Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 20 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 18 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите по мярката:
1. възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия;
2. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансовата помощ се предоставя за инвестиции за подпомагане на:
1. възстановителни дейности, осъществявани в гори на територията на цялата страна;
2. превантивни дейности срещу пожари в гори и земи от горския фонд независимо от собствеността им, класифицирани като гори с висок и среден риск от горски пожари съгласно приложение № 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Превантивните дейности, извършвани по ал. 1, т. 2, трябва да са в съответствие с утвърден лесоустройствен проект и/или горскостопански план по Закона за горите и/или с утвърдени планове и проекти по глава четвърта от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за гората, с която се кандидатства.


Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните възстановителни дейности:
1. почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;
2. презалесяване на пострадалите гори, което включва:
a) изготвяне на технологичен план за залесяване;
б) почвоподготовка;
в) закупуване на семена или фиданки за залесяване;
г) транспорт и временно съхранение на семена или фиданки;
д) засаждане на фиданките или засяване на семената;
3. създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.
(2) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните превантивни дейности:
1. създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура - лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
2. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства съгласно наредба по чл. 138, ал. 1 от Закона за горите, включително чрез финансов лизинг;
3. изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;
4. изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
5. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация. Средствата за наблюдение и комуникация могат да се закупуват и чрез финансов лизинг;
6. изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;
7. разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните месторастения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) В технологичния план за залесяване изрично трябва да бъде посочено, че:
1. се предвижда използването само на дървесни видове според типа на месторастенето, а когато площите са разположени от 0 до 700 метра надморска височина, да се посочи, че дървесните видове ще са и с ниска степен на опасност от пожари;
2. се дава приоритет на местните дървесни видове;
3. когато се налага смесване на дървесните видове, то трябва да е поясно;
4. всяко възникнало несъответствие между типа на месторастенето и ниската степен на опасност от пожар по т. 1 трябва да бъде подробно описано и обоснован изборът на дървесен вид за залесяване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Горските пътища, допустими за подпомагане по тази наредба, трябва да обслужват противопожарната инфраструктура и дейности в горите и да не надхвърлят общо 5000 линейни метра дължина за всяко едно териториално поделение на държавно предприятие по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и община.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за изработване на:
1. технологичен план за залесяване по ал. 1, т. 2, буква "а";
2. технически проект за изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки по ал. 2, т. 3;
3. технически проект за изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите по ал. 2, т. 4;
4. технически проект за строителство и подобряване на наблюдателни пунктове по ал. 2, т. 5;
5. технически проект за пътищата по ал. 2, т. 6.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активи по ал. 2, т. 2 и 5 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане за същия актив.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) При изпълнение на дейностите по чл. 4 кандидатите се ръководят от изискванията на:
1. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Закона за горите и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане;
2. Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
3. Закона за защитените територии;
4. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)
5. Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 49 от 2005 г.).
6. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.)
10. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установено изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 22, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 4, ал. 5.


Чл. 7. (1) Финансовата помощ е в размер 100% от общите допустими разходи по проекта.
(2) Разликата между пълния размер на инвестиционните разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.
(3) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
(4) Размерът на допустимите разходи не може да надхвърля:
1. по чл. 4, ал. 1, т. 1 - до левовата равностойност на 150 евро/ха;
2. по чл. 4, ал. 1, т. 2, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) за създаване на иглолистни култури - до левовата равностойност на 2900 евро/ха;
б) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) за създаване на широколистни култури - до левовата равностойност на 5246 евро/ха;
в) за създаване на смесени култури - според процента на смесване;
3. по чл. 4, ал. 1, т. 3 - до левовата равностойност на 1 евро/куб.м.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) В максимално допустимия размер на инвестиционните разходи по ал. 4 се включват и предварителни разходи по чл. 4, ал. 5, т. 1.


Чл. 8. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 1, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.)


Чл. 9. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 1000 евро.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 5 000 000 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 5 000 000 евро за периода на действие на ПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) В случай че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал. 2 и 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случаите на кандидати общини и държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите не се прилагат изискванията на ал. 4.


Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват при условие, че са предвидени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от 3 месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателна агенция (РА) в размер 110% от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110% от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) 25% от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110% от стойността на искания аванс;
8. 20% от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110% от стойността на искания аванс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110% от стойността на авансовото плащане.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110% от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110% от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или 9, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса и натрупаните лихви върху изплатеното авансово плащане по съответния договор за отпускане на финансова помощ са възстановени на РА от ползвателя на помощта.
(12) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) За установяване на размера на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания по всички договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта представя в РА всяка календарна година в срок най-късно до 31 януари удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз, по която са преведени авансовите плащания. В удостоверението трябва да е посочен точният размер на натрупаната лихва върху всички изплатени авансови плащания към 31 декември на предходната календарна година.
(13) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че има натрупани лихви върху изплатени авансови плащания по договори за отпускане на финансова помощ, сключени по реда на тази наредба, ползвателят на помощта възстановява на РА натрупаните лихви всяка календарна година най-късно до 31 януари на следващата календарна година и в срок до 5 дни от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане.
(14) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай че ползвателят на помощта не представи удостоверение от обслужващата банка съгласно изискванията на ал. 12 и не възстанови натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно изискванията на ал. 13, РА предприема необходимите действия за събирането им в съответствие с чл. 27, ал. 3 и 5, изречение първо от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Междинното плащане е допустимо само за одобрена от РА обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.
(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от 6 месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане при условията и по реда на тази наредба могат да кандидатстват:
1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд;
2. общини, собственици на гори и земи от горския фонд;
3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, дирекции на национални паркове (ДНП) и учебно-опитни горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Едноличните търговци и юридическите лица по ал. 1, т. 1, с изключение на регистрираните или признатите по Закона за вероизповеданията, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 25.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Кандидатите по ал. 1, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане, след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Кандидатите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат "xls".
(6) Кандидатите са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка от допустимите за подпомагане дейности.


Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Лицата по чл. 13, ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини, държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, ДНП и юридически лица, регистрирани или признати по Закона за вероизповеданията;
3. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини, държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, ДНП и юридически лица, регистрирани или признати по Закона за вероизповеданията;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общините.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 1а;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация съгласно приложение № 1а за всички останали обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 2, 3 и 4.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (1) Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.
(2) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 проектите се изпълняват върху имоти - собственост на кандидата.
(3) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 3 проектите се изпълняват върху имоти, управлявани от кандидата.
(4) Проектите на кандидати по чл. 13, ал. 1, т. 2 са допустими за подпомагане, в случай че предвижданите дейности съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, приет с решение на общинския съвет.
(5) За презалесяване се използват само дървесни видове според типа на месторастенето, а от тях се дава предпочитание на местните видове.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Проекти с включени превантивни дейности по чл. 4, ал. 2 ще се подпомагат при условие, че са предвидени в действащ лесоустройствен проект, план, програма или горскостопански план или програма, с изключение на дейностите по чл. 4, ал. 2, т. 5.


Чл. 16. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.
(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 17. (1) При условията и по реда на тази наредба допустими за съфинансиране са:
1. действително извършените и платените разходи за стоки/услуги през периода на извършване на дейността;
2. предварителните разходи по чл. 4, ал. 5, които не надвишават 10% от стойността на допустимите разходи по проекта;
3. (нова - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) разходи за авторски надзор, както и за строителен надзор, за строежите от първа до четвърта категория съгласно чл. 168, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Разходите по чл. 4, ал. 5 са допустими, в случай че са извършени не по-рано от 1 януари 2007 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) За разходи по чл. 4, ал. 1 и 2, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на основателността на предложените разходи. Оферентите за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) В случаите по ал. 3 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Оферентите по ал. 3 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в "Централен професионален регистър на строителя" съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) В случаите по ал. 3 кандидатът получава оферти, като изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 2 най-малко до трима оференти. В случаите, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Редът по ал. 3 и 8 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) За разходи по чл. 4, ал. 1 и 2, чиято стойност възлиза на по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или изпълнители.
(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) За предварителни разходи по чл. 4, ал. 5, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(10) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) В случаите на кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, обосноваността на разхода може да се преценява от оценяваща комисия, съставена по реда на ал. 4.
(11) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Редът по ал. 10 не се прилага за допустими разходи, при които е определен максимално допустимият им размер съгласно чл. 7, ал. 4.


Чл. 18. Финансова помощ не се предоставя за разходи за:
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. закупуване на земя и сгради;
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) лизинг, с изключение на финансов лизинг;
5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;
6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
7. принос в натура;
8. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил условията и реда на чл. 17, ал. 3;
9. закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;
10. инвестиции, които представляват "обикновена подмяна", с изключение на случаите на презалесяване;
11. плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии;
12. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
13. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) закупуване на активи по чл. 4, ал. 2, т. 2 и 5 чрез финансов лизинг, когато не са спазени условията на чл. 4, ал. 6;
14. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
15. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2 и/или 3;
16. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) натрупани лихви върху изплатени авансови плащания.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Документите за кандидатстване по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 4 за одобрение за подпомагане и документите по чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1 и чл. 33, ал. 2 за плащане на финансовата помощ трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;
2. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно, а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или със заповед от кмета на общината;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. Заповедта съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния период на прием.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ) и областните дирекции "Земеделие".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 УПДФЗ и областните дирекции "Земеделие".

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Кандидатите за финансово подпомагане подават в областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец приложение № 3 и прилагат документите съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случаите по ал. 3 областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите най-късно в срок по чл. 22, ал. 4, като отбелязва мотивите и забележките си.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане до два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи - в срок до три месеца от крайната дата за прием на заявленията за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, на заявените данни и посочените от кандидата факти;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане;
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) може чрез длъжностно лице от РА да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на лицето по буква "а", който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е присъствал при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане длъжностно лице от РА задължително извършва посещението на място по ал. 1, т. 3.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Решението по ал. 1, т. 2 се взема въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
2. критериите за оценка, посочени в приложение № 4а, в случаите на недостатъчен бюджет.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) В случай на нередовност или липса на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1, РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 3, но свързани с извършването на подпомаганата дейност.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 17, ал. 4, който се удостоверява с акта за нейното създаване, и до датата на вземане на решение за оценка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) В случаите по ал. 5 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването на срока по ал. 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередности.
(8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) При изричен отказ на кандидата РА прекратява процедурата по разглеждане на заявлението за подпомагане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 7 или 8 кандидатът може да кандидатства отново с нов проект по реда на наредбата.


Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Проектите се разглеждат от експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Функциите на ЕКОП се определят в правила за работа, които се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП неин член не участва в заседанието при обсъждане на конкретно заявление за подпомагане, в случай че:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявлението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 - 4.


Чл. 24. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 22, ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) несъответствие с условията по чл. 22, ал. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 22, ал. 4;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 9, ал. 1 или надвишават максималния размер съгласно чл. 9, ал. 4;
6. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 2 и/или 3, както и непредставяне на документите по чл. 24а, ал. 1.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) (1) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква в срок по чл. 14, ал. 4, т. 2 от кандидата да представи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) свидетелство за съдимост от кандидата - физическо лице, или от представляващия кандидата по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличния търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващия такава длъжност, включително прокуриста или търговския пълномощник, издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му, само за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ;
3. декларация съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2.
(2) Кандидати, юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията, не представят документа по ал. 1, т. 2.
(3) В случаите на кандидати общини не се прилага ал. 1.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в заповедта по чл. 20, ал. 1, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по чл. 22, ал. 3, т. 2 и се одобряват в низходящ ред по реда на постъпването им в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (приет с Постановление № 151 от 2012 г. на Министерския съвет - обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.) с отчитане на времето на подаване - дата, час, минута и секунда, до размера, определен в заповедта.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 27. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.


Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 25.07.2009 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.)

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 29. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 10, 11 и 12.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията, и прилага документи съгласно приложение № 5.
(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 11, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 4 съгласно приложение № 5 или банкова гаранция.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В срок до 70 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 6.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Заявката за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 октомври 2015 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Общини, ползватели на помощта, заявили възможността да се възползват от получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно ПМС № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г.; изм. бр. 91 от 2011 г.) (ПМС № 59 от 11 март 2011 г.), подават заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. след проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случаите по ал. 3 към заявката за окончателно плащане се представят проформа фактура, удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания и не се представят документите по т. 19, 20 и 21 от раздел "Общи документи:" от приложение № 6 за разходите, които не са реално извършени.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В срок от десет дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта общините, подали заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г., представят в РА документите по т. 19 от раздел "Общи документи:" от приложение № 6, и в случай на необходимост коригирано инициирано бюджетно платежно нареждане по т. 31 от раздел "Общи документи" от приложение № 6 в съответствие с одобрения окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите по чл. 31, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 31, ал. 2, отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) (1) В срок от подаването на заявлението за подпомагане до два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи - в срок до три месеца от получаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на документите, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, която:
а) се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на кандидата, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е присъствал при извършване на проверката на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти Централното управление на РА писмено уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 2.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА и до датата на вземане на решение за оценка;
4. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.


Чл. 34. (1) (Предишен текст на чл. 34, изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите по чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011).
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) В срок до 10 ноември 2015 г. ползвателите на финансова помощ са длъжни да представят в РА карнет за есенна инвентаризация на създадените горски култури. При непредставянето му в посочения срок РА предприема действия за принудително събиране на изплатената финансова помощ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Разплащателната агенция може да откаже или да намали изплатената финансова помощ след преизчисление според процента на прихващане, посочен в карнета за есенна инвентаризация, и по методология съгласно приложение № 6а.

Чл. 35. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 32, ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011;
5. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) е наложена на ползвателя на помощта финансова корекция, определена по Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) установи обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 2 и/или 3;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) установи, че по договор за обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта е налице неточно изпълнение от страна на избрания изпълнител и в договора е уговорена неустойка.
(2) В случаите на отказ изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случаите по ал. 1, т. 7 намалението на финансовата помощ е до размера на неустойката, която е дължима от избрания изпълнител.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца считано от:
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП;
2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за отпускане на финансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 4, ал. 5, за които при подаване на заявлението за подпомагане представя заверено от възложителя копие от документацията от проведената процедура по ЗОП.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 в проекта е до 24 април 2015 г. Ползвателят на помощта уведомява РА за публикуване на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителни проверки и последващ контрол.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Указанията, дадени от РА при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта, са задължителни за ползвателя на помощта.
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция осъществява предварителните проверки по ал. 4 в срок до 20 дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.
(7) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 4 в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител.
(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Срокът по ал. 6 и 7 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 6 или 7.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до срока по чл. 36.
(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или отхвърля исканата промяна.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) В случай че окончателната стойност на финансовата помощ за всяка от одобрените дейности по проекта е по-малка от първоначално одобрената и по проекта е извършено авансово плащане, ползвателят на помощта възстановява разлика между размера на изплатеното авансово плащане и допустимия съгласно чл. 11, ал. 1 размер на авансовото плащане в срок до 10 дни от сключване на допълнителното споразумение към договора за отпускане на финансова помощ, с което е определена окончателната стойност на помощта за съответната дейност.
(2) В случай че ползвателят на помощта не изпълни задължението си в срока по ал. 1, РА предприема необходимите действия за събирането на дължимата сума в съответствие с чл. 27, ал. 3 и 5, изречение второ ЗПЗП ведно със законната лихва върху сумата.

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разплащателната агенция едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансова помощ, когато ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по чл. 36, ал. 3.

Чл. 38. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 39. (1) За срок 5 години след сключване на договора за финансово подпомагане ползвателят на помощта е длъжен:
1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) да използва подобрените, реконструираните, изградените и/или придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) да не прехвърля правото на собственост и/или да не преотстъпва правото на ползване върху активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.


Чл. 40. (1) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, срещу рискове, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 39, ал. 1, като са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно.
(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:
1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 41. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Контрол за изпълнение условията по договора, процедурите по ЗОП, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) Тези проверки могат да се извършват не по-късно от 5 години след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(5) В случаите, когато МЗХ или ЕК извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.


Чл. 42. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ до 5 години след сключване на договора за отпускане на помощта, РА може да:
1. намали размера на подпомагане;
2. поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законните лихви върху тях;
3. прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 РА определя размера на намалението на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 РА може да поиска връщането на вече платени суми, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) ползвателят не е изпълнил своите задължения, представил е декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на наредбата;
2. ползвателят е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на наредбата;
3. ползвателят е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 и дейности по проекта в срока по чл. 36, ал. 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) В случаите, когато РА установи, до извършване на окончателно плащане, обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта заедно със законните лихви върху тях.


Чл. 43. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 38, 40 или 46 РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение по ал. 1. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят на помощта не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Страните по договора по чл. 26, ал. 2 не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла и при спазване на условията на § 1, т. 20.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която ползвателят на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта юридически лица по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от ПРСР:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности":
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране, отпусната от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били получени.
(3) Данните на ползвателя могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008 и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.


Чл. 46. (1) Ползвателят на помощта се задължава да постави на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане с обща стойност на проекта над левовата равностойност на EUR 50 000 - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.
(2) Табелата по ал. 1 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на ЕС с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
(3) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25% от табелата или билборда.
(4) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуват кръг съгласно приложение № 7.
(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР на райони се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане на приоритетите на Програмата за развитие на селските райони.
2. "Дейност" е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече ползватели, предвид постигането на поставените в ПРСР цели.
3. "Проект" е заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
4. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално издание : глава 06 том 8), ще се разглежда като обществен дял.
5. "Ден" е календарен ден, освен ако не е казано друго.
6. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.
7. "Обществен разход/вложение" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедури за възлагане на договори за обществени работи, за обществени доставки и за обществени услуги (2), ще се разглежда като обществен дял.
8. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) "Административна проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
9. "Принос в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания в брой, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
10. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
11. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане.
12. "Материални и нематериални активи" са понятия по смисъла на Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ (ОВ L 302, 01.11.2006 г.).
13. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в цялото българско и европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
14. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1974/2006.
15. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената за финансовата помощ инвестиция въз основа на първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.
16. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
17. "ЕО" е Европейската общност.
18. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружниците;
в) лицата, които съвместно контролират пряко трето лице;
г) лицата, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
19. "Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
20. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя;
в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота.
21. "Гора" - за целите на тази мярка означава земна площ, която се простира върху повече от 0,5 ха с дървета на височина над 5 м и със склопеност над 10% или дървета, които могат да достигнат тези прагови стойности in situ. Тук не се включва земна площ, която е с преобладаващо земеделско или градско ползване.
Включват се и зони в процес на презалесяване, които все още не са достигнали, но се очаква да достигнат склопеност от 10% и височина на дърветата 5 м, както и зони временно на дънери в резултат от човешка дейност или природни бедствия, за които се очаква да се възстановят.
Горите включват горски пътища, противопожарни просеки и други малки открити площи, гори в национални паркове, природни резервати и други защитени зони като тези от специален научен, исторически, културен или духовен интерес.
Горите включват дървета, служещи за прегради срещу вятър, полезащитни пояси и коридори от дървета с площ над 0,5 ха и широчина над 20 м.
Групи дървета, част от земеделското производство, като например овощни насаждения и агролесовъдните системи се изключват от дефиницията за "гори". Дърветата в градските паркове и градини също се изключват от тази дефиниция.
22. "Горски култури" са гори, създадени или възобновени по изкуствен начин.
23. "Иглолистна култура" е изкуствено създадена гора чрез залесяване на фиданки от иглолистни видове или с тяхното преобладание повече от 8/10.
24. "Широколистна култура" е изкуствено създадена гора чрез залесяване на фиданки или сеене на семена от широколистни видове или с тяхното преобладание повече от 8/10.
25. "Смесена култура" е изкуствено създадена гора чрез залесяване на фиданки, сеене на семена или комбинирано от иглолистни и широколистни видове, в състава на която участват поне два вида, от които нито един не превишава 8/10 участие.
26. "Сдружение" е организация с повече от 5 участници - собственици на гори и земи, създадена с цел с цел съвместното им стопанисване.
27. "Възстановителни дейности" е провеждане на определени видове лесовъдски и други мероприятия, целящи възстановяване на унищожените или повредените гори от неблагоприятни природни въздействия.
28. "Превантивни дейности" е система от дейности и правила, осигуряващи предпазване, ограничаване и предотвратяване на повреди в горите от неблагоприятни природни въздействия.
29. "Презалесяване" е горскостопанско мероприятие за възстановяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия.
30. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) "Технологичен план за залесяване" е план за залесяване на конкретен обект - подотдел или част от него, земеделски (горски) имот или част от него, изготвен и одобрен съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране (ДВ, бр. 16 от 2013 г.).
31. "Тип месторастене" е земя с еднообразни условия за развитието на горската растителност. Въз основа на проведени релефни, климатични, геоложки, почвени и флористични проучвания месторастенето се определя съгласно "Класификационната схема на типовете горски месторастения в НРБ" (издание на Министерството на горите и горската промишленост, 1983 г.).
32. "Временно съхранение на фиданките и семената" е тяхното съхранение от закупуването им до засаждането (засяването) с цел запазване на посадъчните и посевните им качества. Извършва се в хладилни помещения или в траншеи, направени на подходящо място на залесителния обект.
33. "Местни видове" са иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове с произход от страната и с определен "район на произход", които най-добре са пригодени към условията на месторастене.
34. "Депо за съхранение на дървесина" е временна или постоянна площадка за съхранение на обли дървени материали, добити от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия, които са оборудвани с технически средства - басейни, оросителни системи и др., за предпазване на дървесината от похабяване.
35. "Противопожарна просека" е линейно техническо съоръжение за ограничаване разпространението на горски пожари. Прокарва се в гори, класифицирани с "висок риск" и "среден риск" от пожари, с размери и посока, определени с плана за противопожарно устройство на съответното ДГС/ДЛС. Поддържат се чисти от сухи треви, растителни и други горими материали, а в определени случаи във вид на черна угар.
36. "Лесокултурна преграда" е изкуствено построена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали - мъртви и зелени, които могат да поддържат развитието на горски пожар - суха трева, храсти, отпад от дървесна растителност, но без да бъде разкрит минералният почвен слой.
37. "Минерализована ивица" е изкуствено построена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой.
38. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) "Противопожарно депо" е помещение, оборудвано с противопожарни средства за защита и гасене на горски пожари. Броят, разположението и оборудването му се определят с годишния оперативен план за защита на горските територии на всяко ДГС/ДЛС.
39. "Водоизточник" е землено-насипно или бетонно съоръжение за съхранение на вода или улесняващо водоползването от естествени източници при възникнали горски пожари. При необходимост може да се оборудва с технически средства за осигуряване на водоползването.
40. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) "Наблюдателен пункт" е специално построена и оборудвана наблюдателна кула или помещение за следене и оповестяване при възникване на горски пожари. Разположението на пунктовете и техните технически параметри се определят с лесоустройствения проект или горскостопанския план и оперативния план за защита на горите от пожари на ДГС/ДЛС/ДНП.
41. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) "Средства за наблюдение и комуникация" са радиостанции, бинокли и др. с изключение на мобилни телефони и уреди за нощно виждане.
42. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) "Горски пътища" са трайни инженерни съоръжения за бърз достъп с транспортни противопожарни средства до пожароопасни райони при възникване на пожари, както и за достъп до водни пунктове. При проектирането и изграждането им се спазват изискванията на Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им (ДВ, бр. 68 от 2014 г.) и Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и/или утвърдените планове и проекти по глава четвърта от ЗЗТ.
43. "Неблагоприятни природни въздействия" са въздействия от климатичен и санитарен характер, които нанасят пълна или частична повреда на горите. Към тях се отнасят: горски пожари, ветровали, снеговали, снеголоми, болестни и гъбни заболявания, нападения от насекомни вредители и гризачи.
44. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжката и експлоатацията на активите.
45. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
46. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
47. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., нова - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) "Хеликоптерна площадка" е бетонна площадка или площадка, изградена от бетонни елементи, проектирана така, че да е подходяща за кацането и излитането на хеликоптери, които се използват при гасенето на горски пожари, и е разположена в пряка близост до естествен или изкуствен водоизточник или стабилизиран горски път.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г.)


§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 11.04.2009 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 5, т. 2 и § 7, които влизат в сила от 25.VII.2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2010 Г.)

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 36. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО) № 363/2009 на комисията от 4 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.


§ 37. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 3 по отношение на нормата на чл. 6, ал. 3, § 8 по отношение на чл. 13, ал. 5 и § 10 по отношение на чл. 17, ал. 3.


§ 38. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006) § 3 по отношение на чл. 6, ал. 2 и § 5 се прилагат за всички заявления за подпомагане, подадени след 22 юли 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 32. За подадени заявления за подпомагане, за които не е издадена заповед на изпълнителния директор на РА за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба, при издаването на заповедта по чл. 26, ал. 1 се прилагат условията и редът на глава втора "Условия за предоставяне на финансовата помощ" и глава трета "Ред за кандидатстване", които са били в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане.


§ 33. Параграфи 3 и 13 се прилагат за подадени заявления за подпомагане, за които не е издадена заповед на изпълнителния директор на РА за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.


§ 34. Параграф 21 се прилага и за ползватели на помощта със сключени договори преди влизане в сила на тази наредба.


§ 35. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 4, т. 1 от тази наредба се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) В срок до 30 декември 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 4, т. 1 от наредбата. Към нея ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3 прилагат съответните документи по т. 4 от приложение № 5, а ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 2 прилагат съответните документи по т. 4 и 5 от приложение № 5.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3 прилага и документите по т. 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 от приложение № 5, а ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 2 прилагат и документите по т. 1, 2, 3 и 6 от приложение № 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане до влизането в сила на наредбата, срокът по чл. 11, ал. 3 се удължава до 30 декември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 Г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 18.09.2012 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 21. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 5, § 9 по отношение на т. 1 и т. 2, § 15, т. 3 и § 16.


§ 22. (1) Ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба, които не са открили процедура/и по чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.) до влизането в сила на § 125 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, могат да поискат промяна в договора за отпускане на финансова помощ.
(2) Ползвателите на помощта, сключили допълнително споразумение по ал. 1, представят в РА заверено копие от всеки договор за услуга, работа или доставка - обект на инвестицията (с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и описан ДДС), след неговото сключване. Доставчиците или изпълнителите по договора трябва да отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 5 и да са независими спрямо кандидата съгласно т. 18 от § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата.


§ 23. За подадени заявления за подпомагане до влизане в сила на тази наредба, по които не е сключен договор за отпускане на финансова помощ, и съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, кандидатите не са длъжни да провеждат процедурите, предвидени в ЗОП, РА извършва преценка на обосноваността на разходите чрез оценяваща комисия, определена по реда на чл. 17, ал. 4, и след сключването на договора за отпускане на финансовата помощ ползвателят на помощта представя документите по § 22, ал. 2.


§ 24. Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП се осъществява по реда на § 122 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.


§ 25. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът по чл. 11, ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 21. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 1, 2, 3, 4 и 5 по отношение на т. 1, § 13 по отношение на т. 2, § 15 по отношение на т. 5 и 6, § 16 по отношение на т. 3 и 4, § 18 по отношение на т. 1, буква "б", т. 2, букви "а", "б" и "г" и § 19.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 16. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за заявления за подпомагане, подадени след 12 май 2013 г., за които към датата на влизане в сила на тази наредба не е сключен договор за отпускане на финансова помощ.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г.)

§ 16. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова помощ, за които към датата на влизането й в сила не е подадена заявка за окончателно плащане.

§ 17. Крайният срок за представяне в РА на удостоверение от обслужващата банка, при която е открита банкова сметка за средства от Европейския съюз съгласно § 1, т. 2 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 12 за календарната 2014 г., е до 3 април 2015 г.

§ 18. Крайният срок за възстановяване в РА на натрупаните лихви върху изплатените авансови плащания съгласно § 1, т. 2 по отношение на задължението по чл. 11, ал. 13 за календарната 2014 г. е до 30 април 2015 г.

§ 19. (1) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 в проекта съгласно § 7, т. 1 по отношение на чл. 36, ал. 3 е до 24 април 2015 г. за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба.
(2) Крайният срок по ал. 1 за уведомяване на РА за публикуване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба е 7 работни дни от датата на публикуването на решението.
(3) В случай че ползвателите на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази наредба не публикуват решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички дейности по проекта в срока по ал. 1, РА едностранно и без предизвестие прекратява договора за отпускане на финансовата помощ.


§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2015 Г.)

§ 4. Тази наредба се прилага и за заявки за окончателно плащане, подадени преди влизане в сила на наредбата, за които финансовата помощ все още не е изплатена.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.)


Списък с общините, чиято територия е с висок и среден риск от горски пожари
 
Списък с общините, чиято територия е с висок риск от горски пожари
 
Област Община
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искра, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
Сливен Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан
Хасково Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково
   
Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари
 
(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.)
Област Община
Благоевград Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
Габрово Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън
Пловдив Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
София област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
София-град София
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол
   


Приложение № 1а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2

(Ново - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)


 
Декларация( 1)

по чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

 
Долуподписаният/-ата ...................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................, притежаващ лична карта №..................................................................................................................................................................
издадена на ..........................................................................
от МВР - гр. .......................................................................................................................................

(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес: ....................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ..................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ..........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ......................., със седалище .................... и адрес на управление .....................................
тел.: ....................................., факс: ..................................., БУЛСТАТ ................................ - кандидат/ползвател на помощ по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности":
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението; в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
...................... 20....... г. Декларатор: .............................
   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя - ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя по чл. 13, ал. 1, т. 3 или ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.)


     
     
    (Дата)
     
     
     
     
     

(Име и адрес на кандидата)

   
     
     
     
     
    (Име и адрес на оферента)
     
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
 
 
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента.
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване.
3. Цена, включваща и описание на ДДС.
4. Валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис....................................

(печат)

(име на кандидата)


Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО МЯРКА 226 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ
…………………………….………………. …………………………….. (Печат от областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ)
Идентификационен № Дата/час/минута  
ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
ОСНОВНИ ДАННИ
Име на кандидата:  
Юридически статут  
Единен идентификационен код към Агенцията по вписванията или фирмено дело №  
От дата:  
Районен съд:  
Том:  
Регистър:  
Страница:  
Партиден №  
Булстат:  
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА  
УПРАВЛЕНИЕ :  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА
IBAN  
BIC код  
Име на банката  
Адрес на банката  
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
Телефонен номер:  
Мобилен телефонен номер:  
Номер на факс:  
Електронен адрес:  
Интернет страница:  
УПРАВИТЕЛ/КМЕТ  
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай че документите се подават от упълномощено лице)
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Пълномощно №:  
Дата:  
Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по Мярка 226.
Подпомаган съм по Мярка 226 0 Да 0 Не
Брой на финансовите подпомагания: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стойност на първото финансово
подпомагане:...........................................................................................Евро
за проект с идентификационен №
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на второто финансово
подпомагане:............................................................................................Евро
за проект с идентификационен №
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на третото финансово
подпомагане:..............................................................................................Евро
за проект с идентификационен №
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на четвъртото финансово
подпомагане:........................................................................................Евро
за проект с идентификационен №
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Стойност на петото финансово
подпомагане:................................................................................................Евро
за проект с идентификационен №
..............................................................................................................................................................................................................................................................
ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до
момента:.................................................................. Евро
Кандидатствам за междинно плащане по Мярка 226 0 Да 0 Не
на стойност ........................ лв. ..................................... (словом), което представлява ......... % от стойността на проекта.
Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допускат се не повече от две междинни плащания, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от три етапа).
(лева)
  Етап Подробно описание на Стойност  
    дейността/актива    
  А Б В  
  1      
  2      
  3      
    Общо    
*Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в три етапа, като първите два съответстват на междинните плащания, за което/които кандидатства, в колона Б; стойността на активите, в колона В; за "Общо" в колона В сумата на всички необходими средства.
В случай че не се кандидатства за междинно плащане, тази таблица не се попълва.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Наименование на проекта:  
(Моля, посочете вида дейност, за която кандидатствате)  
Място на извършване на инвестицията  
(област, община, гр./с., имот/и №, отдели, подотдели, др.)  
Номер на заповедта/ите на министъра …………………………………….……………………….………………………..
на околната среда и водите за обявяване ………………………………………………………….……………………….…..
на местата по националната екологична ……………………………………………………….……………………….……..
мрежа Натура 2000, върху които се осъществява проектът (в случай че са включени такива места)  
Инвестиции, за които се кандидатства
1. Възстановителни дейности:  
  а. Почистване на площи в гори, пострадали от пожари, с цел тяхното 0
  изкуствено или естествено възобновяване;  
  б. Презалесяване на пострадали гори; 0
  в. Създаване и поддръжка на депа за съхранение на дървесина, добита от 0
  гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия;  
2. Превантивни дейности:  
  а. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура; 0
  б. Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства 0
  съгласно наредба по чл. 138, ал. 1 от Закона за горите;  
  в. Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки; 0
  г. Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите; 0
  д. Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на 0
  средства за наблюдение и комуникация;  
  е. Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск 0
  от пожари;  
  ж. Разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на иглолистните 0
  култури в широколистни или смесени дървостои.  
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
Общи документи
1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се 0
  подават лично от кандидата, а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или
  заповед от кмета на общината.
3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
4. Копие от валиден лесоустройствен план, проект, програма или горскостопански 0
  план или програма и/или копие от утвърдени планове и проекти по глава четвърта от ЗЗТ за съответната гора в частта, отнасяща се до предмета на инвестиция, с която се кандидатства, включително частта с таксационното описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане (в случай че се кандидатства за превантивни дейности). Не се изисква при строителство и подобряване на наблюдателни пунктове.
5. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на 0
  екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда или
  копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това
  се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда.
6. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите 0
  на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за
  извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
  инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените
  зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), само за проекти, включващи дейности в местата по
  националната екологична мрежа Натура 2000.
7. Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта за 0
  дейностите по чл. 4, ал. 5 на тази наредба (при кандидатстване за
  финансиране на тези услуги, когато те са извършени преди подаване на
  заявлението за подпомагане).
8. Копия от разписки и/или фактури за услуги по чл. 17, ал. 1, т. 2 в случаите, 0
  когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за
  подпомагане.
9. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - 0
  най-малко три независими оферти в оригинал, които  
  съдържат фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата,  
  дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента  
  за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата  
  равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част  
  от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на  
  обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената  
  следва да бъде определена в левове или в евро с описан ДДС. Офертите се  
  придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на  
  машини, оборудване, съоръжения и специализирана техника. Оферентите -  
  местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по  
  вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят  
  документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.  
  Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица,  
  трябва да бъдат вписани в "Централен професионален регистър на строителя"  
  съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват  
  строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната  
  категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферентите  
  за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 трябва да са регистрирани  
  в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за  
  горите. Офертите се придружават от направените запитвания за  
  оферти съгласно приложение № 2. Кандидатите посочват избрания оферент.  
10. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - 0
  обосновка във всеки един случай, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
11. Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно 0
  изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и за
  разходи по чл. 4, ал. 5, извършени преди датата на подаване на заявлението
  за подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива
  разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).
12. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - 0
  заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в лева или в евро и срок. В договорите се описва ДДС.
13. Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия (представя 0
  се само от ЮЛ, с изключение на ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за
  вероизповеданията).
14. Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2) (Не се изисква от кандидати общини). 0
15. Декларация за нередности. 0
 
Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията
 
1. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата. При юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията - решение за кандидатстване по програмата от компетентния орган съгласно неговия устав. 0
2. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (Не се изисква от кандидати юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията). 0
3. Удостоверение от Националната агенция за приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата. 0
4. Документ за регистрация съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите, извършващо лесокултурните мероприятия (Не се изисква за дейности по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6). 0
5. Заповед, протокол за избор или решение, издадени или утвърдени от компетентния орган на юридическото лице, признато по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията, съгласно устава на Българската православна църква - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията. 0
6. Удостоверение за представителната власт, издадено от съответната митрополия не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията. 0
Общи документи, представяни от общини
1. Копие от решение на Общинската избирателна комисия. 0
2. Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на 0
  приоритетите на Плана за развитие на общината.
3. Решение на общинския съвет за кандидатстване по ПРСР. 0
4. Количествено-стойностна сметка за предвидените мероприятия 0
  (включително на електронен носител).  
Общи документи, представяни от държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от
Закона за горите, дирекции на национални паркове и учебно-опитните горски стопанства
1. Заповед за назначаване, трудов договор или договор за управление на 0
  директора на съответното учреждение.
2. Удостоверение от Националната агенция за приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата. 0
3. Количествена сметка за предвидените мероприятия (включително на електронен 0
  носител) - за държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и
  учебно-опитните горски стопанства, одобрена от РДГ, а за ДНП, одобрена от
  дирекция "Национална служба за защита на природата" към Министерството на
  околната среда и водите (ДНСЗП)
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ВИДА НА ИНВЕСТИЦИЯТА
  Възстановяване на горския потенциал  
1. Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответното РДГ/ДНСЗП. 0
2. Документ, удостоверяващ, че площта е опожарена за: 0
  - държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите - подписан от ОУПБЗН и от съответните териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;  
  - учебно-опитните горски стопанства - подписан от ОУПБЗН и от учебно-опитното горско стопанство и заверен от РДГ;  
  - ДНП - подписан от ОУПБЗН и ДНП и заверен от ДНСЗП;  
  - общини - подписан от ОУПБЗН и общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за горите;  
  - физически лица, еднолични търговци и юридически лица - подписан от ОУПБЗН и заверен от РДГ.  
  В случай на други природни бедствия - документ от ЛЗС.  
3. Копие от акт за частна собственост или общинска собственост на площите за презалесяване. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на площите за презалесяване. 0
Превантивни дейности срещу пожари в гори и земи от горския фонд
Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура - лесокултурни прегради,
противопожарни просеки, минерализовани ивици
1. Технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни 0
  сметки (КСС и на електронен носител). 0
Закупуване на оборудване за противопожарни депа, предвидени в действащите ЛУП или горскостопански план
1. Техническа спецификация на оборудването. 0
2. Копие от акт за частна/общинска/държавна собственост на депото или договор 0
  за наем, който да бъде в сила не по-малко от 5 г. след датата на подаване на  
  заявлението за подпомагане и вписан в районната служба по вписвания.  
Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки
1. Технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни 0
  сметки (КСС и на електронен носител).
2. Становище от съответната ОУПБЗН. 0
3. Копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на инвестицията. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на мястото на инвестицията. 0
Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите
1. Технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни 0
  сметки (КСС и на електронен носител).
2. Становище от съответната ОУПБЗН. 0
3. Копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на инвестицията. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на мястото на инвестицията. 0
4. Разрешително за ползване на воден обект, издадено от директора на басейнова дирекция по местонахождението на имота. 0
Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация
1. Технически проект за изграждането, одобрен от РДГ и съпроводен с 0
  количествено-стойностни сметки (КСС и на електронен носител).
2. Разрешително за строеж или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). 0
3. Техническа спецификация на оборудването. 0
4. Копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на инвестицията. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на мястото на инвестицията. 0
Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари
1. Технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни 0
  сметки (КСС и на електронен носител).
2. Разрешително за строеж или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). 0
3. Позволително за сеч в случаите, когато е предвидено ново трасе. 0
4. Копие от акт за частна собственост или общинска собственост за терена, върху който ще се изгражда горският път. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица за терена, върху който ще се изгражда горският път. 0
Разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои
1. Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от РДГ. 0
2. Копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на инвестицията. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на мястото на инвестицията. 0

Държавен фонд "Земеделие" е администратор на лични данни съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214. Държавен фонд "Земеделие" събира и обработва лични данни за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР. Предоставените лични данни на Държавен фонд "Земеделие" за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие на изрично съгласие или в случаите, когато е предвидено в нормативен акт. Кандидатите или ползвателите на помощта по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от ПРСР представят доброволно на Държавен фонд "Земеделие" следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, електронна поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с прилагането, контрола и мониторинга по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от ПРСР. В случай на упълномощаване Държавен фонд "Земеделие" обработва следните категории лични данни на упълномощеното лице: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни). Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от Държавен фонд "Земеделие", и право на коригиране на същите по реда и условията на Закона за защита на личните данни. Непредоставянето на лични данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията на чл. 22, ал. 7.

ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че:    
1. Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка 0
  "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности".
2. Нямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие". 0
3. Нямам изискуеми публични задължения към държавата (не се декларира от 0
  кандидат община).
4. Не съм подпомаган по други програми за същата инвестиция 0
5. Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по 0
  проекта.
6. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата 0
  удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и
  обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят
  моя подпис.
7. Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат 0
  проверени на място от служители на Разплащателната агенция, Министерството
  на земеделието и храните и упълномощени представители на Европейската
  комисия.
8. За презалесяване ще се използват само дървесни видове според типа на 0
  месторастенето, а от тях ще се дава предпочитание на местните такива.
9. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 228а, ал. 2 и чл. 313 от НК за 0
  предоставени от мен неверни данни и документи.  
 
Декларация за нередности(2)
 
Долуподписаният/-ата ...................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................, притежаващ лична карта №..................................................................................................................................................................
издадена на ..........................................................................
от МВР - гр. .......................................................................................................................................

(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес: ....................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ..................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ..........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ......................., със седалище .................... и адрес на управление ......................................
тел.: ....................................., факс: ..................................., БУЛСТАТ ................................ - кандидат по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно:
Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под "измама" следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на Управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.";
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на "Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.";
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и до ръководителя на Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
 
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един за деклариращия и за РА.
 
Дата: ..................... Подпис на деклариращия: ........................
   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*2) Декларацията се подписва задължително от кандидата - ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата по чл. 13, ал. 1, т. 3 или ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
Кандидатствам за сума от _________________________лева
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустими инвестиции)
дата/име/подпис на кандидата/печат
Таблица за допустимите инвестиции
Идентификационен №:...................................................................................................................................................................................................................................................
Вид на Марка, Количество Единична Обща Обща Междинно Допустими Одобрено Одобрена
  инвестицията модел   цена сума сума плащане инвестиции междинно сума
        без ДДС без с ДДС     плащане (лева)
        (лева) ДДС (лева)        
          (лева)          
1 2 3 4 5 6 7 да не да не да не 11
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
А Сума на инвестицията:        
Б Предварителни разходи        
В Обща сума на инвестицията /А+Б/        
 
Забележка: Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС.
Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.
дата/име/подпис на кандидата/печат
 
Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по ПРСР
(П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о)
УРН:.......................................................................
УИН:.......................................................................
Информацията по-долу се попълва от кандидата  
1. Тип на бенефициента:  
(Моля, отбележете подходящата категория)  
Собственици на частни гори  
Физическо лице, нерегистрирано по някакъв закон 1
Едноличен търговец (ЕТ) 2
Акционерно дружество (ЕАД /АД) 3
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД /ООД) 4
Друг едноличен субект (посочете):_________________________ 5
Нерегистрирано сдружение на физически лица 6
Кооперация 7
Организация на производители 8
Юридическо лице с нестопанска цел 9
Друго частно лице (посочете): ____________________________ 10
Стопани на публични гори (вкл. общински)  
Община 11
Сдружение на общини 12
Организации, стопанисващи държавни гори 13
2. Бенефициентът е регистриран като земеделски производител:  
Да 1 № на регистрацията  
Не 2  
3. Размер на стопанството  
3.1. Стопанисвани площи от горския фонд: _____________ ха  
(Моля, отбележете общия размер на стопанисваните от Вас площи в хектари:)  
4. Заявени площи за подкрепа:  
(Моля, попълнете таблицата, представяща характеристиките на горските имоти, за които търсите подкрепа, и планирания състав на дървесните видове, ако е включено в проекта)  
  Площ ЕКАТТЕ(1) Тип гора* Състав на дърв. Средна Планиран състав на
  ХА (нас.   видове* възраст дървесните видове
    място)     на след презасаждане**
          гората,  
          години  
      0 Високостъблени 0 Иглолистни
...............................
0 Иглолистни
Имот 1 ... ... 0 Горски култури 0 Широколистни   0 Широколистни
      0 Издънкови 0 Смесени   0 Смесени
      0 Високостъблени 0 Иглолистни
...............................
0 Иглолистни
Имот 2 ... ... 0 Горски култури 0 Широколистни   0 Широколистни
      0 Издънкови 0 Смесени   0 Смесени
      0 Високостъблени 0 Иглолистни
...............................
0 Иглолистни
Имот 3 ... ... 0 Горски култури 0 Широколистни   0 Широколистни
      0 Издънкови 0 Смесени   0 Смесени

* Попълва се преобладаващият тип гора или състав на дървесни видове.
** Попълва се само ако се кандидатства за презасаждане на увредени гори.
____________________________
(1) Попълва се ЕКАТТЕ на населеното място, в чието землище попада преобладаващата част от площта на имота.
5. Цели на проекта по имоти
  Обща От пожари От други бедствия
  площ възстановяване предотвратяване възстановяване предотвратяване
  ха ха стойност, лв. ха стойност, лв. ха стойност, лв. ха стойност, лв.
      общо субсидия   общо субсидия   общо субсидия   общо субсидия
Имот 1                          
Имот 2                          
Имот 3                          
6. Инвестиционни разходи по имоти
(Моля, попълнете таблицата, като за всеки отделен имот посочите площта, която ще бъде подпомогната, и стойността на съответния инвестиционен разход)
Допустими Имот 1 Имот 2 Имот 3 Общо
инвестиционни ха стойност лв. ха стойност лв. ха стойност лв. ха стойност лв.
разходи   общо субсидия   общо субсидия   общо субсидия   общо субсидия
1. Почистване на                        
площите,                        
пострадали от                        
горски пожари,                        
ветровали или                        
насекоми                        
2. Презалесяване на                        
пострадалите гори                        
чрез използване на                        
местни дървесни                        
видове                        
3. Депа за                        
съхранение на                        
дървесината в                        
случаите на                        
природни бедствия                        
4. Лесокултурни                        
прегради,                        
противопожарни                        
просеки,                        
минерализовани                        
ивици                        
5. Противопожарни                        
депа и защитни                        
средства                        
6. Хеликоптерни                        
площадки                        
7. Водоизточници                        
за борба с пожарите                        
8. Наблюдателни                        
пунктове, средства                        
за наблюдение и                        
комуникация                        
9. Горски пътища                        
10. Разнообразяване                        
на видовия състав                        
чрез превръщане                        
на иглолистните                        
култури в                        
широколистни или                        
смесени дървостои                        
11. Други                        


Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък на документи за подпомагане

I. Общи документи
1. Заявление за подпомагане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, а за кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 или заповед от кмета на общината.
4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Копие от валиден лесоустройствен план, проект, програма или горскостопански план или програма и/или копие от утвърдени планове и проекти по глава четвърта от ЗЗТ за съответната гора в частта, отнасяща се до предмета на инвестиция, с която се кандидатства, включително частта с таксационното описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане (в случай че се кандидатства за превантивни дейности). Не се изисква при строителство и подобряване на наблюдателни пунктове.
6. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда.
7. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) само за проекти, включващи дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
8. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта за дейностите по чл. 4, ал. 5 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане).
9. Копия от разписки и/или фактури за услуги по чл. 17, ал. 1, т. 2 в случаите, когато разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.
10. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - най-малко три независими оферти в оригинал, които съдържат: фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или в евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на машини, оборудване, съоръжения и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в "Централен професионален регистър на строителя" съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферентите за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2. Кандидатите посочват избрания оферент.
11. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - обосновка във всеки един случай, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
12. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 4, ал. 5, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).
13. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или в евро и срок. В договорите се описва ДДС.
14. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия (представя се само от ЮЛ, с изключение на ЮЛ, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
15. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 2011 г.) Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2) (Не се изисква от кандидати общини).
16. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 2011 г.) Декларация за нередности.

I.А. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията
1. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата. При юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията - решение за кандидатстване по програмата от компетентния орган съгласно неговия устав.
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (Не се изисква от кандидати юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
3. Удостоверение от Националната агенция за приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата.
4. Документ за регистрация съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите, извършващо лесокултурните мероприятия (Не се изисква за дейности по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6).
5. Заповед, протокол за избор или решение, издадени или утвърдени от компетентния орган на юридическото лице, признато по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията, съгласно устава на Българската православна църква - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.
6. Удостоверение за представителната власт, издадено от съответната митрополия не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане - представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.

I.Б. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Общи документи, представяни от общини:
1. Копие от решение на Общинската избирателна комисия.
2. Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината.
3. Решение на общинския съвет за кандидатстване по ПРСР.
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Количествено-стойностни сметки за предвидените мероприятия (КСС включително на електронен носител).

I.В. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Общи документи, представяни от държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, дирекции на национални паркове и учебно-опитните горски стопанства
1. Заповед за назначаване, трудов договор или договор за управление на директора на съответното учреждение.
2. Удостоверение от Националната агенция за приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата.
3. Количествена сметка за предвидените мероприятия (включително на електронен носител) - за държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и учебно-опитните горски стопанства, одобрена от РДГ, а за ДНП - одобрена от ДНСЗП.

II. Специфични документи по вида на инвестицията

II.А. Възстановяване на горския потенциал.
1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответното РДГ/ДНСЗП.
2. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.)
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Документ, удостоверяващ, че площта е опожарена за:
- държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите - подписан от ОУПБЗН и от съответните териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- учебно-опитните горски стопанства - подписан от ОУПБЗН и от учебно-опитното горско стопанство и заверен от РДГ;
- ДНП - подписан от ОУПБЗН и ДНП и заверен от ДНСЗП;
- общини - подписан от ОУПБЗН и общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за горите;
- физически лица, еднолични търговци и юридически лица - подписан от ОУПБЗН и заверен от РДГ.
В случай на други природни бедствия - документ от ЛЗС.
4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Копие от акт за частна собственост или общинска собственост на площите за презалесяване. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на площите за презалесяване.

II.Б. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Превантивни дейности срещу пожари в гори и земи от горския фонд
1. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура - лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици - технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС и на електронен носител).
2. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Закупуване на оборудване за противопожарни депа, предвидени в действащите ЛУП или горскостопански план:
а) техническа спецификация на оборудването;
б) копие от акт за частна (общинска) държавна собственост на депото или договор за наем, който да бъде в сила не по-малко от 5 г. след датата на подаване на заявлението за подпомагане и вписан в районната служба по вписвания.
3. Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки:
а) технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС и на електронен носител);
б) (изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) становище от ОУПБЗН;
в) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на инвестицията; в случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на мястото на инвестицията.
4. Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите:
а) технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС и на електронен носител);
б) (изм. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) становище от ОУПБЗН;
в) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на инвестицията; в случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на мястото на инвестицията;
г) (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) разрешително за ползване на воден обект, издадено от директора на басейнова дирекция по местонахождението на имота.
5. Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация:
а) технически проект за изграждането, одобрен от РДГ и съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС и на електронен носител);
б) (доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) разрешително за строеж или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията);
в) техническа спецификация на оборудването;
г) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на инвестицията; в случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на мястото на инвестицията.
6. Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари:
а) одобрен технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки (КСС и на електронен носител);
б) (доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) разрешително за строеж или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията);
в) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) копие от акт за частна собственост или общинска собственост за терена, върху който ще се изгражда горският път; в случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица за терена, върху който ще се изгражда горският път.
7. Разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои:
а) копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответната РДГ;
б) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на инвестицията; в случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на мястото на инвестицията.


Приложение № 4а към чл. 22, ал. 3, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.)


Критерии за оценка на проекти по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 
Критерии Оценка (точки)
    Да Не
1. Местоположение на територията на община, чиято територия е с висок риск от горски пожари, съгласно приложение № 1 30 0
2. Възстановителните дейности се извършват на територия, по голяма от 1 ха 30 0
3. Кандидатът за подпомагане е собственик на гори, който е физическо лице, едноличен търговец, юридическо лице или община от селските райони съгласно приложение № 2 към чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 76 от 2008 г.) 10 0
4. Площта на горската територия, която ще бъде защитена, е по-голяма от 500 ха 30 0
  Обща оценка 100 0


Приложение № 5 към чл. 30, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък от документи за авансово плащане

1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя, или заповед на кмета на общината.
4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Банкова гаранция или запис на заповед или при поръчителство - удостоверения от Националната агенция за приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им - оригинал или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителство и др.) и тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие.
5. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед по чл. 11, ал. 9.
6. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Договор за откриване и водене на специална отделна банкова сметка за средства от Европейския съюз, сключен между ползвателите общини и търговска банка.
7. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта - физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членовете са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (Не се изисква от общини).
8. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция за приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта (Не се изисква от общини).
9. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
10. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2) (Не се изисква от общини).
11. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Проект на договор за поръчителство (представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявката за авансово плащане да бъде поръчителство).


Приложение № 6 към чл. 31, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

Списък от документи за междинно или окончателно плащане

Общи документи:
1. Заявка за плащане (по образец).
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя на помощта съгласно сключения договор за отпускане на финансовата помощ, или заповед на кмета на общината.
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Заповед за назначаване на директора на съответното учреждение (за държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, ДНП и учебно-опитните горски стопанства).
5. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция за приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта (Не се изисква от общини).
6. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане. Представя се само от кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Декларация (в случай че няма регистрация по ЗДДС), че лицето няма да упражни правото си на данъчен кредит по чл. 74 и 76 ЗДДС за налични активи и получени услуги по ПРСР (2007 - 2013 г.), финансирани преди датата на регистрация по ЗДДС (по образец).
9. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводство (ЗС) (не се представя от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
10. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Счетоводен баланс към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС (не се представя от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
11. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (без ДНП) (не се представя от общини).
12. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС (без ДНП) (не се представя от общини).
13. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Справка за дълготрайните активи за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (не се представя от общини).
14. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС (не се представя от общини).
15. (доп. - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя, доказваща заприхождаването на финансирания актив, с изключение за активите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2.
16. Копие от окончателен договор за услуги, работи, доставки - обект на инвестицията, с определени марка, модел и други характеристики, цена в лева или евро, срок и начин на доставка, ведно с количествено-стойностна сметка. В договора се описва ДДС.
17. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Приемно-предавателен протокол между доставчика и ползвателя на помощта за доставената стока/услуга, обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на характеристиките й, представя се на хартиен и електронен носител.
18. Декларация от всеки доставчик, че предметите на инвестиция не са втора употреба.
19. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи (не се представят в случаите по чл. 31, ал. 4).
20. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, което доказва плащане от страна на ползвателя (не се представят в случаите по чл. 31, ал. 4).
21. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя (не се представя в случаите по чл. 31, ал. 4).
22. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на РА, покриваща рисковете, описани в договора за отпускане на финансова помощ, подписан между ползвателя на помощта и РА, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с подробен опис на застрахованото имущество.
23. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, включително банково извлечение.
24. Декларация от ползвателя за наличие или липса на двойно финансиране (по образец).
25. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Позволително за сеч в случай на изсичане на дървесина.
26. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
27. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта - физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членовете са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (Не се изисква от общини).
28. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2) (Не се изисква от общини).
29. (нова - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.) Декларация по чл. 4а ЗМСП (Не се изисква от общини).
30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Проформа фактура (Представя се в случаите по чл. 31, ал. 4).
31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания (Представя се в случаите по чл. 31, ал. 4).
32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. (Представя се в случаите по чл. 31, ал. 4).
33. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение от обслужващата банка съгласно чл. 11, ал. 12.

Специфични документи:

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

(Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Почистване на площите, пострадали от горски пожари, ветровали и други природни бедствия:
Удостоверение, потвърждаващо, че възстановителните дейности са извършени за:
- държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите - подписан от съответните териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- учебно-опитните горски стопанства - подписан от учебно-опитното горско стопанство и заверен от РДГ;
- ДНП - подписан от ДНП и заверен от ДНСЗП;
- общини - подписан от общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- физически лица, еднолични търговци и юридически лица - подписан от РДГ.

Презалесяване на пострадали гори
1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура.
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Документ, че културата е заведена в книгата на горските култури за:
- държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите - издаден от съответните териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- учебно-опитните горски стопанства - издаден от учебно-опитното горско стопанство и заверен от РДГ;
- общини - издаден от общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- физически лица, еднолични търговци и юридически лица - издаден от РДГ;
- ДНП - издаден от ДНП, че културата е вписана в отчетните документи на парка и заверен от ДНСЗП.
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Основен сертификат за идентификация на горски репродуктивни материали, когато се залесява със семена от дървесни видове, включени в приложение № 1 на Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда за определяне, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос (ДВ, бр. 93 от 2012 г.) (Наредба № 21 от 2012 г.), или копие от основния сертификат на изходните материали, когато се залесява с фиданки от видовете, включени в приложение № 1 на Наредба № 21 от 2012 г., издадено от официален орган (РДГ или ГСС - гр. Пловдив - за тополови резници).

Създаване на депа за съхранение на дървесина
1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) Протокол, издаден от РДГ/ДНСЗП, удостоверяващ, че депото е построено, съответства на нормативната уредба и на обема на дървесината, за която се кандидатства.

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ СРЕЩУ ГОРСКИ ПОЖАРИ:

Създаване и подобряване на противопожарна инфраструктура, строителство и подобряване на площадки за хеликоптери, строителство и подобряване на водоизточници за борба с пожарите
1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) Протокол, издаден от РДГ/ДНСЗП, удостоверяващ, че противопожарната инфраструктура е изградена/подобрена и съответства на нормативната уредба.
2. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя ( образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) (Наредба № 3 от 2003 г.) - представя се при кандидатстване за окончателно плащане (когато е приложимо).
3. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Протокол за установяване годността за ползване на строежа (част, етап от него) ( образец № 16 от Наредба № 3 от 2003 г.) - представя се при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията и когато е приложимо).
4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен контрол - за строежи първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж - за строежи от четвърта и пета категория.
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Приемно-предавателен протокол, който да е на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и изпълнителя, за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи - за строежи шеста категория (когато е приложимо).
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура ( образец № 2 или съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на инвестицията и когато е приложимо).
8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството ( образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).
9. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. и други случаи ( образец № 11 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).

Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове и строителство и подобряване на горски пътища
1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя ( образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - представя се при кандидатстване за окончателно плащане (когато е приложимо).
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Протокол за установяване годността за ползване на строежа (част, етап от него) ( образец № 16 от Наредба № 3 от 2003 г.) - представя се при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията и когато е приложимо).
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строително-монтажни дейности (когато е приложимо).
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка (когато е приложимо вариационна заповед), книга на обекта, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителя (когато е приложимо).
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен контрол - за строежи първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж - за строежи от четвърта и пета категория.
8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Приемно-предавателен протокол, който да е на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и изпълнителя, за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи - за строежи шеста категория (когато е приложимо).
9. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура ( образец № 2 или съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на инвестицията).
10. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството ( образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
11. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. и други случаи ( образец № 11 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е приложимо за възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).

Разнообразяване на видовия състав
1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура.
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Документ, че културата е заведена в книгата на горските култури, за:
- държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите - издаден от съответните териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- учебно-опитните горски стопанства - издаден от учебно-опитното горско стопанство и заверен от РДГ;
- общини - издаден от общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и заверен от РДГ;
- физически лица, еднолични търговци и юридически лица - издаден от РДГ;
- ДНП - издаден от ДНП, че културата е вписана в отчетните документи на парка, и заверен от ДНСЗП."
3. Основен сертификат за идентификация на горски репродуктивни материали, когато се залесява със семена от дървесни видове, включени в приложение № 1 на Наредба № 5 за производство и търговия на горски репродуктивни материали, или копие от основния сертификат на изходните материали, когато се залесява с фиданки от видовете, включени в приложение № 1 на Наредба № 5, издадено от официален орган (РДГ или ГСС - гр. Пловдив - за тополови резници).


Приложение № 6а към чл. 34, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., предишно Приложение № 6а към чл. 34, ал. 2 - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.)

Методология за изплащане на разходите за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 според процента на прихващане

Изчисляването и изплащането на разходите за презалесяване се извършва еднократно, както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за презалесяване - 0
Прихващане > или = 25 % < или = 60 %
Разходи за презалесяване - според % на прихващане
Прихващане > 60 %
Разходи за презалесяване - 100 %.

Приложение № 7 към чл. 46, ал. 4

Формат на изображението на знамето на Европейския съюз

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Знаме на Европейския съюз
- Символно описание
На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като числото 12 е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства под европейския флаг.
- Хералдическо описание
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.
- Геометрично описание


Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина /размах е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове


Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните
РЕФЛЕКС цветове:
  Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на правоъгълника;
Жълто ПАНТОН Жълто ПАНТОН за звездите.
  Международната гама цветове
  ПАНТОН е много разпространена и леснодостъпна даже за непрофесионалисти.
  Четирицветен процес/технология
  Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100% "Процес Жълто". Смесването на 100% "Процес Циан" с 80% "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".
  Интернет
  В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)
   
- В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).


Ако имате наличен само син цвят (той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се), използвайте го 100%, като звездите се възпроизвеждат в негатив - бяло, а полето/фонът - 100% синьо.


- В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или, във всеки случай, такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като широчината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника.


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет адрес:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти