Радомир
Плевен Кнежа, Никопол Гулянци, Плевен, Червен бряг
Пловдив Брезово, Карлово, Перущица Асеновград, Калояново, Родопи, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Самуил, Лозница, Разград
  Цар Калоян  
Русе Бяла, Две могили, Иваново, Ценово Борово, Ветово, Сливо поле
Силистра Главиница, Дулово, Кайнарджа, Тутракан Ситово
Сливен Котел, Сливен, Твърдица Нова Загора
София Ботевград, Ихтиман, Мирково, Самоков Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин
    Пелин, Костенец, Костинброд, Правец,
    Сливница, Златица, Пирдоп, Челопеч,
    София
Стара Загора Братя Даскалови, Гълъбово, Мъглиж, Гурково, Казанлък, Стара Загора
  Павел баня  
Търговище Антоново, Попово, Омуртаг, Търговище Опака
Хасково Ивайловград, Симеоновград, Тополовград Маджарово, Свиленград, Стамболово,
    Харманли, Хасково
Шумен Гара Хитрино, Каолиново, Нови пазар, Венец, Върбица, Велики Преслав
  Смядово, Шумен  
Ямбол Болярово, Стралджа Елхово, Тунджа


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 1


Списък на общините, намиращи се в селските райони на Република България
 
Област Общини
1 2
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча,
  Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен,
  Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик,
  Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село,
  Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом,
  Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово,
  Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол
  Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай,
  Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин
  Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково,
  Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня,
  Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград,
  Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар,
  Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 3а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)


 
ДЕКЛАРАЦИЯ(1)
по чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.
 
Долуподписаният/-ата ................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................................................., притежаващ лична карта № ..............................................................................................................................................................................................
издадена на ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(дата на издаване)
от МВР - гр. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(място на издаване)
адрес: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ........................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ....................................................................................................................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ......................, със седалище ............................................ и адрес на управление ................................................
тел.: .............................................................., факс: .................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ............................................................... - кандидат/ползвател на помощ по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи", декларирам, че:
 
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове;
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА;
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол;
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: ......................... Подпис на деклариращия: .............................
 
(*1) Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя - ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя по чл. 13, ал. 1, т. 3 или ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.


Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО МЯРКА 223 - Първоначално залесяване на неземеделски земи
Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ
.....................................................................................................
.....................................................................................................
 
Идентификационен № Дата/час/минута (Печат от областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ)
ДАННИ ЗА КАНДИДАТА  
ОСНОВНИ ДАННИ  
Име на кандидата:  
Юридически статут  
Единен идентификационен код към Агенцията по вписванията или фирмено дело №  
От дата:  
Районен съд:  
Том:  
Регистър:  
Страница:  
Партиден №  
Булстат:  
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА  
IBAN  
BIC код  
Име на банката  
Адрес на банката  
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
Телефонен номер:  
Мобилен телефонен номер:  
Номер на факс:  
Електронен адрес:  
Интернет страница:  
УПРАВИТЕЛ/КМЕТ  
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай, че документите се подават от упълномощено лице)
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Пълномощно №:  
Дата:  
 
Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по Мярка 223.
Подпомаган съм по Мярка 223 0 Да 0 Не
Брой на финансовите подпомагания: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стойност на първото финансово подпомагане:............................................................................................Евро
за проект с идентификационен № ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на второто финансово подпомагане:............................................................................................ Евро
за проект с идентификационен № ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на третото финансово подпомагане:............................................................................................ Евро
за проект с идентификационен № ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на четвъртото финансово подпомагане:...................................................................................... Евро
за проект с идентификационен № ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на петото финансово подпомагане:.............................................................................................. Евро
за проект с идентификационен № ..........................................................................................................................................................................................................................................................
ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента:................................................................. Евро
Кандидатствам за междинно плащане по Мярка 223 0 Да 0 Не
на стойност ........................ лв. ..................................... (словом), което представлява ......... % от стойността на проекта.
Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допускат се не повече от две междинни плащания, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от три етапа)
(лева)
  Етап Подробно описание на дейността/актива Стойност  
  A Б В  
  1      
  2      
  3      
    Общо    
*Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в три етапа, като първите два от тях съответстват на междинното плащане, за което/които кандидатства, в колона Б; стойността на активите, в колона В; за "Общо" в колона В сумата на всички необходими средства.
В случай че не се кандидатства за междинно плащане, тази таблица не се попълва.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Наименование на проекта:  
(Моля, посочете вида дейност, за която кандидатствате)  
Място на извършване на инвестицията (област, община, гр./с, имот/и №, отдели, подотдели, др.)  
Най-малко 75% от територията, на която се осъществява проектът, се намира в необлагодетелстван район, съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г .(ДВ, бр. 20 от 2008 г.) и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000 Да 0 Не 0
Номера на заповедта/ите на министъра на околната среда и водите за обявяване на местата по националната екологична мрежа Натура 2000, върху които се осъществява проектът (в случай, че са включени такива места)
.........................................................................................................................................
Инвестиции, за които се кандидатства  
1 Създаване на горски култури 0
2 Поддръжка на създадените горски култури, която включва:  
  а. Попълване (презасяване или презасаждане):  
  - за 1-ва година; 0
  - за 2-ра година; 0
  - за 3-та година; 0
  б. Отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването:  
  - за 1-ва година; 0
  - за 2-ра година; 0
  - за 3-та година; 0
  - за 4-та година; 0
  - за 5-а година. 0
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
Общи документи
1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)  
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината. 0
3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)  
4. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда. 0
5. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) само за проекти, включващи дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000. 0
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответната РДГ/ДНСЗП. 0
7. Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта за дейностите по чл. 3, ал. 6 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане). 0
8. Копия от разписки и/или фактури за услуги по чл. 17, ал. 1, т. 2 в случаите, когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане. 0
9. Документ, удостоверяващ, че земята е неземеделска, издаден от РДГ (за земи от горския фонд) или от общинските служби по земеделие (за земеделски земи). 0
10. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - най-малко три независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на машини, оборудване, съоръжения и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите за дейностите по чл. 3, ал. 2 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 7. 0
  Кандидатите посочват избрания оферент.  
11. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - обосновка във всеки един случай, когато не е избрана офертата с най-ниска цена. 0
12. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Заверено от възложителя на документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 3, ал. 7, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП). 0
13. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в лева или евро и срок. В договорите се описва ДДС. 0
14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 3а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2) (Не се изисква от кандидати общини). 0
15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация за нередности. 0
Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията
1. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата. При юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията - решение за кандидатстване по програмата от компетентния орган съгласно неговия устав. 0
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ. (Не се изисква от кандидати юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията.) 0
3. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата. 0
4. Копие от документ за собственост на изоставени земеделски земи и/или земи от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане. 0
5. Документ за регистрация съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите на лицето, извършващо лесокултурните мероприятия. 0
6. Заповед, протокол за избор или решение, издадени или утвърдени от компетентния орган на юридическото лице, признато по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията, съгласно устава на Българската православна църква - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията. 0
7. Удостоверение за представителната власт, издадено от съответната митрополия не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията. 0
Общи документи, представяни от общини
1. Копие от решение на Общинската избирателна комисия. 0
2. Копие от акт за общинска собственост на изоставени земеделски земи и/или земи от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане. 0
3. Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината. 0
4. Решение на Общинския съвет за кандидатстване по ПРСР.  
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Количествено-стойностни сметки за предвидените мероприятия, (КСС включително на електронен носител). 0
(изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Общи документи, представяни от държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, дирекции на национални паркове и учебно-опитни горски стопанства
1. Копие от акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на имота - за неземеделските земи, които ще се залесяват. 0
2. Заповед за назначаване, трудов договор или договор за управление на директора на съответното учреждение. 0
3. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата. 0
4. Количествена сметка за предвидените мероприятия (включително на електронен носител) - за държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и учебно-опитните горски стопанства, одобрена от РДГ, а за ДНП - одобрена от дирекция "Национална служба за защита на природата" към Министерството на околната среда и водите (ДНСЗП). 0
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.
 
Държавен фонд "Земеделие" е администратор на лични данни съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214. Държавен фонд "Земеделие" събира и обработва лични данни за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР. Предоставените лични данни на Държавен фонд "Земеделие" за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие на изрично съгласие или в случаите, когато е предвидено в нормативен акт. Кандидатите или ползвателите на помощта по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР представят доброволно на Държавен фонд "Земеделие" следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, електронна поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с прилагането, контрола и мониторинга по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР. В случай на упълномощаване Държавен фонд "Земеделие" обработва следните категории лични данни на упълномощеното лице: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни). Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от Държавен фонд "Земеделие", и право на коригиране на същите по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Непредоставянето на лични данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията на чл. 22, ал. 6.
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че:
1. Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" 0
2. Нямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие" 0
3. Нямам изискуеми публични задължения към държавата (не се декларира от кандидат община) 0
4. Не съм подпомаган по други програми за същата инвестиция 0
5. Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по проекта 0
6. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис 0
7. Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от служители на Разплащателната агенция, Министерството на земеделието и храните и упълномощени представители на Европейската комисия 0
8 За създаване на горски култури ще се използват само дървесни видове, според типа на месторастенето, а от тях ще се дава предпочитание на местните такива 0
9. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи 0
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ(1)
 
Долуподписаният/-ата ................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................................................., притежаващ лична карта № ..............................................................................................................................................................................................
издадена на ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(дата на издаване)
от МВР - гр. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(място на издаване)
адрес: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ........................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ....................................................................................................................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ......................, със седалище ............................................ и адрес на управление ................................................
тел.: .............................................................., факс: .................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ............................................................... - кандидата по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи", декларирам, че:
 
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006, а именно:
Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
- Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на Управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
 
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за РА.
 
Дата: ......................... Подпис на деклариращия: .............................
 
(*1) Декларацията се подписва задължително от кандидата - ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата по чл. 13, ал. 1, т. 3 или ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
 
Кандидатствам за сума от _________________________лева
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустими инвестиции)
дата/име/подпис на кандидата/печат
 
Таблица за допустимите инвестиции
 
Идентификационен №: .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Вид на инвес- тицията Марка, модел Коли- чество Единич- на цена без ДДС (лева) Обща сума без ДДС (лева) Обща сума с ДДС (лева) Меж- динно плащане Допус- тими инвес- тиции Одобрено междинно плащане Одобрена сума (лева)
1 2 3 4 5 6 7 да не да не да не 11
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
А Сума на инвестицията:        
Б Предварителни разходи за изра- ботване на технологичен план за залесяване        
В Обща сума на инвестицията (А+Б)        
           
Забележка: Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС.
Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.
дата/име/подпис на кандидата/печат
 
Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" по ПРСР
 
(П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о)
УРН: ......................................................................
УИН: ......................................................................
Информацията по-долу се попълва от кандидата
1. Тип на бенефициента:
(Моля, отбележете подходящата категория:)
Физическо лице, нерегистрирано по някакъв закон 1
Едноличен търговец (ЕТ) 2
Акционерно дружество (ЕАД /АД) 3
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД /ООД) 4
Друг едноличен субект (посочете):_________________________________________________________________________________________
5
Община 6
Сдружение на общини 7
Нерегистрирано сдружение на физически лица 8
Кооперация 9
Организация на производители 10
Юридическо лице с нестопанска цел 11
Организации, стопанисващи държавни гори 12
Друго (посочете): ___________________________________________________________________________________________________________
13
2. Бенефициентът е регистриран като земеделски производител:  
Да 1 № на регистрация  
Не 2  
3. Цели на залесяването  
Цел Увеличаване на биоразнообразието Защита на водните ресурси Предотвратяване на наводнения Предотвратяване на ерозия и опустиняването Смекчаване промяната в климата
  0 НЕ 0 НЕ 0 НЕ 0 НЕ 0 НЕ
  0 ДА 0 ДА 0 ДА 0 ДА 0 ДА
           
12. Площи за залесяване
(Моля, попълнете таблицата с характеристиките на заявените площи и планираното залесяване върху тях)
  Заетост на площите преди залесяването Планиран дървесен състав Обща стойност на дейностите за залесяване - лв. Обща стойност на субсидията - лв.
  0 Треви 0 Иглолистни    
  0 Храсти 0 Широколистни    
Имот 1 0 Дървета 0 Бързорастящи    
  0 Мера 0 Смесени*    
  0 Друго      
  0 Треви 0 Иглолистни    
  0 Храсти 0 Широколистни    
Имот 2 0 Дървета 0 Бързорастящи    
  0 Мера 0 Смесени*    
  0 Друго      
  0 Треви 0 Иглолистни    
  0 Храсти 0 Широколистни    
Имот 3 0 Дървета 0 Бързорастящи    
  0 Мера 0 Смесени*    
  0 Друго      
         
*По дефиниция на ЕК - поне 25% от състава са широколистни или иглолистни.


Приложение № 5 към чл. 21, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък на документи за подпомагане

I. Общи документи
1. Заявление за подпомагане (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината.
4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда.
6. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), само за проекти, включващи дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
7. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответната РДГ/ДНСЗП.
8. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта за дейностите по чл. 3, ал. 7 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.).
10. Копия от разписки и/или фактури за услуги по чл. 17, ал. 1, т. 2, в случаите когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.
11. Документ, удостоверяващ, че земята е неземеделска, издаден от РДГ (за земи от горския фонд) или от общинските служби по земеделие и гори (за земеделски земи).
12. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - най-малко три независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на машини, оборудване, съоръжения и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите за дейностите по чл. 3, ал. 2 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 7. Кандидатите посочват избрания оферент.
13. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - обосновка във всеки един случай, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
14. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 3, ал. 7, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).
15. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС.
16. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 3а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2) (Не се изисква от кандидати общини).
17. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация за нередности.

I.А. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията
1. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата. При юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията - решение за кандидатстване по програмата от компетентния орган съгласно неговия устав.
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (Не се изисква от кандидати юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
3. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата.
4. Копие от документ за собственост на изоставени земеделски земи и/или земи от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане.
5. Документ за регистрация съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите на лицето, извършващо лесокултурните мероприятия.
6. Заповед, протокол за избор или решение, издадени или утвърдени от компетентния орган на юридическото лице, признато по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията, съгласно устава на Българската православна църква - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.
7. Удостоверение за представителната власт, издадено от съответната метрополия не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.

I.Б. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Общи документи, представяни от общини
1. Копие от решение на Общинската избирателна комисия.
2. Копие от акт за общинска собственост на изоставени земеделски земи и/или земи от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане.
3. Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината.
4. Решение на общинския съвет за кандидатстване по ПРСР.
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Количествено-стойностни сметки за предвидените мероприятия (КСС включително на електронен носител).

I.В. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) I.В. Общи документи, представяни от държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, дирекции на национални паркове и учебно-опитни горски стопанства
1. Копие от акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на имота - за неземеделските земи, които ще се залесяват.
2. Заповед за назначаване, трудов договор или договор за управление на директора на съответното учреждение.
3. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата.
4. Количествена сметка за предвидените мероприятия (включително на електронен носител) - за държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и учебно-опитните горски стопанства, одобрена от РДГ, а за ДНП - одобрена от ДНСЗП.


Приложение № 6 към чл. 22, ал. 2, т. 2


Критерии за оценка на проекта
Описание Точки
    да не
1. Проектът се осъществява на тери-    
  торията на община с лесистост,    
  по-малка от: 30 % 60 0
    40 % 50 0
    50 % 40 0
    60 % 30 0
2. Проектът се осъществява на тери-    
  торията на община, класифици-    
  рана със степен на риск от ерозия:    
    висока 40 0
    средна 20 0
  Точки всичко: 100 0  


Приложение № 7 към чл. 17, ал. 6

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.)


   
   
  (Дата)
   
   
(Име и адрес на кандидата)  
   
   
  (Име и адрес на оферента)
 
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
 
Бихме искали да ни представите оферта за:
 
 
 
 
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване
3. Цена, включваща и ДДС
4. Валидност на офертата
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис ....................................
(печат)
(име на кандидата)
 


Приложение № 8 към чл. 30, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък от документи за авансово плащане

1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя, или заповед на кмета на общината
4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Банкова гаранция или запис на заповед или при поръчителство - удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им - оригинал или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителството и др.) и тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие.
5. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед по чл. 11, ал. 9.
6. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Договор за откриване и водене на специална отделна банкова сметка за средства от Европейския съюз, сключен между ползвателите общини и търговска банка.
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта - физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (Не се изисква от общини).
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта (Не се изисква от общини).
9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 3а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2) (Не се изисква от общини).
11. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Проект на договор за поръчителство (представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявката за авансово плащане да бъде поръчителство).


Приложение № 9 към чл. 31, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък от документи за междинно или окончателно плащане

Общи документи:
1. Заявка за плащане (по образец)
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя на помощта, съгласно сключения договор за отпускане на финансовата помощ, или заповед на кмета на общината.
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Заповед за назначаване на директора на съответното учреждение (за държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, ДНП и учебно-опитните горски стопанства).
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта (Не се изисква от общини).
6. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Декларация (в случай че няма регистрация по ЗДДС), че лицето няма да упражни правото си на данъчен кредит по чл. 74 и 76 ЗДДС за налични активи и получени услуги по ПРСР (2007 - 2013), финансирани преди датата на регистрация по ЗДДС (по образец).
9. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводство (ЗС) (не се представя от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
10. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Счетоводен баланс към датата на подаване на заявка за плащане, съгласно ЗС (не се представя от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
11. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (без ДНП) (Не се представя от общини).
12. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС (без ДНП) (Не се представя от общини).
13. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Справка за дълготрайните активи за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (Не се представя от общини).
14. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС (Не се представя от общини).
15. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя, доказваща заприхождаването на финансирания актив.
16. Копие от окончателен договор за услуги, работи, доставки - обект на инвестицията, с определена марка, модел и други характеристики, цена в левове или евро, срок и начин на доставка, ведно с количествено-стойностна сметка. В договора се описва ДДС.
17. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Приемо-предавателен протокол между доставчика и ползвателя на помощта за доставената стока/услуга, обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на характеристиките й, представя се на хартиен и електронен носител.
18. Декларация от всеки доставчик, че предметите на инвестиция не са втора употреба.
19. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи (Не се представят в случаите по чл. 31, ал. 5).
20. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, което доказва плащане от страна на ползвателя (Не се представят в случаите по чл. 31, ал. 5).
21. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя (Не се представя в случаите по чл. 31, ал. 5).
22. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на РА, покриваща рисковете, описани в договора за отпускане на финансова помощ, подписан между ползвателя на помощта и РА, валиден за срок минимум 12 месеца, ведно с подробен опис на застрахованото имущество.
23. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, включително банково извлечение.
24. Декларация от ползвателя за наличие или липса на двойно финансиране (по образец).
25. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта - физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (Не се изисква от общини).
26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 3а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2) (Не се изисква от общини).
27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Проформа фактура (Представя се в случаите по чл. 31, ал. 5).
28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания (Представя се в случаите по чл. 31, ал. 5).
29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия (Когато е приложимо).
30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. (Представя се в случаите по чл. 31, ал. 5).
31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (В случаите на финансов лизинг).
32. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение от обслужващата банка съгласно чл. 11, ал. 12.

Специфични документи:
Първоначално залесяване на неземеделски земи:
1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура.
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Документ, че културата е заведена в книгата на горските култури, за:
- държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите - издаден от съответните териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- учебно-опитните горски стопанства - издаден от учебно-опитното горско стопанство и заверен от РДГ;
- общини - издаден от общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- физически лица, еднолични търговци и юридически лица - издаден от РДГ;
- ДНП - издаден от ДНП, че културата е вписана в отчетните документи на парка, и заверен от ДНСЗП.
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Основен сертификат за идентификация на горски репродуктивни материали, когато се залесява със семена от дървесните видове, включени в приложение № 1 на Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г. за условията и реда за определяне, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос (ДВ, бр. 93 от 2012 г.) (Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г.), или копие от основния сертификат на изходните материали, когато се залесява с фиданки от видовете, включени в приложение № 1 на Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г., издадени от официален орган (РДГ или горските семеконтролни станции)
Презалесяване/презасаждане:
1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Удостоверение, потвърждаващо извършеното попълване, за:
- държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите - подписан от съответните териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- учебно-опитните горски стопанства - подписан от учебно-опитното горско стопанство и заверен от РДГ;
- ДНП - подписан от ДНП и заверен от ДНСЗП;
- общини - подписан от общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- физически лица, еднолични търговци и юридически лица - подписан от РДГ.
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Основен сертификат за идентификация на горски репродуктивни материали, когато се залесява със семена от дървесните видове, включени в приложение № 1 на Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г., или копие от основния сертификат на изходните материали, когато се залесява с фиданки от видовете, включени в приложение № 1 на Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г. за производство и търговия на горски репродуктивни материали, издадени от официален орган (РДГ или горските семеконтролни станции).

Отглеждане на новосъздадените горски култури: (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
1. Удостоверение, потвърждаващо извършеното отглеждане, за:
- държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите - подписан от съответните териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- учебно-опитните горски стопанства - подписан от учебно-опитното горско стопанство и заверен от РДГ;
- ДНП - подписан от ДНП и заверен от ДНСЗП;
- общини - подписан от общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- физически лица, еднолични търговци и юридически лица - подписан от РДГ.


Приложение № 10 към чл. 34, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., предишно Приложение № 10 към чл. 34, ал. 2 - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.)

Методология за изплащане на разходите за залесяване според процента на прихващане
Изчисляването и изплащането на разходите за създаване на горски култури се извършва еднократно, както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за създаване - 0
Прихващане > или = 25 % <или = 60 %
Разходи за създаване - според % на прихващане
Прихващане > 60 %
Разходи за създаване - 100 %
Изчисляването и изплащането на разходите за попълване на създадените горски култури се извършва след приключване на съответните дейности, както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за попълване - 0
Прихващане > или = 25 % < или = 60 %
Разходи за попълване - до 10 % от одобрените разходи за създаване
Прихващане > 60 % в случаите на чл. 34, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 от 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране (ДВ, бр. 16 от 2013 г.)
Разходи за попълване - до 10 % от одобрените разходи за създаване (само в случаите на чл. 34, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 2 от 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране)
Изчисляването и изплащането на разходите за отглеждане на създадените горски култури се извършва за цялата площ на насаждението след приключване на съответните дейности, както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за отглеждане - 0
Прихващане > 25 %
Разходи за отглеждане - пълният размер, както е упоменат в чл. 9.


Приложение № 11 към чл. 46, ал. 4

Формат на изображението на знамето на Европейския съюз
ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1. Знаме на Европейския съюз
- Символно описание
На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като числото 12 е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства под европейския флаг.
- Хералдическо описание
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.
- Геометрично описание


Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина/размах е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове

Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните
РЕФЛЕКС цветове:
  Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за
  повърхността на правоъгълника;
Жълто ПАНТОН Жълто ПАНТОН за звездите.
  Международната гама цветове
  ПАНТОН е много разпространена и леснодостъпна даже за непрофесионалисти.
  Четирицветен процес/технология
  Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 % "Процес Жълто". Смесването на 100 % "Процес Циан" с 80 % "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".
  Интернет
  В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)

- В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).


Ако имате наличен само син цвят (той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се), използвайте го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в негатив - бяло, а полето/фонът - 100 % синьо.


- В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или, във всеки случай, такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като широчината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника.


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет адрес:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти