Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

В сила от 27.06.2008 г.
Приета с ПМС № 143 от 20.06.2008 г.

Обн. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 21 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 8 Април 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците от доброволните формирования в общините за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2019 г., в сила от 08.04.2019 г.) Средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на доброволците за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване, изплащани по реда на наредбата, се осигуряват ежегодно от държавния бюджет чрез бюджетите на общините съгласно приетите с решение на Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за съответна година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2019 г., в сила от 08.04.2019 г.) Средствата по ал. 2 се определят на база вписаните доброволни формирования в Регистъра на доброволните формирования по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита при бедствия към 31 август на предходната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2019 г., в сила от 08.04.2019 г.) В случаите, когато в Регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия са вписани нови доброволни формирования или има увеличение на броя на доброволците в съществуващите такива след датата по ал. 3 и одобрените с годишния закон за държавния бюджет средства за доброволни формирования са усвоени, кметът на общината може да предяви писмено искане за предоставяне на средства до Министерството на финансите, съгласувано с директора на съответната регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, въз основа на действително извършените разходи до размера на предвидените в чл. 7 от наредбата.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) На възнаграждение има право доброволец по смисъла на чл. 39 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), вписан в регистъра на доброволните формирования с персонален идентификационен номер, който участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари или извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях по силата на договор, сключен с кмета на общината.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) С договора по ал. 1 доброволецът се задължава да участва в обучение и да изпълнява задачи за защита при бедствия, за което получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет.
(3) Възнаграждения по наредбата получават доброволците по чл. 43 и 46 ЗЗБ.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) При възникване на събитие, което изисква участие на доброволци, кметът на общината издава заповед и уведомява незабавно областния оперативен център (ОЦ) на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 (примерна заповед).
(2) За отчет на дейностите кметът на общината издава заповед, в която се описват мястото, видът на дейностите и продължителността на изпълнението им, имената на участвалите доброволци с техните персонални идентификационни номера и уникалният код на доброволното формирование.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Кметът на общината изпраща за сведение копие от заповедта по ал. 2 на ОЦ.


Чл. 4. Кметът на общината уведомява работодателя или органа по назначаването на доброволеца за участието му в дейностите и издава удостоверение на лицето не по-късно от 3 дни след приключването им.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) Възнаграждението на доброволеца се изплаща от кмета на общината в срок до 30 работни дни от издаване на удостоверението за участие на доброволеца в обучението или изпълнението на задачи за защита при бедствия.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) Кметът на общината е длъжен да осигури доброволеца съгласно чл. 43, ал. 3 от Закона за защита при бедствия и да го застрахова срещу злополука, която би настъпила при или по повод изпълнението на дейностите.

Глава трета.
РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА


Чл. 7. (1) Размерите на възнагражденията на доброволците се определят съобразно извършените дейности, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) сто на сто от минималната часова работна заплата за страната - за обучение с продължителност до 80 часа на година, пропорционално на часовете на участие в обучението;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях до 160 часа на година, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите.
(2) Върху размерите на възнагражденията по ал. 1 се дължат и съответните задължителни осигурителни вноски.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) Числеността на доброволците по общини, на които се изплащат възнагражденията по ал. 1, се определя по реда на чл. 71 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 5 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г. и бр. 74 от 2014 г.).

Чл. 8. Договорените възнаграждения на доброволците над определените размери и численост по чл. 7, както и дължимите осигурителни вноски върху тях са за сметка на общинския бюджет.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 2 и чл. 46 от Закона за защита при бедствия.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на кметовете на общини.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Министърът на вътрешните работи и министърът на финансите дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2013 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 17 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2017 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 4 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2019 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.)

(примерна заповед)

ЗАПОВЕД

№ ............./................20.... г.

 

за активиране на доброволно формирование

.......................................................................... 

към община ..................................................

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 28 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Доброволци от доброволно формирование  ........................ да участват в дейности по предотвратяване/ограничаване и/или ликвидиране на пожари или извънредни ситуации в ............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

(описва се мястото на събитието)

считано от ................................................................................................................................................................................................

 (изписва се датата)

до приключване на задачата.

2. При самостоятелно участие ръководителят на доброволното формирование да ми представи справка за извършените дейности по образец съгласно приложение № 4 към чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г.

3. След приключването на дейността ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

да ми предостави проект на заповед за отчет на дейността, в която да са описани мястото, видът на дейностите и продължителността на изпълнението им, имената на участвалите доброволци с персоналните им идентификационни номера и уникалният код на доброволното формирование, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г.

Изпълнението на заповедта възлагам на ........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на общината.

Копие от заповедта да се изпрати на оперативен център към регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи - ....................................  за сведение.

                                                                                                                     КМЕТ

                                                                                                                     НА ОБЩИНА.............................................

                                                                                                                                 (име и фамилия)

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти