Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 21 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите по мярката:
1. подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори;
2. подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности (отгледни сечи и кастрене);
3. подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности, както и производството и добива на недървесни продукти от горите.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г., с изключение на проекти на общини.
(2) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1407/2013) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени след 30 юни 2014 г., с изключение на проекти на общини.
(3) В случаите по ал. 2, за които към 1 юли 2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата за отпускане на финансова помощ, посочени в Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) За целите на ал. 3 Разплащателната агенция (РА) писмено изисква от кандидатите да представят декларация съгласно приложение № 1, както и допълнителни документи, необходими за удостоверяване верността на декларираните данни, в срок 10 дни, считано от датата на уведомяването им.
(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи наличие на нови обстоятелства, РА преразглежда заявленията за подпомагане.
(6) Не се сключват договори за отпускане на финансова помощ с кандидати, за които след проверката по ал. 3 и преразглеждането по ал. 5 се установи, че не може да им бъде предоставена помощ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за подпомагане на следните дейности:
1. осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст до 10 години;
2. отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури до 40-годишна възраст;
3. кастрене на минимум 80 стъбла на хектар в иглолистни гори до 40-годишна възраст;
4. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) закупуване на специализирана горска техника и оборудване, включително чрез финансов лизинг:
а) оборудване за сеч - харвестъри, процесори и моторни триони;
б) машини за извоз и товарене на дървесина - сортиментовози, трактори, кранове и товарачи, въжени линии и лебедки.
(2) Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта, с изключение на разходи за адвокатски услуги.
(3) Дейностите по ал. 1 са допустими за подпомагане само в недържавни гори.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат съгласно предвижданията, посочени в действащ лесоустройствен проект, план, програма или горскостопански план или програма за съответната гора.
(5) Дейността по ал. 1, т. 3 се подпомага само ако кандидатът писмено е декларирал, че ще извърши кастрене на не по-малко от 80 дървета на хектар.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активи по ал. 1, т. 4 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане за същия актив.


Чл. 4. При изпълнение на дейностите по чл. 3, ал. 1 кандидатите се ръководят от изискванията на:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Закона за горите;
2. Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
3. Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (ДВ, бр. 27 от 2004 г.);
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Наредба № 7 от 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (ДВ, бр. 27 от 2010 г.);
5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.).

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установено изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ, отпускана по реда на тази наредба, е:
1. шестдесет процента от общите допустими разходи за проекти в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;
2. петдесет процента от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на условията по т. 1.
(2) Проекти в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000 по смисъла на ал. 1 т. 1 са проектите, за които са изпълнени едновременно следните условия:
1. най-малко 75 % от територията, на която се осъществява проектът, се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;
2. движимите активи, които се подпомагат, се използват за дейности на територия, най-малко 75 % от която се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000 (в случай че се кандидатства за подпомагане на такива активи).
(3) Кандидатът посочва условията по ал. 2, т. 1 и 2 в заявлението за подпомагане.
(4) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.
(5) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 1, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по нов проект след подаване на заявление за окончателно плащане по предишен проект, одобрен за подпомагане при условията и по реда на тази наредба, с изключение на общините.


Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 1000 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 600 000 евро.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Финансовата помощ за един проект, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 евро за периода на действие на ПРСР и при спазване на условието по чл. 2а.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал. 2, 3 и 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 5.


Чл. 9. (1) Максимално допустимият размер на инвестиционните разходи по реда на тази наредба е, както следва:
1. осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения - до 200 евро/ха;
2. отгледни сечи в насаждения и култури до 40-годишна възраст - до 350 евро/ха;
3. кастрене на иглолистни насаждения и култури - до 150 евро/ха;
4. закупуване на специализирана горска техника и оборудване до размера по чл. 8, ал. 2.
(2) Максимално допустимият размер на разходите по ал. 1 може да бъде актуализиран според конюнктурата на пазара от управляващия орган на ПРСР.


Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са предвидени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 1.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината, в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или ал. 9, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Гаранциите по ал. 4 или ал. 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса и натрупаните лихви върху изплатеното авансово плащане по съответния договор за отпускане на финансова помощ са възстановени на РА от ползвателя на помощта.
(12) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания по всички договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта представя в РА всяка календарна година в срок най-късно до 31 януари удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз, по която са преведени авансовите плащания. В удостоверението трябва да е посочен точният размер на натрупаната лихва върху всички изплатени авансови плащания към 31 декември на предходната календарна година.
(13) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че има натрупани лихви върху изплатени авансови плащания по договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта възстановява на РА натрупаните лихви всяка календарна година най-късно до 31 януари на следващата календарна година и в срок до 5 дни от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане.
(14) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че ползвателят на помощта не представи удостоверение от обслужващата банка съгласно изискванията на ал. 12 и не възстанови натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 13, РА предприема необходимите действия за събирането им в съответствие с чл. 27, ал. 3 и ал. 5, изречение първо от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена от РА обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.
(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане при условията и по реда на тази наредба могат да кандидатстват:
1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица - собственици на гори с площ, по-голяма от 0,5 ха;
2. общини, притежаващи над 10 ха гори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Юридическите лица по ал. 1, т. 1 са допустими за подпомагане по реда на тази наредба, в случай че не повече от 25 % от капитала им са притежание на държавата, с изключение на общини.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Едноличните търговци и юридическите лица по ал. 1, т. 1, с изключение на регистрираните или признатите по Закона за вероизповеданията, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Подпомагане на дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 е допустимо, в случай че кандидатът притежава валиден лесоустройствен проект, план, програма или горскостопански план или програма за съответната гора, с която се кандидатства. За дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 4 кандидатът трябва да притежава одобрен или влязъл в сила лесоустройствен проект, план, програма или горскостопански план или програма за съответната гора, с която се кандидатства, валиден за най-малко 5 години напред считано от началото на годината на кандидатстване.
(6) Дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат съгласно предвижданията, посочени в лесоустройствения проект, план или програма по ал. 5.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) За кандидатстване по дейността по чл. 3, ал. 1, т. 4 кандидатът представя бизнес план по образец съгласно приложение № 1а за период не по-малък от 5 години, обосноваващ икономическата ефективност на разхода, с изключение на общините.
(8) При закупуване на специализирана горска техника в бизнес плана се посочва размерът на горските площи, за който техниката ще бъде използвана.
(9) За дейността по чл. 3, ал. 1, т. 4 кандидатът се задължава да поддържа горските площи с размер не по-малък от посочения в ал. 8 за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(10) Кандидатите по ал. 1 са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка от допустимите за подпомагане дейности.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Кандидатите по ал. 1, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане, след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(12) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Кандидатите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат "xls".


Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Лицата по чл. 13, ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани или признати по Закона за вероизповеданията;
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани или признати по Закона за вероизповеданията;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общините.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 1б;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация съгласно приложение № 1б за всички останали обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 2, 3 и 4.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (1) Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.
(2) Проектите се изпълняват на имоти, собственост на кандидата.
(3) Проектите на кандидати по чл. 13, ал. 1, т. 2 са допустими за подпомагане, в случай че предвижданите дейности съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, приет с решение на общинския съвет.


Чл. 16. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.
(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 17. (1) При условията и по реда на тази наредба допустими за съфинансиране са:
1. действително доставените и платени разходи през периода на извършване на дейността за стоки/услуги;
2. предварителните разходи по чл. 3, ал. 2, които не надвишават 10 % от стойността на допустимите разходи по проекта;
3. предварителните разходи за изработка на бизнес план по чл. 3, ал. 2, които не надвишават 1 % от стойността на допустимите разходи по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Разходите по чл. 3, ал. 2 са допустими, в случай че са извършени не по-рано от 1 януари 2007 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) За разходи по чл. 3, ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на основателността на предложените разходи. Оферентите за дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите по ал. 3 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Оферентите по ал. 3 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) В случаите по ал. 3 кандидатът получава оферти, като изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 2 най-малко до трима оференти. В случаите, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Редът на ал. 3 и 8 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) За разходи по чл. 3, ал. 1, чиято стойност възлиза на по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или изпълнители.
(9) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За предварителни разходи по чл. 3, ал. 2, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(10) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) В случаите на кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, обосноваността на разхода може да се преценява от оценяваща комисия, съставена по реда на ал. 4.
(11) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Редът по ал. 10 не се прилага за допустими разходи, при които е определен максимално допустимият им размер съгласно чл. 9, ал. 1.


Чл. 18. (1) Финансова помощ не се предоставя за разходи за:
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. закупуване на земя и сгради;
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) лизинг, с изключение на финансов лизинг;
5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;
6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
7. принос в натура;
8. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил условията и реда на чл. 17, ал. 3;
9. закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;
10. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
11. плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии;
12. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
13. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) закупуване на активи по чл. 3, ал. 1, т. 4 чрез финансов лизинг, когато не са спазени условията на чл. 3, ал. 6;
14. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2 и/или 3;
16. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) натрупани лихви върху изплатени авансови плащания.
(2) Предварителните разходи по чл. 3, ал. 2 за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и/или 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес план, изготвен от националната служба за съвети в земеделието.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 19. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 3 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1 и чл. 33, ал. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;
2. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно, а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или със заповед от кмета на общината;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. Заповедта съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния период на прием.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ), и областните дирекции "Земеделие".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 УПДФЗ, и областните дирекции "Земеделие".

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Кандидатите за финансова помощ подават в областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 3 и прилагат документите съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случаите по ал. 3 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите най-късно в срок по чл. 22, ал. 3, като отбелязва мотивите и забележките си.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца от подаване на заявлението за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, на заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане;
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) може чрез длъжностно лице от РА да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на лицето по буква "а", който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е присъствал при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
(2) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай на нередовност или липса на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 4, но свързани с извършването на подпомаганите дейности.
(4) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 17, ал. 4, който се удостоверява с акта за нейното създаване, и до датата на вземане на решение за оценка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите по ал. 4 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването на срока по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 3, РА отказва финансиране или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередности.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изричен отказ на кандидата РА прекратява процедурата по разглеждане на заявлението за подпомагане.
(8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 6 или 7 кандидатът може да кандидатства отново с нов проект по реда на наредбата.


Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Проектите се разглеждат от Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Функциите на ЕКОП се определят в правила за работа, които се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПТСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП неин член не участва в заседанието при обсъждане на конкретно заявление за подпомагане, в случай че:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявлението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 - 4.


Чл. 24. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 22, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията по чл. 22, ал. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 22, ал. 3;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 8, ал. 1 или надвишават максималния размер съгласно чл. 8, ал. 5;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 2 и/или 3, както и непредставяне на документите по чл. 24а, ал. 1;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) намаления на размера на финансовата помощ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 1407/2013, както и при непредставяне на документите по чл. 2а, ал. 4 в указания срок.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква в срок по чл. 14, ал. 4, т. 2 от кандидата да представи:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) свидетелство за съдимост от кандидата - физическо лице, или представляващия кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващия такава длъжност, включително прокуриста или търговския пълномощник, издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му, само за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ;
3. декларация съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2.
(2) Кандидати, юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията, не представят документа по ал. 1, т. 2.
(3) В случаите на кандидати общини не се прилага ал. 1.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Когато сумата на одобрената субсидия по предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в заповедта по чл. 20, ал. 1, заявленията за подпомагане се одобряват по реда на постъпването им в областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ с отчитане времето на подаване - дата, час и минута.


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 27. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.)

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 29. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 10, 11 и 12.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната Областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 5.
(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 11, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 4 съгласно приложение № 5 или банкова гаранция.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 6.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) Заявката за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 октомври 2015 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Общини, ползватели на помощта, заявили възможността да се възползват от получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно Постановление № 59 на Министерският съвет от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (ДВ, бр. 22 от 2011 г.) (ПМС № 59 от 2011 г.), подават заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г. след проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случаите по ал. 3 към заявката за окончателно плащане се представят проформа фактура, удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания и не се представят документите по т. 18, 19 и 20 от раздел "А. Общи документи" от приложение № 6 за разходите, които не са реално извършени.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В срок десет дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта общините, подали заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г., представят в РА документите по т. 18 от раздел "А. Общи документи" от приложение № 6 и в случай на необходимост коригирано инициирано бюджетно платежно нареждане по т. 31 от раздел "А. Общи документи" от приложение № 6 в съответствие с одобрения окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите по чл. 31, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 12, ал. 3, съответно чл. 31, ал. 2, отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) В срок не по-късно от два месеца от получаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на документите, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, която:
а) се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на кандидата, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е присъствал при извършване на проверката на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА с мотивирано писмо уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 6.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА и до датата на вземане на решение за оценка;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) с един месец, когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.).


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006, за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.


Чл. 35. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 32, ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) е наложена на ползвателя на помощта финансова корекция, определена по Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) установи обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 2 и/или 3;
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) се налага корекция във връзка с прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30 юни 2014 г.;
8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) установи, че по договор за обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта е налице неточно изпълнение от страна на избрания изпълнител и в договора е уговорена неустойка.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случаите по ал. 1, т. 8 намалението на финансовата помощ е до размера на неустойката, която е дължима от избрания изпълнител.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Одобреният проект се изпълнява в срок до 18 месеца считано от:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за отпускане на финансова помощ, с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 3, ал. 2, за които при подаване на заявлението за подпомагане се представя заверено от възложителя копие от документацията от проведената процедура по ЗОП.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 в проекта е до 24 април 2015 г. Ползвателят на помощта уведомява РА за публикуването на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителни проверки и последващ контрол.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Указанията, дадени от РА при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта, са задължителни за ползвателя на помощта.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителните проверки по ал. 4 в срок до 20 дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 4 в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Срокът по ал. 6 и 7 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 6 или 7.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценка на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до срока по чл. 36.
(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или мотивирано отхвърля исканата промяна.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) В случай че окончателната стойност на финансовата помощ за всяка от одобрените дейности по проекта е по-малка от първоначално одобрената и по проекта е извършено авансово плащане, ползвателят на помощта възстановява разлика между размера на изплатеното авансово плащане и допустимия съгласно чл. 11, ал. 1 размер на авансовото плащане в срок до 10 дни от сключване на допълнителното споразумение към договора за отпускане на финансова помощ, с което е определена окончателната стойност на помощта за съответната дейност.
(2) В случай че ползвателят на помощта не изпълни задължението си в срока по ал. 1, РА предприема необходимите действия за събирането на дължимата сума в съответствие с чл. 27, ал. 3 и ал. 5, изречение второ от ЗПЗП ведно със законната лихва върху сумата.

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансова помощ, когато ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по чл. 36, ал. 3.

Чл. 38. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 39. (1) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) да не прехвърля правото на собственост и/или да не преотстъпва правото на ползване върху активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.


Чл. 40. (1) Ползвателите на помощта са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, срещу рискове, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 39, ал. 1, като са длъжни ежегодно да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:
1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 41. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Контрол за изпълнение на условията по договора, процедурите по ЗОП за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползвателите на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) Тези проверки могат да се извършват не по-късно от 5 години след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(5) В случаите, когато МЗХ или ЕК извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на тях и/или на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.


Чл. 42. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да:
1. намали размера на подпомагане;
2. поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законните лихви върху тях;
3. прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 РА определя размера на намалението на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 РА може да поиска връщането на вече платени суми, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
2. ползвателят е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
3. ползвателят е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 за дейности по проекта в срока по чл. 36, ал. 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато РА установи до извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта заедно със законните лихви върху тях.


Чл. 43. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 38, 40 или 46 РА писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение по ал. 1. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят на помощта не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Страните по договора по чл. 26, ал. 2 не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на и при спазване на условията § 1, т. 20.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която ползвателят на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта - юридически лица, по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от ПРСР:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта - юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите":
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. общината, в която ползвателят на помощ-та живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране, отпусната от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били получени.
(3) Данните на ползвателя могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008 и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.


Чл. 46. (1) Ползвателят на помощта е задължен да постави на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане с обща стойност на проекта над левовата равностойност на EUR 50 000 - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.
(2) Табелата по ал. 1 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
(3) Информацията по ал. 2 заема не по-малко от 25 % от табелата.
(4) Знамето на ЕС се изобразява върху табела с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуват кръг съгласно приложение № 7.
(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение VI към чл. 58, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане на приоритетите на ПРСР.
2. "Дейност" е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече ползватели на помощ, предвид постигането на поставените в ПРСР цели.
3. "Проект" е заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
4. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално издание: глава 06 том 8), ще се разглежда като обществен дял.
5. "Ден" е календарен ден, освен ако не е казано друго.
6. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони.
7. "Обществен разход/вложение" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедури за възлагане на договори за обществени работи, за обществени доставки и за обществени услуги (2), ще се разглежда като обществен дял.
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
9. "Принос в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания в брой, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
10. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
11. "Икономическа ефективност" е генериране на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на предприятието за периода на бизнес плана.
12. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане.
13. "Материални и нематериални активи" са понятия по смисъла на Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ (ОВ L 302, 01.11.2006 г.).
14. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансира част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в цялото българско и европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
15. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г.
16. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
17. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
18. "ЕО" е Европейската общност.
19. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружниците;
в) лицата, които съвместно контролират пряко трето лице;
г) лицата, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
20. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя;
в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота.
21. "Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
22. "Гора" е земна площ, която се простира върху повече от 0,5 ха с дървета на височина над 5 м и със склопеност над 10 % или дървета, които могат да достигнат тези прагови стойности in situ. Тук не се включва земна площ, която е с преобладаващо земеделско или градско ползване.
Включват се и зони в процес на презалесяване, които все още не са достигнали, но се очаква да достигнат склопеност от 10 процента и височина на дърветата 5 метра, както и зони временно на дънери в резултат от човешка дейност или природни бедствия, за които се очаква да се възстановят.
Горите включват горски пътища, противопожарни просеки и други малки открити площи, гори в национални паркове, природни резервати и други защитени зони, като тези от специален научен, исторически, културен или духовен интерес.
Горите включват дървета, служещи за прегради срещу вятър, полезащитни пояси и коридори от дървета с площ над 0,5 ха и ширина над 20 м.
Групи дървета, част от земеделското производство, като например овощни насаждения и агролесовъдните системи, се изключват от дефиницията за "гори". Дърветата в градските паркове и градини също се изключват от тази дефиниция.
23. "Високостъблени гори" са горите със семенен произход.
24. "Издънкови гори" са горите, формирани от издънки (пънови, коренови) след изсичане на широколистни насаждения.
25. "Издънково насаждение" е насаждение, формирано от издънки (пънови, коренови) след изсичане на насаждението.
26. "Горски култури" са гори, създадени или възобновени по изкуствен начин чрез залесяване на фиданки или сеене на семена.
27. "Лесоустройствен проект" е проект за горите и земите от горския фонд и съдържа проучвания и решения за териториалното устройство, инвентаризацията на горския фонд, комплекс от горскостопански мероприятия за осигуряване на оптимален режим на ползване и възпроизводство на горите и дивеча, опазване на биологичното разнообразие и абиотичните компоненти на природния комплекс, рекреационното ползване на горите, обосновка на икономическия, екологичния и социалния ефект от изпълнението на проекта.
28. "Лесоустройствен план" е план за горите и земите от горския фонд, който се изработва в цифров и в графичен вид въз основа на специализираната карта за горите и земите от горския фонд и съдържа кратки данни за местоположението на гората, разположение, почвена, хидрографска, петрографска и климатична характеристика. В него се включват данни за тревната и дървесната растителност, дивеча, административната принадлежност, задължителните лесовъдски мероприятия и обосновка за провеждането им.
29. "Лесоустройствена програма" е програма, която съдържа точно изброяване и посочване по години на задължителните лесовъдски мероприятия, които следва да се провеждат във всеки участък от гора, независимо от собствеността й.
30. "Отгледна сеч" е лесовъдска дейност, провеждана от възникването или създаването на насаждението до достигане на неговата зрялост.
31. "Осветление" е отгледна сеч, която се провежда от създаването или възникването на насаждението или културата до неговото склопяване. С осветленията се регулират съставът и произходът на насажденията и се извършват по следните начини: отсичат се или се пречупват нежеланите дървесни видове или издънки; отглеждане на повредения широколистен подраст чрез подрязване на пънче.
32. "Прочистка" е отгледна сеч, която се провежда от склопяване на насажденията до възрастта, в която започва интензивно нарастване на дърветата по височина. С прочистките се контролират съставът, произходът и качеството на дърветата в насажденията.
33. "Прореждане" е отгледна сеч, която се провежда в периода на интензивен растеж на дърветата по височина и с нея се контролира броят на дърветата с желани качества, осигуряват се условия за нарастването им по височина и същевременно се подобрява и поддържа стабилността на насажденията.
34. "Отгледни сечи до 40 год. " са "осветления", "прочистки" и "прореждания", извършвани за подобряване на състава, растежа и устойчивостта на насаждения и култури до 40- годишна възраст.
35. "Кастрене" е лесовъдско мероприятие, което се провежда с цел подобряване на качеството на произвежданата дървесина и подпомагане на естественото самоокастряне на дървостоите. Провежда се в насаждения и култури с висок бонитет и в добро здравословно състояние в крайните редове на защитните горски пояси, покрай пътища и железопътни линии. Кастрене не се провежда в насаждения, за които съществува опасност от ветровали, снеголоми и снеговали. Извършва се след първото прореждане, при максимален диаметър на дърветата до 18 см. Височината на кастрене е 5 - 6 м и може да се извършва еднократно или на два пъти. Състои се в отсичане на клоните до тяхната основа (не повече от 2 см от стъблото) на височина 5 - 6 м - еднократно или на два пъти. На кастрене подлежат ограничен брой желани дървета в насаждението - не по-малко от 80 бр./ха.
36. "Харвестър" е специализирана горска машина за поваляне, кастрене и разкройване на сортименти на цели дървета.
37. "Процесор" е машина или устройство за първична обработка на обли дървени материали, включваща кастрене, разкройване и белене.
38. "Лебедка" е въжено устройство, което може да работи самостоятелно или прикачено към задвижващ механизъм - трактор, камион и др., за извличане на отсечената дървесина от сечището или временния склад до мястото за първична обработка, извозване, товарене или превозване.
39. "Сортиментовоз" е специализиран товарен автомобил, предназначен за товарене и превозване на обли, необработени дървени материали, като може да бъде комплектуван и с ремарке.
40. "Необлагодетелствани райони" са райони съгласно Наредбата за критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
41. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
42. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО или посредством извършване на неоправдан разход.
43. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
44. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) "Минимална помощ" е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в Регламент (ЕО) № 1998/2006 за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30 юни 2014 г. и както е дефинирана в Регламент (ЕС) № 1407/2013 за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ след 30 юни 2014 г.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г.).


§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2010 Г.)

§ 34. Навсякъде в приложенията към наредбата думата "(ОРА)" се заменя с думата "(ОДФ - ПСМП)".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2010 Г.)

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 36. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО) № 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти по чл. 3, ал. 1, т. 4, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.


§ 37. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 8 по отношение на чл. 13, ал. 12 и § 9 по отношение на чл. 17, ал. 3.


§ 38. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006), § 3, по отношение на чл. 5, ал. 2 и § 5 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 25 юли 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 Г.)

§ 30. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 31. За подадени заявления за подпомагане, за които не е издадена заповед на изпълнителния директор на РА за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, преди влизане в сила на тази наредба, при издаването на заповедта по чл. 26, ал. 1 се прилагат условията и редът на глава втора "Условия за предоставяне на финансовата помощ" и глава трета "Ред за кандидатстване", които са били в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане.


§ 32. Параграф 3, т. 1 и § 13 от тази наредба се прилагат за подадени заявления за подпомагане, за които не е издадена заповед на изпълнителния директор на РА за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.


§ 33. Параграф 21 се прилага и за ползватели на помощта със сключени договори преди влизане в сила на тази наредба.


§ 34. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 4, т. 1 от тази наредба се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.
(2) В срок до 30 април 2012 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 4, т. 1 от тази наредба. Към нея ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 1 прилагат съответните документи по т. 4 от приложение № 5, а ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 2 прилагат съответните документи по т. 4 и 5 от приложение № 5.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 1 прилага и документите по т. 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 от приложение № 5, а ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 2 прилагат и документите по т. 1, 2, 3 и 6 от приложение № 5.
(4) За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане до влизането в сила на тази наредба, срокът по чл. 11, ал. 3 се удължава до 30 април 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2012 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 9. (1) Ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба, които не са открили процедура/и по чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.) до влизането в сила на § 125 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, могат да поискат промяна в договора за отпускане на финансова помощ.
(2) Ползвателите на помощта, сключили допълнително споразумение по ал. 1, представят в РА заверено копие от всеки договор за услуга, работа или доставка - обект на инвестицията (с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и описан ДДС), след неговото сключване. Доставчиците или изпълнителите по договора трябва да отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 5 и да са независими спрямо кандидата съгласно т. 19 от § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата.


§ 10. За подадени заявления за подпомагане до влизане в сила на тази наредба, по които не е сключен договор за отпускане на финансова помощ, и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, кандидатите не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, РА извършва преценка на обосноваността на разходите чрез оценяваща комисия, определена по реда на чл. 17, ал. 4, и след сключването на договора за отпускане на финансовата помощ ползвателят на помощта представя документите по § 9, ал. 2.


§ 11. Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП се осъществява по реда на § 122 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2012 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 7. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 2, т. 1 и § 5.


§ 8. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът по чл. 11, ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г.)

§ 27. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова помощ, за които към датата на влизането й в сила не е подадена заявка за окончателно плащане.

§ 28. Крайният срок за представяне в РА на удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз съгласно § 2, т. 2 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 12, за календарната 2014 г. е до 3 април 2015 г.

§ 29. Крайният срок за възстановяване в РА на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно § 2, т. 2 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 13 за календарната 2014 г. е до 30 април 2015 г.

§ 30. (1) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 в проекта съгласно § 16, т. 1 по отношение на чл. 36, ал. 3 е до 24 април 2015 г. за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(2) Крайният срок по ал. 1 за уведомяване на РА за публикуване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба е 7 работни дни от датата на публикуването на решението.
(3) В случай че ползвателите на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба не публикуват решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по ал. 1, РА едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансовата помощ.

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 19. (1) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 7, т. 1, буква "а" и т. 3, § 8, т. 1 и 3, § 10, т. 1, § 12, т. 1 и 3, § 13, т. 1 и 3, § 14, т. 1 и 3, § 15, т. 1 и 3, § 16, т. 1 и 3 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 януари 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(2) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 17, т. 1 и т. 3, буква "а" за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 септември 2015 г. и със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за удължени, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.


§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Декларация за минимална помощ

 

1.

Подписаният

 

(трите имена на декларатора)

в качеството си на

 

(управител/председател/представител/друго)

Наименование на ползвателя на помощ по мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите"

 

2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Седалище и адрес на управление:

 

3.2.

Адрес за кореспонденция:

(попълва се само ако е различен от адреса на управление по т. 3.1)

 

4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД - 2008):

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД - 2008)

Относителен дял на нетните приходи от продажби в % през:

година "Х-1" *

година "Х"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

5.

Отраслова принадлежност на предприятието според основната му дейност по код КИД - 2008 (изписва се код по КИД - 2008 и съответното му наименование)

 

6.

Вид на предприятието:

(отбележете със знака Х)

голямо

средно

малко

микро-

 

 

 

 

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година "Х":

Собствеността на предприятието е:

Относителен дял от капитала в %:

Държавна

 

Общинска

 

Частна

 

Общо:

100.00

8.

Налице ли е партньорство ** с лице от Република България?

Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са обект на тази декларация.

( В случай че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от партньора/ите.)

ДА

НЕ

 

8а.

Ако в т. 8 сте посочили "ДА", моля да попълните следната информация за партньора/ите:

 

Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

9.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/разделяне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.)

Ако сте посочили "ДА", моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.

ДА

НЕ

Декларация за преобразуване

Години

Наимено-вание

ЕИК/ БУЛСТАТ

Администра-тор на помощ (наименова-ние и ЕИК/ БУЛСТАТ)

Разходи, за които е предоставе-на помощта/ цел на помощта (с думи)

Общ размер на помощта= a+b+c+d+e (в лева)

Размер на предоставената минимална помощ, лв.

в т.ч. за дейност/и

"шосеен транспорт"

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20081

УОИИ, съгласно Регла-мент (ЕС) 360/20122

по Регла-мент 1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20133

по Регламент (ЕО) 875/2007 и Регламент (ЕС) 717/20144

a

b

c

d

e

Година "Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година "Х-1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година "Х-2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

?(a+b+c+d+e)

?a

?b

?c

?d

?e

10.

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви "а" - "г" от Регламент (ЕС) № 1407/2013:

Ако сте посочили "ДА", попълнете следната информация за предприятията, които образуват "едно и също предприятие":

ДА

НЕ

Наименование:

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

През предходните две години (година "Х-1" и година "Х-2") и през текущата година "Х" до датата на декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както и като "едно и също предприятие" съгласно т. 10, следните минимални помощи (получени на територията на Република България***):

Получател/и (посочва се ЕИК/ БУЛСТАТ)

Администратор на помощта (наименование и ЕИК/ БУЛСТАТ)

Разходи, за които е получена помощта/цел на помощта (с думи)

Общ размер на помощта= a+b+c+d+e (в лева)

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните прагове:

a

b

c

d

e

"шосеен транспорт"

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20085

УОИИ, съгласно Регламент (ЕС) 360/20126

по Регламент 1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20137

по Регламент (ЕО) 875/2007 и Регламент (ЕС) 717/20148

до левовата равно-стойност на 100 000 евро

до левовата равно-стойност на 200 000 евро

до левовата равно-стойност на 500 000 евро

до левовата равно-стойност на 15 000 евро

до левовата равно-стойност на 30 000 евро

Година "Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година "Х-1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година "Х-2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

?(a+b+c+d+e)

?a

?b

?c

?d

?e

Когато кандидатът не е получил минимални помощи в таблицата по т. 11, попълва "0"

12.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")9:

ДА

НЕ

13.

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) № 1407/201310:

ДА

НЕ

13а.

Попълва се при положителен отговор т. 13.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

14.

Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.04.2012 г.):

ДА

НЕ

14а.

Попълва се при положителен отговор в т. 14.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 500 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

15.

Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013):

ДА

НЕ

15а.

Попълва се при положителен отговор в т. 15.

Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")11:

ДА

НЕ

Неприложимо

16.

Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите:

ДА

НЕ

16а.

Попълва се при положителен отговор в т. 16.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 30 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2") 12:

ДА

НЕ

Неприложимо

17.

В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за дейността, за която се кандидатства по мярката:

(попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейност)

ДА

НЕ

18.

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова декларация в срок от 5 работни дни от датата на промяната.

19.

Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

                                                                                                                   

 

 

* Година "Х-1" е годината, предхождаща текущата година - година "Х".

** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).

*** Помощи, получени на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, не са обект на настоящата декларация.

 

1 Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

2 Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).

3 Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

4 Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

5 Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

6 Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).

7 Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

8 Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

9 Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

10 Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

11 Съгласно Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

12 Съгласно Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

 

 Дата: ………………20__ г.                                                                                                                                       Декларатор: …………...................


Приложение № 1а към чл. 13, ал. 7

(Предишно Приложение № 1 към чл. 13, ал. 7 - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
 
Б И З Н Е С П Л А Н
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име на проекта)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име на кандидата)
 
Сума на инвестицията ................................ лв.
 
Декларирам, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни данни.
 
Подпис/печат: ..................................
Забележки:
1. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана! (за физически лица подпечатването не е задължително)
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес планът, и спецификата на дейността, за която се кандидатства!
 
Попълва се в случай, че бизнес планът е изготвен от НССЗ.
 
 
Заявлението е попълнено със съдействието на НССЗ гр. ..................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, попълнил заявлението:
......................................................................................................................................................
 
Печат на НССЗ
 
 
Обща информация
 
А Б
Име на кандидата (физическото лице,  
юридическото лице, ЕТ)  
(съгласно съдебното решение)  
Седалище и адрес на управление  
(съгласно съдебното решение)  
Място на извършване на инвестицията  
Телефон за контакти:  
Факс:  
E-mail:  
Предмет на дейност  
Собственик/управител на фирмата  
Брой на постоянно заетия персонал  
Стойност на дълготрайните материални активи (ДМА) съгласно данните от последния счетоводен баланс (в случай, че имат такъв счетоводен баланс)  
Млад фермер, подкрепян по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" Договор с РА № ................/.................200... г.
Полупазарен стопанин, подкрепян по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" Договор с РА № ................/.................200... г.
   
I. Въведение
1. Кратко описание на проекта
· Сектор
· Цели (описват се целите на организацията, свързани с политиката на производство и продажби)
· Необходима инвестиция
· Срок за изпълнение
· Връзка на проекта с други такива
· Необходимо е да се посочи периодът от годината, в който се предвижда да се реализира инвестицията
  (аргументира се сезонността й)
2. Очакван резултат след завършване на проекта
· Предвиждан ръст
· Подобряване качеството на продукцията
· Подобряване асортимента на продукцията
· Въздействие върху околната среда и др.
II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност
1. Кратка информация за дейността на кандидата
· Датата на започване на дейността
· Описание на дейността (производство, технология, продукция, услуги, капацитет)
· Приоритет и основни продуктови тенденции
· Налични активи за осъществяване на дейността
2. Правен статут
  (Кандидатът посочва правния си статут - юридическо лице, едноличен търговец или физическо лице, претърпените и планирани преобразувания.)
3. Организация, структура и управление
  (Кандидатът описва организационната структура на управление, квалификацията и професионалния опит на управляващите и персонала.)
4. Пазарна среда
· Начини за повишаване на конкурентоспособността
· Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазарът в бъдеще и под влияние на кои фактори:
  - Увеличаване на конкуренцията на местно ниво
  - Промени в потребителското търсене
  - Чуждестранна конкуренция (ако е приложимо)
III. Финансов план
1. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти
   
А. Обект и източници за финансиране на проекта.
 
Таблица 1 Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта

(левове)

Инвестиция Единична Стойност* Включително
Вид Модел, порода, К-во Мярка цена   Собст- Кредит Други
  тип, сорт, други         вени (%) (%)
            сред-    
            ства (%)    
А Б В Г Д Е Ж З И
                 
                 
       

Общо

       
 
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
 
Таблица 2 Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта

(левове)

Инвестиция Единична Стойност* Включително
Вид Модел, порода, К-во Мярка цена   Собст- Кредит Други
  тип, сорт, други         вени (%) (%)
            сред-    
            ства (%)    
А Б В Г Д Е Ж З И
                 
                 
       

Общо

       
 
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
 
Б. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект.
 
Таблица 3 Етапи при изпълнение на инвестиционния проект

(левове)

Дейност/ Активи Дата на реализация/ Дата на въвеждане Стойност
  Придобиване в експлоатация  
А Б В Г
       
       
   

Общо

 
 
*Кандидатът описва: дейностите/активите, които са обект на инвестицията, в колона А; датата на реализация/придобиване на всички описани активи, в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация, в колона В; стойността на активите, в колона Г; за "Общо" в колона Г сумата на всички необходими средства.
 
В. Обособени етапи за реализация на проекта, в случай че се кандидатства за междинно плащане.
 
Таблица 4 Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от едно междинно плащане, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от два етапа)
 
Етап Подробно описание на дейността/актива Стойност
    (левове)
А Б В
1    
2    

Общо

   
 
*Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа, като първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона Б; за "Общо" в колона В сумата на всички необходими средства.
В случай, че не се кандидатства за междинно плащане, таблица 4 не се попълва.
 
Г. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.
 
Таблица 5 Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията)

(левове)

Дейности Вложени средства Източник
А Б В
     
     
     
 
* Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията преди датата на кандидатстване за финансиране.
Кандидатът посочва: дейностите по реализация на инвестицията преди датата на кандидатстване, в колона А; вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности, в колона Б; източника на вложените средства, в колона В.
 
Д. Доставчици.
 
Таблица 6 Настоящи доставчици

(левове)

Доставчици Вид на доставките % от доставките
А Б В
     
     
     
 
* Кандидатът посочва: име на доставчика, в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б; процент от доставките, в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.
 
Таблица 7 Бъдещи доставчици

(левове)

Доставчици Вид на доставките % от доставките
А Б В
     
     
     
 
* Кандидатът посочва: име на доставчика, в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б; процент от доставките, в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.
След попълване на таблицата кандидатът посочва защо е предпочел посочените доставчици.
_______________________________________________________________________________
· Мотиви за избор на посочените доставчици пред други такива
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Е. Клиенти.
 
Таблица 8 Настоящи клиенти

(левове)

Клиенти Вид на продукцията/услугите % на продажби Годишни продажби
А Б В Г
       
       
       
 
* Кандидатът посочва: име на всички настоящи клиенти, в колона А; вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
 
Таблица 9 Бъдещи клиенти

(левове)

Клиенти Вид на продукцията/услугите % на продажби Годишни продажби
А Б В Г
       
       
       
 
* Кандидатът посочва: име на всички бъдещи клиенти, в колона А; вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
 
Таблица 10 Продукция за износ

(левове)

Клиенти Вид на продукцията/услугите % на продажби Годишни продажби
      (в левове)
А Б В Г
Настоящи      
       
Бъдещи      
 
* Кандидатът посочва: име на всички настоящи и бъдещи клиенти, в колона А; вид на продукцията за износ в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В - изчислява се, като количеството изнесена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
 
2. Финансово-икономически статус - приходи и разходи
 
А. Приходи
 
А.1. Приходи от дейността
 
Таблица 11 Производствена програма

(левове)

Вид Мярка Количество/ Продукция Средна цена за Приходи от
продукция*   средногодишна       единица продажби на
по години   натовареност       продукция продукция
      за износ за местния за собст- за за за за
        пазар вено пот- износ** местния износ местния
          ребление   пазар   пазар
А Б В Г Д Е Ж З И Й
 
Предходна година/ Последен отчетен период
 
                   
                   
                   
          Общо        
 
I-ва година
 
                   
                   
                   
          Общо        
 
II-ра година
 
                   
                   
                   
          Общо        
 
III-та година
 
                   
                   
                   
          Общо        
 
* В колона А се посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда и които са пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В случай, че даден вид продукция на кандидата е свързан косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в таблица 16 "Други приходи".
**Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.
 
Таблица 12 Среден добив от дка
 
Тип гора Предходна година/ I година II година
(иглолистна, Последен отчетен период    
широколистна, дка Среден добив дка Среден добив дка Среден добив
смесена, друга)   от дка   от дка   от дка
А Б В Г Д Е Ж
             
             
Общо площи (дка)            
 
* Кандидатът посочва горите, които стопанисва, декарите, върху които се провеждат тези сечи, и средния добив на дървесина от всяка една гора.
 
А.2. Други приходи
 
Таблица 13 Други приходи

(левове)

Други приходи Предходна година/ I година II година III година
(вид) Последен отчетен      
  период      
А Б В Г Д
         
         
         
         

Общо

       
 
* Кандидатът посочва други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност, посочени в таблица 11 "Производствена програма", в колона А; стойността на реализираните други приходи по вид за предходната година (отчетен период), в колона Б; предвижданата стойност на други приходи през първата година от периода на бизнес плана, в колона В; предвижданата стойност на други приходи за целия период на бизнес плана, в колони Г и Д; за "Общо" се вписват сумите по колони Б, В, Г и Д.
 
Б. Разходи
 
Б.1. Разходи за дейността
 
Таблица 14 Разходи за суровини, материали и външни услуги

(левове)

Вид на разходите Предходна година / I година II година III година
  Последен отчетен      
  период      
А Б В Г Д
         
         
         
         

Общо

       
 
* Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността, в колона А; стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона Б; прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан в бизнес плана, колона В; сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в бизнес плана, се вписват в колони Г и Д; за "Общо" се вписват сумите по колони Б, В, Г и Д.
 
Таблица 15 Разходи за заплати и социални осигуровки

(левове)

Вид на персонала Брой на Месечно Общо заплати Социални Общо за
  заетите лица възнаграждение за година осигуровки** година
А Б В Г Д Е
Предходна година/Последен отчетен период
Управленски          
Административен          
Производствен          
        Общо  
I година
Управленски          
Административен          
Производствен          
        Общо  
II година
Управленски          
Административен          
Производствен          
        Общо  
 
* Кандидатът описва подробно разходите за заплати и социални осигуровки, като посочва: заетия персонал по групи (управленски, административен, производствен) както за предходната година, така и за всички прогнозни години, включени в бизнес плана, в колона А; броя на заетия персонал (по години и по групи), в колона Б; месечното възнаграждение на персонала по групи, в колона В; годишната сума на разходите за заплати, в колона Г (тази сума се получава след попълване на колони Б и В; сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след това се умножава по 12 месеца); социалните осигуровки (по години и по групи), в колона Д; общите годишни разходи за заплати и социални осигуровки, в колона Е (тази сума се получава, като се съберат сумите от колони Г и Д); за "Общо" се вписва сумата на разходите по години от колона Е.
** Социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя.
 
Таблица 16 Разходи за амортизация (амортизационен план)

(левове)

Актив Дата на Цена на Период на Амортиза- Амортизационна квота
  придо- придо- експлоа- ционна Предходна I година II година III година
  биване биване тация норма година/      
          Последен      
          отчетен      
          период      
А Б В Г Д Е Ж З И
                 
                 
        Общо        
 
* Кандидатът подробно описва разходите за амортизация (използваният метод на амортизация трябва да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане), като посочва: вида на актива, в колона А; датата на придобиване на описаните активи, в колона Б; цена на придобиване на описаните активи, в колона В; периодът на експлоатация на описаните активи, в колона Г; амортизационната норма на описаните активи, в колона Д; годишната сума на разходите за амортизация, в колони Е, Ж, З и И; за "Общо" се вписва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З и И.
 
Б.2. Финансови разходи
 
Б.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта
 
Таблица 17 Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта

(левове)

Години Остатъчна сума Лихви Главници Остатъчна сума
  в началото     в края
  на годината     на годината
А Б В Г Д
Предходна година/        
Последен отчетен        
период        
I година        
II година        
III година        
 
Б.2.2. Погасителен план на привлечените средства
 
Таблица 18 Погасителен план на привлечените средства

(левове)

Години Остатъчна сума Лихви Главници Остатъчна сума
  в началото     в края
  на годината     на годината
А Б В Г Д
Предходна година/        
Последен отчетен        
период        
I година        
II година        
III година        
 
Таблица 19 Разходи за лихви

(левове)

Вид на кредита Предходна година/ I година II година III година
  Последен отчетен      
  период      
А Б В Г Д
         
         

Общо

       
 
* Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити, описани в табл. 17 и 18, като посочва: вида на кредита, в колона А; разходите за лихви за предходната година (отчетен период), в колона Б; прогнозните разходи за лихви за целия период, описан в бизнес плана, в колони В, Г и Д; за "Общо" се вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г и Д.
 
Б.2.3. Други разходи
 
Таблица 20 Други разходи

(левове)

Други разходи Предходна година/ I година II година III година
  Последен отчетен период      
А Б В Г Д
         
         
         

Общо

       
 
* Кандидатът подробно описва всички други разходи (които не са пряко свързани с инвестицията, а произтичат от приходите, посочени в таблица 13 "Други приходи"), като посочва: вида на разходите, в колона А; сумата на описаните разходи по вид за последната година (отчетен период), в колона Б; прогнозната сума на описаните разходи (по вид) за разглеждания период, в колони В, Г и Д; за "Общо" се вписва сумата на "другите разходи" по години от колони Б, В, Г и Д.
 
Б.4. Себестойност
 
Таблица 21 Себестойност на единица продукция

(левове)

Вид на продукта Видове ресурси, К-во за Мярка Единична цена Стойност на
  необходими за единица     разходите за
  производство на продукция     единица
  единица продукт       продукция
          по вид
А Б В Г Д Е
           
           
           
        Общо  
           
           
           
        Общо  
 
* Кандидатът описва: вида на всеки от продуктите, посочени в табл. 11 "Производствена програма" и табл. 13 "Други приходи" (ако е приложимо), в колона А; видове ресурси (суровини, материали, външни услуги и др.), необходими за производство на единица продукция, в колона Б; количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция, в колона В; мярка (грам, килограм, брой и др.) на количеството от колона В, в колона Г; единична цена на всеки вид ресурс, в колона Д; стойност на всеки вид ресурс, в колона Е; за "Общо" в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция.
 
3. Прогноза за нетните парични потоци на проекта и другите дейности, осъществявани от кандидата
 
А. Прогноза за нетните парични потоци на проекта.
 
Таблица 22 Прогноза за нетните парични потоци на проекта

(левове)

Индекс Предходна I година II година III година IV година
  година/        
  Последен        
  отчетен        
  период        
А Б В Г Д Е
I. Приходи:          
1. Приходи от продажби          
2. Други приходи          
Общо приходи (1+2)          
II. Разходи          
А. Разходи за дейността:          
3. Разходи за суровини, материали и външни услуги          
4. Разходи за амортизация          
5. Разходи за заплати и социални осигуровки          
6. Други разходи          
Б. Финансови разходи:          
7. Разходи за лихви          
Общо разходи (3+4+5+6+7)          
III. Печалба преди облагане (I - II)          
IV. Данъци и такси          
V. Печалба след облагане (III - IV)          
VI. Главници по кредити          
VII. Финансиране по програмата          
VIII. Нетен паричен поток (V+4+VII)          
 
Попълва се:
I. Приходи: ред 1 - данните от табл. 11. Производствена програма; ред 2 - данните от табл. 13. Други приходи.
II. Разходи: ред 3 - данните от табл. 14. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 - данните от табл. 16. Разходи за амортизация; ред 5 - данните от табл. 15. Разходи за заплати и социални осигуровки; ред 6 - данните от табл. 20. Други разходи; ред 7 - данните от табл. 19. Разходи за лихви.
III. Печалба преди облагане (I - II): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II. Разходи (общите разходи).
IV. Данъци и такси: данъци и такси, съобразно националното законодателство.
V. Печалба след облагане (III - IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV. Данъци и такси.
VI. Главници по кредити: данните от Таблица 17. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта и Таблица 18. Погасителен план на привлечените средства.
VII.Финансиране по програмата: сумата на финансиране по програмата.
VIII. Нетен паричен поток (V+4+VII): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията и финансирането по програмата.
 
Б. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
 
Таблица 23 Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата

(левове)

Индекс Предходна I година II година III година IV година
  година/        
  Последен        
  отчетен        
  период        
А Б В Г Д Е
I. Приходи:          
1. Приходи от продажби          
2. Други приходи          
Общо приходи (1+2)          
II. Разходи          
А. Разходи за дейността:          
3. Разходи за суровини, материали и външни услуги          
4. Разходи за амортизация          
5. Разходи за заплати и социални осигуровки          
6. Други разходи          
Б. Финансови разходи:          
7. Разходи за лихви          
Общо разходи (3+4+5+6+7)          
III. Печалба преди облагане (I - II)          
IV. Данъци и такси          
V. Печалба след облагане (III - IV)          
VI. Главници по кредити          
VII. Нетен паричен поток (V+4)          
 
В тази таблица се попълват приходите, разходите и т.н., съгласно указаното в самата таблица, от дейности, които не са свързани с дейността, в която се инвестира.
 

IV. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели

1. Нетна настояща стойност (NPV)

I. Определение:
NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необходимо и достатъчно условие е NPV да бъде положително число, т.е. NPV>0.

II. Формула за изчисление:
Изчисляване NPV на проекта:


където:
NCF е нетният паричен поток;
I0 - сумата на инвестицията;
NPV - нетната настояща стойност;
r - дисконтов процент;
n - броят години, за които е изготвен бизнес планът;
t - период, равен на една година.
Забележки:
NPV > 0. Положителна нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток е по-голяма от разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна.
NPV < 0. Отрицателна нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток през периода на инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за инвестицията.
NPV = 0. Нетната настояща стойност е равна на нула показва, че сумата от паричните потоци на проекта е точно толкова, че да се възвърне инвестираният капитал.

2. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)

I. Определение:
Показателят NPV е минимален критерий за ефективност на инвестицията, но не е достатъчен, за това е необходимо да се изчисли и показателят IRR.
II. Формула за изчисление:


където:
IRR е вътрешната норма на възвръщаемост;
r1 - дисконтов процент, при който NPV1 > 0;
r2 - дисконтов процент, при който NPV2 < 0.

3. Индекс на рентабилност (PI)

I. Определение:
Индексът на рентабилност (PI) представлява доходът, който всеки един инвестиран лев ще осигури. Проектът се допуска за одобрение, ако PI >1, тъй като такава стойност на PI осигурява ефективността на инвестицията.

II. Формула за изчисление:
1. Изчисляване PI на проекта:


където:
PI е индекс на рентабилност;
NCF - нетният паричен поток;
I0 - сумата на инвестицията;
r - дисконтов процент;
n - броят години, за които е изготвен бизнес планът;
t - период, равен на една година.

4. Срок на откупуване (PBP)

I. Определение:
Срокът на откупване е очакваният брой години, за които се възвръща направената инвестиция.

II. Метод за изчисление:
PBP - срок на откупуване на инвестицията в години;
I0 - сума на инвестицията;
n - брой години, за които е изготвен бизнес планът;
t - период, равен на една година.Приложение № 1б към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишно Приложение № 1а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)


 
ДЕКЛАРАЦИЯ(1)
по чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/-ата ................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................................................., притежаващ лична карта № ..............................................................................................................................................................................................
издадена на ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(дата на издаване)
от МВР - гр. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(място на издаване)
адрес: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ........................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ....................................................................................................................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ......................, със седалище ............................................ и адрес на управление ................................................
тел.: .............................................................., факс: .................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ............................................................... - кандидат/ползвател на помощ по мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите", декларирам, че:
 
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
...................... 20....... г. Декларатор:
 
(*1) Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя - ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.)


     
     
    (Дата)
     
     
     
     
     

(Име и адрес на кандидата)

   
     
     
     
     
    (Име и адрес на оферента)
     
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
 
 
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента.
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване.
3. Цена, включваща и ДДС.
4. Валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис....................................

(печат)

(име на кандидата)


Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Мярка 122 - Подобряване икономическата стойност на горите
Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ  
...................... ............................. (Печат от областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ)
Идентификационен № ............Дата/час/минута  
     
ДАННИ ЗА КАНДИДАТА  
ОСНОВНИ ДАННИ  
Име на кандидата:  
Юридически статут  
Единен идентификационен  
код към Агенцията по вписва-  
нията или фирмено дело №  
От дата:  
Районен съд:  
Том:  
Регистър:  
Страница:  
Партиден №  
Булстат:  
СЕДАЛИЩЕ:  
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА  
IBAN  
BIC код  
Име на банката  
Адрес на банката  
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
Телефонен номер:  
Мобилен телефонен номер:  
Номер на факс:  
Електронен адрес:  
Интернет страница:  
УПРАВИТЕЛ/КМЕТ  
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай, че документите се подават от упълномощено лице)
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Пълномощно №:  
Дата:  
   
Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по Мярка 122.
Подпомаган съм по Мярка 122 0 Да 0 Не
Брой на финансовите подпомагания: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стойност на първото финансово подпомагане: ................................................................................................ Евро
за проект с идентификационен № .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на второто финансово подпомагане: ................................................................................................. Евро
за проект с идентификационен № .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на третото финансово подпомагане: ................................................................................................. Евро
за проект с идентификационен № .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на четвъртото финансово подпомагане: ............................................................................................ Евро
за проект с идентификационен №..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на петото финансово подпомагане: ................................................................................................... Евро
за проект с идентификационен №..........................................................................................................................................................................................................................................................................
ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента: ......................................................................... Евро
 
Кандидатствам за междинно плащане по Мярка 122 0 Да 0 Не
 
на стойност ........................ лв. ..................................... (словом), което представлява ......... % от стойността на проекта
 
Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от едно междинно плащане, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от два етапа)
(левове)
Етап Подробно описание на дейността/актива Стойност
А Б В
1    
2    
  Общо  
(*) Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа, като първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона Б; стойността на активите, в колона В; за "Общо" в колона В сумата на всички необходими средства.
В случай, че не се кандидатства за междинно плащане, тази таблица не се попълва.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА  
Наименование на проекта:  
(Моля, посочете вида дейност, за която кандидатствате)  
Място на извършване на инвестицията (област, община,  
гр./с., имот/и №, отдели, подотдели, др.)  
Най-малко 75 % от територията, на която се осъществява  
проектът, се намира в необлагодетелстван район и/или в  
обхвата на местата по националната екологична мрежа  
Натура 2000  
и  
Движимите активи, които се подпомагат, се използват  
за дейности на територия, над 75% от която се намира Да 0
в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата Не 0
по националната екологична мрежа Натура 2000  
(в случай, че се кандидатства за подпомагане на такива  
активи)  
Номера на заповедта/ите на министъра на околната среда ..................................
и водите за обявяване на местата по националната ..................................
екологична мрежа Натура 2000, върху които се осъще- ..................................
ствява проектът (в случай, че са включени такива места)  
   
Инвестиции, за които се кандидатства
1 (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст до 10 години; 0
2 Отгледни сечи в гори до 40-годишна възраст; 0
3 Кастрене на минимум 80 стъбла на хектар в иглолистни гори до 40-годишна възраст; 0
4 Закупуване на специализирана горска техника и оборудване:  
  а) оборудване за сеч - харвестъри, процесори и моторни триони; 0
  б) машини за извоз и товарене на дървесина - сортиментовози, трактори, кранове и  
  товарачи, въжени линии и лебедки. 0
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
Общи документи
1. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, 0
  а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината;  
4. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Решение на компетентния орган на юридическото лице/общината за кандидатстване по програмата; При юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията - решение за кандидатстване по програмата от компетентния орган съгласно неговия устав; 0
5. Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на плана за развитие на общината, в случай че кандидатът е община; 0
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в Търговския регистър или регистър БУЛСТАТ. (Не се изисква от кандидати общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията); 0
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата. (Не се изисква от кандидати общини); 0
8. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Заповед, протокол за избор или решение, издадени или утвърдени от компетентния орган на юридическото лице, признато по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията, съгласно Устава на Българската православна църква - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията. 0
8а. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Удостоверение за представителната власт, издадено от съответната митрополия не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията. 0
9. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
10. Копие от документ за собственост или акт за общинска собственост върху гори/земи от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане; 0
11. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
12. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда; 0
13. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) само за проекти, включващи дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000; 0
14. Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта за дейностите по чл. 3, ал. 2 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане); 0
15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - най-малко три независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената трябва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на машини, оборудване, съоръжения и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите за дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2. Кандидатите посочват избрания оферент; 0
16. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - обосновка във всеки един случай, когато не е избрана офертата с най-ниска цена; 0
17. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 3, ал. 2, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП; 0
18. Копия от разписки и/или фактури за предоставяне на услуги за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект, като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта, с изключение на разходи за адвокатски услуги, в случаите, когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане; 0
19. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС; 0
20. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия (представя се само от ЮЛ, с изключение на ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията). 0
21. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 1б към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2) (Не се изисква от кандидати общини). 0
22. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация за нередности. 0
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
1. Мероприятия по осветления и прочистки, отгледни сечи, кастрене:  
а (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Лесоустройствен проект, план, програма или горскостопански план или програма за осветления и прочистки, отгледни сечи или технологичен проект за кастрене, включително частта с таксационното описание на горите, в които ще се извършват мероприятията 0
б (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Удостоверение за регистрация по чл. 235 или чл. 241 от Закона за горите 0
в (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Количествено-стойностна сметка на предвидените мероприятия (КСС и на електронен носител) 0
г (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Копие от действащ лесоустройствен план, проект, програма или горскостопански план или програма за съответната гора в частта, отнасяща се до предмета на инвестиция, с която се кандидатства, включително частта с таксационното описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане 0
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Закупуване на специализирана горска техника и оборудване  
а Бизнес план (по образец) (не се изисква от кандидати общини) 0
б Счетоводен баланс за последния отчетен период (не се изисква от кандидати - физически лица, общини и ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията) 0
в Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период заедно със справка за приходите и разходите по видове икономически дейности (не се изисква от кандидати - физически лица, общини и ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията) 0
г Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за последния отчетен период (не се изисква от кандидати - физически лица, общини и ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията) 0
д Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена и/или инвентарна книга 0
е Справка за имуществото на местното поделение на БПЦ, заверена от съответното епархийско управление, издадена по образец, одобрен от Светия Синод, съгласуван с МЗХ и РА. (Изисква се само от кандидати - ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията) 0
ж (доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Копие от действащ лесоустройствен план, проект, програма или горскостопански план или програма за съответната гора в частта, отнасяща се до предмета на инвестиция, с която се кандидатства, включително частта с таксационното описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане, валиден за поне 5 години напред считано от началото на годината на кандидатстване 0
   ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред!  
Държавен фонд "Земеделие" е администратор на лични данни съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214. Държавен фонд "Земеделие" събира и обработва лични данни за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР. Предоставените лични данни на Държавен фонд "Земеделие" за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие на изрично съгласие или в случаите, когато е предвидено в нормативен акт. Кандидатите или ползвателите на помощта по мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите" от ПРСР представят доброволно на Държавен фонд "Земеделие" следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, електронна поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с прилагането, контрола и мониторинга по мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите" от ПРСР. В случай на упълномощаване Държавен фонд "Земеделие" обработва следните категории лични данни на упълномощеното лице: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни). Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от Държавен фонд "Земеделие", и право на коригиране на същите по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Непредоставянето на лични данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията на чл. 22, ал. 6.
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че:
1 Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" 0
2 Нямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие" 0
3 Нямам изискуеми публични задължения към държавата (не се декларира от кандидат община) 0
4 Не съм подпомаган по други програми за същата инвестиция 0
5 Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по проекта 0
6 Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис 0
7 Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от служители на Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие", Министерство на земеделието и храните, и упълномощени представители на Европейската комисия 0
8 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи 0
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
 
Долуподписаният/-ата ................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................................................., притежаващ лична карта № ..............................................................................................................................................................................................
издадена на ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(дата на издаване)
от МВР - гр. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(място на издаване)
адрес: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ........................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ....................................................................................................................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ......................, със седалище ............................................ и адрес на управление ................................................
тел.: .............................................................., факс: .................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ................................................................,
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
А) Представляваният от мен кандидат:
1. Не е получил държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006. 0
2. Е получил през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006, на обща стойност (с натрупване) .......................... лв. ............................(словом), както следва: 0
................................. лв. ................................................. (словом) за .................................. година.  
................................. лв. ................................................. (словом) за .................................. година.  
................................. лв. ................................................. (словом) за .................................. година.  
3. Не е подпомаган за тази инвестиция по друга програма. 0
   
Б) Предприятие партньор/свързано предприятие:
1. Не е получило държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006. 0
2. Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis), на обща стойност (с натрупване) .......................... лв. 0
................................. лв. ................................................. (словом) за .................................. година.  
................................. лв. ................................................. (словом) за .................................. година.  
................................. лв. ................................................. (словом) за .................................. година.  
3. Не е подпомагано/а за тази инвестиция по друга програма. 0
 
Вярната информация се зачертава. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната помощ и видът на разходите.
 
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: Подпис: .......................
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ(1)
 
Долуподписаният/-ата ................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................................................., притежаващ лична карта № ..............................................................................................................................................................................................
издадена на ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(дата на издаване)
от МВР - гр. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(място на издаване)
адрес: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ........................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ....................................................................................................................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ......................, със седалище ............................................ и адрес на управление ................................................
тел.: .............................................................., факс: .................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ............................................................... - кандидата по мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите", декларирам, че:
 
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно:
Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под "измама" следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА;
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на Управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
 
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един за деклариращия и за РА.
 
Дата: ......................... Подпис на деклариращия: .............................
 
(*1) Декларацията се подписва задължително от кандидата - ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
 
Кандидатствам за сума от _______________ лева.
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустими инвестиции.)
дата/име/подпис на кандидата/печат
 
Таблица за допустимите инвестиции
 
Идентификационен №: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Вид на Марка, Количе- Единична Обща Обща Междинно Допус- Одобрено Одобрена
  инвести- модел ство цена сума сума плащане тими междинно сума
  цията     без ДДС без ДДС с ДДС   инве- плащане (лв.)
        (лв.) (лв.) (лв.)   стиции    
1 2 3 4 5 6 7 да не да не да не 11
                           
                           
                           
                           
                           
                           
А Сума на инвестицията:      
         
Б Предварителни разходи за подготовка        
  на проекта, включително разходите за        
  изработване на лесоустройствени про-        
  екти, планове и програми за гори и        
  земи от горския фонд, притежание на        
  частни собственици и общини, техно-        
  логичен проект за кастрене, подготовка        
  на инвестиционния проект, като: под-        
  готвителни проучвания, бизнес план,        
  такси за архитекти, инженери и др.,        
  свързани с изпълнението на проекта, с        
  изключение на разходи за адвокатски        
  услуги        
  Предварителни разходи за изработване        
  на бизнес план        
           
В Обща сума на инвестицията (А+Б)  
 
Забележка. Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС.
Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.
 
дата/име/подпис на кандидата/печат
Форма за наблюдение и оценка на проектите по Мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите" по ПРСР
 
(Попълва се служебно)
 
УИН: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
УРН: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Информацията по-долу се попълва от кандидата  
1. Тип на бенефициента:  
(Моля, отбележете подходящата категория)  
Физическо лице, нерегистрирано по някакъв закон 1
Едноличен търговец (ЕТ) 2
Акционерно дружество (ЕАД /АД) 3
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД /ООД) 4
Друг едноличен субект (посочете): ___________________________________________________________________________________________________________________________
5
Община 6
Сдружение на общини 7
Нерегистрирано сдружение на физически лица 8
Кооперация 9
Организация на производители 10
Юридическо лице с нестопанска цел 11
Друго (посочете): __________________________________________________________________________________________________________________________________________
12
2. Възраст на физическите лица: 3. Пол (1):  
Години: __________________ Жена 1
  Мъж 2
4. Година на старт на дейността на стопанството бенефициент _____________ г.  
5. Размер на стопанството  
5.1. Стопанисвани площи от горския фонд: _____________ ха  
(Моля, отбележете общия размер на стопанисваните от Вас площи в хектари)  
6. Заявени площи за подкрепа:  
(Моля, попълнете таблицата, представяща характеристиките на горските имоти, за които търсите подкрепа)
  Площ ЕКАТТЕ (2) Тип гора (*) Състав на Средна височина Средна възраст
  ха (нас.   дърв. видове (*) на дърветата на гората
    място)     (метри) (години)
  I III V VI VII VIII
Имот 1 - - 0 Високостъблени 0 Иглолистни - -
      0 Горски култури 0 Широколистни    
      0 Издънкови 0 Смесени    
Имот 2 - - 0 Високостъблени 0 Иглолистни - -
      0 Горски култури 0 Широколистни    
      0 Издънкови 0 Смесени    
Имот 3 - - 0 Високостъблени 0 Иглолистни - -
      0 Горски култури 0 Широколистни    
      0 Издънкови 0 Смесени    
             
(*) Попълва се преобладаващият тип гора или състав на дървесни видове.
(1) Възраст и пол: за физическото лице или едноличния търговец - ползвател, или за управителя на фирмата, ако е юридическо лице.
(2) Попълва се ЕКАТТЕ на населеното място, в чието землище попада преобладаващата част от площта на имота.
7. Подкрепени дейности и разходи:
7.1. Дейности в горите:
(Моля, попълнете таблицата, представяща дейностите по горските имоти, за които търсите подкрепа)
  Обща Лесоустройствен Осветления Прочистки Кастрене Отгледни
  площ проект или       сечи
    горскостопански план        
Мерна ха ха с-т лв. ха с-т лв. ха с-т лв. бр. с-т лв. ха с-т лв.
единица:               стъбла      
Имот 1                      
Имот 2                      
Имот 3                      
Общо                      
7.2. Закупуване на оборудване и машини
(Моля, попълнете таблицата, представяща разходите за закупуване на машини и оборудване, за които търсите подкрепа)
 
Закупуване на оборудване
  За добив на дървен материал За изнасяне на дървен материал
  бр. с-т лв. бр. с-т лв.
         
         
         
         
         
Общо        


Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък на документи за подпомагане

I. Общи документи
1. Заявление за подпомагане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината.
5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Решение на компетентния орган на юридическото лице/общината за кандидатстване по програмата. При юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията - решение за кандидатстване по програмата от компетентния орган съгласно неговия устав.
6. Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на плана за развитие на общината, в случай че кандидатът е община.
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ. (Не се изисква от кандидати общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата. (Не се изисква от кандидати общини)
9. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Заповед, протокол за избор или решение, издадени или утвърдени от компетентния орган на юридическото лице, признато по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията, съгласно Устава на Българската православна църква - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.
9а. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Удостоверение за представителната власт, издадено от съответната митрополия не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.
10. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
11. Копие от документ за собственост или акт за общинска собственост върху гори/земи от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане.
12. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
13. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда.
14. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) само за проекти, включващи дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
15. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта за дейностите по чл. 3, ал. 2 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане).
16. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - най-малко три независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на машини, оборудване, съоръжения и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите за дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2. Кандидатите посочват избрания оферент.
17. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - обосновка във всеки един случай, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
18. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 3, ал. 2, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).
19. Копия от разписки и/или фактури за предоставяне на услуги за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект, като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта, с изключение на разходи за адвокатски услуги, в случаите, когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.
20. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС.
21. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия (представя се само от ЮЛ, с изключение на ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
22. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 1б към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2) (Не се изисква от кандидати общини)
23. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация за минимални помощи (по образец).
24. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация за нередности.

II. Специфични документи по групи разходи
1. Мероприятия по осветления и прочистки, отгледни сечи, кастрене:
а) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Лесоустройствен проект, план, програма или горскостопански план или програма за осветления и прочистки, отгледни сечи или технологичен проект за кастрене, включително частта с таксационното описание на горите, в които ще се извършват мероприятията.
б) (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Удостоверение за регистрация по чл. 235 или чл. 241 от Закона за горите.
в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Количествено-стойностна сметка на предвидените мероприятия (КСС и на електронен носител).
г) (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Копие от действащ лесоустройствен план, проект, програма или горскостопански план или програма за съответната гора в частта, отнасяща се до предмета на инвестиция, с която се кандидатства, включително частта с таксационното описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане.
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Закупуване на специализирана горска техника и оборудване:
а) Бизнес план (по образец) (не се изисква от кандидати общини).
б) Счетоводен баланс за последния отчетен период (не се изисква от кандидати - физически лица, общини и ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
в) Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период заедно със справка за приходите и разходите по видове икономически дейности (не се изисква от кандидати физически лица, общини и ЮЛ признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
г) Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за последния отчетен период (не се изисква от кандидати - физически лица, общини и ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
д) Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена и/или инвентарна книга.
е) Справка за имуществото на местното поделение на БПЦ, заверена от съответното епархийско управление, издадена по образец, одобрен от Светия Синод, съгласуван с МЗХ и РА. (Изисква се само от кандидати ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията)
ж) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Копие от действащ лесоустройствен план, проект, програма или горскостопански план или програма за съответната гора в частта, отнасяща се до предмета на инвестиция, с която се кандидатства, включително частта с таксационното описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане, валиден за поне 5 години напред считано от началото на годината на кандидатстване.


Приложение № 5 към чл. 30, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък от документи за авансово плащане

1. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от ползвателя, или заповед на кмета на общината.
4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Банкова гаранция или запис на заповед или при поръчителство - удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им - оригинал или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителството и др.) и тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие.
5. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед по чл. 11, ал. 9.
6. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Договор за откриване и водене на специална отделна банкова сметка за средства от Европейския съюз, сключен между ползвателите общини и търговска банка.
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта - физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта. (Не се изисква от общини.)
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта. (Не се изисква от общини.)
9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявка за плащане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ. (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията.)
10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 1б към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2). (Не се изисква от общини)


Приложение № 6 към чл. 31, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък от документи за междинно или окончателно плащане

А. Общи документи:
1. Заявка за плащане (по образец).
2. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя на помощта, съгласно сключения договор за отпускане на финансовата помощ, или заповед на кмета на общината.
4. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявка за плащане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ. (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията.)
6. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Декларация (в случай че няма регистрация по ЗДДС), че лицето няма да упражни правото си на данъчен кредит по чл. 74 и 76 ЗДДС за налични активи и получени услуги по ПРСР (2007 - 2013), финансирани преди датата на регистрация по ЗДДС (по образец).
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта. (Не се изисква от общини)
8. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.)
9. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (ЗС) (не се представя от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
10. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Счетоводен баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (не се представя от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
11. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС. (Не се представя от общини)
12. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС. (Не се представя от общини)
13. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Справка за дълготрайните активи за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС. (Не се представя от общини)
14. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС. (Не се представя от общини)
15. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя, доказваща заприходяването на финансирания актив.
16. Копие от окончателен договор за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел и други характеристики, цена в левове или евро, срок и начин на доставка, ведно с количествено-стойностна сметка. В договорите се описва ДДС.
17. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Приемно-предавателен протокол между доставчика и ползвателя за доставената стока/услуга, обект на инвестицията, съдържащ подробно описание на техническите характеристики, представя се на хартиен и електронен носител.
18. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи (не се представят в случаите по чл. 31, ал. 4).
19. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Платежно нареждане или друг документ, доказващ плащане от страна на ползвателя, прикрепен към всяка фактура (не се представят в случаите по чл. 31, ал. 4).
20. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта (не се представят в случаите по чл. 31, ал. 4).
21. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на РА, покриваща рисковете, описани в договора за отпускане на финансова помощ, подписан между ползвателя на помощта и РА, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с подробен опис на застрахованото имущество.
22. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, включително банково извлечение.
23. Декларация от ползвателя за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).
24. Декларация от всеки доставчик, че предметите на инвестиция не са втора употреба.
25. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта - физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта. (Не се изисква от общини)
27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 1б към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2). (Не се изисква от общини)
28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Декларация за минимални помощи (по образец от приложение № 4 към чл. 23, ал. 1 за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.).
29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Декларация по чл. 4а ЗМСП. (Не се изисква от общини)
30. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. (представя се в случаите по чл. 31, ал. 4).
31. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания (представя се в случаите по чл. 31, ал. 4).
32. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение от обслужващата банка съгласно чл. 11, ал. 12.

Б. Специфични документи по видове разходи:
Мероприятия по осветления и прочистки, отгледни сечи, кастрене:
1. Протокол за извършените лесовъдски мероприятия, издаден от съответното ДГС/ДЛС.
Закупуване на специализирана горска техника и оборудване
1. Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство в случай на закупуване на специализирано транспортно средство за горското стопанство.


Приложение № 7 към чл. 46, ал. 4

"Формат на изображението на знамето на Европейския съюз
Технически правила за изобразяване на знамето на Европейския съюз
1. Знаме на Европейския съюз
- Символно описание
На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като числото "12" е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства под европейския флаг.
- Хералдическо описание
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.
- Геометрично описание
Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина /размах е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове

Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните цветове:
РЕФЛЕКС Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за
  повърхността на правоъгълника;
  Жълто ПАНТОН за звездите.
Жълто ПАНТОН Международната гама цветове
  ПАНТОН е много разпростра-
  нена и лесно достъпна даже за
  непрофесионалисти.
  Четирицветен процес/технология
  Ако се използва четирицветният
  технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 % "Процес Жълто". Смесването на 100% "Процес Циан" с 80 % "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".
  Интернет
  В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)
- В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон)!


Ако имате наличен само син цвят (той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се), използвайте го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в негатив - бяло, а полето/фонът - 100 % синьо!


- В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или, във всеки случай, такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като ширината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника!


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на Интернет адрес: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти