Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Приета с ПМС № 146 от 25.06.2008 г.

Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определя редът за:
1. унищожаване на вещите, отнети в полза на държавата по реда на чл. 314, ал. 2 във връзка с чл. 314, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), наричани по-нататък "вещи";
2. безвъзмездно предоставяне на вещите или на част от тях на органи на държавната власт и на местното самоуправление, на учебни заведения с учебна цел, на болници или други организации със социално предназначение.

Глава втора.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТНЕТИТЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИ

Чл. 2. (1) Отнетите в полза на държавата вещи се съхраняват в помещения, специално предвидени за тази цел, до изтичане на една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което са отнети.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) определя реда за съхраняване на вещите, отнети по реда на чл. 314, ал. 2 ЗЕС, както и лицата от състава на администрацията на КРС, отговорни за съхраняването им.
(3) При определяне на реда за съхраняване КРС поддържа следните списъци по утвърдени образци:
1. списък на отнетите в полза на държавата вещи;
2. списък по местосъхранението на отнетите в полза на държавата вещи.
(4) Комисията за регулиране на съобщенията поддържа на страницата си в интернет списък с наличните вещи или част от тях, които могат да се предоставят безвъзмездно на органи на държавната власт и на местното самоуправление, на учебни заведения с учебна цел, на болници или други организации със социално предназначение.


Чл. 3. (1) До изтичане на една година от датата на влизане в сила на наказателното постановление, с което е постановено отнемане в полза на държавата, лицето, отговорно за съхраняването на вещта, уведомява писмено председателя на КРС.
(2) Лицето по ал. 1 писмено уведомява Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи за възможността в едномесечен срок да направят оглед на съхраняваната вещ.
(3) Председателят на КРС в едномесечен срок от постъпване на уведомлението по ал. 1 със заповед определя комисия и срок за изготвяне на доклад до КРС с предложение за начина на разпореждане с вещта - унищожаване или предоставяне.
(4) Комисията по ал. 3 се състои от нечетен брой членове, един от които е правоспособен юрист, и задължително включва представители най-малко на 3 дирекции от състава на администрацията на КРС.
(5) Комисията по ал. 3 изготвя доклад до КРС, който включва описание на извършените действия и мотивирано предложение за начина на разпореждане с вещта.
(6) Заседанията са редовни, когато на тях са присъствали повече от половината от членовете.
(7) За работата на комисията се изготвят протоколи, които се подписват от председателя на комисията, от присъствалите на заседанията членове и от съставителя на протокола.
(8) Докладът по ал. 5 се подписва от всички членове на комисията.


Чл. 4. (1) Комисията за регулиране на съобщенията разглежда постъпилия доклад и се произнася по него в едномесечен срок с решение.
(2) При приемане на доклад на комисията КРС предприема действията по глава трета или четвърта.
(3) С решението за приемане на доклад, с който се предлага предоставяне на вещта, КРС я включва в списъка по чл. 2, ал. 4 и може да предприеме и други подходящи действия за публичното й обявяване.
(4) При неприемане на доклада КРС определя нов състав на комисия по чл. 3 или връща на комисията доклада за преразглеждане в определен срок.


Чл. 5. Ежегодно до края на януари главният секретар на КРС организира извършване на проверка относно наличието, начина на съхраняване, извършените разпореждания и водената отчетност на отнетите в полза на държавата вещи за предходната година. Резултатите от проверката се отразяват в доклад до КРС.

Глава трета.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТНЕТИТЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИ


Чл. 6. (1) С решението по чл. 4, ал. 1 за приемане на доклада, с който се предлага унищожаване на вещта, КРС определя комисия, която да предприеме необходимите действия по унищожаването.
(2) За член на комисията по ал. 1 не може да бъде определено лице, участвало в комисията по чл. 3, ал. 3.
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са редовни, когато са присъствали повече от половината от членовете й.
(4) За работата на комисията по ал. 1 се изготвят протоколи, които се подписват от присъствалите на заседанията членове и от съставителя на протокола.


Чл. 7. (1) Унищожаването на отнетите в полза на държавата вещи се извършва при наличие на някое от следните обстоятелства:
1. вещта е отнета в полза на държавата на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания;
2. вещта не е с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г. и бр. 24, 40 и 61 от 2006 г.);
3. не е целесъобразно вещта да бъде предоставена на органи на държавната власт и на местното самоуправление, на учебни заведения с учебна цел, на болници или други организации със социално предназначение;
4. вещта е с възможна двойна употреба, в случай че не е постъпило заявление от орган на държавна власт или ведомство за нейното безвъзмездно получаване.
(2) В случай че не е постъпило заявление по реда на чл. 11, ал. 1 в 6-месечен срок от включването на вещта в списъка по чл. 2, ал. 4, КРС по предложение на главния секретар приема решение за унищожаване на вещта и определя комисия, която да предприеме необходимите действия по унищожаването.


Чл. 8. (1) Унищожаването на отнетите в полза на държавата вещи се извършва по начин, при който се разрушава тяхната цялост, така че да престанат да бъдат годни както за обикновена, така и за всяка друга употреба. При унищожаването се спазват изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.
(2) Разходите по унищожаване на вещта са за сметка на бюджета на КРС.


Чл. 9. (1) Комисията по чл. 6 или чл. 7, ал. 2 съставя протокол за извършеното унищожаване.
(2) Протоколът по ал. 1 се съставя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията, и съдържа:
1. номер;
2. дата и място на съставяне;
3. трите имена и длъжността на присъствалите на унищожаването лица;
4. точно описание на вида и техническите параметри на вещта;
5. дата и място на унищожаване;
6. начин за унищожаване;
7. начин на разпореждане с остатъците от вещта, получени при унищожаването й - безвъзмездно предоставяне или унищожаване;
8. подпис на съставителите.
(3) Единият екземпляр от протокола по ал. 1 се съхранява към списъците по чл. 2, ал. 3, а другият - към съответната административнонаказателна преписка.

Глава четвърта.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ


Чл. 10. (1) Отнетите в полза на държавата вещи или част от тях се предоставят при кумулативното наличие на следните обстоятелства:
1. отнети са в полза на държавата на основание чл. 20, ал. 1 и 3 от Закона за административните нарушения и наказания;
2. могат да бъдат използвани в съответствие с нормативната уредба и действащите стандарти в страната;
3. Комисията за регулиране на съобщенията е взела решение вещите да бъдат предоставени;
4. постъпило е заявление по чл. 11, ал. 1 от органи на държавната власт и на местното самоуправление, на учебни заведения с учебна цел, на болници или други организации със социално предназначение.
(2) Предоставянето на отнети в полза на държавата вещи или част от тях е безвъзмездно.


Чл. 11. (1) Лицата, заинтересувани да получат безвъзмездно вещи или част от тях, подават в КРС заявление по образец, в което посочват техния вид и брой, както и целта, за която ще се използват.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията се произнася по всяко постъпило заявление в едномесечен срок от постъпването му, като следва поредността на постъпване.
(3) При одобрение на заявлението КРС определя комисия за предприемане на необходимите действия за предоставяне на вещта. За състава на комисията се прилагат изискванията на чл. 3, ал. 3, а за работата й - редът по чл. 3, ал. 4 - 7.
(4) След приключване на работата на комисията и предоставянето на вещта последната се заличава от списъка по чл. 2, ал. 4.


Чл. 12. За извършеното предоставяне на отнети в полза на държавата вещи или част от тях комисията по чл. 11, ал. 3 съставя протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията и от представител на получателя на вещта. Протоколът съдържа:
1. номер;
2. дата и място на съставяне;
3. трите имена и длъжността на присъствалите на предаването лица;
4. точно описание на вида и техническите параметри на предоставената вещ;
5. идентификационни данни на лицето, на което се предоставя вещта;
6. дата и място на предоставяне;
7. начин на употреба от получателя;
8. подпис на присъствалите при предаването лица.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 315, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.


§ 2. В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата КРС определя реда, лицата и списъците по чл. 2, ал. 2 и 3.


§ 3. (1) Наредбата се прилага по отношение на отнетите в полза на държавата вещи към влизането й в законна сила.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата КРС с решение определя състав, срок и правила за работа на комисия, която да й предложи начин за разпореждане с отнетите в полза на държавата вещи или част от тях към момента на влизане в сила на наредбата, както и процедура за извършване на разпореждане при спазване принципите на обективност и прозрачност.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти