Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 18 ОТ 26 ЮНИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 08.07.2008 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. (1) Финансова помощ по чл. 1 се предоставя за изпълнение на проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката:
1. подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост чрез:
а) по-добро използване на факторите за производство;
б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;
в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
2. постигане на съответствие със стандартите на Общността;
3. подобряване опазването на околната среда.
(2) Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
г) постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или
д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
е) опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или
ж) увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или
з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
й) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или
к) подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Допустими сектори и обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:
1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет;
10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.
(2) Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал. 1, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО, наричано за краткост приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Допустимостта на секторите по ал. 1 се определя въз основа на продуктите, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, технологията на производство и получените крайни продукти.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансовата помощ по ал. 4 е за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и е ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и без производството на мебели, съгласно приложение № 2.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансова помощ по ал. 4 се предоставя само за микропредприятия.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Всеки ползвател на помощта може да кандидатства за помощ по нов проект след окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект, във всеки един от следните случаи:
1. предишният проект е одобрен за финансиране по реда на тази наредба;
2. предишният проект е одобрен за финансиране по реда на Наредба № 16 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (ДВ, бр. 50 от 2001 г.) (Наредба № 16 от 2001 г.).
(8) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Ползвателят може да кандидатства с нов проект за инвестиции по Европейски план за икономическо възстановяване преди окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансова помощ по реда на тази наредба не се предоставя за преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.
(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Не се предоставя финансова помощ за:
1. дейности, включени за подпомагане в оперативните програми на организации на производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно условията и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297, 21.11.1996 г., и Българско специално издание: глава 03, том 20);
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) дейностите по раздел II, глава III от Регламент № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино (ОВ L 148, 6.VI.2008 г.);
3. дейностите по чл. 8 (1) от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 година относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 58);
4. дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 година относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (ОВ L 314, 30.11.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 67);
5. дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 година за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика (ОВ L 58, 28.2.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 70).

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 4. Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 31, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1, т. 8 и 11.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ е в размер:
1. петдесет на сто от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия;
2. двадесет и пет на сто от общите допустими разходи по проекта за междинни предприятия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансовата помощ е в размер 60 на сто от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия, а за междинни предприятия е в размер 35 на сто от общите допустими разходи по проекта за инвестиции във:
1. сектора по чл. 3, ал. 1, т. 1;
2. сгради и оборудване в сектора по чл. 3, ал. 1, т. 10;
3. сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието;
4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството;
5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието.
(3) Минималната помощ по чл. 26 за микро-, малки и средни предприятия е в размер 50 на сто от общите допустими разходи по проекта, а за междинни предприятия е в размер 25 на сто от общите допустими разходи по проекта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Минималната помощ по чл. 26 за микро-, малки и средни предприятия е в размер 60 на сто от общите допустими разходи по проекта, а за междинни предприятия е в размер 35 на сто от общите допустими разходи по проекта за инвестиции във:
1. сектора по чл. 3, ал. 1, т. 1;
2. сгради и оборудване в сектора по чл. 3, ал. 1, т. 10;
3. (изм. - ДВ, ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието;
4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството;
5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (1) Максималният размер на общите допустими разходи за периода 2007 - 2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро.
(2) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР (2007 - 2013 г.) не трябва да надвишава размера по ал. 1 за кандидатите и/или ползвателите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).


Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансовото плащане и/или междинното плащане се извършват, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) Авансовото плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 на сто от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Разплащателна агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(9) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4, или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца.
(10) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава или договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 10. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
(2) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Междинното плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 11. (1) Финансова помощ се предоставя на еднолични търговци или юридически лица, които са:
1. микро-, малки или средни предприятия;
2. междинни предприятия.
(2) Кандидатите за финансова помощ трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.
(3) Кандидатите по ал. 1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
(4) Кандидатите, които са пазари на производители, трябва да имат административна регистрация по Закона за стоковите борси и тържищата.
(5) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
5. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.).
(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта или член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 6 и 7 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 2а;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация съгласно приложение № 2а за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок от 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случай че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти в продукти от приложение № 1, е допустим за финансова помощ по тази наредба, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на земеделски продукти.
(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.)

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 12. Финансова помощ се предоставя за изпълнение на дейности по проекти, които се осъществят на територията на Република България.


Чл. 13. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.
(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 3 за период не по-малък от 5 години, който показва икономическа устойчивост на инвестицията. Бизнес планът се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls".
(2) В случаите на строително-монтажни работи срокът по ал. 1 е най-малко 10 години.
(3) Бизнеспланът по ал. 1 трябва да показва подобряване на цялостната дейност на предприятието на кандидата чрез постигане на една или повече от целите по чл. 2.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Проектите трябва да се изпълняват в имот - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани в имот, който не е собствен, кандидатът представя:
1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.
(2) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж, в съответствие със ЗУТ.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай, че са представени съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.


Чл. 17. Когато организацията на общия пазар, включително чрез схеми за директно подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране, налага ограничения върху производството или върху подпомагането на Общността на равнище отделно преработвателно предприятие, не се предоставя финансова помощ за инвестиции, които биха увеличили обема на производството отвъд тези ограничения.


Чл. 18. Не се подпомагат като самостоятелен проект дейности:
1. за събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
2. за нематериални инвестиции за постигане на съответствие с международно признати стандарти;
3. включващи единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато кандидатът е пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка, извършена от кандидата.


Чл. 19. При кандидатстване за производство на биоенергия за продажба кандидатът представя предпроектно проучване.


Чл. 20. Кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база и пазарен потенциал за първата прогнозна година от бизнес плана.


Чл. 21. Изискванията по чл. 20 се считат за изпълнени при условие, че:
1. кандидатът е представил предпроектно проучване в случай на изграждане на ново предприятие;
2. кандидатът на предприятие, преработващо краве мляко, е осигурил най-малко 75 на сто от предвиденото за преработка краве мляко за първата прогнозна година от бизнес плана от производители на краве мляко, които имат удостоверение за индивидуална млечна квота за производство на краве мляко;
3. кандидатът на предприятие извън т. 2 е осигурил най-малко 50 на сто от суровините за първата прогнозна година от бизнес плана;
4. кандидатът е осигурил реализация на най-малко 50 на сто от готовата продукция за първата прогнозна година от бизнес плана.


Чл. 22. В случай, че кандидатът е пазар на производители, финансова помощ се предоставя само за инвестиции, свързани с модернизиране и обновяване на съществуващи мощности и въвеждане на стандарти на Общността, необходими за изпълнение на функциите му като такъв пазар.

Раздел V.
Допустими дейности и разходи


Чл. 23. (1) Допустими за финансова помощ са следните разходи, предназначени за постигане целите по чл. 2:
1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
2. закупуване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за производството;
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1;
д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията, включително чрез финансов лизинг;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно приложение № 4, включително чрез финансов лизинг;
7. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти" съгласно приложение № 5, включително чрез финансов лизинг;
8. закупуване на земя за изграждане на недвижими активи, свързани с производствената дейност;
9. нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:
а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;
б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;
10. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
11. разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнесплан, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активи по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане за същия актив.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) Допустими за финансова помощ са разходите, извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на следните разходи, които могат да бъдат извършени не по-рано от 1 януари 2007 г. и не по-късно от срока по чл. 44:
1. по ал. 1, т. 11, свързани с проекта;
2. за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ по ал. 1, т. 2 се предоставя само ако сградите и/или другата недвижима собственост, с изключение на земя, са в селски район, съгласно приложение № 6.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансовата помощ по ал. 1, т. 6 се предоставя, при условие че инвестициите се извършват от микропредприятия.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Съответствието със стандартите по ал. 1, т. 6 трябва да бъде достигнато в рамките на 36 месеца от датата, на която стандартите са влезли в сила, съгласно националното законодателство, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случай че определени международно признати стандарти са задължителни по законодателството на Общността, то те са допустими за подкрепа при спазване на условията по ал. 5 и 6.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансова помощ по ал. 1, т. 7 се предоставя само за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти", които са включени в представения от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и одобрен от Европейската комисия актуален списък (към датата на подаване на заявлението за подпомагане) и съответствието със стандартите трябва да бъде достигнато не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансовата помощ по ал. 1, т. 7 се предоставя съгласно предписание на БАБХ, указващо необходимите инвестиции за покриване на съответните стандарти.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Съответствието със стандартите по ал. 1, т. 7 трябва да бъде достигнато до 31.12.2009 г., но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Допустимите разходи по ал. 1, т. 11 не могат да превишават:
1. десет на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.), в случай на проекти на стойност до левовата равностойност на 1 000 000 евро;
2. левовата равностойност на 100 000 евро и до 2 на сто от горницата над левовата равностойност на 1 000 000 евро от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.), в случай на проекти на стойност над левовата равностойност на 1 000 000 евро;
3. действително платените разходи.
(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за изработка на бизнесплан като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават:
1. пет на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.) в случай на проекти на стойност до левовата равностойност на 1 000 000 евро, но не повече от левовата равностойност на 30 000 евро;
2. тридесет хиляди евро и до 1 на сто от горницата над левовата равностойност на 1 000 000 евро от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.) в случай на проекти на стойност над левовата равностойност на 1 000 000 евро.
(13) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за строителен надзор като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.).
(14) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за предпроектни проучвания като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават две на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.).
(15) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени преди подаването на заявлението, като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.).
(16) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени след подаването на заявлението, като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи (по ал. 1 от т. 1 до 10 вкл.).
(17) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, както и разходите за инвеститорски и архитектурен контрол по реализирането им, координиране на строителния процес до неговото завършване и въвеждането на обекта в експлоатация, като част от разходите по ал. 11 не могат да превишават тези съгласно Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 17 от 2008 г.).
(18) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Разходите по ал. 1, т. 2 и 8 са на стойност до данъчната оценка на закупуваните недвижими активи и/или земя към датата на придобиване или към датата на кандидатстване в зависимост от това коя от двете оценки е с по-ниска стойност, но не повече от 10 на сто от всички допустими разходи за съответната дейност, намалени с разходите, свързани с инвестициите по проекта по ал. 11.
(19) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата с цел определяне на основателността на предложените разходи.
(20) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, за които са определени референтни цени или са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.
(21) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или изпълнители.
(22) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 20, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите по ал. 19, 20 и 21 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. При кандидатстване за разходи за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, основателността на предложените разходи се определя от оценяваща комисия. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит.
(23) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 21, доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Оферентите по ал. 19 и 20 в случаите, когато са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ.
(24) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Списък с разходите по ал. 20, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.
(25) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 22, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите по ал. 19 и 20 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 6а. В случаите по ал. 19, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.
(26) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 23, доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Редът на ал. 19 и 20 не се прилага при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.


Чл. 24. (1) Финансова помощ не се предоставя за разходи за:
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) лизинг, с изключение на финансов лизинг;
4. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка;
5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил условията и реда на чл. 23, ал. 19 и 20;
9. търговия на дребно;
10. сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;
11. закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им стойност;
12. плащания в брой;
13. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг;
14. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) закупуване на активи по чл. 23, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7 и 10 чрез финансов лизинг, когато не са спазени условията на чл. 23, ал. 2;
15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) рутинна поддръжка на активи, получили инвестиционна подкрепа;
17. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) които е установено нарушение на изискванията на чл. 11, ал. 6 и/или 7.
(2) Разходите за изготвяне на бизнесплан по реда на тази наредба са недопустими в случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки "Създаване на стопанства на млади фермери" или "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнесплан, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието.
(3) Не се предоставя финансова помощ за инвестиции, които представляват обикновена подмяна.

Раздел VI.
Минимални помощи (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) (1) Финансова помощ за преработка и/или маркетинг на горски продукти и за преработка на продукти от приложение № 1 в продукти извън приложение № 1 се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ, L 379, 28.XII.2006 г., и Българско специално издание: глава 08, том 05) (Регламент (ЕО) № 1998/2006) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.
(2) Финансова помощ за преработка и/или маркетинг на горски продукти и за преработка на продукти от приложение № 1 в продукти извън приложение № 1 се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1407/2013) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени след 30 юни 2014 г.
(3) В случаите по ал. 2, за които към 1 юли 2014 г. не са сключени договори, се извършва проверка за съответствие с правилата за отпускане на финансова помощ, посочени в Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) За целите на ал. 3 РА писмено изисква от кандидатите да представят декларация съгласно приложение № 6б, както и допълнителни документи, необходими за удостоверяване верността на декларираните данни, в срок 10 дни считано от датата на уведомяването им.
(5) Когато при проверката по ал. 3 се установи наличие на нови обстоятелства, РА преразглежда заявленията за подпомагане.
(6) Не се сключват договори за отпускане на финансова помощ с кандидати, за които след проверката по ал. 3 и преразглеждането по ал. 5 се установи, че не може да им бъде предоставена помощ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба.
(7) Инвестиция за преработка на продукти от приложение № 1 в продукти от приложение № 1 е тази, при която над 75 на сто от приходите от дейността или дейностите, свързани с използването на тази инвестиция, са от реализирани продукти от приложение № 1, за всяка една прогнозна година от бизнес плана.
(8) В случаите извън ал. 7 финансовата помощ за дадена инвестиция ще се предоставя съгласно условията по този раздел.

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Общият размер на минималната помощ, предоставена на едно предприятие, по чл. 25, ал. 1 или 2 е не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години при спазване на условията на чл. 6, ал. 3.
(2) Минимална помощ се предоставя за материални и нематериални инвестиции, описани в чл. 23.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Кандидатите за финансова помощ по ал. 1 представят декларация за размера на получените минимални помощи независимо от тяхната форма и източник за период от последните три данъчни години по образец, съгласно приложение № 7, за заявления за подпомагане, по които договорите за отпускане на финансова помощ са сключени до 30 юни 2014 г., или приложение № 6б - за заявления за подпомагане, по които договорите за отпускане на финансова помощ са сключени след 30 юни 2014 г.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) В случай, че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия са одобрени и/или подпомагани съгласно чл. 25, ал. 1 или 2, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал. 1.
(5) Минималната помощ не се натрупва с държавна помощ за същите приемливи разходи, ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта би превишил интензитета, определен за конкретните обстоятелства на отделния случай с регламент или решение за групово освобождаване, приети от ЕК.


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Документите за кандидатстване по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 4 за предоставяне на финансова помощ и документите по чл. 38, ал. 1, чл. 39, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 за плащане на финансовата помощ трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;
2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА. Заповедта съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане, както и бюджета на мярката за съответния период на прием. Със заповедта може да бъде определен и бюджет само за определена допустима дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) При издаване на заповед за започване на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува, респ. поставя, най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на ПРСР и РА, и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ) и областните дирекции на МЗХ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) При издаване на заповед за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува, респ. поставя, най-малко 15 календарни дни преди датата на спиране на приема на електронните страници на ПРСР и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 от УПДФЗ и областните дирекции на МЗХ.

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Кандидатите подават в областната дирекция на фонда по чл. 43 от УПДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 9, прилагат документи съгласно приложение № 10 и декларация за обстоятелства по чл. 3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия по образец съгласно приложение № 11.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 43 от УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 43 от УПДФЗ връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Заявлението за подпомагане не се приема в случай, че кандидатът не отговаря на някое от изискванията по чл. 3, ал. 7 или ал. 8 и чл. 7. В този случай областната дирекция на фонда по чл. 43 от УПДФЗ връща на кандидата документите по ал. 1. На кандидата се предоставя документ, удостоверяващ извършената проверка и установеното несъответствие.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) В случаите по ал. 3 и 4 областната дирекция на фонда по чл. 43 от УПДФЗ приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите най-късно в срок по чл. 31, ал. 4, като отбелязва мотивите и забележките си.
(6) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по-късно от три месеца от крайната дата за съответния период на прием на заявлението за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) може чрез длъжностно лице от РА да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на лицето по буква "а", който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че кандидатът, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директора на РА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 15 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане длъжностно лице от РА задължително извършва посещението на място по ал. 1, т. 3.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Решението по ал. 1, т. 2 се взима на основа на съответствие на заявлението за подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
2. критериите за оценка, посочени в приложение № 8.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случай на нередовност или липса на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 10, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 23, ал. 22, който се удостоверява с акта за нейното създаване и до датата на вземане на решение за оценка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите по ал. 5 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването на срока по ал. 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередности.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При изричен отказ на кандидата РА прекратява процедурата по разглеждане на заявлението за подпомагане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При отказ или прекратяване на процедурата по реда на ал. 7 или 8 кандидатът може да кандидатства отново с нов проект по реда на наредбата.


Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Проектите се разглеждат от експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от Изпълнителния директор на РА. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Функциите на ЕКОП се определят в правила за работа, които се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Правилата за работа по ал. 2 се публикува на електронните страници на РА и ПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се определят от управителния съвет към управляващия орган на ПРСР.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП неин член не участва в заседанието при обсъждане на конкретно заявление за подпомагане, в случай че:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат, който е подал заявлението;
3. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявлението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) За всеки проект, по който е изразил становище, съответният член на ЕКОП подписва декларация за липса на всяко едно обстоятелство по ал. 5, т. 1 - 4.


Чл. 33. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансова помощ в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 31, ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) несъответствие с условията по чл. 31, ал. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 31, ал. 4;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 7, ал. 2 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 3.
6. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 6 и/или 7, както и непредставяне на документите по чл. 33а;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) намаления на размера на финансовата помощ в съответствие с изискванията на Регламент 1407/2013, както и при непредставяне на документите по чл. 25, ал. 4 в указания срок.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква в срок по чл. 11, ал. 8, т. 2 от кандидата да представи:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) свидетелство за съдимост от представляващия кандидата и член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му;
2. декларация съгласно чл. 11, ал. 8, т. 2.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в заповедта по чл. 29, ал. 1, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по чл. 31, ал. 3, т. 2 и се одобряват в низходящ ред до размера, определен в заповедта.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансова помощ.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) При предоставяне на минимална помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006, за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г., или Регламент (ЕС) № 1407/2013 - за договори за отпускане на финансова помощ, сключени след 30 юни 2014 г., получателят на помощта се уведомява изрично за характера на подпомагането, посочва се и размерът на получената помощ.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансова помощ на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 36. В случаите на отказ на финансова помощ РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 37. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията по чл. 8, 9 и 10.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 от УПДФЗ и прилага документи съгласно приложение № 12.
(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 от УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 от УПДФЗ връща документите на ползвателя заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 9, ал. 3 отново да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за авансово плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 3 съгласно приложение № 12 или банкова гаранция.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансово плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 от УПДФЗ и прилага документи съгласно приложение № 13.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 октомври 2015 г.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 от УПДФЗ извършва преглед на документите по чл. 39, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 от УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 10, ал. 3, съответно по чл. 39, ал. 2, отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) В срок не по-късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи в срок не по-късно от три месеца от подаване на заявка за междинно или окончателно плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, която включва и проверка за функционална несамостоятелност, която:
а) се извършва в присъствието на ползвателя, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на ползвателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, РА уведомява ползвателя, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащане на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА писмено уведомява ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 13.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА и до датата на вземане на решение за оценка;
4. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ, L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите по чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006, за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30 юни 2014 г.


Чл. 43. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата финансова помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 41, ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011;
5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) се налага корекция на размера на финансовата помощ във връзка с прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006, за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30 юни 2014 г.;
6. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) установи обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 6 и/или 7.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансова помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишен текст на чл. 44 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ с РА, но не по-късно от 15 октомври 2015 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, срокът за изпълнение по ал. 1 може да се удължи с до 12 месеца, като крайната дата за изпълнение на одобрения проект не може да е по-късно от 15 октомври 2015 г.


Чл. 45. Най-късно до края на изпълнение на проекта предприятието на ползвателя на помощта трябва да отговаря на всички задължителни стандарти, отнасящи се до подпомаганата дейност, в т.ч. опазване компонентите на околната среда, хуманно отношение към животните, ветеринарно-санитарни изисквания, безопасност на храни и фуражи, хигиена и безопасни условия на труд.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ до срока по чл. 44.
(4) В срок до един месец от подаване на искането за промяна РА приема или отхвърля исканата промяна.


Чл. 47. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява документацията относно получените помощи, предоставени по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 или Регламент (ЕС) № 1407/2013, за срок 10 г., считано от датата на предоставяне на помощта.


Чл. 48. (1) За срок 5 години от сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) да използва подобрените, реконструираните, изградените и/или придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) да не прехвърля правото на собственост и/или да не преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяна на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяна с ново оборудване се осъществява след одобрение на РА.


Чл. 49. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да сключи и поддържа валидна застраховка на активите, предмет на подпомагане, срещу рискове, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 48, ал. 1, като е длъжен ежегодно да подновява застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както следва:
1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА и в случай, че след това останат средства по това обезщетение, то този остатък се изплаща на ползвателя на помощта от РА в срок до три месеца от изплащането на застрахователното обезщетение на РА.
(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 50. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяване на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата, ЕК, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 1 подлежат ползвателите на помощ, както и техни контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) В случаите, когато МЗХ или ЕК извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването и наблюдението.


Чл. 51. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни и договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) В случаите по ал. 1 РА определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от ползвателя на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнение зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
2. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
3. ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. ползвателят на помощта не използва придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение;
5. ползвателят на помощта не изпълнява условието по чл. 48, ал. 1, т. 4.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите, когато РА установи до извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 11, ал. 6 и/или 7, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 11, ал. 6 и/или 7 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта заедно със законните лихви върху тях.


Чл. 52. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 47, чл. 49 или чл. 55 РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писмено предупреждение по ал. 1. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят на помощта не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ ведно със законната лихва към нея.


Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Страните по договора за отпускане на финансова помощ не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 39 и при спазване на условията на този член.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която той е в състояние да го направи.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта юридически лица по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР 2007 - 2013 г.:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти":
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били получени.
(3) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.


Чл. 55. (1) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ, да постави и поддържа на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 50 000 евро на мястото/местата, където се извършва инвестицията.
(2) Ползвателят на помощта се задължава след извършване на окончателно плащане по проект по реда на тази наредба за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ, да постави и поддържа на видно място билборд с информация за подпомаганата дейност от ЕЗФРСР, когато е одобрен за подпомагане за извършване на инвестиции с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 500 000 евро на мястото/местата, където се извършва инвестицията.
(3) Табелата или билбордът по ал. 1 и 2 съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, изображение на знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, изображение на националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 на сто от табелата или билборда.
(5) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват, и образуват кръг съгласно приложение № 14.
(6) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1974/2006).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Проект" е заявление за подпомагане, заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
2. "Мярка" е съвкупност от дейности за прилагане на приоритетите на ПРСР.
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 65/2011.
5. "Дейност" е механизъм по ПРСР, който се осъществява от един или повече ползватели, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.
6. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.
7. "Микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия" са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
8. "Междинни предприятия" са предприятия, които не са микро-, малки или средни, но са със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 750 души, или с годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 200 милиона евро.
9. "Новообразувани предприятия" са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
10. "Продукти, имитиращи или заместващи мляко и/или млечни произведения" са продукти, които могат да бъдат взети за мляко и/или млечни произведения, но чийто състав се различава от тези произведения по това, че съдържа мазнини и/или протеини от немлечен произход със или без протеин, получен от мляко ("Продукти, различни от млечни произведения", както са упоменати в чл. 3 (2) от Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета от 2 юли 1987 година относно закрила на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти (ОВ L 182, 3.7.1987 г., и Българско специално издание: глава 03, том 06).
11. "Продукти, наподобяващи или заместващи пчелен мед и/или пчелни продукти" са по смисъла на Закона за пчеларството.
12. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
13. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Преработване на земеделски продукти" е всяка дейност, свързана с технологично въздействие на земеделски продукт с изключение на селскостопанските дейности, необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първоначална продажба. Технологично въздействие е онази част от производствения процес, при която има пряко преобразуване на свойствата или качественото състояние на първоначалния продукт.
14. "Брой работници" е броят работни единици годишно (ГРЕ), а именно броят на лицата, заети на пълен щат през цялата година, като заетите на непълен щат и сезонните работници са дробни части от ГРЕ.
15. "Маркетинг на продукт" е притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продан, доставяне или изнасяне на пазара по какъвто и да било начин на даден продукт; маркетинг на продукт включва и дейностите по неговото съхранение, сортиране, маркиране, опаковане и транспортиране.
16. "Земеделски продукти" са продукти, включени в Приложение I на Договора за създаване на ЕО, с изключение на продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 17, 21.1.2000 г., и Българско специално издание: глава 04, том 05).
17. "Международно признат стандарт" е стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.
18. "Принос в натура" се състои в предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
19. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) №1974/2006 г.
20. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрена и извършена инвестиция.
21. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
22. "Предпроектно проучване" е извършване на специално проучване преди започване на инвестиционен проект, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана, дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това.
23. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял.
24. "Държавна помощ" е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки.
25. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) "Минимална помощ" е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в Регламент (ЕО) № 1998/2006 и Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията от 6 октомври 2004 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо минималните помощи в секторите на земеделието и рибарството (ОВ L 325, 28.10.2004 г., и Българско специално издание: глава 08, том 02) за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30 юни 2014 г., и както е дефинирана в Регламент (ЕС) № 1407/2013 за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ след 30 юни 2014 г.
26. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)
27. "Схеми за директно подпомагане" са правилата за отпускане на финансова помощ, уредени в Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., и Българско специално издание: глава 03, том 49).
28. "Биоенергия" е енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.
29. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Биомаса" е всяка органична материя с растителен и животински произход, която може да бъде преработена, включително земеделски продукти, специализирани култури, селскостопански храни и фуражи, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, остатъчни продукти от преработвателната промишленост и др., включени в приложение № 1.
30. "Материални активи" са активи, отнасящи се до земя, сгради, машини и съоръжения.
31. "Нематериални активи" са активи, възникнали от трансфер на технологии чрез придобиване на патентни права, лицензи или ноу-хау.
32. "Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
33. "Възобновяеми енергийни източници" са неизкопаеми енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци.
34. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане или след като кандидатът е подписал декларацията по чл. 30, ал. 5.
35. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) лица, които съвместно контролират пряко трето лице;
г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
36. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в българското и европейското законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
37. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
38. "Добра производствена практика" е система за осигуряване на качество и безопасност, която гарантира, че храните се произвеждат и контролират в съответствие с утвърдените стандарти, нормативи и други изисквания за качество и безопасност съобразно предназначението им и в съответствие с изискванията за издаване на разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.
39. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота;
г) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;
д) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на ползвателя на помощта.
40. "Пазар на производител" е място по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата.
41. "Необработен дървен материал" са повалени и окастрени дървета с отделена връхна част, със или без кора, разкроени или нацепени.
42. "Дървесни пелети" - гранулирана уплътнена лигно-целулозна биомаса с цилиндрични форми с диаметър от 5 до 12 mm и средна дължина около 30 mm, получена чрез пресоване без добавяне на слепващи субстанции.
43. "Дървесни брикети" - цилиндрични, призматични или с друга форма дървесни продукти с дължина, петкратно по-голяма от диаметъра им, използваеми за енергийни нужди, получени от пресоването на раздробена дървесна биомаса.
44. "Енергийни трески" - раздробена дървесна лигно-целулозна биомаса, предназначена за енергийни цели, получена чрез механично раздробяване/насичане до дървесни частици с различни размери - от 5 до 60 mm.
45. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО или посредством извършване на неоправдан разход.
46. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
47. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
48. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Референтни цени" са цени, ползвани от РА за сравняване при определяне основателността на разходите за различни инвестиции.
49. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., бр. 16 от 2008 г.).


§ 3. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.


§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Помощите, предоставени по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006, ще се прилагат до края на 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 40. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 41. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО) № 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проекти, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.


§ 42. Съгласно чл. 71, § 1 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 277, 21.Х.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 66) финансовата помощ за проекти по чл. 6, ал. 2 за микро-, малки и средни предприятия е в размер 50 на сто от общите допустими разходи, а за междинни предприятия е в размер 25 на сто от общите допустими разходи по проекта за инвестиции по чл. 6, ал. 2, подадени преди 3 август 2009 г.


§ 43. Съгласно чл. 71, § 1 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 277, 21.Х.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 66) минималната помощ по чл. 26 за проекти по чл. 6, ал. 4 за микро-, малки и средни предприятия е в размер 50 на сто от общите допустими разходи по проекта, а за междинни предприятия е в размер 25 на сто от общите допустими разходи по проекта за инвестиции по чл. 6, ал. 4, подадени преди 3 август 2009 г.


§ 44. (Изм. - ДВ, ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилага § 2 по отношение на чл. 5, ал. 3, § 8, т. 9 и т. 10 по отношение на ал. 21 в частта й за изискването оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.


§ 45. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони(ОВ, L 368 от 23.XII.2006), § 2 по отношение на чл. 5, ал. 2 и § 4 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 8 юли 2008 г., за които няма сключени договори за подпомагане.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г.)

§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.09.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 27. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 2, т. 1 от тази наредба се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) В срок до 30 декември 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 2, т. 1 от тази наредба. Към нея се прилагат документите по т. 3 от приложение № 12.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта прилага и документите по т. 1, 2, 4, 5 и 6 от приложение № 12.
(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 02.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане до влизането в сила на тази наредба, срокът по чл. 9, ал. 3 се удължава до 30 декември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.09.2011 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2012 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 8. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 2 и 3.


§ 9. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът по чл. 9, ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2013 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 18. (1) Параграф 10, т. 2 се прилага и за ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ, чийто срок не е изтекъл към деня на влизане в сила на тази наредба.
(2) Ползвателите на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ, чийто срок не е изтекъл към деня на влизане в сила на тази наредба, могат да подадат в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансовата помощ при условията на ал. 1 не по-късно от десет дни преди изтичането на срока на договора. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на основателността на искането.
(3) В срок до десет дни от подаване на искането за промяна РА приема или отхвърля исканата промяна.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г.)

§ 11. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за договори за отпускане на финансова помощ, за които към датата на влизането й в сила не е подадена заявка за окончателно плащане.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 19. (1) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 7, т. 1, буква "а" и т. 3, § 8, т. 1 и 3, § 10, т. 1, § 12, т. 1 и 3, § 13, т. 1 и 3, § 14, т. 1 и 3, § 15, т. 1 и 3, § 16, т. 1 и 3 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 януари 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(2) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 17, т. 1 и т. 3, буква "а" за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 септември 2015 г. и със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за удължени, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Предишно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)


Списък по член 32 от Договора за създаване на Европейската общност
 
№ в Описание на продуктите
Брюкселската  
номенклатура  
1 2
Глава 1 Живи животни
Глава 2 Месо и карантия
Глава 3 Риба, ракообразни и мекотели
Глава 4 Млечни продукти; яйца от птици; натурален пчелен мед
Глава 5  
05.04 Черва, мехури и стомаси на животни (освен риба), цели части от тях
05.15 Животински продукти, които не са посочени или включени другаде; мъртви животни по Глава 1 или Глава 3, негодни за човешка консумация
Глава 6 Живи дървета и други растения; луковици, корени и пр.; откъснати цветя и декоративна зеленина
Глава 7 Хранителни зеленчуци и някои корени и грудки
Глава 8 Хранителни плодове и ядки; кори от дини, пъпеши или от цитрусови плодове
Глава 9 Кафе, чай и подправки, без мате (статия № 09.03)
Глава 10 Зърнени продукти
Глава 11 Продукти на мелничарската промишленост; малц; нишестени продукти; глутен; инулин
Глава 12 Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърно, семена и плодове; промишлени и медицински растения; слама и фураж
Глава 13  
пред. 13.03 Пектин
Глава 15  
15.01 Сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици
15.02 Нетопена мас от волове, овце или кози; лой, включително "от първа ръка", произведена от споменатите мазнини
15.03 Стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; масло от сланина, от мазнина и лой, неемулгирано, без примеси и непреработени
15.04 Мазнини и масло от риба и морски бозайници, рафинирани и нерафинирани
15.07 Готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови, рафинирани или нерафинирани
15.12 Животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, рафинирани или нерафинирани, но без по-нататъшна обработка
15.13 Маргарин, заместители на сланина и други преработени хранителни мазнини
15.17 Остатъчни продукти, получени от обработката на мастни вещества или на животински или растителен восък
Глава 16 Изделия от месо, риба, ракообразни и мекотели
Глава 17  
17.01 Цвеклова и тръстикова захар, кристална
17.02 Други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен или несмесен с естествен); карамел
17.03 Меласи, обезцветени или не
17.05 (*) Ароматизирани или оцветени захари, сиропи и меласи, но без плодови сокове, съдържащи добавка на захар в каквото и да е съотношение
Глава 18  
18.01 Какао на зърна, цели или начупени, сурови или печени
18.02 Какаови шушулки, обвивки, люспи и отпадъци
Глава 20 Изделия от зеленчуци, плодове или други части от растения
Глава 22  
22.04 Гроздова мъст в процес на ферментация или в процес на задържане на ферментацията по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол
22.05 Вино от прясно грозде; гроздова мъст с ферментация в процес на задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст)
22.07 Други ферментирали напитки (например сайдер, сок от круши и медовина)
предишен 22.08(*)  
и предишен 22.09(*) Етилов алкохол или неутрални видове спирт, било денатурирани или не, с различен градус, получени от селскостопански продукти, посочени в Приложение I от договора, с изключение на ликьори и други спиртни напитки и сложни алкохолни субстанции (известни като "концентрирани екстракти") за производство на напитки
22.10 (*) Оцет и заместители на оцета
Глава 23 Остатъци и отпадъци от хранително-вкусовата промишленост; готов фураж за животни
Глава 24  
24.01 Непреработен тютюн, тютюневи отпадъци
Глава 45  
45.01 Естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; отпадъчен корк
Глава 54  
54.01 Лен, суров или преработен, но не преден; ленени кълчища и отпадъци (включително накъсани или нарязани парцали)
Глава 57  
57.01 Естествен коноп (Саnnаbis sаtiva), суров или преработен, но не преден; кълчища и отпадъци от естествен коноп (включително накъсани или нарязани парцали или въжета).
 
(* Позиция, добавена с член 1 на Регламент 7а на Съвета на Европейската икономическа общност от 18 декември 1959 г. (О) № 7 от 30.01.1991 г., стр. 71 - Специално издание (английска редакция) 1959 - 1962 г., стр. 68.)
 


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 4 и 5

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3 и 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)

Списък на производства и работни операции преди индустриалната преработка на дървесината и без производството на мебели:

1. разкрояване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
2. сушене на дървен материал;
3. белене, сортиране, рендосване, профилиране, фасониране и шлайфане на дървен материал;
4. окрайчване на дървен материал;
5. раздробяване на дървен материал;
6. производство на колове: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
7. преработка на дърва за огрев: рязане, цепене, пакетиране;
8. производство на амбалаж и палети от дървен материал;
9. производство на дървесни пелети, брикети и енергийни трески от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
10. производство на фурнир, шперплат, плочи от дървесни частици, дървесни влакна и ориентирани дървесни частици (ОСВ), многослойни мебелни плочи;
11. производство на паркет и други подови настилки.


Приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ(1)
по чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/ата .................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ...................................................., притежаващ лична карта № ..................................................................................................................................................
издадена на ........................................................................................................
от МВР - гр. .....................................................................................................

(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес: .............................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на .................................................................................................................................................................................................................

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ........................................................................................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен
код № ........................................................................................................................................................................................................................................
със седалище .......................... и адрес на управление .........................................................................................................................................................................
тел.: ................................................................, факс: ..........................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ................... - кандидат/ползвател на помощ по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти":
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
...................... 20....... г. Декларатор: ........................
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
 
Б И З Н Е С П Л А Н
 
по
Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име на проекта)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име на кандидата)
Сума на инвестицията................................ лв.
 
Декларирам, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни данни.
 
Подпис/печат: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Забележки:
1. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана.
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес планът, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.
Попълва се в случай, че бизнес планът е изготвен от НССЗ.
Бизнес планът е изготвен със съдействието на НССЗ гр. ..............................................................................................................................................................................................................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, изготвил бизнес плана:
Печат на НССЗ
 
Обща информация
А Б
Име на кандидата (физическото лице,  
юридическото лице , ЕТ)  
Седалище и адрес на управление  
Място на извършване на инвестицията  
Телефон за контакти:  
Факс:  
E-mail:  
Предмет на дейност  
Собственик/управител на фирмата  
Брой на постоянно заетия персонал  
Стойност на дълготрайните материални активи  
(ДМА), съгласно данните от счетоводния баланс  
за предходната година (в случай, че имат такъв  
счетоводен баланс)  
Млад фермер, подкрепян по мярка 112 "Създаване  
на стопанства на млади фермери" Договор с РА № ............./.................. 200 .... г.
Полупазарен стопанин, подкрепян по мярка 141  
"Подпомагане на полупазарни стопанства в процес  
на преструктуриране" Договор с РА № ............./.................. 200 .... г.
   
 
I. Резюме
Характеристика и цели:
o кратко описание на фирмата;
o организация;
o предлагани продукти или услуги;
o пазарни възможности и стратегия;
o конкуренция и предимства на вашия бизнес;
o управленски екип;
o оперативен план;
o дългосрочни цели;
o финансови прогнози и необходимост от външно финансиране.
 
Необходимо финансиране
0 Какво финансиране ви е необходимо?
0 За какво са нужни парите?
0 По какъв начин полученото финансиране ще подпомогне бизнеса като цяло?
0 Структура на финансиране (кредит, собствен финансов ресурс и т.н).
0 Каква е икономическата обосновка на искания заем или инвестиция?
0 По какъв начин ще се извърши изплащането на заема?
 
Предлагани стоки и услуги и какви потребителски нужди се удовлетворяват
0 Каква е същността на бизнеса?
0 Какви стоки/услуги възнамерявате да предлагате?
 
Пазарът
0 Какви пазари възнамерявате да обслужвате - големина и пазарен дял?
0 Какви са вашите предимства относно начините на обслужване?
0 Защо сте избрали точно посочените пазари?
 
Основатели и ръководство
0 Какви са участието и ангажиментите ви към предприятието?
0 Какъв управленски екип и персонал са необходими?
 
II. Цели и стратегия на фирмата
 
Основателите и концепция
0 Как достигнахте до настоящото състояние на фирмата?
 
Стратегически цели
0 Докъде се надявате да стигнете с тази идея?
0 Как?
 
Какво желаете да постигнете - цели?
0 Какви са целите ви във връзка със стопанското развитие?
0 Какви са целите ви във връзка с пазарния дял?
0 Какви са целите ви във връзка с продажбите, печалбата и т.н.?
 
III. Описание на фирмата
 
Име на фирмата
0 Пълно наименование на фирмата;
0 Законова форма на дейността и дата на регистрация;
0 Териториално разположение.
 
Законова уредба
0 Основни закони;
0 Лицензи и изисквани разрешителни;
0 Текущо състояние: Какво е постигнато до момента и какво трябва да се направи?
 
Управленски екип
0 Име и позиция;
0 Задължения и отговорности;
0 Външни услуги:
* Счетоводител;
* Адвокат;
* Финансов консултант.
 
Професионален опит на управленския екип
0 Трудов опит;
0 Образование;
0 Работа и обвързаност с фирмата и нейното бъдеще.
 
Борд на директорите
0 Описание и роля (ако съществува)
 
Стратегически партньори
0 С кои физически лица или организации имате установени взаимоотношения?
0 По какъв начин това подпомага бизнеса ви?
0 На какво ниво са тези взаимоотношения?
 
IV. Пазарен анализ
 
Профил на клиентите
0 Доход/големина на бизнеса
0 Персонални, професионални и стопански характеристики
0 Териториално разпределение
0 Предпочитания, формирани от жизнения стандарт
0 Социални и икономически тенденции в развитието на тези групи
0 Сезонни влияния
 
Дефиниране на пазара
0 Кой купува от вас? Определете пазарната ви цел.
0 Пазарите растящи, стабилни или намаляващи са?
0 Вашият пазарен дял растящ, постоянен или намаляващ е?
0 Сегментирали ли сте съответните пазари? Как?
0 Достатъчно големи ли са посочените пазари за бъдеща експанзия?
0 Как ще привлечете, задържите и увеличите вашия пазарен дял?
 
Анализи на стопанския отрасъл и на конкуренцията
0 Основни характеристики на отрасъла. Тенденции.
0 Кои са преките ви конкуренти?
0 По какво си прилича и се отличава техният бизнес от вашия?
0 Какво научихте от тяхната дейност? От рекламната им кампания?
 
Предимства на фирмата спрямо конкуренцията (Каква пазарна ниша заемате?)
0 Обобщете какво правите най-добре.
0 По какво се различават вашите стоки или услуги от всички останали?
 
Рискови фактори
0 Кои са източниците на вашите проблеми и как ще ги преодолеете или ще се адаптирате?
 
Заключение
0 Убедени сме, че съществува пазарна ниша в сферата на тази стопанска дейност и ние можем да я заемем поради следните причини...............................................................................................................................................................
 
V. Продуктова стратегия
 
Настоящи продукти
0 Какво продавате?
0 Какви ползи купуват вашите клиенти?
0 Какво е новото във вашите продукти / услуги:
* Качество;
* цена/стойност;
* Обслужване;
* Технология;
* Влияние на средата;
* Приложение;
* Осигуровки;
* Опаковка;
* Доставка.
0 Анализи на позицията на продукта
 
VI. Маркетингов план
 
Пазарна концепция
0 Какво съобщение искате да предадете на хората?
0 Как ще привлечете вниманието на потенциалните ви клиенти?
 
Как ще привлечете хората към вашия бизнес?
0 Какви пазарни инструменти ще използвате, за да изпратите съобщението си до потребителите?
* Устна реклама
* Рекламна дейност
* Промоции
* Рекламни материали
 
Детайлен бюджет за реклама и медии
0 Колко ще ви струват промоциите и рекламната дейност?
 
Стратегия на продажбите и разпространителска мрежа
0 Как ще организирате процеса на продажбите?
0 Как ще организирате продажбите на индивидуални лица?
 
Обслужване
0 Как ще продължите да обслужвате клиентите след вече извършена продажба?
 
VII. Дейност на компанията
 
Съоръжения и оборудване
0 Съоръжения
0 Необходимо оборудване
0 Придобиване на оборудване
 
Управление на материали и материални запаси
0 Управление на материали
0 Управление на материални запаси
 
Управление на производството
0 Производствен процес
0 Продуктивност
0 Осигуряване на качество
0 Проучване и развитие
0 Оценяване
0 Изпълнение на поръчките и обслужване на клиентите
0 Плащане и събиране на вземания
0 Застраховане
0 Обезопасяване и застраховане на работната среда
 
VIII. Финансов план
 
VIII.1. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти.
А. Обект и източници за финансиране на проекта.
 
Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта
      (лева)
Инвестиция Единична Стойност* Включително
  цена   собствени кредит други (%)
      средства (%) (%)  
вид модел, порода, к-во мярка          
  тип, сорт, други              
А Б В Г Д Е Ж З И
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        Общо        
                 
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
 
Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта
      (лева)
Инвестиция Единична Стойност* Включително
  цена   собствени кредит други (%)
      средства (%) (%)  
вид модел, порода, к-во мярка          
  тип, сорт, други              
А Б В Г Д Е Ж З И
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        Общо        
                 
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
 
Таблица 3. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно приложение № 4 (тези инвестиции са включени в горните две таблици 1 и 2)
 
      (лева)
Инвестиция/дейност Единична цена Стойност Общо
вид стандарт к-во мярка      
А Б В Г Д Е Ж
      I година      
             
             
             
      II година      
             
             
Общо, лева            
             
* Вида на инвестицията/дейността, в колона "А"; стандарт, в колона "Б"; количество на инвестицията/дейността за разглеждания период, в колона "В"; мярка на инвестицията/дейността (по вид) за разглеждания период, в колона "Г"; единична цена, в колона "Д"; стойност, в колона "Е"; на ред "Общо" се вписва сумата на разходите по години, в колона "Ж".
 
Таблица 4. Инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността съгласно Приложение № 5 (тези инвестиции са включени в горните две таблици 1 и 2)
 
      (лева)
Инвестиция/дейност Единична цена Стойност Общо
вид стандарт к-во мярка      
А Б В Г Д Е Ж
      I година      
             
             
             
      II година      
             
             
Общо, лева            
             
* Видът на инвестицията/дейността, в колона А; стандарт, в колона Б; количество на инвестицията/дейността за разглеждания период, в колона В; мярка на инвестицията/дейността (по вид) за разглеждания период, в колона Г; единична цена, в колона Д; стойност, в колона Е; на ред "Общо" се вписва сумата на разходите по години, в колона Ж.
 
 
Б. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект
 
Таблица 5. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект
      (лева)
Дейност/активи Дата на реализация/придобиване Дата на въвеждане Стойност
    в експлоатация  
А Б В Г
       
       
       
Общо      
       
* Кандидатът описва: дейностите/активите, които са обект на инвестицията, в колона А; датата на реализация/придобиване на всички описани активи, в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация, в колона В; стойността на активите, в колона Г; за "Общо" в колона Г сумата на всички необходими средства.
 
 
В. Обособени етапи за реализация на проекта, в случай че се кандидатства за междинно плащане
 
Таблица 6. Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от едно междинно плащане, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от два етапа)
      (лева)
Дейност/активи Дата на реализация/придобиване Дата на въвеждане Стойност
    в експлоатация  
А Б В Г
       
       
       
Общо      
       
*Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа, като първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона А; датата на придобиване на всички описани активи, в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация, в колона В; стойността на активите, в колона Г; за "Общо" в колона Г сумата на всички необходими средства.
В случай че не се кандидатства за междинно плащане, табл. 6 не се попълва.
 
 
Г. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект
 
Таблица 7.
    (лева)
Дейности/активи Вложени средства Източник
А Б В
     
     
     
* Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.
Кандидатът посочва: дейностите по реализация на инвестицията преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, в колона А; вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности, в колона Б; източника на вложените средства, в колона В.
 
 
Д. Доставчици
 
Таблица 8. Настоящи доставчици
Доставчици Вид на доставките % от доставките
А Б В
     
     
     
* Кандидатът посочва: име на доставчика, в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б; процент от доставките, в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.
 
Таблица 9. Бъдещи доставчици
Доставчици Вид на доставките % от доставките
А Б В
     
     
     
* Кандидатът посочва: име на доставчика, в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б; процент от доставките, в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.
След попълване на таблицата кандидатът посочва защо е предпочел посочените доставчици.
o Мотиви за избор на посочените доставчици пред други такива.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Е. Клиенти
 
Таблица 10. Настоящи клиенти
Клиенти Вид на продукцията/услугите % на продажби Годишни продажби
А Б В Г
       
       
       
* Кандидатът посочва: име на всички настоящи клиенти, в колона А; вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
 
Таблица 11. Бъдещи клиенти
      (лева)
Клиенти Вид на продукцията/услугите % на продажби Годишни продажби
А Б В Г
       
       
       
* Кандидатът посочва: име на всички бъдещи клиенти, в колона А; вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
 
Таблица 12. Продукция за износ
      (лева)
Клиенти Вид на продукцията % на продажби Годишни продажби
А Б В Г
Настоящи      
       
Бъдещи      
       
       
* Кандидатът посочва: име на всички настоящи и бъдещи клиенти, в колона А; вид на продукцията за износ, в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В - изчислява се, като количеството изнесена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
 
 
VIII.2. Финансово-икономически статус - приходи и разходи
 
А. Приходи
 
А.1. Приходи от дейността
 
Таблица 13. Производствена и търговска програма
          (лева)
Вид Мярка Количество/ Продукция Средна цена Приходи от
продукция*   средногодишна за износ за местния за собствено за единица продажби на
по години   натовареност   пазар потребление продукция продукция
            за за мест- за за мест-
            износ** ния износ ния
              пазар   пазар
А Б В Г Д Е Ж З И Й
Предходна година/последен отчетен период
                   
                   
                   
         

Общо

       
I година
                   
                   
                   
         

Общо

       
II година
                   
                   
                   
         

Общо

       
III година
                   
                   
                   
         

Общо

       
IV година
                   
                   
                   
         

Общо

       
V година
                   
                   
                   
         

Общо

       
 
* В колона А се посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда и които са пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В случай че даден вид продукция на кандидата е свързан косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в таблица 15 "Други приходи".
**Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.
 
Таблица 14. Производствен капацитет на преработвателното предприятие
 
Вид на Предходна          
продукцията година/          
  последен I година II година III година IV година V година
  отчетен          
  период          
  Годишен Годишен Годишен Годишен Годишен Годишен
  производ- производ- производ- производ- производ- производ-
  ствен капа- ствен капа- ствен капа- ствен капа- ствен капа- ствен капа-
  цитет на цитет на цитет на цитет на цитет на цитет на
  предприя- предприя- предприя- предприя- предприя- предприя-
  тието тието тието тието тието тието
  (т.) (т.) (т.) (т.) (т.) (т.)
А Б В Г Д Е Ж
 
 
 
Общо про-
дукция (т.)
 
* Кандидатът посочва продуктите, които произвежда/ще произвежда, и годишното количеството на всеки продукт.
 
А.2. Други приходи
 
Таблица 15. Други приходи
            лева)
Други Предходна          
приходи година/          
(вид) последен I година II година III година IV година V година
  отчетен          
  период          
А Б В Г Д Е Ж
 
 
 
 
 
Общо
* Кандидатът посочва други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност, посочени в табл. 13 "Производствена и търговска програма", в колона А; стойността на реализираните други приходи по вид, за предходната година (отчетен период), в колона Б; предвижданата стойност на други приходи през първата година от периода на бизнес плана, в колона В; предвижданата стойност на други приходи за целия период на бизнес плана, в колони Г и Д; за "Общо" се вписват сумите по колони Б, В, Г и Д.
 
 
Б. Разходи
 
Б.1. Разходи за дейността
 
Таблица 16. Разходи за суровини, материали и външни услуги
            лева)
Вид на Предходна          
разходите година/          
  последен I година II година III година IV година V година
  отчетен          
  период          
А Б В Г Д Е Ж
 
 
 
 
 
Общо
* Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността (която ще се подпомогне чрез инвестициите, за които се кандидатства), в колона А; стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период), в колона Б; прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан в бизнес плана, колона В; сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в бизнес плана, се вписват в колони Г и Д; за "Общо" се вписват сумите по колони Б, В, Г и Д.
 
Таблица 17. Разходи за заплати и социални осигуровки
          (лева)
Вид на персонала Брой на Месечно Общо Социални Общо за
  заетите лица възнаграждение заплати за осигуровки** година
      година    
А Б В Г Д Е
Предходна година / последен отчетен период
Управленски          
Административен          
Производствен          
Общо          
I година
Управленски          
Административен          
Производствен          
Общо          
II година
Управленски          
Административен          
Производствен          
Общо          
III година
Управленски          
Административен          
Производствен          
Общо          
IV година
Управленски          
Административен          
Производствен          
Общо          
V година
Управленски          
Административен          
Производствен          
Общо          
*Кандидатът описва подробно разходите за заплати и социални осигуровки, като посочва: заетия персонал по групи (управленски, административен, производствен) както за предходната година, така и за всички прогнозни години, включени в бизнес плана, в колона А; броя на заетия персонал (по години и по групи), в колона Б; месечното възнаграждение на персонала по групи, в колона В; годишната сума на разходите за заплати, в колона Г (тази сума се получава след попълване на колони Б и В; сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след това се умножава по 12 месеца); социалните осигуровки (по години и по групи), в колона Д; общите разходи за заплати и социални осигуровки, в колона Е (тази сума се получава, като се съберат сумите от колони Г и Д); за "Общо" се вписва сумата на разходите по години от колона Е.
**Социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя.
 
Таблица 18. Разходи за амортизация (амортизационен план)
          (лева)
Актив Дата на цена на Период на Амортиза- Амортизационна квота
  придобиване придобиване експлоатация ционна норма предходна I г. II г. III г. IV г. V г.
          година/          
          последен          
          отчетен          
          период          
А Б В Г Д Е Ж З И Й К
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Общо                    
* Кандидатът подробно описва разходите за амортизация (използваният метод на амортизация трябва да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане), като посочва: вида на актива, в колона А; датата на придобиване на описаните активи, в колона Б; цена на придобиване на описаните активи, в колона В; периода на експлоатация на описаните активи, в колона Г; амортизационната норма на описаните активи, в колона Д; годишната сума на разходите за амортизация, в колони Е, Ж, З, И, Й и К; за "Общо" се вписва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З, И, Й и К.
 
 
Б.2. Финансови разходи
 
2.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта
 
Таблица 19. Погасителен план на привлечените средства
        (лева)
Години Остатъчна сума Лихви Главници Остатъчна сума в
  в началото на годината     края на годината
А Б В Г Д
Предходна година/        
последен отчетен период        
I година        
II година        
III година        
IV година        
V година        
Кандидатът прави погасителен план на привлечените средства, свързани с проекта, и се включват: годините, за които ще бъде погасен кредитът, в колона А; остатъчната сума в началото на годината, в колона Б; лихвата по години, в колона В; главницата по години, в колона Г; остатъчната сума в края на годината, в колона Д.
В случай че кандидатът ползва приходите от дейността, описана в бизнес плана за погасяване на други кредити извън тези, свързани с проекта, той следва да включи и погашенията по тях в табл. 19.
 
Таблица 20. Разходи за лихви
            (лева)
Вид на кредита Предходна година/ I година II година III година IV година V година
  последен отчетен период          
А Б В Г Д Е Ж
 
 
 
Общо
 
* Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити, описани в таблица 19, като посочва: вида на кредита, в колона А; разходите за лихви за предходната година (отчетен период), в колона Б; прогнозните разходи за лихви за целия период, описан в бизнес плана, в колони В, Г и Д; за "Общо" се вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г и Д.
 
Б.3. Други разходи
 
Таблица 21. Други разходи
            (лева)
Други разходи Предходна година/ I година II година III година IV година V година
  последен отчетен период          
А Б В Г Д Е Ж
 
 
 
Общо
* Кандидатът подробно описва всички други разходи (които са свързани с инвестицията, както и такива, които произтичат от приходите, посочени в табл. 15 "Други приходи"), като посочва: вида на разходите, в колона А; сумата на описаните разходи по вид за последната година (отчетен период), в колона Б; прогнозната сума на описаните разходи (по вид) за разглеждания период, в колони В, Г и Д; за "Общо" се вписва сумата на "другите разходи" по години от колони Б, В, Г и Д.
 
Б.4. Себестойност
 
Таблица 22. Себестойност на единица продукция
          (лева)
Вид на продукта Видове ресурси, К-во за Мярка Единична Стойност на разходите
  необходими за единица   цена за единица продукция
  производство на продукция     по вид
  единица продукт        
А Б В Г Д Е
           
           
Общо          
           
           
Общо          
           
* Кандидатът описва: вида на всеки от продуктите, посочени в табл. 13 "Производствена и търговска програма" и табл. 15 "Други приходи" (ако е приложимо), в колона А; видове ресурси (суровини, материали, външни услуги и др.), необходими за производство на единица продукция, в колона Б; количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция, в колона В; мярка (грам, килограм, брой и др.) на количеството от колона В, в колона Г; единична цена на всеки вид ресурс, в колона Д; стойност на всеки вид ресурс, в колона Е; за "Общо" в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция.
 
 
VIII.3. Прогнози за нетните парични потоци на проекта и другите дейности, осъществявани от кандидата
 
А. Прогноза за нетните парични потоци на проекта
 
Таблица 23. Прогноза за нетните парични потоци на проекта
          (лева)
Индекс Предходна година/ I година II година III година IV година
  последен отчетен        
  период        
А Б В Г Д Е
I. Приходи:          
1. Приходи от продажби          
2. Други приходи          
Общо приходи (1+2)          
II.Разходи          
А. Разходи за дейността:          
3. Разходи за суровини, материали и          
външни услуги          
4. Разходи за амортизация          
5. Разходи за заплати и социални          
осигуровки          
6. Други разходи          
Б. Финансови разходи:          
7. Разходи за лихви          
Общо разходи (3+4+5+6+7)          
III. Печалба преди облагане (I-II)          
IV. Данъци и такси          
V. Печалба след облагане (III-IV)          
VI. Главници по кредити          
VII. Финансиране по програмата          
VIII. Нетен паричен поток (V+4+VII)          
           
* Попълва се:
I. Приходи: ред 1 - данните от табл. 13. Производствена и търговска програма; ред 2 - данните от табл. 15. Други приходи.
II. Разходи: ред 3 - данните от табл. 16. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 - данните от табл. 18. Разходи за амортизация; ред 5 - данните от табл. 17. Разходи за заплати и социални осигуровки; ред 6 - данните от табл. 21. Други разходи; ред 7 - данните от табл. 20. Разходи за лихви.
III. Печалба преди облагане (I-II): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II. Разходи (общите разходи).
IV. Данъци и такси: данъци и такси съобразно националното законодателство.
V. Печалба след облагане (III-IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV. Данъци и такси.
VI. Главници по кредити: данните от табл. 19. Погасителен план на привлечените средства.
VII. Финансиране по програмата: сумата на финансиране по програмата.
VIII. Нетен паричен поток (V+4+VII): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията и финансирането по програмата.
 
Б. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
 
Таблица 24. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
          (лева)
Индекс Предходна година/ I година II година III година IV година
  последен отчетен        
  период        
А Б В Г Д Е
I. Приходи:          
1. Приходи от продажби          
2. Други приходи          
Общо приходи (1+2)          
II.Разходи          
А. Разходи за дейността:          
3. Разходи за суровини, материали и          
външни услуги          
4. Разходи за амортизация          
5. Разходи за заплати и социални          
осигуровки          
6. Други разходи          
Б. Финансови разходи:          
7. Разходи за лихви          
Общо разходи (3+4+5+6+7)          
III. Печалба преди облагане (I-II)          
IV. Данъци и такси          
V. Печалба след облагане (III-IV)          
VI. Главници по кредити          
VII. Финансиране по програмата          
           
* В тази таблица се попълват приходите, разходите и т.н., съгласно указаното в самата таблица, от дейности, които не са свързани с дейността, в която се инвестира.
 
 
IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели
 
X. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели
 
1. Нетна настояща стойност (NPV)
I. Определение:
NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необходимо и достатъчно условие е NPV да бъде положително число, т.е. NPV > 0.
 
II. Формула за изчисление:
Изчисляване NPV на проекта:


където:
NCF е нетният паричен поток;
I0 - Сума на инвестицията и прогнозната сума на амортизациите на придобитите преди датата на подаване на заявлението за подпомагане активи;
NPV - нетната настояща стойност;
r - дисконтовият процент (9 %);
n - броят години, за които е изготвен бизнес планът;
t - периодът, равен на една година.

Забележки:
NPV > 0 - положителната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток е по-голяма от разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна;
NPV < 0 - отрицателната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток през периода на инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за инвестицията;
NPV = 0 - нетната настояща стойност, равна на нула, показва, че сумата от паричните потоци на проекта е точно толкова, че да се възвърне инвестираният капитал.
 
2. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
 
I. Определение:
Показателят NPV е минимален критерий за ефективност на инвестицията, но не е достатъчен, затова е необходимо да се изчисли и показателят IRR.
 
II. Формула за изчисление:


където:
IRR е вътрешната норма на възвръщаемост;
r1 - дисконтовият процент, при който NPV1 > 0;
r2 - дисконтовият процент, при който NPV2 < 0.

 
3. Индекс на рентабилност (PI)
 
I. Определение:
Индексът на рентабилност (PI) представлява дохода, който всеки един инвестиран лев ще осигури. Проектът се допуска за одобрение, ако PI >1, тъй като такава стойност на PI осигурява ефективността на инвестицията.
 
II. Формула за изчисление:
1. Изчисляване PI на проекта


където:
PI е индексът на рентабилност;
NCF - нетният паричен поток;
I0 - Сума на инвестицията и прогнозната сума на амортизациите на придобитите преди датата на подаване на заявлението за подпомагане активи;
r - дисконтовият процент (9 %);
n - броят години, за които е изготвен бизнес планът;
t - периодът, равен на една година.

 
4. Срок на откупуване (PBP)
 
I. Определение:
Срокът на откупване e очакваният брой години, за които се възвръща направената инвестиция.
 
II. Метод за изчисление:
PBP е срокът на откупуване на инвестицията в години;
I0 - Сума на инвестицията и прогнозната сума на амортизациите на придобитите преди датата на подаване на заявлението за подпомагане активи;
n - броят години, за които е изготвен бизнес планът;
t - периодът, равен на една година.Приложение № 4 към чл. 23, ал. 1, т. 6


Списък на стандартите на Общността, за постигането на които се предоставя финансова помощ по реда на тази наредба
Стандарт ЕU законодателство Национално Крайна дата Вид на инвестицията*
      законодателство за постигане на  
        съответствие  
        съгл. чл. 23, ал. 6  
1 2 3 4 5 6
1. Маркетингови Регламент (EC) Наредба 1.04.2009 Закупуване и инсталиране
  стандарти за №1906/1990 № 32/23.03.2006   на нови машини и
  пазара на месо от   за окачествяване,   оборудване за
  домашни птици Регламент (EC) съхраняване и   подобряване на
    №1538/1991 предлагане на   производствения процес и
      пазара на месо и   определяне на
    Регламент (EO) субпродукти от   несвързаната вода в
    №1029/2006 домашни птици   кланиците.
          Изграждане и/или
          модернизиране на
          лаборатории за нуждите
          на производството.
2. Минимални Директива Наредба № 22 от 01.05.2009 Закупуване/придобиване,
  стандарти за 93/119/ЕС/22.12.1993 14.12.2005 г. за   изграждане и
  защита и хуманно за защита на намаляване на   модернизиране на сгради
  отношение към животните при клане минимум на   и други недвижими активи
  животните и   страданията на   необходими за въвеждане
  намаляване до   животните по   на минимални стандарти
  минимум на   време на клане   за защита и хуманно
  страданията им по   или умъртвяване   отношение към животните
  време на клане       и намаляване до минимум
          на страданията им по
          време на клане,
          включително опазващи
          компонентите околната
          среда.
          Закупуване и/или
          инсталиране на нови
          машини и
          оборудване/инструменти
          за въвеждане на
          минимални стандарти за
          защита и хуманно
          отношение към животните
          и намаляване до минимум
          на страданията им по
          време на клане,
          включително опазващи
          компонентите околната
          среда.
3. Изисквания за Регламент (ЕО) НАРЕДБА 01.09.2009 Закупуване и инсталиране
  хигиена на №183/2005 № 91/ 4.08.2006 за   на нови машини и
  фуражите   хигиена на   оборудване за
      фуражите   подобряване на
          производствения процес и
          контрол на качеството и
          безопасността на
          суровините и храните.
          Сертифициране по НАССР
          (Анализ на опасностите и
          контрол на критичните
          точки) съгласно чл. 6 от
          Регламент (ЕО)
          №183/2005.
4. Основни принципи Регламент (ЕО) Закон за храните 14.04.2009 Изграждане, придобиване
  и изисквания по №178/2002 за Закон за   и модернизиране на
  Закона за основните принципи, стоковите борси и   сгради и други недвижими
  храните, изисквания и тържищата   активи необходими за
  въвеждащи процедури за     производството.
  Европейското безопасност на     Закупуване и инсталиране
  законодателство храните     на нови машини и
  и процедурите за Регламент (ЕО)     оборудване за
  безопасност на №2200/1998 за     подобряване на
  храните общата организация     производствения процес и
  HАCCP на пазара на     маркетинга в т.ч. за
  „Анализ на плодове и зеленчуци     пакетиране, охлаждане,
  опасностите и       замразяване, сушене и
  контрол на       съхраняване.
  критичните точки        
  и ръководство за        
  прилагането му"        
5. Добри Регламент (ЕО) Закон за храните 14.04.2009 Изграждане, придобиване
  земеделски №178/2002 Закон за   и модернизиране на
  практики Регламент (ЕО) стоковите борси и   сгради и други недвижими
    №2200/1998 тържищата   активи необходими за
          производството.
          Закупуване и инсталиране
          на нови машини и
          оборудване за
          подобряване на
          производствения процес и
          маркетинга, в т.ч. за
          преработка, пакетиране,
          охлаждане, замразяване,
          сушене и съхраняване.
6. "Добри търговски Регламент (ЕО) Закон за храните 14.04.2009 Внедряване на добри
  и/или №178/2002 Закон за   търговски и/или
  производствени   стоковите борси и   производствени практики.
  практики" Регламент (ЕО) тържищата   Изграждане и
    №2200/1998     модернизиране на сгради
          и други недвижими активи
          необходими за
          производството и
          маркетинга. Закупуване и
          инсталиране на нови
          машини и оборудване за
          подобряване на
          производствения процес и
          маркетинга.
7. Защита на Директива НАРЕДБА 02.12.2009 Изграждане и
  здравето на 83/477/ЕЕС № 9/04.08.2006   модернизиране на сгради
  работещите,   за защита на   и други недвижими активи
  включително за   работещите от   необходими за
  предотвратяване   рискове, свързани   производството и
  на съществуващи   с експозиция на   маркетинга. Закупуване и
  или потенциални   азбест при работа   инсталиране на нови
  рискове от       машини и оборудване за
  експозиция на       подобряване на
  азбест при работа       производствения процес и
          маркетинга, включително
          специално оборудване за
          предпазване здравето на
          работещите.
8. Минимални Директива НАРЕДБА 09.2009 Изграждане и
  изисквания за 86/188/ЕЕС № 6/15.08.2005 за   модернизиране на сгради
  предпазване на   минималните   и други недвижими активи
  работещите от   изисквания за   необходими за
  съществуващи   осигуряване на   производството и
  или   здравето и   маркетинга. Закупуване и
  потенциални   безопасността на   инсталиране на нови
  рискове за   работещите при   машини и оборудване за
  здравето и   рискове, свързани   подобряване на
  безопасността,   с експозиция на   производствения процес и
  свързани с   шум   маркетинга, включително
  експозиция на       специално оборудване за
  шум, особено       предпазване здравето на
  риск от       работещите.
  увреждане на        
  слуха        
9. Минимални Директива НАРЕДБА 07.2008 Изграждане и
  изисквания за 2002/44/ЕС № 3/05.05.2005 за   модернизиране на сгради
  предпазване на   минималните   и други недвижими активи
  работещите от   изисквания за   необходими за
  съществуващи   осигуряване на   производството и
  или потенциални   здравето и   маркетинга. Закупуване и
  рискове за   безопасността на   инсталиране на нови
  здравето и   работещите при   машини и оборудване за
  безопасността,   рискове, свързани   подобряване на
  свързани с   с експозиция на   производствения процес и
  експозиция на   вибрации   маркетинга, включително
  вибрации при       специално оборудване за
  работа       предпазване здравето на
          работещите.
10. Минимални Директива НАРЕДБА 09.2008 Закупуване и инсталиране
  изисквания за 90/270/ЕЕС № 7/15.08.2005 за   на нови машини и
  безопасна   минималните   оборудване за
  условия при   изисквания за   подобряване на
  работа с монитори   осигуряване на   производствения процес и
      здравословни и   маркетинга, включително
      безопасни   специално оборудване за
      условия на труд   предпазване здравето на
      при работа с   работещите.
      видеодисплеи    
11. Индустриално Директива 96/61/ЕС Закон за 31.12.2014 Изграждане и
  замърсяване   опазване на   модернизиране на сгради
  съгласно   околната среда   и други недвижими активи
  приложение ІV от   Наредба   необходими за
  Закона за   за условията и   производството и
  опазване на   реда за издаване   маркетинга. Закупуване и
  околната среда   на комплексни   инсталиране на нови
      разрешителни   машини и оборудване за
          опазване компонентите на
          околната среда.
*Забележка - Допустимите инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността трябва да са в съответствие и с допустимите разходи по чл. 23 на настоящата наредба


Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1, т. 7


Списък на действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти"
Стандарт ЕU законодателство Национално Дата на Вид на инвестицията
законодателство     приключване  
      на преход-  
      ния период  
Предприятия с пре- Гласуван проект на Наредба № 5 от 2006 г. 31.12.2009 г. Изграждане, придоби-
ходен период в сек- Решение на заседание за "Хигиена на храните"   ване и модернизиране
торите "мляко и на Постоянен ветерина- Наредба № 36 от 2006 г.   на сгради и други не-
млечни продукти" и рен комитет в Брюксел за специфичните изисква-   движими активи, необ-
"месо и месни про- No SANCO/10202/2007 ния при производство,   ходими за производ-
дукти" за постигане Rev. 1 (POOL/D4/2007/ транспортиране и пуска-   ството.
на съответствие с 10202/10202R1-EN)/ не на пазара на суровини   Закупуване и инстали-
действащи стандарти 11.09.2007 и храни от животински   ране на нови машини и
на Общността Регламент (EC) произход   оборудване за подобря-
  № 852/2004     ване на производствения
  Регламент     процес, в т.ч. за: подоб-
  № 853/2004     ряване и контрол на
        качеството и безопас-
        ността на суровините и
        храните; преработка,
        пакетиране, охлаждане,
        замразяване, сушене и
        съхраняване.
*Забележка. Допустимите инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността трябва да са в съответствие и с допустимите разходи по чл. 23.


Приложение № 6 към чл. 23, ал. 4

(Предишно Приложение № 6 към чл. 23, ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)


  Списък на селските райони
   
Област Общини
   
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 6а към чл. 23, ал. 25

(Ново - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., предишно Приложение № 6а към чл. 23, ал. 22 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)


     
    (Дата)
     
     
(Име и адрес на кандидата)    
     
   
  (Име и адрес на оферента)
 
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
 
Бихме искали да ни представите оферта за:
 
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента.
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване.
3. Цена, включваща и описание на ДДС.
4. Валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или доставена лично.
 

Подпис....................................

(печат)

(име на кандидата).

 


Приложение № 6б към чл. 25, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ

 

1.

Подписаният

 

 

(трите имена на декларатора)

в качеството си на

 

 

(управител/председател/представител/друго)

Наименование на ползвателя на помощ по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

 

2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Седалище и адрес на управление:

 

3.2.

Адрес за кореспонденция:

(Попълва се само ако е различен от адреса на управление по т. 3.1)

 

4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008):

Дейности, които предприятието

извършва

(код по КИД-2008)

Относителен дял на нетните приходи от продажби

в % през:

година "Х-1"*

година "Х"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

5.

Отраслова принадлежност на предприятието

според основната му дейност по код КИД-2008.

(Изписва се код по КИД-2008 и съответното му наименование.)

 

6.

Вид на предприятието:

(Отбележете със знака Х.)

голямо

средно

малко

микро-

 

 

 

 

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година "Х":

Собствеността на предприятието е:

Относителен дял от капитала в %:

Държавна

 

Общинска

 

Частна

 

Общо:

100.00

8.

Налице ли е партньорство** с лице от Република България?

Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са обект на тази декларация.

(В случай, че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от партньора/ите.)

ДА

НЕ

8а.

Ако в т. 8 сте посочили "ДА", моля да попълните следната информация за партньора/ите:

Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

9.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/разделяне? (Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.)

Ако сте посочили "ДА", моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.

ДА

НЕ

Декларация за преобразуване

Години

Наименование на лицата, участващи в преобразуването

ЕИК/

БУЛСТАТ

Администратор на помощ (наименование и ЕИК/

БУЛСТАТ)

Разходи, за които е предоставена помощта/

цел на помощта

(с думи)

Общ размер на помощта = a+b+c

+d+e

(в лв.)

Размер на предоставената минимална помощ, лв.

в т.ч. за дейност/и

"шосеен транспорт"

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20081

УОИИ, съгласно Регламент (ЕС) 360/2012 2

по Регламент 1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20133

по Регламент (ЕО) 875/2007 и Регламент (ЕС) 717/2014 4

a

b

c

d

e

Година "Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

?(a+b+

c+d+e)

?a

?b

?c

?d

?e

10.

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви "а" - "г" от Регламент (ЕС) № 1407/2013:

Ако сте посочили "ДА", попълнете следната информация за предприятията, които образуват "едно и също предприятие":

ДА

НЕ

Наименование:

ЕИК/БУЛСТАТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

През предходните две години (година "Х-1" и година "Х-2") и през текущата година "Х" до датата на декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както и като "едно и също предприятие" съгласно т. 10, следните минимални помощи (получени на територията на Република България***):

Получател/и (посочва се ЕИК/

БУЛСТАТ)

Администратор на помощта

(наименование и ЕИК/

БУЛСТАТ)

Разходи, за които е получена помощта/цел на помощта

(с думи)

Общ размер на помощта = a+b+

c+d+e

(в лв.)

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните прагове:

a

b

c

d

e

шосеен транспорт

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013 или Регламент (ЕО)1998/20085

УОИИ, съгласно Регламент (ЕС) 360/2012 6

по Регламент 1535/2007 или Регламент (ЕС) 1408/20137

по Регламент (ЕО) 875/2007 и Регламент (ЕС) 717/2014 8

до левовата равностойност на

100 000 евро

 

до

левовата равностойност на

200 000 евро

до левовата равностойност на

500 000 евро

до левовата равностойност на

15 000 евро

 

до левовата равностойност на

30 000 евро

Година

"Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година

"Х-2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

?(a+b+

c+d+e)

?a

?b

?c

?d

?e

Когато кандидатът не е получил минимални помощи в таблицата по т. 11, попълва "0".

12.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")9:

ДА

НЕ

13.

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) № 1407/201310:

ДА

НЕ

13а.

Попълва се при положителен отговор в т. 13.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

14.

Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.):

ДА

НЕ

14а.

Попълва се при положителен отговор в т. 14.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 500 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2"):

ДА

НЕ

Неприложимо

15.

Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013):

ДА

НЕ

15а.

Попълва се при положителен отговор в т. 15.

Общият размер на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")11:

ДА

НЕ

Неприложимо

16.

Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите:

ДА

НЕ

16а.

Попълва се при положителен отговор в т. 16.

Общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", е до левовата равностойност на 30 000 евро за период от три последователни години (години "Х", "Х-1" и "Х-2")12:

ДА

НЕ

Неприложимо

17.

В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за дейността, за която се кандидатства по мярката:

(Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности.)

ДА

НЕ

18.

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова декларация в срок от 5 работни дни от датата на промяната.

19.

Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

                                                                           

* Година "Х-1" е годината, предхождаща текущата година - година "Х".

** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).

***Помощи, получени на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, не са обект на тази декларация.

 

1 Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

2 Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).

3 Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

4 Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

5 Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

6 Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.04.2012 г.).

7 Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

8 Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).

9 Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

10 Съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ (ОВ 379 от 28.12.2006 г.) и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

11 Съгласно Регламент (ЕС) № 1535/2007 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в селскостопанския сектор (ОВ L 337 от 21.12.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

12 Съгласно Регламент (ЕО) № 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ в сектора на рибарството (ОВ L 193 от 25.07.2007 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.).


Дата: ………………20_ _ г. Декларатор: ……………………….….Приложение № 7 към чл. 26, ал. 3

(Предишно Приложение № 7 към чл. 26, ал. 2 - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Долуподписаният (-ната) __________________________________________________________________________________ ,
(собствено бащино фамилно име)
ЕГН ________________________________, притежаващ/а лична карта № _______________________________ , издадена на
___________________________________от МВР - гр. __________________________________________, в качеството ми на
(дата на издаване) (място на издаване)
________________________________________________________________________________________________________ ,
представляващ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - изпълнителен директор, управител и др.)
_______________________________________________________________________________________________ , вписано в
(наименование на кандидата)
търговския регистър по фирмено дело № ____________________________ по описа за ___________________________ г. на
___________________________ окръжен (градски) съд, със седалище __________________________ и адрес на управление
_______________________ , БУЛСТАТ _______________________
 
ДЕКЛАРИРАМ, че
А. Представляваното от мен предприятие/организация:
1. Не е получило минимална помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 0
2. Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до  
датата на деклариране на помощта, която е обявена като минимална помощ (de minimis)  
по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006, на обща стойност (с натрупване) ........................... лв. ...................................................... (словом), както следва: 0
........................ лв. ............................ (словом) за .............. година  
........................ лв. ............................ (словом) за .............. година  
........................ лв. ............................ (словом) за .............. година  
 
Б. Предприятие партньор/свързано предприятие по смисъла на чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия:
1. Не е получило минимална помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 0
2. Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до  
датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis), на  
обща стойност (с натрупване) ................................... лв. ....................................... (словом),  
както следва: 0
........................ лв. ............................ (словом) за .............. година  
........................ лв. ............................ (словом) за .............. година  
........................ лв. ............................ (словом) за .............. година  
Вярната информация се зачертава. В т. 2 се посочват видът и източникът на минималната помощ и видът на разходите.
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
   
Дата:
Подпис: ...........................................................................................................................................


Приложение № 8 към чл. 31, ал. 3, т. 2

(Предишно приложение № 8 към чл. 27, ал. 5 и чл. 31, ал. 2, т. 2 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)


Критерии за избор (оценка) на проекти
Критерии Показател Точки Макс.
        брой
        точки
1. Инвестиции, директно Над 30 % от допустимите инвести- "над 80 %" - 55 точки  
  насочени за опазване на ционни разходи са директно свър- "над 50 %" - 40 точки  
  околната среда зани с опазване компонентите на "над 30 %" - 15 точки  
    околната среда    
2. Инвестиции за привеждане Над 30 % от допустимите инвести- "над 80 %" - 55 точки  
  на предприятията в съответ- ционни разходи са за привеждане "над 50 %" - 40 точки  
  ствие с действащи изисквания на предприятието в съответствие "над 30 %" - 15 точки  
  на ЕО в секторите "мляко и с действащи изисквания на ЕО в    
  млечни продукти" и "месо и секторите "мляко и млечни продукти"    
  месни продукти" и "месо и месни продукти" съгласно    
    приложение № 5    
3. Инвестиции за привеждане на Над 30 % от допустимите инвести- "над 80 %" - 55 точки 55
  предприятията в съответствие ционни разходи са за привеждане "над 50 %" - 40 точки  
  с нововъведени стандарти на на предприятието в съответствие "над 30 %" - 15 точки  
  ЕО (само за микро- с нововъведени стандарти на    
  предприятия) Общността съгласно    
    приложение № 4    
4. Инвестиции за производство Над 30 % от допустимите инвести- "над 80 %" - 55 точки  
  на биоенергия и/или за по- ционни разходи са за производство "над 50 %" - 40 точки  
  добряване на енергийната на биоенергия и/или за подобряване "над 30 %" - 15 точки  
  ефективност на енергийната ефективност    
5. Подпомагане на земеделски Предприятието е/ще преработва "да" - 10 точки 10
  производители и собственици над 50 на сто собствена суровина,    
  и/или ползватели на гори да включително от земеделски произ-    
  добавят стойност водители или собственици и/или    
    ползватели на гори, притежаващи    
    над 10 на сто дял от предприятието    
6. Подкрепа за микро- и малки Предприятието е класифицирано "микро" - 10 точки 10
  предприятия като микро- или малко съгласно "малко" - 5 точки  
    препоръката на ЕС 2003/361/EC    
7. Подпомагане на предприятия Над 75 % от допустимите инвести- "да" - 10 точки 10
  от селски райони ционни разходи е/ще бъдат извърш-    
    вани в селски район съгласно    
    приложение № 6    
8. Подпомагане на сътрудни- Предприятието има сключени "над 75 %" - 15 точки 15
  чеството между земеделски договори с регистрирани земеделски "над 50 %" - 10 точки  
  производители или собстве- производители за изкупуване на    
  ници на гори и преработва- продукцията или със собственици    
  телни предприятия и/или ползватели на гори за изкупу-    
    ване на дървесината в размер над    
    50 на сто от преработваната суровина    
    през първата година на бизнес плана    
Общо       100
Забележки:
(1) Инвестициите, свързани с производството на биоенергия, се отчитат само по критерий № 4.
(2) Инвестициите, свързани с въвеждане на нови стандарти за опазване компонентите на околната среда, се отчитат само по критерий № 3.
(3) Предприятия, получили подкрепа/изпълняващи проект по Програма САПАРД, не получават точки по критерии № 2 и № 3.


Приложение № 9 към чл. 30, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони -
Европа инвестира в селските райони
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
по
Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"
Информация за предложението  
   
Наименование на кандидата  
   
Подробно наименование на проекта  
За служебно ползване:  
Уникален идентификационен номер на проекта (УИН): ..............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
I. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА
 
1. Основни данни
Попълва се от кандидата
Пълно наименование на юридическото лице (ЮЛ)/ЕТ
 
Юридически статут  
Единен идентификационен код към Агенцията по вписванията  
 
Седалище: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Адрес на управление:
Град/село: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
пощенски код:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
област: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
община: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
улица: ________________________________________ №: ____________________
телефон: _________________ факс: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
е-mail: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
интернет страница ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обслужваща банка
IBAN: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BIC код: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Име и адрес на банката: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Управител на ЮЛ:
Име: _________________________________ фамилия: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
презиме: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
лична карта №: _______________________________________, издадена от: ____________________________ на: __________________________________________________________________________________________________________________
ЕГН: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
е-mail: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Попълва се от упълномощено лице, в случай че документите не се подават лично от кандидата.
Пълномощно №___________________/дата: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Име: _________________ фамилия: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
презиме: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
лична карта №: _______________________, издадена от: ____________________ на: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
ЕГН: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
е-mail: ____________________________
 
Номер на договора, сключен по реда на Наредба № 16 от 2001 г., по който не е платено или отказано да се плати (в случай че има такъв договор)
.........................................................
Номер на заповедта/номера на заповедите на министъра на околната среда и водите за обявяване на местата по националната екологична мрежа Натура 2000, върху които се осъществява проектът (в случай че са включени такива места)
.........................................................
2. Кандидатствам за _________ пореден път за подпомагане по мярка 123
(Опишете стойността на всяка финансова помощ)
Стойност на първата финансова помощ: _____________ евро и
уникален идентификационен номер на проекта (УИН) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стойност на втората финансова помощ: _____________ евро и
уникален идентификационен номер на проекта (УИН) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Общата стойност на финансовата помощ до момента е: ________________евро
2.1. Подпомаган съм за изпълнение на проект/и по мярка "Преработка и маркетинг на селскостопански и рибни продукти" по Програма САПАРД.
да 0 не 0
3. Описание на финансовия и оперативния капацитет на кандидата  
(Попълнете съгласно декларация за обстоятелства по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия)  
Представляваното от мен (нас) предприятие(1) е:  
0 Независимо предприятие
0 Предприятие партньор
0 Свързано предприятие
Представляваното от мен (нас) предприятие за .................................. финансова година е(2):  
микро- 0 малко 0 средно 0 междинно 0
       
Средносписъчен брой на персонала Годишен оборот (хил. лв.) Стойност на активите (хил. лв.) Печалба*/загуба* (хил. лв.)
Цифром: Цифром: Цифром: Цифром:
       
Словом: Словом: Словом: Словом:
       
Забележка. Данните се определят на годишна база и се отнасят за последния одобрен финансов отчет. В случаите на новообразувани малки и средни предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.
*Отбележете с "+" печалбата, с "-" загубата.
 
II. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Цели на проекта
(Моля посочете целите на проекта)
 
Дейностите по проекта допринасят за: Да
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията чрез: 0
а. по-добро използване на факторите за производство 0
б. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии 0
в. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост 0
Постигане на съответствие със стандартите на Общността 0
Подобряване опазването на околната среда 0
2. Кандидатствам за следните инвестиции  
Вид на инвестициите Да
   
1. За преработка на продукти от приложение № 1 в продукти от приложение № 1 0
2. За маркетинг на продукти от приложение № 1 0
3. Инвестиции, свързани с увеличаване с 10 на сто на размера на субсидията, по бюджета на Европейски план за икономическо възстановяване за: 0
Сгради и оборудване в сектор производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти 0
Сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадъчните води от производството 0
3а. Инвестиции, свързани само с увеличаване с 10 на сто на размера на субсидията, извън бюджета по Европейски план за икономическо възстановяване, в т.ч. във:  
Сектор мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти:  
· За преработка на продукти от приложение № 1 в продукти от приложение № 1 0
· За преработка на продукти от приложение № 1 в продукти извън приложение № 1 0
Сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието 0
Сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието 0
Сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието 0
Сгради и оборудване в сектор производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти 0
Сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадъчните води от производството 0
3. Кандидатствам за инвестиции в следния сектор
  Сектори Да
1. Мляко и млечни продукти, с изключение на преработка, производство и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти 0
2. Месо и месни продукти 0
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби 0
4. Пчелен мед, с изключение на преработка, производство и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти 0
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на преработка, производство и маркетинг на хляб и/или тестени изделия 0
6. Растителни и животински масла и мазнини, с изключение на преработка, производство и/или маркетинг на маслиново масло 0
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, но с изключение на преработка, производство и/или маркетинг на тютюн и на захар и/или сладкарски изделия 0
8. Готови храни за селскостопански животни (фуражи) 0
9. Гроздова мъст, вино и оцет 0
10. Производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти 0
11. Преработка и/или маркетинг на горски продукти 0
4. Кандидатствам за инвестиции в следните дейности  
Вид Стойност,
  лева
Материални  
Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения  
Закупуване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за производството  
Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, в т.ч. за:  
1. преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията  
2. производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси  
3. опазване компонентите на околната среда  
4. производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1  
5. подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните  
Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството и реализацията на продукцията  
Изграждане и/или модернизиране, включително оборудване на лаборатории за нуждите на производствения процес  
Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно приложение № 4  
Инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти" съгласно приложение № 5  
Закупуване на земя за изграждане на недвижими активи, свързани с производствената дейност  
Нематериални  
Инвестиции за покриване на международно признати стандарти, в т.ч. за:  
а) въвеждане на системи за управление на предприятието, в т.ч. ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии  
b) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки)  
c) въвеждане на Добри производствени практики в предприятието  
Закупуване на софтуер  
Разходи, свързани с изпълнение на дейностите по проекта по чл. 23, ал. 1, т. 11  
Разходи за изготвяне на бизнес план  
5. Продължителност на изпълнение на инвестиционния проект - ................... месеца  
6. Място на извършване на инвестицията  
7. Обосновка на кандидата при заявяване на по-високия процент на субсидията при кандидатстване за инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието  
 
III. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
(Моля при подаването им документите да бъдат подредени в посочения ред)
Документи, свързани с допустимостта на кандидата  
1. Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, и таблиците от бизнес плана във формат "xls" 0
2. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата 0
4. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР 0
5. Копие от удостоверение от Държавната комисия за стоковите борси и тържищата за регистрация на пазар на производители (в случай на кандидат, който е пазар на производители) 0
6. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата 0
7. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
8. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за подпомагане, съгласно Закона за счетоводството (не се изисква за кандидати, създадени през годината на кандидатстване) 0
9. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за подпомагане, съгласно Закона за счетоводството (не се изисква за кандидати, създадени през годината на кандидатстване) 0
10. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за подпомагане, съгласно Закона за счетоводството (не се изисква за кандидати, създадени през годината на кандидатстване) 0
11. Справка-декларация за приходите от продажби по видове дейности през предходната година (по образец) (не се изисква за кандидати, създадени през годината на 0
  кандидатстване)
12. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена 0
13. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия (по образец) 0
14. Декларация за минимални помощи (по образец) 0
15. Декларация към чл. 11, ал. 8, т. 1 (посочена в приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2) 0
16. Декларация за нередности 0
  Документи, свързани с допустимостта на инвестицията и разходите  
1. Копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС. Доставчиците или изпълнителите по договорите трябва да бъдат регистрирани за местни лица в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а чуждестранните лица трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. 0
2. Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите, които да са на хартиен и електронен носител, към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община, заедно с документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват строително-монтажните работи, или учредено право на строеж за срок не по-малък от 6 години след датата на кандидатстване (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията) 0
3. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията) 0
4. Копие от технологичен проект със схема и описание на технологичния процес 0
5. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда (един от двата документа се представя само когато съществува такова изискване съгласно Закона за опазване на околната среда) 0
6. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) само за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 0
7. В случаите по чл. 23, ал. 19 кандидатите представят най-малко три независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента за всяка доставка/услуга, договорирани с един доставчик/изпълнител на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 6а. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС. 0
8. Обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена, в случаите по чл. 23, ал. 19 0
8а. В случаите по чл. 23, ал. 20 кандидатите представят една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро или е за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 6а. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС. 0
9. Копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявление за подпомагане, така и за предвидени за извършване по време на неговото изпълнение и отчитане (при кандидатстване за финансиране на такива услуги) 0
10. Заверени копия от разписки и/или фактури за извършени преди подаване на заявлението за подпомагане разходи, свързани с изпълнение на дейностите по проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико- икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи и те не са основани на договор със съответния изпълнител) 0
11. Копия от споразумения (договори) / писма за намерение с производители или организации на производители на краве мляко или други документи (в случай на преработка на собствено краве мляко), като доказателство, че са осигурени поне 75 на сто от предвижданото за преработка краве мляко за първата прогнозна година от бизнес плана, както и копия от документи, доказващи наличието на млечни квоти (в случай на проекти, свързани с преработка на краве мляко) 0
12. Копия от споразумения (договори) / писма за намерение с производители или организации на производители или други документи (в случай на преработка на собствени суровини) като доказателство, че са осигурени поне 50 % от суровините за преработвателното предприятие, съгласно капацитета му за първата прогнозна година от бизнес плана (с изключение на проекти, свързани с преработка на краве мляко) 0
13. Копия от споразумения (договори) / писма за намерение за реализация на най-малко 50 на сто от готовата продукция за най-малко първата прогнозна година от бизнес плана 0
14. Предписание от БАБХ за въвеждане на действащи стандарти само за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти", които са включени в представения от БАБХ и одобрен от Европейската комисия актуален списък (към датата на подаване на заявлението за подпомагане) 0
15. Предпроектни проучвания за въздействие върху околната среда, както и технически и маркетингови предпроектни проучвания за проекти за производството на биоенергия за продажба 0
16. Предпроектни проучвания в случай на изграждане на нови предприятия 0
17. Копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването - за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем той трябва да бъде в сила най-малко 6 години след датата на кандидатстване и да бъде нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписвания към съответния районен съд 0
18. В случай че се кандидатства за финансиране на покупката на земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост:  
- за вече закупени земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка към датата на закупуването им, както и копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаването на заявлението за подпомагане, в случай че от датата на закупуване са изминали повече от 6 месеца; 0
- за предвидени за закупуване земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.  0
  Документи, свързани с критериите за оценка  
1. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за земеделски производители, които преработват над 50 на сто собствена суровина, включително притежаващи над 10 на сто дял от предприятието на кандидата, или такива, с които кандидатът има сключени договори за сътрудничество (в случай че съответните земеделски производители не са подавали заявление по СЕПП или не са регистрирани в регистъра на БАБХ за съответната стопанска година, към дата на подаване на заявлението за подпомагане), или копие от документ, доказващ собственост и/или право на ползване на гори на собственици и/или ползватели на гори, които преработват над 50 на сто собствена суровина, включително притежаващи над 10 на сто дял от предприятието на кандидата, или такива, с които кандидатът има сключени договори за сътрудничество. 0
2. Документ, доказващ, че кандидатът има сключени договори за сътрудничество със земеделски производители или собственици на гори за преработка на първичните им земеделски/горски продукти 0
Декларирам, че  
Съм запознат/запозната с правилата за предоставяне на финансова помощ по Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" 0
Нямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие" 0
Нямам изискуеми публични задължения към държавния бюджет 0
Получавам/не получавам (зачертайте излишното) финансиране от Структурните фондове, от Кохезионния фонд, по първи стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП) или национални програми за същата инвестиция. В случай на подпомагане помощта е в размер на ...... евро 0
Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията 0
Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис 0
Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от служители на Разплащателната агенция, Министерството на земеделието и храните и упълномощени представители на Европейската комисия 0
Информиран/а съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 54 на наредбата, Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008, както и че те могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите 0
Известно ми е, че за предоставени от мен неверни данни и документи нося наказателна отговорност съгласно действащото в страната законодателство 0
Предоставеният от мен на електронен носител бизнес план е идентичен с представения на хартиен носител. 0
   
Кандидатствам за сума от _________________________лева
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустимите инвестиции)
_________________________________________________________________
дата / име / подпис на кандидата / печат
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ(1)
 
Долуподписаният/ата .............................................................................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ...................................................., притежаващ лична карта № ...........................................................................................................................................................................................................
издадена на .........................................................................................................................................
от МВР - гр. ...................................................................................................................................

(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ........................................................................................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен
код № ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
със седалище .......................... и адрес на управление ..................................................................................................................................................................................................................................
тел.: ................................................................, факс: ...................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ................... - кандидат/ползвател на помощ по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", декларирам, че:
 
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно:
Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
- Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на Управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един за деклариращия и за РА.
 
Дата: ................................ Подпис на деклариращия: .......................
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
 
Държавен фонд "Земеделие" е администратор на лични данни съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214. Държавен фонд "Земеделие" събира и обработва лични данни за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР. Предоставените лични данни на Държавен фонд "Земеделие" за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие на изрично съгласие или в случаите, когато е предвидено в нормативен акт. Кандидатите или ползвателите на помощта по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР представят доброволно на Държавен фонд "Земеделие" следните категории лични данни: трите имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, електронна поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с прилагането, контрола и мониторинга по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР. В случай на упълномощаване Държавен фонд "Земеделие" обработва следните категории лични данни на упълномощеното лице: трите имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни). Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от Държавен фонд "Земеделие", и право на коригиране на същите по реда и условията на Закона за защита на личните данни. Непредоставянето на лични данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията на чл. 31, ал. 7.
 
Таблица за допустимите инвестиции
 
Идентификационен №: ......................................................
Вид на Марка, Коли- Единична Обща Обща Заявен процент Междинно Допустими Одобрено Одобрена
  инвести- модел чество цена сума сума на субсидията плащане инвестиции междинно сума
  цията     без ДДС без ДДС с ДДС       плащане (лева)
        (лева) (лева) (лева)          
1 2 3 4 5 6 7 8 да не да не да не 12
                             
                             
                             
А Сума на инвестицията:          
             
Б Разходи за изготвяне на бизнес план          
  Общи разходи (разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявление за подпомагане, така и за предвидени за извършване по време на неговото изпълнение и отчитане)          
             
В Обща сума (А+Б)          
             
Забележка. Кандидатът попълва колона 6 или колона 7 в зависимост от това, дали кандидатства за разход със или без ДДС. Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция
 
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
(попълва се от кандидати, преработващи само собствени земеделски продукти)
 
Долуподписаният(ата) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ............................, издадена от .............................................. на .......................................................................................................................................................................................
ЕГН ......................., адрес: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
в качеството си на .................................................................................................................................................................................................................................................................................
(представляващ, управител)
на фирма ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на фирмата)
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. За предходната година, обхващаща периода от ................../................ г. до ................../................ г., представляваната от мен фирма/управляваното от мен земеделско стопанство има следните приходи от продажби по видове икономически дейности:
1.1. Приходи от растениевъдство и животновъдство, включително получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности:
Таблица 1
Вид на растителния/животинския продукт Приходи (лв.)
   
   
   
   
получен приход от публична финансова помощ, директно свързана с дейностите по производството на горните продукти  

Общо

 
Продукти на растениевъдството/животновъдството, които се преработват от кандидата, не се посочват в таблица 1. Крайният продукт в резултат на тяхната преработка се посочва в таблица 2.
1.2. Приходи от производство на преработена земеделска продукция (растителна и животинска), включително получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности:
Таблица 2
Вид на преработения растителен/животински продукт Приходи (лв.)
   
   
   
получен приход от публична финансова помощ, директно свързана с дейностите по производството на горните продукти  

Общо

 
1.3. Други приходи: .................................. лв.
1.4. Общо приходи за предходната година: .................................. лв.
2. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
 
Форма за наблюдение и оценка на проектите по Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
 
(П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о)
УИН
УРН
Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата
1. Юридически статут на ползвателя на помощ
(Моля отбележете подходящата категория:)
Физическо лице - осигурител по чл. 2 на Търговския закон 1
Едноличен търговец (ЕТ) 2
Акционерно дружество (ЕАД/АД) 3
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД) 4
Друго дружество 5
Кооперация 6
Друго (посочете): ___________________________________ 7
2. Ползвателят на помощ е регистриран земеделски производител
ДА 1 № на регистрация
НЕ 2
   
3. Размер на предприятието  
Микро (< 10 заети, < 2 м € оборот) 1
Малко (< 50 заети, < 10 м € оборот) 2
Средно (< 250 заети, < 50 м € оборот) 3
Междинно (< 750 заети, < 200 м € оборот) 4
Друго 5
   
4. Възраст 5. Пол
  Жена 1
Години: ________________________ Мъж 2
   
(Възраст и пол: за физическото лице или едноличния търговец или за управителя на фирмата, ако е юридическо лице)
6. Образование
Основно 1
Средно 2
Висше 3
Направление ________________________________________
7. Участие на ползвателя на помощта по Програма САПАРД
ДА 1
НЕ 2
8. Данни за проекта
8.1. Географско разположение на инвестициите
(Моля попълнете ЕКАТТЕ на населеното място по местонахождение на предприятието, в което ще се осъществят инвестициите)
_________________________
8.2. Цели на проекта
(Моля посочете по какъв начин проектът ще доведе до подобряване на цялостната дейност на предприятието)
Дейностите по проекта допринасят за Код Цел
    основна цел допълнителни
    (отбелязва се цели
    само една цел)  
Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им и/или  
Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и/или  
Намаляване на себестойността на произвежданата продукция и/или  
Постигане на съответствие със стандартите на Общността и/или  
Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини и/или  
Опазване компонентите на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци) и/или  
Увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и/или  
Подобряване на безопасността и на хигиенните условия на производство и труд и/или  
Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост и/или  
Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти и/или  
Подобряване на защитата и хуманното отношение към животните  
Подобряване на възможностите за маркетинг на продуктите  
8.3. Предназначение на инвестициите и тип подкрепено производство конвенционално/биологично
(Моля отбележете вярното)
Инвестициите са предназначени за: Биологично Нов продукт Нова технология
  производство за фирмата за фирмата
  (ДА/НЕ) (ДА/НЕ) (ДА/НЕ)
1. Добавяне на стойност* към земеделски суровини, предназначени за:      
1.1. производство на храни за човешка консумация (вкл. мед, пчелни продукти)      
1.2. производство на нехранителни продукти - (например етерични масла, фуражи, др.)      
1.3. друго:      
1.3.1. производство на енергия от алтернативни източници/биомаса      
1.3.2. пазар на производители*      
2. Добавяне на стойност към горски продукти      
3. Производство на готови храни за човешка консумация      
* Подготовка/заготовка/първична преработка, съхранение и т.н. преди достигане етап на предлагане за краен потребител на продукта.
 
8.4. За ползватели на помощта - преработващи собствена суровина, вкл. земеделски производители: производството на стопанството, подкрепено за "добавяне на стойност", е:
(Моля отбележете две от културите или видовете животни, за заготовката/преработката на чиято продукция кандидатствате)
Растениевъдство Животновъдство
  животни/птици за месо за мляко за яйца
Култура 1
.....................................................................
Вид домашно        
    животно / птица ........................      
Култура 2
.....................................................................
Вид домашно        
    животно / птица
............................................
     
8.5. Производство на енергия от алтернативни източници
(Моля попълнете таблицата, ако обектът е подкрепен за производството на енергия от алтернативни източници)
Източник Оползотворени Енергиен продукт Годишен капацитет Годишен
  количества вид м.е. преди инвестицията капацитет след
  отпадъци/       инвестицията
  биомаса*        
1. Слънчево греене   1. топлинна кВтч    
    енергия      
2. Вятър   2. електри- кВтч    
    ческа енергия      
3. Геотермален   3. биоетанол литри    
източник          
4. Отпадъчни про-   4. биодизел литри    
дукти от собстве-          
ното производ-          
ство - тона/го-          
дишно          
5. Закупена расти-   5. биогаз** Куб.    
телна биомаса -     метра**    
тона/годишно          
6. Друго - опишете   6. друго,      
    опишете      
8.6. Капацитет на пазар за производители
(Моля посочете броя на местата за продажба, осигурени за земеделски производители)
Брой места: _______________ търговска площ на място____________кв.м.
8.7. Разпределение на инвестиционните разходи по проекта според вида на инвестицията
(Моля посочете разходите по проекта според групата инвестиционни разходи, към която спадат)
Материални
Вид Стойност, лева
Изграждане и/или модернизиране на сгради и прилежаща инфраструктура, вкл. събаряне на стари сгради и производствени съоръжения  
Закупуване на сгради  
Закупуване на земя  
Машини, съоръжения и оборудване  
Специализирани транспортни средства  
За постигане на съответствие със стандартите на Общността  
Изграждане и/или модернизиране на лаборатории, включително оборудване  
Нематериални
Вид Стойност, лева
Ноу-хау, патенти, лицензи  
Системи за управление: ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; включително системи за управление, базирани на информационни технологии и др.  
Подготовка за сертификация по HАCCP  
Добри производствени практики  
Софтуер  
Разходи, свързани с изпълнение на дейностите по проекта  
Разходи за изготвяне на бизнес план  
8.8. Разпределение на инвестиционните разходи по проекта според задачата им
(Моля посочете разходите по проекта според основната задача, която ще изпълняват)
Задача на инвестицията Стойност, лв. Дял от общото
Опазване компонентите на околната среда извън въвеждането на специален стандарт    
Въвеждане в предприятието на нови стандарти на Общността, свързани със:    
ветеринарно-санитарните изисквания    
хуманно отношение към животните    
безопасността на храни и фуражи    
опазване компонентите на околната среда    
хигиената    
безопасността и условията на труд    
фитосанитарни изисквания    
Привеждане на предприятията в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти" в съответствие с действащи стандарти на ЕС съгласно приложение № 5    
Производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти    
Производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси    
Инвестиции, свързани с увеличаване с 10 на сто на размера на субсидията, по бюджета на Европейски план за икономическо възстановяване, в т.ч. във:    
· Сгради и оборудване в сектор производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти    
· Сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадъчните води от производството    
Инвестиции, свързани само с увеличаване с 10 на сто на размера на субсидията, извън бюджета на Европейски план за икономическо възстановяване, в т.ч. във:    
· Сектор мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти    
· Сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието    
· Сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието    
· Сгради и оборудване в сектор производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти    
· Сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадъчните води от производството    
Други    
Обща стойност на проекта   100 %
8.9. Среден списъчен брой(3) на наетите лица по трудово и служебно правоотношение и временна заетост Общо
Средногодишен брой на наетите в годината на кандидатстване по мярката  
Според бизнес плана: планиран средногодишен брой на наетите в края на годината след последното изплащане на помощта по проекта  
*Временно наети за изпълнение на проекта  
*Според бизнес плана: планиран средногодишен брой на временно наетите (под 6 месеца)  
в края на годината след последното изплащане на помощта по проекта  
3 Средният списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни), като полученият брой се разделя на броя на календарните дни през отчетния месец (30 или 31 или за месец февруари 28 или 29 дни).

9. Физически индикатори за преработваните суровини
Вид Код Мерна Мощности за Новосъз- Произход Степен Мерна Готова
    единица преработка дадени на преработ- на прера- единица продук-
      на суровини мощности ваните суро- ботка   ция
      преди нача- за прера- вини след след из-    
      лото на ин- ботка на извършване вършване    
      вестицията суровини на инвести- на инвести-    
          цията* цията**    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мляко и млечни продукти, в т.ч.: 1              
от краве мляко 1.1. тона/год.         тона/год.  
от овче мляко 1.2. тона/год.         тона/год.  
от козе мляко 1.3. тона/год.         тона/год.  
от биволско мляко 1.4. тона/год.         тона/год.  
други 1.5. тона/год.         тона/год.  
Кланици, в т.ч.: 2              
свинско месо 2.1. хил. жив./год.         тона/год.  
говеждо месо 2.2. хил. жив./год.         тона/год.  
телешко месо 2.3. хил. жив./год.         тона/год.  
агнешко месо 2.4. хил. жив./год.         тона/год.  
други червени меса 2.5. хил. жив./год.         тона/год.  
пилешко месо 2.6. хил. жив./год.         тона/год.  
заешко месо 2.7. хил. жив./год.         тона/год.  
пуешко месо 2.8. хил. жив./год.         тона/год.  
други бели меса 2.9. хил. жив./год.         тона/год.  
Месо и месни продукти, в т.ч.: 3              
свинско месо 3.1. тона/год.         тона/год.  
говеждо месо 3.2. тона/год.         тона/год.  
телешко месо 3.3. тона/год.         тона/год.  
агнешко месо 3.4. тона/год.         тона/год.  
други червени меса 3.5. тона/год.         тона/год.  
пилешко месо 3.6. тона/год.         тона/год.  
заешко месо 3.7. тона/год.         тона/год.  
пуешко месо 3.8. тона/год.         тона/год.  
други бели меса 3.9. тона/год.         тона/год.  
Плодове и зеленчуци,                
включително гъби,                
в т.ч.: 4              
плодове 4.1. тона/год.         тона/год.  
зеленчуци 4.2. тона/год.         тона/год.  
гъби 4.3. тона/год.         тона/год.  
други 4.4. тона/год.         тона/год.  
Пчелен мед,                
в.т.ч. 5              
Пчелен мед 5.1. тона/год.         тона/год.  
Други пчелни                
продукти 5.2. тона/год.         тона/год.  
Зърнени, мелничарски                
и нишестени продукти,                
в т.ч.: 6              
зърнени 6.1. тона/год.         тона/год.  
мелничарски 6.2. тона/год.         тона/год.  
нишестени 6.3. тона/год.         тона/год.  
Растителни и животински масла и мазнини, в т.ч.: 7              
слънчогледово 7.1. тона/год.         тона/год.  
рапично 7.2. тона/год.         тона/год.  
други растителни                
масла 7.3. тона/год.         тона/год.  
животински 7.4. тона/год.         тона/год.  
Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и непреработен тютюн, в т.ч.: 8              
технически култури 8.1. тона/год.         тона/год.  
медицински култури 8.2. тона/год.         тона/год.  
маслодайна роза 8.3. тона/год.         тона/год.  
билки 8.4. тона/год.         тона/год.  
непреработен тютюн 8.5. тона/год.         тона/год.  
Готови храни за сел-                
скостопански животни                
(фуражи),                
в т.ч. 9              
растителни 9.1. тона/год.         тона/год.  
животински 9.2. тона/год.         тона/год.  
комбинирани 9.3. тона/год.         тона/год.  
други 9.4. тона/год.         тона/год.  
Гроздова мъст, вино                
и оцет 10              
гроздова мъст 10.1. тона/год.         хектол./год.  
трапезни и регионални бели вина 10.2. тона/год.         хектол./год.  
качествени бели вина 10.3. тона/год.         хектол./год.  
пенливи, искрящи и                
специални бели вина 10.4. тона/год.         хектол./год.  
трапезни и регионални червени вина 10.5. тона/год.         хектол./год.  
качествени червени вина 10.6. тона/год.         хектол./год.  
пенливи, искрящи                
и специални червени                
вина 10.7. тона/год.         хектол./год.  
други вина 10.8. тона/год.         хектол./год.  
оцет 10.9. тона/год.         хектол./год.  
Производство на енергия чрез преработка на биомаса, в т.ч.: 11              
растителна 11.1. тона/год.         тона/год.  
животинска 11.2. тона/год.         тона/год.  
Преработка на горски                
продукти, в т.ч.: 12              
иглолистна дървесина 12.1. пл. м3/год.         м3/год.  
широколистна дървесина 12.2. пл. м3/год.         м3/год.  
други в м3 12.3. пл. м3/год.         м3/год.  
други в тон/год. 12.4. тона/год.         тона/год.  
*Произход на преработваните суровини (Моля отбележете източника на над 50 % от преработваните в подкрепения обект суровини)
България 1; ЕС 2; Друго 3.
** Степен на преработка (Моля отбележете крайния етап на преработка)
1 - пакетиране, 2 - охлаждане, 3 - замразяване, 4 - сушене, 5 - съхраняване, 6 - клане, 7 - разфасоване, 8 - опаковане, 9 - първична преработка, 10 - преработка на субпродукти, 11 - производство на полуфабрикати, 12 - производство на готови храни.
10. Основен сектор (отбелязва се основният сектор дали е преработка или маркетинг)
Сектор Код Преработка Маркетинг - пазар Маркетинг - друг
    (Да/Не) на производители (Да/Не)
      (Да/Не)  
         
Използва се кодът от Таблица за физическите показатели № 9
 
11. Допълнителни сектори (отбелязват се всички допълнителни сектори на проекта)
Сектор Код Преработка Маркетинг - пазар Маркетинг - друг
    (Да/Не) на производители (Да/Не)
      (Да/Не)  
         
         
         
         
         
Използва се кодът от Таблица за физическите показатели № 9
 
дата/име/подпис на кандидата/печат


Приложение № 10 към чл. 30, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)

Документи за кандидатстване

I. Документи, свързани с допустимостта на кандидата
1. Заявление за подпомагане, включително форма за наблюдение и оценка на проектите (по образец).
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Бизнес план (по образец), включително на електронен носител и таблиците от бизнес плана във формат "xls".
3. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
4. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата.
5. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР.
6. Копие от удостоверение от Държавната комисия за стоковите борси и тържищата за регистрация на пазар на производители (в случай на кандидат, който е пазар на производители).
7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от кандидата.
8. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
9. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за подпомагане, съгласно Закона за счетоводството (не се изисква за кандидати, създадени през годината на кандидатстване).
10. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за подпомагане, съгласно Закона за счетоводството (не се изисква за кандидати, създадени през годината на кандидатстване).
11. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за подпомагане, съгласно Закона за счетоводството (не се изисква за кандидати, създадени през годината на кандидатстване).
12. Справка-декларация за приходите от продажби по видове дейности през предходната година (по образец) (не се изисква за кандидати, създадени през годината на кандидатстване).
13. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена.
14. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия (по образец).
15. Декларация за минимални помощи (по образец).
16. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Декларация към чл. 11, ал. 8, т. 1 (посочена в приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2).
17. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Декларация за нередности.

II. Документи, свързани с допустимостта на инвестицията и разходите
1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т. ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС. Доставчиците или изпълнителите по договорите трябва да бъдат регистрирани за местни лица в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а чуждестранните лица трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
2. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите, които да са на хартиен и електронен носител, към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община, заедно с документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват строително-монтажните работи, или учредено право на строеж за срок не по-малък от 6 години след датата на кандидатстване (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията).
3. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията).
4. Копие от технологичен проект със схема и описание на технологичния процес.
5. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда (един от двата документа се представя само когато съществува такова изискване съгласно Закона за опазване на околната среда).
6. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) само за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите по чл. 23, ал. 19 кандидатите представят най-малко три независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга, договорирани с един доставчик/изпълнител, на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 6а. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС.
8. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена, в случаите по чл. 23, ал. 19.
8а. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) В случаите по чл. 23, ал. 20 кандидатите представят една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро или е за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 6а. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС.
9. Копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с проекта, в т. ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявление за подпомагане, така и за предвидени за извършване по време на неговото изпълнение и отчитане (при кандидатстване за финансиране на такива услуги).
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Заверени копия от разписки и/или фактури за извършени преди подаване на заявлението за подпомагане разходи, свързани с изпълнение на дейностите по проекта, в т. ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи и те не са основани на договор със съответния изпълнител).
11. Копия от споразумения (договори) / писма за намерение с производители или организации на производители на краве мляко или други документи (в случай на преработка на собствено краве мляко) като доказателство, че са осигурени поне 75 на сто от предвижданото за преработка краве мляко за първата прогнозна година от бизнес плана, както и копия от документи, доказващи наличието на млечни квоти (в случай на проекти, свързани с преработка на краве мляко).
12. Копия от споразумения (договори) / писма за намерение с производители или организации на производители или други документи (в случай на преработка на собствени суровини) като доказателство, че са осигурени поне 50 % от суровините за преработвателното предприятие, съгласно капацитета му за първата прогнозна година от бизнес плана (с изключение на проекти, свързани с преработка на краве мляко).
13. Копия от споразумения (договори) / писма за намерение за реализация на най-малко 50 на сто от готовата продукция за най-малко първата прогнозна година от бизнес плана.
14. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Предписание от БАБХ за въвеждане на действащи стандарти само за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти", които са включени в представения от БАБХ и одобрен от Европейската комисия актуален списък (към датата на подаване на заявлението за подпомагане).
15. Предпроектни проучвания за въздействие върху околната среда, както и технически и маркетингови предпроектни проучвания за проекти за производството на биоенергия за продажба.
16. Предпроектни проучвания в случай на изграждане на нови предприятия.
17. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването - за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 6 години след датата на кандидатстване и да бъде нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписванията към съответния районен съд.
18. В случай че се кандидатства за финансиране на покупката на земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост:
- за вече закупени земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка към датата на закупуването им, както и копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаването на заявлението за подпомагане, в случай че от датата на закупуване са изминали повече от 6 месеца;
- за предвидени за закупуване земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.
19. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Заверени копия на предварителни или окончателни договори за доставки или услуги на стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро.

III. Документи, свързани с критериите за оценка
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за земеделски производители, които преработват над 50 на сто собствена суровина, включително притежаващи над 10 на сто дял от предприятието на кандидата, или такива, с които кандидатът има сключени договори за сътрудничество (в случай че съответните земеделски производители не са подавали заявление по СЕПП или не са регистрирани в регистъра на БАБХ за съответната стопанска година, към дата на подаване на заявлението за подпомагане), или копие от документ, доказващ собственост и/или право на ползване на гори на собственици и/или ползватели на гори, които преработват над 50 на сто собствена суровина, включително притежаващи над 10 на сто дял от предприятието на кандидата, или такива, с които кандидатът има сключени договори за сътрудничество.
2. Документ, доказващ, че кандидатът има сключени договори за сътрудничество със земеделски производители или собственици на гори за преработка на първичните им земеделски/горски продукти.


Приложение № 11 към чл. 30, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 3 и 4 ЗМСП
 
Преди попълване е необходимо внимателно да се запознаете с реквизитите на декларацията, указанията за нейното попълване и справката за обобщените параметри на предприятието.
Подписаният ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
с ЕГН 0000000000 , притежаващ/а лична карта № 000000000,
издадена от МВР, гр. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
в качеството ми на ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, друг вид представителство)
на предприятието ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице, фирма на едноличния търговец, трите имена на физическото лице, наименование на гражданското дружество)
със седалище и адрес на управление (постоянен адрес) ............................................................................., ЕИК .................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ:
1. По смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия представляваното от мен предприятие е:
0 Независимо предприятие 0 Предприятие партньор 0 Свързано предприятие
2. Представляваното от мен предприятие за 0000 финансова година е със следните параметри по чл. 3 ЗМСП за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, като са взети предвид всички отношения с други предприятия по смисъла на чл. 4 ЗМСП:
 
Средносписъчен брой на персонала Годишен оборот (хил. лв.) Стойност на активите (хил. лв.)
  < 97500 < 19500 < 3900 < 3900 < 19500 < 84000
< 10 C 0 B 0 A 0 A 0 B 0 C 0
< 50 C 0 B 0 B 0 B 0 B 0 C 0
< 250 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
Упътване: Със знак Х се отбелязват две от посочените клетки според данните на предприятието. Кое да е отбелязване на клетка с код A определя предприятието като микропредприятие. Когато не е отбелязана клетка с код A, кое да е отбелязване на клетка с код B определя предприятието като малко предприятие. В останалите случаи предприятието е средно предприятие. Данните се определят на база последния одобрен финансов отчет. В случаите на новообразувани малки и средни предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.
 
3. Представляваното от мен предприятие съгласно чл. 3 и 4 ЗМСП има статут на:
А 0 Микропредприятие В 0 Малко предприятие С 0 Средно предприятие
Съгласно чл. 4б, ал. 2 ЗМСП, ако в две последователни финансови години предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3 ЗМСП, това се отразява на неговия статус на микро-, малко или средно предприятие.
4. В случай на несъответствие на данните в т. 2 със статуса на предприятието в т. 3 се задължавам заедно с настоящата декларация да предоставя данни за всяка финансова година, предхождаща годината по т. 2, докато данни от две поредни финансови години потвърдят параметрите, въз основа на които съм декларирал статуса в т. 3.
 

Декларирам верността на данните в декларацията.

   
Дата: ...........................................................................................................................................................
Подпис:............................................................................................................................................................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.


Приложение № 12 към чл. 38, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)

Придружаващи документи към заявката за авансово плащане (Загл. доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)

1. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя на помощта.
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Банкова гаранция или при поръчителство - удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им - оригинал или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителство и др.) и тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие.
4. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта - от представляващия и членовете на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.
5. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.
6. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Декларация по чл. 11, ал. 8, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2).
7. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Проект на договор за поръчителство (представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово плащане да бъде поръчителство).
8. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Решение на съвета на директорите (при едностепенна система) или на управителния съвет (при двустепенна система) на предложените за поръчители ЮЛ за сключване на договора за поръчителство (представя се, в случай че предложените за поръчители ЮЛ са акционерни дружества) (представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово плащане да бъде поръчителство).


Приложение № 13 към чл. 39, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)

Документи за междинно/окончателно плащане

Общи документи
1. Заявка за плащане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец).
2. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя на помощта.
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.
5. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (ЗС).
6. Счетоводен баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС.
7. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС.
8. Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС.
9. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС.
10. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС.
11. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя на помощта, доказващо заприхождаването на финансирания актив.
12. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Декларация по образец (в случай че ползвателят на помощта няма регистрация по ЗДДС), че ползвателят няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани от ПРСР.
13. Копие от разрешително/лиценз или друг документ за упражняване на дейността в зависимост от вида подпомагана дейност.
14. Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи.
15. Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, което да доказва плащане от страна на ползвателя на помощта.
16. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта.
17. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Застрахователна полица за всички активи, предмет на инвестицията, в полза на Разплащателната агенция, валидна за срок от минимум 12 месеца, ведно с подробен опис на застрахованото имущество.
18. Платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно извлечение.
19. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Копие от становище на БАБХ, удостоверяващо, че предприятието отговаря на изискванията в областта на безопасността и контрола на храните, хуманното отношение към животните и ветеринарно-санитарните изисквания в случай на дейност, за извършването на която се изисква разрешение от БАБХ.
20. Копие от документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на нормативните изисквания, свързани с хигиената и безопасност и контрол на храни, издаден от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) в случай на дейност, за извършването на която се изисква разрешение от РИОКОЗ.
21. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Копие от документ, удостоверяващ че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на фуражите и тяхната безопасността, издаден от БАБХ, в случай на производство и/или маркетинг на фуражи.
22. Декларация по образец, че предприятието отговаря на изискванията за опазване компонентите на околната среда, съгласно Закона за опазване на околната среда.
23. Декларация по образец, че предприятието на ползвателя на помощта отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
24. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Декларация по образец, че предприятието в срока по чл. 23, ал. 6 е отговорило на стандартите на Общността относно изискванията за опазване компонентите на околната среда, съгласно Закона за опазване на околната среда и на изискванията за хигиена, здравословни и безопасни условия на труд, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните, безопасността на храните и фуражите (при кандидатстване за достигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността).
25. Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международнопризнати стандарти (при кандидатстване за достигане на съответствие с международнопризнати стандарти).
26. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в лева или евро, срок, количество и начин на доставка, ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен носител. В договорите се описва ДДС.
27. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Приемно-предавателен протокол на хартиен и електронен носител между доставчика/изпълнителя и ползвателя на помощта за доставената стока/услуга, обект на инвестицията, съдържащ подробно описание на техническите характеристики.
28. Декларация от всеки доставчик, че активите - предмет на инвестиция, не са втора употреба.
29. Декларация от ползвателя на помощта за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).
30. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия (по образец).
31. Декларация от ползвателя на помощта за минимални помощи (по образец).
32. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
33. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта - от представляващия и членовете на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-късно от 4 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.
34. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Декларация по чл. 11, ал. 8, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2).
35. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти по чл. 45.

Специфични документи според предмета на инвестиция

Закупуване на земя за целите на проекта
1. Документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя на помощта, представен в предвидената от българското законодателство форма.
2. Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване на заявката за плащане.
3. Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване (изисква се в случай на закупуване на земята след датата на кандидатстване за подпомагане).

Закупуване на сгради за целите на проекта
1. Документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя на помощта, представен в предвидената от българското законодателство форма.
2. Копие от удостоверение за данъчна оценка на сградите и/или друга недвижима собственост към датата на закупуването им (изисква се в случай на закупуване на земята след датата на кандидатстване за подпомагане).

Закупуване на машини, съоръжения, оборудване, включително и компютърен софтуер
1. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.

Закупуване на специализирани транспортни средства
1. Свидетелство за регистрация на МПС.

Придобиване на патентни права и лицензии
1. Копие от издаден от Патентното ведомство патент, който е предмет на закупуване от ползвателя на помощта.
2. Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на патент от ползвателя на помощта, за срок не по-малък от 5 години от датата на подписване на договора с РА, с описани финансови условия.

Изграждане, реконструкция или подобрение (включително разходите по събаряне на съществуващи стари и изостанали в технологично отношение сгради) на сгради за целите на проекта
1. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (частта, етапа от него), при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя ( образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) ( образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия ( образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Обобщен приемно-предавателен протокол на хартиен и електронен носител между ползвателя на помощта и изпълнителя за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи.
6. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строително-монтажни дейности (когато е приложимо).
7. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка, вариационна заповед, книга на обекта, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителя (когато е приложимо).


Приложение № 14 към чл. 55, ал. 5

"Формат на изображението на знамето на Европейския съюз"

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Знаме на Европейския съюз
- Символно описание
На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като цифрата дванадесет е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства под европейския флаг.
- Хералдическо описание
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.
- Геометрично описание


Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина /размах е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове

Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните цветове:
РЕФЛЕКС Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на правоъгълника;
Жълто ПАНТОН Жълто ПАНТОН за звездите.
  Международната гама цветове ПАНТОН е много разпространена и леснодостъпна даже за непрофесионалисти.
   
  Четирицветен процес/технология
  Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 % "Процес Жълто". Смесването на 100 % "Процес Циан" с 80 % "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".
   
  Интернет
  В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)

- В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).


Ако имате наличен само син цвят (той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се), използвайте го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в негатив - бяло, а полето/фонът - 100 % синьо.


- В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или, във всеки случай, такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като широчината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника.


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет адрес:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти